Sunteți pe pagina 1din 45

LUCRAREA A.I.S.E. Cluj - A.P.

NR.433 / 2013
VOLUMUL I

MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE
APRINDERE A ILUMINATULUI PUBLIC LA SUCURSALELE
APARTINAND FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA
NORD – SD CLUJ
Faza: CS

EXEMPLAR Nr. 1

septembrie 2013
A.P.Lucrarea Nr. 433/2013
MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE
APRINDERE A ILUMINATULUI PUBLIC LA SUCURSALELE APARTINAND FDEE
ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD –SD CLUJ

MEMORIU TEHNIC
Faza: CAIET DE SARCINI (CS)

A. PIESE SCRISE:

1. Date generale:

1.1 Denumirea investiţiei:


VOLUMUL .I -MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE APRINDERE A ILUMINATULUI
PUBLIC LA SUCURSALELE APARTINAND FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE
TRANSILVANIA NORD – SD CLUJ
1.2.Amplasamentul: Jud. Cluj, localitatile: Dej, Gherla, Baciu, Apahida, Corpadea,
Cojocna, Floresti, Gheroghieni, Ceanu Mare, Luncani, Racatau, Aghiresu-Fabrici, Turda;
1.3.Titularul investitiei – Autoritatea contractanta: S.C. FDEE Electrica Distributie
Transilvania Nord,
1.4.Beneficiarul investitiei: S.C. F.D.E.E . Electrica Distributie Transilvania Nord – SDEE
CLUJ,
1.5.Elaboratorul documentatiei: S.I.S.E. Transilvania Nord, Agenţia de Întreţinere şi
Servicii Energetice Cluj, Atelier Proiectare str. Taberei nr.20, Tel : 0264 -205670 Fax :
0264-205654
1.6. Elemente care au stat la baza elaborarii lucrarii:
-Documentatie nr.433/2013- faza DALI elaborata de AISE Cluj
-Aviz CTE - S.C FDEE ELECTRICA Transilvania Nord SA faza DALI
1.7. Scopul lucrarii
Conform Legii 230/2006 din 07.06.2006 a serviciului de iluminat public
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 15/06/2006, se prevede ca
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati
publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de
interes economic si social genaral desfasurate la nivelul unitatilor administrativ
teritoriale sub conducerea, coordonare si responsabilitatea autoritatilor
administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public.
In vederea separarii circuitelor de alimentare a iluminatului public de circuitele de
distributie a energiei electrice s-a demarat actiunea de montare BMPIIP, si scoaterea
acestor circuite si a tabourilor de JT aferente lor, din Posturile de transformare din

1
orasele de pe teritoriul pe care FDEE Transilvania Nord detine licenta de distributie.
Prin aceasta actiune se vor obtine urmatoarele avantaje:
-Asigurarea posibilitatii citirii grupurilor de masurare a energiei electrice de
catre personalul Administratiei locale fara a face apel la personalul FDEE.
-Posibilitate integrarii contoarelor in sistemul de telecitiri Argus.
-Prin modulul de programare incorporat se poate stabili timpul de aprindere
si de stingere a iluminatului public, in concordanta cu ziua calendaristica a anului,
pentru fiecare BMPIIP independent. De asemenea, se poate face integrarea BMPIIP-
urilor de pe teritoriul unei Administratii locale intr-un sistem de telecomanda si
telesemnalizare (radio, GSM,etc.), cu punct central de comanda.

2 Obiectul caietului de sarcini


Prezentul CS cuprinde datele tehnice si conditiile necesare, pe specialitati, in vederea
realizarii separarii circuitelor de alimentare a iluminatului public de circuitele de distributie a
energiei electrice si va fi structurat astfel:
2.1. Proiectarea instalatiilor: in care sunt prezentate conditiile privind elaborarea
documentatiilor tehnice in faza PT, DE, DTAC;
2.2. Achizitia de echipamente in care sunt prezentate caracteristicile
echipamentului ce urmeaza a fi procurat.;
2.3. Executia lucrarilor in care sunt prezentate lucrarile necesare pentru montare
BMPIIP-uri;
Lucrarile prezentate in caietul de sarcini constau in:
- descrierea succintă a lucrărilor care fac obiectul investiţiei
- stabilirea nivelului minim de performantă al echipamentelor şi lucrărilor necesare de
executat.
- descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care asigură exigenţele de
performantă calitative
- stabilirea caracteristicilor şi calităţilor echipamentelor şi materialelor folosite cu trimitere
la standardele, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare;
- date pentru dimensionare şi verificare echipamente, construcţii şi instalaţii;
- stabilirea testelor, verificarilor si probelor necesare;
- stabilirea responsabilităţilor pentru calitatea echipamentelor, materialelor şi ale lucrărilor
şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe şi punere în funcţiune;
- prezentarea grafică a lucrarilor prin planşe;

2.1. Proiectarea instalatiilor: in care sunt prezentate conditiile privind


elaborarea documentatiilor tehnice in faza PT, DE, DTAC;
Contractorul va elabora urmatoarele faze de proiectare:
-Proiect tehnic (PT);
-Detalii de executie (DE);
-Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatie de Construire (DTAC)

2
Documentatiile tehnice vor fi elaborate conform cerinţelor precizate de Ordinul nr.
863 / 02.07.2008 emis de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor ,
specificând documentaţiile aplicabile, normele şi standardele care stau la baza întocmirii
documentaţiei şi a stabilirii soluţiilor tehnice.
- Documentaţiile vor fi întocmite conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii şi vor
asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, respectiv siguranţa şi stabilitatea
construcţiei.
- Documentatiile elaborate vor fi verificate de catre verificatori atestati MEC si MLPAT si
avizate în şedinţele comune CTE FDEE Transilavania Nord si SDEE CLUJ.

2.1.1. Faze de proiectare

Documentatiile se vor întocmi pe faze şi termene conform graficului


prezentat de contractor şi aprobat de investitor.

Continutul proiectelor va fi urmatorul:

Partea scrisa - va avea conţinutul cadru conform HG nr. 28/2008


- memorii pe specialitati: electro, constructii, instalatii aferente, etc.,
- factori de risc în timpul execuţiei lucrărilor. In acest scop se va intocmi “ Planul de
securitate si sanatate, elaborat conform HGR 300/ 2006, (f.a), cu privire la cerintele
minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
- măsuri de sanatate si securitate a muncii, masuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
- descrierea montajului şi ordinii de execuţie;
- fazele determinante ale lucrarii;
- probe, teste, verificări şi responsabilitaţile pentru acestea;
- standarde, normative, prescripţii care trebuiesc respectate la montaj şi la probe, teste şi
verificări;
- condiţiile de recepţie a montajului.
- Proiectantul va completa un tabel care contine următoarele informatii: deseul identificat si
codul conform HG 856/2002, cantitatea, dacă are impact asupra vreunui factor de mediu
(apa, aer, etc.), dacă are nevoie de aviz ATPM (în cazul deseurilor periculoase), dacă
există instructiuni sau anexe cu precizări privind manipularea dacă transportul estenecesar
cu operator autorizat (în cazul deseurilor periculoase).
- In scopul mai sus amintit proiectantul intocmeste un tabel cu denumirea de “
Centralizatorul de deseuri “, care va fi anexat proiectului.
- avizele necesare.
- Fisa tehnica completa a echipamentelor ce urmeaza a fi montate

Partea economica: va avea continutul conf Ordinul nr. 863 / 02.07.2008


Va fi structurata pe 13 obiecte astfel:
- Obiectul 1. - Lucrari in mun Dej – montare BMPIIP la PT Grivitei, PT Slatinei, PTz
Dealu Sf. Petru;

3
- Obiectul 2. - Lucrari in loc. Aghiresu Fabrici – montare BMPIIP la PTZ Centru
- Obiectul 3.- Lucrari in loc. Gherla Fabrici - montare BMPIIP la PT ANV Candia, Parc
Popular, PT Dumbravei ;
- Obiectul 4 - Lucrari in loc. Baciu - montare BMPIIP la PTA CFR Baciu;
- Obiectul 5 - Lucrari in loc. Maguri Racatau - montare BMPIIP la PTA Racatau;
- Obiectul 6 - Lucrari in loc. Apahida - montare BMPIIP la PTA I Corpadea, PTA II
Corpadea, PTA I Dezmir, PTA I Apahida;
- Obiectul 7 - Lucrari in loc. Floresti - montare BMPIIP la PTA 3 Luna de Sus;
- Obiectul 8 - Lucrari in loc. Cojocna - montare BMPIIP la PTA Cojocna;
- Obiectul 9 - Lucrari in loc. Savadisla - montare BMPIIP la PTA I Finisel;
- Obiectul 10 - Lucrari in loc. Feleacu - montare BMPIIP la PTA I Gheorghieni;
- Obiectul 11 - Lucrari in loc. Luna - montare BMPIIP la PTA I Luncani;
- Obiectul 12 - Lucrari in loc. Ceanu Mare - montare BMPIIP la PTA Ceanu Mare;
- Obiect 13 – Lucrari in loc. Turda – montare BMPIIP PTA Poiana Sat;

Partea desenata
- Plan de incadrare in zona;
- Plan de situatie;
- Schema electrica monofilara proiectata a a cutie de iluminat aferenta PT;
- Planuri de montaj echipamente, dimensiuni de amplasare, etc;
- Planse parte de constructii/instalatii

2.1.2. Legislatie care trebuie respectata la realizarea documentatiilor tehnice:


• DECIZIA Nr. 269 din 4 .06.2003 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea
secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kv- NTE
401/03/00;
• ordin nr. 38 din 20. 03. 2008 pentru aprobarea ,,Normativului pentru proiectarea şi
executarea reţelelor de cabluri electrice – NTE 007/08/00” ;
• PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice .
• PE 103/92 - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice
la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
• PE 116/94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.
• PE 134/95 - Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele
electrice cu tensiunea peste 1 kV.
• 1RE-Ip-30-04Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
• 1RE-Ip-35-92/2 (revizuit in 2005)-Indrumar de proiectare pentru retele electrice de MT cu
neutrul legat la pamant prin rezistor. Instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene,
cabluri subterane, statii si posturi de transformare
• FS 16-90- fisa tehnologica pentru montarea posturilor de transformare in cabina de zid

4
• FS 17-87- fisa tehnologica pentru montarea aparatajului de JTin statii si posturi de
transformare
• PE 106/2003 Normativ pentru construcţia LEA josă tensiune
• NTE 003 04 Normativ pentru proiectarea si executia liniilor aeriene cu tensiuni peste 1 kV
• PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică
• 3.2.Lj-FT-47-2010 Execuţia LEA.josă tensiune (BDNE nr.9/05)
• 1.Lj-Ip-8-90 Îndreptar de proiectare pentru reţele electrice de joasă tensiune cu
conductoare torsadate
• 1.RE.Ip-49-86 Îndreptar de proiectare a reţelelor de distribuţie publică.
• Lege nr. 655 din 20/11/2001pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
243/2000 privind protectia atmosferei
• Lege nr. 211/15.11.2011 privind regimul deseurilor
• Legea nr.360/2003-privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
modificata si completata de legea nr.263/2005
• Legea nr.265/2006-pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind Protectia mediului
modificata si completata de OUG nr.154/2008,OUG nr.57/2007,OUG nr.114/2007,OUG
nr.164/2008.
• Legea nr.56/2006-pentru modificarea si completarea Legiinr.199/2000 privind utilizarea
energiei electrice
• Ordonanta de urgenta nr. 135 /2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
• Ordonanta de urgenta nr. 1193 /2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea
expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0Hz la 300 GHz
• Ordonanta de urgenta nr. 662 /2006 privind aprobarea Procedurii si a componentelor de
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
• SR EN ISO 14001 2005 Sisteme de management mediu.Cerinte cu ghid de utilizare
• HGR 235/2007-Gestionarea uleiurilor uzate
• HGR 1132/2006-Regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase
• HGR 118/2002-Norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate,modificatesi completata de HGR 35/2005
• HG 856/2002-Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile ,inclusiv deseurile
periculoase ,modificata si completata de HGR 210/2007
• HG 124/2003-Prevenirea ,reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest ,modificata si
completata de HGR 734/2006,HGR 210/2007;
• HGR 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in
care sunt implicate substante periculoase modificata de HGR 79/2009;
• HGR 448/2005-Deseurile de echipamente electrice si electronice ,modificata si
completata de HGR 1518/2009;
• HGR 992/2005-Limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele
electrice si electronice ,modificata si completata de HGR 1518/2009,HGR 992/2005;

5
2.1.3. Forma de prezentare
Trebuie să fie clară, să conţină şi să clarifice precizările din planse,
să definească calităţile materialelor şi echipamentelor, cu trimitere la standarde, să
definească calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile în vigoare, să stabilească
responsabilitaţile pentru calităţile materialelor, echipamentelor şi lucrărilor de
construcţii - montaj, responsabilităţile pentru probe, teste, verificări.

