Sunteți pe pagina 1din 22

“Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii ,,.

(P.C.C.V.I. PARTEA I)

Modul de Inregistrari de calitate


Nr. Categorii de lucrari, efectuare a Frecventa Tolerante Cine
controale si controalelor si solicitata admisibile efectueaza
crt verificari prevazute in verificarilor in caietele de controlul Document Cod Unde se
/ verificarea document
. caietele de sarcini (metode, norme sarcini intocmit pastreaza
tehnice) sau standarde
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A. LUCRARI DE TERASAMENTE .
1. Verificarea trasarii si - masuratori inainte de +/- 0,10 m - topometru PV de trasare conf.S Comp.
sablonarii lucrarii directe inceperea in raport cu antreprenor a lucrarilor MI CQ
- axul trotuarelor si - marcare prin pregatirii lucrarilor reperii Sef
strazilor laterale ; tarusi si de terasamente pichetajului santier
- cote absolute la sabloane dupa decapare general
sapatura in ax;
- inclinarea taluzelor.
- Se definitiveaza
pichetajul
2. Verificarea pregatirii - control vizual Inainte de - - consultant PV de conf.S Comp.
lucrarilor de terasamente: - adancimea inceperea - sef punct receptie MI CQ
curatirea terenului de de decapare lucrarilor de de lucru calitativa pe Sef
diverse materiale pe terasamente - inspector faze santier
intreaga ampriza ; CQ
- asanarea zonei
trotuarelor si strazilor
(indepartarea apelor
de suprafata)

3. Verificarea pregatirii - conform inainte de - - consultant PV de conf. Comp. CQ


terenului de fundatie Caiet de sarcini inceperea - sef punct receptie SMI Consultant
executarii lucru calitativa pe (diriginte)
urmatoarei faze - inspector faze
de lucru CQ
Inlocuirea pamanturilor - conform inainte de - - consultant PV de conf. Comp. CQ
pe o adancime de Caiet de sarcini inceperea - sef punct receptie SMI Consultant
0.20cm –pamanturi rele executarii lucru calitativa pe (diriginte)
si minimum 0.50 cm in urmatoarei faze - inspector faze
cazul pamanturilor foarte de lucru CQ
rele
Umplerea eventualelor
goluri precum puturi
,pivnite, gropi de buturugi
cu pamant bun de
unplutura.
a) determinarea calitatii si STAS 1243-88 - inainte de inceperea Caiet de sarcini - Laborator Raport de conf. -Laborator
starii pamantului si a apei terasamentelor; incercare cu SMI -Comp.CQ
- pentru fiecare tip de
de compactare pamant anexe
In functie de pentru
heterogenitatea
- granulozitate 1913/5/85 pamantuluidar nu mai definirea
-limita de plasticitate 1913/4/86 putin de o incercare la tipului de
5000 mc
-densitate uscata maxima 1913/3/76 pamant
-coeficient de 730/89 O incercare/1000mc
O incercare/1000mc
neuniformitate 1913/13/83 O incercare /2000 mc
-caracteristicile de 1913/12/88 O incercare la 500 mc
compactare 1709/3/90 sau zilnic
- umflare libera 1913/1/82
-sesibilitate la inghet
dezghet
-umiditate
4. Controlul calitatii STAS 1913/15- - laborator Buletrin de conf. -Laborator
compactarii terenului de 75 de zona verificare a SMI de zona
fundatie - inspector gradului de conf. -Comp.CQ
CQ compactare SMI
a) verificarea gradului de - la cota finala a - 3% sub PV de -Laborator
compactare Proctor sapaturii min.3 imbracamintile receptie de zona
Normal realizat incercari; din beton de calitativa pe -Comp.CQ
- pe adancimea ciment; faze de
de 30 cm sub executie
patul trotuarului

In cazul in care nu se
poate obtine proctorul de
100% se executa un strat
de forma pana la
obtinerea gradului de 100
%

