Sunteți pe pagina 1din 22

Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii ,,.

(P.C.C.V.I. PARTEA I)

Nr.
crt
.
0
1.

2.

Modul de efectuare
a
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
Cine
controalelor si
efectueaza
controlul
verificarilor
in caietele de sarcini
/ verificarea
(metode, norme
sau standarde
tehnice)
1
2
3
4
5
A. LUCRARI DE TERASAMENTE .
Verificarea trasarii si
masuratori inainte de
+/- 0,10 m
- topometru
sablonarii lucrarii
inceperea
in raport cu reperii antreprenor
directe
axul trotuarelor si
pregatirii lucrarilor pichetajului general
marcare
de terasamente
strazilor laterale ;
prin tarusi si
dupa decapare
cote absolute la
sabloane
sapatura in ax;
inclinarea taluzelor.
Se definitiveaza
pichetajul
Verificarea pregatirii
control
Inainte de
- consultant
lucrarilor de terasamente: vizual
inceperea lucrarilor
- sef punct de
curatirea terenului de
lucru
adancimea de terasamente
diverse materiale pe
- inspector
de decapare
intreaga ampriza ;
CQ
asanarea zonei
trotuarelor si strazilor
Categorii de lucrari,
controale si
verificari prevazute in
caietele de sarcini

Inregistrari de calitate
Document
intocmit

Cod
document

Unde se
pastreaza

PV de trasare a conf.SM Comp. CQ


lucrarilor
I
Sef santier

PV de receptie conf.SM Comp. CQ


calitativa pe
I
Sef santier
faze

(indepartarea apelor de
suprafata)

3. Verificarea pregatirii
terenului de fundatie

- conform
Caiet de sarcini

Inlocuirea pamanturilor pe - conform


o adancime de 0.20cm Caiet de sarcini
pamanturi rele si minimum
0.50 cm in cazul
pamanturilor foarte rele
Umplerea eventualelor
goluri precum puturi
,pivnite, gropi de buturugi
cu pamant bun de
unplutura.
a) determinarea calitatii si STAS 1243-88
starii pamantului si a apei
de compactare
- granulozitate
-limita de plasticitate
-densitate uscata maxima
-coeficient de
neuniformitate
-caracteristicile de
compactare
- umflare libera
-sesibilitate la inghet
dezghet

1913/5/85
1913/4/86
1913/3/76
730/89
1913/13/83
1913/12/88
1709/3/90
1913/1/82

inainte de
inceperea
executarii
urmatoarei faze de
lucru
inainte de
inceperea
executarii
urmatoarei faze de
lucru

- inainte de inceperea
terasamentelor;
- pentru fiecare tip de pamant
In functie de
heterogenitatea
pamantuluidar nu mai putin
de o incercare la 5000 mc

O incercare/1000mc
O incercare/1000mc
O incercare /2000 mc
O incercare la 500 mc
sau zilnic

Caiet de sarcini

- consultant
- sef punct
lucru
- inspector
CQ
- consultant
- sef punct
lucru
- inspector
CQ

PV de receptie conf.S Comp. CQ


calitativa pe
MI
Consultant
faze
(diriginte)

- Laborator

Raport de
conf.S -Laborator
incercare cu
MI
-Comp.CQ
anexe
pentru definirea
tipului de
pamant

PV de receptie conf.S Comp. CQ


calitativa pe
MI
Consultant
faze
(diriginte)

-umiditate
4. Controlul calitatii
compactarii terenului de
fundatie
a) verificarea gradului de
compactare Proctor Normal
realizat

STAS 1913/15-75

- laborator de
zona
- inspector
CQ

Buletrin de
verificare a
gradului de
compactare
PV de receptie
calitativa pe
faze de
executie

conf.S -Laborator
MI
de zona
conf.S -Comp.CQ
MI
-Laborator
de zona
-Comp.CQ

- laborator
- inspector
CQ

Buletin de
verificare a
gradului de
compactare

conf.S -Laborator
MI
-Comp.CQ

- la cota finala a
- 3% sub
sapaturii min.3
imbracamintile din
incercari;
beton de ciment;
- pe adancimea de
30 cm sub patul
trotuarului

