Sunteți pe pagina 1din 190

Versiune documentaţie: 00a

Pagina 2
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

PĂRŢI SCRISE

CUPRINS

COLECTIV ÎNTOCMIRE PROIECT ............................................................................................................... 5


I. MEMORIU TEHNIC GENERAL...................................................................................................................... 7
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ............................................................................. 7
2. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT, ÎN CONDIŢIILE LEGII, STUDIUL DE FEZABILITATE................... 7
3. PREZENTAREA OPŢIUNII APROBATE ............................................................................................................ 7
II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI ..................................................................................................... 13
4. ARHITECTURĂ – MEMORIU TEHNIC ............................................................................................................ 13
5. REZISTENŢĂ – MEMORIU TEHNIC .............................................................................................................. 17
6. INSTALAŢII SANITARE – MEMORIU TEHNIC .................................................................................................. 21
7. CANALIZARE – MEMORIU TEHNIC .............................................................................................................. 25
8. INSTALAŢII TERMICE ................................................................................................................................ 27
9. INSTALAŢII ELECTRICE ŞI INSTALAŢIE PARATRĂZNET – MEMORIU TEHNIC ....................................................... 33
11. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII – MEMORIU TEHNIC GENERAL .................................................................. 39
12. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR – MEMORIU TEHNIC GENERAL ..................................... 55
III. BREVIARE DE CALCUL ........................................................................................................................... 63
13. REZISTENŢĂ – BREVIAR DE CALCUL ...................................................................................................... 63
14. INSTALAŢII SANITARE – BREVIAR DE CALCUL .......................................................................................... 77
15. INSTALAŢII TERMICE ŞI CLIMATIZARE – BREVIAR DE CALCUL ..................................................................... 79
16. INSTALAŢII ELECTRICE – BREVIAR DE CALCUL ........................................................................................ 81
IV. CAIETE DE SARCINI ................................................................................................................................ 99
17. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE SĂPĂTURI, TERASAMENTE ŞI UMPLUTURI ....................................... 99
18. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DIN BETON ................................................................................... 105
20. CAIET DE SARCINI PENTRU STRUCTURA METALICĂ ................................................................................ 111
21. CAIET DE SARCINI PENTRU ÎNCHIDERILE CU PANOURI CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ..................................... 117
23. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE ................................................................ 121
24. CAIET DE SARCINI PENTRU REŢELE EXTERIOARE DE APĂ RECE............................................................... 123
26. CAIET DE SARCINI PENTRU CANALIZARE .............................................................................................. 125
27. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢII CLIMATIZARE .............................................................................. 127
28. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE ............................................................... 129
V. LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI ....................................................................................................... 135
29. F1 - CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR, PE OBIECTIV .......................................................................... 135
30. F2 - CENTRALIZATOARELE CHELTUIELILOR PE OBIECTE ........................................................................ 137
31. F3 - LISTELE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI, PE CATEGORII DE LUCRĂRI, PE OBIECTE ..................................... 141
32. F4 - LISTELE CU CANTITĂŢI DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ........................ 168
33. F5 – FIŞELE TEHNICE ALE UTILAJELOR ŞI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ................... 169
VI. F6 - GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE.................................................. 173
VII. PROGRAME PENTRU CONTROLUL EXECUŢIEI ŞI CALITĂŢII LUCRĂRILOR ................................... 175
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA STRUCTURA DE REZISTENŢĂ .......... 177
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA PANOTAJE ......................................... 179
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE..................... 181
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA INSTALAŢII SANITARE ....................... 183
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA REŢEA CANALIZARE.......................... 185
PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR LA INSTALAŢII TERMICE ......................... 187
VIII. REFERATE VERIFICATORI DE PROIECTE ......................................................................................... 189
IX. STUDIU GEOTEHNIC ............................................................................................................................. 191

Pagina 3
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

PĂRŢI DESENATE
Liste desene

Planşe ansamblu investiţie şi ale utilităţilor

Planşe principale ale obiectelor


Obiect 1: C1 - Hală
Obiect 2: Alei şi platforme

Pagina 4
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

COLECTIV ÎNTOCMIRE PROIECT

Proiectant general: MeCAD S.R.L.

Număr proiect: P0197.1

Data: iulie 2017

Coordonator proiect: ing. Octavian Burcu

Arhitectură: arh. Camelia Rusu

Rezistenţă ing. Octavian Burcu

Instalaţii electrice: ing. Emanuel Stancu

Instalaţii sanitare şi canalizare: ing. Gabriel Călimărea

Instalaţii termice: ing. Erdan Apas

Pagina 5
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 6
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

I. Memoriu tehnic general


1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa

1.1. Amplasamentul
Imobilul deţinut de către firma Fermierul Gică S.R.L. , este situat în Sola 40, parcela A156/2/1,
comuna Agigea, jud. Constanţa , în extravilanul localităţii. Suprafaţa de teren este de tip “arabil”.
Vecinătăţile imobilului sunt :
la Nord - De 158
la Est - A156 / 2 / 2
la Sud - A156 / 16, Dumitru Stela
la Vest - A156 / 1, moştenitori Chirică Ştefana

2. Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii,


studiul de fezabilitate
2.1. Investitorul
Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Forma de deţinere: Contract privind constituirea unui drept de superficie, autentificat sub nr. 1060
din data de 06 iulie 2016, BNP Piele Cristina Florentina, localitatea Agigea,
jud. Constanţa
Suprafaţa terenului: 20000,00 mp

2.2. Beneficiarul investiţiei


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Forma de deţinere: Contract privind constituirea unui drept de superficie, autentificat sub nr. 1060
din data de 06 iulie 2016, BNP Piele Cristina Florentina, localitatea Agigea,
jud. Constanţa
Suprafaţa terenului: 20000,00 mp

2.3. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie


Proiectant general: MeCAD S.R.L.

3. Prezentarea opţiunii aprobate


3.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:
3.1.1. Descrierea amplasamentului
Amplasamentul este în extravilanul localităţii Agigea, într-o zonă agricolă. Terenul este împrejmuit, iar
pe el se află deja înfiinţată livada de caişi şi piersici.
Pe amplasament nu se află construcţii definitive. De asemenea, nu sunt “accidente” topografice sau
de altă natură.
Terenul este învecinat cu un drum (pe partea de NORD), care va putea fi utilizat pentru accesul
utilajelor necesare construirii.
Pagina 7
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

3.1.2. Topografia
Terenul este plat, fără să prezinte denivelări accentuate.
Zona unde se va construi hala este aproape plata, micile diferente de nivel provenind din prelucrarea
terenului (activităţile agricole executate înainte de achiziţionarea terenului de către actualul proprietar).

3.1.3. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei


Regimul climatic temperat - continental caracteristic judeţului Constanţa este influenţat de poziţia
geografică, situându-se între Dunare şi Marea Neagră, precum şi de particularităţile fizicogeografice ale
teritoriului. In zona litorală, climatul temperat - continental prezintă o influenţă marină. Climatul maritim este
caracterizat prin veri a căror caldură este atenuată de briza mării şi ierni blânde, marcate de vânturi
puternice şi umede ce bat dinspre mare.
Valorile temperaturilor medii anuale variază între 10º C în nordul şi centrul judeţului şi peste 11º C în
sud. Variaţiile multianuale nu depăşesc 4º C.
Precipitaţiile anuale variază între 400 mm la 500 mm, zona cea mai săracă în precipitaţii fiind litoralul
unde valoarea cantităţii de precipitaţii se situează sub 400 mm.
Circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea
cantităţilor de precipitaţii, iar vara anticiclonul Azorelor provoacă temperaturi ridicate şi secete. Influenţele
Mării Negre se resimt prin toamne lungi şi călduroase şi prin primăveri târzii şi răcoroase. Vântul
predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizându-se printr-o umiditate redusă vara, în timp
ce iarna aduce viscole şi geruri.

3.1.4. Geologia, seismicitatea


Amplasamentul studiat aparţine unităţii structurale Dobrogea, ce este constituită la suprafaţă din mai
multe zone, deosebite între ele din punct de vedere al alcătuirii geologice şi anume: zona munţilor Măcin,
zona Tulcea, zona Deltei zona Babadagului, zona şisturilor verzi, şi zona Dobrogei de sud.
Amplasamentul studiat se află în Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, formată din depozitele
cretacice, eocene, mediterane superioare, sarmatice şi pliocene. În fundamentul zonei Dobrogei sudice s-
au constatat, în unele foraje (Palazu, Cocoşu, Tuzla, etc), şisturi cristaline mezozonale, şisturi verzi,
Silurian, calcare jurasice. Întreaga Dobroge este acoperită de loess, depus pe cale eoliană în Cuaternarul
inferior, într-o pătură groasă, care a acoperit în întregime rocile din fundament .
Acestea au ieşit la zi, în aflorimentele pe care le vedem astăzi, numai acolo unde eroziunea recentă a
îndepărtat loessul.
Linia tectonică Pecineaga–Camena care se trasează între zona şisturilor verzi la sud şi zonele Măcin
şi Tulcea la Nord, este considerată de mulţi autori ca o linie tectonică de mare importanţă, care ar separa
două unităţi structurale diferite: Dobrogea de Nord, formată din zonele Măcin şi Tulcea şi Dobrogea de Sud
- alcătuită din zona şisturilor verzi şi din depozite jurasice, cretacice şi terţiare.
În partea sudică a Dobrogei de sud, depozitele din fundamentul regiunii, reprezentate în general
prin roci calcaroase şi grezoase, de vârstă cretacică şi terţiară, sunt orizontale sau formează ondulaţii cu o
rază de curbură foarte mare. Ele dau mameloane izolate, destul de şterse în relief. Relieful acestora devine
şi mai slab prin acumularea, în depresiunile ce le separă, a unor mari cantităţi de loess.
În calcarele cretacice inferioare apar numeroase fenomene carstice care dau escarpamente sau
lasă să–şi formeze drum liber câteva cursuri de apă, încleştate în adevărate canioane.
Distribuţia spaţială a formaţiunilor sedimentare a fost mai mult influenţată de factori depoziţionali şi
erozionali controlaţi de tectonica în blocuri ce caracterizează spaţiul sud – dobrogean.
În zona investigată sunt prezentate următoarele formaţiuni:
Fundamentul este format din şisturi verzi – şisturi argiloase compacte brune când sunt alterate şi
vezui în deschiderile proaspete, din gresii cuarţitice şi din conglomerate.

Pagina 8
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Mezozoicul reprezentat prin Triasic - format dintr–o alternanţă de cuarţite şi argiloase roşcate,
Jurasicul din calcare dolomitice, compacte, dure iar Cretacicul reprezentat prin depozite calcaroase,
depozite terigene (pietrişuri, conglomerate, marne, şisturi argiloase).
Terţiarul – alcătuit dintr-un orizont inferior, constituit din nisipuri, marne şi calcare cavernoase şi
sfărâmicioase, cu resturi de fosile; orizontul superior este format din calcare numulitice în bancuri groase.
Depozitele sarmaţiene încep cu cele bessarabiene formate din argile verzui cau cafenii acoperite de
calcare lumaşelice. În unele regiuni peste calcarele lumaşelice se dispune un orizont format din argile
bentonitice, diatomite, gresii şi calcare, peste care se dispun din nou calcare lumaşelice.
Pleistocenul mediu – superior este reprezenatat de argile roşii şi verzi, acoperite de depozite
loessoide, de luncă sau de plajă. Dispus direct peste calcarele sarmaţiene, sedimentul argilos poate atinge
grosimi de maxim 7–8 m, are o culoare gălbui–cenuşie şi prezintă concreţiuni calcaroase, oxizi de mangan
şi de fier. Peste acestea sunt depozite groase –10 m loessoide, macroporice, cu concreţiuni calcaroase, cu
numeroase nivele de argilă cafeniu–ruginii, numite soluri fosile. Cuaternarul alcătuit din loess acoperă cea
mai mare parte din suprafaţa Dobrogei.
Reţeaua hidrografică pentru zona Dobrogei de Sud, prezintă un aspect specific zonelor de stepă –
reţea de densitate mică şi cu colector sezonier, funcţie de precipitaţiile căzute pe bazinul hidrografic.
Zona se încadrează bazinului Carasu.
Seismicitatea terenului
Din punct de vedere al noului normativ ”Cod de proiectare seismica – partea 1, P100-1/2013”,
intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei
terenului, ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de
referinta (IMR) de 225 ani.
Conform datelor prezentate in tabelul A.1. ,în cazul localitatii Constanta,valoarea acceleraţiei terenului
pentru proiectare ag este de 0,20 g, iar perioada de control (colţ) recomandata pentru proiectare este TC =
0,7 s.
Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta este situata In zona cu gradul „71” de intensitate
macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o data la 50
de ani.
Adâncimea de îngheţ
Conform STAS 6054/1977, adâncimea de îngheţ în zona amplasamentului este de 80 cm.

3.1.5. Devierile şi protejările de utilităţi afectate


Nu sunt reşele de utilităţi pe amplasament.

3.1.6. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru
lucrări definitive şi provizorii
Sursa de apă: puţ forat. Detaliile de realizare ale acestui obiectiv se vor trata într-un proiect separat,
realizat de o persoană / firmă autorizată.
Canalizare: nu există reţea în zonă. Obiectivul va fi racordat la o staţie de epurare ecologică
vidanjabilă.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin achiziţionarea directă a unui sistem mixt compus
din panouri fotovoltaice şi acumulatori pentru înmagazinarea energiei electrice + un generator de curent de
minimum 50 kVA, cu AAR specific pentru lucrul în paralel cu sistemul de producere curent cu panouri
fotovoltaice.
Gaze naturale. nu există reţea în zonă.
Telefonie: nu există reţea în zonă.

Pagina 9
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

3.1.7. Caile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea


Accesul pe proprietate se va face din drumul de pe partea de nord.

3.1.8. Căile de acces provizorii


Nu există căi de acces provizorii, obiectivul va fi deservit de drumul existent atât în perioada de
implementare a proiectului cât şi în timpul exploatării efective.

3.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil


Nu există aşa ceva pe amplasament.

3.2. Soluţia tehnică cuprinzând


3.2.1. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii
Prin prezentul proiect se propune modernizarea livezii actuale, prin construirea unei hale şi realizarea
unei platforme în faţa acesteia.
Hala va fi compartimentată în mai multe spaţii, necesare desfăşurării activităţii în ea:
a) Zona administrativă – cuprinde spaţiile necesare personalului care deserveşte ferma. Este
compartimentată astfel:
• Spaţiu şef fermă - 10,43 m2
• Spaţiu luat masa – 10,62 m2
• Vestiar – 9,25 m2
• Grup sanitar – 8,39 m2
• Hol – 11,23 m2
b) Spaţiu depozitare temporară (buffer) – 48,73 m2
c) Spaţiu depozitare fructe 1 (climatizat 2º .. 4º C) – 21,80 m2
d) Spaţiu depozitare fructe 2 (climatizat 2º .. 4º C) – 21,80 m2
e) Zonă circulaţie cu lisă / stivuitor – 40,64 m2
f) Depozit îngrăşăminte – 20,02 m2
g) Depozit insecto-fungicide – 14,21 m2
h) Depozit piese utilaje – 28,67 m2

Platforma va fi amplasată în faţa halei, va avea o suprafaţă de 178,92 m2 şi va avea rolul de a permite
desfăşurarea activităţii şi manevrarea utilajelor care intră şi ies din hală în condiţii optime, indiferent de
vreme.

3.2.2. Descriere proces tehnologic

3.2.2.1. Personalul de deservire


Personalul de deservire are la dispoziţie un vestiar unde să se schimbe în hainele de muncă şi un
grup sanitar dotat inclusiv cu duş.
Pentru servirea mesei este prevăzut un spaţiu de luat masa, dotat cu masă, scaune, chiuvetă.
Apa caldă este asigurată de un boiler, montat în spaţiul de luat masa.
Apa curentă este asigurată din puţul forat (ce se va executa în cadrul acestui proiect). În cazul în care
apa extrasă din puţ nu satisface normele fizico-chimice-bacteriologice pentru cunsumul uman (potabilitate),
atunci pentru consumul uman se vor asigura dozatoare de apă, cu apă îmbuteliată.

Pagina 10
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

3.2.2.2. Depozitarea fructelor culese din livadă


Fructele culese vor fi aduse din livadă în lădiţe. Eventualele operaţiuni de sortare se vor face pe
platforma din faţa halei.
În prealabil centralele de frig vor fi pornite, astfel încât spaţiile de depozitare fructe să-şi intre în
parametrii termici (2º .. 4º C).
Lădiţele cu fructe sortate se depozitează temporar în hală, în spaţiul de depozitare temporară. La
finalul programului, aceste lădiţe se introduc în spaţiile de depozitare climatizate. Este foarte important ca
intrările şi ieşirile din spaţiul de depozitare climatizat să fie cât mai puţine, pentru a nu periclita parametrii de
funcţionare a centralelor de frig.
Pentru livrarea fructelor depozitate în celule: din celulele de depozitare se extrag lădiţele cu fructe ce
vor fi livrate, se depozitează temporar în buffer. Apoi se încarcă în dube şi se livrează la destinatar.

3.2.3. Varianta constructivă de realizare a investiţiei

3.2.3.1. Obiect 1: C1-Hala


Construcţie cu structura de rezistenţă din profile metalice, îmbinate cu şuruburi de înaltă rezistenţă.
Rigiditatea construcţiei este asigurată de un sistem de contravântuiri, dispuse atât în planul pereţilor
cât şi în planul acoperişului.
Fundaţiile sunt tip „fundaţii izolate”, unite între ele cu grinzi din beton armat (grinzi de echilibrare).
Închiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolatoare, cu spumă poliuretanică şi feţe din
tablă cutată, tratată anticoroziv prin galvanizare + primer + strat final polyester.
Pentru compartimentările din zona de depozitare s-a ales soluţia cu stâlpi metalici fixaţi în pardoseală
cu conexpanduri şi elemente de separare din tablă cutată, fixată orizontal şi fixată cu şuruburi autoforante.
Zona celulelor de frig – climatizate, este realizată cu panouri termoizolante speciale. Acestea sunt
fixate în pardoseală, iar la colţuri şi în partea de sus sunt fixate între ele cu ajutorul unor accesorii din tablă.
În plus, panourile care alcătuiesc tavanul celulelor sunt ranforsate (pe partea exterioară) cu profile tip
sigma.

3.2.3.2. Obiect 2: Alei şi platforme


Platforma din faţa halei este realizată din piatră spartă compactată

3.2.4. Trasarea lucrărilor


Trasarea lucrărilor se va face de către o persoană specializată, pe baza planurilor puse la dispoziţie
de proiectant.

3.2.5. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier


Pe perioada derulării activităţilor de construcţie, pe şantier va fi asigurată paza umană, astfel încât să
fie preîntâmpinată orice încercare de furt.

3.2.6. Organizarea de şantier


Constructorul va avea un container tip birou + vestiar, pentru a sigurarea condiţiilor minime necesare
muncitorilor. Tot pe şantier va fi amplasată şi o toaletă ecologică, vidanjată periodic de o firmă specializată.
Pentru asigurarea curentului electric pe perioada desfăşurării şantierului, se va folosi un grup
electrogen, alimentat cu benzina sau motorină.

Pagina 11
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 12
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

II. Memorii tehnice pe specialităţi


4. Arhitectură – memoriu tehnic
Indici urbanistici:
Steren [m2] = 20000,00
Sc existentă [m2] = 0,00
Sd existentă [m2] = 0,00
Sc propusă [m2] = 269,91 Sc totală [m2] = 269,91
Sd propusă [m2] = 269,91 Sd totală [m2] = 269,91
POT existent [%] = 0,000 CUT existent = 0,000
POT propus [%] = 1,35 CUT propus = 0,013
POT aprobat [%] = 1,35 CUT aprobat = 0,013
Beneficiarul are dreptul de a realiza construcţii pe acest teren, în conformitate cu Certificatul de
Urbanism eliberat.

4.1. Prezentarea proiectului pe obiecte


Prin prezentul proiect se propune realizarea următoarelor:

Inventar construcţii
Denumire (regim înălţime) Suprafaţă construită Suprafaţă construită
[mp] desfăşurată [mp]
C1 - Hală 269,91 269,91
Alei şi platforme 178,92 -

Hala va fi compartimentată în mai multe spaţii, necesare desfăşurării activităţii în ea:


a) Zona administrativă – cuprinde spaţiile necesare personalului care deserveşte ferma. Este
compartimentată astfel:
• Spaţiu şef fermă - 10,43 m2
• Spaţiu luat masa – 10,62 m2
• Vestiar – 9,25 m2
• Grup sanitar – 8,39 m2
• Hol – 11,23 m2
b) Spaţiu depozitare temporară (buffer) – 48,73 m2
c) Spaţiu depozitare fructe 1 (climatizat 2º .. 4º C) – 21,80 m2
d) Spaţiu depozitare fructe 2 (climatizat 2º .. 4º C) – 21,80 m2
e) Zonă circulaţie cu lisă / stivuitor – 40,64 m2
f) Depozit îngrăşăminte – 20,02 m2
g) Depozit insecto-fungicide – 14,21 m2
h) Depozit piese utilaje – 28,67 m2
Platforma va fi amplasată în faţa halei, va avea o suprafaţă de 178,92 m2 şi va avea rolul de a permite
desfăşurarea activităţii şi manevrarea utilajelor care intră şi ies din hală în condiţii optime, indiferent de
vreme.

4.2. Încadrarea construcţiei


Categoria de importanţă, conform HG 766/97: „C”.
Clasa de importanţă, conform P100/2013: „III”

Pagina 13
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Din punct de vedere al actiunii seismice, constructia este situata in zona seismica cu o acceleratie
orizontala a terenului ag = 0,20g, o perioada de colt Tc=0.7sec.
Din punct de vedere al incarcarii cu zăpadă, amplasamentul se afla in zona (interval mediu de
recurenta IMR = 50 ani), avand incarcarea de baza sk = 1.5kN/mp, conform CR 1-1-3/2012.
Din punct de vedere al incarcarii din vant, amplasamentul se afla in zona presiunea dinamica a
vantului q b,0 = 0.5kPa, conform CR 1-1-4/2012.
Din punct de vedere al ISU: risc de incendiu mare, categoria „E” de pericol de incendiu, grad de
rezistenţă la foc a construcţiei II.

4.3. Devierile şi protejările de utilităţi afectate


Nu există utilităţi care trebuie deviate pe amplasamentul investiţiei.

4.4. Utilităţile
Alimentarea cu apă: puţ forat. Detaliile de realizare ale acestui obiectiv se vor trata într-un proiect
separat, realizat de o persoană / firmă autorizată.
Canalizare: nu există reţea în zonă. Obiectivul va fi racordat la o staţie de epurare ecologică
vidanjabilă.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin achiziţionarea directă a unui sistem mixt compus
din panouri fotovoltaice şi acumulatori pentru înmagazinarea energiei electrice + un generator de curent de
minimum 50 kVA, cu AAR specific pentru lucrul în paralel cu sistemul de producere curent cu panouri
fotovoltaice.

4.5. Căile de acces permanente


Accesul în incinta proprietății se realizează pe drumul din partea de NORD. Poarta de acces este
dimensionată pentru a permite intrarea camioanelor şi a utilajelor agricole.

4.6. Asigurarea calităţii în construcţii


În vederea realizării calităţii construcţiei în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi
postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calităţii prevăzut în Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii.
Sistemul calităţii se compune din:
Reglementările tehnice în construcţii;
Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
Agremente tehnice pentru noi produse şi procedee;
Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor;
Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.
Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii:
Activitatea metrologică în construcţii
Recepţia construcţiilor;
Comportarea în exploatare şi intervenţii în timp
Postutilizarea construcţiilor
Controlul de stat al calităţii în construcţii.

4.7. Cerinţa A: rezistenţă şi stabilitate


Cerinţele de calitate din prezentul capitol sunt în conformitate cu prevederile din Legea privind
calitatea în construcţii nr. 10/1995 , fiind parte integrantă a sistemului de calitate în construcţii.
Structura de rezistenţă va fi concepută astfel încat să satisfacă cerinţa de calitate “rezistenţă şi
stabilitate”.
Acţiunile susceptibile de a se exercita asupra clădirii în timpul execuţiei şi exploatării nu vor avea ca
efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:
- prabuşirea totala sau parţiala a construcţiei
- deformaţii de mărimi inadmisibile
- avarierea unor părţi ale clădirii sau a instalaţiilor datorită deformaţiilor mari ale elementelor portante
Pagina 14
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

- avarii disproporţionate faţă de cauza lor iniţială


Satisfacerea cerinţei “rezistenţa şi stabilitate“ nu are în vedere cazurile în care intervin solicitări cu
probabilitate deosebit de mică de producere şi care nu au fost avute în vedere la proiectare.
Concepţia structurii de rezistenţă, calculul şi dimensionarea ei în raport cu stările limită statuate prin
prescripţii şi alcătuirea constructivă de detaliu ale infrastructurii şi suprastructurii sunt detaliate în memoriul
de specialitate, respectându-se prevederile reglementarilor de proiectare în vigoare.

4.8. Asigurarea calităţii în execuţie - calitatea produselor folosite la


realizarea construcţiilor
Certificarea calităţii produselor folosite se efectuează prin grija producătorilor în conformitate cu
metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.Materialele prevăzute vor fi însoţite la punerea în operă în
mod obligatoriu de certificat de calitate sau certificat de conformitate inclus de agrementele tehnice (unde
este cazul), în conformitate cu Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor
folosite în construcţii, aprobate prin HG 766 / 1997. Se interzice folosirea de produse fără certificarea
calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerintelor.

4.9. Condiţii referitoare la recepţie


Recepţia construcţiei constituie certificarea realizării acesteia pe baza examinarii ei nemijiocite, în
conformitate cu documentaţia de executie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, care
se întocmeşte prin grija beneficiarulul. Recepţia construcţiei se face de către beneficiar, în prezenţa
proiectantulul şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia, în
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora,
aprobat prin HG nr. 273 /1994.

4.10. Comportarea în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea


construcţiei
Urmărirea comportării în timp a construcţiei va fi de categorie curentă şi se va face pe toată durata de
existenţă a acesteia şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor.
Intervenţiile majore la construcţii (transformări, extinderi, desfiinţare parţială, precum şi lucrări de
reparaţii) se pot face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al construcţiei şi / sau a unei
expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.
Asigurarea calităţii se va asigura prin aplicarea Regulamentului privind urmărirea comportării în
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997, precum şi a
normativulul P130/98.
Reparaţiile capitale se vor executa la perioadele prevazute în normativ, iar cele curente în
conformitate cu necesităţile apărute şi consemnate în rapoartele de urmărire a comportării în exploatare.

4.11. Organizarea de şantier


Pe durata execuţiei lucrărilor întreaga organizare a constructorului se va desfăşura în limitele incintei,
fără a deranja vecinii şi activitatea stradală.