5. Controlul calitatii STAS 1913/15- - min.1 incercari - laborator Buletin de conf. -Laborator
compactarii startului de 75 pentru fiecare - inspector verificare a SMI -Comp.CQ
baza 5000mc CQ gradului de
• determinarea gradului -continutul de apa compactare
de compactare o incercare la 250
Proctor Normal ml platforma pe
realizat strat
- determinarea
gradului de
compactare 3
incercari la 250
ml platforma pe
CD 31-2002 strat Buletin Laborator
b)Deformatie elastica cu Valoare 350-450 laborator analiza – conf.S Comp CQ
sarcina etalon se 115 KN functie de tip de anexa la PV MI
pamant de receptie
calitativa pe
faze de
executie

6. Controlul caracteristicilor
geometrice ale platformei
trotuarelor si strazilor
- verificarea nivelmentului - masuratori - dupa terminarea +/- 0,05m fata de - topometru Anexa la PV conf. Comp.CQ
directe in profile executiei cotele proiect antreprenor de receptie SMI
transversale din terasamentelor - consultant calitativa pe
20 in 20m - inspector faze de lucru
CQ

7. Verificarea suprafatarii -masuratori - dupa terminarea - topometru Anexa la PV conf. Comp.CQ


platformei si a nivelarii directe cu lata executiei antreprenor de receptie SMI
taluzurilor de 3 m terasamentelor - consultant calitativa pe
a) denivelarii in profil - inspector faze de lucru
longitudinal si transversal CQ
b) verificarea latimii - masuratori - dupa terminarea +/- 0,05m fata de - topometru Anexa la PV conf. Comp.CQ
platformei directe in profile executiei ax antreprenor de receptie SMI
transversale terasamentelor +/- 0,10m la - consultant calitativa pe
proiectate latimea intreaga - inspector faze de lucru
CQ
c) verificarea cotelor - masuratori - dupa terminarea +/- 0,05m fata de - topometru Anexa la PV conf. Comp.CQ
proiectului directe in executiei cotele de nivel antreprenor de receptie SMI
- pe verticala profilele terasamentelor ale proiectului - consultant calitativa pe
transversale si - inspector faze de lucru
longitudinale CQ
- pe orizontala proiectate +/- 0,05m fata de
cotele proiectate

Modul de Inregistrari de calitate


Nr. Categorii de lucrari,efectuare a Frecventa Tolerante Cine
controale si controalelor si solicitata admisibile efectueaza
crt verificari prevazute in
verificarilor in caietele de controlul/ Document Cod Unde se
verificarea document
. caietele de sarcini
(metode, norme sarcini intocmit pastreaza
tehnice) sau standarde
0 1 2 3 4 5 6 7 8
B. FUNDATIE DE BALAST SI / SAU BALAST AMESTEC OPTIMAL
1. Controlul pregatirii - control vizual - inainte de - - sef punct PV de conf. -Comp.CQ
executiei stratului de inceperea lucru receptie SMI Consultant
fundatie executiei - inspector calitativa pe
CQ faze de lucru
- consultant
- determinarea - inainte de - - Laborator Raport de - -Laborator
caracteristicilor inceperea incercari -Comp.CQ
fizico-mecanice executiei / sursa Dosar cu
ale balastului ( Los STAS 730/89 aggregate certif. de
Angeles) Oproba/lot/sursa/ calitate
- continut de STAS 1913/5/85 sort/la 5000to
fractiuni STAS 4606 /80
- granulozitate STAS 730/89 Oproba/lot/sursa/
- coeficient de sort/la 500to
neuniformitate STAS 730/89
min STAS 4606/80
- Echivalent de nisip O proba / schimb
- Umiditate si sort
b) determinarea STAS 1913/13- - inainte de - - Laborator Buletin pentru conf. -Laborator
caracteristicilor de 83 inceperea determinarea SMI -Comp.CQ
compactare PROCTOR executiei / sursa caracteristicil
MODIFICAT agregate or de
compactare
Proctor
Modificat
c) experimentarea punerii - masuratori - tronson de - - sef punct Registru de - -Sef de
in opera a balastului directe prin proba de lucru santier santier
- grosimea maxima sondaje min.30m / sursa - inspector (consemnare)
- intensitatea de agregate CQ
compactare Q/S - consultant
d) delimitarea - marcare - la schimbarea - - se punct Registru de - -Sef de
tronsoanelor de drum in pozitie sursei lucru santier santier
functie de sursa de kilometrica - inspector (consemnare)
agregate utilizata CQ
2. Controlul calitatii
compactarii balastului
a) determinarea umiditatii STAS 4606-80 - min. 3 probe la - - laborator Formular conf. -Sef de
de compactare in timpul o suprafata de de santier pentru SMIb santier
executiei 2000 m2 pentru determinarea -Comp.CQ
fiecare strat umiditatii