In cazul in care nu se poate


obtine proctorul de 100%
se executa un strat de
forma pana la obtinerea
gradului de 100 %
5. Controlul calitatii
compactarii startului de
baza

determinarea
gradului de compactare
Proctor Normal realizat

b)Deformatie elastica cu
sarcina etalon se 115 KN

STAS 1913/15-75 - min.1 incercari


pentru fiecare
5000mc
-continutul de apa
o incercare la 250
ml platforma pe
strat
- determinarea
gradului de
compactare 3
incercari la 250 ml
CD 31-2002
platforma pe strat
Valoare 350-450
functie de tip de
pamant

laborator

Buletin analiza
Laborator
conf.SM
anexa la PV
Comp CQ
I
de receptie

calitativa pe
faze de
executie
6. Controlul caracteristicilor
geometrice ale platformei
trotuarelor si strazilor
- verificarea nivelmentului

7. Verificarea suprafatarii
platformei si a nivelarii
taluzurilor
a) denivelarii in profil
longitudinal si transversal
b) verificarea latimii
platformei

c) verificarea cotelor
proiectului
- pe verticala
- pe orizontala

- masuratori
directe in profile
transversale din
20 in 20m

- dupa terminarea +/- 0,05m fata de


executiei
cotele proiect
terasamentelor

- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector
CQ

Anexa la PV de conf.S Comp.CQ


receptie
MI
calitativa pe
faze de lucru

- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector
CQ
- masuratori
- dupa terminarea +/- 0,05m fata de - topometru
directe in profile executiei
ax
antreprenor
transversale
terasamentelor
+/- 0,10m la
- consultant
proiectate
latimea intreaga
- inspector
CQ
- masuratori
- dupa terminarea +/- 0,05m fata de - topometru
directe in profilele executiei
cotele de nivel ale antreprenor
transversale si
terasamentelor
proiectului
- consultant
longitudinale
- inspector
proiectate
CQ
+/- 0,05m fata de

Anexa la PV de conf.S Comp.CQ


receptie
MI
calitativa pe
faze de lucru

-masuratori
- dupa terminarea
directe cu lata de executiei
3m
terasamentelor

Anexa la PV de conf.S Comp.CQ


receptie
MI
calitativa pe
faze de lucru
Anexa la PV de conf.S Comp.CQ
receptie
MI
calitativa pe
faze de lucru

cotele proiectate
Modul de efectuare
Inregistrari de calitate
Nr.
Categorii de lucrari,
a
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
Cine
controale si
controalelor si
efectueaza
Cod
controlul/ verificarea
crt
verificari prevazute in
verificarilor
in caietele de sarcini
Document
Unde se
document
.
caietele de sarcini
(metode, norme
sau standarde
intocmit
pastreaza
tehnice)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
B. FUNDATIE DE BALAST SI / SAU BALAST AMESTEC OPTIMAL
1. Controlul pregatirii
- control vizual
- inainte de
- sef punct PV de receptie conf.S -Comp.CQ
executiei stratului de
inceperea executiei
lucru
calitativa
pe MI
Consultant
fundatie
- inspector CQ faze de lucru
- consultant
determinarea
- inainte de
- Laborator
Raport de
-Laborator
caracteristicilor fizicoinceperea executiei
incercari
-Comp.CQ
mecanice ale balastului
/ sursa aggregate
Dosar cu certif.
( Los Angeles)
STAS 730/89
Oproba/lot/sursa/so
de calitate
continut de fractiuni
rt/la 5000to
STAS 1913/5/85
granulozitate
STAS 4606 /80
Oproba/lot/sursa/so
coeficient de
STAS 730/89
rt/la 500to
neuniformitate min
Echivalent de nisip
STAS 730/89
Umiditate
STAS 4606/80
O proba / schimb si
sort
b) determinarea
STAS 1913/13-83 - inainte de
- Laborator
Buletin pentru conf.S -Laborator
caracteristicilor de
inceperea executiei
determinarea
MI -Comp.CQ
compactare PROCTOR
/ sursa agregate
caracteristicilor
MODIFICAT
de compactare
Proctor
Modificat
c) experimentarea punerii masuratori- tronson de proba
- sef punct
Registru de
-Sef de

in opera a balastului
- grosimea maxima
- intensitatea de
compactare Q/S
d) delimitarea tronsoanelor
de drum in functie de sursa
de agregate utilizata
2. Controlul calitatii
compactarii balastului
a) determinarea umiditatii
de compactare in timpul
executiei
b) determinarea grosimii
stratului compactat

directe
sondaje

prin de min.30m / sursa


agregate

lucru
santier
- inspector CQ (consemnare)
- consultant

- marcare pozitie - la schimbarea


kilometrica
sursei

- se punct lucru Registru de


- inspector CQ santier
(consemnare)

