Sunteți pe pagina 1din 15

PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

Nr Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
. verificari controalelor si intocmit
Cr verificarilor controlul / verificarea
t.
0 1 2 3 4 5
LUCRARI DE TERASAMENTE .
1. Verificarea trasarii si sablonarii -masuratori directe inainte de inceperea pregatirii PV de trasare a - topometru
lucrarii -marcare prin tarusi si lucrarilor de terasamente dupa lucrarilor antreprenor
-axul trotuarelor si strazilor laterale ; sabloane decapare
-cote absolute la sapatura in ax; - conform Caiet de
-inclinarea taluzelor. sarcini
-Se definitiveaza pichetajul
2. Verificarea pregatirii lucrarilor de -control vizual Inainte de inceperea lucrarilor PV de receptie - consultant
terasamente: -adancimea de de terasamente calitativa pe - sef punct de lucru
curatirea terenului de diverse decapare faze - inspector CQ
materiale pe intreaga ampriza ; - conform
-asanarea zonei trotuarelor si Caiet de sarcini
strazilor (indepartarea apelor de
suprafata)
3. Verificarea pregatirii terenului de - conform Caiet de inainte de inceperea executarii PV de receptie - consultant
fundatie sarcini urmatoarei faze de lucru calitativa pe - sef punct lucru
faze - inspector CQ
Inlocuirea pamanturilor pe o - conform Caiet de inainte de inceperea executarii PV de receptie - consultant
adancime de 0.20cm –pamanturi sarcini urmatoarei faze de lucru calitativa pe - sef punct lucru
rele si minimum 0.50 cm in cazul faze - inspector CQ
pamanturilor foarte rele
Umplerea eventualelor goluri
precum puturi ,pivnite, gropi de
buturugi cu pamant bun de
unplutura.
a) determinarea calitatii si starii - conform Caiet de - inainte de inceperea Raport de - Laborator
pamantului si a apei de compactare sarcini terasamentelor; incercare cu
- pentru fiecare tip de pamant anexe
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

- granulozitate In functie de heterogenitatea pentru definirea


-limita de plasticitate pamantuluidar nu mai putin de o tipului de
-densitate uscata maxima incercare la 5000 mc pamant
-coeficient de neuniformitate
-caracteristicile de compactare O incercare/1000mc
- umflare libera O incercare/1000mc
-sesibilitate la inghet dezghet O incercare /2000 mc
-umiditate O incercare la 500 mc sau zilnic
4. Controlul calitatii compactarii - conform Caiet de Buletrin de - laborator de zona
terenului de fundatie sarcini verificare a - inspector CQ
gradului de
compactare
a) verificarea gradului de - conform Caiet de - la cota finala a sapaturii min.3 PV de receptie
compactare Proctor Normal realizat sarcini incercari; calitativa pe
- pe adancimea de 30 cm sub faze de
patul trotuarului executie

In cazul in care nu se poate obtine


proctorul de 100% se executa un
strat de forma pana la obtinerea
gradului de 100 %
5. Controlul calitatii compactarii - conform Caiet de - min.1 incercari pentru fiecare Buletin de - laborator
startului de baza sarcini 5000mc verificare a - inspector CQ
determinarea gradului de -continutul de apa o incercare la gradului de
compactare Proctor Normal realizat 250 ml platforma pe strat compactare
- determinarea gradului de
compactare 3 incercari la 250 ml
platforma pe strat