b) determinarea grosimii - masuratori - min. 3 probe la - - sef punct Anexa la PV - -Sef de


stratului compactat directe prin o suprafata de lucru de receptie santier
sondaje cu tija 2000m2 calitativa pe
metalica pentru fiecare faze de
gradata strat executie
c) verificarea realizarii - masuratori - zilnic - - sef punct Fisa de - -Sef de
intensitatii de compactare directe lucru evidenta santier
Q/S - realizare
Q/S
d) verificarea gradului de STAS 12288-85 - min.3 puncte STAS 6400-84 - laborator Buletin pentru conf. -Laborator
compactare pentru art.4.3.2.2. de zona verificarea SMI de zona
(determinarea greutatii suprafete < aliniat 2 - inspector gradului de -Comp.CQ
volumice in stare uscata, 2000m2 CQ compactare
efectiva) - min.5 puncte realizat
pentru suprafete
> 2000m2
e) determinarea Normativ CD31- - in cate 2 puncte - valoarea - Laborator Formulare conf.S -Laborator
capacitatii portante si a 94 situate in profile realizata < anexa 1,2,3 / MI -Comp.CQ
uniformitatii executiei la transversale la 250mm Normativ
nivelul superior al distante de 10 m CD31-94
stratului de fundatie unul de altul
pentru fiecare
banda cu l+7,5m
3. Controlul caracteristicilor - pentru fiecare
geometrice ale stratului sector prezentat
de fundatie realizat la receptie
a) verificarea grosimii - masuratori cu - la fiecare 50 m +/-0,02m fata de - sef punct Anexa la PV conf. -Comp.CQ
tija metalica de strat media lucru de receptie SMI
gradata masuratorilor pe calitativa pe
sector faze de
executie
b) verificarea latimii - masuratori - in fiecare profil +/-0,05m - topometru Anexa la PV conf. -Comp.CQ
directe pentru transversal al antrepren de receptie SMI
fiecare sector proiectului or calitativa pe
realizat - sef punct faze de
lucru executie
- inspector
CQ
c) verificarea pantei - masuratori - la fiecare 25m +/-0,4% fata de - topometru Anexa la PV conf. -Comp.
transversale topo de strat valorile din antrepren de receptie SMI
proiect or calitativa pe
- sef punct faze de
lucru executie

d) verificarea declivitatii in - masuratori - in fiecare profil +/-0,01m - topometru Anexa la PV conf. -Comp.CQ
profil longitudinal topo transversal al antrepren de receptie SMI
proiectului or calitativa pe
- topometru faze de
consultant executie
- sef punct
lucru
4. Controlul suprafatarii
stratului de fundatie
a) verificarea denivelarilor - masuratori cu - pentru fiecare +/-0,09m - topometru Anexa la PV conf. -Comp.CQ
in profil longitudinal lata de 3 m sector realizat antreprenor de receptie SMI
lungime in axul - topometru calitativa pe
fiecarei benzi de consultant faze de
circulatie - sef punct executie
lucru
b) verificarea denivelarilor - masuratori cu - pentru fiecare +/-0,09m - topometru Anexa la PV conf. -Comp.CQ
in profil transversal lata de 3m sector realizat antreprenor de receptie SMI
lungime in - topometru calitativa pe
dreptul profilelor consultant faze de
din proiect - sef punct executie
lucru
5. Receptia preliminara a - verificarea - pentru fiecare - consultant PV de conf. -Comp.CQ
stratului de fundatie documentelor sector realizat - inspector receptie pe SMI
PCCVI partea I CQ faza de
executie