STAS 4606-80

- min. 3 probe la o
suprafata de 2000
m2 pentru fiecare
strat

- laborator de Formular
santier
pentru
determinarea
umiditatii

masuratori - min. 3 probe la o


directe
prin suprafata de
sondaje cu tija 2000m2
metalica gradata pentru fiecare strat

- sef punct
lucru

santier

-Sef de
santier

conf.S -Sef de
MIb santier
-Comp.CQ

Anexa la PV de
-Sef de
receptie
santier
calitativa pe
faze de
executie
c) verificarea realizarii
masuratori - zilnic
- sef punct
Fisa de
-Sef de
intensitatii de compactare directe
lucru
evidenta
santier
Q/S
- realizare Q/S
d) verificarea gradului de STAS 12288-85 min.3 puncte STAS 6400-84
laborator Buletin pentru conf.S -Laborator
compactare (determinarea
pentru suprafete < art.4.3.2.2. aliniat de zona
verificarea
MI de zona
greutatii volumice in stare
2000m2
2
- inspector CQ gradului de
-Comp.CQ
uscata, efectiva)
- min.5 puncte
compactare
pentru suprafete >
realizat
2000m2
conf.SM -Laborator
e) determinarea capacitatii Normativ CD31- - in cate 2 puncte - valoarea
- Laborator
Formulare
I
portante si a uniformitatii
94
situate in profile
realizata < 250mm
anexa 1,2,3 /
-Comp.CQ
executiei la nivelul superior
transversale la
Normativ
al stratului de fundatie
distante de 10 m
CD31-94
unul de altul pentru
fiecare banda cu

l+7,5m
3. Controlul caracteristicilor
- pentru fiecare
geometrice ale stratului de
sector prezentat la
fundatie realizat
receptie
a) verificarea grosimii
- masuratori cu - la fiecare 50 m de +/-0,02m fata de
tija
metalica strat
media
gradata
masuratorilor pe
sector
b) verificarea latimii

c) verificarea pantei
transversale

Anexa la PV de conf.S -Comp.CQ


receptie
MI
calitativa pe
faze de
executie
- masuratori
- in fiecare profil
+/-0,05m
topometr Anexa la PV de conf.S -Comp.CQ
directe pentru
transversal al
u antreprenor receptie
MI
fiecare sector
proiectului
sef
calitativa pe
realizat
faze de
punct lucru
- inspector CQ executie
- masuratori topo - la fiecare 25m de +/-0,4% fata de
topometr Anexa la PV de conf.S -Comp.
strat
valorile din proiect u antreprenor receptie
MI
- sef punct
calitativa pe
lucru
faze de
executie

d) verificarea declivitatii in - masuratori topo - in fiecare profil


profil longitudinal
transversal al
proiectului

4. Controlul suprafatarii
stratului de fundatie
a) verificarea denivelarilor - masuratori cu
in profil longitudinal
lata de 3 m
lungime in axul
fiecarei benzi de

- pentru fiecare
sector realizat

- sef punct
lucru

+/-0,01m

topometr Anexa la PV de conf.S -Comp.CQ


u antreprenor receptie
MI
topometr calitativa pe
faze de
u consultant
executie
- sef punct
lucru

+/-0,09m

- topometru
antreprenor
- topometru
consultant

Anexa la PV de conf.S -Comp.CQ


receptie
MI
calitativa pe
faze de

circulatie
b) verificarea denivelarilor - masuratori cu
- pentru fiecare
in profil transversal
lata de 3m
sector realizat
lungime in dreptul
profilelor din
proiect
5. Receptia preliminara a
stratului de fundatie

- verificarea
documentelor
PCCVI partea I

- sef punct
lucru
- topometru
antreprenor
- topometru
consultant
- sef punct
lucru
- consultant
- inspector CQ

+/-0,09m

- pentru fiecare
sector realizat

Modul de efectuare
Nr. Categorii de lucrari, controale
a
Frecventa solicitataTolerante admisibile
Cine
si
controalelor si
efectueaza
controlul/
crt verificari prevazute in caietele
verificarilor
in caietele de
verificarea
.
de sarcini
(metode, norme
sarcini
tehnice)
sau standarde
0
1
2
3
4
5
C. FUNDATII DE PIATRA SPARTA
1. Omologare sursa
STAS 662-89
la
fiecare
-laborator
schimbare
de
- CQ
sursa
2. Controlul calitatii materialelor - analize de
SR 662/2002
- laborator s
inainte de prepararea
laborator conform SR 667/2001
- CQ
amestecului optimal
tabelul 1.2.3.

