Sunteți pe pagina 1din 23

VERIFICATOR DE PROIECTE ÎNREGISTRAT

Dr. ing. Marian DORDESCU rir.‘ D4/ 20.06.20


Atestat MLPAT (MDRT) — Instalații electrice
cu nr. 9271/2014
SC DORSOFT ELECTRIC SRL
Constanța, str. Soveja. nr.102
Tel : 0728 866 957. email : dordescu@yahoo.com

REFERAT DE VERIFICARE
privind verificarea la cerințele esențiale ale proiectului
„ÎNFIINT PORT TURISTIC DE AGREMENT PE LACUL SIUTGHIOL ”
Faza : P.Th.

I. DATE DE IDENTIFICARE :

1 . DENUMIRE PROIECT Pr. nr. 66/ 2018 : „Înființare port turistic dc agrement pe lacul
Siutghiol — Instalații electrice”;
2. BENEFICIAR LUCRARE S.C. JT GRUP OIL S.R.L. ,
3. PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALAȚII ELECTRICE S.C. BONEDO S.R.L.-
ing. I oan POPA (Aut.A.N.R. E. nr. 9290/2013 ):
4. INVESTITOR : S.C. JT GRUP OIL S.R.L. ,
AMPLAS AMENT : Mamaia Sat, Loc. Năvodari, Jud. Constanța.

Verificarca se face la cerințele esențiale in conformitate cu REGULAMENTUL DE VERIFICARE $I


EXPERTIZARE TEHNICĂ DE CALITATE — Cerințele a,b,c,d,e,f (redefinite în conformitate cu
Legea nr. 123/2007), specialitatea instalații electrice și GHID PRJYIND CRITERIILE DE
PERFORMANȚĂ ALE CERINȚELOR DE CALITATE pentru instalații electrice GT-059-03.

S-au avut în vedere datele privitoare la conditiile specifice dc amplasament, condițiile de funcționare,
precum și reglementările tehnice în vigoare.

H. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRĂRII

Documentația tehnică prezentată la verificare tratează proiectul următoarelor instalații electrice


- Instalații electrice interioare,
- Instalații electrice dc protc•!i• și distribuție,
aferentc obiectivului studiat : „Înființare port turistic dc agrement pe lacul Siutghiol - Instalații
electrice”
Constructia e din clasa dc importanta III conf.P100-1 /2006, categoria de importantă a construcției
(conf. HGR . nr.766/97) definită prin proiect este categoria C (normală), gradul III dc rezistenta
la foc,conf. P J 18/1999. Proiectul a fost elaborat cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare
și în special : 17/20 11; NTE 007/08/00; P I 18/1999; P 118/3/2015; SR EN 61140/2002; SR HD 60364-
4-
41/2007; Legea 319/2006 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă; Legea 307/2006 cu privire la
apărarea împotriva incendiilor; Ordin MI nr.163/2007 — norme generale dc prevenire și stingere a
incendi ilor.
cert S. C.BONEDO S.R.L constanta
Nr.ord.reg.com.ian:J13/3084/95 str.Grivitei nr.31

Cod FiscaI:RO 8027931 email:bonedo 95@yahoo.com


Cont:RO33RNCB0114032046270001
Banca:B.C.R.Constanta Tel/Fax:0241.625.406
ISO 9001 :2008 nr. 1703 Mobil:0723. 561.101
ANRE tip B-3111/R1/2008
ANRE tip C2A-4890/2009
ANRE tip C1A-9200/2013
CNSIPC A-4741/26.03.2015
CNSIPC A-W4 Ò 20

INSTALATII ELECTRIC

TITLUL LUCRARII:
INFIINTARE PORT TURISTIC DE AGREMENT PE LACUL SIUTGHIOE.

AMPLASAMENT:
AUD. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, MAMAIA-SAT

BENEFICIAR:
S.C. JT GRUP OIL S.RL.

PROIECT NR:
66/2018

VOLUM:
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE JOASA TENSIUNE SI CURENTI SLABI

FAZA:
PROIECT TEHNIC + CAIET DE SARCINI + DETALIU DE EXECUTIE

PROIECTANT DE SPECIALITATE :
S.C. BONEDO S.iLL.
1. BORDEROU
1.1 Piese scrise
Foaie de prezentare
1. Borderou piese scrise si desenate
2. Memoriu tehnic instalatii electrice interioare
3. Program pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de instalatii electrice
4. Caiet de sarcini
5. lnstructiuni de exploatare si intretinere a instalatii lor electrice
6. Plan de masuri de protectia muncii si PSI in perioada executiei lucrarilor
1.2 Piese desenate
1. Plan Deinisol — Circuite de iluminat normal
2. Plan Demisol — Circuite de iluminat de siguranta IE 2
3. Plan Demisol — Circuite de prize IE 3
4. Plan Parter — Circuite de iluminat normal IE 4
5. Plan Parter — Circuite de iluminat de siguranta lE 5
6. Plan Parter — Circuite de prize IE 6
7. Plan Anexa — Circuite de iluminat normal IE 7
8. Plan Anexa — Circuite de iluminat de siguranta IE 8
9. Plan Anexa — Circuite de prîze IE 9
10. Schema Electrice Monofilara IE 10
11. Tablou General de Distributie — TGD — Schema Monofilara IE i1
12. Tablou de Distributie Demisol — TDD — Schema Monofilara IE 12
13. Tablou de Distributie Camera Tehnica — TDCT — Schema Monofilara lE 13
i4. Tablou de Distributie Spatiu Tehnic — TDST — Schema Monofilara IE 14
15. Tablou de Distributie Anexa — TDA — Schema Monofilara IE 15
16. Tablou de Distributie Exterior — TDExt. — Schema Monofilara lE 16
17. Tablou de Distributie Parter — TDP — Schema Monofilara IE 17
18. Detaliu de Priza de Pamant IE 18
19. Detaliu de lmbinare de Priza de Pamant IE 19
Intocmit :
2. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE I TE