2.2. Achizitia de echipamente in care sunt prezentate caracteristicile


echipamentului ce urmeaza a fi procurat
In prezenta documentatie se prevede achizitionarea a 20 buc. BLOCURI DE
MĂSURARE ŞI PROTECŢIE INSTALAŢIE DE ILUMINAT PUBLIC,
Simbolizare
• BMPIIP - BLOCUL DE MĂSURARE ŞI PROTECŢIE INSTALAŢIE DE ILUMINAT
PUBLIC
Condiţii de funcţionare
• Umiditatea relativă maximă - 95%± 3%
• Game de temperatură –(-35 0C....+500C)
• Temperatura de transport şi depozitare –(-400C ....+500C)
• Zona climatică – N (normală), conform STAS 6535/83
• Altitudine maximă - 2000 m
• Medii - lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active
chimic, fără pericol de explozie.
CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiunea nominală de utilizare - 400/230 V c.a. ± 10%
Tensiunea nominală de izolare: 660 V
Frecvenţa tensiunii de alimentare – 50 Hz
Rezistenţa de izolaţie – în stare rece şi uscată - min. 10 MΩ
în stare caldă şi umedă - min. 2 MΩ
Gradul de protecţie – IP 54 pentru exterior.
Dimensiuni de gabarit - conform cărţii tehnice care însoţeşte fiecare produs.
CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ
Condiţii generale
Produsul este un ansamblu punct de aprindere şi cutie de distribuţie pentru deservirea
unei instalaţii de iluminat public şi răspunde următoarelor cerinţe:
a). posibilitatea citirii de la distanţă a mărimilor electrice măsurate de contorul
electronic -CEET 15 - 4111 M şi prelucrarea acestora.
b). posibilitatea acţionării asupra contactorului acestuia de la distanţă în caz de avarie.
Elemente componente
Acest produs este un ansamblu format din trei module cu roluri
funcţionale distincte, astfel:
MODULUL NR. 1 - ALIMENTARE, (1601X400X399) mm
6
MODULUL NR. 2 - COMANDĂ ŞI MĂSURARE, :(1601X400X399) mm
MODULUL NR. 3 - DISTRIBUŢIE, (1601X500X399) mm
SOCLUL, identic pentru cele trei module, este inclus în gabaritele modulelor
NOTĂ: Întregul ansamblu va fi demontabil.
Amplasamentul BMPIIP
Operaţiile de montaj
Odată, ales amplasamentul BMPIIP, operaţiile de montaj se vor putea executa
după realizarea fundaţiei din beton armat, conform detaliilor date de producător.
După recepţia acestui produs în şantier, în amplasamentul unde urmează a se
monta se vor executa operaţiile de montare, prevăzute de producător în „INSTRUCŢIUNI
DE INSTALARE ŞI EXPLOATARE”- anexate prezentei.
Operaţiile de exploatare
Exploatarea produsului se va face doar în scopul în care a fost produs şi de
personal calificat, dotat cu echipamente de protecţia muncii conform reglementărilor legale
în vigoare.
Pentru punerea în funcţie a BMPIIP, se respectă „INSTRUCŢIUNILE DE
INSTALARE ŞI EXPLOATARE”, cu următoarele precizări:
o se deschid circuitele de comandă şi acţionare prin intermediul siguranţelor
automate - conform schemei
o se verifică funcţionarea în regim manual prin punerea cheii de comandă pe
poziţia 1 după care se trece din nou pe poziţia 0.
o se pune cheia de comandă pe poziţia 2 -funcţionare automată.
o se sigilează capacele transformatoarelor de măsură, al căror model trebuie
să fie aprobat şi să se regăsească în Lista Oficială -2004. De asemenea vor
avea verificarea metrologică iniţială efectuată .
o se sigilează capacul contorului; Contorul va fi însoţit de un buletin de
verificare metrologică - BVM .
o se închid uşile modulelor produsului şi se asigură cu lacătele aferente.
o se sigilează uşa modulului 1, controlat doar de furnizorul de energie
electrică.
Legarea la pământ a BMPIIP
Pentru a asigura securitatea personalului în timpul operaţiilor de exploatare, BMPIP
se va lega la priza de pământ a cărei valoare nu va fi mai mare de 5 ohmi.
Rezistenţa dintre părţile conductoare expuse şi conductorul de împământare nu
trebuie să depăşească 0,1 ohmi la un curent de 10 A.
Legarea la pământ a carcasei metalice
Se realizează printr-o instalaţie de legare le pământ dimensionată corespunzător
parametrilor LEA jt sau LES jt, la care se va racorda BMPIP.
Se vor respecta condiţiile prevăzute în 1RE –Ip 35/2 -92, cap. 4, 1 RE Ip 30/2004
Priza de pământ se va realiza din platbandă Ol-zincat 40x4 mm, ţăruşi din ţeavă zincată
de 2½".
Plăcuţe indicatoare
7
Pe exteriorul uşilor sunt inscripţionate indicatoare de avertizare: tensiune
periculoasă şi pericol de electrocutare.
Gradul de protecţie şi defecţiunile interne
BMPIP sunt construite pentru a funcţiona în exterior, având IP 54 pentru
exterior.
Eventualele defecţiuni ce pot apărea în interiorul modulelor pot da naştere unui
scurtcircuit.
Efectele scurtcircuitului pot fi îndepărtate prin dimensionarea corectă a
dispozitivelor de protecţie(întrerupător j.t , siguranţe automate) şi bineînţeles o instalaţie de
legare la pământ corect dimensionată şi funcţionabilă.
Carcasa
Trebuie să reziste la solicitările mecanice la care este supusă cutia în timpul
funcţionării.
În cazul modulelor metalice, acestea se vor confecţiona din tablă de OL zincat cu
grosimea de 1,5 mm, care asigură gradul de protecţie cerut de beneficiar.

MARCARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE, INVENTAR DE LIVRARE;


GARANŢIE
Marcarea
Fiecare cutie de distribuţie este prevăzută cu o etichetă metalică având următoarele
date:
sigla producătorului
tipul BMPIP
numărul şi anul de fabricaţie
tensiunea nominală (kV)
curentul nominal (A)
număr standard de firmă
masa produsului
Depozitarea
La destinaţie tablourile de distribuţie se păstrează în încăperi închise ce
îndeplinesc condiţiile de mediu impuse de producător.
Documente de însoţire
La livrare tablourilor de distribuţie în cutie sunt însoţite de: documentul de
certificare al calităţii, buletine de încercări individuale (la cerere), buletine de încercări ale
echipamentelor ce compun modulele, cartea tehnică a produsului, schemele circuitelor
electrice.
Inventar de livrare
BMPIP , în module metalice, este prevăzut cu un set de chei pentru deschiderea
uşilor.
LUCRĂRI NECESARE

8
Lucrările necesare pentru separarea şi scoaterea instalaţiilor de alimentare ,
protecţie şi comandă, măsurare şi contorizare ale iluminatului public stradal şi
ornamental, din posturile de transformare, cuprind următoarele operaţii:
Realizarea racordului în cablu intre TD al PT şi BMPIIP
Necesitatea schimbării cablului de alimentare:
o Lungime necorespunzătoare determinată de amplasamentul
BMPIIP
o Tip şi secţiune necorespunzătoare - nu în toate cazurile
o Uzură fizică şi morală
o Nu se justifica montarea unui manşaon pe distanţa relativ redusa
intre TD şi BMPIIP
Montarea şi echiparea BMPIIP
Montarea firidei se va realiza dupa executia lucrarilor de constructii :
o soclul din beton, inclusiv tevile pentru montarea cablurilor de
alimentare si distributie, si platbanda pentru pamantare
o saparea santurilor pentru pozarea cablurilor de alimentare si
distributie
o refacerea pavajelor si spatiilor verzi afectate
Realizarea racordurilor cablurilor de iluminat public în BMPIIP
Demontarea cablurilor e.e. din TD al PT, scoaterea lor din post şi introducerea
acestora în BMPIIP (în cazurile în care BMPIIP se amplasează lângă posturi de
transformare în cabină zidită).
Pentru protecţia cablurilor se vor monta siguranţe MPR avãnd amperajul
corespunzãtor secţiunii cablurilor.
Demontarea echipamentelor existente ip din TD al PT
Demontarea contorului de energie electrica, a reductorilor, a punctelor de
aprindere şi a siguranţelor existente se vor realiza în cadrul lucrãrilor operative
executate de cãtre CEMJT.
În funcţie de starea lor tehnicã acestea se vor casa sau utilza în cadrul altor
lucrãri.
Refacerea schemelor monofilare ale PT
Cu aceastã ocazie se vor reface/ reactualiza schemele electrice monofilare ale
posturilor de transformare precum şi datele tehnice ale echipamentelor.
Anexa 2
FIŞA TEHNICĂ PTZ
Se va intocmi pentru fiecare post si se vor completa datele care se considera necesare
pentru efectuarea lucrarilor
1. INSTALAŢIE EXISTENTA :

SDFEE CEMJT Denumirea postului


Tip post independent

9
alipit
înglobat
subteran
metalic
Amplasament Str. Domeniu public Domeniu privat
An PIF
Nr. inventar
Alimentare pe
distribuitor
Transformator MT/ JT S=
KVA
Încarcare plecari Consum general A Iluminat public A
R R
S S
T T
Nr. plecare ip / Incarcare Tip cablu Secţiune
Destinaţie

Nr. plecare cg / Incarcare Tip cablu Secţiune


Destinaţie

Punct de
aprindere
Punct masura Contori CA CR Contori CA
CR
Reductori Reductori

Lucrări propuse
• Realizarea racordului în cablu intre TD al PT şi BMPIIP
LES ACYABY 3x150+70 mmp
• Montarea şi echiparea BMPIIP

Nr. Destinaţie Tip cablu Secţiune Fuzibili


plecare [A]

10
Modul 1

Modul 3

• Realizarea racordurilor cablurilor de iluminat public în BMPIIP


Pozarea LES JT
Maşoane
Reafaceri pavaje şi spaţii verzi
• Demontarea echipamentelor existente ip din TD al PT
Contori, reductori, sigurante, contactori, punct de aprindere