- efectuarea receptiei
materialelor

- examinarea
certificatelor de
calitate

- la fiecare lot
aprovizionat

- laborator
statie

executie
Anexa la PV de conf.S -Comp.CQ
receptie
MI
calitativa pe
faze de
executie
PV de receptie conf.S -Comp.CQ
pe faza de
MI
executie

Inregistrari de calitate
Document
intocmit

Cod
document

Unde se
pastreaza

Buletin de
analiza
Buletin de
analiza
Registru pentru
receptia
calitativa a
materialelor
-Nota de
comunicare

-Comp.CQ

conf.SM -Laborator
I
de santier

conf.SM -Comp.CQ
I

- incheierea
documentelor de
receptie

- la fiecare lot
aprovizionat

-PV de receptie
-Comp.
conf.SM aproviz.
- comisia de a materialelor
I
receptie
aprovizionate
-Raport de
-Comp.CQ
conf.SM
neconformitate
I

3. Controlul calitatii amestecului


preparat
Examinarea datelor inscrise
in certificatul de calitate
-corpuri straine

- anlize de
- zilnic
laborator conform
Caiet de Sarcini
STAS 4606/80

-continutul de granule alterate SR 667/2001


,moi,friabile, poroase si
vacuolare
-granulozitatea sorturilor
STAS 730/89
-forma granulelor pentru
piatra Sparta coeficient de
forma
-Echivalentul de nisip
(la produse de balastiera )
-Rezistenta repetata asupra
sulfatului de sodiu 5 cicluri
-Rezistenta la sfaramare prin
compresiune la piatra sparta
in stare naturala la presiune
normala
-Uzura cu masina Los
Angeles
Stabilirea caracteristicilor de
compactare pentru startul
inferior de fundatie din balast

STAS 730/89
STAS 730/89
STAS 4606/80
STAS 730/89

-Ori de cate ori


apar fatori de
impurificare
-O proba la 500
mc/ sursa/sort
-O proba la 500
mc/ sursa/sort
-O proba la 500
to / sursa/sort
-O proba la 500
mc/ sursa/sort
-O proba la 500
mc/ sursa/sort
-O proba la 500
mc/ sursa/sort

STAS 730/89
-O proba la 500
mc/ sursa/sort

- laborator -Certificat de
statie
calitate
- Laborator
- inspector
CQ
Rapoarte de
incercare

-Laborator
conf.SM de santier
I
-Comp.CQ
conf.SM -Laborator
I
de santier

si pentru stratul de fundatie


din piatra sparta din amestec
optimal
-Incercare proctor modificat STAS1913/13/83
-Greutate volumica in stare
uscata maxima gr/cm 3
-Umiditatea optima de
compactare
Experimentarea executiei
staturilor de fundatie prin
stabilirea urmatorilor
parametri :
-grosimea stratului fundatiei
-conditiile de compactare
-intensitatea de compactare
Q/S

Modul de
Inregistrari de calitate
Nr.
Categorii de lucrari,
efectuare a
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
Cine
controale si
controalelor si
efectueaza
crt.
verificari prevazute in
verificarilor
in caietele de sarcini
controlul/verifi
Document
Cod
Unde se
caietele de sarcini
(metode, norme
carea
intocmit
docume pastreaza
tehnice)
nt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
D:Lucrari de betoane si montare prefabricate RIGOLE PEREATE RIGOLE ,,U,,PODETE TUBULARE,CAMERE DE CADERE,ZIDURI
DE SPRIJIN,ETC.
1. Controlul calitatii
- analize si
Conform PCCVI
- laborator
Conform PCCVI
Laborator
materialelor inainte de
incercari de
antreprenor
antreprenor
fabricatie sau introducere laborator
- laboator
in opera
- efectuarea receptiei
- examinarea
La fiecare lot aprovi- laborator
Proces verbal
Comp.aprovi
materialelor aprovizionate certifi-catelor de zionat pentru fiecare
antreprenor
de receptie a
zionare
calitate de la
sursa
mate-rialelor
Compartimen

furnizori
- incheierea documentelor de receptie materiala
2.