2.1. Date generale


- Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P118/3-2015 ;
STAS 297/1 si 297/2Indicatoare de securitate.
-

2.2 Prezentarea solutiei tehnice “‘

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va face prin racord trifazic din reteaua de joasa
tensiune a fumizorului. Solutia de alimentare si contorizare a energiei electrice nu face obiectul
prezentului proiect, se va solicita o solutie tehnica de racordare de la distribuitorul de retea, S.C. E-
Distributie Dobrogea S.A. Distributia energiei electrice in imobil se va face de la BMPT la TD aI
abonatului prin coloana individuala. Din insumarea consumatorilor prevazuti si calcularea distributiei
energiei electrice catre acestia au rezultat urmatoarele date dc proiectare:
Putere instalata: Pi = 128,150 kW,
Putere ceruta: Pabs = 80,000 kW.
Instalatia electrica de iluminat normal, iluminat de siguranta, iluminat de continuarea
lucrului, iluminat dc antipanica si prize s-a tratat in functie de categoria si destinatia spatiilor
imobilului.
Pentru realizarea unui iluminat tehnic s-au respectat conditiile impuse de standardele SR 6646-;
SR 6646-3, SR 6646-5 privind nivelul de iluminat, temperatura, culoarea surselor de iluminat, indicele de
redare a culorilor si conditiile de mediu ale fiecarei incaperi in parte.
Iluminatul in grupurile sanitare se face cu corpuri de iluminat cu grad de protectie min IP 44.
Conform Normativ 17-2011, va fi prevazut:
- iluminat de securitate pentru evacuare timp de punere in functiune 0,5-5 s, timp de functionare —
permanent cat exista persoane in cladire, conform art. 7.23.7.l ./7.23. 7.3
- iluminat de securitate pentru continuare lucru timp de punere in functiune 0,5-5 s, timp de
functionare — permanent, conform art. 7.23.7.1 ./7.23.7.3
- iluminat de securitate pentru antipanica timp de punere in functiune 0,5-5 s, timp de functionare
permanent, conform art. 7.23.7.1./7.23.7.3
Sursa principala de alîmentare este reteaua de distributie publica, sursa de rezerva, grup
electrogen 1 50kVA.
Iluminatul de securitate pentru evacuare, antipanica si continuarea lucrului trebuie sa functioneze
permanent cât timp exista personal în cladire.Sistemul de prize de curent este adaptat categoriilor de
mediu a incaperilor si instalatiilor fuctionale. Prizele sunt cu contact de protectie, montate ingropat in
pereti. Prizele vor fi amplasate la inaltimea de 0,6 m de pardoseala cu exceptia celor chicinete, spatiul
tehnic ce se vor monta la inaltimea de 0,8 m. Circuitele se vor executa cu conductoare FY protejate in
tuburi IPEY montate ingropat in elementele de constructie. Conexiunile in dozele de derivatie vor fi
executate prin rasucire si se vor cositorii in mod obligatoriu. S-au prevazut urmatoarele tipuri de
instalatîi:
Circuit iluminat normal si prize;
- Circuit iluminat de siguranta, iluminat de antipanica si iluminat de co inuarea 1 ciuluf;
Circuit separat aer conditionat;
Circuit separat centrala avertizare incendiu;
Circuit separat prize auto;
Circuit separat vacum;
Circuit separat pompe piscina;
- Circuit separat hota;
- Circuit separat cuptor electric;
- Circuit separat plita electrica;
- Circuit separat pompe recirculare;
- Cirucit separat boilere electrice;
Circuit instalatie de protectie impotriva tensiunilor accidentale;
- Circuit de priza de pamant.
In tabloul electric repartizat receptorilor se face in mod echilibrat pe toate cele trei faze iar
protectia circuitelor se va face prin sigurante automate cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si curenti
di ferentiali.
Instalatie de protectie a utilizatorilor impotriva tensiunilor de atingere periculoase la
scurtcircuit si suprasarcina se realizeaza prin legarea la nulul de protectie si prin utilîzarea
disjunctoarelor cu protectie diferentiala prin legarea la priza de pamant proiectata. In acest scop s-a
prevazut o retea de conductori de nul de protectie formata din conductoare de cupru FY, de la bara de nul
a blocului de masura si protectie, la tabloul de distributie si apoi la contactele de protectie ale prizelor, la
carcasele metalice ale corpurilor de iluminat, precum si la orice parte metalica a instalatiei electrice care
in mod obisnuit nu este sub tensiune, dar prinir-un defect de izolatie poate capata un potential periculos.
Se realizeaza “ o priza de fundatie “ cu rezitenta de dispersie mai mica de 4 ohmi prin inglobare in
fundatia cladirii, pe contur, a unui conductor de otel-banda 40x4 mm sudat de armatura in minim
douazeci de puncte. Se va scoate o “ mustata “ ce se va racorda la eclisa dc separatie de unde printr-un
conductor flexibil se va racorda la bara de nul de protectie (PE) al tabloului electric. In cazul in care
rezistenta de dispersie nu va fi sub 4 ohmi se va completa cu o priza artificiala formata din electrozi din OL-
ZN de 2 /” si 3 metri lungime, legati intre ei cu platbanda de 40x4 mm. _
La priza de pamant se vor lega toate partile metalice ale constructiei, conduătele apa, i alzire
si canalizare (daca acestea sunt metalice). , j
Instalatia de protectie la trasnet - Conform calculului de evaluare a1 riscului la trasnet rezulta
ca imobilul nu necesita instalatie de protectie la supratensiuni atmosferi .
2.3 Masuri de protectia muncii
In vederea eliminarii pericolului de electrocutare a persoanelor care utilizeaza si exploateaza
instalatiile electrice s-a prevazut ca toate partile metalice ale instalatiei care in mod normal nu formeaza o
cale de curent, dar pot fi puse accidental sub tensiune, sa fie legate la conductorul de nul de protectie si
suplimentar la instalatia de legare la pamant.
In timpul executarii lucrarilor electrice vor fi respectate cu strictete prevederile normativelor
republicane de protectia muncii, normele departamentelor, normativul I7/201 1, PE-124, precum si
celelalte normatîve in vigoare.
lnstalatiile electrice se executa conform reglementarilor in vigoare, cu materiale insotite de
certificate de calitate si agremente tehnice si numaî cu instalatori autorizati de catre organismele
competente. In conformitate cu indrumatorul (aprobat cu ordinul MLPAT nr.77/N/1996) privind
aplicarea prevederilor regulamentului conform prevederilor Art.22, pct.e din Legea 1 0/1995 , se stabileste
convocarea fazelor determinate de control, cu participarea reprezentantului ISC, a proiectantului si a
beneficîarului la verificarea executarii prizei de pamant inainte de astuparea ei, si a rezistentei de
dispersie. Pentru orice problema aparuta pe timpul executari i lucrariloT va fi chemat proiectantul de
specializare pentru solutionarea acesteia. ln conformitate cu prevederile Art.23, pct.g din Legea l 0/1995
privind calitatea in constructii, proiectul de executie trebuie respectat intocmai. Orice modificare ale
acestui proiect pot fi facute numai cu avizul scris a1 proiectantului.
Verificarea acestui proiect de catre un verificator de proiecte conform legii10/1995 intra in
atributia beneficiarului.