Modul de Inregistrari de calitate


Nr. Categorii de lucrari, efectuare a Frecventa Tolerante Cine
controale si controalelor si solicitata admisibile efectueaza
crt verificari prevazute in verificarilor in caietele de controlul/ Document Cod Unde se
verificarea document
. caietele de sarcini (metode, norme sarcini intocmit pastreaza
tehnice) sau standarde
0 1 2 3 4 5 6 7 8
C. FUNDATII DE PIATRA SPARTA
1. Omologare sursa STAS 662-89 - la fiecare - -laborator Buletin de - -Comp.CQ
schimbare de - CQ analiza
sursa
2. Controlul calitatii - analize de SR 662/2002 - - laborator Buletin de conf.S -Laborator
materialelor inainte de laborator SR 667/2001 s analiza MI de santier
prepararea amestecului conform tabelul - CQ Registru
optimal 1.2.3. pentru receptia
calitativa a
materialelor
- efectuarea receptiei - examinarea - la fiecare lot - - laborator -Nota de conf.S -Comp.CQ
materialelor certificatelor de aprovizionat statie comunicare MI
calitate
- incheierea - la fiecare lot - -PV de -Comp.
documentelor de aprovizionat - comisia receptie a conf.S aproviz.
receptie de receptie materialelor MI
aprovizionate - -Comp.CQ
conf.S
-Raport de
MI
neconformitate
3. Controlul calitatii - anlize de - zilnic - - laborator -Certificat de -Laborator
amestecului preparat laborator statie calitate conf.S de santier
Examinarea datelor inscrise conform Caiet de - Laborator MI -Comp.CQ
in certificatul de calitate Sarcini - inspector
-corpuri straine -Ori de cate ori CQ Rapoarte de conf.S -Laborator
STAS 4606/80 apar fatori de incercare MI de santier
-continutul de granule impurificare
alterate ,moi,friabile, SR 667/2001 -O proba la 500
poroase si vacuolare mc/ sursa/sort
-granulozitatea sorturilor
STAS 730/89 -O proba la 500
-forma granulelor pentru mc/ sursa/sort
piatra Sparta –coeficient de STAS 730/89 -O proba la 500
forma to / sursa/sort
-Echivalentul de nisip STAS 730/89 -O proba la 500
(la produse de balastiera ) mc/ sursa/sort
-Rezistenta repetata asupra STAS 4606/80 -O proba la 500
sulfatului de sodiu – 5 mc/ sursa/sort
cicluri STAS 730/89 -O proba la 500
-Rezistenta la sfaramare mc/ sursa/sort
prin compresiune la piatra
sparta in stare naturala la
presiune normala STAS 730/89 -O proba la 500
-Uzura cu masina Los mc/ sursa/sort
Angeles

Stabilirea caracteristicilor
de compactare pentru
startul inferior de fundatie
din balast si pentru stratul
de fundatie din piatra sparta
din amestec optimal
-Incercare proctor modificat STAS1913/13/83
-Greutate volumica in stare
uscata maxima gr/cm 3
-Umiditatea optima de
compactare
Experimentarea executiei
staturilor de fundatie prin
stabilirea urmatorilor
parametri :
-grosimea stratului fundatiei
-conditiile de compactare
-intensitatea de compactare
Q/S

Modul de Inregistrari de calitate


Nr. Categorii de lucrari, efectuare a Frecventa Tolerante Cine
controale si controalelor si solicitata admisibile efectueaza
crt. verificari prevazute in verificarilor in caietele de controlul/veri Document Cod Unde se
caietele de sarcini (metode, norme sarcini ficarea intocmit docu pastreaza
tehnice) ment
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D:Lucrari de betoane si montare prefabricate – RIGOLE PEREATE RIGOLE ,,U,,PODETE TUBULARE,CAMERE DE
CADERE,ZIDURI DE SPRIJIN,ETC.
1. Controlul calitatii - analize si Conform PCCVI - laborator Conform Laborator
materialelor inainte de incercari de antreprenor PCCVI antreprenor
fabricatie sau laborator - laboator
introducere in opera
- efectuarea receptiei - examinarea La fiecare lot - laborator Proces verbal Comp.apro
materialelor certifi-catelor de aprovi-zionat antreprenor de receptie a vizionare
aprovizionate calitate de la pentru fiecare mate-rialelor Compartim
furnizori sursa ent CQ
- incheierea - comisia de Proces verbal
docu- receptie de receptie a
mentelor de materi- mate-riale
recep- ale a
tie materiala antrepre-
norului
2. Verificari si controale de
calitate privind fundatiile - topometru Proces verbal CQ
: Pentru fiecare - sef punct predare Sef punct
a). amplasamentul - masuratori topo funda- tie inainte de ampla- de lucru
de incepere lucru sament
c). dimensiunile, pozitia - masuratori si La inceput si pe - sef punct
si stabilitatea veri- ficari directe parcursul sapaturii lucru
dimensiunilor - inspector
podetului,timpanului,ca C.Q.
merelor de cadere
d). cota de fundare, - masuratori si Inainte de ± 10 cm - sef punct Proces verbal Compartim
conform proiect veri- ficari directe inceperea lucru de receptie pe ent CQ
betonarii - proiectant - faze Diriginte
diriginte santier