b)Deformatie elastica cu sarcina - conform Caiet de


etalon se 115 KN sarcini
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

Buletin analiza laborator


– anexa la PV
de receptie
calitativa pe
faze de
executie

6. Controlul caracteristicilor geometrice - conform Caiet de


ale platformei trotuarelor si strazilor sarcini
- verificarea nivelmentului - conform Caiet de - dupa terminarea executiei Anexa la PV de - topometru
sarcini terasamentelor receptie antreprenor
calitativa pe - consultant
faze de lucru - inspector CQ
7. Verificarea suprafatarii platformei si - conform Caiet de - dupa terminarea executiei Anexa la PV de - topometru
a nivelarii taluzurilor sarcini terasamentelor receptie antreprenor
a) denivelarii in profil longitudinal si calitativa pe - consultant
transversal faze de lucru - inspector CQ
b) verificarea latimii platformei - conform Caiet de - dupa terminarea executiei Anexa la PV de - topometru
sarcini terasamentelor receptie antreprenor
calitativa pe - consultant
faze de lucru - inspector CQ
c) verificarea cotelor proiectului - conform Caiet de - dupa terminarea executiei Anexa la PV de - topometru
- pe verticala sarcini terasamentelor receptie antreprenor
calitativa pe - consultant
faze de lucru - inspector CQ
- pe orizontala

Nr. Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
Cr verificari controalelor si intocmit
t. verificarilor controlul / verificarea
0 1 2 3 4 5
FUNDATIE DE BALAST
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

1. Controlul pregatirii executiei stratului - control vizual - inainte de inceperea executiei PV de receptie - sef punct lucru
de fundatie calitativa pe - inspector CQ
faze de lucru - consultant
-determinarea caracteristicilor fizico- - conform Caiet de - inainte de inceperea executiei / Raport de - Laborator
mecanice ale balastului ( Los sarcini sursa aggregate incercari
Angeles) Oproba/lot/sursa/sort/la 5000to Dosar cu certif.
-continut de fractiuni de calitate
-granulozitate Oproba/lot/sursa/sort/la 500to
-coeficient de neuniformitate min
-Echivalent de nisip
-Umiditate O proba / schimb si sort
b) determinarea caracteristicilor de - conform Caiet de - inainte de inceperea executiei / Buletin pentru - Laborator
compactare PROCTOR MODIFICAT sarcini sursa agregate determinarea
- Minim 3 probe la o suprafaţă caracteristicilor
de 2000 mp de strat de compactare
- conform Caiet de sarcini Proctor
Modificat
c) experimentarea punerii in opera a - masuratori directe prin - tronson de proba de min.30m / Registru de - sef punct lucru
balastului sondaje sursa agregate santier - inspector CQ
- grosimea maxima (consemnare) - consultant
- intensitatea de compactare Q/S
d) delimitarea tronsoanelor de drum - marcare pozitie - la schimbarea sursei Registru de - se punct lucru
in functie de sursa de agregate kilometrica santier - inspector CQ
utilizata (consemnare)
2. Controlul calitatii compactarii
balastului
a) determinarea umiditatii de - conform Caiet de - min. 3 probe la o suprafata de Formular - laborator de
compactare in timpul executiei sarcini 2000 m2 pentru fiecare strat pentru santier
determinarea
umiditatii
b) determinarea grosimii stratului - masuratori directe prin - min. 3 probe la o suprafata de Anexa la PV de - sef punct lucru
compactat sondaje cu tija metalica 2000m2 receptie
gradata pentru fiecare strat calitativa pe
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