Verificari si controale de
calitate privind fundatiile :
a). amplasamentul

Pentru fiecare
- masuratori topo funda- tie inainte de
incepere
c). dimensiunile, pozitia si - masuratori si
La inceput si pe
stabilitatea dimensiunilor veri- ficari directe parcursul sapaturii
podetului,timpanului,came
relor de cadere
d). cota de fundare,
- masuratori si
Inainte de inceperea 10 cm
conform proiect
veri- ficari directe betonarii

e). betonul din fundatii


- analize si
- controlul calitatii betonului incercari de
laborator

Conform PCCVI
partea II

- controlul turnarii

- urmarirea
conditii- lor
tehnice

Pe toata durata
turnarii

f). verificari privind


pregatirea in vederea

- verificarea
aplicarii solutiei

- inainte de
montarea armaturii

t CQ
- comisia de Proces verbal
receptie
de receptie a
materimate-riale
ale a antreprenorului
- topometru
Proces verbal
- sef punct de predare amplalucru
sament

CQ
Sef punct de
lucru

- sef punct
lucru
- inspector
C.Q.
- sef punct
lucru
- proiectant diriginte

Compartimen
t CQ
Diriginte
santier

- laborator
santier
- laborator
central
- sef punct
lucru
- inspector
C.Q.
- sef punct de
lucru

Proces verbal
de receptie pe
faze

Conform
PCCVI partea II
Condica de
betoane

Laborator
santier
Laborator
central
Sef punct
lucru

turnarii betonului

decofrante, vizual sau incepu-tul


turnarii betonului
simplu

g) Controlul prepararii
betonului
- atestarea statiei de
betoane

NE 012/99

La punerea in
functiune a statiei
si apoi trimestrial

Comisia de
atestare
antreprenor

Certificat de
atestare statie
betoane

Sef statie
betoane

h) Stabilirea compozitiei
betonului ( reteta cadru )

NE 012/99

- la intrarea in
functie a unei statii
de betoane
- la schimbarea
tipului de ciment sau
de agregate
- la introducerea
utilizarii de aditivi
sau la schimbarea
tipului acestora

Laborator
autorizat
agreat de
consultant

Reteta cadru

Laborator
antreprenor
Laborator
emitent

NE 012/99

- saptamanal,
verificare interna
- anual de
metrologie

Sef statie
betoane
Ing. sef
mecanizare

- registru de
verificari
dozatoare
- certificat
metrologic

Sef statie
betoane

i) Verificarea prepararii
betonului
- verificarea dozatoarelor

1,5 % la agregate
1 % la apa si
ciment
2,5 % la aditivi

- corectarea retetei in
NE 012/99
functie de rezultatele
incercarilor privind:

umiditatea
agregatelor

granulozitatea
sorturilor

densitatea aparenta
a betonului proaspat

lucrabilitatea
betonului
- durata de amestecare a NE 012/99
betonului
j) Verificarea duratei de
transport a betonului

NE 012/99

l) Verificarea indeplinirii
NE 012/99
conditiilor pentru inceperea
lucrarilor de betonare

m)Verificarea indeplinirii
regulilor generale de
betoane

NE 012/99

n) Verificarea compactarii
betonului

NE 012/99

- zilnic

Laborator
antreprenor

- zilnic, pentru
fiecare tip de beton
preparat
- zilnic, prin
verificarea
bonurilor de
transport beton
inainte de
inceperea betonarii
unei parti de
structura

Sef statie
betoane

Pe toata durata
betonarii
elementelor de
constructii
Permanent pe
toata durata turnarii
betonului

mai mici decat


duratele prevazute
in normativ NE
012/99

Sef punct de
lucru
Sef statie
betoane
Sef punct de
lucru
Inspector CQ

- formular de
calcul pentru
corectia retetei
- reteta
corectata

Laborator
antreprenor

Bon transport
livrare - primire
beton

Sef statie
betoane

P.T.E.

Sef punct
lucru
Compartime
nt CQ

Sef punct de Condica de


lucru
betoane pentru
Inspector CQ verificarile din
NE 012/99
- sef punct
lucru
- inspector
CQ

Sef punct de
lucru

o) Verificarea conditiilor
favorabile de intarire a
betonului si de reducere a
deformatiilor din contractie
p) Verificarea respectarii
termenelor minime

- controlul
mentinerii
umiditatii
betonului
NE 012/99
NE 012/99

r) Verificarea dimensiunilor - masuratori


elementelor executate din directe
beton si beton armat

La structurile de
poduri, minim 7 zile

- sef punct
lucru
- inspector
CQ

NE 012/99

- sef punct
lucru
- inspector
CQ
- inspector
CQ
- sef punct
lucru
- diriginte
lucrare