e). betonul din fundatii - analize si Conform PCCVI - laborator Conform Laborator
- controlul calitatii incercari de partea II santier PCCVI partea santier
betonului laborator - laborator II Laborator
central central
- controlul turnarii - urmarirea Pe toata durata - sef punct Condica de Sef punct
conditii- lor turnarii lucru betoane lucru
tehnice - inspector
C.Q.
f). verificari privind - verificarea - inainte de - sef punct
pregatirea in vederea aplicarii solutiei montarea de lucru
turnarii betonului decofrante, armaturii sau
vizual incepu-tul turnarii
betonului simplu

g) Controlul prepararii NE 012/99 La punerea in Comisia de Certificat de Sef statie


betonului functiune a statiei atestare atestare betoane
- atestarea statiei de si apoi trimestrial antreprenor statie
betoane betoane

h) Stabilirea compozitiei NE 012/99 - la intrarea in Laborator Reteta cadru Laborator


betonului ( reteta cadru ) functie a unei statii autorizat antrepren
de betoane agreat de or
- la schimbarea consultant Laborator
tipului de ciment emitent
sau de agregate
- la introducerea
utilizarii de aditivi
sau la schimbarea
tipului acestora

i) Verificarea prepararii
betonului
- verificarea dozatoarelor NE 012/99 - saptamanal, ±1,5 % la Sef statie - registru de Sef statie
verificare interna agregate betoane verificari betoane
- anual de ±1 % la apa si Ing. sef dozatoare
metrologie ciment mecanizare - certificat
±2,5 % la aditivi metrologic

- corectarea retetei in NE 012/99 - zilnic Laborator - formular de Laborator


functie de rezultatele antreprenor calcul pentru antrepren
incercarilor privind: corectia or
• umiditatea agregatelor retetei
• granulozitatea - reteta
sorturilor corectata
• densitatea aparenta a
betonului proaspat
• lucrabilitatea betonului
- durata de amestecare a NE 012/99 - zilnic, pentru Sef statie
betonului fiecare tip de betoane
beton preparat
j) Verificarea duratei de NE 012/99 - zilnic, prin mai mici decat Sef punct Bon transport Sef statie
transport a betonului verificarea duratele de lucru livrare - betoane
bonurilor de prevazute in Sef statie primire beton
transport beton normativ NE betoane
012/99
l) Verificarea indeplinirii NE 012/99 inainte de Sef punct P.T.E. Sef punct
conditiilor pentru inceperea de lucru lucru
inceperea lucrarilor de betonarii unei Inspector Comparti
betonare parti de structura CQ ment CQ