- conform Caiet de faze de


sarcini executie
c) verificarea realizarii intensitatii de - masuratori directe - zilnic Fisa de - sef punct lucru
compactare Q/S - conform Caiet de evidenta
sarcini - realizare Q/S
d) verificarea gradului de - conform Caiet de -min.3 puncte pentru suprafete Buletin pentru -laborator de zona
compactare (determinarea greutatii sarcini < 2000m2 verificarea - inspector CQ
volumice in stare uscata, efectiva) - min.5 puncte pentru suprafete gradului de
> 2000m2 compactare
realizat
e) determinarea capacitatii portante - conform Caiet de - in cate 2 puncte situate in Formulare - Laborator
si a uniformitatii executiei la nivelul sarcini profile transversale la distante anexa 1,2,3 /
superior al stratului de fundatie de 10 m unul de altul pentru Normativ
fiecare banda cu l+7,5m CD31-94
3. Controlul caracteristicilor geometrice - pentru fiecare sector prezentat
ale stratului de fundatie realizat la receptie
a) verificarea grosimii - masuratori cu tija - la fiecare 50 m de strat Anexa la PV de - sef punct lucru
metalica gradata receptie
- conform Caiet de calitativa pe
sarcini faze de
executie
b) verificarea latimii - masuratori directe - in fiecare profil transversal al Anexa la PV de -topometru
pentru fiecare sector proiectului receptie antreprenor
realizat calitativa pe -sef punct lucru
- conform Caiet de faze de - inspector CQ
sarcini executie
c) verificarea pantei transversale - masuratori topo - la fiecare 25m de strat Anexa la PV de -topometru
- conform Caiet de receptie antreprenor
sarcini calitativa pe - sef punct lucru
faze de
executie
d) verificarea declivitatii in profil - masuratori topo - in fiecare profil transversal al Anexa la PV de -topometru
longitudinal - conform Caiet de proiectului receptie antreprenor
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

sarcini calitativa pe -topometru


faze de consultant
executie - sef punct lucru
4. Controlul suprafatarii stratului de
fundatie
a) verificarea denivelarilor in profil - masuratori cu lata de - pentru fiecare sector realizat Anexa la PV de - topometru
longitudinal 3 m lungime in axul receptie antreprenor
fiecarei benzi de calitativa pe - topometru
circulatie faze de consultant
- conform Caiet de executie - sef punct lucru
sarcini
b) verificarea denivelarilor in profil - masuratori cu lata de - pentru fiecare sector realizat Anexa la PV de - topometru
transversal 3m lungime in dreptul receptie antreprenor
profilelor din proiect calitativa pe - topometru
- conform Caiet de faze de consultant
sarcini executie - sef punct lucru
5. Receptia preliminara a stratului de - verificarea - pentru fiecare sector realizat PV de receptie - consultant
fundatie documentelor PCCVI pe faza de - inspector CQ
partea I executie
- conform Caiet de
sarcini

Nr. Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
Cr verificari controalelor si intocmit
t. verificarilor controlul / verificarea
0 1 2 3 4 5
FUNDATII DE PIATRA SPARTA
1. Omologare sursa - conform Caiet de - la fiecare schimbare de sursa Buletin de -laborator
sarcini analiza - CQ

2. Controlul calitatii materialelor inainte - analize de laborator SR 662/2002 Buletin de - laborator s


PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

de prepararea amestecului optimal - conform Caiet de SR 667/2001 analiza - CQ


sarcini Registru pentru
receptia
calitativa a
materialelor
- efectuarea receptiei materialelor - examinarea - la fiecare lot aprovizionat -Nota de - laborator statie
certificatelor de calitate comunicare
- incheierea - la fiecare lot aprovizionat
documentelor de -PV de receptie - comisia de
receptie a materialelor receptie
- conform Caiet de aprovizionate
sarcini -Raport de
neconformitate
3. Controlul calitatii amestecului - anlize de laborator - zilnic -Certificat de - laborator statie
preparat conform Caiet de calitate - Laborator
Examinarea datelor inscrise in Sarcini - inspector CQ
certificatul de calitate
-corpuri straine -Ori de cate ori apar fatori de Rapoarte de
impurificare incercare
-continutul de granule alterate -O proba la 500 mc/ sursa/sort
,moi,friabile, poroase si vacuolare
-granulozitatea sorturilor -O proba la 500 mc/ sursa/sort
-O proba la 500 to / sursa/sort
-forma granulelor pentru piatra -O proba la 500 mc/ sursa/sort
Sparta –coeficient de forma -O proba la 500 mc/ sursa/sort
-Echivalentul de nisip -O proba la 500 mc/ sursa/sort
(la produse de balastiera )
-Rezistenta repetata asupra
sulfatului de sodiu – 5 cicluri -O proba la 500 mc/ sursa/sort
-Rezistenta la sfaramare prin
compresiune la piatra sparta in stare
naturala la presiune normala
-Uzura cu masina Los Angeles
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