2.3. Executia lucrarilor in care sunt prezentate lucrarile necesare pentru


montareBMPIIP-uri;
Cele 20 de locatii pentru montare BMPIIP cuprinse in documentatia: VOL. 1 -
MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE APRINDERE A ILUMINATULUI PUBLIC LA
SUCURSALELE APARTINAND FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD
– SD Cluj sunt:
PT Grivitei, mun. Dej;
PT Slatinei Dej;
PTz Dealu Sf. Petru
PTZ Centru loc. Aghiresu-Fabrici;
PT ANV Candia mun. Gherla
Parc Popular mun. Gherla;
PTZ Dumbravei mun. Gherla;
PTA CFR Baciu loc. Baciu;
PTA Racatau loc. Racatau;
PTA I Corpadea sat Corpadea, comuna Apahida;
PTA II Corpadea sat Corpadea, comuna Apahida;
PTA I Dezmir, sat. Dezmir, comuna Apahida;
PTA I Apahida, sat. Apahida, comuna Apahida;
PTA 3 Luna de Sus, sat. Luna de Sus, comuna Floresti;
PTA Cojocna, sat. Cojocna, comuna Cojocna;
PTA I Finisel, sat. Finisel, comuna Savadisla;
PTA I Gheorghieni, sat. Gheorghieni, comuna Feleacu;
11
PTA Luncani, sat. Luncani, comuna Luna;
PTA Ceanu Mare Moara, sat. Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare;
PTA Poiana Sat, mun. Turda;
Lucrarile necesare pentru pentru montare 20 buc. BMPIIP cuprinse in
documentatia: VOL. 1- MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE APRINDERE A
ILUMINATULUI PUBLIC LA SUCURSALELE APARTINAND FDEE ELECTRICA
DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD – SD CLUJ sunt cuprinse in 13 OBIECTE astfel:
1. OBIECT 1-Lucrari ce se vor realiza in municipiul Dej
a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PT Grivitei, mun Dej
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent langa postul de
transformare PT Grivitei;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public pe
acelasi amplasament; BMPIIP-ul va fi montat pe postament de beton; se va realiza
o priza de pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va depasi 4 ohmi;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din postul de transformare, in lungime de aproximativ 10 m;
- In noul BMPIIP se vor relega cablurile de iluminat existente (spre stalpii metalici de
iluminat in zona de vile)
- Montarea pe str. Fantanilor a unui stalp nou de tip SE10, in fundatie turnata,
conform pl. E2-2;
- Realizarea unui linii electrice subterane in cablu de tip AcyAby 2x25 mmp, intre
BMPIIP nou proiectat si stalpul Nr. 1, SE10 proiectat; lungimea cablului va fi de
aproximativ 40m;
- Montarea intre stalpul Nr. 1 proiectat si stalpul Nr. 2 existent a unei linii electrice in
cablu de tip TYIR 2x25 mmp pentru reaalimentarea retelei de iluminat public
existente;

b. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PT Slatinei, mun Dej


- Inlocuirea punctului de aprindere existent cu un punct de aprindere nou de tip
”BMPIIP” pe postament de beton; BMPIIP-ul se va monta in locul celui existent;
- In noul BMPIIP se vor relega circuitele de iluminat existente spre Cartierul Nou ;
- Alimentarea noului punct de aprindere din postul de transformare, utilizand cablu de
tip AcyAby 3x150+70 mmp in lungime de aproximativ 10 m;
- Realizarea unui circuit nou spre reteaua de iluminat public existenta spre strada
Slatinei, utilizand cablu de tip AcyAby 3x70+35 mmp, intre BMPIIP-ul nou proiectat
si ultimul stalp al retelei de joasa tensiune, conform pl. E2-2;
- La subtraversarea stazii Slatinei cablul va fi protejat in tub PVC-G 90mm;

c. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PT Dealul Sf. Petru, mun Dej
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
stalpul existent de tip SE11, conform pl. E2-4; BMPIIP-ul va fi montat pe postament
de beton;
12
- Realizarea unei prize de pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va
depasi 4 ohmi;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din postul de transformare Compania de Apa, in lungime de
aproximativ 30m; cablul va fi pozat in sant pe pat de nisip, pe langa gardul de
imprejmuire;
- Realizarea unui circuit nou din BMPIIP-ul proiectat, spre reteaua de iluminat public
existenta utilizand cablu de tip AcyAby 3x35+16 mmp (urcare pe stalpul existent);
de aici se vor prelua cele trei circuite monofazate de iluminat existente;

2. OBIECT 2- Lucrari ce se vor realiza comuna Aghiresu, Aghiresu-Fabrici


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTz Centru localitatea Aghiresu
Fabrici
- Demontarea puctului de aprindere existent pe stalpul nr. 3 situat pe DJ108C;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public pe langa
PTz Centru existent; BMPIIP-ul va fi montat in fata postului, pe postament de beton;
- Realizarea unei prize de pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va
depasi 4 ohmi;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din TDRI-ul postul de transformare, in lungime de aproximativ 10
m;
- Montarea pe domeniul public, a unui stalp nou de tip SE10 , in fundatie turnata,
conform pl. E2-4;
- Realizarea unui linii electrice subterane in cablu de tip AcyAby 3x50+25 mmp, intre
BMPIIP nou proiectat si stalpul Nr. 1 proiectat ; lungimea cablului va fi de
aproximativ 80m;
- De la stalpul Nr.1proiectat se vor realiza doua injectii spre retelele de iluminat
public existente astfel :
o TYIR 50+3x25 mmp intre stalpul nr. 1 proiectat si stalpul Nr. 3 ex (in acest loc
se vor prelua conductoarele clasice existente)
o TYIR 16x25 mmp intre stalpul Nr. 1 proiectat si stalpul Nr. 4 existent (aici se va
prelua TYIR-ul existent de pe strada principala)

3. OBIECT 3- Lucrari ce se vor realiza in oras Gherla


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PT Anvelope Candia
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
postul de transformare existent, conform pl. E2-5; BMPIIP-ul va fi montat pe
postament de beton; se va realiza o priza de pamant a carei valoare a rezistentei
de dispersie nu va depasi 4 ohmi;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din postul de transformare, in lungime de aproximativ 20m;

13
- Realizarea unei injectii din noul BMPIIP in reteaua de iluminat public existenta
utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25 mmp (urcare pe stalpul existent SC10005);
aici se vor prelua conductoarele de iluminat existente;

b. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent Parc Popular


- Inlocuirea firidei existente de tip E2-4(str. Parcului), cu o firida noua de tip E3-4;
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent in Parcul Popular(foarte
deteriorat) ;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public in locul
celui existent, conform pl. E2-6; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe
postament de beton;
- Realizarea unei prize de pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va
depasi 4 ohmi;
- Relegarea circuitelor de iluminat existente in noul BMPIIP;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din firida E3-4 nou proiectata, in lungime de aproximativ 300m;
cablu va fi pozat in spatiu verde prin interiorul parcului;

c. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PA Dumbravei


- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul Nr. 1 (SE10);
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
stalpul Nr. 1 existent, conform pl. E2-5; BMPIIP-ul va fi montat pe trotuar pe
postament de beton;
- Realizarea unei prize de pamant a carei valoare nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul
nou montat;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza pe cablu existent de tip AcyAby 3x150+70
mmp; se va prelungi cablul existent prin mansonare;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25mmp, din BMPIIP-
ul nou proiectat in reteua de iluminat existenta;

4. OBIECT 4- Lucrari ce se vor realiza comuna Baciu, sat Baciu


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA CFR
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul Nr. 1 existent
de tip SE8;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” , pe domeniul privat, la limita
de proprietate; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton;
Realizarea unei prize de pamant de 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat;
- Demontarea stalpului existent de tip SE8;
- Montarea unui stalp nou de tip SE10, in fundatie turnata, conform planului de
situatie E2-8;

14
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablul de tip AcyAby
3x70+35 mmp existent (pentru alimentarea PAIIP-ului); acesta se va mansona si se
va prelungi pana in noul BMPIIP;
- Realizarea a doua injectii noi, utilizand conductor Acyaby 3x35+16 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul proiectat in lungime de aproximativ 2x
10m; una va prelua retelele de iluminat dinspre deal, iar a doua va prelua retelele
de iluminat public dinspre strada Noua, str. Planetelor si str. Principala;
- Pentru preluarea retelelor dinspre deal se va monta un conductor torsadat de tip
TYIR 50+3x25 mmp intre stalpul nou proiectat si stalpul cu PTA;
- Inlocuirea conductorului de iluminat public intre stalpul SE10 proiectat si primul
stalp de pe str. Cocorilor(SE4) cu TYIR 16x25 mmp;
- Inlocuirea celor 3 conductoare existente (TYIR 50OLAL+3x70+1x25mmp) intre
stalpul SE10 nou proiectat si stalpul din intersectia strazilor Privighetorii si str.
Planetelor cu acelasi tip de conductoare(datorita schimbarii pozitiei stalpului
acestea nu mai ajung);

5. OBIECT 5- Lucrari ce se vor realiza in comuna Maguri Racatau, sat Maguri


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Racatau
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul Nr. 2 (SE11)
existent pe strada Principala;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” langa stalpul Nr. 1 existent,
de tip SE11; stalpul se afla in curtea Primariei;
- BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton;
- Realizarea unei prize de pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va
dapasi 4 ohmi; priza va fi izolata fata de priza postului de transformare(aflat in
apropiere); in acest sens legatura intre priza de pamant si BMPIIP-ul nou proiectat
se va realiza cu AcyAby 3x35 mmp in lungime de 5m;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din cutia de distributie a postului de transformare in lungime de
aproximativ 20m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul Nr.1existent, in lungime de aproximativ
1m;
- Montarea intre stalpul Nr. 1 si Nr. 2 existenti a unui conductor torsadat de tip TYIR
50OLAL+3x25 mm si preluarea retelei de iluminat public existente pe strada
principala;

6. OBIECT 6- Lucrari ce se vor realiza in comuna Apahida


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Corpadea, sat
Corpadea
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent in cutia de distributie a
postului de transformare;
15
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public la
aproximativ 25 m spre Cluj fata de postul de transformare, conform pl. E2-10;
- BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton;se va realiza o priza
de pamant a carei valoare nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat; priza va fi
izolata fata de priza postului de transformare;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din cutia de distributie a postului de transformare in lungime de
aproximativ 25m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x35+16 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul PTA-ului in lungime de aproximativ 25m si
preluarea retelei de iluminat public existente spre strada principala;

b. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 2 Corpadea, sat


Corpadea
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului public existent; acesta se afla
montat pe stalpul Nr. 1 de tip SE11(existent) vis a vis de postul de transformare;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
stalpul Nr.1 existent (SE11), conform pl. E2-11;
- BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton lana stalpul existent;
- Realizarea unei prize de pamant de a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va
depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza aerian, utilizand conductor TYIR
50OLAL+3x70mmp din cutia de distributie CD1-4 a postului de transformare pana
la stalpul Nr. 1 existent(SE11) in lungime de aproximativ 25m;
- Realizarea unei coborari in cablu de tip AcyAby 3x70+35 mmp pe stalpul Nr. 1
existent pana la noul BMPIIP;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x35+16 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul nr.1 existent, in lungime de aproximativ 5
m si preluarea retelei de iluminat public existente;

c. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Dezmir, sat Dezmir
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul Nr. 2
(SC10001) pl. E2-14;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public la
aproximativ 20 m spre Cluj fata de postul de transformare, conform pl. E2-14;
- BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton(in apropierea troitei);
- se va realiza o priza de pamant a carei valoare nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul
nou montat; priza va fi izolata fata de priza postului de transformare realizandu-se
la minim 25 m fata de priza postului; legatura se va realiza cu AvyAby 3x35mmp;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din cutia de distributie a postului de transformare in lungime de
aproximativ 20m;
16
- Realizarea a doua injectii noi, utilizand cablu de tip 2x AcyAby 3x35+16 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul Nr.1 (SE11) existent , in lungime de
aproximativ 2x 5m si preluarea retelei de iluminat public existenta spre strada
principala;
- Demontarea fascicolului torsadat de tip TYIR 16x25 mmp intre stalpul Nr. 2(SE10)
existent si stalpul Nr. 3(SC10005) existent;
- Demontarea fascicolului torsadat de tip TYIR 50OLAL+3x35 mmp intre PTA si
stalpul existent Nr.2(SE10) – alimentarea actuala a PAIIP-ului;
- Montarea unui fascicolului torsadat de tip TYIR 50OLAL+3x35mmp intre stalpul Nr.
1(SE10) existent si stalpul Nr. 3(SC10005) – pentru alimentarea retelei de IP
existente;

d. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Apahida, sat


Apahida
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent ; punctul de aprindere
este montat in spatele cutie de distributie a postul de transformare;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
postul de transformare, conform pl. E2-15; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe
postament de beton;se va realiza o priza de pamant a carei valoare a rezistentei de
dispersie nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat; priza va fi izolata fata de
priza de pamant postului de transformare; conexiunea intre priza de pamant
proiectata si BMPIIP se va realiza utilizand cablu de tip AcyAby 3x35 mmp, in
lungime de 50m;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp in cutia de distributie a postului de transformare in lungime de
aproximativ 5m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x35+16 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat si postul de transformare in lungime de aproximativ 5m,
urcare pe unul din stalpii postului de transformare si preluarea retelei de iluminat
public existenta spre strada principala;