4.12. Respectarea normelor P.S.I. şi de protecţia muncii


În timpul execuţiei şi exploatării se vor respecta normele P.S.I. şi de protecţie a muncii în vigoare.
Respectarea acestora este în sarcina beneficiarului şi a constructorului.
Întocmit,
arh. Camelia Rusu
Pagina 15
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 16
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

5. Rezistenţă – memoriu tehnic


5.1. Detalii constructive generale

5.2. Obiect 1: C1 – Hală


5.2.1. Detalii geometrice
Denumire Detalii
Număr de nivele 1 parter
Număr de travei 5 travei egale, cu lungimea de 5 m
Număr de deschideri 1 distanţa interax: 10 m
Dimensiuni interax 10 m x 25 m
Dimensiuni exterioare 25,56 m x 10,56 m
Înălţimea la streaşină 5,51 m utilă – la interior
5,88 m la exterior
Înălţimea la coamă 6,75 m la exterior

5.2.2. Detalii constructive


Construcţie cu structura de rezistenţă din profile metalice - „europrofile” tip IPE şi HEA, din oţel
S355J0, tratate anticoroziv direct în uzină (sablare – obligatorie, grunduire şi apoi vopsire în 2 straturi),
îmbinate cu şuruburi de înaltă rezistenţă.
Structura de rezistenţă secundară (panele şi riglele, sunt realizate din profile metalice ambutisate la
rece (roluite), cu profile speciale pentru a satisface cerinţele elementelor de structură (nervuri suplimentare,
raportul înălţime / talpă, etc) – S355G
Rigiditatea construcţiei este asigurată de un sistem de contravântuiri, dispuse atât în planul pereţilor
cât şi în planul acoperişului.
Peste parter s-a adoptat soluţia realizării unei structuri metalice care susţine o tablă cutată. În acest
fel, la parter se asigură suportul pentru tavanul fals de la parter şi o separaţie corespunzătoare a podului
necirculabil de spaţiile administrative de la parter.
Închiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolatoare, cu spumă poliuretanică şi feţe din
tablă cutată, tratată anticoroziv prin galvanizare + primer + strat final polyester.
Pentru compartimentările din zona de depozitare s-a ales soluţia cu stâlpi metalici fixaţi în pardoseală
cu conexpanduri şi elemente de separare din tablă cutată, fixată orizontal şi fixată cu şuruburi autoforante.
Zona celulelor de frig – climatizate, este realizată cu panouri termoizolante speciale. Acestea sunt
fixate în pardoseală, iar la colţuri şi în partea de sus sunt fixate între ele cu ajutorul unor accesorii din tablă.
În plus, panourile care alcătuiesc tavanul celulelor sunt ranforsate (pe partea exterioară) cu profile tip
sigma.
Fundaţiile sunt tip „fundaţii izolate”, unite între ele cu grinzi din beton armat (grinzi de echilibrare).
Fixarea stâlpilor de fundaţii se realizează cu ajutorul unor buloane ancorate în cuzineţii din beton armat.
Pentru asigurarea contactului ferm între talpa plăcii de bază şi partea superioară a cuzinetului, după
centrarea şi alinierea structurii metalice, se va turna beton de subturnare în acest spaţiu. ESTE INTERZISĂ
UTILIZAREA ORICARUI ALT TIP DE BETON PENTRU ACEASTĂ TURNARE!
Sistemul de fundaţii şi in general infrastructura au fost realizate in concordanţă cu prevederile si
recomandările cuprinse in normativele privind fundarea construcţiilor: Normativele P70-1990 si NP 112-04.
Conform avizului geotehnic în zonă terenul prezintă urmatoarea succesiune geologică (în zona
înaltă):

Adâncime Grosime Descriere strat


[m] strat [m]
±0,00 ÷ -1,00 1,00 Pământ vegetal
-1,00 ÷ -3,25 2,25 Loess galben, plastic vârtos, cu concreţii calcaroase
Pagina 17
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

-3,25 ÷ -4,05 0,80 Argilă prăfoasă cafenie, plastic vârtoasă


-4,05 ÷ -4,40 0,35 Praf argilos cafeniu deschis, plastic vârtos
-4,40 ÷ -6,00 1,60 Loess galben, plastic vârtos

La data executării forajelor NU s-a întâlnit nivelul pânzei freatice.


Fundarea se va realiza direct pe stratul de loess galben.
Adâncimea de fundare, pentru fundaţiile izolate, va fi de minim 1 m (sub adâncimea de îngheţ).
Presiunea convenţională pentru calcul: Pconv = 130 kPa, pe stratul de loess.
Fundaţiile proiectate sunt de tip „Fundaţii izolate”.

5.3. Asigurarea calităţii în construcţii


În vederea realizării calităţii construcţiei în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi
postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calităţii prevăzut în Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii.
Sistemul calităţii se compune din:
Reglementările tehnice în construcţii;
Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
Agremente tehnice pentru noi produse şi procedee;
Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor;
Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.
Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii:
Activitatea metrologică în construcţii
Recepţia construcţiilor;
Comportarea în exploatare şi intervenţii în timp
Postutilizarea construcţiilor
Controlul de stat al calităţii în construcţii.

5.4. Cerinţa A: rezistenţă şi stabilitate


Cerinţele de calitate din prezentul capitol sunt în conformitate cu prevederile din Legea privind
calitatea în construcţii nr. 10/1995 , fiind parte integrantă a sistemului de calitate în construcţii.
Structura de rezistenţă va fi concepută astfel încat să satisfacă cerinţa de calitate “rezistenţă şi
stabilitate”.
Acţiunile susceptibile de a se exercita asupra clădirii în timpul execuţiei şi exploatării nu vor avea ca
efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:
- prabuşirea totala sau parţiala a construcţiei
- deformaţii de mărimi inadmisibile
- avarierea unor părţi ale clădirii sau a instalaţiilor datorită deformaţiilor mari ale elementelor portante
- avarii disproporţionate faţă de cauza lor iniţială
Satisfacerea cerinţei “rezistenţa şi stabilitate“ nu are în vedere cazurile în care intervin solicitări cu
probabilitate deosebit de mică de producere şi care nu au fost avute în vedere la proiectare.
Concepţia structurii de rezistenţă, calculul şi dimensionarea ei în raport cu stările limită statuate prin
prescripţii şi alcătuirea constructivă de detaliu ale infrastructurii şi suprastructurii sunt detaliate în memoriul
de specialitate, respectându-se prevederile reglementarilor de proiectare în vigoare.

5.5. Asigurarea calităţii în execuţie - calitatea produselor folosite la


realizarea construcţiilor
Certificarea calităţii produselor folosite se efectuează prin grija producătorilor în conformitate cu
metodologia şi procedurile stabilite pe baza legii.Materialele prevăzute vor fi însoţite la punerea în operă în
mod obligatoriu de certificat de calitate sau certificat de conformitate inclus de agrementele tehnice (unde
este cazul), în conformitate cu Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor
Pagina 18
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

folosite în construcţii, aprobate prin HG 766 / 1997. Se interzice folosirea de produse fără certificarea
calităţii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerintelor.

5.6. Condiţii referitoare la recepţie


Recepţia construcţiei constituie certificarea realizării acesteia pe baza examinarii ei nemijiocite, în
conformitate cu documentaţia de executie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, care
se întocmeşte prin grija beneficiarulul. Recepţia construcţiei se face de către beneficiar, în prezenţa
proiectantulul şi a executantului şi/sau reprezentanţilor de specialitate, legal desemnaţi de aceştia, în
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora,
aprobat prin HG nr. 273 /1994.

5.7. Comportarea în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea


construcţiei
Urmărirea comportării în timp a construcţiei va fi de categorie curentă şi se va face pe toată durata de
existenţă a acesteia şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor.
Intervenţiile majore la construcţii (transformări, extinderi, desfiinţare parţială, precum şi lucrări de
reparaţii) se pot face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al construcţiei şi / sau a unei
expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.
Asigurarea calităţii se va asigura prin aplicarea Regulamentului privind urmărirea comportării în
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997, precum şi a
normativulul P130/98.
Reparaţiile capitale se vor executa la perioadele prevazute în normativ, iar cele curente în
conformitate cu necesităţile apărute şi consemnate în rapoartele de urmărire a comportării în exploatare.

5.8. Organizarea de şantier


Pe durata execuţiei lucrărilor întreaga organizare a constructorului se va desfăşura în limitele incintei,
fără a deranja vecinii şi activitatea stradală.

5.9. Respectarea normelor P.S.I. şi de protecţia muncii

În timpul execuţiei şi exploatării se vor respecta normele P.S.I. şi de protecţie a muncii în vigoare.
Respectarea acestora este în sarcina beneficiarului şi a constructorului.

Întocmit,

ing. Octavian Burcu

Pagina 19
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 20
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

6. Instalaţii sanitare – memoriu tehnic


6.1. Alimentarea cu apă rece
În zona amplasamentului - obiectivului proiectat nu există sursă de apă.
Asigurarea necesarului de apă se face prin intermediul unui puţ forat echipat cu pompă submersibilă
şi hidrofor (montat în hală). Detaliile de realizare ale acestui obiectiv (puţul forat) se vor trata într-un proiect
separat, realizat de o persoană / firmă autorizată iar cheltuielile aferente vor fi asimilate cu capitolul 2 din
devizul general – „Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului”
Apa trebuie să îndeplinească condiţiile de potabilitate conform STAS 1342.
Racordul de alimentare se face cu ţeavă Ø32x1,9 mm PEHD.
În cazul în care apa nu satisface normele bacteriologice şi de igienă pentru potabilitate, pentru băut
se va folosi numai apă de la dozatoare cu recipienţi.

6.2. Necesarul de apă caldă


Necesarul de apă caldă se asigură de la o sursă locală – boiler electric C = 100 litri - amplasat în
spaţiul de luat masa. Boilerul este echipat cu robineţi de închidere şi ventil de siguranţă.

6.3. Dotarea cu instalaţii sanitare


Dotarea cu instalaţii sanitare constă în echiparea grupului sanitar cu 1 WC, un lavoar şi un duş, iar în
spaţiul pentru luat masa cu o chiuvetă.
S-au prevăzut robineţi dublu serviciu în grupul sanitarţi spaţiu depozitare temporară – pentru
igienizare.

6.4. Materiale folosite


Se vor folosi următoarele materiale:
-ţeavă PEHD - pentru alimentarea cu apă;
-ţeavă PP-R - pentru alimentarea cu apă rece si caldă;
-tuburi şi piese de legătură din polipropilenă ignifugată pentru canalizarea menajeră interioară;
-tuburi şi piese PVC KG pentru canalizarea incintă;
Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar (WC + lavoare) şi sunt echipate cu organe de închidere,
robineţi de trecere cu sferă, baterii monocomandă.

6.5. Izolaţii
Conductele au fost izolate cu tub Armaflex.

6.6. Măsuri N.P.C.I.


În conformitate cu Normativ P118/2 - 2013 art. 4.1.l şi art. 6.1.n. – construcţia este exceptată de la
prevederea de instalatie cu hidranţi de incendiu interiori.

6.7. Debitul de calcul


Debitul de calcul este stabilit conform STAS 1478/90 şi I9/2015

Vc = 0,60 l/s (E = 6,4)

6.8. Presiunea necesară


Hnec = Hg + Hp + Hu (mCA)
Hnec = 7,5 + 2 + 3 = 12,5 mCA
Pagina 21
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

6.9. Măsuri de protecţia muncii


Executarea lucrărilor de instalaţii sanitare se va face de personal calificat, având instructajul de
protecţia muncii efectuat la zi şi posedând echipamentul individual de lucru (EIL) şi de protecţie (EIP).
La proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii se vor respecta următoarele acte normative:
Legea 319/2006 – Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă;
HG 300/2006 – Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere
temporare şi mobile.
Ordin 9-H/1993 – MLPAT – Regulament privind protecţia muncii şi Igiena muncii în construcţii;
N.G.P.M./1996 – Norme generale de protecţia muncii elaborate de M.M.P.S. şi M.S.;
N.R.P.M./1993 – Norme republicane de protecţia muncii;
Normativ I.9/94; I.9-1/96;
STAS 1478,90, Normativ P.118/99, HGR 60/97, Normativ C.56/2002, Normativ P118/2 - 2013.
Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Conform prevederilor HGR 766/97, obiectivul ce urmează a se realiza se încadrează în categoria de
importanţă “C” – normală, pentru care trebuie să aplice modelul de asigurare a calităţii nr. “2”.
Pentru demararea lucrărilor de instalaţii, urmărirea, executarea cât şi pentru prevenirea unor
neregularităţi, constructorul împreună cu dirigintele de şantier, vor anunţa cu cel puţin 5 zile înainte
proiectantului pentru prezenţa pe şantier în următoarele cazuri:
- la pozarea conductelor;
- la efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate a conductelor – faza determinantă;
- la recepţia lucrărilor;
Executarea lucrărilor de instalaţii cuprinsă în prezenta documentaţie va începe după ce beneficiarul a
obţinut toate avizele cerute de Legea 10/95 (verificator MLPAT).
Conform prevederilor I.C. Constanţa, pentru faza determinantă, efectuarea probelor de presiune şi
etanşeitate la toate tipurile de instalaţii, executantul va chema proiectantul şi I.C. Constanţa.

6.10. Instrucţiuni de întretinere şi exploatare instalaţii sanitare


După darea în functiune, instalaţiile trebuie verificate pentru asigurarea unei bune funcţionări.
În acest scop, personalul de întreţinere trebuie să prevină, să identifice şi să repare defecţiunile ce se
datoresc uzurii sau unei exploatări necorespunzătoare prin lucrari de întreţinere şi reparaţii.
Lucrările de întreţinere impun instalaţiilor al regimului de funcţiune precum şi protecţia instalaţiei
contra îngheţului, iar lucrările de reparaţii, prevenirea deteriorărilor şi remedierea defectelor.
Personalul de întreţinere va consuma într-un registru de exploatare şi întreţinere a instalaţiei
specificând datele reviziilor şi are obligaţia revizuirii la perioade scurte a acelor elemente care se
defectează mai frecvent şi care pot produce dereglări în funcţionarea instalaţiei.
Proiectele s-au întocmit în conformitate cu prevederile STAS-urile şi Normativelor în vigoare.
- STAS 1478/90;
- STAS 1795/87;
- Normativ 19/94;
- Normativ 19/96;1
Beneficiarul va asigura personalul calificat în număr suficient având gradul de pregătire şi experienţă
care să corespundă activităţii de exploatare.

6.10.1. Alimentarea cu apă


Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de distribuţie a apei se efectuează de mecanici de întreţinere care
execută reparaţiile curente, cât şi reviziile periodice ale instalaţiilor.
Intervenţiile curente ale personalului de exploatare au ca scop:

Pagina 22
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

- Verificarea etanşeităţii instalaţiei, oprirea pierderilor de apă prin conducte sau armături (periodic
la 2 săptămâni);
- Schimbarea obiectelor sanitare defecte;
- Desfundarea sau deblocarea conductelor obturate parţial sau total;
- Verificarea reţelelor de apă din subsoluri în zonele cu posibile pierderi de apă, prin neetanşeităţi
la locurile de îmbinare, prin rupere sau crăpături longitudinale, prin găuri produse de coroziune;
- Verificarea zilnică după plecarea salariaţilor a închiderii robinetelor la toate obiectele sanitare;

6.10.2. Consideraţii generale


În vederea asigurării permanente a condiţiilor de livrare a apei şi de evacuare a celor menajere este
obligatorie asigurarea unui sistem eficace de intervenţie în cazul defecţiunilor şi de supraveghere a
instalaţiilor.
Se atrage atenţia asupra nerezolvării imediate a defecţiunilor apărute ce pot pricinui pagube
importante construcţiei la interior cât şi la pierderea stabilităţii acestora.

Întocmit,

ing. Gabriel Călimărea

Pagina 23
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 24
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

7. Canalizare – memoriu tehnic


7.1. Situaţia existentă
În zonă nu există reţea de canalizare menajeră.

7.2. Canalizarea menajeră – situaţie proiectată


Evacuarea apelor uzate menajere se face la o fosă septică ecologică vidanjabilă amplasată în incinta
beneficiarului.
Traseul colectoarelor de canalizare (PVC KG Dn 110 mm) pozate sub clădire se protejează în canale
de protecţie până la fosa septică ecologică din incintă.

7.3. Materiale folosite


Traseul colectoarelor de canalizare pozate sub clădire (Ø110 mm) se protejează în canale de
protecţie până la fosa septică.
Nămolul rezultat în urma procesului de epurare va fi preluat, periodic, de o firmă specializată pe
vidanjarea foselor septice şi a staţiilor de epurare. Beneficiarul va avea obligaţia să încheie un contract de
prestări servicii cu o astfel de firmă, pentru preluarea acestui nămol. Responsabilitatea locului de
depozitare a acestui nămol DUPĂ ce este preluat de la beneficiar aparţine firmei care realizează serviciul
de vidanjare.

7.4. Canalizarea pluvială


Evacuarea apelor pluviale se face prin jgheaburi şi burlane pe platforma betonată din jurul halei şi de
aici prin sistematizarea verticală, la rigola străzii.

7.5. Instrucţiuni de întretinere şi exploatare


După darea în functiune, instalaţiile trebuie verificate pentru asigurarea unei bune funcţionări.
În acest scop, personalul de întreţinere trebuie să prevină, să identifice şi să repare defecţiunile ce se
datoresc uzurii sau unei exploatări necorespunzătoare prin lucrari de întreţinere şi reparaţii.
Lucrările de întreţinere impun instalaţiilor al regimului de funcţiune precum şi protecţia instalaţiei
contra îngheţului, iar lucrările de reparaţii, prevenirea deteriorărilor şi remedierea defectelor.
Personalul de întreţinere va consuma într-un registru de exploatare şi întreţinere a instalaţiei
specificând datele reviziilor şi are obligaţia revizuirii la perioade scurte a acelor elemente care se
defectează mai frecvent şi care pot produce dereglări în funcţionarea instalaţiei.
Proiectele s-au întocmit în conformitate cu prevederile STAS-urile şi Normativelor în vigoare.
- STAS 1478/90;
- STAS 1795/87;
- Normativ 19/94;
- Normativ 19/96;1
Beneficiarul va asigura personalul calificat în număr suficient având gradul de pregătire şi experienţă
care să corespundă activităţii de exploatare.

Lucrările executate de personalul de exploatare tehnice şi întretinere, tehnica a reţelelor de canalizare


sunt:
- Verificarea aspectului general al instalaţiei;
- Depistarea unei anomalii în funcţionarea reţelei de canalizarea(refulari periodice, reducerea
debitului evacuat, emanaţii de mirosuri provenite din reţeaua de canalizare);
- Integritatea dispozitivelor de susţinere a conductelor;
- Controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zăpadă pe receptorii de terasă sau pe capacele
gurilor de scurgere a apelor meteorice;
- Existenţa căciulilor de protecţie la coloanele de ventilare;
- Spălarea şi curaţarea racordurilor pentru eliminarea depozitelor de nămol, a dopurilor depuse în
timpul funcţionării;

Pagina 25
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

- Verificarea funcţionarii normale a sifoanelor se va face săptămânal;


Reţeaua de canalizarea interioară montata aparent, mascată în nisa se verifică periodic în timpul
exploatării pentru a constata din timp defecţiunile tuburilor de scurgere.
Conductele se controlează prin urmărirea eventualelor pete de umezeală mascate de pereţi sau de
măşti.
În scopul menţinerii în condiţiile optime de funcţionare, întreţinere şi supravaghere a instalaţilor din
subsol se acordă o atenţie deosebită:
- verificării şi menţinerii jgheaburilor de golire;
- eliminarea în cel mai scurt a eventualelor pierderi şi băltiri ale apelor din subsol.

7.6. Consideraţii generale


În vederea asigurării permanente a condiţiilor de livrare a apei şi de evacuare a celor menajere este
obligatorie asigurarea unui sistem eficace de intervenţie în cazul defecţiunilor şi de supraveghere a
instalaţiilor.
Se atrage atenţia asupra nerezolvării imediate a defecţiunilor apărute ce pot pricinui pagube
importante construcţiei la interior cât şi la pierderea stabilităţii acestora.

Întocmit,

ing. Gabriel Călimărea

Pagina 26
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

8. Instalaţii termice
In prezenta documentatie sunt tratate, in faza P.T.., instalatiile termice de incalzire si instalatiile de
climatizare din cadrul proiectului : ,, MODERNIZARE LIVADA IN COMUNA AGIGEA, JUDETUL
CONSTANTA’’, amplasat in sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, judetul Constanta.
Functiuni principale : Hala depozitare si birouri
Categoria de importanta a constructiilor
A. Categoria de importanta - ,,C’’ – NORMALA conform HGR nr. 766/1997
B. Clasa de importanta a constructiei – III –
C. Conform P 118/1-99 – Normativul de siguranta la foc, constructia va avea gradul II de rezistenta la
foc.

8.1. Particularitati specifice constructiilor


Se propune realizarea unei hale impartita in 3 zone :
- spatiu depozitare ingrasaminte, insecto-fungicide, piese utilaje ;
- spatiu depozitare fructe, care include spatiu de depozitare temporara si cele doua celule de
depozitare, cu temperatura controlata ;
- spatiu asigurare utilitati pentru personalul de deservire.
In scopul de a prezenta cat mai clar intentia de construire se dau urmaoarele date :
• S teren = 20 000 mp
• S construita 269, 91 mp
• S desfasurata – 269,91 mp
• Regim de inaltime : Parter
• P.O.T. = 1,35% C.U.T. = 0,013
Accesul se realizeaza din drumul situat pe latura de NORD a proprietatii. Hala este prevazuta cu 2 usi
sectionale, cu usi pietonale incluse in ele, dispuse astfel incat sa permita accesul facil in zona de depozitare
fructe.

8.2. Baza de proiectare – Normative si avize


Dimensionarea instalatii lor de incalzire s-a facut in baza temei de proiectare primite :
• date de amplasament ale obiectivului, tipul constructiei
• planuri de arhitectura si constructii
• cerinte exprimate de investitor referitoare la : tipul sistemelor de instalatii dorite(incalzire cu
convectoare electrice, climatizare cu aparate de climatizare individuale si racirea la depozitul de
fructe), regimul de functionare a instalatiilor si modul de gestiune termica interioara
Memoriul se deruleaza pe subcapitole si anume :
• Documente ce au stat la baza realizarii proiectului
• Solutiile tehnice proiectate
• Verificarea instalatiilor termice in vederea punerii in functiune
• Masuri de protectia muncii
• Masuri P.S.I.
La baza intocmirii proiectului au stat :
- Proiectul de arhitectura si schita de amplasare in planul general ;
- Tema de proiect primita de la beneficiar si condutiile stabilite de acesta ;
- Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in constructii ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca ;

Pagina 27
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestore, aprobat prin HGR
nr. 273/1994 ;
- H.G. nr. 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii ;
- STAS 1907 – Necesarul de caldura pentru incalzire ;
- STAS 6972 – Higrotermica in constructii ;
- STAS 1797 – Corpuri de incalzire ;
- STAS 7132 – Masuri de siguranta in instalatiile de incalzitre ;
- I13-15 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;
- I5/-2010 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare;
-P 118-99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor/
- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin HG nr, 272/1994;
- Regulamentul de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.
nr. 273/1994;
- Norme generale de prevenire si stingere, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;
- Normele generale de protectia muncii NPM-2000;
- STAS 6648/1-82 Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior.
Prescriptii fundamentale;
- STAS 6648/2-82 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatic exterior;
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicative
C 56;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 163/28.02.2007.

8.3. Instalatii termice


Imobilul de la adresa mai sus mentionata va avea regim de inaltime parter. Pentru incalzirea
spatiilor conform cererii beneficiarului se va echipa imobilul cu convectoare electrice de perete, cu
programator.
Conform datelor rezultate din dimensionare tinand cont de prevederile STAS 1907/97, C.107-1/05,
C.107-3/05 si Ordinul nr. 2513/22-11-2010, necesarul de energie termica este :

Q incalzire = 8 500 W

Calculul necesarului de caldura s-a facut pentru o temperatura interioara de +20°C la birou sef ferma,
spatiu luat masa, +18°C la hol, +22 °C la grup sanitar si vestiar, iar temperatura exterioara de calcul pentru
comuna Agigea, judetul Constanta, s-a luat -12°C. Localitatea Agigeai este situata in zona climatica I si
zona eoliana II.
La spatiu de luat masa, vestiar si grup sanitar se va monta cate un convector electric cu programator
cu puterea termica de 1 500 W/fiecare si la birou sef ferma si hol se va monta cate un convector electric cu
programataor cu puterea termica de 2 000 W/fiecare.

8.4. Instalatii climatrizare si frig


La calculul instalatiei de climatizare s-au avut in vedere urmatoarele aspecte :

8.4.1. Parametrii climatici interiori si exteriori, pentru zona climatica I si zona


eoliana II a Romaniei
Temperaturi aer interior, t1 +27/22 °C
Temperaturi aer exterior, t2 +35/-12°C
Viteza vantului in localitate/afara 5,0/7,0 m/s
Pagina 28
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Umiditate relativa 50…60%


Umiditate relativa 80%
Viteza aerului in zona de activitate(sedere), pentru cladire cu sedere de lunga durata,
0,15…0,20 m/s

8.4.2. Viteze aplicate pentru miscarea aerului in canale de ventilatie


Tipul canalului Viteza aerului, cladire administrativa m/s
Priza de aer 3…4
Canalul prizei de aer 4…6
Canalul principal 5…8
Canalul secundar 3…5
Ramificatii 1…3
Guri aspiratie 2…3

8.4.3. Calculul de climatizare, respectiv stabilirea necesarului de frig pe incaperi,


este conform metodologie YORK(W)
La zona depozitare ingrasaminte, piese, etc, nu este necesara climatizarea. In cazul in care iarna va fi
nevoie ca spatiul sa fie incalzit se va folosi un tun de caldura electric, care asigura incalzirea acestui spatiu
fara probleme.
Pentru anotimpul cald la birou sef ferma si pe hol se va monta cate un aparat de aer conditionat de 9
000 Btu/fiecare.
Aparatele de climatizare vor fi de perete (unitate exterioara+unitate interioara+legaturi intre unitati) .
Aparatele de climatizare sunt prevazute cu o gama extinsa de functii care sunt disponibile pe
telecomanada aparatului.
-regim de temporizare (pornit/oprit)
-regim de ,,somn’’ (reducerea treptata a puterii pana la oprirea completa)
-selectarea regimului de functionare (incalzire/racire/ventilare/dezumidificare)
-reglarea automata a directiei jetului de aer
-posibilitatea selectarii vitezei de functionare a ventilatorului
-setarea temperaturii interioare sau a timpului
-functionare in regim de pompa de caldura(incalzire si racire)
-agent frigorific R410A
-tensiunea de alimentare 230V/50 Hz
La spatiul de depozitare temporara nu necesita climatizare.
La celule depozitare fructe, 2 celule x 21,80 mp, se vor depozita navetele cu fructe, pentru pastrarea
lor in stare optima pana la momentul livrarii. Celulele vor fi prevazute cu echipamente de racire, individuale
pe fiecare celula. In celule trebuie sa se asigure o temperatra constanta de 2-4°C. Celulele sunt realizate
din panouri termoizolante la pereti si tavan, cu spuma pliuretanica cu grosimea de 120 mm, U = 0,19
W/mpK. Pardoseala este realizata cu beton 17 cm grosime, 5 cm polistiren extrudat si beton egalizare 8
cm. Celulele alcatuiesc o ,,cutie’’ izolata termic de restul constructiei. Accesul se va realiza prin intermediul
unori usi speciale. In fiecare celula va fi depozitata pana la 10 tone fructe. S-a luat in calcul varianta de
racire cu tunel orizontal de aer. Pentru fiecare celula in parte se va monta cate o centrala frigorifica , cu
capacitate de racire 25 kw/fiecare, agent frigorific R404A, putere electrica instalata la motor 12KW, racord
electric 400V/3f/50Hz. Condensatorul racit cu aer va avea temperatura de condensare +45°C, temperatura
aerului exterior +32°C, racord electric 3f/400V/50Hz. Schimbatorul de caldura va avea puterea frigorifica 25
kw, agent frigorific R404A, tensiune alimentare 380V/50Hz. Instalatia frigorifica va contine elemente de
automatizare si control frigorific si tablou comanda si automatizare centrala.