Stabilirea caracteristicilor de - conform Caiet de - conform Caiet de sarcini - PV de - Laborator


compactare pentru startul inferior de sarcini receptie
fundatie din balast si pentru stratul calitativa pe
de fundatie din piatra sparta din faze de
amestec optimal executie
-Incercare proctor modificat - Buletin pentru
-Greutate volumica in stare uscata verificarea
maxima gr/cm 3 gradului de
-Umiditatea optima de compactare compactare
Experimentarea executiei staturilor realizat
de fundatie prin stabilirea urmatorilor - Rapoarte de
parametri : incercare
-grosimea stratului fundatiei
-conditiile de compactare
-intensitatea de compactare Q/S

Nr. Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
Crt verificari controalelor si intocmit
. verificarilor controlul / verificarea
0 1 2 3 4 5
Lucrari de betoane si montare prefabricate – PODETE DALATE, PODETE TUBULARE, CAMERE DE CADERE, ZIDURI DE SPRIJIN
1. Controlul calitatii materialelor inainte - analize si incercari de Conform PCCVI Conform - laborator
de fabricatie sau introducere in laborator PCCVI antreprenor
opera - conform Caiet de - laboator
sarcini
- efectuarea receptiei materialelor - examinarea certifi- La fiecare lot aprovi-zionat Proces verbal - laborator
aprovizionate catelor de calitate de la pentru fiecare sursa de receptie a antreprenor
furnizori mate-rialelor
- conform Caiet de
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

sarcini
- incheierea docu- Proces verbal - comisia de receptie
mentelor de recep- de receptie a materi-
tie materiala mate-riale ale a antrepre-
- conform Caiet de norului
sarcini
2. Verificari si controale de calitate - masuratori topo
privind fundatiile : - conform Caiet de Proces verbal - topometru
a). amplasamentul sarcini Pentru fiecare funda- tie inainte predare ampla- - sef punct de
de incepere sament lucru
c). dimensiunile, pozitia si - masuratori si veri- La inceput si pe parcursul - sef punct lucru
stabilitatea dimensiunilor ficari directe sapaturii - inspector C.Q.
podetului,timpanului,camerelor de - conform Caiet de
cadere sarcini
d). cota de fundare, conform proiect - masuratori si veri- Inainte de inceperea betonarii Proces verbal - sef punct lucru
ficari directe de receptie pe - proiectant -
- conform Caiet de faze diriginte
sarcini
e). betonul din fundatii - analize si incercari de Conform PCCVI partea II Conform - laborator
- controlul calitatii betonului laborator PCCVI partea santier
- conform Caiet de II - laborator
sarcini central
- controlul turnarii - urmarirea conditiilor Pe toata durata turnarii Condica de - sef punct lucru
tehnice betoane - inspector C.Q.
- conform Caiet de
sarcini
f). verificari privind pregatirea in - verificarea aplicarii - inainte de montarea armaturii - sef punct de lucru
vederea turnarii betonului solutiei decofrante, sau incepu-tul turnarii betonului
vizual simplu
- conform Caiet de
sarcini
g) Controlul prepararii betonului - conform Caiet de La punerea in functiune a statiei Certificat de Comisia de atestare
- atestarea statiei de betoane sarcini si apoi trimestrial atestare statie antreprenor
betoane
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

h) Stabilirea compozitiei betonului - conform Caiet de - la intrarea in functie a unei statii Reteta cadru Laborator autorizat
( reteta cadru ) sarcini de betoane agreat de consultant
- la schimbarea tipului de ciment
sau de agregate
- la introducerea utilizarii de
aditivi sau la schimbarea tipului
acestora

i) Verificarea prepararii betonului - conform Caiet de


- verificarea dozatoarelor sarcini
- saptamanal, verificare interna - registru de Sef statie betoane
- anual de metrologie verificari Ing. sef mecanizare
dozatoare
- certificat
metrologic