7. OBIECT 7- Lucrari ce se vor realiza in comuna Floresti

a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 3 Luna de Sus, sat
Luna de Sus
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul de tip
SE11(conform pl. E2-12);
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public la
aproximativ 2 m fata de stalpul existent, conform pl. E2-12; BMPIIP-ul va fi montat
in spatiu verde pe postament de beton; se va realiza o priza de pamant a carei
valoare nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat;
17
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza din reteaua de consum general existenta,
utilizand cablu de tip AcyAby 3x70+35 mmp;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+35 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul existent (SE11) in lungime de 5 m si
preluarea retelei de iluminat public existenta (3 circuite monofazate);

8. OBIECT 8- Lucrari ce se vor realiza in comuna Cojocna


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA Cojocna, sat Cojocna
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent in cutia de distributie a
postului de transformare;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public la
aproximativ 25 m fata de postul de transformare, conform pl. E2-13;
- BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe postament de beton;se va realiza o priza
de pamant a carei valoare nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din cutia postului de transformare in lungime de aproximativ 25m;
dupa demontarea punctului de aprindere existent va rezulta o plecare libera in cutia
de distributie;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25 mmp, din
BMPIIP-ul nou proiectat pana pe stalpul PTA-ului in lungime de aproximativ 25m si
preluarea retelei de iluminat public existente (3 plecari monofazate);

9. OBIECT 9- Lucrari ce se vor realiza in comuna Savadisla


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Finisel, sat Finisel
- Inlocuirea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul Nr. 3 de tip SE11
conform pl. E2-16; se va monta un punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe
postament de beton;
- Montarea pe domeniul public, a unui stalp special de tip SE10(Nr.2) in fundatie
turnata; stalpul va fi prevazut cu o priza de pamant de 10 ohmi;
- Alimentarea noului BMPIIP se va realiza aerian, utilizand conductor torsadat de tip
TYIR 50OLAL+3x70 mmp, in lungime de aproximativ 100; conductorul va fi montat
intre stalpul postului de transformare aerian si stalpul Nr.3 (SE11) existent cu
prindere pe stalpul Nr. 2 proiectat;
- Montarea unui fascicol nou utilizand TYIR 50OLAL+3x70+16 mmp intre stalpul Nr.
1 existent(SE10) si stalpul Nr. 3 existent (SE11) pentru reintregirea retelei de
consum general si iluminat public;
- Demontarea conductorului existent si a stalpului existent Nr. 2 (de tip SC10001)
conform pl. E2-16;

10. OBIECT 10- Lucrari ce se vor realiza in comuna Feleacu

18
a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA 1 Gheorghieni, sat
Gheorghieni
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul de tip SE7
conform pl. E2-17;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
postul de transformare, conform pl. E2-17; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe
postament de beton;se va realiza o priza de pamant a carei valoare a rezistentei de
dispersie nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat; priza va fi izolata fata de
priza postului de transformare; conexiunea intre priza de pamant si BMPIIP se va
realiza utilizand cablu de tip AcyAby 3x35 mmp, in lungime de 25m;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp in cutia de distributie a postului de transformare in lungime de
aproximativ 10m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25 mmp, intre
BMPIIP-ul nou proiectat si stalpul postului de transformare cablul va fi pozat in
subteran apoi pe stalpul postului de transformare unde se va conecta la reteaua de
iluminat public existenta; intre stalpul postului de transformare si stalpul nr. 1(SE7
)existent se va monta un TYIR 2x25 mmp in lungime de 25m;

11. OBIECT 11- Lucrari ce se vor realiza in comuna Luna

a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA Luncani Sat, sat
Luncani
- Demontarea punctului de aprindere a iluminatului existent in interiorul cutiei de
distributie a postului de transformare(pl. E2-18);
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
postul de transformare, conform pl. E2-18; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe
postament de beton; se va realiza o priza de pamant a carei valoare a rezistentei
de dispersie nu va depasi 4 ohmi la BMPIIP-ul nou montat; priza de pamant va fi
izolata fata de cea a postului de transformare ; legatura intre cutia BMPIIP-ului si
priza de pamand se va realiza utilizand cablu de tip AcyAby 3x35 mmp, in lungime
de aproximativ 20m;
- Alimentarea BMPIIP – ului se va realiza subteran, utilizand cablu de tip AcyAby
3x150+70 mmp din cutia postului de transformare in lungime de aproximativ 20m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x50+25mmp, pozat pe
stalpul postului de transformare si preluarea retelei de iluminat public existente spre
drumul national(3 circuite);
-
12. OBIECT 12- Lucrari ce se vor realiza in comuna Ceanu Mare
a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA Ceanu Mare Moara,
sat Ceanu Mare

19
- Demontarea puctului de aprindere a iluminatului existent pe stalpul cu post de
transformare(pl. E2-19);
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP” pe domeniul public langa
stalpul existent, conform pl. E2-19; BMPIIP-ul va fi montat in spatiu verde pe
postament de beton;se va realiza priza de pamant a carei valoare a rezistentei de
dispersie nu va depasi 4 ohmi;
- Alimentarea BMPIIP-ului se va realiza aerian utilizand fascicol TYIR
50OLAL+3x70mmp din cutia postului de transformare pana la BMPIIP, in lungime
de aproximativ 30m;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x35+16 mmp, pozat pe
stalpul existent si preluarea retelei de iluminat public existente pe strada principala;

13. OBIECT 13- Lucrari ce se vor realiza in municipiul Turda


a. Lucrari necesare pentru montare BMPIIP aferent PTA Poiana Sat
- Demontarea puctului de aprindere a iluminatului existent langa stalpul cu post de
transformare;
- Montarea unui punct de aprindere nou de tip” BMPIIP”; se va realiza o priza de
pamant a carei valoare a rezistentei de dispersie nu va depasi 4 ohmi;
- Relegarea in noul BMPIIP a cablurilor existente spre Cartier Nou si spre CAP;
- Realizarea unei injectii noi, utilizand cablu de tip AcyAby 3x70+35 mmp, in lungime
de aproximativ 100 m, intre BMPIIP-ul nou montat si stalpul Nr. 52, de tip SC10005,
existent pe strada Campiei;
3 Cerinţe privind oferta tehnică
- Se vor prezenta autorizaţii de comercializare emise de SC ELECTRICA SA pentru
toate echipamentele şi produsele oferite.
- Se vor prezenta certificate de la Biroul Roman de Metrologie Legală conform
Ordonanţei nr.20/1992 - privind activitatea de metrologie şi modificările ulterioare (Legea
nr. 98/2004, Legea 178/2003, Ordonanţa 25/2007, Ordonanţa 23/2010, Ordin nr.27/2004 -
pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal), pentru toate echipamentele de măsură.
- Pentru fiecare echipament în parte se va menţiona, furnizorul, tipul acestuia şi codul
de fabricaţie pentru a putea fi regăsit în prospectele prezentate, corespunzatoare
fişelor tehnice completate (pentru fiecare echipament sau produs nominalizat în oferta se
va prezenta prospect ).
- Pliantele, prospectele, manualele de utilizare se vor prezenta în limba romană, sau o altă
limbă cu condiţia ca ele să fie insoţite de o traducere autorizată în limba română.
- Prospectele tehnice vor cuprinde numai echipamentele şi materialele oferite
4. Standarde şi Normative
4.1. Condiţii generale
În caietul de sarcini sunt definite prin referire, de regulă: la reglementări tehnice,

20
din legislaţia internă referitoare la standardizarea natională, care sunt
compatibile cu reglementările Comunităţii Europene, iar dacă nu există astfel de
reglementări tehnice, la standardele naţionale de regulă, în urmatoarea ordine de
decădere:
- standarde naţionale care adoptă standarde europene;
- standarde naţionale care adoptă standarde internaţionale, care sunt acceptate de
Comunitatea Europeana, în situaţia în care nu există standarde europene sau în
situaţia în care nu s-au adoptat încă pe plan naţional unele standarde europene;
- alte standarde naţionale;
Toate standardele utilizate vor fi cele în vigoare la data începerii lucrărilor. Oricum, în
toate cazurile, alte standarde naţionale şi internaţionale vor fi acceptate dacă
conferă performanţe şi calitate cel puţin egală cu standardele precizate în aceste caiete de
sarcini.
Unde cerinţele unor astfel de standarde şi regulamente nu coincid cu
cerinţele prezenţelor caiete de sarcini, furnizorii şi executanţii vor cere referinţe de la
beneficiarul investiţiei pentru clarificare
4.2. Bunuri care vor fi procurate dupa Standardele Internaţionale

Toate instalaţiile, echipamentele, materialele şi confecţiile ce urmează a fi procurate


vor corespunde cerinţelor din Standardele Internaţionale recunoscute.
Pentru prevederile din Specificaţii, şi fise tehnice referinţele s-au facut pentru
standarde ISO, sau în cazul în care acestea nu erau valabile, s-a indicat un alt
standard. Acesta reprezintă un ghid pentru un standard potrivit, dar nu înseamnă ca
nu pot fi utilizate şi alte standarde internationale recunoscute.
Furnizorul/executantul este responsabil de includerea în Bunurile furnizate
numai a materialelor şi componentelor fabricate în conformitate cu Standardele
Internaţionale acceptabile. Orice Bunuri descoperite a fi sub standarde după livrarea pe
Santier, indiferent dacă au fost sau nu inspectate înainte de expeditie, vor fi înlocuite
pe cheltuiala acestuia împreună cu cheltuielile provenite din întirzierile rezultate ca
urmare a acestei respingeri a Bunurilor de către beneficiarul investiţiei.

4.3. Instalaţii, materiale şi confecţii procurate în conformitate cu standardele româneşti. În


afara altor precizări toate instalaţiile, materialele şi confecţiile vor corespunde cu
standardele şi normativele emise de Oficiul Român pentru Standarde, sau alte instituţii
de specialitate.

5. Unităţi de măsură
Se vor utiliza unităţile de masură aparţinând Sistemului Internaţional de Unităţi
(SI) , cuprinse în Anexa nr.1 din Ordonanţa nr. 20/1992 - privind activitatea de
metrologie şi modificările ulterioare.
La fazele de PROIECT TEHNIC şi DETALII DE EXECUŢIE toate calculele
21
de dimensionare, desenele, specificaţiile şi fişele tehnice vor folosi unităţile de
masură ale Sistemului Internaţional (kg, m, A, kV, kW, etc) şi toate măsurătorile,
dimensiunile şi performanţele vor fi date în aceste unităti.
6. Limba
Toate piesele scrise şi desenate, instrucţiunile, pliantele, prospectele, manualele de
utilizare, notele, semnele, panourile cu insemnele firmei, inclusiv insemnele de
avertizare folosite in execuţia şi intreţinerea lucrărilor vor fi în limba română.

7. Verificarea lucrărilor înainte de a fi acoperite


Nici o lucrare nu va fi acoperită sau “ascunsă” fără aprobarea beneficiarului.
Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrărilor şi îl va
anunţa din timp, când orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta să
poată realiza inspecţia în timp util.

8. Şantierul şi lucrări temporare

Şantierul este definit în prezentele caiete de sarcini ca fiind suprafaţa de


teren necesară şi adecvată pentru construcţia lucrărilor, iar lucrările temporare reprezintă
totalitatea lucrarilor şi activităţilor pe care executantul le efectuează pe toata durata
contractului în scopul realizării obiectivului.
Contractorul va fi în totalitate responsabil cu eficienţa, securitatea, întreţinerea şi
paza tuturor bunurilor ce se pun în operă, precum şi pentru toate obligaţiile şi riscurile
privind aceste lucrări. El va menţine şantierul în condiţii corespunzatoare de curăţenie,
ordine şi protecţie sanitară în tot timpul cât raspunde de lucrări.