Pagina 29
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

8.5. Dispozitii finale

8.5.1. Probe la instalatia interioara

8.5.2. Probe individuale de presiune


Elementele instalatiei care urmeaza a fi mascate se supun la o serie de probe, care sa ateste ca
lucrarea este corect executata.
Verificarea concordantei dintre lucrarile executate si prevederile proiectului
Se controleaza amplasamentul utilajelor si aparatelor si traseul conductelor, se verifica apoi diametrul
tevilor instalate, dispozitivele de sustinere si fixare care pe langa rezistenta si siguranta trebuie sa asigure
posibilitatea dilatarilor termice liniare ale conductelor in directiile prevazute.
Se mai controleaza, daca pozitia dispozitivelor de aerisire si golire corespunde cu proiectul si daca s-
au prevazut dispozitivele de siguranta, de inchidere si de reglaj.
Inaintea efectuarii probelor se va verifica :
- concordanta instalatiilor si a dimensiunilor acestora corespunzator proiectului de executie ;
- caracteristicile echipamentelor si concordanta acestora cu proiectul si cartile tehnice ale
echipamentelor ;
- pozitiile si amplasamentele echipamentelor ;
- pozitiile suportilor de sustinere a echipamentelor si conductelor
Pentru efectuarea probelor se vor respecta :
- prevederile din instructiunile I13-15 si I27-78 ;
- prevederile din documentatia tehnica a utilajelor si echipamentelor ;
Inainte de mascare principalele verificari la conducte au ca obiect urmatoarele :
- executarea corecta a imbinarilor, sudurilor si indoirilor, controlul efectuandu-se cu ochiul liber ;
- buna fixare a conductelor in bratari, console si alte dispozitive de sustinere ;
- amplasarea corecta a compensatoarelor de dilatare si a punctelor fixe ;
- paralelismul coloanelor aparente cu supraafetele finite ale peretilor ;
- respectarea pozitiei reciproce corecta a conductelor montate in plasa ;
- existenta tevilor de protectie la trecerea coloanelor prin plansee sau pereti ;
- amplasarea corecta a dispozitivelor de golire si a celor de aerisire.
a. Verificarea instalatiilor de climatizare si frig se face pe intreaga instalatie, sau separat pe aparate
sau parti de instalatie.
Probele sunt amanuntite descrise si vor fi efectuate conform Normativ I 13-15 si I5/2010.
Principalele verificari se face prin urmatoarele probe :
- proba la rece ;
- proba de eficacitate.
b. Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etansitatii tuturor elementelor
instalatiei si consta in umplerea cu agent frigorific a instalatiei si incercarea la presiune(1,5 ori
presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, tip de 3 ore). Proba la rece se efectueaza
inaintea mascarii componentelor instalatiei.
c. Proba de eficacitate se efectueaza prin masuratori cu intreaga instalatie in functiune, numai dupa ce
toata cladirea a fost terminata.
d. Rezultatele tuturor probelor se consemneaza in scris.

8.6. Masuri privind protectia, siguranta si igiena muncii


La executia lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor respecta normele cu privire la ,, Masurile
de Securitate si SanatateaMuncii’’ conform legislatiei in vigoare.

Pagina 30
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pe perioada executarii lucrarilor de montaj a echipamentelor si instalatiilor, masurile de protectia


muncii intra in totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii.
In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru evitarea
accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul derularii activitatii de montaj.
Lucrarile descrise se vor executa in conditii meteorologice normale ; nu se executa lucrari pe timp de
noapte. Unitatile de executie vor fi dotate numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si utilaje
specifice omologate si incercate la inceputul duratei lor de serviciu.
Antreprenorul este responsabil sa intocmeasca un olan de masuri vizat de beneficiar privind masurile
de protectia muncii. Responsabilul cu lucararile va urmari respectarea tuturor normelor care reglementeaza
activitatea de protectia muncii, pentru care va face instructajul intregului personal.

8.7. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor


La executia lucrarilor prevazute in prezentul proiect se vor respecta normele cu privire la ,,Prevenirea
si Stingerea Incendiilor’’ conform legislatiei in vigoare. In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de
prevederile urmatoarelor documente :
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- P118/99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;
- MLPAT C300/1994 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.
Pe perioada executarii lycrarilor de montaj a echipamentelor si instalatiilor, masurile de prevenire si
stingere intra in totalitate in responsabilitatewa executantului lucrarii.
Pe durata lucrarilor de constructii, antreprenorul se va ingriji de dotarea santierului cu mijloace
necesare pentru stingerea incendiilor.

8.8. Verificarea proiectului


Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de ,,Legea calitatii in constructii’’ de
catre un verificator autorizat de M.L.P.T.L. la specialitatea ,,It’’.

Întocmit,

sing. Erdan Apas

Pagina 31
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 32
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

9. Instalaţii electrice şi instalaţie paratrăznet – memoriu tehnic


9.1. Detalii constructive generale
Documentatia trateaza instalatiile electrice si este intocmita in baza datelor continute in tema de
proiectare si cu respectarea urmatoarelor acte normative :

- I7-2011 Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice


aferente cladirilor
- NP 061-02 Normativ pentru proiectrea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri
- NTE 107/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
- PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
- Ord. MI 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
- P 118-99 Normativ de sigurantala foc a constructiilor
- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
- HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- SR 6646/2-97 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru
- PE 155 Bransamente electrice
- L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- L 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
- SR HD 60364-4-41:2007 ; SR HD 60364-4-41:2007/C91;2008
Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electric
- SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de
verificare
- SR CEI 60189/1:93 Cabluri si conducte pentru joasa frecventa izolate cu PVC si manta PVC.
Partea I. Metode uzuale de incercare si verificare
- SR EN 60947-2:93 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate
- HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente
acestora

Obiectivul proiectat cuprinde o hala metalică având functiunea de depozitare și spații necesare
personalului de deservire a fermei.
Conform datelor comunicate de șeful de proiect și de proiectanții de instalații termice și sanitare s-au
stabilit următoarele:
- obiectivul va fi echipat cu instalații termice, de ventilație și climatizare pentru care s-a estimat o
putere totala instalată Pi = 74,52 kW.

Date energetice
Tensiune nominala 3x400/230 V
Faza trifazat, alternativ
Frecventa 50 Hz
Protectie impotriva electrocutarilor sistem TN-S
Putere instalata 67,72 kW
Putere simultan absorbita 47,40 kW

Pagina 33
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin achiziţionarea directă a unui sistem mixt compus
din panouri fotovoltaice şi acumulatori pentru înmagazinarea energiei electrice + un generator de curent de
minimum 50 kVA, cu AAR specific pentru lucrul în paralel cu sistemul de producere curent cu panouri
fotovoltaice.
Sistemul cu panouri fotovoltaice este sursa permanentă de curent electric, care asigură necesarul
zilnic pentru fermă. În cazul în care acest sistem este avariat sau se depăşeşte capacitatea acestuia,
generatorul intră automat în funcţiune şi va suplimenta cantitatea de curent electric din reţea.
Întreg sistemul se va achiziţiona de pe site-ul AFIR şi va fi asimilat cu capitolul 2 din devizul general –
„Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului”
În conformitate cu specificul consumatorului și a categoriilor de receptoare electrice folosite s-au
prevăzut un tablou electrice general de distribuție, cu următoarele specificații:
- Tablou electric general de distribuție – TEG;
 Pi = 67,72 kW;
 Pc = 47,40 kW;
 Ic = 74,45 A;
 U = 400V / 50 Hz
Distributia interioara a energiei electrice se realizeaza de la tabloul electric general TEG la
consumatori, conform schemelor electrice.
S-au prevazut urmatoarele categorii de lucrari:
• iluminat normal și prize
• iluminat de securitate de evacuare ce se va monta pe căile de evacuare, deasupra fiecărei uși
de iesire de urgenta stabilite prin scenariul de securitate la incendiu cu timp de punere in
functiune de maxim 5 secunde si independenta de functionare de 3 ore
• instalatii de distributie interioara curenti slabi
• instalatii protectie impotriva socurilor electrice
• instalatie de protectie impotriva trasnetului realizata cu conducta de captare tip rețea si
coborâri la priza de pământ comună cu cea pentru instalația electrică. Rezistenta maxima de
dispersie a prizei de pamant va fi 1 ohm.
Instalatia electrica interioara se va executa cu cablu de cupru cu intârziere mărita la propagarea
flacarii tip CYY-F montat aparent pe pat de cabluri deasupra plafonului fals, respectiv ingropat prin structura
metalica a peretilor de gips carton.
Prizele vor fi cu contact de protecție, în execuție normală sau protejata conform categoriei
încăperilor.
Corpurile de iluminat vor fi echipate cu LED, în execuție normală sau protejată în funcție de
categoria încăperilor.

9.2. Exigente asigurate prin proiectare


Prin proiectare se asigură următoarele exigenţe, în conformitate cu conform L 10/95 si L 177/ 2015.

9.2.1. Rezistenta mecanica si stabilitate


Solutiile adoptate pentru instalatiile electrice de prinderi, fixari, traversari nu vor afecta rezistenta
elementelor de constructie. Tablourile electrice se vor fixa vertical asigurate impotriva rasturnarii .

9.2.2. Securitate la incendiu


Fiecare circuit este protejat la scurtcircuit si suprasarcina cu intreruptoare automate. Coloana
tabloului electric al statiei de pompe de incendiu se va realiza cu cablu rezistent la foc tip NHXH FE 180
E90

Pagina 34
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

9.2.3. Igiena, sanatate si mediu inconjurator


Toate echipamentele electrice si electronice vor avea certificare RoHS.

9.2.4. Siguranta si accesibilitate in exploatare


Instalatiile electrice interioare sunt proiectate astfel incat toate elementele conductoare de curent sa
fie inaccesibile unei atingeri directe (aparate electrice cu protectie corespunzatoare categoriei incaperii sau
locului de amplasare):
- protectie de baza (impotriva atingerilor directe ) prin izolarea tuturor partilor active si amplasare
inafara zonelor de accesibilitate
- protectie la defect (impotriva atingerilor indirecte) prin legarea la nul de protectie – schema TN-S ca
masura principala si prin prevederea de protectii diferentiale de 30 mA ca masura suplimentara. In acest
scop s-a prevazut o retea de conductori de nul de protectie din conducta de cupru FY de la bara de nul a
fiecarui tablou de distributie la contactele de protectie ale prizelor precum si la orice parte metalica a
instalatiei electrice care in mod normal nu este sub tensiune dar printr-un defect de izolatie poate capata un
potential periculos (rama metalica a tablourilor de distributie, masele corpurilor de iluminat de clasa I de
protectie si ale echipamentelor de forta ) . Bara de nul a tabloului general se leaga cu platbanda Ol Zn 25x4
prin intermediul eclisei de separatie la priza de pamant a instalatiei electrice . Priza de pamant se va realiza
prin inglobarea in fundatie pe intreg conturul cladirii a unei platbande Ol Zn 40x4 îmbinată prin sudură
pentru asigurarea unei bune continuitati electrice, care se va suda in aceleasi conditii de armatura fundatiei.
De la aceasta se vor suda platbande Ol Zn 40x4 ce vor iesi din fundatie, care vor fi prevăzute cu piese de
separație pentru conexiunea la tabloul electric general și la instalația de paratrăsnet. Inainte de
turnarea betonului in fundatii , executantul prizei si beneficiarul trebuie sa intocmeasca procesul verbal de
lucrari ascunse din care sa rezulte ca s-au executat in mod corespunzator contactele. Rezistenta de
dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm. Daca prin masurare rezulta Rd > 1 ohm se vor adauga
electrozi Ol-Zn 2 1/2” si L=3 metri uniti prin platbanda Ol-Zn 40x4 si montati in pamant, la minim 0,8 metri
de la cota terenului amenajat si la minim 1,0 metru de fundatia cladirii, asigurandu-se in acest caz legatura
cu priza de fundatie. Masuratorile se vor efectua numai de unitati autorizate ANRE.
Cladirile proiectate vor fi prevazute cu instalatie de protectie impotriva trasnetului realizata cu
conducta de captare tip retea si șase coborâri prevazute fiecare cu piesă de separație pentru
conexiunea la priza de pamant avand rezistenta maxima de dispersie de 1,0 ohmi.
In timpul exploatarii se interzice orice interventie la instalatia electrica sub tensiune. Interventiile se
vor efectua numai de personal autorizat, cu instructajul de protectia muncii efectuat si insusit.

9.2.5. Protectie impotriva zgomotului


Grupul electrogen montat in exterior va fi insonorizat, respectandu-se nivelul de decibeli maxim admis
conform normelor.

9.2.6. Economie de energie si izolare termica


Instalatiile electrice vor respecta valorile prescrise pentru caderile de tensiune intre cofret si ultimul
receptor.
Nu se vor efectua goluri sau spargeri prin elementele de rezistenta ale cladirii.
Instalatiile electrice se vor realiza numai de instalatori autorizati ANRE si se vor utiliza numai
materiale si echipamente electrice omologate, respectandu-se indicatiile de montaj, exploatare si protectie
ale furnizorilor.
La montaj se vor respecta toate normele de PM si PCI in vigoare ( L 319/2006 si L 307/2006) precum
si reglementarile normativului P118/99(cu privire la siguranta la foc) si ale urmatoarelor legi: L10/95 si
L177/2015 (cu privire la calitatea in constructii) si 137/95(cu privire la protectia mediului). Modul concret de
aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se va realiza de catre firma de executie prin personalul
Pagina 35
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor si prin organizarea santierului si a lucrarilor specifice
de protectie. Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de cate ori va fi necesar masuri
suplimentare, astfel incat sa se evite producerea oricarui accident.
Conform prevederilor HG 766/97 lucrarea ce se executa se incadreaza in categoria de importanta C
(normala) pentru care beneficiarul si constructorul trebuie sa aplice modelul de asigurare a calitatii nr.2.
Raspunderea respectarii legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de
realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare, intretinere curenta si reparatii.

9.3. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor electrice


Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice au drept obiective pastrarea instalatiei electrice cât
mai aproape de parametrii initiali, in special la consumul de energie electrica care creste odata cu
deprecierea instalatiei, prevenirea defectelor, a accidentelor de electrocutare precum si a incendiilor.
In timpul exploatarii si intretinerii instalatiei electrice este necesar sa se respecte cu strictete normele
de tehnica a securitatii muncii. Acestea impun ca instalatiile sa fie exploatate si intretinute numai de
personal calificat, care va lucra cu mijloace individuale de protectie, adecvate gradului de pericol.
Personalul care asigura exploatarea si intretinerea instalatiei electrice este obligat sa ia cunostinta de
starea, schema si regimul de functionare a intregului echipament, prin control facut personal, sa verifice
starea mijloacelor de protectie , in special a dispozitivelor de protectie impotriva electrocutarilor si a prizei
de pamant. Reglarea dispozitivelor de protectie ale instalatiei electrice (suprasarcina, scurtcircuit, curenti de
defect, etc. ) se realizeaza la punerea in functiune si dupa fiecare reparatie sau modificare a conditiilor de
lucru. Pornirea si oprirea instalatiilor electrice aferente echipamentelor de ventilatie si climatizare se vor
efectua conform instructiunilor puse la dispozitie de furnizorul echipamentului. Pentru cladirea proiectata
responsabilitatea supravegherii si controlului instalatiei electrice revine proprietarului.
Toate tablourile de distributie, inclusiv firida de bransament electric, vor fi incuiate, la acestea
neavind acces decit electricianul autorizat sau organul PSI in caz de nevoie.
In tablourile de distributie si firida de bransament dispozitivele de protectie vor fi ca valoare cele
prevazute in proiect.
Nu se vor introduce in instalatiile electrice consumatori cu puteri mai mari decit cele prevazute in
schemele monofilare.
Pe usa tablourilor electrice, pe interior, se vor aplica schemele monofilare cu specificarea
corespondentei fiecarui circuit.
Actiunile de intretinere a instalatiei sunt neplanificate (repararea unor defecte ce au aparut datorita
unor regimuri de functionare anormale, uzurii fizice a instalatiei, degradarii accidentale in urma unor
manevre gresite, lovituri, etc.) si planificate.
Lucrarile de intretinere a instalatiilor electrice se va realiza dupa cum urmeaza:
1. Instalatii iluminat
- curatarea corpurilor de iluminat de interior o data pe an
- curatarea corpurilor de iluminat de exterior de doua ori pe an
- inlocuirea aparatajului defect cu aparataj omologat cu caracteristicile identice cu cele ale
aparatajului inlocuit
- controlul izolatiei circuitelor
- controlul functionarii iluminatului de siguranta o data la trei luni
- starea echipamentului fix al iluminatului normal si de siguranta de doua ori pe an
- starea izolatiei retelelor de iluminat normal si de siguranta,gradul de iluminare din incaperile
principale, o data pe an
- verificarea starii si prinderii de elementele de constructie a corpurilor de iluminat de doua ori pe an;
2. Instalatii electrice forta, comanda si protectie

Pagina 36
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

- inaintea interventiei in instalatie se va intrerupe tensiunea cu separare vizibila a instalatiei, se vor


bloca aparatele de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila , se vor monta indicatoare de securitate
cu caracter de interzicere , se verifica lipsa de tensiune pe toate fazele si se leaga instalatia la pamant si in
scurtcircuit
- conform PE 119 se pot efectua lucrari fara intreruperea tensiunii la circuitele secundare alimentate
la tensiune redusa sau prin transformator de separatie
- inlocuirea dispozitivelor de protectie sau a aparatelor electrice se va realiza doar cu aparataj identic
sau cu caracteristici tehnice similare, fiind interzise improvizatiile de orice fel
- nu se vor instala receptoare electrice neagrementate
- periodic se vor verifica :
- rezistenta de izolatie in portiunea dintre doua sigurante vecine, intre orice conductor si pamint,
intre oricare doi conductori (Ri > 1 Mohm);
- aparatele din tablourile de distributie, prinderea acestora de suport, stabilitatea contactelor in sirul
de cleme si la bornele aparatelor;
- aparatele de masura;
- modul in care actioneaza diferitele protectii din instalatie prin simularea unor defecte si reglarea lor
- masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamint cel putin o data la doi ani
- verificarea prin masurare a rezistentei de dispersie dupa fiecare reamenajare sau reparare a prizei
de pamint sau dupa fiecare interventie la instalatia electrica.

Toate masuratorile vor fi efectuate de unitati autorizate.


Se vor respecta toate indicatiile de montaj, exploatare si intretinere ale furnizorilor de echipamente
electrice.
Nu se vor face modificari in instalatia electrica fara avizul proiectantului si al beneficiarului.
Pe timpul exploatarii si intretinerii se vor respecta toate normele si normativele in vigoare la data
respectiva.

Întocmit,

ing. Emanuel Stancu


Aut. ANRE IIA IIB Nr.39381/2015

Pagina 37
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 38
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

11. Măsuri de protecţia muncii – memoriu tehnic general


11.1. Generalităţi
Personalului executant care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de construcţii montaj, înainte
de începerea instructajului de protecţia muncii specific meseriei şi lucrărilor ce le va executa, i se va prelua
în mod obligatoriu şi articolele necesare din:
Norme republicane de protecţia muncii elaborate şi aprobate în comun pe data de 20.04.l975
de Ministerul Muncii (ord.34) şi Ministerul Sănătăţii (ord.60), precum şi completările şi modificările
aprobate la 02.11.1977 în comun de M.M. (ord. nr. 110) şi M.S. (ord.nr.39) .
Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ord.nr.l233/13 din 29 decembrie 1980.
Aplicarea acestor prevederi pe perioada execuţiei se face de către executant prin personalul
însărcinat cu protecţia muncii şi a prevenirii incendiilor, prin organizarea şantierului şi a lucrărilor specifice
necesare de protecţie.
Aceste prevederi nu sunt restrictive, executantul putând lua, ori de câte ori va fi necesar, măsuri
suplimentare pentru evitare producerii oricărui accident.

Instructajul se va efectua în trei etape:

instructajul introductiv general (8 ore până la 12 zile cu verificarea în fişa de


instructaj);
instructajul la locul de muncă efectuat de către conducătorul locului de muncă
(inginer, maistru, şef de echipă), ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc muncă la altul,
chiar dacă este aceeaşi unitate;
instructajul periodic se face la locul de muncă cel puţin o dată pe lună de către
conducătorul locului de muncă. Instructajul angajaţilor se va consemna obligatoriu în fişa
idividuală de instructaj.

Pentru instructajul cu PM şi igiena muncii se vor avea în vedere în special capitolele legate de:
mijloace individuale de protecţie;
dispozitive de securitate a muncii;
încărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor;
electro-securitatea;
terasamente;
turnarea betonului;
schele, eşafodaje şi scări;
montarea utilajelor tehnologice;
alimentarea cu apă şi canalizări;
instalarea şi a maşinilor de ridicat;
Constructorul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate împreună cu alte măsuri pe care le
găseşte necesare în vederea asigurării executării lucrărilor în condiţii de claritate, fără incendii sau
accidente.

11.2. Scopul şi necesitatea protecţiei muncii


Menirea protecţiei muncii este să apere viaţa şi sănătatea oamenilor împotriva riscurilor profesionale
inerente oricărei activităţi umane. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar că fie formulate un
ansamblu de reguli de tehnică a securităţii şi de igienă a muncii, având drept scop asigurarea celor mai
bune condiţii de muncă, reducerea efortului fizic şi prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor
aferente lor, la montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru construcţii, precum şi la lucrări de
reparaţii şi consolidări de construcţii, atât în sectorul de stat cât în cel particular.
Meseria de constructor presupune, prin natura ei, un potenţial ridicat al riscurilor de accidentare, şi de
aceea este necesar ca fiecare om care practică această meserie să-şi însuşească foarte bine regulile de

Pagina 39
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

protecţia muncii şi să facă efortul necesar de adaptare la acestea, folosind toate mijloacele pentru
prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

11.3. Responsabilităţile maiştrilor şi ale altor conducători ai punctelor de


lucru
Maiştrii şi ceilalţi conducători ai punctelor de lucru au obligaţia să organizeze desfăşurarea activităţii
în deplină siguranţă pentru muncitorii pe care îi conduc, fiind răspunzători pentru aplicarea regulilor de
protecţie a muncii, având în acest scop următoarele obligaţii:
a) Să respecte prevederile proiectelor de execuţie, prescripţiile tehnice, fişele tehnologice sau
instrucţiunile de lucru, instrucţiunile de folosire şi întreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor de la
punctul de lucru, precum şi regulile de protecţie şi igienă a muncii, în vederea prevenirii accidentelor
de muncă.
b) Să organizeze locurile de muncă şi să pregătească condiţiile de lucru pentru fiecare echipă, să
supravegheze şi să îndrume muncitorii din subordine pentru formarea deprinderi lor de muncă
corecte şi aplicarea corectă a regulilor de protecţie a muncii.
c) Să nu primească spre execuţie proiecte care nu au prevăzute detaliile de execuţie, măsurile şi
dispozitivele de protecţie a muncii.
d) Să execute toate lucrările din proiecte pentru a asigura exploatarea obiectivului construit în condiţii
depline de securitate şi igienă a muncii.
e) Să nu modifice soluţiile tehnice şi prevederile de protecţie a muncii din proiectele de execuţie fără
acordul proiectantului şi al investitorului
f) Să urmărească menţinerea disciplinei, a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă, precum şi
menţinerea căilor de acces libere.
g) Să instruiască, conform prevederilor regulamentului, muncitorii pentru lucrările pe care aceştia
urmează să le execute.
h) Să verifice zilnic, înainte de începerea lucrului, dacă sunt asigurate dispoziţiile de protecţie a muncii,
dacă ele sunt în bună stare, dacă sunt amenajate în mod corespunzător căile de acces, dacă sunt
afişate la locul de muncă instrucţiunile de lucru şi de protecţie a muncii şi dacă sunt avertizate
locurile periculoase.
i) Să nu dea dispoziţii muncitorilor pe care îi conduc să execute lucrări pentru care aceştia nu au
calificarea şi experienţa necesare, nu sunt instruiţi sau care depăşesc capacitatea lor fizică.
j) Să supravegheze funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor la lucrările pe care le conduc, urmărind să nu
se producă accidentarea muncitorilor din cauza lor şi să nu permită intervenţia muncitorilor
neautorizaţi să execute reparaţii la ele.
k) În cazul producerii unui accident de muncă să organizeze imediat primul ajutor şi să anunţe
administraţia, luând măsuri să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului.

11.4. Responsabilităţile şefilor formaţiunilor de lucru şi ale personalului


muncitor
Şeful de echipă, precum şi locţiitorul acestuia, răspund de realizarea măsurilor de protecţia muncii
prevăzute în proiectele de execuţie şi de prevenire a accidentelor de muncă la lucrările pe care le conduc,
având în acest scop următoarele obligaţii:
Să execute numai lucrările încredinţate de maistru, respectând prevederile proiectelor,
prescripţiile tehnice şi regulile de protecţie a muncii.
Să nu execute nici un fel de lucrări pentru care nu s-au prevăzut măsuri de protecţie a
muncii, s-au prevăzut măsuri insuficiente sau s-au făcut improvizaţii.
Să nu admită la lucru muncitori fără control medical efectuat la angajare sau control medical
periodic, oameni bolnavi, oameni obosiţi, în stare de ebrietate sau fără instructaj corespunzător
lucrărilor pe care urmează să le execute.
Să nu execute lucrări la o înălţime mai mare de 1,5 m fără a avea asigurate măsurile de
protecţie necesare, respectiv schele, platforme de lucru sau alte amenajări conform cu regulamentul
de protecţie a muncii.

Pagina 40
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Să verifice înainte de începerea lucrului dacă muncitorii din subordine au echipamentul de


lucru şi de protecţie corespunzător, să verifice dacă dispozitivele de protecţie sunt în bună stare de
funcţionare şi dacă sunt bine amenajate căile de acces.
Să discute zilnic cu muncitorii din formaţia lor tehnologia pe faze de lucru şi măsurile de
protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor, insistând în mod deosebit asupra fazelor de lucru
periculoase.

Personalul muncitor execută lucrările pe care maistrul şi şeful de formaţia i le încredinţează, are
obligaţia să respecte prevederile proiectelor de execuţie, prescripţiile tehnice şi normele de protecţie a
muncii după cum urmează:
Să se prezinte la program, odihnit, îmbrăcat corect, cu echipamentul de protecţie adecvat.
Să nu se prezinte la lucru în stare de ebrietate şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul
programului.
Să participe în mod regulat la instructajul de protecţie a muncii şi să-şi însuşească regulile de
protecţie conform meseriei pe care o practică.
Să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit, precum şi lucrări de o periculozitate
care depăşeşte nivelul lui de calificare şi experienţă în muncă.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă se vor respecta următoarele reguli:


înainte de începerea lucrului se va verifica dacă uneltele de lucru, utilaj ele, maşinile, instalaţiile,
dispozitivele de protecţie şi echipamentul individual de protecţie sunt în bună stare;
se va păstra curăţenia la locul de muncă, precum şi întreţinerea căilor de acces;
se va folosi echipamentul de protecţie şi dispozitivele de protecţie conform instrucţiunilor stabilite de
producător;
se va evita folosirea mijloacelor de protecţie improvizate.