- corectarea retetei in functie de - conform Caiet de - zilnic - formular de Laborator


rezultatele incercarilor privind: sarcini calcul pentru antreprenor
umiditatea agregatelor corectia retetei
granulozitatea sorturilor - reteta
densitatea aparenta a betonului corectata
proaspat
lucrabilitatea betonului
- durata de amestecare a betonului - conform Caiet de - zilnic, pentru fiecare tip de Sef statie betoane
sarcini beton preparat
j) Verificarea duratei de transport a - conform Caiet de - zilnic, prin verificarea bonurilor Bon transport Sef punct de lucru
betonului sarcini de transport beton livrare - primire Sef statie betoane
beton
l) Verificarea indeplinirii conditiilor - conform Caiet de inainte de inceperea betonarii P.T.E. Sef punct de lucru
pentru inceperea lucrarilor de sarcini unei parti de structura Inspector CQ
betonare
m)Verificarea indeplinirii regulilor - conform Caiet de Pe toata durata betonarii Condica de Sef punct de lucru
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

generale de betoane sarcini elementelor de constructii betoane pentru Inspector CQ


verificarile din
NE 012/99
n) Verificarea compactarii betonului - conform Caiet de Permanent pe toata durata - sef punct lucru
sarcini turnarii betonului - inspector CQ
o) Verificarea conditiilor favorabile - controlul mentinerii La structurile de poduri, minim 7 - sef punct lucru
de intarire a betonului si de reducere umiditatii betonului zile - inspector CQ
a deformatiilor din contractie - conform Caiet de
sarcini
p) Verificarea respectarii termenelor - conform Caiet de Conform NE 012/99 Condica de - sef punct lucru
minime sarcini - conform Caiet de sarcini betoane - inspector CQ
r) Verificarea dimensiunilor - masuratori directe Dupa decofrare Proces verbal - inspector CQ
elementelor executate din beton si - conform Caiet de de receptie - sef punct lucru
beton armat sarcini calitativa pe - diriginte lucrare
faze

Nr. Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
Crt verificari controalelor si intocmit
. verificarilor controlul / verificarea
0 1 2 3 4 5
MONTARE PREFABRICATE -TUBURI .
a) Controlul manipularii si depozitarii Urmarirea respectarii Permanent in timpul acestor - sef punct lucru
prefabricatelor prevederilor NE 012/99 operatii - CQ
- conform Caiet de
sarcini
b) Verificarea numerotarii (marcarii) Intocmirea planului de Inainte de inceperea montajului Fisa control - sef punct lucru
elementelor prefabricate si montaj calitate - CQ
corespondentei numerotarii cu - conform Caiet de
pozitia din planul de montaj sarcini
c) Verificarea lucrarilor pregatitoare Control vizual si Inainte de inceperea montarii Proces verbal de - sef punct lucru
in vederea montarii masuratori prefabricatelor receptie calitativa - CQ
- conform Caiet de pe faze - diriginte santier
sarcini
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

d) Controlul montarii prefabricatelor Fisa tehnologica La inceperea si pe parcursul Condica de - sef punct lucru
- in timpul executarii montajului - conform Caiet de montajului montarea - CQ
sarcini elementelor
prefabricate
- la terminarea montajului - conform Caiet de Inainte de monolitizare Proces verbal - sef punct lucru
sarcini - CQ
- diriginte santier
e) Controlul tuburilor structurilor - conform Caiet de Pe toata durata de executie a Proces verbal de - sef punct lucru
alcatuite din elemente prefabricate sarcini monolitizarii receptie calitativa - CQ
de beton pe faze - diriginte santier