9. Masuri de sanatate si securitate a muncii, Aparare împotriva incendiilor

Contractorul va respecta toate normele în vigoare de sanatate si securitate a


muncii, de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor privind protecţia
lucrătorilor, personalul Investitorului, Administratorului de Proiect, publicului, faţă de
lucrările sale.
Proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi Manualul de exploatare trebuie să
cuprindă măsuri de sanatate si securitate a muncii specifice pentru executia lucrarilor de
constructii -montaj, respectiv pentru efectuarea probelor, punerea în funcţiune,
exploatarea, intreţinerea şi repararea instalaţiior.
Nici o lucrare nu se va executa cu instalaţii sub tensiune, ci numai dupa ce acestea au
fost aduse în stare de scurtcircuit (scoase de sub tensiune şi legate la pământ).
Lucrările se vor executa numai pe bază de autorizaţie de lucru scrisă, emisă de
operatorul de distributie şi numai sub directa supraveghere a acestuia.
Măsurile specifice de securitate si sanatate in munca, de aparare impotriva incendiilor pe
22
perioada de execuţie şi de exploatare se vor detalia în Proiectul tehnic, Detalii de execuţie
şi Manualul de exploatare.

10. Administraţia proiectului (project manager)


Administratorul de proiect, va fi persoana desemnată de beneficiar şi
notificată executantului care raspunde de administraţia contractului pe toată perioada
de derulare a acestuia, supravegheaza şi controlează fabricaţia echipamentelor şi
execuţia lucrărilor contractate, aproba sau respinge documentaţii, lucrări materiale,
echipamente, situaţii de plată sau grafice de lucrări în condiţiile specificate în Contract.
Aceste activităti le exercită direct sau prin diriginţi de santier specializaţi şi atestaţi de
MEC conf. Legii 440/2002, a căror sarcini şi obligaţii sunt cele reglementate.

Executantului îi revin următoarele responsabilităţi:


- respectarea specificaţiilor din prezentele Caiete de sarcini;
- obţinerea vizei tehnice de calitate pentru proiectele întocmite de la verificatorii de proiect
atestaţi MEC conf. Legii 440/2002, şi MLPAT stabiliţi de investitor în conformitate cu
Legea 10/95 şi HG.925/95;
-obţinerea vizei beneficiarului pe documentaţia tehnică de proiectare şi de achiziţii de
echipamente înaintea atacării lucrărilor, respectiv a lansării în fabricaţie a
chipamentelor.
-Asigurarea condiţiilor de calitate impuse pentru materiale şi echipamente prin
prezentele caiete de sarcini şi procurarea acestora la termene conform grafic;
-Coordonarea funcţionării integrate într-un ansamblu a echipamentelor procurate;
-Asigurarea detaliilor de montaj, instructiunilor de montaj şi a manualelor de utilizare şi
întreţinere a echipamentelor;
-Asistentă tehnică la montaj şi punerea în funcţiune a staţiei pâna la terminarea testului
final;
-Asigurarea serviciilor de mentenantă în timpul garanţiei şi post garanţiei;
-Asigurarea supravegherii execuţiei şi bunurilor pe durata derularii lucrărilor;
-Corectitudinea execuţiei;
-Să nu scoată la vedere şi să nu acopere nici o lucrare ce devine ascunsă fără aprobarea
beneficiarului;
Executantul va desemna un responsabil tehnic cu execuţia, atestat conform Ordin
nr. 364/2010, pentru domeniul de construcţii I şi cerinţele de calitate A, B si C care va
conduce lucrările de execuţie. Acesta va fi notificat beneficiarului, urmând ca relaţiile
contractuale sa se deruleze prin cei doi reprezentanţi: Administratorul de Proiect din
partea beneficiarului şi respectiv Responsabilul Tehnic cu execuţia din partea

23
executantului.
În cazul subcontractorilor, fie că este vorba de proiectanţi, furnizori de echipamente
sau executanţi specializaţi, contractorul principal rămâne singurul raspunzător fată de
beneficiar. În cazul asociaţiei, atât liderul cât şi asociaţii au răspunderi contractuale.
Administratorul de Proiect, poate interveni la subcontractanţi şi furnizori pentru
controlul şi urmărirea fabricaţiei pentru clarificarea unor aspecte tehnice şi de eşalonare a
livrărilor.

11. Derularea contractului

Se face pe baza graficului general de lucrări anexa la contract. După


perfectarea graficului, modificarea acestuia se poate face numai cu aprobarea
beneficiarului. Dacă în orice moment acesta constata ca stadiul lucrărilor nu este în
conformitate cu cel planificat, executantul are obligatia de a transmite în scris la
cererea beneficiarului, o replanificare, asa încât să se poată asigura finalizarea lucrarilor
la termenului prevazut în contract.
12. Întruniri şi rapoarte

Întrunirile între beneficiar şi furnizor/executant vor avea loc lunar pentru analiza
derulării investiţiei, evaluarea progresului lucrărilor, analiza modificarilor, a situaţiei
financiare şi menţinerea coordonării generale între partile contractante.
Executantul va transmite beneficiarului un raport lunar privind situaţia lucrărilor, în
care va include o copie a programului aprobat, care să indice stadiul curent al fiecarei
activităţi.

13. Implementarea programului de achiziţii echipamente, montaj şi PIF

Înainte de lansarea în fabricaţie beneficiarul va stabili împreună cu


executantul şi Furnizorul acestuia de echipamente o procedura de urmărire şi control cu
responsabilităţile ce revin fiecaruia pe faze şi termene în următoarea succesiune:
• prezentarea ofertei tehnico-financiare în vederea avizării de către beneficiar.
În oferta Furnizorul va prezenţa procedurile de asigurare a calităţii, fisele
tehnice, prospectele, garanţiile şi postgaranţiile, condiţiile de livrare şi preţurile cu
referire la toate componentele furniturii, software, servicii şi tratarea neconformităţilor
(acestea nu pot afecta preţul care este ferm);
• obţinerea vizei beneficiarului;
• lansarea în fabricaţie;
• testarea în fabrică, recepţia şi livrarea în prezenţa unor delegaţi ai beneficiarului
- asigurarea detaliilor şi instrucţiunilor de montaj şi de utilizare - întreţinere;

24
- asistentă tehnică la montaj, probe şi PIF;
14. Execuţia
14.1. Controlul calitaţii executarii lucrarilor
Se face conform OG nr.95/99 “Ordonanţa privind calitatea lucrărilor de montaj
pentru utilaje, echipamente şi instlaţii tehnologice industriale” publicată în MO.431 din
31.08.99 şi aprobată de Legea 440/2002, Normelor Metodologice privind verificarea
calităţii acestora aprobate cu Ordinul M.I.C. nr. 293/99 publicate în MO 628 din 23.12.99.
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător categoriei de
importanţă a obiectivului, contractorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie atestat de ANRE, conform Ordin 24/2007, completat de Ordinul 51/2011, pentru
execuţie de lucrări la tensiunea de MT şi JT.
- să aibă un program de conducere şi asigurare a calităţii concretizat prin Manualul
calităţii şi Proceduri întocmite în baza standardelor SR EN ISO Seria 9000;
- să aibă responsabili tehnici atestaţi conform HG. 925/95 şi Ordin MIR nr.364/2010,
însarcinaţi cu controlul calităţii execuţiei;
- să utilizeze pentru analize şi încercări, numai laboratoare autorizate şi acreditate,
conform HG nr.766/1997, iar pentru măsurători, numai echipamente de masură verificate
şi certificate de Biroul Roman de Metrologie Legală în conformitate cu ordonanata
nr.20/1992 cu modificările ulterioare
- să ia în subantrepriză numai subcontractori / asociaţi agrementaţi tehnic pentru
lucrările ce urmează să le execute;

Agenţii economici abilitaţi pentru certificarea de conformitate sunt precizati în


HG nr.766/1997.
Principalele obligaţii ale contractorului sunt :
a) Sesizarea Administratorului de Proiect asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor
constatate în proiecte, în vederea solutionării;
b)Începerea execuţiei lucrărilor numai pe baza şi în conformitate cu proiecteverificate de
specialişti atestaţi;
c)Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze
determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora în scopul
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
d)Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de
execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul Administratorului de
Proiect.
e) Utilizarea în execuţia lucrărilor, numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în
proiect, certificate sau pentru care există agreente tehnice care conduc la realizarea
cerinţelor, precum şi gestionarea probelor - martor, înlocuirea produselor şi a procedeelor
25
prevazute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza
soluţiilor stabilite de proiectanţi, cu acordul Administratorului de Proiect;
f)Respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerinţelor;
g) Supunerea la receptie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi
pentru care a predat Administratorului de Proiect, documentele necesare întocmirii
cărţii tehnice a construcţiei.
h) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite a măsurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
i) Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în
perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită conform
colaboratori, subcontractanţi în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare
14.2. Verificarea calităţii produselor procurate de la furnizori
14.2.1. Materiale
Înainte de a comanda orice material, contractorul va transmite Administratorului
de Proiect pentru aprobare numele furnizorului, sau fabricantului propus, şi la cerere, copii
după comenzi.
Toate materialele folosite în lucrări trebuie să fie noi şi să indeplinească condiţiile:
-să aibă certificarea de conformitate în conformitate cu HG nr.766/97
-dacă se utilizează produse şi procedee noi, trebuie să aibă agrementul tehnic CATC
conf.HG nr.766 /97
-să fie insoţite de documente care atesta calitatea:(certificate de calitate, buletine de
analiză şi certificate de garanţie) şi certificarea din punct de vedere al protecţiei muncii.
-să respecte ordinul MIC 293/99, OG 95/99 şi ordinul MIC 323/2003
În acest scop, va avea marcat în mod distinct si vizibil, marcajul de securitate prin
care se garantează că exploatarea şi întreţinerea echipamentelor se fac în condiţii de
securitate pentru operator.
Se interzice folosirea de produse fară certificarea calitaţii lor.
În cazul constatării unor defecte, contractorul va întocmi “Nota de refuz la recepţia
calitativă a produselor”.

14.2.2. Echipamente tehnologice şi dotări:


14.2.2.1. Cerinţe şi sarcini:
Propunerea tehnică a ofertanţilor trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice
minimale
impuse prin Caietele de sarcini şi Fisele tehnice, privind nivelul tehnico-calitativ de
performanţă, fiabilitate, terminologie, simbolistică, testare, etichetare, ambalare şi
26
transport.
Echipamentele vor trebui să întrunească conditiile pentru certificarea conformitatii
cu standardele relevante descrise în CS, inclusiv în fisele tehnice din prezentele caiete
de sarcini.