11.5. Instructajul de protecţie şi igienă a muncii


Instructajul de protecţie a muncii are drept scop formarea deprinderilor de muncă corecte şi formarea
unui comportament adecvat cerinţelor de securitate a muncii. Instruirea este obligatorie şi trebuie să aibă
caracter permanent, atât la locul de muncă cât şi în toate formele de şcolarizare şi învăţământ.
Muncitorii care lucrează în construcţii trebuie să fie instruiţi şi să cunoască specificul lucrărilor care se
execută pe şantiere, regulile generale de protecţie şi igienă a muncii care rezultă din tehnologiile de
execuţie, precum şi cele specifice locului de muncă unde îşi execută meseria.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de construcţii sunt obligate să asigure condiţiile organizatorice
pentru efectuarea unei instruiri eficace a tuturor angajaţilor şi în mod deosebit a celor care conduc puncte
de lucru sau procese tehnologice.
Instructajul specific de protecţie şi igienă a muncii trebuie să fie un proces continuu şi se va realiza în
etape eşalonate în timp, în scopul formării reflexelor de securitate faţă de riscurile profesionale.
Instructajul de protecţie a muncii va cuprinde următoarele faze:
- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de muncă;
- instructajul periodic.
Instructajul introductiv general se va face în cadrul cabinetului de protecţie şi igienă a muncii,
întocmindu-se în acest scop o tematică de instruire în care vor fi tratate detaliat următoarele puncte:
importanţa însuşirii regulilor de tehnică a securităţii muncii în construcţii - montaj;
importanţa respectării disciplinei în muncă, a prevederilor regulamentului de organizare şi
funcţionare, a codului muncii, a legislaţiei şi a altor reglementări referitoare la protecţia şi igiena muncii;
drepturi pe care le are personalul muncitor conform legilor în vigoare;
reguli de circulaţie care trebuie respectate pe teritoriul şantierelor, insistând asupra locurilor e de
trecere periculoase, de asemenea asupra folosirii numai a căilor de acces amenajate;
respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor avertizoare;
interzicerea staţionării sau a trecerii prin raza de acţiune a macaralelor, podurilor rulante şi a
utilajelor în funcţiune;
pericolul pe care îl reprezintă fumatul sau existenţa focului deschis în unele locuri;
reguli privind transportul şi depozitarea materialelor, indicându-se limitele greutăţilor admise;
Pagina 41
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

reguli privind manipularea şi depozitarea materialelor inflamabile, explozibile şi toxice;


necesitarea purtării şi folosirii corecte în timpul lucrului a echipamentului de protecţie şi de lucru;
obligativitatea folosirii la locul de muncă a dispozitivelor de tehnică a securităţii şi interzicerea
improvizaţiilor;
interdicţia pentru muncitori de a lucra în alt loc de muncă decât în acela în care a fost repartizat să
lucreze;
interzicerea aglomerării de materiale pe căile de acces, schele şi platforme de lucru;
acordarea primului ajutor în caz de accidentare şi în mod deosebit în caz de electrocutare.
Este interzisă admiterea muncitorilor la instructajul de la locul de muncă dacă nu a fost efectuat
instructajul introductiv general sau dacă acesta nu a fost corect efectuat.
Pentru instruirea muncitorilor la locul de muncă se va întocmi o tematică incluzând următoarele
puncte:
a) cunoştinţe despre riscurile de accidentare şi îmbolnăvirile profesionale specifice meseriei şi locului
de muncă;
b) cunoştinţe despre mijloacele, metodele de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale specifice meseriei şi locului de muncă;
c) descrierea mijloacelor tehnice de protecţie a muncii cu care este dotat locul de muncă,
obligativitatea folosirii şi păstrării lor;
d) descrierea echipamentului de protecţie a muncii şi de lucru specific meseriei, a mijloacelor
individuale de protecţie şi a modului corect de utilizare a lor, precum şi obligativitatea folosirii lor în
timpul muncii;
e) organizarea ergonomică a locului de muncă, păstrarea ordinii, curăţeniei şi a disciplinei în timpul
lucrului;
f) corectitudinea executării operaţiilor la principalele faze ale lucrărilor şi ordinea executării lor
pentru asigurarea deplinei securităţi a muncitorilor în timpul procesului de muncă, insistându-se
asupra celor dificile şi periculoase şi, în mod special, asupra celor executate la înălţime;
g) evidenţierea zonelor de risc de accidentare sau îmbolnăviri profesionale şi indicarea metodelor de
prevenire a riscurilor existente;
h) interdicţia de a lucra cu scule defecte, improvizate sau alte scule decât cele cu care este dotat
locul său de muncă şi pentru care este instruit;
i) necesitatea verificării sculelor, utilajelor şi a mijloacelor de protecţie înainte de începerea lucrului,
arătându-se pericolul pe care îl reprezintă pentru securitatea muncitorilor, a sculelor, utilajelor, a
dispozitivelor de protecţie a muncii defecte;
j) modul de efectuare a transportului în interiorul şantierului în condiţii de securitate şi mijloacele de
transport ce trebuie utilizate;
k) mijloace de prim ajutor în caz de accidentare, cu care este dotat punctul de lucru, locul unde sunt
amplasate acestea şi accesul la ele.

Instructajul periodic se face în mod obligatoriu în următoarele cazuri:


- când un muncitor a lipsit mai mult de 30 de zile de la lucru;
- când s-au modificat tehnologiile de lucru, s-au schimbat utilajele sau sculele;
- când muncitorul a fost mutat la alt loc de muncă;
- când au apărut modificări ale regulilor de protecţie a muncii;
- la revenirea muncitorilor din concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în urma unui
accident sau a unei boli.
Fişele de instructaj pentru protecţia şi igiena muncii se vor păstra de către conducătorul locului de
muncă şi sunt valabile numai în unitatea care le-a întocmit.
În funcţie de complexitatea lucrărilor şi de gradul de periculozitate al lucrărilor se vor face instructaje
bilunare, săptămânale şi chiar zilnice.
Instructajul zilnic se va face în următoarele condiţii:
Înainte de începerea programului, conducătorului punctului de lucru va efectua în fiecare zi un
instructaj privind lucrările care urmează a se executa în ziua respectivă. Se vor discuta
tehnologiile de lucru, insistându-se asupra fazelor de lucru periculoase, a dispozitivelor de
protecţie necesare şi a mijloacelor de prevenire a accidentelor de muncă;

Pagina 42
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Durata instructajului zilnic nu va fi mai mare de 15 minute, excepţie făcând lucrările foarte
periculoase unde durata poate fi majorată până la stabilirea detaliată a procedeelor de lucru;
La lucrările cu grad ridicat de periculozitate, la cere, potrivit regulamentului, trebuie să acorde
asistenţă tehnică compartimentul de protecţie a muncii, acesta va participa şi la instructajul zilnic
şi, împreună cu maistrul şi şeful formaţiei, vor stabili metodologia de lucru şi procedeele de
prevenire a accidentelor de muncă.

11.6. Repartizarea personalului la locurile de muncă


Toate procesele de muncă vor fi conduse şi supravegheate de persoane care au pregătirea
profesională corespunzătoare :funcţiei şi care au fost numite în acest scop.
Repartizarea muncitorilor la locurile de muncă se va face în funcţie de următoarele criterii:
a) clasificarea profesională pe care o impune gradul de tehnicitate a lucrărilor care li se
încredinţează;
b) condiţiile în care se desfăşoară munca, factorii de risc şi îmbolnăvirile profesionale;
c) aptitudinile pentru meserie, experienţa, capacitatea fizică şi psihică;
d) starea de sănătate, respectându-se cu stricteţe avizele medicale;
e) condiţiile speciale de muncă care trebuie asigurate femeilor şi tinerilor.

La locurile de muncă cu potenţial ridicat de accidentare vor fi repartizaţi numai muncitorii cu


înzestrare fizică deosebită, aptitudini certe pentru meseria şi lucrarea în execuţie, precum şi multă
experienţă în muncă.
La lucrările care se execută la înălţime se vor repartiza numai muncitori care întrunesc condiţiile de
vârstă, sănătate, calificare şi experienţă prevăzute în regulament.

11.7. Riscurile profesionale în construcţii


Toate locurile de muncă, de asemenea toate meseriile, prin natura lor, implică un anumit risc de
accidentare sau îmbolnăviri profesionale, din cauza intervenţiilor imprudente sau riscante ale oamenilor.
Aceste riscuri profesionale trebuie cunoscute de muncitori şi conducătorii proceselor de muncă la fel cum
trebuie cunoscute mijloacele de combatere a lor.
Riscurile profesionale vor fi evidenţiate pe faze de lucru în proiectele tehnologice, care vor conţine
mijloace de prevenire a lor, cum ar fi: dispozitive de protecţie, metode de lucru, instructaj, recomandări
speciale.

11.8. Manipularea materialelor şi utilajelor


Evitarea accidentelor de muncă care ar putea fi provocate în timpul destivuirii manuale a materialelor
se va face respectându-se următoarele reguli:
înainte de începerea destivuirii se va verifica stabilitatea stivei;
desfacerea stivei se va face de sus în jos, pe rânduri complete, smulgerea materialelor din stivă sau
răsturnarea acesteia fiind interzise.
Prevenirea accidentelor în timpul descărcării şi descărcării din mijloace de transport se va face
respectând următoarele reguli:
se vor folosi grinzi sau şine înclinate de dimensiuni care să poată susţine sarcina manipulată;
grinzile sau şinele vor fi bine fixate la partea inferioară iar la partea superioară nu vor depăşi
nivelul platformei din care se descarcă;
este interzisă rostogolirea liberă a materialelor, precum şi descărcarea lor simultană pe acelaşi
plan înclinat.

Accidentele posibile în timpul transportului manual al materialelor pot fi evitate respectând


următoarele reguli:
a) se vor folosi unelte adecvate şi rezistente pentru susţinerea greutăţii;
b) la transportul sarcinii pe umăr, muncitorii vor folosi acelaşi umăr, vor avea aceeaşi înălţime şi se
vor deplasa în pas cadenţat.

Accidentele posibile în timpul stivuirii materialelor vor fi evitate respectându-se următoarele reguli:
Pagina 43
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

a) stivele vor fi asigurate împotriva răsturnării sau a rostogolirii materialelor;


b) înălţimea stivei materialelor cu forme geometrice regulate rară stâlpi de susţinere laterali, trebuie
să fie de 1 ,5m pe latura scurtă a bazei;
c) nu se vor stivui decât materialele care au aceleaşi forme geometrice regulate;
d) materialele ambalate nu vor fi stivuite când ambalajele sunt deteriorate.

11.9. Mijloace independente de protecţie


11.9.1. Îmbrăcămintea de protecţie

Măsurile de protecţie colectivă luate la locurile de muncă vor fi completate cu echipamente şi


materiale de protecţie individuală, care sunt prevăzute în normative.
Folosirea echipamentului de protecţie individuală se ia în considerare numai atunci când se constată
că este imposibilă sau insuficientă aplicarea măsurilor de protecţie colectivă.
Echipamentele individuale sunt destinate să asigure protecţia muncitorilor în condiţii de muncă sau
mediu care trebuie aduse la cunoştinţă şi aplicate cu stricteţe.
Conducătorii locurilor de muncă şi şefii de echipă nu vor permite executarea lucrărilor înainte de a
verifica dacă fiecare muncitor este dotat cu echipamentul de protecţie şi materialele de protecţie necesare,
precum şi dacă muncitorii cunosc modul de utilizare a acestora.
Îmbrăcămintea de protecţie va fi aleasă în funcţie de condiţiile de lucru, fiind utilizate acele
echipamente care asigură maximum de securitate a muncii şi care asigură de asemenea confortul în timpul
execuţiei.

11.9.2. Centura de siguranţă


Centura de siguranţă se va utiliza în mod obligatoriu la locurile de muncă unde există pericolul de
cădere de la înălţime şi numai pentru lucrările la care nu se poate utiliza schela.
Înlocuirea schelei cu centura de siguranţă este strict interzisă.
Înainte de utilizarea centurii de siguranţă, se va verifica amănunţit starea cusăturilor, cordonul, părţile
metalice, frânghia sau lanţul şi cârligele de siguranţă.
Toate accesoriile şi întăriturile centurii de siguranţă trebuie să suporte o greutate cel puţin egală cu
rezistenţa de rupere specificată pentru centura respectivă.
La utilizarea centurilor de siguranţă se va ţine seama atât de rezistenţa centurii cât şi de rezistenţa
frânghiei şi de modul de prindere. Se va acorda toată atenţie punctelor de care se prinde de frânghia,
pentru ca acestea să fie rezistente.
Alegerea punctelor de legare constituie principala dificultate la utilizarea centurii de siguranţă. Şefii de
echipă şi maiştrii vor supraveghea cu cea mai mare atenţie această operaţie.

11.9.3. Casca de protecţie


Datorită vulnerabilităţii capului şi a urmărilor grave pe care le cauzează asupra sa căderile de obiecte
şi ciocnirile întâmplătoare, casca de protecţie este o componentă foarte importantă a echipamentului de
protecţie pentru constructori.
Importanţa căştii de protecţie este deosebită şi datorită gradului de siguranţă pe care îl conferă pentru
persoanele care o poartă permanent.
Purtatul căştii de protecţie este obligatoriu pentru toate persoanele care lucrează pe şantierele de
construcţii, precum şi pentru persoanele care vizitează ocazional şantierele.
Casca de protecţie trebuie să fie prevăzută cu o căptuşeală confecţionată din ţesătură textilă sau
dintr-un material plastic care trebuie să se regleze după forma capului şi care are rolul de a amortiza şocul
obiectelor căzute de la înălţime sau al căderii muncitorilor de la înălţime.
Sistemul de amortizare trebuie astfel reglat încât între el şi fundul calotei să rămână o distanţă de cel
puţin 3cm.
Este cu desăvârşire interzis să se poarte cască de protecţie fără căptuşeală de amortizare.
În anotimpurile friguroase sau în locurile de muncă cu temperaturi scăzute casca de protecţie se va
purta peste un capişon confecţionat din lână.

Pagina 44
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Rostul căştii de protecţie trebuie să fie foarte bine explicat la instructajul de protecţie a muncii în toate
fazele de instruire şi trebuie de asemenea foarte bine înţeles de muncitori.

11.9.4. Protecţia ochilor


Sticlele sau materialele plastice transparente pentru lentilele sau vizierele de protecţie vor avea
următoarele caracteristici:
vor avea rezistenţa necesară scopului pentru care sunt întrebuinţate;
nu vor avea dungi, bule de aer sau alte defecte;
calitatea optică va fi deosebită.

Ochelarii de protecţie care se folosesc pentru sudură vor avea sticlă mată.
Ochelarii de protecţie şi vizierele pentru faţă vor fi controlate la intervale regulate, toate părţile defecte
vor fi imediat remediate sau înlocuite.

11.9.5. Protecţia auzului


La locurile de muncă unde zgomotul depăşeşte nivelurile maxime admise este obligatoriu să fie
căutate soluţii tehnice pentru reducerea acestuia.
În cazul în care nu se pot realiza măsuri satisfăcătoare de reducere a zgomotului, personalul expus
va fi dotat obligatoriu cu dispozitive de protecţie a auzului, cum ar fi: dopuri din vată parafinată, antifoane
interne, căşti antifoane.
În funcţie de condiţiile de muncă şi cerinţele fiziologice ale activităţii vor fi alese dispozitive de
protecţie a auzului adecvate locului de muncă.
Muncitorii care lucrează în medii zgomotoase vor fi examinaţi medical la cel mult 12 luni de la
utilizarea unui dispozitiv de protecţie a auzului, pentru a se verifica eficacitatea acestuia.
Când dispozitivele de protecţie a auzului au fost folosite, ele vor fi bine curăţate şi sterilizate înainte
de a fi acordate altor persoane.

11.9.6. Protecţia respiraţiei


Muncitorii care lucrează în condiţii de toxicitate vor fi dotaţi cu măşti de protecţie.
Alegerea echipamentului pentru protecţia respiraţiei se va face în funcţie de următoarele condiţii:
a) procesul de muncă şi condiţiile de expunere;
b) proprietăţile fizice, chimice şi toxice ale substanţelor contra cărora trebuie realizată protecţia;
c) natura sarcinilor de serviciu pe care le îndeplineşte persoana care poartă echipamentul.
Masca de praf va fi aleasă în funcţie de mărimea granulelor de praf din zona de lucru.

11.9.7. Protecţia mâinilor şi a braţelor


Când se aleg mănuşi pentru lucru, este necesar să se ţină seama de pericolele la care este expus
muncitorul care le poartă, precum şi de necesitatea de mişcare liberă a degetelor.
Nu se vor folosi mănuşi pentru lucru la maşini şi aparate la care mâinile ar putea fi apucate de piesele
în mişcare.
Mănuşile obişnuite, mănuşile cu un deget, palmarele, trebuie să fie confecţionate din materiale
rezistente şi, când este cazul, să fie prevăzute cu întărituri speciale.
Mănuşile folosite pentru manipularea sau lucrul cu materiale iritante sau corozive vor fi purtate cu
manşeta introdusă sub mâneca hainei astfel încât să împiedice pătrunderea substanţelor în interiorul
mănuşilor.

11.9.8. Protecţia picioarelor


Jambierele de protecţie trebuie să fie astfel confecţionate încât să poată fi scoase rapid în caz de
necesitate.
Echipamentul pentru protecţia picioarelor (cizme, bocanci) va fi ales în funcţie de condiţiile de lucru şi
de natura operaţiilor executate.
Pantalonii de protecţia şi cizmele de protecţie vor fi astfel confecţionate încât să permită purtarea
pantalonilor peste cizme spre a nu permite pătrunderea materialelor iritante sau toxice în cizme.
Pagina 45
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

11.10. Lucrări executate pe timp friguros


Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe timp friguros reclamă luarea unor măsuri
suplimentare de organizare, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
Proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros va cuprinde, pe lângă prevederile organizatorice şi
tehnologice, şi pe cele specifice de protecţie a muncii.
Perioada convenţională de timp friguros se consideră intervalul 15 noiembrie - 15 martie.
Pentru şantierele situate la altitudini mai mari de 500 m, perioada convenţională de timp friguros va
putea fi prelungită pe bază de date statistice specifice locului unde se află amplasat şantierul, cât şi pe
baza aprobării beneficiarului.
În vederea aplicării măsurilor de siguranţă sau a metodelor specifice lucrărilor pe timp friguros, se
consideră zile friguroase, zilele în care temperatura aerului exterior la ora 8,00, în aer liber, la umbră şi
înălţimea de 2 m de la sol şi depărtare de cel puţin 5 m de clădiri încălzite, coboară sub +5°C.
Zilele friguroase se iau în considerare numai la lucrările la care, din motive obiective, nu au fost luate
măsuri e protecţie corespunzătoare, care să asigure la locurile de muncă o temperatură de minimum +5°C.
În vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele măsuri pregătitoare:
Asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţă de lângă construcţii, drumuri şi în
general de pe teritoriul şantierului, prin executarea de şanţuri de scurgere sau prin curăţirea celor
existente, prin gropi de colectare, diguri de protecţie, etc.
Executarea umpluturilor la fundaţiile terminate, amenajându-se pantele necesare pentru
îndepărtarea apelor;
Pregătirea căilor de transport din interiorul şantierului pentru asigurarea circulaţiei pe timp ploios;
Curăţirea şantierului de resturi de materiale;
Izolarea conductelor existente şi montarea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor;
Pregătirea utilajelor necesare pentru lucrările pe timp friguros, repararea şi adăpostirea lor;
Amenajarea centralelor de betoane şi mortare în vederea funcţionării pe timp friguros.
Montarea instalaţiilor pentru încălzirea apei şi agregatelor.
Amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de tip
friguros; proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor necesare cu respectarea dispoziţiilor
legale prevăzute în normative;
Curăţirea de zăpadă şi presărarea cu nisip sau zgură a căilor de circulaţie, a planurilor înclinate,
scărilor şi podinelor de lucru;
Se vor instrui paznicii de noapte asupra măsurilor imediate de alarmă şi localizarea în caz de
incendiu;
Se va organiza un control riguros al focurilor, în special în timpul nopţii;
Personalul muncitor al şantierului va fi instruit în vederea respectării condiţiilor de lucru, a aplicării
metodelor speciale şi a măsurilor de tehnică a securităţii pe timp friguros;
În timp de îngheţ se vor lua măsuri pentru golirea de apă a maşinilor şi utilajelor de construcţii, pe
timpul cât acestea nu funcţionează, precum şi a conductelor de apă neîngropate şi se va organiza
un sistem de control pentru respectarea acestei dispoziţii.

La executarea lucrărilor de terasamente se vor avea în vedere măsuri de protecţie care să asigure la
locurile de lucru o temperatură egală sau mai mare de +5°C.
La începutul perioadelor de dezgheţ se vor ţine sub supraveghere terasamentele, căile de rulare ale
macaralelor, precum şi schelele şi eşafodajele la care stabilitatea ar putea fi afectată de tasări.

11.10.1. Săpături
Executarea săpăturilor pe timp friguros nu se poate face în terenuri pentru care nu s-au luat măsuri
de protecţie contra îngheţului, în terenuri îngheţate sau în terenuri dezgheţate artificial.
Nu se recomandă folosirea metodei de lucru prin hidromecanizare la săpăturile de terasamente pe
timpul friguros.
Când se execută săpături în terenuri îngheţate, afânarea manuală a terenului este admisă numai la
lucrări de volum redus, la adâncimi mici.
Lucrările în terenul îngheţat se vor executa cu atenţie, dislocându-se blocuri de mărimi potrivite,
pentru a nu pune în pericol siguranţa personalului muncitor. Nu este permisă săparea sub taluz a terenului
dezgheţat şi dislocarea ulterioară a stratului îngheţat de deasupra.
Pagina 46
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Nu se recomandă folosirea excavatoarelor cu capacitatea cupei sub 0,5mc şi nici a screperelor sau
buldozerelor la lucrările de terasamente în terenuri îngheţate.

11.10.2. Betoane
La prepararea şi turnarea betoanelor pe timp friguros se vor lua următoarele măsuri:
se interzice încălzirea apei cu ajutorul aburului viu. Aceasta se va încălzi numai în rezervoare
prevăzute cu capace şi ţevi de preaplin şi aerisire.
ventilele conductelor de abur pentru încălzirea apei, a agregatelor sau betonului, vor fi amplasate
în locuri uşor accesibile, pentru a se putea efectua oprirea uşoară a aburului.
se interzice utilizarea încălzirii cu coşuri cu cărbune sau cu gaze, fără a se fi luat în prealabil
măsuri de ventilare corespunzătoare a spaţiului de lucru.
se interzice udarea betonului încălzit cu curent electric, rară a se întrerupe curentul electric.

La executarea lucrărilor de beton şi beton armat se vor avea în măsură următoarele măsuri:
în cazul când pe cofraje sau armături există zăpadă sau gheaţă, acestea vor trebui îndepărtate.
Dacă dezgheţarea se face cu abur sau apă fierbinte, betonul va trebui turnat imediat, pentru ca să
nu se formeze din nou pojghiţă de gheaţă;
pentru accelerarea întăririi betonului se poate folosi, ca accelerator de întărire, clorura de calciu;
persoanele care prepară şi utilizează soluţiile clorurate vor fi prevăzute cu echipamente de
protecţie în bună stare şi cu mijloace individuale de protecţie;
încăperile care servesc la păstrarea clorurii de var şi la prepararea apei clorurate vor fi întreţinute
în stare de curăţenie.

Decofrarea construcţiilor executate pe timp friguros se poate face când betonul pus în operă a atins
rezistenţele specificate în normativele în vigoare sau în proiectele de execuţie.

11.10.3. Zidării şi tencuieli


La executarea lucrărilor de zidărie se vor avea în vedere următoarele măsuri:
nu se vor întrebuinţa mortare de var simplu şi nisip deoarece, dacă îngheaţă înainte de terminarea
prizei, aceste mortare se fărâmiţează la dezgheţare;
pe timp friguros nu se admite stropirea cărămizilor cu apă care ar putea îngheţa pe suprafaţa
cărămizilor;
executarea zidăriei pe timp friguros trebuie să fie deosebit de îngrijită, respectându-se legăturile,
orizontalitatea, uniformitatea şi grosimea rosturilor, verticalitatea, deoarece aceasta contribuie la
stabilitatea zidăriei în perioada dezgheţului.

La executarea tencuielilor se vor respecta următoarele măsuri:


a) se interzice executarea lucrărilor de tencuieli cu folosirea soluţiilor clorurate în interiorul
încăperilor, cu excepţia tencuirii nişelor pentru radiatoare, care se va face cu ferestrele deschise;
b) se interzice aplicarea tencuielilor pe zidăria acoperită cu gheaţă;
c) se interzice executarea lucrărilor de tencuieli cu mortare obişnuite, când temperatura scade sub
+5°C;
d) la uscarea artificială a tencuielilor se vor lua măsuri de aerisire a gazelor emise de coşurile de
cocs.

11.10.4. Finisaje
La lucrările de zugrăveli şi vopsitorii se vor urmări următoarele măsuri:
a) executarea lucrărilor de spoieli, zugrăveli şi vopsitorii este permisă pe timp friguros şi cu materiale
obişnuite numai în încăperi încălzite, având temperatura de cel puţin +5°C, măsurată la 0,05m de
la pardoseală;
b) executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii interioare, cu produse pe bază de polimeri sintetici,
se va face la temperatura de minim +5°C;

Pagina 47
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

c) este interzisă încălzirea uleiurilor, lacurilor, vopselelor de ulei şi a solvenţilor direct la flacără,
pentru a se evita aprinderea lor; încălzirea se va face în apă caldă sau prin depozitare îndelungată
în încăperi încălzite.

La lucrările de montare a geamurilor se vor lua următoarele măsuri:


încăperile să fie încălzite;
cercevelele să fie curăţate de zăpadă sau de gheaţă;
montarea geamurilor în aer liber la temperaturi negative se admite în mod excepţional numai la
luminatoare şi la ferestre fixe, când cercevelele lor nu pot fi demontate şi aduse într-o încăpere încălzită.

11.11. Lucrări de terasamente


Înainte de începerea lucrărilor de terasamente trebuie să se facă cercetări geologice şi
hidrogeologice.
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente este necesar să se stabilească precis existenţa
instalaţiilor subterane, natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. În cazul când există asemenea
instalaţii subterane, lucrările de pământ trebuie să se execute luându-se toate măsurile de precauţie, sub o
supraveghere tehnică permanentă şi făcându-se un instructaj special muncitorilor care execută asemenea
lucrări.
În cazul când în timpul lucrului se descoperă construcţii şi instalaţii subterane, care nu s-au cunoscut
înainte, lucrările trebuie imediat întrerupte şi personalul evacuat, până la identificarea instalaţiilor
descoperite şi stabilirea eventualelor pericole ce s-ar putea ivi în caz de continuare a lucrărilor.
În apropierea conductelor de apă cu presiune şi a conductelor de gaz trebuie să se lucreze cu multă
grijă, sub supravegherea şefului de şantier sau a maistrului.
În cazul când se execută săpături în apropierea cablurilor electrice subterane aflate sub tensiune,
lucrările se vor executa numai după ce curentul a fost oprit.
Când se constată în timpul lucrului existenţa gazelor periculoase în gropile de săpătură, puţuri,
lucrările trebuie oprite imediat iar lucrătorii trebuie evacuaţi până la înlăturarea cauzelor.
Înaintea începerii lucrărilor de terasamente, trebuie luate măsuri pentru îndepărtarea de pe
amplasamentul lucrării respective a apelor de suprafaţă din vecinătăţi, deoarece acestea pot provoca
inundarea gropilor şi prăbuşirea malurilor.

11.11.1. Săparea manuală a terenului


Săparea gropilor de fundaţie şi a şanţurilor cu adâncime mică, în terenuri cu umiditate naturală şi în
cazul în care nu există ape freatice, poate fi executată cu pereţi verticali, fără consolidări, în următoarele
tipuri de teren:
teren uşor (nisip, umpluturi, etc.) la o adâncime maximă de 0,75m;
teren mijlociu (se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul), la 1,25m;
teren tare (se sapă cu sapa, cu târnăcopul şi cazmaua) la 2,00m;
teren foarte tare (se lucrează cu ranga, târnăcopul, barosul, etc. însă rar explozivi), la o adâncime
maximă de 2,00m.