m)Verificarea indeplinirii NE 012/99 Pe toata durata Sef punct Condica de Sef punct
regulilor generale de betonarii de lucru betoane de lucru
betoane elementelor de Inspector pentru
constructii CQ verificarile din
NE 012/99
n) Verificarea compactarii NE 012/99 Permanent pe - sef punct
betonului toata durata lucru
turnarii betonului - inspector
CQ
o) Verificarea conditiilor - controlul La structurile de - sef punct
favorabile de intarire a mentinerii poduri, minim 7 lucru
betonului si de reducere umiditatii zile - inspector
a deformatiilor din betonului CQ
contractie NE 012/99
p) Verificarea respectarii NE 012/99 NE 012/99 - sef punct Condica de Sef punct
termenelor minime lucru betoane lucru
- inspector
CQ
r) Verificarea - masuratori Dupa decofrare abateri admisibile - inspector Proces verbal Sef punct
dimensiunilor elementelor directe NE 012/99 CQ de receptie lucru
executate din beton si - sef punct calitativa pe Comparti
beton armat lucru faze ment CQ
- diriginte
lucrare
MONTARE PREFABRICATE -TUBURI .
a) Controlul manipularii si Urmarirea Permanent in - sef punct
depozitarii prefabricatelor respectarii timpul acestor lucru
prevederilor operatii - CQ
NE 012/99
b) Verificarea numerotarii Intocmirea Inainte de - sef punct Fisa control Comparti
(marcarii) elementelor planului de inceperea lucru calitate ment CQ
prefabricate si montaj montajului - CQ
corespondentei
numerotarii cu pozitia din
planul de montaj
c) Verificarea lucrarilor NE Inainte de - sef punct Proces verbal Sef punct
pregatitoare in vederea 012/99Control inceperea lucru de receptie lucru
montarii vizual si montarii - CQ calitativa pe Comparti
masuratori prefabricatelor - diriginte faze ment CQ
santier
d) Controlul montarii Fisa tehnologica La inceperea si - sef punct Condica de Sef punct
prefabricatelor NE012/99 pe parcursul lucru montarea lucru
- in timpul executarii instructiuni de montajului - CQ elementelor
montajului lucru prefabricate
- la terminarea montajului NE 012/99 Inainte de NE 012/99 - sef punct Proces verbal Sef punct
monolitizare lucru lucru
- CQ Comparti
- diriginte ment CQ
santier
e) Controlul tuburilor NE 012/99 Pe toata durata - sef punct Proces verbal Sef punct
structurilor alcatuite din de executie a lucru de receptie lucru
elemente prefabricate de monolitizarii - CQ calitativa pe Comparti
beton - diriginte faze ment CQ
santier
E. BORDURI.DALE TROTUARE.
Inregistrari de calitate
Nr. Categorii de lucrari, Mod de efectuare Frecventa solicitata Tolerante Cine efectueaza
crt. controale si controale si in caiete de sarcini admisibile controlul/
verificari prevazute in verificari sau standarde verificarea Document Cod Unde se
caietele de sarcini. metode-norme intocmit docu-ment pastreaza
tehnice

0 1 2 3 4 5 6 7 8
. Verificari topografice - vizual - inainte incepere - proiect executie P. P.V. conf.SMI P.
a) predare – primire - predare lucrari C. predare – C.
amplasament; reperi de B. primire B.
nivel Topo B
b) verificare trasare si - masuratori directe - inainte incepere +/- 0,10m in P. P.V. conf.SMI P.
sablonare lucrare: conf proiect pregatire lucrari raport cu repere C. Trasare lucrari C.
- ax si ampriza drum; executie terasamente pichetaj general B. Tabel masuratori B.
- cote absolute la sapatura in Topo C topo
ax;
- identificare instalatii
subterane si aeriene, electrice,
de telecomunicatii sau de alta
natura, in vederea mutarii sau
protejarii conform proiect;
. Verificari lucrari pregatitoare: - vizual - inainte incepere - proiect executie C. P.V.R _ C.
a) desfacere borduri de lucrari terasamente B. pe faze B.
incadrare si dale trotuare.
b) sapatura pt. cuneta carosabil - vizual - inainte incepere - proiect executie P. P.V.R. conf.SMI P.
si trotuare lucrari terasamente C. pe faze C.
- curatare teren de diverse B. B.
materiale;
- defrisari si scoatere cioate;
- asigurare drenare si scurgere
ape (infiltratii, pluviale);
- inainte incepere - proiect executie conf.SMI
- recoltare probe pt. grad de lucrari terasamente C. C.
compactare PROCTOR B. B.
NORMAL. L. Buletin grad conf.SMI C.
compactare