14.2.2.2. Programarea achiziţiilor


Ofertanţii vor trebui să demonstreze prin acte doveditoare că
producatorii echipamentelor au capabilitate tehnică de a le furniza asa cum sunt
specificate şi la termenul din ofertă.
În acest scop se va stabili de catre Administratorul de proiect, împreună cu
Contractorul
şi Furnizorul acestuia un program de achiziţii echipamente, montaj şi P.I.F., cu proceduri de
urmărire şi control pe faze (termene) şi responsabilităţi, ce se va derula în
urmatoarea succesiune:
a)prezentarea proiectului tehnic de execuţie însotit de oferta tehnico – financiară,
pentru echipamente în vederea avizării de către investitor;
b) obţinerea vizei Investitorului (avizul SDEE CLUJ, FDEE Transilvania Nord)
c) lansarea în fabricaţie conform grafic;
d) testarea in fabrica, receptia si livrarea, conform grafic ;
e) instruirea personalului investitorului în vederea exploatării şi intreţinerii
echipamentelor;
f) prezentarea detaliilor de execuţie a instrucţiunilor de montaj şi de utilizare în vedere
avizării de către Investitor
g) obţinerea vizei Investitorului pentru faza DE şi Manualul de exploatare (avizul SDEE
CLUJ, FDEE Transilvania Nord)
h) asigurarea asistenţei tehnice la montaj, probe şi P.I.F.;
i) asigurare service şi piese de schimb în timpul garanţiei şi postgaranţiei;
NOTA: Începerea lucrărilor de montaj nu se va face înainte de semnarea procesului
verbal de predare - primire a frontului de lucru de către executantul care preda frontul
de lucru, reprezentantul investitorului şi executantul lucrărilor de montaj propriu - zise.
14.2.2.4. Testarea în fabrică, recepţia şi livrarea echipamentelor
Se va face în prezenţa reprezentanţilor investitorului.
La preluarea de la furnizor a echipamentelor, trebuie verificată starea tehnică
a acestora, precum şi existenţa documentelor de atestare a calităţii acestora:
-verificarea existenţei “Carţii tehnice a produsului”, “Certificatului de conformitate” sau
“Agrementului tehnic” pentru produse noi;
-verificarea caracteristicilor tehnice înscrise pe echipamente, comparativ cu
prevederile proiectului tehnic de execuţie şi a documentelor de atestare a calităţii;

27
-verificarea existenţei documentelor privind regulile de montaj şi de punere în
funcţiune după asamblarea la locul de instalare;
-asigurarea asistenţei părţilor componente ale echipamentelor, a racordurilor şi controlul
stării fizice a ansamblelor şi subansamblelor;
-recepţia materialelor necesare montajului, înaintea punerii în operă, verificarea calităţii si
a corespondenţei cu datele înscrise în documentele de atestare a calităţii emise de
furnizor si a prescripţiilor tehnice;
14.3. Ambalarea, transportul, depozitarea
Toate materialele şi echipamentele vor fi ambalate corespunzator condiţiilor
climatice, tipul de transport (pe C.F., auto) şi specificului mărfii, astfel încât să se
prevină deteriorarea lor în timpul transportului şi manevrării.
Echipamentele ce urmează să fie livrate, vor fi pregatite pentru livrare, astfel încât
să poată fi minuite usor. Pe durata transportului şi depozitării, vor fi ancorate
corespunzator, împotriva deplasărilor. Nu se suprapun şi nu se asează înclinat.
Oferta de echipament va cuprinde şi listele de coletaj pentru fiecare produs în parte.
Tipul de ambalaj adoptat va asigura integritatea mărfii şi imposibilitatea accesului unor
persoane straine.
Toate coletele vor avea indicată greutatea şi modul corect de ridicare şi manipulare.
Parţile metalice expuse ruginirii, vor fi protejate corespunzator pe timpul transportului.
Piesele de schimb şi sculele pentru montaj şi întreţinere vor fi ambalate separat în
colete protejate corespunzator pentru depozitare pe perioada de un an de zile fără
deteriorare.
Echipamentele furniturii care urmează a fi asamblate la faţa locului vor fi marcate
distinct cu nr.de ordin al ambalajului în cadrul furniturii, astfel încat să faciliteze identificarea
lor fată de documentaţia tehnică şi documentele de transport în vederea montajului.
Toate marcajele de pe colete vor fi clare şi impermeabile.
Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil: fabrica producatoare, greutatea, poziţia centrului de
greutate, semnele de avertizare pentru produs fragil.
Responsabilităţile privind activităţile de ambalare şi transport de la locul de fabricaţie
pâna la santier, demersurile de asigurare, încarcare, transport, respectiv de
depozitare şi păstrare revin Contractorului / furnizorului de echipamente, respectiv
executantului.
Părţile de echipamente sau echipamente deteriorate în timpul acestor operaţii vor fi
înlocuite prin grija şi pe cheltuiala celor care se fac vinovaţi.
15. Punerea în funcţiune
În vederea punerii în funcţiune se disting urmatoarele cerinţe tehnice generale:
-instruirea personalului
-testarea, probarea şi verificarea echipamentelor

28
-recepţia obiectivului
15.1. Instruirea personalului
Ofertanţii echipamentelor işi vor evalua preţurile astfel încât să acopere şi
toate obligaţiile contractorului legate de instruirea personalului de exploatare şi
întretinere a echipamentelor, în afara scolarizărilor prevăzute.
Acţiunea de instruire se va desfăsura pe o durată şi după un program întocmit
de furnizor şi aprobat de investitor şi va trebui finalizată inaintea efectuarii probelor,
testelor şi verificarilor premergatoare p.i.f.
Limba utilizată pentru instruire va fi limba romana.
15.2. Teste, probe, verificări

Echipamentele vor fi proiectate, fabricate şi testate conform


prevederilor CEI, a standardelor specifice precizate în specificaţiile tehnice.

15.2.1. Condiţii generale de recepţie


Toate materialele şi echipamentele din furnitura vor fi testate în
conformitate cu Reglementarile CEI pentru a certifica încadrarea lor în cerintele
specificatiei tehnice din Caietul de Sarcini şi pentru a furniza date necesare in
functionare.

15.2.2. Inspecţii şi testari în timpul execuţiei


Toate testele vor fi facute în condiţii cât mai apropiate de conditiile de
funcţionare stabilite în contract.
Testele sunt destinate să demonstreze că funcţionarea aparateloor este conform
Fişei Tehnice din aceste Caiete de Sarcini şi că după montare, ele vor funcţiona
dea-lungul perioadei de viată cerute, cu un grad de indisponibilitate acceptabil în
conditiile de mediu precizate.
Toate echipamentele vor avea testele de tip complexe realizate conform
reglementarilor CEI, prezentate în Specificaţiile tehnice anexate.
Certificatele de tip vor fi prezentate în ofertă la data deschiderii licitaţiei.
Testele de fabrică vor cuprinde: Teste tip ;
Ofertantul va nominaliza testele pentru a proba satisfacerea cerinţelor din Specificaţie.
Ofertantul va furniza detalii privind metode şi referinţe despre oricare din standardele
utilizate.
Rapoartele de testare trebuie să scoată în evidentă toate performanţele întregului
echipament şi componentelor sale, pe baza recomandarilor IEC şi a standardelor de
calitate ISO.9001 - 9003.

29
Teste de rutină
Pentru fiecare echipament se vor efectua teste de rutină în scopul probării calităţii,
funcţionalităţii şi performanţelor acestuia.
Se vor efectua teste de rutină pentru fiecare echipament şi modul (piesa) de schimb.
Rapoartele vor conţine toate măsurătorile făcute în timpul testărilor şi vor fi transmise
Investitorului împreuna cu echipamentul.
Investitorul are dreptul de a-şi transmite specialiştii la furnizor, în vederea participării la
inspecţii şi teste ale echipamentului în fabrică.
Specialiştii Investitorului vor beneficia de acces liber la fabrica Furnizorului pentru a
verifica dacă fabricarea şi calitatea echipamentului sunt conforme cu prezenta Specificaţie.
Specialistii Furnizorului vor efectua testele de fabrică împreună cu reprezentanţii
Investitorului.
Cheltuielile cu transportul (inclusiv transportul extern) şi cazare-diurna ale
reprezentanţilor Investitorului vor fi suportate de furnizor. De asemenea, Furnizorul va
acorda asistenţă în obţinerea avizelor de intrare necesare specialiştilor Investitorului,
indeplinirea formalităţilor necesare sejurului şi asigurarea de sanatate dacă este
necesară. Toate aceste costuri vor fi incluse în preţul echipamentului.
Verificarea şi testele vor fi efectuate după un program stabilit de furnizor şi va dura 3 zile
lucratoare. La probe şi teste vor fi prezenţi 2 specialişti ai Investitorului.
Furnizorul il va informa pe Investitor cu privire la data inspectiei cu 45 zile inaintea
derularii testelor finale pentru toate echipamentele.
În termen de 15 zile de la primirea acestei informaţii de la Furnizor, Investitorul va
transmite Furnizorului numele specialiştilor săi, astfel încât acesta din urmă să poată
obţine vizele de intrare, rezervările locurilor la hotel şi asigurarea de sanătate.
Dacă specialiştii Investitorului nu ajung la fabrica Furnizorului în timpul stabilit, fără ca
aceasta să fie din vina Furnizorului, atunci Furnizorul poate trece la efectuarea testelor.
Specialiştii Investitorului şi ai Furnizorului pot efectua impreună testele de acceptanţă de
fabrica şi pot urmări derularea testelor şi probelor. Ambele părţi trebuie să semneze
Acordul rezultat, care trebuie să includă toate măsurătorile pe durata testelor.
Furnizorul va asigura, pe propria sa cheltuială, remedierea sau înlocuirea oricarui
echipament care nu a îndeplinit condiţiile testelor, asttfel încât acesta să satisfacă cerinţele
din Specificaţie.
Inspecţiile de calitate efectuate de specialiştii Investitorului în fabrica Furnizorului nu
înlocuiesc inspecţiile şi testele de echipament şi nu reduc din responsabilitatea
Furnizorului care potrivit contractului, va fi reesponsabil pâna la expirarea garanţiei
stabilite.
Furnizorul va asigura, fără plată, documentaţia tehnică a echipamentuui
necesară specialiştilor Investitorului.
15.2.3. Inspecţii pe santier şi acceptări la sediile investitorului
La sosirea coletelor cu echipamente, Investitorul va deschide ambalajele şi va verifica
30
echipamentele în conformitate cu documentele de livrare şi cu specificaţia Contractorului.
Dacă sunt constatate defecte ale echipamentelor sau numărul lor nu corespunde cu
numărul contnractat, Furnizorul va înlocui echipamentul în cauza, sau va livra cantităţile
lipsa, fără costuri în sarcina Investitorului, în termen de 45 de zile.
Investitorul îl va informa pe Furnizor cu 10 zile lucrătoare înaintea deschiderii
coletelor, pentru inspecţie şi acceptantă.
Dacă Furnizorul consideră necesar, va suporta costul unui specialist delegat, care va
efectua inspecţiile insoţind reprezentanţii Investitorului la faţa locului de montaj.
Dacă specialistii Furnizorului nu pot ajunge în timp util, verificările livrărilor vor fi
efectuate doar de Investitor.
Pe fiecare echipament individual trebuie efectuate teste de tip, iar copii ale certificatelor de
probe cu informaţii detaliate despre teste şi rezultatele acestora vor fi anexate ofertei.
Certificatele de încercări vor indica toate performantele întregului sistem şi ale
componenţelor sale, conform recomandarilor CEI.
Vor fi incluse şi buletinele de încercări ale echipamentelor subcontractanţilor care fac
parte din furnitură.
La cererea Investitorului, după caz, acestea pot fi repetate şi la recepţia
echipamentelor.
15.2.4. Testele de punere în funcţiune

Furnizorul este obligat să asigure supravegherea lucrărilor de instalare şi punere în


funcţiune.
Verificările, punerea în funcţiune şi testele de şantier ale echipamentelor vor fi efectuate
de catre Furnizor, conform cu procedura Furnizorului de punere în funcţiune aprobată
de
Investitor.
Investitorul işi rezervă dreptul de a superviza efectuare acestor teste.
Dupa montarea echipamentului la locul de instalare, se vor efectua probe de punere în
funcţiune. Acestea se vor realiza de catre Furnizor în prezenţa Investitorului şi vor consta în
:
• Inspecţia la locul de montaj, vizând conformitatea montajului, funcţionării şi
parametrilor echipamentelor cu reglementările contractuale, precum şi comunicaţia
între echipamentele secundare, calculatorul staţiei şi echipamentului terminal de linie
(ETL).,
Invesitorul, poate asigura pe durata testelor prezenţa propriilor specialişti care să
supravegheze desfăşurarea testelor pentru diferite funcţiuni.
După aceea, testele de teren vor fi efectuate sub directa supraveghere a Furnizorului şi
conform procedurilor proprii.
Investitorul va înştiinta Furnizorul cu 20 de zile lucratoare înainte de începerea testelor
finale de control şi punere în funcţiune ale echipamentelor specificate, asupra datei la
care acestea vor fi începute.
31
În interval de 5 zile de la primirea acestei notificari, Furnizorul îi va comunica
Administratorului de Proiect, numele specialistului care va acorda asistentă tehnică,
precum şi datele referitoare la sosirea sa.
Furnizorul va suporta transportul şi cheltuielile de întreţinere ale specialistului trimis de
Investitor.
Responsabilul cu punerea în funcţiune îi va asista pe specialistii Furnizorului pentru
transportul local, rezerva hotel şi asistenţă medicală, dacă este cazul, costul fiind suportat
de Furnizor.