În cazul existenţei unor terenuri cu condiţii diferite decât cele arătate anterior, săpăturile pentru
fundaţii şi şanţuri se execută cu pereţii în taluzuri, fără sprijinire, sau cu pereţii verticali sprijiniţi pe toată
înălţimea, conform indicaţiilor din proiectul de organizare a lucrărilor de şantier.
Este interzisă instalarea şi circulaţia vehiculelor sau utilajelor de construcţii, pozarea liniilor ferate,
plantarea stâlpilor pentru liniile aeriene, pentru instalarea iluminatului, în apropiere de locurile unde se
execută săpături pentru fundaţii, şanţuri, gropi în raza prismei de alunecare a terenului.
Amplasarea şi circulaţia vehiculelor şi a utilajelor de construcţii în raza prismei de alunecare a
terenului este permisă, în cazul pereţilor sprijiniţi, cu condiţia verificării prealabile a rezistenţei sprijinirii prin
calcul, în care se va ţine seama atât de mărime, cât şi de solicitările dinamice rezultate din sarcinile
respective. Viteza de circulaţie trebuie să fie de maximum 10 km/h.
Apa subterană care apare în timpul săpăturilor trebuie evacuată de îndată, pentru a nu înmuia
pământul şi produce prăbuşirea malurilor. În momentul în care se ajunge la pânza de apă, săpăturile de
fundaţii se opresc şi se face sprijinirea malurilor, fiind interzisă continuarea săpăturilor sub apă rară a se
sprijini în prealabil malurile.
Pagina 48
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pământul provenit din săpătură trebuie aşezat la o distanţă de cel puţin 0,5m de la marginea
pereţilor săpăturii.
Este interzisă aşezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii sau a şanţului la o
distanţă mai mică de 0,75m de la margine.
Trebuie să se supravegheze zilnic starea terenului, în cazul când sunt posibile surpări sau alunecări
ale maselor de pământ. Nu se va începe lucrul fără o verificare prealabilă a terenului .
Când se constată crăpături longitudinale, paralele cu marginea săpăturii, se evacuează muncitorii şi
utilajul, se consolidează terenul şi apoi se reîncepe lucrul.
Se vor lua măsuri contra surpării pereţilor săpăturii, în cazul când în apropiere se găsesc utilaje şi
mecanisme care produc vibraţii în timpul lucrului.
Executarea săpăturilor în gropi, şanţuri largi, etc., trebuie să se facă cu formarea de maluri la unghiul
taluzurilor naturale sau cu sprijinirea respectivă a pereţilor.

11.11.2. Săparea mecanizată a terenului cu excavatorul


La executarea mecanizată a lucrărilor de fundaţii, pereţii săpăturilor se vor consolida cu panouri
confecţionate anterior care se vor introduce de sus, pe măsura avansării lucrărilor.
În timpul lucrului este interzis accesul oamenilor deasupra frontului de lucru în limitele taluzului
natural. De asemenea, este interzis a se sta în raza de acţiune a utilajelor.
Lăţimea platformei de lucru trebuie să asigure posibilitatea deplasării utilajelor şi mijloacelor de
transport. Distanţa minimă între cea mai proeminentă parte a mecanismelor şi marginea platformei trebuie
să fie de cel puţin 1,5 m, în funcţie de natura terenului şi greutatea utilajului.
Trecerea sau staţionarea sub cupa sau braţul excavatorului este interzisă.
La descărcarea pământului excavat direct în autovehicule, conducerea cupei deasupra
autovehiculului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea de dinapoi a autovehiculului spre partea din
faţă, oprindu-se deasupra platformei de încărcare, la mijloc. Se va coborî apoi cupa atât cât permite
descărcarea. Este interzis a se trece cu cupa pe deasupra cabinei de comandă a autovehiculului, a
descărca în autovehicul de la înălţime şi a sta pe autovehicul în momentul descărcării. Este interzisă
rămânerea şoferului în autovehicul în timpul încărcării acestuia.

11.12. Prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor


11.12.1. Prepararea betoanelor
Amplasarea unităţilor pentru prepararea betoanelor şi a instalaţiilor de concasare, sortare şi
prelucrare a agregatelor, cât şi transportul şi însilozarea acestora trebuie să corespundă normele de
protecţie a muncii şi normelor de protecţie a mediului înconjurător.
În timpul funcţionării, staţia va fi închisă cu grilaj, spre a nu fi posibil accesul la cupa de agregate.
Este interzis accesul personalului muncitor străin de formaţia de lucru, în zona de preparare a
betonului.
În timpul preparării betonului, cât şi al opririi staţiei de preparare, cupa de încărcare a betonierei
trebuie să fie lăsată în jos şi blocată.
Curăţirea gropilor de încărcare a cupelor va fi făcută numai după blocarea acestora în poziţia ridicată
şi după întreruperea şi scoaterea instalaţiei electrice de sub tensiune.
Curăţirea tobei de amestec, a jgheabului de curgere a betonului, a buncărului de descărcare şi a altor
elemente componente, executarea unor lucrări de întreţinere sau de reparare, sunt permise numai după
oprirea instalaţiei de preparare şi deconectarea acesteia de la sursa de curent electric sau sursa de
acţionare a motorului termic.
În cazul utilizării betonierelor mobile, acestea trebuie bine fixate pe locurile de lucru, blocate sau
prinse între saboţi fixaţi cu buloane.
Descărcarea betonului proaspăt se va face prin răsturnarea comandată a tobei sau deschiderea
orificiului de evacuare din cuvă. Se interzice ajutatul la descărcarea instalaţiei de amestecat betoane cu
lopeţi sau cu alte mijloace.
Este interzisă circulaţia sau staţionarea persoanelor sub gurile de descărcare ale instalaţi ei de
preparare a betoanelor.

Pagina 49
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Instalaţia de preparare a betoanelor, acţionată cu motoare electrice, va fi verificată zilnic de mecanicul


instalaţiei în ceea ce priveşte existenţa şi starea legăturii la pământ.
Platformele şi scările ce deservesc instalaţia de preparare a betoanelor vor fi prevăzute cu
balustrade, iar părţile instalaţiei care pot accidenta prin atingere personalul, cu grilaje de protecţie.
Orice intervenţie la instalaţi a electrică se va face numai cu electricieni autorizaţi, cu calificare
corespunzătoare şi desemnaţi de şeful staţiei.

11.12.2. Prepararea mortarelor


Prepararea mortarelor se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar sau al betonierelor.
Se vor respecta normele de protecţie a muncii specifice preparării mortarelor, care coincid cu normele de
protecţie a muncii specifice preparării betoanelor.

11.12.3. Utilizarea aditivilor


În cazul utilizării de aditivi la prepararea betoanelor, şeful staţiei de betoane este obligat să ia măsuri
corespunzătoare de protecţie a muncii, în funcţie de substanţe le chimice din care sunt alcătuiţi aditivii şi de
instrucţiunile date de producătorul aditivului.
Magaziile pentru depozitarea aditivilor vor fi amplasate cât mai aproape de locurile de utilizare. Este
interzis accesul la locurile de depozitare a aditivilor, persoanelor care nu lucrează cu aceste substanţe.
Prelucrarea aditivilor pentru tratarea betonului se va face cu scule speciale specifice fiecărui aditiv,
conform instrucţiunilor de folosire elaborate de producătorul aditivului.

11.12.4. Transportul betonului


Transportul betonului se poate face cu autobetoniere, autobasculante, benzi transportoare, bene,
tomberoane, rabe. Înainte de utilizare, starea mijlocului de transport va fi verificată zilnic.
La transportul betonului pe verticală şi orizontală, staţionarea persoanelor sub şi în raza utilajului de
ridicat este interzisă.
Circulaţia pe cofraje după montarea armăturilor pentru transportul betonului se va face pe podine
aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m.
Circulaţia şi staţionarea persoanelor în zona de basculare a betonului din mijlocul de transport este
interzisă.
Imediat după turnare, dispozitivele pentru transportul betonului vor fi în mod obligatoriu spălate.
Se va urmări ca durata transportului de la locul de preparare până la locul de turnare să nu
depăşească timpul necesar pentru păstrarea compoziţiei şi omogenităţii betonului şi să nu favorizeze
apariţia fenomenului de segregare. Betonul degradat poate crea condiţii de accidente prin înfundarea
conductelor si creşterea presiunii în instalaţie peste limitele de securitate.

11.12.5. Transportul mortarului


Transportul mortarului se poate face cu autobetoniere, autobasculante, pompe de mortar, maşini de
tencuit, buncăre, bene, tomberoane. Înainte de utilizare, starea mijlocului de transport va fi verificată zilnic.
Se interzice punerea în funcţiune a pompelor de mortar dacă nu conţin pastă iar în timpul lucrului este
interzis a se depăşi presiunea maximă a acestora.
Nu este admisă îndoirea în unghi a conductelor şi legarea acestora cu sârmă la ştuţurile utilajului.
Legarea se va face cu brăţări strânse cu buloane.
Personalul muncitor care lucrează cu injectorul de mortar trebuie să poarte obligatoriu ochelari de
protecţie.

11.12.6. Turnarea şi compactarea betonului


Şeful de şantier, şeful de lot, şeful de punct de lucru şi maistrul au următoarele obligaţii:
să organizeze instructajul de protecţie a muncii pentru tot personalul muncitor al şantierului şi să
verifice prin sondaj modul în care se face acest instructaj;
să ia măsuri pentru expunerea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi a afişelor de propagandă prin
care se exemplifică măsurile care trebuie luate pentru prevenirea accidentelor de muncă;
să urmărească aplicarea la fiecare loc de muncă a măsurilor specifice de protecţie a muncii.
Pagina 50
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Înainte de începerea turnării betonului, şeful punctului de lucru va controla modul de execuţie a
cofrajelor, a schelelor şi a podinelor de lucru şi rezistenţa acestor elemente de construcţie.
În cazul turnării betonului la o înălţime mai mare de 1,5 m, podinele de lucru vor fi prevăzute cu
balustrade şi bordură de margine .
Se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare unde este pericol de cădere a
betonului. Dacă, din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de
protecţie.

La compactarea betoanelor cu ajutorul vibratoarelor, se vor lua următoarele măsuri:


a) vibratoarele vor fi verificate înainte de începerea turnării, cele găsite cu defecţiuni fiind eliminate;
b) în cazul în care vibratoarele se defectează în timpul turnării, ele vor fi imediat deconectate şi
predate electricianului pentru verificare;
c) carcasa vibratorului va fi legată la pământ, iar muncitorii vor purta in timpul lucrului cizme si
mănuşi electroizolante;
d) conductorii electrici, care alimentează cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolaţi în tub de
cauciuc;
e) în timpul deplasării vibratorului, precum si întreruperilor lucrului, oricât de scurt, se va deconecta
obligatoriu vibratorul de la reţea;
f) instalaţiile electrice necesare punerii in funcţiune a vibratoarelor, se vor realiza respectându-se
regulile de tehnică a securităţii pentru instalaţii electrice.

Manevrarea vibratoarelor se va face de personalul muncitor căruia i s-a făcut instructajul de


manipulare, precum şi cel specific de protecţie a muncii.

11.13. Fasonarea şi montarea armăturiior din oţel – beton


Descolăcirea şi îndreptarea oţelului pentru armarea betonului trebuie făcută pe un teren de lucru
destinat numai pentru acest scop şi împrejmuit.
La îndreptarea oţelului - beton pentru armături cu ajutorul mecanismelor este necesar ca:
a) fixarea capetelor oţelului - beton în tamburul de îndreptare să se facă numai după oprirea
motorului;
b) înainte de pornirea motorului, tamburul să se acopere cu apărătoarele de protecţie;
c) porţiunea de trecere a oţelului - beton pe tambur să fie prevăzută cu un dispozitiv de protecţie.

Este interzisă ţinerea în mână a bare lor mai scurte de 30cm la ştanţa acţionată cu motor, pentru a se
evita prinderea mâinii în timpul tăierii barelor.
Îndoirea manuală a armăturilor de oţel - beton se va face cu chei speciale, în bună stare, pentru a nu
se produce rănirea mâinilor muncitorilor. Uneltele şi dispozitivele de îndoire a armăturii vor fi verificate
zilnic, înainte de începerea lucrului.
Se interzice montarea armăturilor în apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune. În cazul în care
linia electrică nu poate fi scoasă de sub tensiune, se vor lua măsuri speciale de electrocutare.
Praful metalic şi de rugină ce rezultă în urma prelucrării armăturii şi a fasonării ei se va îndepărta
numai cu perii sau mături.
Este interzisă circulaţia pe armăturile carcaselor sudate. Sudarea carcaselor pe stâlpi, grrinzi şi piloţi
trebuie făcută în poziţie orizontală, pe capre sau pe suporturi metalice.

11.14. Lucrări de zidărie şi tencuieli

11.14.1. Executarea zidurilor


Executarea lucrărilor de zidărie la înălţime trebuie să se facă de pe schele tipizate sau realizate
reglementar, îngrădite cu parapete de 1 m înălţime şi prevăzute cu bordură.
Se interzice circulaţia pe ziduri. Pentru circulaţie se vor folosi numai schelele.

Pagina 51
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Aducerea mortarului şi cărămizilor pe clădirile în curs de execuţie se va face în dispozitive speciale,


asigurate pentru evitarea căderii materialelor.
Se interzice executarea zidăriei pe o înălţime mai mare de două etaje, fără legarea acesteia prin
planşee sau fără a se monta pe grinzile planşeelor o podină provizorie.
Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidărie se va face astfel încât să se lase un
spaţiu de minimum 0,5 m între zidul ce se execută şi materiale, de-a lungul întregului front de lucru. Podina
de lucru va fi cu cel puţin 15 cm mai jos decât nivelul zidăriei. Înălţimea zidăriei nu va depăşi 1,2 m
deasupra nivelului podinei de lucru. Pentru înălţimi mai mari se vor monta podine auxiliare.
La zidirea pereţilor exteriori de pe schelele interioare se vor monta, obligatoriu, viziere de protecţie pe
perimetrul exterior al construcţiei, pentru oprirea căderii obiectelor de sus.
În cazul în care este necesar a se tăia sau sparge unele zidării, personalul muncitor va fi dotat cu
ochelari de protecţie.

11.14.2. Executarea tencuielilor


La lucrările de tencuieli interioare şi ipsosării se vor putea utiliza podine aşezate pe capre
nedeplasabile. Folosirea scărilor duble este permisă numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire în
locuri izolate.
În cazul în care nu există schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executate de pe
podine împrejmuite, aşezate pe console trecute în afară prin golul ferestrei respective.
În procesul de aplicare a mortarului, injectorul trebuie să se ţină la o distanţă de 1-1,5 m de suprafaţa
care se tencuieşte şi sub un unghi de circa 90° faţă de această suprafaţă. Aplicarea mortarului se va face
de sus în jos, în straturi de cel mult 6-7 mm grosime.
În cazul opririi pompei de mortar mai mult de 20 minute, conducta trebuie suflată cu aer comprimat,
pentru evacuarea dopurilor formate în ea.
La aplicarea tencuielilor torcretate, precum şi la prelucrarea uscată a tencuielilor în încăperi închise,
se vor lua măsuri de ventil are permanentă, în scopul evacuării prafului.

11.15. Manipularea şi transportul prin purtare a maselor


Prin manipulare şi transport prin purtare sau manipulare manuală a maselor conform definiţiei din
Normele generale de protecţie a muncii, se înţelege orice operaţie de transport sau susţinere a unei mase
de către unul sau mai mulţi salariaţi, inclusiv ridicarea, coborârea, împingerea, tragerea, purtarea sau
deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiţiilor ergonomice nefavorabile,
implică riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
În cazurile în care manipularea şi transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea persoanei
juridice sau fizice va organiza locurile de munca astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de
siguranţă şi cu risc cât mai mic pentru sănătate şi:
a) va evalua în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru activitatea respectivă în ceea ce
priveşte:
b) caracteristicile masei;
c) efortul fizic depus;
d) caracteristicile mediului de muncă;
e) caracteristicile activităţii.
f) va dispune şi va urmări realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul evitării sau reducerii
riscurilor de accidentare sau afectare a sănătăţii.
La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai
salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără efectuarea unor controale medicale
periodice.
Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmări ca salariaţii care execută lucrări de manipulare şi
transport prin purtare să primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi transportul prin
purtare şi riscurile la care se expun în cazul în care aceste activităţi nu sunt executate corect.
Salariaţii vor fi informaţi asupra măsurilor luate de conducerea persoanei juridice pentru asigurarea
securităţii, la manipularea şi transportul prin purtare.
Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmări modul în care salariaţii respectă indicaţiile tehnice
de lucru privind manipularea şi transportul prin purtare.
Pagina 52
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea sarcinii de
ridicat precum şi centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric.
În timpul manipulării manuale a maselor, salariatul trebuie să aibă vizibilitate.
Conducătorul locului de muncă va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea şi
transportul maselor cu centrul de greutate excentric.
Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzătoare.
Manipularea în acelaşi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai dacă sunt fixate între ele
corespunzător. Obiectele în cutii, lăzi, etc, trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Traseul pe care îl
parcurge salariatul în timpul transportului nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos .
Manipularea şi transportul maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare se va face numai cu
palmare.
Se interzice manipularea manuală a maselor în / din locuri în care nu există spaţiu pe orizontală sau
pe verticală corespunzător pentru realizarea acestei activităţi.
Planurile înclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea şi transportul manual al maselor trebuie să
aibă stabilitate şi să fie prevăzute cu parapeţi de protecţie.
În cazul în care condiţiile climatice (vânt, ceaţă, căldură excesivă, etc) nu permit manipularea şi
transportul manual al maselor în condiţii de securitate, conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri
suplimentare pentru eliminarea sau micşorarea riscului de accidente sau îmbolnăvire profesională.
Se interzice utilizarea salariaţilor la manipularea şi transportul manual al maselor dacă nu au
echipament de protecţie şi / sau de lucru corespunzător şi în bună stare.

11.16. Transportul cu mijloace nemecanizate


Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi
transport se va face în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează, de natura terenului, de
modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.
Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât să reziste condiţiilor de exploatare şi se
vor utiliza numai pentru executarea operaţiilor pentru care au fost destinate.
Înainte de a trece la încărcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui.
Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scrisă capacitatea de transport a acestuia.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă defecţiuni. Se interzice utilizarea
cărucioare lor cu 3 sau 4 roţi care au sistemul de autofrânare defect.

11.17. Prevederi finale


Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de câte ori va fi necesar, măsuri
suplimentare, astfel încât să se evite producerea oricărui accident.

Întocmit,
ing. Octavian Burcu

Pagina 53
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 54
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

12. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor – memoriu tehnic


general
12.1. Generalităţi
Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare sunt obligatorii pe timpul executării
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor de bază şi la executarea lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv
la depozitarea, transportul şi manipularea materialelor şi manipularea substanţelor combustibile care se
pun în operă.
La activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este obligat să participe întregul personal încadrat,
aceasta constituind o sarcină de serviciu.
Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii cuprinde în
principal:
a) Constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor, stabilirea obligaţiilor ce revin acesteia şi a
metodologiei de lucru, precum şi întocmirea planului de apărare împotriva incendiilor. În unităţile
de construcţii unde, din cauza sferei reduse de activitate şi a personalului, nu este oportună
constituirea unei comisii de apărare care să îndrume şi să controleze activitatea de prevenire şi
stingere a incendiilor, consiliul de administraţie va desemna prin dispoziţie un responsabil cu
prevenirea şi stingerea incendiilor, stabilind atribuţiile acestuia.
b) Constituirea serviciului de pompieri, încadrarea acestuia cu personal corespunzător şi dotarea cu
mijloace şi materiale de intervenţie, întocmirea programului de instruire şi stabilirea atribuţiilor ce
revin membrilor acestuia.
c) Stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor ce revin personalului
încadrat, serviciilor şi compartimente lor funcţionale, precum şi altor organisme constituite în
unitate a respectivă.
d) Organizarea activităţii instructiv educative pentru prevenirea incendiilor în rândul întregului
personal încadrat.
e) Organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de
protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi de întreţinere în stare de
funcţionare a acestor mijloace.
f) Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe locurile de muncă şi a evacuării persoanelor şi
bunurilor în caz de incendiu.
g) Organizarea controlului sistematic al respectării normelor, realizarea măsurilor şi îndeplinirii e
obligaţiilor şi atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

12.2. Lucrări de organizare de şantier


12.2.1. Generalităţi
Lucrările de organizare de şantier se realizează conform proiectului de organizare de şantier, parte
componentă şi obligatorie a documentaţiei economice pentru orice categorie de lucrări de construcţii
montaj, indiferent de forma de proprietate a unităţii care execută lucrările respective.
În organizarea şantierului se pot folosi construcţii sau obiecte:
- definitive
- provizorii
- obiecte tipizate

Obiectele ce se prevăd pentru lucrările de organizare de şantier pot fi tipizate sau netipizate.
Dintre obiectele tipizate existente, se pot folosi:
- module de clădiri spaţiale
- lucrări de plan general
- împrejmuiri
- obiecte social-administrative spaţiale demontabile şi provizorii
- depozite pentru materiale de construcţii
- unităţi demontabile de prelucrat agregate pentru betoane
Pagina 55
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

- unităţi de preparare a betoanelor


- ateliere de producţie secundară
- ateliere de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor
- obiecte demontabile pentru utilizări diverse

Amplasarea obiectelor de organizare de şantier şi determinarea ariei construită, maxima admisă a


compartimente lor de incendii, se stabilesc în funcţie de gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri şi
de pericol de incendiu sau destinaţie astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu posibilitatea de extindere
a acestuia să fie limitată.

12.2.2. Drumuri, căi ferate


Drumurile şi platformele utilizate pentru transportul pe şantier pe durata execuţiei lucrărilor de
construcţii montaj vor fi realizate, pe cât posibil, cu prioritate în soluţie definitivă, inclusiv lucrările de
canalizare şi evacuare a apelor pluviale.
Drumurile interioare vor fi prevăzute cu iluminat corespunzător pe timp de noapte.
Căile rutiere trebuie întreţinute corespunzător şi Iară obstacole astfel încât intervenţia în caz de
incendiu să se efectueze normal·fiind interzisă depozitarea materialelor şi a utilajelor pe acestea.

12.2.3. Instalaţii de încălzire


Încălzirea obiectelor de organizare de şantier se poate executa local (cu sobe, radiatoare electrice,
aeroterme, etc.) sau cu instalaţie de încălzire centrală. Sistemul de încălzire se va alege în funcţie de
categoria pericolului de incendiu a încăperilor sau a construcţiilor respective.
Încălzirea locală se admite în încăperi social administrative, de garare pentru maximum 10 maşini,
dacă alimentare a sobelor se face din exterior sau din încăperi alăturate fără pericol de incendiu. Nu se
admite instalarea sobelor fără acumulare de căldură în magazii de materiale combustibile sau de mare
valoare sau în clădiri cu amplasament necorespunzător.

12.2.4. Instalaţii de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor


Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier trebuie să
se facă, de regulă, prin executarea instalaţiilor definitive de alimentare cu apă, înaintea începerii execuţiei
principalelor lucrări de construcţii.
Atunci când acest lucru nu este posibil se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apă
pentru stingerea incendiilor în faza de organizare de şantier.
Alimentarea provizorie cu apă se poate asigura prin reţele de incendiu cu hidranţi de incendiu sau
prin bazine ori rezervoare prin care apa să fie utilizată în caz de incendiu cu pompe mobile.
Organizările de şantier care au reţele de joasă presiune sau bazine cu apă trebuie să fie dotate cu
autopompe sau cu pompe manuale de incendiu, în raport cu mărimea şi vulnerabilitatea lor la incendiu.
În cazul alimentării cu apă din bazine sau rezervoare, numărul şi capacitatea acestora se vor stabili în
funcţie de mărimea organizării de şantier.
Rezervoarele, bazinele sau alte surse de alimentare cu apă rece, situate la distanţe mai mici de 1000
m faţă de organizarea de şantier şi luate în consideraţie pentru stingere, vor avea asigurate posibilităţi de
alimentare a pompelor de incendiu mobile direct din acestea. Punctele de staţionare şi alimentare a
punctelor mobile de incendiu la bazine, rezervoare sau alte surse de apă, se vor stabili astfel încât radiaţia
termică sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate să nu împiedice desfăşurarea acţiunii de
intervenţie.
Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile astfel încât înălţimea de aspiraţie a
pompelor să nu depăşească 6 m, iar în dreptul sorbului să se asigure o adâncime a apei de minimum 1 m.
Acolo unde există surse naturale de apă (râuri, iazuri, lacuri, fântâni cu debit suficient şi adâncime
corespunzătoare) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apă în caz de incendiu. Instalaţiile cu
apă pentru stingerea incendiilor se execută astfel încât să fie ferite de îngheţ şi să poată funcţiona pe
durata normată de intervenţie pe timp de incendiu.

Pagina 56
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

12.2.5. Sector administrativ - cazare - cantine


Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de şantier, de regulă, nu vor fi comasate cu
cele productive, cu excepţia birourilor, vestiarelor aferente.
La amplasarea paturilor în dormitoare comune se vor asigura culoare de circulaţie şi evacuare
corespunzătoare numărului de persoane din acestea. Coridoarele de evacuare din clădiri provizorii
destinate cazării sau pentru administraţie vor avea lăţimea de minimum 1,25 m.
Corpurile electrice de iluminat incandescent din încăperile de cazare comună vor fi prevăzute cu
globuri de protecţie.
Obiectele cu caracter special se dispun izolat iar în încăperile de cazare comună se interzice
utilizarea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum şi a altor aparate şi mijloace electrice de încălzit şi
iluminat defecte, improvizate sau nesupravegheate. Nu se permite lăsarea nesupravegheată a focului în
sobe .
La distanţă mai mică de 10 m faţă de vagoanele dormitor şi barăcile combustibile se interzice facerea
focului deschis.
Prepararea hranei, servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea lenjeriei şi îmbrăcămintei, se vor face
în încăperi special destinate acestor scopuri cu echipamente şi aparate în perfectă stare de folosinţă şi
funcţionare.
Amplasarea meselor şi scaune lor în sălile de mese se va face astfel încât să se asigure circulaţia
funcţională şi evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
În caz de incendiu în spaţiile de cazare comună se evacuează în primul rând persoanele şi apoi
bunurile materiale, iar stingerea incendiului se face cu apă şi spumă.

12.2.6. Depozitarea materialelor de construcţii


Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, pânză bitumată,
polistiren) precum şi depozitele de lichide combustibile cu excepţia carburanţilor, amenajate pe platforme
deschise, se vor amplasa la o distanţă de minimum 16 m faţă de construcţiile de organizare de şantier cu
grad scăzut de rezistenţă la foc.
Materialele combustibile necesare procesului de execuţie a lucrărilor de bază construcţii şi instalaţii,
în cantităţile minime necesare fluxului tehnologic, pot fi depozitate temporar în exteriorul construcţiei în curs
de execuţie sau în interiorul acesteia fără a împiedica accesul pe căile de acces-evacuare şi de intervenţie.
În ambele situaţii şi de la caz la caz se asigură măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Depozitele de materiale incombustibile pot fi amplasate la orice distanţă de construcţiile pentru
organizarea de şantier sau de cele existente ori în curs de execuţie, cu condiţia să nu blocheze căile de
acces la construcţii, la sursele de apă, pichetele PSI şi căile de evacuare din construcţie.
Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materiale combustibile de construcţii se va utiliza:
a) apă sau spumă pentru materialele din lemn, produse din cauciuc, policlorură de vinil, polietilenă,
linoleum, tapete, carton şi pânză asfaltată.
b) spumă, abur, gaze inerte, nisip, pentru prenandez, şi alţi adezivi sau solvenţi inflamabili şi lichide
combustibile
c) apă sub formă de jeturi puternice pentru materiale solide
d) apă pulverizată, spume şi gaze inerte pentru spumele din mase plastice (polistiren, etc.)

Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii


şi după caz împotriva temperaturii.