3. Verificari si control calitate la TEREN - proiect executie - inainte de _ PVRC conf.SMI


FUNDARE executia primului C. C
strat- o faza P P.
determinanta la B. B.
500 ml / sens
a)verificare elemente geometrice - masuratori directe - C.S. ± 0,05m topo C Tabel masuratori _ C.
- suprafatarea -cote in profil longitudinal si fata de cote CQ topo
transversal; proiect
- ax si ampriza drum; ± 0,05m
fata de ax
± 0,10m la
latime
b)verificare calitate si stare pamant (h = 30cm)
- natura si calitate pamant STAS 2914-1984 - pt. fiecare tip de C.S. L. Buletin natura conf.SMI C.
pamant calitate pamant
- determinarea caracteristicilor de STAS 1913/13-1985 Buletin incercare conf.SMI C.
compactare PROCTOR NORMAL P.N
- grad de compactare P.N. realizat: STAS 1913/15-1975 - min. 3 probe C.S. -100% Laborator Buletin verificare conf.SMI C.
- patul de fundare (stanga, ax, santier grad compactare
dreapta)/max.250
ml / sens

4. Strat de fundatie din balast Verificare La fiecare 1000 Proiect PVRC conf.SMI
documentatie ml / sens executie B B
Inainte de C C
asternere strat P P
balast stabilizat cu
ciment
STAS 730-89 Raport de
- natura si calitate , caracteristici STAS conf.SMI Lab C
STAS 4600-80 Lab incercare
fizico- mecanice si de compactare 662/2002 conf.SMI
STAS 1913/13/83
- experimentarea punerii in opera Masuratori directe prin Inainte de STAS 6400 B PV constatare - B
a) h strat la asternere sondaj incepere -84 C C
b) intensitate de compactare executie / tronson
c) nr de treceri proba
- elemente geometrice Masuratori directe CS STAS Topo C Tabel masuratori - C
a) dimensiuni in plan Masuratori topo 6400-84
b) grosime strat Masuratori cu lata de Proiect
c) cote in profil transversal si 3m executie
longitudinal
d) denivelari
- Grad de compactare fata de Masuratori directe CS- 250 ml CS LAB Raport de conf.SMI Lab
PROCTOR MODIFICAT lungime banda / incercare C
sens
5. Strat de fundatie din balast ,verificarea Verificare La fiecare 1000 Proiect PVRC conf.SMI
gradului de compactare cu cilindrii documentatie ml/sens executie B B
Inainte de C C
asternere strat de P P
baza mixtura
6. Verificari si control calitate la MONTARE - la finalizare - proiect P. P.V.R. pe faze, conf.SMI P.
BORDURI executie/tronson executie C. anexe C.
B. B.
a)la aprovizionare - examinare certificate - la fiacare lot STAS - Comisie Registru receptie conf.SMI C.
calitate si avize aprovizionat 1139-1987 receptie C. materiale
expeditie
- vizual
- masuratori directe
b)la depozitare - C.S. - permanent - C.S C. P.V. constatare _ C.
B.
c)la punerea in opera - proiect executie - permanent - C.S C. P.V. constatare + _ C.
- trasare ax fundatii - masuratori directe B. tabel masuratori
- executare fundatii din beton topo
- asezare borduri pe pozitie
- corectare nivel superior
- rostuire cu mortar de ciment
7. Trotuare din : dale beton
a)Dale din beton 50X50X8 - masuratori directe - inainte de - STAS topo C. tabele masuratori C
- asternere strat nisip sort 0-7 mm - masuratori cu lata de montare dale 6400-1984 B topo B
- nivelare si pilonare; 3m prefabricate C Proces verbal de
- grosime strat; - proiect faza pentru nisip conf.SMI
- stropire cu apa executie pilonat
- suprafatare-ote in profil longitudinal si
transversal;
- montare dale din beton.

C.