Nr. Categorii de lucrari, controale si Modul de efectuare a Frecventa verificarilor Document Cine efectueaza
Crt verificari controalelor si intocmit
. verificarilor controlul / verificarea
0 1 2 3 4 5
RECEPTIE LUCRARI

- Receptia preliminara - conform Caiet de La terminarea lucrarilor sau a PV de receptie - Comisia de receptie
sarcini unor parti ale acestora preliminara preliminara
· concordanta cu prevederile Cs si a
PE
· daca verificarile prevazute in CS au
fost efectuate in totalitate
· daca au fost efectuate receptiile pe
faze si rezultatul acestora
· conditiile tehnice si de calitate a
executiei precum si constatarile pe
parcursul executiei de catre
Consultant
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

- Receptia finala - conform Caiet de - la expirarea termenului de PV de receptie - Comisia de receptie


sarcini garantie dupa efectuarea finala finala
receptiei preliminare

SE VA RESPECTA Program Nr 1 pentru controlul calităţii lucrărilor pe perioada execuţiei


Lucrari executie drumuri
Intomeşte si
Document scris:
semnează:
Proces verbal -PV
IC
Proces verbal lucrări ascunse –
Nr. Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează Beneficiar Observaţii
Crt. si pentru care trebuie intocmite documente scrise Executant
Proces verbal recepţie calitativa- PVR
Proiectant
Proces verbal faza determinanta
Geolog
PVFD
0 1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV B+E+P -
Pregătirea terenului si –a stratului suport (curăţirea de
2 frunze, crengi, arbuşti, indepărtarea cioatelor, a solului PVLA G+E+B+P -
vegetal scarificare) si verificarea naturii terenului
Realizarea umpluturii ,profilarea traseului si compactarea
3 PVFD IC+B+E+P -
acestuia inainte de asternerea stratului de balast
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

Verificarea calităţii materialelor pentru strat de balast,


4 PV B+E -
conform prevederilor din caietul de sarcini
5 Verificarea execuţiei stratului de balast PVFD IC+B+E+P -
Verificarea calităţii materialelor pentru strat de piatra
6 PV B+E -
sparta , conform prevederilor din caietul de sarcini
7 Verificarea execuţiei stratului de piatra sparta PVFD IC+B+E+P -
Receptia lucrarii comisie

SE VA RESPECTA Program Nr 2 pentru controlul calităţii lucrărilor pe perioada execuţiei


PODETE
Intomeşte si
Document scris: semnează:
Proces verbal -PV ISC
Nr. Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează Proces verbal recepţie calitativa- Beneficiar Observaţii
Crt. si pentru care trebuie intocmite documente scrise PVRC Executant
Proces verbal faza determinanta Proiectant
-PVFD Geolog

0 1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV E+P -
2 Receptia cotei de fundare si a naturii terenului PV B+E+G+P -
3 Verificare hidroizolatie PVRC B+E+P -
4 Verificare armare timpane si camere de cadere PVRC B+E+P -
5 Verificare strat dren PVRC B+E+P -
6 Verificare aspect beton dupa decofrare PVRC B+E+P -
PROPUNERE TEHNICA - PCCVI

SE VA RESPECTA Program Nr 3 pentru controlul calităţii lucrărilor pe perioada execuţiei


zid de sprijin
Intomeşte si
Document scris: semnează:
Proces verbal -PV ISC
Nr. Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează Proces verbal recepţie calitativa- Beneficiar Observaţii
Crt. si pentru care trebuie intocmite documente scrise PVRC Executant
Proces verbal faza determinanta Proiectant
-PVFD Geolog

0 1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV E+P -
2 Receptia cotei de fundare si a naturii terenului PV B+E+G+P -
3 Verificare hidroizolatie PVRC B+E+P -
4 Verificare strat geotextil PVRC B+E+P -
5 Verificare aspect beton dupa decofrare PVRC B+E+P -