Dupa decofrare

abateri admisibile
NE 012/99

Condica de
betoane

Sef punct
lucru

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Sef punct
lucru
Compartime
nt CQ

- sef punct
lucru
- CQ

Fisa control
calitate

Compartime
nt CQ

- sef punct
lucru
- CQ

Proces verbal
de receptie
calitativa pe

Sef punct
lucru
Compartime

MONTARE PREFABRICATE -TUBURI .

a) Controlul manipularii si
depozitarii prefabricatelor

Urmarirea
Permanent in
respectarii
timpul acestor
prevederilor
operatii
NE 012/99
Intocmirea
Inainte de
planului de montaj inceperea
montajului

b) Verificarea numerotarii
(marcarii) elementelor
prefabricate si
corespondentei numerotarii
cu pozitia din planul de
montaj
c) Verificarea lucrarilor
NE 012/99Control Inainte de
pregatitoare in vederea
vizual si
inceperea montarii
montarii
masuratori
prefabricatelor

- sef punct
lucru
- CQ

d) Controlul montarii
prefabricatelor
- in timpul executarii
montajului
- la terminarea montajului

Fisa tehnologica
NE012/99
instructiuni de
lucru
NE 012/99

La inceperea si pe
parcursul
montajului

e) Controlul tuburilor
structurilor alcatuite din
elemente prefabricate de
beton

NE 012/99

Pe toata durata de
executie a
monolitizarii

Inainte de
monolitizare

- diriginte
santier
- sef punct
lucru
- CQ
NE 012/99

- sef punct
lucru
- CQ
- diriginte
santier
- sef punct
lucru
- CQ
- diriginte
santier

faze

nt CQ

Condica de
montarea
elementelor
prefabricate
Proces verbal

Sef punct
lucru

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Sef punct
lucru
Compartime
nt CQ

Sef punct
lucru
Compartime
nt CQ

E. BORDURI.DALE TROTUARE.
Inregistrari de calitate
Nr. Categorii de lucrari, controale Mod de efectuare Frecventa solicitata Tolerante
crt.
si
controale si verificariin caiete de sarcini sauadmisibile
verificari prevazute in caietele metode-norme
standarde
de sarcini.
tehnice
0
.

1
Verificari topografice
a) predare primire
amplasament;

2
3
vizual
- inainte incepere
predare reperi lucrari
de nivel

4
- proiect executie

Cine efectueaza
controlul/
verificarea

5
P.
C.
B.
Topo B

Document
intocmit
6
P.V.
predare
primire

Cod
Unde se
docu-ment pastreaza
7
conf.SMI

8
P.
C.
B.

b) verificare trasare si sablonare - masuratori directe


lucrare:
conf proiect executie
- ax si ampriza drum;
- cote absolute la sapatura in ax;
- identificare instalatii subterane
si aeriene, electrice, de
telecomunicatii sau de alta
natura, in vederea mutarii sau
protejarii conform proiect;
Verificari lucrari pregatitoare:
- vizual
a) desfacere borduri de incadrare
si dale trotuare.
b) sapatura pt. cuneta carosabil si - vizual
trotuare
- curatare teren de diverse
materiale;
- defrisari si scoatere cioate;
- asigurare drenare si scurgere
ape (infiltratii, pluviale);
- recoltare probe pt. grad de
compactare PROCTOR
NORMAL.

3. Verificari si control calitate la TEREN


FUNDARE
a)verificare elemente geometrice
- suprafatarea -cote in profil longitudinal si
transversal;

- inainte incepere
pregatire lucrari
terasamente

+/- 0,10m in raport


cu repere pichetaj
general

- inainte incepere
lucrari terasamente

- proiect executie

- inainte incepere
lucrari terasamente

- proiect executie

- inainte incepere
lucrari terasamente

- proiect executie

- proiect executie

- masuratori directe

P.
C.
B.
Topo C

P.V.
conf.SMI
Trasare lucrari
Tabel masuratori topo

P.
C.
B.

C.
B.

P.V.R
pe faze

C.
B.

P.
C.
B.

P.V.R.
pe faze

conf.SMI

P.
C.
B.

conf.SMI
C.
B.
L.

- inainte de executia
_
primului strat- o
faza determinanta la
500 ml / sens
- C.S.
0,05m fata
de cote
proiect

Buletin grad
compactare

PVRC
C.
P
B.
topo C
CQ

Tabel masuratori
topo

conf.SMI

C.
B.
C.

conf.SMI

C
P.
B.
C.