Intocmit,
Ing. LUNGU BOGDAN
3. CAIET DE SARCINI

3.1. Verificari pe parcursul lucrurilor

lnstalatiile electrice trebuie sa fie verificate in timpul executiei si inainte de punerea in functiune de catre
executant conform ghidului GP052, normativelor C56, NTE 116, NSS MUEE 111 si CEI 60364-6-61.
In scopul asigurarii calitatii si sigurantei instalatiei electrice, executantului ii revine sarcina de a lua o serie
de masuri care sa contribuie la realizarea in bune conditii a lucrarilor. Acestea sunt:
trebuie sa se asigure ca materialele folosite corespund cerintelor;
- echipamentele folosite au caracteristicile indicate in proiect;
- lucrarile se executa cu respectarea normativelor in vigoare.
Pentru realizarea acestor deziderate, in primul rand eiecutantul trebuie sa-si insuseasca integral prezentul
proiect, citind cu atentie toata documentatia. In a1 doilea rand trebuie sa numeasca personal tehnic insarcinat cu
verificarile de calitate. Acesta va urmari ca toate echipamentele electrice sa fie insotite de certificate de calitate din
partea fumizorului, sa corespunda cerintelor din proiect (puterea instalata, grad de protectie, dimensiuni) si va face
o verificare vizuala a lor in momentul montarii.
Se va utmarii:
verificarea inainte de montaj a coritinuitatii electrice a conductoarelor;
verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei , inaintea acoperirii cu tencuiala sau a turnarii
betonului de egalizare;
- verificarea calitatii tuburilor ce se conteaza in cofraje;
- verificarea aparatelor electrice.
Materialele si echipamentele descoperite cu vicii de fabricatie (sau deteriorari datorate stocarii, manipularii
cum ar fi tuburi de protectie sparte, cabluri cu izolatia deteriorata, echipamente cu sparturi sau orapaturi care nu le
mai asigura gradul de protectie) sau fara documentatie din care sa reiasa conformitatea cu standardele in vigoare se
vor elimina din procesul de executie a1 instalatiei.
In ceea ce priveste executia propriu-zisa ea va fi supravegheata de responsabilul tehnic cu executia (RTE)
numit prin decizie de conducatorul firmei de montaj. Responsabilul tehnic se va asigura ca sunt respectate
normativele in vigoare (fie ele mentionate sau nu in lista de referinte a proiectului) referitoare la modul de pozare
a1 conductoarelor, distante minime care trebuie respectate la instalarea echipamentelor sau pozarea cablurilor,
protejarea traseelor si a aparatelor fata de actiunile climatice, mecanice, chimice, reguli de trecere intre incaperi,
modul de conectare in doze, prevederea de doze numai in spatiile in care este permisa amplasarea lor, etc. O atentie
deosebita se va acorda trecerilor prin peretii despartitori care fac parte din structura de rezistenta a cladirii. Se

‘'“‘ ‘ '. ’
:
V'“ :. .
interzice cu desavarsire a se executa canale sau strapungeri prin aceste elemente ar . onsul si céptul
proiectantului partii de rezistenta. !l !
'..:

3.2. Verificari la finalul unei faze de lucrari

Faza de lucrare este o etapa conform graficului de executie intocmit de executant. Acest tip de verificare se
poate face la terminarea unor portiuni distincte de instalatie (de exemplu toata distributia de la nivelul unui
tablou principal, un circuit electric cu destinatie speciala cum ar fi priza de pamant).
La incheierea unei faze de lucrari si efectuarea probelor de buna functionare, rezultatele verificarilor
efectuate se vor consetnna intr-un proces verbal. La aceste verificará va participa si personal imputemicit de
beneficiar.
Lucrarile ascunse, tuburile de protectie ingropate cu conductele — cablurile introduse prin ele, montarea
traseelor de pat metalic (pozarea circuitelor pe pat) se vor verifica vizual inainte de a fi ingropate — inchise cu
elemente de constructie. Se vor masura parametrii care trebuie urmaríti conform normativelor pentru diverse
elemente din instalatie, cum ar fi rezistenta de dispersie a prizei de pamant, marcarea conductoarelor si respectarea
codului de culori (asignarea de culorí diferite pentru conductorii de faza, de nu1, de protectie, in conformitate cu
indicatiile normativelor 17/201 1 ), rezistenta de izolatie a conductoarelor — cablurilor (aceasta se va determina cu
un megoohmetru cu tensiune de 500 V) sa nu fie mica de 0,5 Mohmi in nici una din situatiile conductor —
conductor, conductor - protectie/pamant. Jn cazul tablourilor de distributie se va urmari pe langa marcarea
conductorilor si etichetarea in vederea identificaríi a elementelor de protectie — comutatie, calibrarea unde este
cazul a elementelor de protective, rígiditatea conexiunilor, fixarea cablurilor in tablou, montarea for conform 17
(inaltimea de montaj, modalitatea de fixare, soclu — daca se monteaza la nivelul solului). Atentie deosebita se va
acorda circuitului de protectie care trebuie sa aiba continuitatea asigurata prin elementele de conexiune specific
(suruburi-piulite din otel zincat).

3.3 Verificari la receptia obiectivului

Pentru receptie obiectivului si efectuarea verificarilor de calitate se va infiinta o comisie care va contine
obligatoriu o persoana imputernicita din partea beneficiarului. Pana la infiintarea ei si punerea sub tensiune in
prezenta ei, toate verificarile anterioare se executa fara a conecta instalatiile nou executate la tensiunea de baza.
Se vor executa verificari prin examinare vizuala si prin incercari. Se va urmari daca au fost aplicate
masurile de protectie impotriva socurilor electrice, alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s-a executat
corect, conform proiectului, conexiunile conductoarelor au fost executate corect, etc. ,.
Se vor efectua urmatoarele verificarî prin incercare:
continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor de echipotentialitate;
- rezistenta de izolatie a conductoarelor; ! '. , .
separarea circuitelor (rezistenta de izolatie); ' Ț'$ !'Ț /*{j
protectia prin intreruperea automata a alimentarii (simulare de functionare a disppkitivelor de protectrVe);
- in cazul instalatiilor de comanda (automatizare) se vor executa toate comenzild -pentru a observa
indeplinirea tuturor functiilor proiectate.
In conformitate cu indrumatorul (aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. nr.77/N/1996) privind aplicarea
prevederilor art.22, pct. E din legea 10/1995, se stabileste convocarea fazelor determinante de control, cu
participarea reprezentantului ICS, a proiectantului si a beneficiarului, la verificarea executarii prizei de pamant
inainte de astuparea ei, si a rezistentei de dispersie.
Pentru orice problema aparuta pe timpul executarii lucrarilor va fi chemat proiectantul de specialitate
pentru solutionarea acesteia.
ln conformitate cu prevederile art. 23, pct. G din legea 10/1995 privind calitatea in constructii, proiectul de
executie trebuie respectat. Orice modificare ale acestui proiect se poate face numai cu avizul scris a1 proiectantului.
In caz contrar proiectantul isi asuma dreptul de a respinge receptia lucrarii.
Executantul are obligatia sa predea cu cartea tehnica a instalatiei toate intructiunile de exploatare a
echipamentelor si aparatelor folosîte in cadrul lucrarii, traduse in limba romana.
Verificarile si probele efectuate pe parcurs si la final se vor consemna in programul pentru controlul
executiei lucrarilor de instalatii electrice intocmit conform anexei 1.
4. PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIE I ALI STII
LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE

Proiectant: frig. LUNGU BOGDAN


Executant:
In conformitate cu ord . 24-25/24.08.1992 si in temeiul legii 10/1995 privind calitatea in constnictii si instalatii se
stabileste de comun accord prezentul program pentru fazele supuse controlului calitatii lucrarilor:

0 1 2 3 4
Nr. Lucrarile ce se controleaza, Documentul care se Cine intocmeste si semneaza Nr., data actului
Crt. verifica sau se receptioneaza incheie: I — ISC incheiat si
calitativ si pentru care trebuie PVAL proces B — Beneficiar semnatura
intocmite documente. verbal de lucrari E— Executant partilor ce au
ascunse; P - Proiectant facut verificarea
PVR — proces verbal
de receptive;
PV — proces verbal.
Verificare aparate electrice, P.V.R. B-E
conducte, tuburi, privind aspectul,
dimensiuni, certificate de calitate
2 Verificarea traseelor circuitelor sî a P.V.R. B-E-P
imbinarii acestora.
3 Probe de functionare a aparatelor si P.V.R. B-E-P
circuitelor executste
4 Verificarea executarii prizei de P.V.R. B-E-Pl
pamant inainte de astuparea ei si a
rezistentei de dispersie.
5 Ori de cate ori executantul sau P.V.R. B-E-P
investitorul considera ca este
necesara prezenta proiectantului de
instalatii electrice.