8. Verificari si control calitate la - proiect executie - inainte de _ B Proces verbal conf.SMI B


BETON DE CIMENT, la executie C de faza C
trotuare,rigole. imbracaminte
asfaltica
A. Preparare si transport beton - proiect executie - inainte _ C. Comunicare _ C.
furnizare beton B. acceptare B.
a)calitate materiale componente - vizual PCCV I II _ Comisie Registru conf.SMI C.
- certificate calitate si avize receptie receptie
expeditie de la furnizori materiale
- ciment STAS 227/2,4,6-1986 L. Buletin analiza conf.SMI C.
- agregate naturale STAS 183/1-1995
C 22-1994 conf.SMI

- apa STAS 790-1984


- aditivi - agrement tehnic _
b)stabilire compozitie beton de C 22-1994 PCCV I II _ L. Reteta beton conf.SMI C.
ciment-studiu STAS 183/1-1995
c)atestarea de punere in functiune NE 012-1999 - annual _ B. Certificat conf.SMI C.
a statiei de betoane C. atestare
d)durata transport beton STAS 183/1-1995 - permanent _ Sef statie Bon transport conf.SMI C.
betoane
B. Punere in opera si protectie - proiect executie -inainte executie _ C. P.V.R. pe faze conf.SMI C.
beton strat legatura B. cu anexe B.

STAS 6400-1984 - permanent C. Condica de conf.SMI


a)asternere, compactare si finisare; STAS 183/1-1995 _ B. betoane turnate C.
b)asigurare protectie cu pelicula CS B.
antievaporare apa;
c)executie rosturi contractie,
dilatatie, contact.
d)caracteristici fizico-mecanice C22-1994 - permanent _ L Buletin analiza conf.SMI C.
beton (proaspat si intarit)

e)elemente geometrice - masuratori topo - dupa executie C.S. Topo C. Tabele _ C.


- grosime strat strat din beton CQ masuratori topo
- suprafatare – cote in profil de ciment
longitudinal si transversal

Cine
Categorii de lucrari, Modul de efectuare Frecventa Tolerante
Nr. efectueaz Inregistrari de calitate
controale si a controalelor si solicitata admisibile
a
Controlul
verificarilor
verificari prevazute in in caietele de / Document Cod Unde se
crt. (metode, norme
caietele de sarcini sarcini verificare intocmit document pastreaza
tehnice)
a
F. INDICATOARE RUTIERE
STAS 1848/3-86
-forma
STAS
si dimensiunile,
1848/3-86 conf. STAS 1848/3- • 1% B,CQ. Anexa la CQ,B
-planeitatea fetei, 86 / SR 1848- • 1 mm PVRC
-verificarea rezistentei si 4:1995
nedeformabilitãtii
dispozitivelor de prindere
aspectul si exactitatea
executãrii simbolului,

-aplicarea corectã a foliei controlul vizual -trebuie sã Antreprenor


reflectorizante prezinte o bunã santier
aderentã Consultant
-sã nu aibã
încretituri si
umflãturi.
-aspectul si exactitatea Masuratori directe + 1 mm pentru Antreprenor
inscriptiilor înãltimi ale literelor Consultant
pânã la 130 mm
-grosimi ale literelor pânã la Masuratori directe • 0,5 mm
18 mm • + 1 mm
grosimi mai mari
G. MARCAJE RUTIERE
În timpul executãrii controlul vizual, -omogenizarea B,CQ. Anexa la Antreprenor
marcajului rutier SR 1848/7-2004 vopselei în ambalaj PVRC Consultant
– determinãri
periodice
ale grosimii
filmului ud
de vopsea
– dozajelor
de vopsea
si microbile

Categorii de lucrari, Modul de efectuare a Frecventa Tolerante Cine


Nr. Inregistrari de calitate
controale si controalelor si solicitata admisibile efectueaza
verificari prevazute in verificarilor (metode, in caietele de Controlul / Document Cod Unde se
crt.
caietele de sarcini norme tehnice) sarcini verificarea intocmit document pastreaza
H. RECEPTIE LUCRARI

- Receptia preliminara - Regulamentul HG La terminarea - Comisia de PV de Antreprenor


273/94 lucrarilor sau a receptie receptie santier
· concordanta cu unor parti ale preliminara preliminara Consultant
prevederile Cs si a PE acestora
· daca verificarile prevazute
in CS au fost efectuate in
totalitate
· daca au fost efectuate
receptiile pe faze si
rezultatul acestora
· conditiile tehnice si de
calitate a executiei precum
si constatarile pe parcursul
executiei de catre
Consultant
- Receptia finala - Regulament HG - la expirarea - Comisia de PV de Antreprenor
273/94 si termenului de receptie receptie Consultant
HG 766/97 garantie dupa finala finala
efectuarea
receptiei
preliminare