12.2.7. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timp friguros


Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe timp friguros necesită luarea unor măsuri
suplimentare specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
În vederea executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua din timp următoarele măsuri pregătitoare:
a) asigurarea posibilităţii de îndepărtare a apelor de suprafaţă de lângă construcţii, drumuri şi în
general de pe teritoriul şantierului, prin executarea de şanţuri de scurgere şi curăţirea celor
existente, gropi de colectare, diguri de protecţie
b) pregătirea şi amenajarea drumurilor şi căilor de transport pentru asigurarea circulaţiei pe timp de
ploaie şi îngheţ
Pagina 57
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

c) izolarea conductelor existente şi montarea de robinete de golire la punctele joase ale reţelelor
d) amenajarea sau revizuirea construcţiilor provizorii ce urmează a fi folosite în perioada de timp
friguros
e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent în special în timpul nopţii
f) instruirea paznicilor de noapte asupra măsurilor imediate de alarmă şi localizare în caz de
incendiu
g) permanenta instruire a personalului al şantierului asupra cunoaşterii şi respectării condiţiilor
specifice de lucru şi aplicării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
h) golirea de apă a maşinilor şi utilajelor de construcţii pe timpul cât acestea nu funcţionează, precum
şi a conductelor de apă neângropate şi organizarea unui sistem riguros de control

La executarea lucrărilor de construcţii pe timp de iarnă se iau următoarele măsuri:


a) pentru lucrările ce se execută în barăci închise este interzisă depăşirea temperaturii strict
necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare
b) încălzirea se asigură, de regulă, prin instalaţii cu abur, apă caldă, aer cald
c) în cazul încălzirii locale cu sobe, inclusiv la lucrările de finisaje din clădiri în curs de execuţie,
acestea vor fi racordate la coşuri de fum
d) interzicerea oricăror focuri deschise atât în interior cât şi în aer liber - care nu sunt aprobate şi
controlate de conducerea şantierului
e) locurile de muncă şi spaţiile de circulaţie vor fi vor fi iluminate corespunzător
f) mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase de apă, etc.)
trebuie să fie în stare de utilizare permanentă, amplasate în locuri vizibile şi uşor accesibile, la
îndemâna personalului care le foloseşte şi ferite de intemperii. Stingătoarele şi vasele cu apă
trebuie ferite de îngheţ. Se iau măsuri pentru schimbarea încărcăturii stingătoarelor cu încărcătura
de iarnă.
g) cantităţile de apă necesară (bazine, rezervoare, etc.), a pompelor, conductelor, furtunurilor, ţevilor
de refulare, etc., precum şi a numărului de panouri de incendiu (echipate cu stingătoare, nisip,
unelte, furtunuri, etc.) se asigură potrivit normelor de dotare.
h) instalaţiile de apă de incendiu (racorduri conducte, hidranţi, cămine, rezervoare, etc.), care conţin
apă şi sunt expuse îngheţului în timpul iernii, atunci când nu sunt protejate sau prevăzute cu
dispozitive fixe de încălzire cu abur sau apă caldă, se protejează împotriva îngheţului prin
acoperire cu materiale izolatoare termic în cutii special amenajate pentru acest scop. Punctele cu
alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri sau bazine descoperite, vor avea copci care se menţin în
stare corespunzătoare de utilizare şi platforme amenajate pentru amplasarea şi manevra maşinilor
de luptă contra incendiilor.
i) se asigură recircularea apei la rezervoarele de apă pentru incendiu, luându-se măsuri din timp
pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica această recirculare.
j) se iau măsuri de dotare a tuturor locurilor de muncă cu unelte pentru curăţirea zăpezii de pe
drumurile de acces, de pe platforme, scări, pentru asigurarea în bune condiţii a circulaţiei
maşinilor şi a personalului de intervenţie, precum şi pentru exploatarea normală a instalaţiilor.
k) la staţiile de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru încălzire a sobelor metalice,
reşouri electrice şi a oricărei surse de foc deschis.
l) se iau măsuri pentru asigurarea depozitării corespunzătoare a materialelor şi substanţelor
combustibile în scopul evitării producerii incendiilor sau exploziilor datorită depozitării
necorespunzătoare ori a unor reacţii de contact periculoase.
m) se stabilesc şi amenajează locuri pentru fumat şi în general se pune accent pe reglementările
referitoare la utilizarea focurilor deschise, în scopul asigurării prevenirii şi stingerii incendiilor.

12.3. Lucrări de execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora


12.3.1. Lucrări de terasamente, săpături
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente şi săpături este necesar să se cunoască cu precizie
natura, traseul şi cotele de pozare în adâncime ale instalaţiilor subterane din zona amplasamentului, pe
baza unui plan coordonator la zi, pus la dispoziţie de către beneficiar şi să se încheie un acord scris cu
unitatea ce administrează instalaţiile subterane respective.
Pagina 58
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

În situaţia în care în timpul lucrului se descoperă construcţii şi instalaţii subterane care nu s-au
cunoscut dinainte, lucrările trebuie imediat întrerupte şi personalul evacuat, până la identificarea instalaţii
lor prin procedee adecvate şi stabilirea măsurilor necesare pentru continuarea lucrărilor.
În apropierea conductelor de gaz trebuie să se lucreze cu multă atenţie, sub supravegherea şefului
de şantier sau a maistrului.
În cazul în care se execută săpături în apropierea cablurilor electrice subterane sub tensiune, lucrările
se execută numai după ce s-au scos de sub tensiune.
În cazuri deosebite, când scoaterea de sub tensiune nu este posibilă, se interzice folosirea răngilor,
târnăcoapelor, lopeţilor şi a penelor metalice. Săparea pământului în apropierea cablurilor electrice sub
tensiune este permisă numai cu ajutorul uneltelor din lemn, rară lovituri bruşte şi numai sub supravegherea
maistrului.
În cazul când este posibilă o eventuală emanaţie de gaze toxice sau inflamabile, muncitorii trebuie
preveniţi asupra pericolului, iar locurile respective trebuie dotate cu un număr suficient de aparate
detectoare de gaze şi măşti izolante.
Când se constată existenţa gazelor periculoase în săpături, gropi, puţuri, şanţuri, etc. lucrările trebuie
oprite imediat şi pot fi continuate numai după înlăturarea oricărui pericol.
Materialul lemnos rezultat din sprijiniri şi cofraje, imediat după utilizare, trebuie depozitat pe un teren
special destinat şi amenajat astfel încât pericolul declanşării unui incendiu să fie evitat.
Căile de acces şi de evacuare trebuie menţinute în permanenţă libere, iluminate şi consolidate, astfel
încât să se asigure accesul şi evacuarea personalului în condiţii de siguranţă în caz de incendiu, avarie sau
altă necesitate.

12.3.2. Lucrări de execuţie şi utilizare a cofrajelor


La executarea şi utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis.
În cazul în care este strict necesară folosirea focului deschis vor fi luate măsurile de protecţie
corespunzătoare şi obţine "Permis de lucru cu foc". După executarea lucrării cu foc deschis se verifică dacă
nu s-au creat focare ascunse de incendiu.
Depozitarea elementelor combustibile componente ale cofrajelor se face pe un teren nivelat, cu
respectarea distanţelor de siguranţă şi a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor,
asigurându-se spaţii de circulaţie şi acces necesare. Zona de depozitare a cofrajelor se împrejmuieşte.
Conductorii electrici nu trebuie să fie în contact cu materialele combustibile, cu conducte de încălzire
sau cu dispozitive de stropire cu apă.

12.3.3. Lucrări de execuţie şi utilizare a schelelor şi eşafodajelor


Schelele şi eşafodaj ele folosite la lucrările de construcţii montaj sunt tipizate. Dacă la unele
construcţii, prin natura lucrărilor se utilizează schele şi eşafodaje netipizate, acestea se vor executa pe
bază de proiect aprobat. În cazuri bine justificate, unele schele şi eşafodaje se vor executa după detaliile
întocmite pe şantier, dacă sunt însoţite de calcule corespunzătoare, aprobate de conducerea şantierului.
Schelele cu înălţime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu cel puţin două podine: una de lucru şi una
de protecţie.
La schelele cu înălţime mai mare de 12 m, pentru comunicarea între nivelurile podinelor se asigură
scări speciale de acces dispuse în golurile special rezervate în cadrul schelei. Înclinarea rampelor scărilor
nu trebuie să fie mai mare de 60°, având parapete de protecţie, iar în cazul în care au înclinare mai mare
de 80° se prevăd cu apărători tip colivie. Pe scările de acces este interzisă depozitarea materialelor de
orice fel ce pot bloca evacuarea personalului în cazul izbucnirii unui incendiu.
La schelele cu înălţime mai mică de 12 m se admite accesul şi evacuarea persoanelor pe scări
independente, rezemate, dispuse pe fiecare nivel al schelelor şi fixate bine la partea lor superioară, de
traverselor schelelor.
Se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau substanţelor combustibile sub schele. Nu
este permisă folosirea pe platforma schelelor, eşafodajelor, a focului deschis sub nici o formă. Platformele
vor fi dotate cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor.

Pagina 59
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

12.3.4. Lucrări de preparare, turnare şi compactare a betoanelor


Din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii eventualelor incendii, la locurile de preparare a
betoanelor se respectă următoarele măsuri principale:
menţinerea în perfectă stare de funcţionare a echipamentelor, utilajelor şi aparatelor cu care sunt
echipate
toate lucrările de verificare, reparare şi întreţinere se execută numai de către personal calificat şi
autorizat
în dotarea staţiilor de preparare a betoanelor să existe mijloace de primă intervenţie pentru
stingerea incendiilor, menţinute în perfectă stare de funcţionare

La lucrările de preparare, turnare sau compactare a betoanelor se interzice:


folosirea în stare defectă, uzată sau cu improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice
încărcarea instalaţiilor electrice peste sarcina admisă
utilizarea consumatorilor de energie electrică fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele
combustibile şi rară să aibă asigurat gradul de protecţie necesar în raport cu mediul existent
lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor şi utilajelor electrice nesupravegheate sau după
terminarea programului de lucru.

Se recomandă ca scheletul de rezistenţă al staţiilor de preparare a betoanelor să fie executat din


materiale incombustibile.
În caz de incendiu la instalaţiile electrice ale staţiei de betoane, acestea se scot de sub tensiune
înainte de a se acţiona. Pentru stingerea incendiilor se foloseşte, după caz, dioxid de carbon, mase
pulverulente ori alte materiale dielectrice.

12.3.5. Executarea de tencuieli


La executarea tencuielilor pe timp friguros se vor respecta următoarele măsuri:
sobele şi burlanele din tablă vor fi împrejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant
încălzitul cu cărbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv şi
astfel amplasate încât să nu dea naştere la incendii
la încălzirea spaţiilor cu alte surse de căldură sau cu alţi combustibili aprobaţi pentru utilizare, se
respectă măsurile de protecţie specifice acestora.

12.3.6. Izolaţii cu materiale bituminoase la acoperişuri şi terase


Înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri şi terase, se verifică închiderea tuturor
golurilor din acestea.
Pe timpul efectuării lucrărilor de izolaţii care necesită lipirea cu flacăra, se respectă următoarele:
lucrătorii vor fi special instruiţi pentru executarea acestor lucrări precum şi asupra modului de
utilizare a arzătoarelor cu flacăra
arzătorul se pregăteşte şi flacăra se reglează pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei
sulului de suport
durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi cea strict necesară pentru topirea bitumului
arzătoarele, indiferent dacă sunt în funcţiune sau nu, se aşează numai pe suporturile lor speciale,
nefiind admisă aşezarea sau rezemarea de elemente şi materiale combustibile

În cazul depozitării buteliilor în încăperi închise, uşile trebuie să se deschidă spre exterior iar
geamurile vor fi vopsite în alb, asigurându-se:
pardoseli care să excludă posibilitatea producerii unor scântei prin lovire
temperatura de maximum 40°C
ventilarea permanentă
depozitarea separată a buteliilor goale faţă de cele pline cu gaze lichefiate
interzicerea depozitării buteliilor în locuri umede sau în mediu cu acţiune corozivă
depozitarea buteliilor astfel încât să nu reazeme una de alta
pe distanţa de 10m în jurul depozitului, interzicerea păstrării oricăror materiale combustibile
închiderea robinetelor la întreruperea lucrului şi controlul efectuării acesteia.

Pagina 60
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

12.3.7. Izolaţii termice


Lucrările de termoizolaţie la clădiri se execută pe baza proiectului întocmit de proiectantul de
specialitate iar personalul executant va fi specializat şi instruit în acest scop.
Materialele utilizate la termoizolare trebuie să nu propage cu uşurinţă incendiul şi, după caz, tratate
cu substanţe ignifuge.
Materialele inflamabile şi combustibile specifice izolaţiilor termice se depozitează în locuri special
amenajate, astfel încât să nu existe surse de foc deschis în apropierea lor.
În zonele de preparare sau punere în operă a materialelor sau substanţelor combustibile se interzice
focul deschis şi fumatul, ţinându-se cont şi de direcţia vântului, astfel încât acesta să nu deplaseze vapori
periculoşi spre sursele de foc situate la distanţe mari.
Atât în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii cât şi după terminarea acestora se interzice cu desăvârşire
execuţia oricăror lucrări cu foc deschis sau care generează scântei, condiţii care pot provoca aprinderea
materialului pus în operă sau depozitat.
La folosirea schelelor se are grijă să fie respectate toate măsurile de prevenire şi stingere a
incendiilor corespunzătoare lucrului pe schele.

12.3.8. Lucrări de finisaje


La lucrările de vopsitorie în spaţii interioare cu mijloace mecanizate şi în cazul utilizării lacurilor şi
vopselelor cu uscare rapidă, care conţin solvenţi inflamabili, se respectă cu stricteţe prevederile specifice
acestor lucrări cu pericol de incendiu şi explozie.
Vopselele şi lacurile vor fi ferite de acţiunea razelor solare.
Transportul vopselelor şi diluanţilor se efectuează numai în recipiente închise şi asigurate contra
deversării acestora.
Pe tot timpul uscării, se iau măsuri pentru înlăturarea oricăror surse de foc în apropierea suprafeţelor
vopsite sau Iăcuite.
Pe timp friguros, de regulă, nu se execută lucrări de finisaj bazate pe procese umede de execuţie
cum sunt zugrăveli, vopsitorii, placări, fiind periclitate de îngheţ. Atunci când se execută astfel de lucrări se
asigură o temperatură de cel puţin +5°C, dar este interzisă încălzirea uleiurilor, lacurilor, vopselelor de ulei
şi al solvenţilor cu flacără directă, încălzirea acestora realizându-se cu apă caldă sau prin depozitare
îndelungată în încăperi încălzite.
Zilnic, personalul muncitor care execută lucrări cu materiale sau substanţe cu pericol de incendiu sau
explozie va fi instruit asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice.
Se prevăd indicatoare de avertizare care să indice interdicţiile respective, astfel:
la intrarea în clădire
la accesele fiecărui nivel unde se lucrează cu substanţe periculoase
la nivelul inferior şi la cel imediat superior faţă de nivelul la care se lucrează cu substanţe periculoase
oriunde se mai consideră necesar.

12.4. Norme referitoare la PSI


În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor în timpul executării construcţiilor vor fi respectate
prevederile următoarelor acte normative:
P118/1983 - "Norme tehnice de protecţie şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului",
elaborate de INCERC şi IPCT şi aprobate de IGSIC şi ICCPDC prin decizia 10/26.03.1983
modificările P118/1983 aprobate de ICCPDC prin deciziile numărul 71/24.12.1985 şi 11/14.03.1988
completări la P118/1983 aprobate prin ordinul MLPAT numărul 29/10.04.1996
ordonanţa G.R. numărul 60/28.08.1991, privind apărarea împotriva incendiilor
"Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora", aprobat de MLP A T prin decizia numărul 20/11.07.1994
C58/1996 - Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile
din lemn şi textile utilizate în construcţii, aprobat prin decizia numărul 24/03.04.1996, actualmente în
vigoare.
Întocmit,
ing. Octavian Burcu
Pagina 61
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 62
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

III. Breviare de calcul


13. Rezistenţă – breviar de calcul
13.1. Încadrarea construcţiei
13.1.1. Încărcări din seism
Din punct de vedere al protecţiei seismice, în conformitate cu prevederile cuprinse în normativul
P100-1/2013, ”Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri”, se face următoarea
încadrare :
acceleraţia terenului pentru proiectare, corespunzătoare unui interval mediu de recurenţă de
referinţă de 100 de ani : ag/g= 0,20
perioada de colţ : Tc = 0,7 s
β0 = 2,50
factor de comportare : q = 4
clasa de ductilitate cerută : L (redusă)
Calculul seismic s-a realizat cu programul Autodesk ROBOT Structural Analysis Professional 2018.

13.1.2. Încărcări din vânt


Acţiunea vântului a fost evaluată în conformitate cu NP-082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectării
şi acţiunii asupra construcţiilor. Acţiune vântului”.

w(z) = qref x ce(z) x cp

qref = 50 daN/m2 presiunea de referinţă a vântului


ce(z) = 1,4 factor de expunere la înălţimea z deasupra terenului
cp coeficient aerodinamic pe suprafaţă
cpepresiune frontală = 0,6
cpesucţiune frontală = 0,3
cpesucţiune laterală = 0,8
ch(z) = 1 coeficient de variaţie a presiunii dinamice de bază în raport cu cu
înălţimea z deasupra terenului liber

Încărcările din vânt şi coeficientul de siguranţă calculate, sunt:

wvp = 30 daN/m2 – pentru suprafeţele expuse, frontale (efect de presiune)


s 2
pv = 15 daN/m – pentru suprafeţele neexpuse, frontale (efect de sucţiune)
pvs = 45 daN/m2 – pentru suprafeţele laterale (efect de sucţiune)
cs = 1,5 / 1,05 – coeficient de siguranţă

Pagina 63
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

13.1.3. Încărcări din zăpadă


Conform CR 1-1-3-2005, “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”,
acţiunea zăpezii este:

sk = μi x Ce x Ct x s0,k

Valoare Descriere
μ 0,8 coeficientul de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiş
s0,k 150 daN/m2 valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, în
amplasament
Ce 0,8 coeficientul de expunere al amplasamentului construcţiei
Ct 1

Coeficient de siguranţă: cs = 1,5 / 1,05

13.2. Materiale utilizate în cadrul structurii:


13.2.1. Elementele tip KB, C, Σ, Z - oţel Fe E 320 G
a) rezistenţa de calcul pentru întindere, încovoiere, compresiune – solicitare simplă: Rc = 3.200
daN/cm2
b) rezistenţa de calcul pentru forfecare – solicitare simplă: Rf = 2.240 daN/cm2
c) rezistenţa de calcul pentru solicitare combinată: Rc = 3.520 daN/cm2

13.2.2. Elementele tip C, Z - oţel FeE 355 G


d) rezistenţa de calcul pentru întindere, încovoiere, compresiune – solicitare simplă: Rc = 3.500
daN/cm2
e) rezistenţa de calcul pentru forfecare – solicitare simplă: Rf = 2.485 daN/cm2
f) rezistenţa de calcul pentru solicitare combinată: Rc = 3.850 daN/cm2

13.2.3. Elementele tip IPE, HEB, HEA, etc - oţel S235J0


a) rezistenţa de calcul pentru întindere, încovoiere, compresiune – solicitare simplă: Rc = 2.200
daN/cm2
b) rezistenţa de calcul pentru forfecare – solicitare simplă: Rf = 1.540 daN/cm2
c) rezistenţa de calcul pentru solicitare combinată: Rc = 2.400 daN/cm2

13.2.4. Elementele tip confecţie metalică - oţel S355J0


rezistenţa de calcul pentru întindere, încovoiere, compresiune – solicitare simplă: Rc = 3.500
daN/cm2
rezistenţa de calcul pentru forfecare – solicitare simplă: Rf = 2.450 daN/cm2
rezistenţa de calcul pentru solicitare combinată: Rc = 3.850 daN/cm2

13.3. Calitatea lucrărilor


Reglementări tehnice:
- fundaţii: P7/2000; C29/85; NP 112-2012
- lucrări din beton şi beton armat: STAS 10107/0-90; NE012-99

Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor:


Pagina 64
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

- lucrările din beton se vor realiza cu beton din staţiile autorizate care vor certifica clasa betonului livrat şi
vor preleva probe conform NE 012-99;
- materialele (otel, ciment) vor fi însoţite de certificate de calitate;

13.4. Standarde şi normative


Calculul static al structurii de rezistenţă, dimensionarea şi alcătuirea elementelor componente s-au
făcut pe baza standardelor şi normativelor în vigoare:

CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii


CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor.
Acţiune vântului
CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor
STAS 10108/0-78 - Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor din oţel.
STAS 10108/2-83 - Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate
la rece.
NP012 - 97 - Calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri, formate la rece.
C133-82 - Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice
cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate.
P100-2013 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,
social - culturale, agrozootehnice şi industriale.
La realizarea structurii de rezistenţă a prezentei construcţii executantul va respecta standardele şi
normaivele în vigoare, conform specificului lucrărilor, dintre care se menţionează cele mai importante:

C133-82 - Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice


cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate.
STAS 767/2-1978 - Construcţii civile, industriale şi agricole. Îmbinări nituite şi îmbinări cu
şuruburi la construcţii din oţel. Prescripţii de execuţie.
C172-1988 - Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice
profilate la execuţia învelitorilor şi pereţilor – elaborat de INCERC.
C56-1985 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente.

13.5. Încărcări

Caz Numele cazului Natură Tipul de analiză

1 GP permanentă Statică - Liniară


2 Utila utilă Statică - Liniară
3 Zapada zăpadă Statică - Liniară
4 Vant X- vânt Statică - Liniară

Pagina 65
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Caz Numele cazului Natură Tipul de analiză

5 Vant Y+ vânt Statică - Liniară


10 Modală Modală
11 Seism - P100-1/2006 Direcţie_X seismic Seism - P100-1/2006
12 Seism - P100-1/2006 Direcţie_Y seismic Seism - P100-1/2006

13.6. Combinaţii incărcări

Comb. Nume Tip analiză Tip comb. Nat. caz Definiţie


51 (K) GP*1,35 + U*1,5 Comb liniară SLU permanentă 1*1.35+2*1.50
Comb liniară
52 (K) GP*1,35 + Z*1,5 SLU permanentă 1*1.35+3*1.50
53 (K) GP*1,35 + V_X+*1,5 Comb liniară SLU permanentă 1*1.35+4*1.50
Comb liniară
54 (K) GP*1,35 + V_Y+*1,5 SLU permanentă 1*1.35+5*1.50
GP*1,35 + U*1,5 + (Z + Comb liniară
55 (K) V_X+)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+2*1.50+(3+4)*1.05
GP*1,35 + U*1,5 + (Z + Comb liniară
56 (K) V_Y+)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+2*1.50+(3+5)*1.05
GP*1,35 + Z*1,5 + (U + Comb liniară
57 (K) V_X+)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+(2+4)*1.05+3*1.50
GP*1,35 + Z*1,5 + (U + Comb liniară
58 (K) V_Y+)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+(2+5)*1.05+3*1.50
GP*1,35 + V_X+*1,5 + (U + Comb liniară
59 (K) Z)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+(2+3)*1.05+4*1.50
GP*1,35 + V_Y+*1,5 + (U + Comb liniară
60 (K) Z)*1,05 SLU permanentă 1*1.35+(2+3)*1.05+5*1.50
SLEN: GP*1,0 + U*1,0 + (Z Comb liniară
61 (K) + V_X+)*0.7 SLEN permanentă (1+2)*1.00+(3+4)*0.70
SLEN: GP*1,0 + Z*1,0 + (U Comb liniară
62 (K) + V_X+)*0,7 SLEN permanentă (1+3)*1.00+(2+4)*0.70
SLEN: GP*1,0 + V_X+*1,0 Comb liniară
63 (K) + (U + Z)*0.7 SLEN permanentă (1+4)*1.00+(2+3)*0.70
SLEN: GP*1,0 + Z*1,0 + (U
64 (K) + V_Y+)*0,7 Comb liniară SLEN permanentă (1+3)*1.00+(2+5)*0.70
SLEN: GP*1,0 + V_Y+*1,0
65 (K) + (U + Z)*0.7 Comb liniară SLEN permanentă (1+5)*1.00+(2+3)*0.70
70 (K) Comb
(SRSS) Seism pur 1*X + 1*Y SRSS pătratică ACC_QUA seismic SQRT((11;12)*1.00)
80 (K) Seism X+Y(SRSS) +
(SRSS) Fundamentale Comb liniară ACC seismic (1+2+70)*1.00+3*0.40
81 (K) Seism 1*X + 0,3*Y + Comb liniară
(SRSS) Fundamentale SLU seismic (1+2+11)*1.00+3*0.40+12*0.30
82 (K) Seism 0,3*X + 1*Y + Comb liniară
(SRSS) Fundamentale ACC seismic (1+2+12)*1.00+3*0.40+11*0.30
83 (K) Comb liniară
(SRSS) Seism X + Fundamentale ACC seismic (1+2+11)*1.00+3*0.40
84 (K) Comb liniară
(SRSS) Seism Y + Fundamentale ACC seismic (1+2+12)*1.00+3*0.40
90 (K) Seism -: oblic + Comb liniară
(SRSS) fundamentale ACC seismic (1+2)*1.00+3*0.40+70*-1.00
91 (K) Seism -: 1*X + 0,3*Y + Comb liniară (1+2)*1.00+3*0.40+11*-1.00+12*-
(SRSS) Fundamentale ACC seismic 0.30
92 (K) Seism -: 0.3*X + 1*Y + Comb liniară (1+2)*1.00+3*0.40+11*-0.30+12*-
(SRSS) Fundamentale ACC seismic 1.00

Pagina 66
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

13.7. C1 - HALĂ – model de calcul

13.8. C1 - HALĂ – cadru curent

Pagina 67
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

13.9. Cadru curent hala – momente, deplasari, eforturi

Moment My – caz 57

Pagina 68
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Forţe axiale – caz 57

Pagina 69
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Deplasare generală – caz 62

Eforturi în bare – caz 57

Pagina 70
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

13.10. C1 - HALĂ – numerotare fundaţii

Pagina 71
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

13.11. C1 - HALĂ – eforturi în fundaţii

În sistemul de coordonate: global


Cazuri: 55la60 80la84 90la92
Nod/Caz FX (daN) FY (daN) FZ (daN) MX (daNm) MY (daNm) MZ (daNm)