Beneficiar, Executant,
5. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI NE A
INSTALATIILOR ELECTRICE

Beneficiarul are obligatia de a respecta anumite norme in ceea ce priVesie explóaf eá instalatiilor
electrice in conditii de siguranta. In toate punctele de acces se vor lua masuri. peñtni blocarea cailor de
acces la partile sub tensiune (firida) de bransament. La tabloul electric nu se vor executa lucrari de nici o
natura in interiorul acestuia decat de catre personal autorizat — exceptie face cazul in care este
necesara interventia pompierilor — si care are la zi instructajul de protectia muncii.
Lucrarile in instalatiile electrice (inclusiv inlocuirea corpurilor de iluminat defecte) se vor executa
numai cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor sau a partilor instalatiilor in care urmeaza a se lucre. In
zona de lucru se va verifica lipsa tensíunii, delimitarea zonei de lucru prin mijloacele adecvate, asigurarea
impotriva accidentelor de natura neelectrica.
Folosirea de consumatori cu puteri electrice mai mari decat cele specificate in schema monofilara
este interzisa.
Datorita scaderií permanente in tiinp a fluxului luminos ennis de un corp de iluminat si a depunerii
de praf (dependente de mediul in care lucreaza) este necesara intretinerea periodica a instalatiei de
iluminat, care consta in curatarea echipamentelor (annual la cele de interior, de doua ori pe an la cele
de exterior) si schimbarea lor la care uzura a devenit prea mare.
La tabloul electric se va amplasa schema electrica monofilara a respectivului tablou, iar
disjuntoarele vor fi etichetate pentru a se putea identifica destinatia fiecaruia.
Se va verifica cel putin o data pe an rezistenta de izolatie a circuitelor de iluminat, prize si
forta. Acestea nu trebuie sa fie mai mica de 500 kf2 masurata intre conductoarele active si respectiv
intre conductoarele active si nulul de protectie.
Echipamentul electric fix al iluminatului se va verifica de doua ori pe an . Toate verificarile ,
reviziile , se executa numai de unitati atestate , rezultatele masuratoriloi urmand a fi consemnate in
procesele verbale care se vor intocmi la terminarea lucrarilor .
Inlocuiiea tuturor aparatelor si corpurilor de iluminat electrice se va face numai in lipsa
tensiunilor electrice periculoase, lucrarile fiind executate numai de instalatori autorizati si care au
instructajul de protectie a muncii pentru locul de munca respectiv.
Nu se vor face modificari la instalatiile interioare fara avizul proiectantuluí si al beneficiarului.
'‘'’

De mentionat ca beneficiarul ii revine responsabilitatea in ,lua ee ' ' r pentru


exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice in conformitate cu " ’ e pxploatare a

ț
aparatelor si echipamentelor stabilite de fabricantii acestora si incluse in ’îiuțul cartii c ( 9i

6. PLAN DE MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI IN PERIOADA


EXECUTIEI LUCRARILOR

6.1. Date generale:

Scopul acestui plan dc masuri este de a preveni accidentarile, izbugnirea si dezvoltarea incendiilor
in timpul executiei si a fost intocmit in baza urmatoarele normative:
• Legea 319/2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca;
• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Securitatii si
Sanatatii in Munca;
• H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
• Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca;
• Instructiuni de lucru;
• Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordin MI nr. 381/94;
• Normativ PSI pe durata lucrurilor de constructii si instalatii aferente acestora indicativ C 300/94;
• H.G. nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor.

6.2. Sectiiinea a II-a — Procesul tehnologie

Personalul societatii delegat in santier executa lucram la instalatii JT, scoase de sub tensiune.

6.3. Sectiunea a III-a — Riscuri previzibile

• lnsuficienta EIP corespunzator activitatii desfasurate (casca de protectie, bocanci cu varf intarit,
echipamente de ancorare corespunzatoare in timpul lucrului la intaltime);
• Cadere de la mica inaltime (impiedicare de material depozitate necorespunzator combinat cu
neutilizarea echipamentelor de protectie); ;„ .
/
• Cadere libera a materialelor sau uneltelor lasate sau scapate de la inaltime de 0 ,
• Curentul electric in atingere indirecta (lipsa impamantare instalatii elgc“ ’ce alte ule el’ ctricg
. '' i “
combinat cu mediu umed (in anotimpul ploios);
• Lipsa a unor elemente de continuitate a balustradelor sau podetelor; ‘ “
• Deplasari ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace de trans rt auțo)j ,,. ,
• Autoblocari sau auto declansari sub actiunea aerului umed ale functionarii sculelor electrice;' ’‘
• Suprafetele alunecoase (scari alunecoase, in special in sezon rece sau umed);
• Curent electric de pas (cabluri electrice in balti);
• Continut necorespunzator al sarcinii de munca ;
• Efectuari gresite de asamblari (constructia defectuoasa a schelelor si planurilor inclinate);
• Alunecarea de la inaltime (din cauza noroiului transportat si necuratat);
• Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie, din dotare;
• Lovire, ranire de catre piesele grele;
• Ruperea, dezechilibrarea legaturilor pentru sarcinile ridicate de macarale si manevrarea cu mana a
sarcinilor;
• Caderi in goluri/camine neacoperite, in santuri rezultate in urma sapaturilor si nesemnalizate;
• Trecerea prin zona de actiune a mijloacelor de transport si a utilajelor;
• Cadere de obiecte (scule);
• Electrocutare directa sau indirecta;
• Cadere de la acelasi nivel (impiedicarea, alunecarea);
• Ranire, lovire;
• Caderi;
• Caderi pe suprafete alunecoase;
• Loviri de material;
• Manipularea pentru fixare a maselor prea grele — afectiuni dorsolombare;
• Nefolosirea ecranelor de protectie dc catre sudori sau rectificatori (masti, ochelari) .