15.2.5. Condiţii de acceptare


Echipamentul va fi acceptat dacă sunt îndeplinite toate cerintele din prezentul Caiet
de Sarcini şi dacă este livrat cu toate accesoriile necesare.

15.3. Asistenţa tehnică, service, piese de schimb

•Pentru fiecare echipament, Furnizorul va include în ofertă şi va asigura asistenţa


tehnică pentru următoarele :
-montaj la locul de instalare
-punere în funcţiune
Montajul se va asigura de către Contractorul principal cu personal calificat, sub
supravegherea tehnică a specialistilor Furnizorului (dacă este cazul).
• Investitorul işi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanţie, în cazul unor
deficienţe repetate să solicite prezenţa unui delegat al Furnizorului cu care să se
analizeze cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere a deficienţelor apărute, care
se vor face pe cheltuiala Furnizorului.
Inainte de semnarea contractului, Investitorul va decide care dintre piesele de rezerva
recomandate de pe lista trimisa de Furnizor vor fi comandate, si în ce cantitate.
•Costul pieselor de schimb comandate va fi adaugat la costul final al Contractului.
•Piesele de schimb comandate vor fi livrate împreună cu furnitura principală.
•Toate piesele de schimb şi consumabilele necesare pe perioada de garanţie vor fi livrate
fără costuri.
15.4. Recepţia obiectivului
Se face în următarele etape:
1. Recepţia la terminarea lucrărilor conform HG.273/94, completată şi modificată
de HG 940/2006 şi HG 1303/2007
2. Recepţia punerii în funcţiune conform HG.51/96
3. Recepţia finală

32
15.4.1. Recepţia la terminarea lucrarilor

Contractorul comunică Investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevazute în


contract, printr-un document scris şi predat acestuia prin PV de predare-primire
toate înregistrarile şi documentele care atestă calitatea lucrărilor executate necesare
întocmirii Carţii Tehnice a Construcţiei.
Investitorul numeşte comisia de recepţie şi organizează începerea recepţiei în maxim 15 zile
calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor.
Comisia de recepţie examinează:
- respectarea prevederilor din avize şi autorizaţia de construcţie
- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului
- referatul de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată
lucrarea;
Comisia recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu exită obiecţiuni, sau
recomandă amânarea recepţiei când :
- se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări care afectează siguranţa în
exploatare;
- construcţia prezintă vicii;
- există dubii cu privire la calitatea lucrărilor
In situaţia în care se constată vicii esenţiale, care nu pot fi înlăturate decît prin
reproiectare şi refaceri de lucrări, comisia recomandă respingerea recepţiei. Termenul
de transmitere a recomandării către Investitor este de max. 3 zile lucrătoare.
Costul remedierilor se suportă de Contractor.
15.4.2. Recepţia punerii în funcţiune
Contractorul comunică în scris Investitorului data terminării lucrărilor prevazute în
contract.
În cazul echipamentelor din import, receptia p.i.f. se face numai după recepţia
funcţionării acestora cu furnizorii externi, cu respectarea prevederilor contractului
Testul final, va avea o durata de 1000 ore, şi prin el Furnizorul garantează că instalaţia este
gata de exploatare.
În cazul apariţiei unor defecte, testul se va întrerupe şi relua de la început după
remedierea defectelor de către furnizor.
Investitorul va numi comisia şi va organiza începerea recepţiei p.i.f. în max. 15 zile
calendaristice de la testul final al recepţiei funcţionării în cazul echipamentelor importante.
La recepţia p.i.f. vor participa şi invitaţi şi principalii furnizori de echipamente.
Comisia de recepţie verifică:
-realizarea lucrarilor de montaj a echipamentelor;
-aplicarea probelor, testelor şi reglajelor;
-existenţa condiţiilor de funcţionare, normală sigură şi fără pericol de accidente.
-Referatul proiectantului privind executarea probelor p.i.f.
33
La terminarea tuturor verificărilor, comisia consemneaza observaţiile şi concluziile în PV
de receptie p.i.f. pe care il va înainta Investitorului în maxim 3 zile lucratoare, împreuna cu
recomandarea de admitere, aminare sau respingere.
Investitorul hotaraste admiterea sau respingerea receptiei p.i.f. şi notifică hotararea sa în
interval de 3 zile lucratoare Contractorului, împreuna cu un exemplar din PV.
Data recepţiei este cea a PV cu sau fără obiecţii.
Contractorul poate contesta obiectiile recepţiei în 20 zile calendaristice de la data
primirii PV urmând ca litigiul să se rezolve prin conciliere sau în caz contrar prin
acţiune judecatorească.
Investitorul preia lucrarea în exploatare, începind cu data punerii în funcţiune.
15.4.3. Recepţia finală (definitivă)

Recepţia finală se face la data convenită în contract de la recepţia p.i.f. şi are drept scop
confirmarea realizării performantelor tehnice proiectate şi modul de comportare în
exploatare a obiectivului.
Recepţia finală se convoaca de Investitor în max. 15 zile după consumarea perioadei de
garanţie.
La aceasta recepţie participă:
-comisia numită de Investitor;
-proiectanţii
-executanţii

-principalii furnizori de echipamente


Comisia de receptie finală examinează :
-finalizarea lucrărilor cerute la recepţia privind terminarea lucrărilor de montaj;
-referatul Investitorului privind comportarea funcţionării staţiei pe perioada de
preluare a lucrărilor (de la data recepţiei p.i.f.) inclusiv viciile aferente şi remedierea
lor;
-realizarea performanţelor tehnice proiectate şi a siguranţei în exploatare
Concluziile şi observaţiile comisiei se vor înainta Investitorului în max. 3 zile
lucrătoare, împreuna cu recomandarea de admitere, amânare sau respingere
şi cu propunerile de rezolvare a neregulilor semnalate.
Dacă, lucrarea este declarată respinsă, acesta va fi pus în stare de conservare prin
grija şi cheltuiala Investitorului.
Investitorul işi poate recupera pagubele de la Contractor prin conciliere sau prin
acţiune la instanţa judecatorească.

34
B. PIESE DESENATE:
Nr.
Denumirea planşei Scara Indicativul planşei
crt.
Plan de încadrare în zonă PTab Grivitei
1. 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-1
, Dej
Plan de încadrare în zonă PTab Slatinei 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-2
2.
, Dej
Plan de încadrare în zonă PTz Dealul 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-3
3.
Sf. Petru , Dej
Plan de încadrare în zonă PTz Centru 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-4
4.
Aghiresu Fabrici
Plan de încadrare în zonă PT ANV 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-5
5.
Candia, Gherla
Plan de încadrare în zonă Parc Popular, 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-6
6.
Gherla
Plan de încadrare în zonă PA 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-7
7.
Dumbravei, Gherla
Plan de încadrare în zonă PTA CFR 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-8
8.
Baciu
9. Plan de încadrare în zonă PTA Racatau 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-9
Plan de încadrare în zonă PTA 1 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-10
10.
Corpadea
Plan de încadrare în zonă PTA 2 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-11
11.
Corpadea
Plan de încadrare în zonă PTA 3 Luna 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-12
12.
de Sus, Floresti
13. Plan de încadrare în zonă PTA Cojocna 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-13
Plan de încadrare în zonă PTA 1 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-14
14.
Dezmir
Plan de încadrare în zonă PTA 1 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-15
15.
Apahida
16. Plan de încadrare în zonă PTA 1 Finisel 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-16
Plan de încadrare în zonă PTA 1 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-17
17.
Gheroghieni, Feleacu
Plan de încadrare în zonă PTA Luncani 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-18
18.
Sat, Luna
Plan de încadrare în zonă PTA Ceanu 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-19
19.
Mare Moara
20. Plan de încadrare în zonă Poiana Sat 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E1-20

35
21. Plan de situatie PTab Grivitei , Dej 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-1
22. Plan de situatie PTab Slatinei , Dej 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-2
Plan de situatie PTz Dealul Sf. Petru , 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-3
23.
Dej
Plan de situatie PTz Centru Aghiresu 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-4
24.
Fabrici
Plan de situatie PT ANV Candia, 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-5
25.
Gherla
26. Plan de situatie Parc Popular, Gherla 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-6
27. Plan de situatie PA Dumbravei, Gherla 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-7
28. Plan de situatie PTA CFR Baciu 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-8
29. Plan de situatie PTA Racatau 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-9
30. Plan de situatie PTA 1 Corpadea 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-10
31. Plan de situatie PTA 2 Corpadea 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-11
Plan de situatie PTA 3 Luna de Sus, 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-12
32.
Floresti
33. Plan de situatie PTA Cojocna 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-13
34. Plan de situatie PTA 1 Dezmir 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-14
35. Plan de situatie PTA 1 Apahida 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-15
36. Plan de situatie PTA 1 Finisel 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-16
Plan de situatie PTA 1 Gheroghieni, 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-17
37.
Feleacu
38. Plan de situatie PTA Luncani Sat, Luna 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-18
Plan de situatie PTA Ceanu Mare 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-19
39.
Moara
40. Plan de situatie Poiana Sat, Turda 1:1000 A.P. nr. 433/2013, Pl. E2-20
Schema electrica monofilara BMPIIP
41. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-1
PTab Grivitei , Dej
Schema electrica monofilara BMPIIP
42. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-2
PTab Slatinei , Dej
Schema electrica monofilara BMPIIP
43. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-3
PTz Dealul Sf. Petru , Dej
Schema electrica monofilara BMPIIP
44. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-4
PTz Centru Aghiresu Fabrici
Schema electrica monofilara BMPIIP
45. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-5
PT ANV Candia, Gherla
Schema electrica monofilara BMPIIP
46. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-6
Parc Popular, Gherla

36
Schema electrica monofilara BMPIIP
47. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-7
PA Dumbravei, Gherla
Schema electrica monofilara BMPIIP
48. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-8
PTA CFR Baciu
Schema electrica monofilara BMPIIP
49. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-9
PTA Racatau
Schema electrica monofilara BMPIIP
50. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-10
PTA 1 Corpadea
Schema electrica monofilara BMPIIP
51. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-11
PTA 2 Corpadea
Schema electrica monofilara BMPIIP
52. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-12
PTA 3 Luna de Sus, Floresti
Schema electrica monofilara BMPIIP
53. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-13
PTA Cojocna
Schema electrica monofilara BMPIIP
54. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-14
PTA 1 Dezmir
Schema electrica monofilara BMPIIP
55. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-15
PTA 1 Apahida
Schema electrica monofilara BMPIIP
56. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-16
PTA 1 Finisel
Schema electrica monofilara BMPIIP
57. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-17
PTA 1 Gheroghieni, Feleacu
Schema electrica monofilara BMPIIP
58. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-18
PTA Luncani Sat, Luna
Schema electrica monofilara BMPIIP
59. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-19
PTA Ceanu Mare Moara
Schema electrica monofilara BMPIIP
60. % A.P. nr. 433/2013, Pl. E3-20
Poiana Sat, Turda
61. Schema electrica de principiu BMPIIP % A.P. nr. 433/2013, Pl. E4
62. Schema electrica de comanda BMPIIP % A.P. nr. 433/2013, Pl. E5
63. Vedere din fata si laterala BMPIP % A.P. nr. 433/2013, Pl. E6

SEF A.P.
Ing. Mihai V. Ardeleanu Proiectanti :
ing. Flaviu POPA
ing. Daniel PUSKAS

37
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

CONDIŢIILE TEHNICE DE MONTARE ŞI EXPLOATARE A BMPIIP

Cuprins

1.GENERALITĂŢI
2. CARACTERISTICI TEHNICE
3.CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ
4.MARCARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE,
INVENTAR DE LIVRARE; GARANŢIE
5. LUCRĂRI NECESARE

Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare


Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect
Prezenta fisa se referă la BLOCURILE DE MĂSURARE ŞI PROTECŢIE
INSTALAŢIE DE ILUMINAT PUBLIC, pentru reţelele de iluminat public stradal şi
ornamental .
1.2. Scop
În vederea montarii in instalatii a BMPIIL in conditii optime si unitare , s-a elaborat
prezenta documentatie .
Datele tehnice, articolele şi cantitatile se vor adapta fiecarui caz in parte.