- ax si ampriza drum;

b)verificare calitate si stare pamant (h = 30cm)


- natura si calitate pamant

- determinarea caracteristicilor de
compactare PROCTOR NORMAL
- grad de compactare P.N. realizat:
- patul de fundare

4. Strat de fundatie din balast

0,05m fata
de ax
0,10m la
latime
STAS 2914-1984

- pt. fiecare tip de


pamant

C.S.

L.

STAS 1913/13-1985
STAS 1913/15-1975

- min. 3 probe
(stanga, ax,
dreapta)/max.250
ml / sens

C.S. -100%

Laborator
santier

Verificare documentatie La fiecare 1000 ml /


Proiect
sens
executie
B
Inainte de asternere
C
strat balast stabilizat
P
cu ciment
STAS 730-89
natura si calitate , caracteristici fizicoSTAS
STAS 4600-80
Lab
662/2002
mecanice si de compactare
STAS 1913/13/83
experimentarea punerii in opera
Masuratori directe prin Inainte de incepere STAS 6400
B
a)
h strat la asternere
sondaj
executie / tronson -84
C
b)
intensitate de compactare
proba
c)
nr de treceri
elemente geometrice
Masuratori directe
CS
STAS 6400Topo C
a)
dimensiuni in plan
Masuratori topo
84
b)
grosime strat
Masuratori cu lata de 3m
Proiect
c)
cote in profil transversal si longitudinal
executie
d)
denivelari
Grad de compactare fata de PROCTOR Masuratori directe
CS- 250 ml lungime
CS
LAB
MODIFICAT
banda / sens

Buletin natura
calitate pamant
Buletin incercare
P.N
Buletin verificare
grad compactare

conf.SMI

C.

conf.SMI

C.

conf.SMI

C.

PVRC

conf.SMI
B
C
P

Raport de incercare

conf.SMI Lab C
conf.SMI

PV constatare

B
C

Tabel masuratori

conf.SMI

Lab
C

Raport de incercare

5. Strat de fundatie din balast ,verificarea gradului Verificare documentatie La fiecare 1000
de compactare cu cilindrii
ml/sens
Inainte de asternere
strat de baza
mixtura
6. Verificari si control calitate la MONTARE
- la finalizare
BORDURI
executie/tronson
a)la aprovizionare

b)la depozitare
c)la punerea in opera
- trasare ax fundatii
- executare fundatii din beton
- asezare borduri pe pozitie
- corectare nivel superior
- rostuire cu mortar de ciment
7. Trotuare din : dale beton
a)Dale din beton 50X50X8
- asternere strat nisip sort 0-7 mm
- nivelare si pilonare;
- grosime strat;
- stropire cu apa
- suprafatare-ote in profil longitudinal si
transversal;
- montare dale din beton.

- examinare certificate - la fiacare lot


calitate si avize expeditie aprovizionat
- vizual
- masuratori directe
- C.S.
- permanent
- proiect executie
- masuratori directe

- permanent

Proiect
executie

PVRC

conf.SMI

B
C
P

- proiect
executie

B
C
P

P.
C.
B.
STAS 1139- - Comisie
1987
receptie C.

P.V.R. pe faze,
anexe

conf.SMI

Registru receptie
materiale

conf.SMI

P.
C.
B.
C.

- C.S

P.V. constatare

C.

P.V. constatare +
tabel masuratori
topo

C.

- C.S

- masuratori directe
- inainte de montare - STAS
- masuratori cu lata de 3 dale prefabricate
6400-1984
m
- proiect
executie

C.
B.
C.
B.

topo C.
B
C

tabele masuratori
topo
Proces verbal de
faza pentru nisip
pilonat

C
B
conf.SMI

C.

8. Verificari si control calitate la


BETON DE CIMENT, la
trotuare,rigole.

- proiect executie

A. Preparare si transport beton

- proiect executie

a)calitate materiale componente


- vizual
- certificate calitate si avize expeditie
de la furnizori
- ciment
STAS 227/2,4,6-1986
- agregate naturale
STAS 183/1-1995
C 22-1994

- inainte de
executie
imbracaminte
asfaltica
- inainte furnizare
beton
PCCV I II

B
C

Proces verbal de
faza

conf.SMI

B
C

C.
B.
Comisie
receptie

Comunicare
acceptare
Registru receptie
materiale

_
conf.SMI

C.
B.
C.

conf.SMI

C.