6.d. Sectiunea a IV-a — Masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii Inerarilor

1. Accesul la lucrare se face numai pentru personalul nominalizat cu autorizarile corespunzatoare


calificarii.
2. Nu va fi admis in santier, in executie, personal muncitor, Uci s i ’nere fara a avea
’./
efectuada vizita medicala valabila, pentru activitatea ce o desfasóara, 2,(1. !. . ’ ;{
3. Alcoolul si drogurile sunt interzise cu desavarsire in santier. Ni persoana care a ’consumat
alcool san droguri si care mai poate prezenta urme ale unor asemeúea ‘substante in circulatia
sanguina NU va fi admis in santier. Acest lucru se va verifica, in acest sens existand posibilitatea
de a se efectua teste prin sondaj. Orice persoana care refuza testarea, sau care in urma testarii va fi
depistat cu urme de alcool, droguri, sau alte substante incompatibile cu calitatea de angajat aflat in
timpul programului de lucru, va fi exclusa din santier. Mancarea trebuie consumata numai in
spatiile destinate luarii mesei. Stingatoarele de incendiu din dotare se vor atinge, actiona si se vor
folosi numai in cazuri justificate.
4. Intreg personalul din santier trebuie sa-si desfasoare activitatea conform sarcinii de lucru permita
respectand instnictiunile de lucru si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca.
5. Nu va fi permis accesul in santier si pe punctele de lucru adiacente santierului fara echipament de
protectie si de lucru.
6. Echipamentul Individual de Protectie corespunzator trebuie purtat tot ttmpul. Minimul in santier
este:
• Casca de protectie pentru constructii sub trei ani vechime;
• lncaltaminte pentru constructii (bocanci cu bombeu metalic si talpa cu insertie de otel);
• Veste sau jachete avertizoare;
• Haine adecvate (salopete).
Personalul care nu poarta Echipamentul Personal de Protectie a Muncii corespunzator nu va fi
acceptat in santier si trimis acasa. Este interzisa utilizarea telefoanelor, a aparaturii cu casti in
incinta santierului, in afara celor dedicate productiei.
7. La inceperea programului de lucru, conducatorii formatiilor de lucru, sefii de echípa, maistrii,
tehnicienii san inginerii, vor efectua intruirea privind specificul activitatii zilei, instructiuni de
lucru, evidentierea riscurilor specifice si masuri de combatere.
8. La inceperea programului de activitate vor fi verificate toate uneltele, sculele, utilajele, mijloacele
auto si alte mijloace de productie, asupra starii de functionare si nu se va lucra daca acestea nu
corespund din punct de vedere al securitatii muncii. Nu yor fi admise in santier autovehicule sau
utilaje care prezinta scurgeri de carburanti, lubrifianti, sau alte substante ce pot polua mediul
inconjurator sau pot avea impact direct san indirect asupra acestuia. ^.
9 cu functie de conducere (sefi de echipa, ma’ istri, ’i, ’ ngi e vor' n‘fic 1a
tehn‘ic’ ie ‘'
Pesona1uI
inceperea programului starea echipamentului de protectie si de lucrq, i pur v pe e ăc u1 in
santier sau desfasurarea activitatii, fara echipament corespunzator. ’ ‘. .
10. Supravegherea de catre conducatorii locurilor de munca a perso ului imi executiv )Â fa’ce
permanent. ' “"
11. Nu vor fi stabilite fronturi de lucru cu un singur executant. Vor fi identificate de catre
conducatorii locurilor de munca toate pericolele tehnologice, de accidentare sau imbolnavire
profesionala ce pot aparea sau exista la locul de munca, si vor fi aduse la cunostinta personalului
din executie, la inceprea programului, sau ori de cate ori acestea apar in activitatea de executie.
12. Conducatorii locurilor de munca vor stabili caile de acces in santier cu mentionarea locurilor
periculoase, a golurilor, gropilor, cablurilor electrice sub tensiune, etc., in vederea eliminarii la
maxim a posibilitatilor de producere dc accidente sau imbolnaviri profesionale.
13. Nu se vor utiliza piese, scule, utilaje, echipamente sau accesorii care nu sunt in stare buna de
utilizare si prin care s-ar crea uri pericol de accidentare sau imbolnaviie profesionala.
14. Personalul nou nu va fi admis in executie, pana cand nu va fi instruit pe linie de Securitate si
Sanatate in Munca la schimbarea locului de munca. Instructajul va cuprinde: prezentarea locului
dc munca, prezentarea riscurilor de accidentare, prezentarea pericolelor tehnologice, prezentarea
cailor de acces in santier si a altor masuri ce se impun sau sunt impuse de conditiile de executie.
15. Nu se vor incepe sau continua luctarilor de sapaturi, umplere goluri, ziduri de sprijin sau orice
alt gen de operatii, fara protejarea impotriva surparii sau a alunecarii frontului de lucru.
16. Nu se vor executa sau continua operatii in preajma malurilor de pamant, pana nu se vor
executa operatiile de sprijinire impotriva surparii.
17. Toate cablurile electrice atat la interior cat si la exterior, vor fi pozate corespunzator, in
vederea eliminarii riscului producerii de accidente, prin impiedicare sau electrocutare
(strapungerea izolatiei la trecerea cu diferite utilaje, masini, alte scule din cadrul procesului de
productie).
18. Se vor executa masuratori la prizele de pamant si se vor executa impamantari aferente
consumatorilor de energie electrica (betoniere in special). Conducatorii locurilor de munca au
obligatia, potrivit legii, sa ia si alte masuri de Securitate si Sanatate in Munca, Protectia Meditilui
si PSI, pe care le cred de cuviinta, in afara celor stipulate in prezentul act, pentru eliminarea
posibilitatilor de producere de accidente, imbolnaviri profesionale sau accidente tehnice.
'' . ' ..
19. Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse decat de' tre' ers a cal‘ gata si
care este posesoare a unui certificat de autorizare valabil. ''
20. Sapaturile vor fi asigurate prin taluzare , cofrare , intarire impotri ra sirli peretilor dupa cum
situatia o impune (ca atentie sporita peste adancimea de 1,2 m). -
21. Lucrarile la inaltime, peste 2 m si in adancime precum si orice lucruri speciale se vor executa cu
asigurarea unui supraveghetor numit prin decizie a sefului de santier sau a conducatoiului unitatii.
22. Cand se foloseste o platforma mobila de acces, toate persoanele de pe platforma trebuie sa poarte
hamuri fixate de platforma.
23. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire, etc. nu sunt premise.
24. Lucrari sub incidenta ISCIR se realizeaza doar cu personal atestat (sudori, macaragii, legatori de
sarcina) de organisme abilitate si cu utilaje si echipamente corespunzatoare din punct de vedere
tehnic si destinate acestor lucrari.
25. Manevrarea si depozitarea prefabricatelor se va efectua in siguranta, pentru evitarea rastumarii
sau deteriorarii prin lovire.
26. Se interzice cu desavarsire circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata in carligul macaralei.
27. Manevrarea elementelor prefabricate, din momentul descarcarii de pe mijlocul de transport si
pana la fixare se va face cu ajutorul franghiilor, care trebuie sa aiba lungimea adecvata lucrarii
respective.
28. Permisele de lucru sunt necesare pentru lucrurile cu foc deschis dc excavatii, lucrarile electrice,
lucram de acoperis, in spatii inguste, etc.
29. In caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice activitate si tot personalul se aduna intr-uri loc
special desemnat (loc de adunare in caz de urgenta).
30. In timpul lucrarilor in care riscul de incendiu este mare, nu este permisa folosirea lampilor
portabile cu halogen. Daca exista alta altemativa, atunci lampile vor fi protejate cu un grilaj
metalic si fixate pe suponi stabili, pe perete sau pe picioare. Prevenirea incendiilor se discuta ori
de cate ori este nevoie.
31. Resturile de material sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi.
32. Este interzisa arderea resturilor de orice fel.
33. Este interzisa aprinderea focurilor pentru topirea materialelor bituminoase; acest lucru se va face
folosind butelîi de gaz si numai pe baza permîsului de lucru. .
34. Este interzisa incalzirea cu sobe pe lemne sau alte materiale inflam ilf Incalz a
numai cu incalzitoare electrice autorizate. ,
35. Nici un recipient cu gaz nu va ramane in santier decat in locuri a naj te si care vor fi in radite
si asigurate. De asemenea, aceste locuri vor fi pastrate curate de o ice alte resturi dc materiale.
36. Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in
containere rezistente la foc.
37. Manipularea substantelor inflamabile se va face cu mare atentie respectandu-se indicatiile si
instructiunile acelui produs.
38. Folosirea instalatiilor improvizate pentru incalzire este strict interzisa.
39. ln cazul situatiilor de urgenta (incendii, explozii, munitie neexplodata, inundatii, inzapeziri,
cutremur, etc.) aveti obligatia de a respecta instructiunile specifice dupa caz (se gasesc la dosar) si
instructiunile din partea comandamentelor locale din zona in care va aflati.
40. Orice eveniment pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Protectie a Mediului si I.S.U., va
fi adus de îndata la cunostiinta sefului de santier sau la numarul de telefon unic de urgenta 112.
41. Cercetarea evenimentelor descrise sau enumerate mai sus se va face in baza legislatiei in vigoare.
42. Tot personalul de executie al acestui santier are obligatia de a cunoaste si respecta acest PLAN
DE SECURITATE SI SAU ATATE IN MUNCA, acesta realizandu-se prin instruirea personalului
si consemnarea in fisa de instructaj pentru Protectia Muncii si Situatii de Urgenta, pe baza de
semnatura.
43. Inainte de inceperea lucrului conducatorul formatiei de munca este obligat sa se asigure:
• Daca tuturor lucratorilor Ii s-a facut instruirea in conformitate cu cerintele minime si
tematica de instruire;
• Daca printre personalul care urmeaza sa execute lucrari de instalatii electrice exista
persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;
• Daca toti lucratoi4i sunt dotati cu echipament individual de protective corespunzator
activitatilor ce le au de executat.
• Daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.
44. Existenta unor situatii neconforme cu subpunctele anterioare de la punctul 43, atrage automat
obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective.
45. Personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de conducatorul formatiei de munca
si numai acela pentru care este calificat si autorizat.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.
58. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de infarct’’ d mie
c
59. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, Ă“i arca sau descarca
simultan, se va stabili de la caz de catre conducatorul lucrarii, in @nctie de felul mijlocului de
transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie
exclusa posibilitatea de accidentare.