1/ 56 (K) 2305,47>> -1879,83 8097,78 43,61 193,52 2,98


1/ 59 (K) 283,09<< -1092,55 4484,10 -1,67 -243,53 -0,96
1/ 92 (K) (SRSS) 896,74 233,44>> 2895,13 -21,79 -56,32 2,92
1/ 82 (K) (SRSS) 1979,19 -2025,76<< 6729,40 22,32 235,95 3,30
1/ 56 (K) 2305,47 -1879,83 8097,78>> 43,61 193,52 2,98
1/ 90 (K) (SRSS) 1170,16 190,15 2816,22<< -20,87 -39,84 2,94
1/ 60 (K) 2168,70 -1992,46 7819,36 61,47>> 204,93 1,78
1/ 92 (K) (SRSS) 896,74 233,44 2895,13 -21,79<< -56,32 2,92
1/ 84 (K) (SRSS) 2190,01 -1960,37 6992,58 20,69 276,06>> 3,36
1/ 59 (K) 283,09 -1092,55 4484,10 -1,67 -243,53<< -0,96
1/ 84 (K) (SRSS) 2190,01 -1960,37 6992,58 20,69 276,06 3,36>>
1/ 59 (K) 283,09 -1092,55 4484,10 -1,67 -243,53 -0,96<<
2/ 82 (K) (SRSS) 158,93>> 32,70 2254,47 -66,14 187,73 0,03
2/ 59 (K) -123,13<< -5,40 3470,90 6,15 -225,12 -2,48
2/ 84 (K) (SRSS) 143,96 35,03>> 2219,08 -70,20 227,62 0,02
2/ 60 (K) 105,71 -98,96<< 3211,44 93,78 152,28 1,94
2/ 57 (K) -62,82 -5,91 3661,52>> 6,09 -130,42 -1,73
2/ 90 (K) (SRSS) -65,84 -42,88 2128,78<< 71,21 -82,69 -0,02
2/ 60 (K) 105,71 -98,96 3211,44 93,78>> 152,28 1,94
2/ 84 (K) (SRSS) 143,96 35,03 2219,08 -70,20<< 227,62 0,02
2/ 84 (K) (SRSS) 143,96 35,03 2219,08 -70,20 227,62>> 0,02
2/ 59 (K) -123,13 -5,40 3470,90 6,15 -225,12<< -2,48
2/ 60 (K) 105,71 -98,96 3211,44 93,78 152,28 1,94>>
2/ 59 (K) -123,13 -5,40 3470,90 6,15 -225,12 -2,48<<
3/ 84 (K) (SRSS) 2093,42>> -231,08 7082,48 20,52 236,96 -2,33
3/ 59 (K) -123,14<< 1043,96 4767,14 1,38 -396,93 -2,38
3/ 92 (K) (SRSS) 870,38 1956,13>> 3296,29 -21,53 -99,83 -2,84
3/ 82 (K) (SRSS) 1910,71 -297,13<< 6795,04 22,39 203,68 -2,39
3/ 84 (K) (SRSS) 2093,42 -231,08 7082,48>> 20,52 236,96 -2,33
3/ 90 (K) (SRSS) 1039,65 1912,68 3248,28<< -20,61 -96,17 -2,82
3/ 60 (K) 1342,06 190,24 5540,89 51,90>> -53,75 -2,88
3/ 92 (K) (SRSS) 870,38 1956,13 3296,29 -21,53<< -99,83 -2,84
3/ 84 (K) (SRSS) 2093,42 -231,08 7082,48 20,52 236,96>> -2,33
3/ 59 (K) -123,14 1043,96 4767,14 1,38 -396,93<< -2,38
3/ 84 (K) (SRSS) 2093,42 -231,08 7082,48 20,52 236,96 -2,33>>
3/ 56 (K) 1696,30 571,74 6651,70 36,08 -10,39 -3,47<<
4/ 82 (K) (SRSS) 104,07>> 53,31 3752,39 -70,78 123,01 -0,02
4/ 59 (K) -269,29<< -0,60 5755,98 4,84 -363,12 0,29
4/ 84 (K) (SRSS) 90,22 57,85>> 3714,74 -75,34 156,55 -0,02
4/ 60 (K) -62,07 -79,43<< 5347,45 84,74 -115,81 -0,44
4/ 57 (K) -188,59 -0,21 6165,34>> 4,73 -254,75 0,17
4/ 90 (K) (SRSS) -131,09 -50,63 3652,14<< 73,30 -166,97 -0,03
4/ 60 (K) -62,07 -79,43 5347,45 84,74>> -115,81 -0,44
4/ 84 (K) (SRSS) 90,22 57,85 3714,74 -75,34<< 156,55 -0,02
4/ 84 (K) (SRSS) 90,22 57,85 3714,74 -75,34 156,55>> -0,02
4/ 59 (K) -269,29 -0,60 5755,98 4,84 -363,12<< 0,29
4/ 59 (K) -269,29 -0,60 5755,98 4,84 -363,12 0,29>>
4/ 60 (K) -62,07 -79,43 5347,45 84,74 -115,81 -0,44<<
5/ 91 (K) (SRSS) 395,80>> 19,82 141,28 -69,73 20,00 0,02
5/ 59 (K) -1646,35<< 34,11 5712,91 -5,78 -64,41 -1,66
5/ 92 (K) (SRSS) 224,08 37,04>> 492,36 -148,45 14,72 -0,02
5/ 60 (K) -53,07 -1477,94<< 2177,51 2274,42 9,14 0,01
5/ 59 (K) -1646,35 34,11 5712,91>> -5,78 -64,41 -1,66
5/ 91 (K) (SRSS) 395,80 19,82 141,28<< -69,73 20,00 0,02
5/ 60 (K) -53,07 -1477,94 2177,51 2274,42>> 9,14 0,01

Pagina 72
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

5/ 92 (K) (SRSS) 224,08 37,04 492,36 -148,45<< 14,72 -0,02


5/ 91 (K) (SRSS) 395,80 19,82 141,28 -69,73 20,00>> 0,02
5/ 59 (K) -1646,35 34,11 5712,91 -5,78 -64,41<< -1,66
5/ 91 (K) (SRSS) 395,80 19,82 141,28 -69,73 20,00 0,02>>
5/ 59 (K) -1646,35 34,11 5712,91 -5,78 -64,41 -1,66<<
6/ 58 (K) 976,28>> -45,47 3355,74 34,70 1979,35 -0,09
6/ 59 (K) -701,41<< -2,05 2586,42 1,29 -911,02 -0,35
6/ 92 (K) (SRSS) 312,61 13,07>> 1206,41 -20,02 647,79 -0,01
6/ 60 (K) 707,44 -64,44<< 2528,39 49,27 1430,22 -0,11
6/ 57 (K) -9,92 -1,80 3396,36>> 1,11 340,47 -0,25
6/ 83 (K) (SRSS) 194,82 -3,95 1158,28<< 5,88 281,99 -0,04
6/ 60 (K) 707,44 -64,44 2528,39 49,27>> 1430,22 -0,11
6/ 92 (K) (SRSS) 312,61 13,07 1206,41 -20,02<< 647,79 -0,01
6/ 58 (K) 976,28 -45,47 3355,74 34,70 1979,35>> -0,09
6/ 59 (K) -701,41 -2,05 2586,42 1,29 -911,02<< -0,35
6/ 90 (K) (SRSS) 405,63 12,50 1243,53 -19,15 935,25 0,03>>
6/ 59 (K) -701,41 -2,05 2586,42 1,29 -911,02 -0,35<<
7/ 90 (K) (SRSS) -203,31>> -40,80 1179,68 72,87 -302,55 0,06
7/ 57 (K) -1550,73<< -1,14 3415,98 5,35 -3106,80 -0,10
7/ 84 (K) (SRSS) -288,05 41,41>> 1211,39 -73,39 -564,73 -0,01
7/ 60 (K) -730,45 -78,31<< 2570,74 82,82 -1487,83 0,15
7/ 57 (K) -1550,73 -1,14 3415,98>> 5,35 -3106,80 -0,10
7/ 90 (K) (SRSS) -203,31 -40,80 1179,68<< 72,87 -302,55 0,06
7/ 60 (K) -730,45 -78,31 2570,74 82,82>> -1487,83 0,15
7/ 84 (K) (SRSS) -288,05 41,41 1211,39 -73,39<< -564,73 -0,01
7/ 90 (K) (SRSS) -203,31 -40,80 1179,68 72,87 -302,55>> 0,06
7/ 57 (K) -1550,73 -1,14 3415,98 5,35 -3106,80<< -0,10
7/ 60 (K) -730,45 -78,31 2570,74 82,82 -1487,83 0,15>>
7/ 59 (K) -1516,78 -0,65 2603,64 5,31 -3019,91 -0,18<<
8/ 90 (K) (SRSS) 255,43>> 11,52 1045,05 -18,95 624,89 0,01
8/ 59 (K) -1535,73<< 0,33 1521,56 0,95 -2706,01 -0,01
8/ 92 (K) (SRSS) 17,17 11,72>> 906,68 -19,80 55,66 0,01
8/ 60 (K) -25,19 -52,18<< 1753,23 47,80 -24,00 0,06
8/ 58 (K) -33,36 -36,48 2269,90>> 33,66 -26,88 0,03
8/ 83 (K) (SRSS) -279,75 -6,29 726,70<< 6,43 -654,51 -0,02
8/ 60 (K) -25,19 -52,18 1753,23 47,80>> -24,00 0,06
8/ 92 (K) (SRSS) 17,17 11,72 906,68 -19,80<< 55,66 0,01
8/ 90 (K) (SRSS) 255,43 11,52 1045,05 -18,95 624,89>> 0,01
8/ 59 (K) -1535,73 0,33 1521,56 0,95 -2706,01<< -0,01
8/ 60 (K) -25,19 -52,18 1753,23 47,80 -24,00 0,06>>
8/ 80 (K) (SRSS) -274,19 -12,27 729,27 19,88 -641,30 -0,03<<
9/ 90 (K) (SRSS) 272,69>> -50,19 733,41 75,10 635,91 0,03
9/ 59 (K) -1346,76<< -4,70 2083,89 6,47 -2564,74 0,08
9/ 84 (K) (SRSS) 62,56 51,34>> 857,01 -75,55 132,80 -0,02
9/ 60 (K) 17,65 -77,53<< 1769,37 83,95 0,99 -0,09
9/ 57 (K) -926,78 -4,24 2504,23>> 6,31 -1787,36 0,06
9/ 90 (K) (SRSS) 272,69 -50,19 733,41<< 75,10 635,91 0,03
9/ 60 (K) 17,65 -77,53 1769,37 83,95>> 0,99 -0,09
9/ 84 (K) (SRSS) 62,56 51,34 857,01 -75,55<< 132,80 -0,02
9/ 90 (K) (SRSS) 272,69 -50,19 733,41 75,10 635,91>> 0,03
9/ 59 (K) -1346,76 -4,70 2083,89 6,47 -2564,74<< 0,08
9/ 59 (K) -1346,76 -4,70 2083,89 6,47 -2564,74 0,08>>
9/ 60 (K) 17,65 -77,53 1769,37 83,95 0,99 -0,09<<
10/ 58 (K) 1134,48>> -38,35 3652,46 37,60 2308,28 0,02
10/ 59 (K) -650,06<< 0,47 2751,08 1,47 -888,71 0,41
10/ 84 (K) (SRSS) 310,84 9,25>> 1276,41 19,21 589,96 0,06
10/ 60 (K) 819,38 -54,73<< 2747,38 53,21 1673,84 -0,12
10/ 57 (K) 105,88 0,29 3655,05>> 1,39 514,50 0,39
10/ 81 (K) (SRSS) 214,19 -5,36 1238,97<< 12,03 286,76 0,10
10/ 60 (K) 819,38 -54,73 2747,38 53,21>> 1673,84 -0,12
10/ 92 (K) (SRSS) 430,77 -7,77 1310,83 -19,87<< 952,76 0,06
10/ 58 (K) 1134,48 -38,35 3652,46 37,60 2308,28>> 0,02
10/ 59 (K) -650,06 0,47 2751,08 1,47 -888,71<< 0,41
Pagina 73
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

10/ 59 (K) -650,06 0,47 2751,08 1,47 -888,71 0,41>>


10/ 60 (K) 819,38 -54,73 2747,38 53,21 1673,84 -0,12<<
11/ 91 (K) (SRSS) -217,31>> -2,63 1238,81 8,00 -293,89 -0,09
11/ 57 (K) -1751,95<< -6,12 3689,62 6,87 -3558,47 -0,08
11/ 84 (K) (SRSS) -386,35 55,59>> 1302,27 -75,72 -824,04 -0,07
11/ 60 (K) -819,67 -84,81<< 2748,51 89,54 -1672,65 0,13
11/ 57 (K) -1751,95 -6,12 3689,62>> 6,87 -3558,47 -0,08
11/ 91 (K) (SRSS) -217,31 -2,63 1238,81<< 8,00 -293,89 -0,09
11/ 60 (K) -819,67 -84,81 2748,51 89,54>> -1672,65 0,13
11/ 84 (K) (SRSS) -386,35 55,59 1302,27 -75,72<< -824,04 -0,07
11/ 91 (K) (SRSS) -217,31 -2,63 1238,81 8,00 -293,89>> -0,09
11/ 57 (K) -1751,95 -6,12 3689,62 6,87 -3558,47<< -0,08
11/ 60 (K) -819,67 -84,81 2748,51 89,54 -1672,65 0,13>>
11/ 90 (K) (SRSS) -222,96 -54,72 1240,87 75,59 -311,62 -0,09<<
12/ 58 (K) 1336,78>> -485,97 4912,45 34,92 2675,84 0,57
12/ 59 (K) -437,22<< -230,71 3603,88 -8,24 -248,73 -0,90
12/ 92 (K) (SRSS) 459,04 575,57>> 7,93 -27,76 985,31 -0,06
12/ 60 (K) 1013,11 -685,34<< 4357,13 53,76 2008,51 0,92
12/ 58 (K) 1336,78 -485,97 4912,45>> 34,92 2675,84 0,57
12/ 92 (K) (SRSS) 459,04 575,57 7,93<< -27,76 985,31 -0,06
12/ 60 (K) 1013,11 -685,34 4357,13 53,76>> 2008,51 0,92
12/ 92 (K) (SRSS) 459,04 575,57 7,93 -27,76<< 985,31 -0,06
12/ 58 (K) 1336,78 -485,97 4912,45 34,92 2675,84>> 0,57
12/ 59 (K) -437,22 -230,71 3603,88 -8,24 -248,73<< -0,90
12/ 60 (K) 1013,11 -685,34 4357,13 53,76 2008,51 0,92>>
12/ 59 (K) -437,22 -230,71 3603,88 -8,24 -248,73 -0,90<<
13/ 91 (K) (SRSS) -317,20>> -213,69 1813,27 0,46 -561,17 0,04
13/ 57 (K) -1796,49<< 97,77 3617,06 -3,54 -3505,61 -0,17
13/ 84 (K) (SRSS) -417,54 1031,78>> -913,23 -83,04 -878,39 0,04
13/ 90 (K) (SRSS) -320,49 -1055,99<< 3689,59 67,59 -571,00 0,04
13/ 58 (K) -1332,83 -673,43 5288,02>> 61,54 -2664,46 -0,57
13/ 84 (K) (SRSS) -417,54 1031,78 -913,23<< -83,04 -878,39 0,04
13/ 60 (K) -1005,85 -933,76 4853,67 89,54>> -1986,63 -0,93
13/ 84 (K) (SRSS) -417,54 1031,78 -913,23 -83,04<< -878,39 0,04
13/ 91 (K) (SRSS) -317,20 -213,69 1813,27 0,46 -561,17>> 0,04
13/ 57 (K) -1796,49 97,77 3617,06 -3,54 -3505,61<< -0,17
13/ 83 (K) (SRSS) -466,89 -131,06 1672,55 8,51 -1018,23 0,07>>
13/ 60 (K) -1005,85 -933,76 4853,67 89,54 -1986,63 -0,93<<
14/ 91 (K) (SRSS) 425,11>> 472,11 2381,07 -3,15 149,87 -0,15
14/ 59 (K) -1882,20<< -162,19 -2861,60 13,44 -1058,85 4,12
14/ 92 (K) (SRSS) 250,61 653,46>> 2149,48 -12,60 80,38 -0,13
14/ 60 (K) 0,03 -621,66<< -83,85 91,94 -47,14 -4,25
14/ 90 (K) (SRSS) 408,16 637,54 2421,29>> -11,73 143,02 -0,14
14/ 59 (K) -1882,20 -162,19 -2861,60<< 13,44 -1058,85 4,12
14/ 60 (K) 0,03 -621,66 -83,85 91,94>> -47,14 -4,25
14/ 92 (K) (SRSS) 250,61 653,46 2149,48 -12,60<< 80,38 -0,13
14/ 91 (K) (SRSS) 425,11 472,11 2381,07 -3,15 149,87>> -0,15
14/ 59 (K) -1882,20 -162,19 -2861,60 13,44 -1058,85<< 4,12
14/ 59 (K) -1882,20 -162,19 -2861,60 13,44 -1058,85 4,12>>
14/ 60 (K) 0,03 -621,66 -83,85 91,94 -47,14 -4,25<<
15/ 91 (K) (SRSS) 71,58>> -166,18 -329,56 15,52 163,61 0,07
15/ 59 (K) -568,34<< 265,93 1797,56 16,58 -951,92 2,68
15/ 84 (K) (SRSS) -17,90 1120,84>> 2916,77 -66,88 -48,65 0,17
15/ 90 (K) (SRSS) 68,76 -1034,24<< -1641,43 81,58 156,82 0,05
15/ 82 (K) (SRSS) -36,42 1085,44 3005,57>> -62,35 -93,03 0,18
15/ 92 (K) (SRSS) 43,33 -1005,31 -1711,01<< 78,59 94,68 0,05
15/ 60 (K) 16,98 -874,60 -547,24 126,83>> -0,09 4,12
15/ 84 (K) (SRSS) -17,90 1120,84 2916,77 -66,88<< -48,65 0,17
15/ 91 (K) (SRSS) 71,58 -166,18 -329,56 15,52 163,61>> 0,07
15/ 59 (K) -568,34 265,93 1797,56 16,58 -951,92<< 2,68
15/ 60 (K) 16,98 -874,60 -547,24 126,83 -0,09 4,12>>
15/ 92 (K) (SRSS) 43,33 -1005,31 -1711,01 78,59 94,68 0,05<<
16/ 84 (K) (SRSS) -755,87>> 312,87 7261,21 -633,97 25,19 -0,65

Pagina 74
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

16/ 59 (K) -2995,49<< -3,89 12263,07 27,02 -9,66 2,07


16/ 84 (K) (SRSS) -755,87 312,87>> 7261,21 -633,97 25,19 -0,65
16/ 60 (K) -1412,29 -305,98<< 10343,41 422,11 22,00 -0,04
16/ 55 (K) -2870,66 4,71 13038,45>> 15,45 -0,98 1,33
16/ 84 (K) (SRSS) -755,87 312,87 7261,21<< -633,97 25,19 -0,65
16/ 90 (K) (SRSS) -1356,74 -273,73 7678,65 601,65>> 2,28 0,14
16/ 84 (K) (SRSS) -755,87 312,87 7261,21 -633,97<< 25,19 -0,65
16/ 84 (K) (SRSS) -755,87 312,87 7261,21 -633,97 25,19>> -0,65
16/ 59 (K) -2995,49 -3,89 12263,07 27,02 -9,66<< 2,07
16/ 59 (K) -2995,49 -3,89 12263,07 27,02 -9,66 2,07>>
16/ 84 (K) (SRSS) -755,87 312,87 7261,21 -633,97 25,19 -0,65<<
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53>> 318,59 8231,84 -640,01 21,52 0,27
17/ 59 (K) -3241,53<< 9,73 14381,75 17,81 -19,21 -0,94
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53 318,59>> 8231,84 -640,01 21,52 0,27
17/ 90 (K) (SRSS) -1588,07 -267,21<< 8765,78 595,10 -2,61 -0,72
17/ 55 (K) -3052,97 17,76 15143,56>> 5,39 -9,65 -0,80
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53 318,59 8231,84<< -640,01 21,52 0,27
17/ 90 (K) (SRSS) -1588,07 -267,21 8765,78 595,10>> -2,61 -0,72
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53 318,59 8231,84 -640,01<< 21,52 0,27
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53 318,59 8231,84 -640,01 21,52>> 0,27
17/ 59 (K) -3241,53 9,73 14381,75 17,81 -19,21<< -0,94
17/ 84 (K) (SRSS) -820,53 318,59 8231,84 -640,01 21,52 0,27>>
17/ 59 (K) -3241,53 9,73 14381,75 17,81 -19,21 -0,94<<
18/ 90 (K) (SRSS) 26,63>> 36,37 1714,81 -146,84 48,14 -0,04
18/ 59 (K) -128,03<< -12,91 3676,48 59,65 -198,78 -0,04
18/ 92 (K) (SRSS) 2,59 38,09>> 1714,72 -154,19 4,67 -0,04
18/ 82 (K) (SRSS) -2,78 -43,61<< 1708,93 197,01 -5,09 0,05
18/ 58 (K) -0,32 -24,60 5086,32>> 158,56 -0,70 -0,01
18/ 84 (K) (SRSS) 5,40 -40,39 1708,81<< 183,75 9,72 0,05
18/ 82 (K) (SRSS) -2,78 -43,61 1708,93 197,01>> -5,09 0,05
18/ 92 (K) (SRSS) 2,59 38,09 1714,72 -154,19<< 4,67 -0,04
18/ 90 (K) (SRSS) 26,63 36,37 1714,81 -146,84 48,14>> -0,04
18/ 59 (K) -128,03 -12,91 3676,48 59,65 -198,78<< -0,04
18/ 84 (K) (SRSS) 5,40 -40,39 1708,81 183,75 9,72 0,05>>
18/ 90 (K) (SRSS) 26,63 36,37 1714,81 -146,84 48,14 -0,04<<

Întocmit,

ing. Octavian Burcu

Pagina 75
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 76
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

14. Instalaţii sanitare – breviar de calcul


Dimensionarea instalaţiilor sanitare interioare s-a făcut pe baza debitului de calcul stabilit pe baza
de echivalenţi conform STAS 1478/90, Normativ I9/2015, cu formula:
V.c = 0,24 x √ E ( l/s).
E - suma echivalenţilor

Echivalenţi Apă rece Apă caldă


WC 1 x 0,5 = 1,00 -
Lavoar 2x 0,35 = 0,70 0,70
Duş 1 x 1,00 = 1,00 1,00
Rds1/2 2 x 1,00 = 2,0 -
E.a.r = 4,20 E.a.c = 1,7

Suma echivalenţilor pentru extindere:


- apă rece: E.a.r. = 2,2
- apă caldă: E.a.c. = 3,4E

E.a.r. = 6,4
E.a.c. = 3,4E

14.1. Debit de calcul apă rece;


V.c = 0,24 x √ E ( l/s)
V.c = 0,24 x √6,4 = 0,60 l/s (aprox. 2,2 mc/h)
Acest debit poate fi asigurat de o conductă Ø 32x 1,9 mm, v = 1,0 m/s, i = 48 mmCA/m

14.2. Debit de calcul apă caldă


V.c = 0,24 x √ E ( l/s)
V.c = 0,24 x √3,4 = 0,44 l/s
Acest debit poate fi asigurat de o conductă Ø 32 x 3 mm, v = 0,8 m/s, i = 30 mmCA/m

14.3. Presiunea necesară


Hnec = Hg + Hp + Hu (mcA)
Hnec = 7,5 + 2 + 3 = 12,5 mcA

14.4. Necesarul de apă caldă


Debit maxim orar = G x N x α/10 = (30l x 8 x 3,1)/10= 74,4 l/h
Se alege un boiler C = 100 l, P = 1,5 kW

14.5. Dimensionare recipient hidrofor cu membrană


Debit de calcul ‚ 2,2 mc/h; Hp = 13 mcA, H0 = 23 mcA
VH = 250 x qp x (Hp + 10) (l)
Nx(Ho - Hp)

VH = 250 x 2,2 x (13 + 10) = 42 l


30x(23 - 13)

Pagina 77
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Se alege rezervor hidrofor cu membrană orizontală


C = 60 l, Pn = 8 bar, D = 380 mm, H = 850 mm

Întocmit,

ing. Gabriel Călimărea

Pagina 78
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

15. Instalaţii termice şi climatizare – breviar de calcul


15.1. Calculul termotehnic al elementelor de constructie
Calculul pierderilor de caldura s-a facut conform STANDARDULUI ROMAN SR 1907/1 ;2/97, C.107-
/05, C.107-3/05 si Ordinul nr. 2513/22-11-2010, pentru zona climatica I( t.e. = -12 gr.C) si zona eoliana II.

1.a. – Pereti exteriori + tavan spatiu climatizat : panouri de perete cu spuma poliretanica g= 120 mm,
U = 0,19 w/mpK;

R.mediu = 1 = 5,26 mpK/w


0,19

1.b. – Pardosela : placa beton armat de 17 cm grosime;

- pardoseala g = 0,033 m ; λ = 0,38 w/mK


- mortar ciment g = 0,047 m ; λ = 0,93 w/mK
- polistiren extrudat g = 0,05 m ; λ = 0,04 w/mK
- beton armat g = 0,17 m ; λ = 1,74 w/mK
- pietris g = 0,10 m ; λ = 0,70 w/mK

R.mediu = 1 + 0,033 + 0,047 +0,05 + 0,17 + 0,10 + 3,60 + 4,00 = 4,59 mpK/w
6 0,38 0,93 0,04 1,74 0,70 2,00 4,00

1.c. – Pereti exteriori : panou cu spuma poliretanica 4 cm, vata minerala 100 mm, placat cu gips
carton;
- tencuiala exterioara g = 0,025m ; λ = 0,93 w/mK
-panou cu spuma poliretanica g = 0,04m ; λ = 0,93 w/mK
- vata minerala g = 0,10 m ; λ = 0,04 w/mK
- tencuiala interioara g = 0,025 m ; λ = 0,87 w/mK

R.mediu = 1 + 1 + 0,025 + 0,04 + 0,10 + 0,025 = 3,72 mpK/w


8 24 0,93 0,04 0,04 0,87

1.d. – Tamplarie exterioara : tamplarie PVC cu geam termoizolant avand un R.mediu = 0,77
mpK./w.

15.2. Corpurile de incalzire


Sunt tip convector electric cu termostat cu puterea termica de 1 500W si 2 000W.

Întocmit,

sing. Erdan Apas

Pagina 79
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 80
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

16. Instalaţii electrice – breviar de calcul


16.1. Protecţia împotriva trăznetului
16.1.1. Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură

16.1.1.1. Documente de referinţă şi metodologie


”Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor” I7-
2011, cap. 6 - Protecţia structurilor împotriva trăsnetului.
Necesitatea de protecţie se va evalua prin calculul riscului de pierdere de vieţi omeneşti , R 1 ,
conform 6.2.1.1.3, pentru căderea trăsnetului pe structură (S1).
Riscul R 1 se compară cu valoarea acceptată R T = 10 − 5 (tab.6.10).
Dacă R 1 ≥ R T se vor alege măsurile de protecţie pentru reducerea riscului sub valoarea limită de
10 − 5 .

16.1.1.2. Datele caracteristice ale structurii protejate


Denumire investiţie : Modernizare Livadă
Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament : comuna AGIGEA, jud. CONSTANȚA

L = 25m W = 10m H = 7m
- dimensiuni : lungime b ; lăţime b ; inălţime b
H p= 7m
rezultă înălţimea maximă a cladirii :
- factorul de amplasare a structurii: C d = 0 ,5 conf. tab. A6.1.2,
(obiect înconjurat de obiecte de aceeaşi înălţime)
- probabilitatea de avarii fizice : P B = 1 conf. tab.A6.2.2 pentru o structură fara SPT
- probabilitatea de şocuri electrice datorită tensiunilor de atingere şi de pas : P A = 1 conform
tab.A6.2.1 pentru o structură fara SPT (sistem de protecţie împotriva trăznetului)
- densitatea trăznetelor la sol, conf. (A6.1.1) : N g = 0 ,1 ⋅ T d = 0 ,1 ⋅ 30 = 3
unde: T d = 30 zile/ an , din harta keraunica, Constanţa
- persoane prezente la intrare: 20
- persoane în interiorul cladirii: < 100
- servicii racordate: linie electrică de alimentare la JT

Deoarece investitia reprezintă un spațiu de depozitare, sortare și spațiu pentru birouri, pentru
analiza riscului se va lua în vedere ca zonă de protecţie, zona Z2 din interiorul clădirii şi Z1 din
exterior la intrarea in clădire.