L.

conf.SMI

STAS 790-1984
- agrement tehnic
C 22-1994
STAS 183/1-1995
NE 012-1999

PCCV I II

L.

- annual

STAS 183/1-1995

- permanent

B. Punere in opera si protectie beton - proiect executie

-inainte executie
strat legatura

B.
C.
Sef statie
betoane
C.
B.

a)asternere, compactare si finisare;


b)asigurare protectie cu pelicula
antievaporare apa;
c)executie rosturi contractie,
dilatatie, contact.
d)caracteristici fizico-mecanice
beton (proaspat si intarit)

STAS 6400-1984
STAS 183/1-1995
CS

- permanent

C22-1994

- permanent

- apa
- aditivi
b)stabilire compozitie beton de
ciment-studiu
c)atestarea de punere in functiune a
statiei de betoane
d)durata transport beton

Buletin analiza

C.
B.

Reteta beton

_
conf.SMI

C.

Certificat atestare

conf.SMI

C.

Bon transport

conf.SMI

C.

P.V.R. pe faze cu
anexe

conf.SMI

C.
B.

Condica de
betoane turnate

conf.SMI

Buletin analiza

conf.SMI

C.
B.
C.

e)elemente geometrice
- grosime strat
- suprafatare cote in profil
longitudinal si transversal

- masuratori topo

- dupa executie
strat din beton de
ciment

Nr.

Categorii de lucrari,
controale si

Modul de efectuare
a controalelor si

Frecventa
solicitata

crt.

verificari prevazute in
caietele de sarcini

verificarilor
(metode, norme
tehnice)

in caietele de
sarcini

F. INDICATOARE RUTIERE
STAS 1848/3-86
-forma
STAS
si dimensiunile,
1848/3-86
conf. STAS 1848/3-planeitatea fetei,
86 / SR 1848-verificarea rezistentei si
4:1995
nedeformabilittii
dispozitivelor de prindere
aspectul si exactitatea
executrii simbolului,
-aplicarea corect a foliei
reflectorizante

controlul vizual

-aspectul si exactitatea
inscriptiilor

Masuratori directe

-grosimi ale literelor pn la Masuratori directe


18 mm
grosimi mai mari
G. MARCAJE RUTIERE

C.S.

Tolerante
admisibile

Topo C.
CQ

Tabele masuratori
topo

Cine
efectueaz
a
Controlul /
verificarea

1%
1 mm

-trebuie s
prezinte o bun
aderent
-s nu aib
ncretituri si
umflturi.

B,CQ.

C.

Inregistrari de calitate
Document
intocmit
Anexa la
PVRC

Cod
document

Unde se
pastreaza
CQ,B

Antreprenor
santier
Consultant

+ 1 mm pentru
nltimi ale literelor
pn la 130 mm

0,5 mm
+ 1 mm

Antreprenor
Consultant

n timpul executrii
marcajului rutier

Categorii de lucrari,
controale si
verificari prevazute in
crt.
caietele de sarcini
H. RECEPTIE LUCRARI
Nr.

- Receptia preliminara

controlul vizual,
SR 1848/7-2004

-omogenizarea
vopselei n ambalaj

determinri
periodice ale
grosimii filmului ud
de vopsea

dozajelor de
vopsea si microbile

Modul de efectuare a
Frecventa
controalelor si
solicitata
verificarilor (metode, in caietele de
norme tehnice)
sarcini

- Regulamentul HG
273/94

concordanta cu
prevederile Cs si a PE
daca verificarile prevazute
in CS au fost efectuate in
totalitate
daca au fost efectuate
receptiile pe faze si
rezultatul acestora
conditiile tehnice si de
calitate a executiei precum
si constatarile pe parcursul
executiei de catre
Consultant
- Receptia finala
- Regulament HG
273/94 si
HG 766/97

B,CQ.

Tolerante
admisibile

Cine
efectueaza
Controlul /
verificarea

Anexa la
PVRC

Antreprenor
Consultant

Inregistrari de calitate
Document
intocmit

Cod
document

Unde se
pastreaza

La terminarea
lucrarilor sau a
unor parti ale
acestora

- Comisia de PV de
receptie
receptie
preliminara preliminara

Antreprenor
santier
Consultant

- la expirarea
termenului de
garantie dupa

- Comisia de PV de
receptie
receptie finala
finala

Antreprenor
Consultant

efectuarea
receptiei
preliminare