Intocmit,

lng. LUNGU BOGDAN


lighting
ü1
Beneficiar S.C. $T GRUP OIL S.R.L. Proiectant de specialitate: S.C.
Infilntare Port Turłstic de Agrement pe Lacul 8iutghloł, ›.. iec ant: Ing. POPA LOAN
Investitia: t
Loc. Navoöari, Mamaig•Sat, Jud. Constants
?reze ‘ ’ ü u lost i mit c . to ’ so ui on er e Proenerg SßL

BREVIAR DE CALCUL DE RłSC.


.1 Evałuarea rîscuriłor.

Procedura de evaluare a nevoii de protectie

Pentru fiecare dintre riscurile de luat in considerare, trebuie urmate urmätoarele etape:
- calcularea componentelor de risc identificate R, ,R, ,R, ,R, ,@ şi Rø
- calcularea ńscului total R, ,R, şì R,
- identificarea Ńscului acceptabil R,;
- compararea riscului total R cu valoarea acceptabllă R,.
Rłscul acreptabil R
ldentificarea valorii riscului acceptabil este in responsabilitatea unei autorități cu competentà juridicä.
Valori representative ale riscului acceptabil ßT, cand cäderea tr6snetului poate produce pierderi ae vieți omeneşti sau pierderi
de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate in tabelul 6.10.