1.3.Domeniul de utilizare
• pentru alimentarea şi distribuţie cu energie electrică a reţelelor
electrice aeriene şi subterane de iluminat public stradal şi
ornamental.
• pentru protecţia instalaţiei de iluminat public stradal şi ornamental.
• pentru comanda şi măsurarea aprinderii iluminatului public stradal şi
ornamental.

1.4. Documente de referinţă


BLOCUL DE MĂSURARE ŞI PROTECŢIE INSTALAŢIE DE ILUMINAT
PUBLIC satisface cerinţele următoarelor standarde şi norme, prezentate în standardul de
firmă- SF 34/10 elaborat de LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

1.5.Tipuri şi simbolizare
• BMPIIP - BLOCUL DE MĂSURARE ŞI PROTECŢIE INSTALAŢIE
DE ILUMINAT PUBLIC

1.6.Condiţii de funcţionare
o Umiditatea relativă maximă - 95%± 3%
o Game de temperatură –(-35 0C....+500C)
o Temperatura de transport şi depozitare –(-400C ....+500C)
o Zona climatică – N (normală), conform STAS 6535/83
o Altitudine maximă - 2000 m
o Medii - lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate
sau active chimic, fără pericol de explozie.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
o Tensiunea nominală de utilizare - 400/230 V c.a. ± 10%
o Tensiunea nominală de izolare: 660 V
o Frecvenţa tensiunii de alimentare – 50 Hz
o Rezistenţa de izolaţie – în stare rece şi uscată - min. 10 MΩ
o în stare caldă şi umedă - min. 2 MΩ
o Gradul de protecţie – IP 54 pentru exterior.
o Dimensiuni de gabarit - conform cărţii tehnice care însoţeşte fiecare
produs.

3.CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ


Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare
Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

3.1.Condiţii generale
Produsul este un ansamblu punct de aprindere şi cutie de distribuţie pentru
deservirea unei instalaţii de iluminat public şi răspunde următoarelor cerinţe:
a). posibilitatea citirii de la distanţă a mărimilor electrice măsurate de contorul
electronic -CEET 15 - 4111 M şi prelucrarea acestora.
b). posibilitatea acţionării asupra contactorului acestuia de la distanţă în caz de
avarie.
3.2. Elemente componente
Acest produs este un ansamblu format din trei module cu roluri
funcţionale distincte, astfel:
MODULUL NR. 1 - ALIMENTARE, (1601X400X399) mm
MODULUL NR. 2 - COMANDĂ ŞI MĂSURARE, :(1601X400X399) mm
MODULUL NR. 3 - DISTRIBUŢIE, (1601X500X399) mm
SOCLUL, identic pentru cele trei module, este inclus în gabaritele modulelor
NOTĂ: Întregul ansamblu va fi demontabil.

3.3. Amplasamentul BMPIIP


În mediul urban:
BMPIIP-urile, se vor amplasa cât mai aproape de posturile de transformare,
astfel încât lucrările de separare ale instalaţiilor de alimentare ale iluminatului public
stradal şi ornamental din post, să se efectueze cu costuri minime.
Se recomanda ca montarea BMPIIP sa fie realizata pe teren public.
3.4.Operaţiile de montaj
Odată, ales amplasamentul BMPIIP, operaţiile de montaj se vor putea executa
după realizarea fundaţiei din beton armat, conform detaliilor date de producător.
După recepţia acestui produs în şantier, în amplasamentul unde urmează a se
monta se vor executa operaţiile de montare, prevăzute de producător în „INSTRUCŢIUNI
DE INSTALARE ŞI EXPLOATARE”.
3.5.Operaţiile de exploatare
Exploatarea produsului se va face doar în scopul în care a fost produs şi de
personal calificat, dotat cu echipamente de protecţia muncii conform reglementărilor
legale în vigoare.
Pentru punerea în funcţie a BMPIIP, se respectă „INSTRUCŢIUNILE DE
INSTALARE ŞI EXPLOATARE”, cu următoarele precizări:
o se deschid circuitele de comandă şi acţionare prin intermediul siguranţelor
automate - conform schemei
o se verifică funcţionarea în regim manual prin punerea cheii de comandă pe
poziţia 1 după care se trece din nou pe poziţia 0.
o se pune cheia de comandă pe poziţia 2 -funcţionare automată.
o se sigilează capacele transformatoarelor de măsură, al căror model trebuie
să fie aprobat şi să se regăsească în Lista Oficială -2004. De asemenea
vor avea verificarea metrologică iniţială efectuată .
o se sigilează capacul contorului; Contorul va fi însoţit de un buletin de
verificare metrologică - BVM .
o se închid uşile modulelor produsului şi se asigură cu lacătele aferente.
o se sigilează uşa modulului 1, controlat doar de furnizorul de energie
electrică.
Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare
Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

3.6. Legarea la pământ a BMPIIP


Pentru a asigura securitatea personalului în timpul operaţiilor de exploatare,
BMPIP se va lega la priza de pământ a cărei valoare nu va fi mai mare de 5 ohmi..
Rezistenţa dintre părţile conductoare expuse şi conductorul de împământare nu
trebuie să depăşească 0,1 ohmi la un curent de 10 A.
3.7. Legarea la pământ a carcasei metalice
Se realizează printr-o instalaţie de legare le pământ dimensionată corespunzător
parametrilor LEA jt sau LES jt, la care se va racorda BMPIP.
Se vor respecta condiţiile prevăzute în 1RE –Ip 35/2 -92, cap. 4, 1 RE Ip 30/2004
Priza de pământ se va realiza din platbandă Ol-zincat 40x4 mm, ţăruşi din ţeavă zincată
de 2½".
3.8. Plăcuţe indicatoare
Pe exteriorul uşilor sunt inscripţionate indicatoare de avertizare: tensiune
periculoasă şi pericol de electrocutare.
3.9. Gradul de protecţie şi defecţiunile interne
BMPIP sunt construite pentru a funcţiona în exterior, având IP 54 pentru
exterior.
Eventualele defecţiuni ce pot apărea în interiorul modulelor pot da naştere unui
scurtcircuit.
Efectele scurtcircuitului pot fi îndepărtate prin dimensionarea corectă a
dispozitivelor de protecţie(întrerupător j.t , siguranţe automate) şi bineînţeles o instalaţie
de legare la pământ corect dimensionată şi funcţionabilă.
3.10. Carcasa
Trebuie să reziste la solicitările mecanice la care este supusă cutia în timpul
funcţionării.
În cazul modulelor metalice, acestea se vor confecţiona din tablă de OL zincat
cu grosimea de 1,5 mm, care asigură gradul de protecţie cerut de beneficiar.

4. MARCARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE,


INVENTAR DE LIVRARE; GARANŢIE

4.1.Marcarea
Fiecare cutie de distribuţie este prevăzută cu o etichetă metalică având
următoarele date:
sigla producătorului
tipul BMPIP
numărul şi anul de fabricaţie
tensiunea nominală (kV)
curentul nominal (A)
număr standard de firmă
masa produsului

4.2.Depozitarea
La destinaţie tablourile de distribuţie se păstrează în încăperi închise ce
îndeplinesc condiţiile de mediu impuse de producător.
4.3.Documente de însoţire

Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare


Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

La livrare tablourilor de distribuţie în cutie sunt însoţite de: documentul de


certificare al calităţii, buletine de încercări individuale (la cerere), buletine de încercări ale
echipamentelor ce compun modulele, cartea tehnică a produsului, schemele circuitelor
electrice.

4.5.Inventar de livrare
BMPIP , în module metalice, este prevăzut cu un set de chei pentru deschiderea
uşilor.

5. LUCRĂRI NECESARE
Lucrările necesare pentru separarea şi scoaterea instalaţiilor de alimentare ,
protecţie şi comandă, măsurare şi contorizare ale iluminatului public stradal şi
ornamental, din posturile de transformare, cuprind următoarele operaţii:

5.1.Realizarea racordului în cablu intre TD al PT şi BMPIIP


Necesitatea schimbării cablului de alimentare:
o Lungime necorespunzătoare determinată de amplasamentul
BMPIIP
o Tip şi secţiune necorespunzătoare - nu în toate cazurile
o Uzură fizică şi morală
o Nu se justifica montarea unui manşaon pe distanţa relativ redusa
intre TD şi BMPIIP
5.2.Montarea şi echiparea BMPIIP
Montarea firidei se va realiza dupa executia lucrarilor de constructii :
o soclul din beton, inclusiv tevile pentru montarea cablurilor de
alimentare si distributie, si platbanda pentru pamantare
o saparea santurilor pentru pozarea cablurilor de alimentare si
distributie
o refacerea pavajelor si spatiilor verzi afectate

5.3.Realizarea racordurilor cablurilor de iluminat public în BMPIIP


Demontarea cablurilor e.e. din TD al PT, scoaterea lor din post şi introducerea
acestora în BMPIIP (în cazurile în care BMPIIP se amplasează lângă posturi de
transformare în cabină zidită).
Pentru protecţia cablurilor se vor monta siguranţe MPR avãnd amperajul
corespunzãtor secţiunii cablurilor.

5.4.Demontarea echipamentelor existente ip din TD al PT


Demontarea contorului de energie electrica, a reductorilor, a punctelor de
aprindere şi a siguranţelor existente se vor realiza în cadrul lucrãrilor operative
executate de cãtre CEMJT.
În funcţie de starea lor tehnicã acestea se vor casa sau utilza în cadrul altor
lucrãri.
5.5.Refacerea schemelor monofilare ale PT
Cu aceastã ocazie se vor reface/ reactualiza schemele electrice monofilare ale
posturilor de transformare precum şi datele tehnice ale echipamentelor.

Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare


Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

Anexa 2

FIŞA TEHNICĂ PTZ

Se va intocmi pentru fiecare post si se vor completa datele care se considera necesare
pentru efectuarea lucrarilor

1. INSTALAŢIE EXISTENTA :

SDFEE CEMJT Denumirea postului


Tip post independent
alipit
înglobat
subteran
metalic
Amplasament Str. Domeniu public Domeniu privat
An PIF
Nr. inventar
Alimentare pe
distribuitor
Transformator MT/ JT S=
KVA
Încarcare plecari Consum general A Iluminat public A
R R
S S
T T
Nr. plecare ip / Incarcare Tip cablu Secţiune
Destinaţie

Nr. plecare cg / Incarcare Tip cablu Secţiune


Destinaţie

Punct de
aprindere
Punct masura Contori CA CR Contori CA
CR
Reductori Reductori

Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare


Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005
FDFEE
Transilvania Fisa tehnologica pentru montarea BMPIIL ETN –FT-15-001
Nord

2. Lucrări propuse

• Realizarea racordului în cablu intre TD al PT şi BMPIIP

LES ACYABY 3x150+70 mmp în lungime de m

• Montarea şi echiparea BMPIIP

Nr. Destinaţie Tip cablu Secţiune Fuzibili


plecare [A]

Modul 1

Modul 3

• Realizarea racordurilor cablurilor de iluminat public în BMPIIP

Pozarea LES JT
Maşoane
Reafaceri pavaje şi spaţii verzi

• Demontarea echipamentelor existente ip din TD al PT


Contori, reductori, sigurante, contactori, punct de aprindere

Aprobat, Verificat, Întocmit,

Elaborat FDFEE TN Data aprobarii Data intrarii in vigoare


Biroul Tehnic AVIZ CTS nr.1/2005din 8.02.2005 21.02.2005

S-ar putea să vă placă și