Pierderi de vieți omeneşti sau vätamări permanente R 10°


Pierderea unui serviciu public R, 10‘
Płerderea unui element de patrimonïu culturąl R, 10'*

Dacä R <= R,. nu este necesară o protectie împotriva trăsnetului (1n cazul in care exisŁă deja a protectie îmqotriva trăsnetului
pentru această strvcturã. nu este necesară a protecție suplimentară
Dacã R » @, trebuie luate măsuri de protecție (paratrăsnete și/sau descărcătoare la intrarea instalatiei) pentru a reduce R s=
@ pentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluawa componøntełor de risc gem o stwctură In Mnctie de avane.


R= @ + R,
unde
RO este riscul asociat căderii träsnetului pe structură I suisä SI) definit pm suma:

Ą este riscuł asociat träsnetelor care au influent•asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse' S2, S3 și S4). Este definit prin
suma:

Fiecare componentâ de risc R,. @. @. R . @, Ą, R şi R poate fi exprimatä prin relația generalä următoare
R = N x R. x Ę (6.20)
unde
N, este numârul de evenimente pericułoase pe an ;
P. probabiłiîatea de avariere a unei structuri ;
L, pierderea rezułtantă.

Evaluarea cømpenentełer de disc datorită csąerii tzăsnetssłui pe støuctură


- componentä asoclată vätämărîi ființelor vii (DL)
R, = I\îø x P x Ç (6.22)
- componentă asocłatä avariilor fizlce (D2)
Ą = @ x P, x Ę ł6.22)
- comgonentă asocíată defectării sistemelor interioare (D3)
Evaîuarea componentelor de risc datoritã căderii trăsnetului pe a lime racordaeă la structură (S3E “
- componentä asociată vătämării ființelor vii (DI) .Ü“‘
R, = ( N, + Nd )x P, x u l6.25)
- componentă asociată avarïilor fizice (D2)
R, = N, + Nt. )x P, x Ę (6.26)
- componentă aso¢iată defectării sistemelor interÌoare ID3)
R = ( N, + N )x P x (6.27)

Evałuarea volumuîui pierderilor L. într•o stru¢tură


L, = = r. x Ę
\=Ç =r,x <,xh,x Ę
Q= Ą= Ą= L,= Ę

Compunerea comgonenteîor be risc asociate unei structuri


Componentele de risc care trebuie luate in considerate pentru fiecare tip de pierdere intr-a structura sunt: ’r
R,: risc de pierdere de vieti omeneşŁi:
R, = Rt + @ + @" + Rø" + Its + R, + @" + et" (6.1)
1) Numai pentru structuri cu risc de explozie și pentru spicale cu echipament electri¢ de reanimare sau alte structuri in care
defectarea unor sisteme interioare pun imediat in perlcol viața oamenÏlor.
R2: risc de pierdere a unui serviciu public:
R, = n, + R, + R + R + x + n, ‹s.z›
R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:
R, = R. + @

ldentificarea caracterlsticilor/parametriłor structurii:


R, = R * R, * R + R,

Definirea zonełor.
Ținând seama de elementele urmätoare
- tipul suprafe\ei solului esŁe diferit in exteriorul structurii de eel din interiorul acesteia,
- din punct de vedere al rezistenței lą foc structura consŁituie aceleąşi caracteristici,
- nu existà ecrane tridimensionale,
pot fi definite urmetoarele zone principale
- Z, (in exteriorul clädirii)
- Z,(in interiorul ctădirii)

Dacä nu sunt persoane in afara clădirii. riscul R, pentru zona Z, plate fi neglijatà și evaluarea riscului trebuie să fie realizată
numai pentru țona 2,
DENSJATEA
TRASNETEtOR

inaltime h(m)

STRUCTU
tungimeL
m)

LINIA ELECTRICA ingropat


TIP DE PERICOL
SPECIAL
AM nivel stazut
ob iect fie panica
inc onjurat t< 2 mai
de o biecte etaje, < l00persoane}
înalte sa u de

ISCDE
tNCENDtU
STRUww constuctii civile, hoteluri
L, = 0

t,= 0

PARATRASNET nu este necesar


PROTECTIE
SUPRATENSIUNE nu este necesar
,
” )/ Caîcuful marimilor punzatoare
Numar anual R,=
Suprafete al
previzibil cladire: pescrurtuza:
turn/horn : A„
de
evenimentelo N,==
5 B
expuner
r R,=
Riscul Riscuri rezultate
R„= 1 70
acceptabil RT
Probabilitate
a de daune R„=

Rezultatul evaluarîî risrurî{or


R,: pierdere de vieti omenesti:
prowct‹a este safisfacatoare
pentru structura:
R,: pierdere a unui serviciu public: P,=
protectia este sat‹stacatoare
A,: pierdere a unui element de pafrimoniu

Rezuftă că R < = RT, soîuția propusă reduce riscul sub valoarea acoeptabiîă. Pentru a reduce riscul Ta valoare
arrept:abifa pot fi adoptate următoa¢eîe măsuri de prote/ie:
- protejarea clâdizii cu un SW de cîasănu este necesar , recomandâm folosirea paratrasnetuîui cu dispozibv de
amorsare din gama Prevectron 3B.
- țî instaîarea unui SPD cu NPTnu este necesar în punctul de intrare a serviciului in clădire pentru protectia
îinîilor

pyi â f ete satisfacatoare

S-ar putea să vă placă și