Caracteristicile clădirii sunt prezentate în tab. 1


Tab.1
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinţă
Dimensiuni(m) Lb , W b , H b 25× 10× 7
Factor de
amplasare
C d 0,5 Tab. A6.1.2
SPT fără PB 1 Tab. A6.2.2
Ecran la
frontiera fără K S1 1 Rel.( A6.2.3)
structurii
Ecran în
fără K 1 Rel. (A6.2.3)
structură S 2

Persoane
prezente în
nt 20

Pagina 81
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

exterior
Persoane
prezente în nt 100
interior
Densitatea de
1/km2/an N 3 Rel.( A6.1.1)
trăznete
g

1.2.1 Definirea zonelor şi caracteristicile acestora


Se stabilesc următoarele zone:
− Z1 zona de intrare în clădire
− Z2 zona din interiorul clădirii

Parametrii zonei Z 1 - sunt indicate în tab.2


Tab.2
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinţă
Tipul suprafeţei solului beton ra 10 −2 Tab. A6.3.2
Protecţia împotriva şocurilor
fără P 1 Tab. A6.2.1
electrice A

Pierderi datorită tensiunilor


da Lt 10 −2 Tab. A6.3.1
de atingere şi de pas
Persoane prezente în
exterior
nt 20

Parametrii zonei Z 2 - sunt indicate în tab.3


Tab.3
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinţă
−3
Tipul suprafeţei planşeului ceramică ru 10 Tab. A6.3.2
−3
Risc de incendiu scăzut rf 10 Tab. A6.3.4
Pericol special Nu hz 1 Tab. A6.3.5
Protecţia împotriva
Exctinctoare rp 0 ,5 Tab. A6.3.3
incendiului
Ecran tridimensional fără K S 2 1 Tab. A6.2.5
Conectate la
Reţele interioare de linia de
da
alimentare electrică alimentare
electrică
Pierderi datorită tensiunilor
da Lt 10 −4 Tab. A6.3.1
de atingere şi de pas
Pierderi datorită avariilor
da Lf 2 × 10 − 2 Tab. A6.3.1
fizice
Probabilitatea de avarii
fizice
Structură neprotejată cu
fară PB 1 Tab. A6.2.2
SPT
Persoane prezente în
interior
nt 100

Pagina 82
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

16.1.1.3. Parametrii reţelei interioare de alimentare cu energie electrică şi a liniei


electrice de racord care pătrunde în clădire

Caracteristicile sunt prezentate în tab. 4


Tab.4
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinţă
Tipul racordului electric aerian
Lungime (m) LC 25
Inălţime (m) H C 4
Transformator nu C t 1 Tab. A6.1.4
Factor de amplasare a liniei C d 0 ,5 Tab. A6.1.2
Factorul de mediu al liniei suburban C e 0 ,5 Tab. A6.1.5
P LD 1 Tab. A6.2.6
Ecranul liniei fără
P LI 0 ,4 Tab. A6.2.7
Măsuri de protecţie la
fără K 1 Tab. A6.2.5
instalare cabluri S 3

Tensiuinea de ţinerea U = 2 ,5 kV
w
K S 4 0 ,6 Tab. A6.2.4
echipamentului U w
Protecţia cu SPD
coordonate
fără P SPD 1 Tab. A6.2.3
Extremitatea ”a ” a liniei
fără H 0
Structura adiacentă a

Extremitatea ”b ” a liniei
Înălţimea racordului la H b 4
intrarea în clădire (m)

16.1.1.4. Calculul suprafeţelor echivalente de expunere ale structurii şi ale liniei


A d - aria suprafeţei echivalente de expunere a structurii, conf. (A6.1.3), respectiv;
A d= (L b× W b)+ [6× H b× (Lb +Wb )]+(9× π× H 2 )=
b

¿(25× 10)+ [6× 7× (25+10)]+ (9× 3, 14× 72)= 3,104⋅103 m2


l - aria suprafeţei echivalente de expunere pe un serviciu, conf. tab.A6.1.3,
A linie electrică
aeriană, respectiv:
Al = ( LC − 3( H a + H b )) 6 H c = ( 25 − 3 ⋅ 4 ) 6 ⋅ 4 = 0 ,312 ⋅ 10 3 m 2
- aria suprafeţei echivalente de expunere pe lângă un serviciu, conf. tab.A6.1.3, linie electrică
A i

aeriană, respectiv:
A i = 1000 L c = 1000 ⋅ 25 = 25 ⋅ 10 3 m 2

Rezultatele sunt centralizate în tab.5


Tab.5
Simbol Valoare (m2)
3
A d 3,104⋅10
A l (linia electrică) 0 , 312 ⋅ 10 3

A i (linia electrică) 25 ⋅ 10 3

16.1.1.5. Numărul anual previzibil de evenimente periculoase

16.1.1.5.1. Numărul de evenimente periculoase pentru clădire N D

Pagina 83
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Se determină cu relaţia (A6.1.4), respectiv:


N D = N g× A d× Cd× 10− 6= 3× 3, 104⋅103× 0,5× 10− 6= 6 , 208⋅10− 3
unde:
N g = 3
Ad= 3 ,104⋅103 m2
C d = 0 ,5

16.1.1.5.2. Numărul de evenimente periculoase pe (serviciu) linia electrică N L (P)

Se determină cu relaţia (A6.1.7), respectiv:


−6 −6 −3
N L (P) = N g × Al × C d × C t × 10 = 3 × 0 , 312 ⋅ 10 3
× 0 , 5 × 1 × 10 = 0 , 468 ⋅ 10

unde: N g = 3
A l = 0 , 312 ⋅ 10 3 m 2

16.1.1.5.3. Numărul de evenimente periculoase pe lângă (serviciu) linia electrică


N I (P )

Se determină cu relaţia (A6.1.8), respectiv:


−6 −6 −3
N I (P ) = N g × Ai × C e × C t × 10 = 3 × 25 ⋅ 10 3
× 0 , 5 × 1 × 10 = 37 , 5 ⋅ 10

unde: N g = 3
Ai = 25 ⋅ 10 3 m 2
Numărul previzibil al evenimentelor periculoase se prezintă sintetic în tabelul 6
Tab.6
Simbol Valoare
−3
N D 6, 208⋅10
−3
N L (P) 0 , 468 ⋅ 10
−3
N I (P ) 37 , 5 ⋅ 10

16.1.1.6. Calculul riscului pentru luarea unei decizii privind necesitatea protecţiei
În cazul studiat, evaluarea riscului R 1 rezultă prin în sumarea următoarelor componente:
R1 = R A1 + R A 2 + R B + RU + RV + R Z
unde:
R - riscul datorat căderii trăznetului pe structură rezultând vătămarea fiinţelor
A1

vii,zona Z 1 , de intrare în clădire, conf. (6.21) şi tab.6.12, respectiv:


RA 1= N D× PA × r a× Lt = 6 , 208⋅10− 3× 1× 10− 2× 10− 2= 6 ,208⋅10− 7

R - riscul datorat căderii trăznetului pe structură rezultând vătămarea


A 2

fiinţelor vii,zona Z 2 , în clădire, conf. (6.21) şi tab.6.12, respectiv:


RA 2= N D × PA × r u× Lt = 6, 208⋅10− 3× 1× 10− 5× 10− 4= 6, 208⋅10− 12⋅ 0

R - riscul datorat căderii trăznetului pe structură rezultând avarii fizice,


B zona
Z 2 , conf. (6.22) şi tab.6.12, respectiv:
RB = N D × PB× r p× hz× r f × Lf = 6,208⋅10− 3× 1× 0,5× 2× 10− 2× 2⋅10− 2= 1, 24⋅10− 6

R U = R U ( P ) - riscul datorat căderii trăznetului pe linia electrică, unde:


R U ( P ) - riscul generând supratensiuni/supracurenţi pe linia electrică, respectiv:
R U ( P ) = ( N L + N Da ) × PU × ru × L t conf. (6.25) şi tab. 6.12, unde:

Pagina 84
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

N Da = 0 deoarece nu avem construcţie la capatul a al liniei, racordarea se face direct din reţeaua
publică, relaţia (A6.1.5)
PU = P LD
−3 −5 −4 − 12
R U ( P ) = 0 , 468 ⋅ 10 × 1 × 10 × 10 = 0 , 468 ⋅ 10 ≅ 0

R V = R V ( P ) - riscul datorat căderii trăznetului pe linia electrică, unde:


R V ( P ) - riscul generând avarii fizice pe linia electrică, respectiv:
RV ( P ) = ( N L + N Da ) × PV × h z × r p × r f × L f conf. (6.25) şi tab. 6.12, unde:
N Da = 0 deoarece nu avem construcţie la capatul a al liniei,
PV = P LD
−3 −2 −2 −7
R V ( P ) = 0 , 468 ⋅ 10 × 1 × 2 × 0 , 5 × 10 × 2 ⋅ 10 = 0 , 936 ⋅ 10
R Z = R Z ( P ) - riscul datorat căderii trăznetului lângă o linia electrică racordată la structură,
unde:
R Z = ( N I − N L ) × PZ × L Z conf. (6.28) şi tab.6.11
unde:
PZ = PLI = 0 , 4
- conf. tab. A6.2.7, fără protecţie cu SPD (fără dispozitive de protecţie la
supratensiuni), probabilitatea de defectare a sistemelor interioare datorat unui trăznet care cade pe
serviciul racordat
L Z = L 0 = 10 − 3 conf. tab. 6.11 şi tab.A6.3.1 numărul relativ de victime omeneşti,
RZ = ( 37,5⋅10− 3− 0 , 468⋅10− 3 )× 0,4× 10− 3= 14 , 81⋅10− 6

Valorile riscurilor sunt centralizate în tab.7


Tab.7 (valori x 10-5)
Simbol Zona Zona Structură
Z1 Z2
R A1 0, 06208 0, 06208

R A 2 - ≅0 ≅0
R B - 0, 124 0, 124
RU - ≅0 ≅0
RV - 0 , 00936 0 , 00936
R Z - 1 , 481 1 , 481
Riscul total 1,67644
R 1

16.1.1.7. Concluzii privind evaluarea lui R 1


−5
Deoarece R1= 1, 676⋅10 este mai mare decât valoarea acceptabilă R 1 = 1 ⋅ 10 −5
este obligatorie
protecţia structurii împotriva trăznetului.

16.1.1.8. Alegerea măsurilor de protecţie


Se adoptă ca măsură de protectie prevederea unui sistem de protecţie împotriva trăznetului SPT
clasa IV, care include o instalaţie exterioară IPT de clasa IV şi descărcătoare de supratensiuni (dispozitive
SPD) montate pe barele tabloului general.
În consecinţă calculul riscului total se reface ca urmare a modificării următorilor parametrii:
- PB = 0 , 2 conf. tab.A6.2.2 pentru o structură cu SPT ;
- PV = PU = PLD = PZ = 0 ,03 valoarea minimă a lui P SPD din tab. A.6.2.3;
Rezultă recalcularea următoarelor riscuri:
RB = N D × PB × r p × h z × r f × L f

Pagina 85
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

RB = 6,208⋅10− 3× 0,2× 0,5× 2× 10− 2× 2⋅10− 2= 2, 48⋅10− 7

R U ( P ) = ( N L + N Da ) × PU × ru × L t
−3 −5 −4 − 12
R U ( P ) = 0 , 468 ⋅ 10 × 0 , 03 × 10 × 10 = 0 , 014 ⋅ 10 ≅ 0

RV ( P ) = ( N L + N Da ) × PV × h z × r p × r f × L f
−3 −2 −2 −7
R V ( P ) = 0 , 468 ⋅ 10 × 0 , 03 × 2 × 0 , 5 × 10 × 2 ⋅ 10 = 0 , 028 ⋅ 10

R Z = ( N I − N L ) × PZ × L Z
−3 −3 −3 −6
R Z = ( 37 , 5 ⋅ 10 − 0 , 468 ⋅ 10 ) × 0 , 03 × 10 = 1 ,11 ⋅ 10

Valorile componentelor de risc luate în calcul sunt centralizate în tab. 8


Tab.8 (valori x 10-5)
Simbol Zona Zona Structură
Z1 Z2
R A1 0, 06208 0, 06208

R A 2 - ≅0 ≅0
R B - 0, 0248 0, 0248
RU - ≅0 ≅0
RV - 0 , 00028 0 , 00028
R Z - 0 ,111 0 ,111
Riscul total 0, 1981
R 1

16.1.1.9. Concluzii privind revaluarea lui R 1


−5
Deoarece R1= 0 ,1981⋅10 este mai mică decât valoarea acceptabilă R 1 = 1 ⋅ 10 −5
protecţia
structurii împotriva trăznetului este asigurată.

Pagina 86
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

16.2. Secţiuni de cabluri

Pagina 87
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

16.3. Asigurarea iluminatului în incintă

Pagina 88
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pagina 89
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 90
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pagina 91
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 92
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pagina 93
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 94
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Pagina 95
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 96
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Întocmit,

ing. Emanuel Stancu


Aut. ANRE IIA IIB Nr.39381/2015

Pagina 97
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 98
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

IV. Caiete de sarcini


17. Caiet de sarcini pentru lucrări de săpături, terasamente şi
umpluturi
17.1. Generalitati
Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente, constând din sapaturi,
incarcarea in mijloacele de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamintului,
efectuate pentru realizarea fundatiilor.

Concepte de baza
La acest contract executarea lucrarilor de terasamente se face mecanizat, metodele de lucru
manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibila sau nu este
justificata.
Pentru sprijinirea sapaturilor se vor utiliza, de regula, elemente de inventar modulate concepute
pentru un domeniu mare de utilizare si cu posibilitati de refolosire.

Elemente de proiectare
Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect, pe baza studiului geotehnic, si
specificata pe planurile de fundatii si constatarile Contractorului la executia sapaturilor, in ceea ce priveste
stratificatia terenului de fundatie, natura apei subterane, obstacole intilnite (hrube, umpluturi locale,
canalizari, etc.) vor fi semnalate Consultantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. In astfel de
situatii nu se va continua lucrul fara acordul scris al Consultantului.
La executia de sapaturi linga cladiri existente, daca se constata de Contractor ca ipotezele luate in
considerare in proiect la baza masurilor de asigurare a stabilitatii cladirilor existente nu corespund,
Contractorul va opri lucrarile pina la obtinerea acordului din partea Consultantului asupra modificarilor de
solutii sau dimensionari necesare.
Pentru lucrarile de terasamente de volum mai mare Contractorul va intocmi fise sau proiecte
tehnologice pe care le va supune aprobarii Consultantului.
Pentru sprijinirea sapaturilor cu adincimi peste 5.0 m. se vor elabora proiecte de executie de catre
Contractor pe care acestea le va supune aprobarii Consultantului.

17.2. Standarde de referinţă


Standarde romanesti
STAS 6054 - 77 - Terenul de fundatie. Adincimi de inghet.
STAS 2745 - 90 - Terenul de fundatie. Urmarirea tasarii constructiilor.
STAS 1913 / 1 - 82 - Terenul de fundatie. Paminturi. Determinarea umiditatii
STAS 2916 - 87 - Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor
STAS 9824 / 0 - 74 - Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
STAS 9824 / 1 - 87 - Trasarea constructiilor
Normative romanesti de executie
C 169 - 88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale.
C 16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.
C 56 - 85 - Verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente.
C 61 - 74 - Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarilor
C 29 - 95 - Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice.
C 168 - 80 - Instructiuni tehnice pentru consolidarea paminturilor sensibile la umezire prin silicatizare
si electrosilicatizare.
C 182 - 87 - Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri.
Alte prescriptii romanesti
Pagina 99
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Ordin IGSIC Nr. 8/ 07.11.1981 referitor la incercarile de laborator pentru verificarea compactarii
terenului.
P 7 - 92 - Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe paminturi sensibile la
umezire.
P 70 - 79 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe paminturi cu
umflari si contractii mari.

17.3. Accesorii
Dulapi metalici executati din tabla ambutisata sub forma de chesoane, rigidizati cu
nervuri interioare din tabla ondulata si spraituri mecanice pentru sprijiniri.
Spraituri mecanice
Cadre verticale, portspraituri hidraulice
Panouri metalice portglisiere
Panouri metalice cu role de ghidare
Distantieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri.

17.4. Transport, manipulare şi depozitare


Transportul pamintului se va face cu autobasculante incarcate cu mijloace mecanizate.
Depozitarea paminturilor necesare pentru umplutura se va face in imediata apropiere.
Depozitarea rezultatelor defrisarilor si curatirii terenului se va face in locurile pentru care s-a obtinut
avizul primariei.

17.5. Execuţia lucrărilor


17.5.1. Generalitati
La executarea sapaturilor pentru fundatii se va tine seama sa nu fie periclitate instalatiile invecinate
zonelor de lucru.
Daca executia sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente, executarea lucrarilor va incepe numai dupa obtinerea avizului de sapatura si a permisului de foc.
Dezafectarea retelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul Consultantului si acordul
scris al Beneficiarului.
Cind turnarea betonului in fundatii nu se face imediat dupa executarea sapaturii, pentru a impiedica
modificarea caracteristicilor fizico - mecaniceale terenului sub talpa de fundare, aceasta va fi oprita la o
cota mai ridicata decit cota finala in functie de calitatea terenului.

calitatea terenului diferenta de cota

- nisipuri fine 0.20 - 0.30 cm.


- paminturi argiloase 0.15 - 0.25 cm.
- paminturi sensibile la umezire 0.40 - 0.50 cm.

Executia fundatiilor apropiate va incepe cu cele situate la adincimile cele mai mari.
La sapaturile de lungimi mari se va asigura prin pante posibilitatea colectarii apelor in timpul executiei.
Nu se vor amplasa puturile de colectare in vederea drenarii terenului sub talpa de fundare.
Sapaturile executate cu excavatoare nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii.
Ultimii 20 - 30 cm. deasupra cotei inferioare a profilului sapaturii se vor executa manual.
Daca pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crapaturi in teren masurile necesare in vederea
fundarii se vor stabili in acord cu Consultantul.
Necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatie se va stabili tinind seama de adincimea
sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare si umiditatea terenului, regimul
de scuregere al apelor subterane, conditiile meteorologice si climaterice din perioada de executie a
lucrarilor de terasamente, tehnologia de executie adoptata, etc.

Pagina 100
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

17.5.2. Operatiuni pregatitoare


Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor executa urmatoarele operatiuni pregatitoare:
- defrisarile plantatiei existente pe amplasament;
- demolari ale unor structuri existente pe amlasament;
- curatirea si amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale
Gropile ce ramin dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pamint compactat.
Se vor executa rigole sau santuri de garda pentru dirijarea apelor superficiale in afara zonelor de
lucru (conform proiectului).
Inaintea de executia lucrarilor de sapaturi se va face trasarea prin fixarea, conform proiectutului a
pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate.

17.5.3. Executia lucrarilor de sapatura


Executarea sapaturilor deasupra apelor subterane.
Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adincimi pina la:
- 0.75m. in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;
- 1.25m. in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;
- 2.00 m. in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.
Pentru mentinerea stabilitatii malurilor, terenul din jurul sapaturii trebuie sa nu fie incarcat si sa nu
sufere vibratii
Pamintul rezultat din sapatura se va incarca direct in basculante si se va transporta la depozitul
stabilit prin conventie intre Beneficiar si autoritatile locale.
Contractorul va lua masuri de inlaturare rapida a apelor provenite accidental si imoprtiva surparii
malurilor.
La sapaturile cu pereti in taluz, cu adincimi pina la 2m., (pamint cu umiditate naturala sub 12 - 18 %)
panta taluzului sapaturii (tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala) nu trebuie sa depaseasca
valorile maxime admise pentru diverse categorii de paminturi:
- nisip, balast 1/1
- nisip argilos 1 / 1.25
- argila nisipoasa 2/3
- argila 1/2
- loess 4/3
- roca friabila 2/1-4/1
- stinca 4/1-7/1
In cazul sapaturilor manuale cu adincime peste 2m. taluzul trebuie executat in trepte, prevazindu-se
pe inaltimi banchete care sa permita evacuarea pamintului prin relee, banchetele vor avea latimea de 0.6 -
1.0 m. si distantele pe verticala intre ele de circa 2m.
Executarea sapaturilor cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaza cind nu este posibila sau economica
sapatura in taluz sau cind adincimea sapaturii depaseste conditiile de executie a sapaturilor cu pereti
verticali nesprijiniti.
Sprijinirea sapaturilor la o adincime pina la 5.0 m. se executa cu elemente metalice de inventar,
conform normelor in vigoare.
Sprijinirile se fac cu elemente de inventar, refolosibile conform Capitolului “ Materiale si produse “
paragrafului “Accesorii”.
Executarea sapaturilor sub nivelul apelor subterane.
Sapaturile sub nivelul apelor subterane sau in terenuri cu infiltratii puternice de apa se vor executa
prin sprijinirea peretilor sapaturii de fundatie in palplanse metalice cu sau fara ancoraje.
La ancorarea palplanselor peretii adinci turnati in teren se vor utiliza numai atunci cind fac parte din
lucrarea definitiva.
Indepartarea apei se va realiza prin EPUISMENTE directe prin pomparea directa a apei din gropile de
fundatie sau EPUISMENTE indirecte, prin coborirea nivelului apei subterane cu ajutorul unor puturi filtrante
si filtre aciculare amplasate in afara contururilor excavate.
Indiferent de situatie si de solutiile propuse Contractorul nu va incepe lucrarile fara a obtine acordul
Consultantului.

Pagina 101
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

17.5.4. Executia lucrarilor de umpluturi


Umpluturile compactate intre fundatii, la exteriorul cladirilor sau sub pardoseli se vor executa, de
regula, cu paminturile rezultate din lucrarile de sapatura.
Este interzisa realizarea umpluturilor din pamintiri cu umflaturi si contractii mari, miluri, prafuri, argile
moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari,etc.
Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor, pina la cota prevazuta in proiect, se vor executa
imediat dupa decofrarea fundatiilor pe baza de fise tehnologice intocmite de Contractor si avizate de
Consultant.
Dupa stabilirea utilajului si numarul de treceri, a grosimii stratului si umiditatii optime a pamintului, se
va trece la compactarea efectiva a straturilor pina la realizarea grosimii umpluturii.

17.5.5. Curatirea, protectia lucrarilor


Intreaga suprafata a terenului pe care se executa lucrarile de terasamente va fi curatata de frunze,
crengi, buruieni si cind este cazul zapada.
In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de
fundatie trebuie lasat sa se zvinte inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei (betonare), iar
daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi.
In perioada de timp friguros sistemele de realizare a epuismentelor vor trebui protejate impotriva
inghetului.

17.5.6. Conditii de protectia muncii


La executie se vor respecta cu strictete prevederile din:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de M.L.P.A.T. 9/N/15.III.-1993,
publicat in Bul. constr.nr.5-6-7-8/1993.
- IM 007-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje,
aprobat cu nr. 74/N/15.10.96 si publicat in Bul. constr. nr. 10/1996.
-Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor, aprobat cu Decret nr. 290/16.VIII.1997 si publicat in brosura si in Bul. constr. nr. 12/1997
- P118-83 Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului,
elaborat de INCERC si IPCT si publicat in Bul. constr. nr. 3/1996; 10/1997 si 10/1996.
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de M.I. 381/4.03.1993 si M.L.P.A.T. cu
nr. 7/N/3.03.1993, publicat in Monitorul oficial.
- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, aprobat de M.L.P.A.T. cu nr. 20/N/11.07.1994 si publicat in Bul. constr. nr.
9/1994.
- C 58/96 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile
din lemn si textile utilizate in constructii, aprobate cu nr. 24/N/3.04.1996 si publicate in Bul. constr. nr.
10/1996.
Modul concret de aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se face de catre firma de
executie prin personalul insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor si prin organizarea
santierului si a lucrarilor specifice, necesare de protectie.
Se interzice cu desavirsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti fie pentru dezghetarea pamintului fie
pentru incalzirea muncitorilor.
Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrarile de terasamente.
Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de cite ori va fi necesar, masuri
suplimentare,astfel incit sa se evite producerea oricarui accident.

17.6. Recepţia lucrărilor


17.6.1. Generalitati
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren atit in ansamblu
cit si pentru fiecare obiect in parte.
Se va verifica daca stratul de pamint vegetal a fost recuperat dupa decapare si a fost depozitat
corespunzator, in vederea unor noi utilizari.
Pagina 102
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Deficientele constatate la lucrarile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de lucrari


ascunse impreuna cu masurile de remediere aplicate conform indicatiilor Consultantului.

17.6.2. Tolerante admisibile


Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatiile tehnice sunt:

Tipul de lucrare abaterea medie minima

- sistematizare verticala: 10% 15%


- in jurul fundatiilor si
subsolurilor si sub pardoseli: 5% 8%
- la santuri de conducte: 5% 8%

17.6.3. Verificari in vederea receptiei


La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare in parte dimensiunile
si cotele de nivel realizate si se vor compara cu cele din proiect.
Se vor verifica Procesele verbale de lucrari ascunse semnate de Consultant ( pentru Beneficiar ),
Contractor si de Proiectant (daca firma de consultanta este alta decit proiectantul ) referitoare la:
- modificarile introduse fata de prevederile initiale ale proiectului si specificatiile tehnice:
- probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel putin una la 200
mp.suprafata de sapatura si minimum 3 pentru fiecare obiect );
Se va verifica daca lucrarile executate se inscriu in limitele de toleranta admisibile, conform
specificatiilor tehnice.

17.6.4. Remedieri
Consultantul va decide, in cazul unor nerespectari ale prevederilor din proiect si a prezentelor
specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, in functie de natura si
amploarea deficientelor constatate.
Costurile propuse de eventualele lucrari de remediere vor fi integral suportate de Contractor.

17.6.5. Documente incheiate la receptie


La incheierea lucrarilor si remedierilor necesare, se va incheia intre Contractor si Consultant un
proces verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

17.6.6. Masuratori si decontare


Decontarea lucrarilor de terasamente se va face pe baza preturilor unitare stabilite prin devizul
aprobat, si pe baza planurilor din proiect.

Întocmit,
ing. Octavian Burcu

Pagina 103
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 104
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

18. Caiet de sarcini pentru lucrări din beton


18.1. Prevederi generale
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executia lucrarilor din beton.
In cursul lucrarilor de executie nu este permisa nici o derogare de la prevederile prezentului Caiet de
sarcini, fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.
Proiectantul isi rezerva dreptul ca in situatii speciale ce se vor ivi la executie sa aduca modificari sau
completari prezentelor prescriptii.
Constructorul si beneficiarul au obligatia respectarii in afara caietului de sarcini a tuturor normelor
legale - standarde, instructiuni tehnice, normative departamentale sau republicane - in vigoare la data
executiei lucrarilor.
Executantul va asigura efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din acest caiet de
sarcini.
Executantul va asigura - la cererea dirigintelui - si efectuarea altor determinari suplimentare.
Executantul va lua toate masurile tehnologice si organizatorice necesare asigurarii punerii in aplicare
a prezentelor prevederi .
In cazul in care se constata abateri de la caietul de sarcini, dirigintele va dispune intreruperea
lucrarilor si efectuarea remedierilor ce se impun.
Lucrarile de beton nu se vor executa sub temperatura de +5 C.

18.2. Materiale
18.2.1. Ciment
La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespunde conditiilor tehnice de calitate (
Cod de practica pt. executarea lucrarilor din beton NE 012-99).
Conditiile tehnice de livrare , receptie, control, trebuie sa fie conform STAS.
In timpul transportului, manipularii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificarea cu
corpuri straine. Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de 50°C
Cimentul in vrac se va depozita in silozuri, durata depozitarii nedepasind 45 zile de la data livrarii de
producator.
Cimentul ramas mai mult timp nu va mai putea fi utilizat decit dupa verificarea starii de conservare si
a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.
Executantul va face controlul calitatii cimentului conform NE 012-99. Metodele de incercare cf. SR
227-5/96, SREN 196 si NE 012-99.
Executanul va tine evidenta calitatii cimentului prin :
Certificate de calitate de la fabrica producatoare;
Rezultatele determinarilor laboratorului propriu.

18.2.2. Agregate naturale


Pentru prepararea betonului (densitate aparenta 2500 Kg/mc) se folosesc numai agregate grele
provenite din sfarimarea naturala sau/si din concasarea rocilor care trebuie sa indeplineasca conditiile
tehnice din Stas 1667-76 ; 667-97 si NE 012-99. Se vor utiliza urmatoarele sorturi de agregate :
nisip 0-3 mm ; 3-7 mm sau 0-7 cf.Stas 662-89
agregate de cariera sau Dmax = 40 mm, adica sorturi 7-16 (7-20) si 16-31 (16-40) cf. Stas 667-
90. Abaterile limita la un sort, precum si la agregatul total - max. 10 % trecere prin ciurul cu
ochiuri cu diametrul inferior Dmin si de max. 5 % ramase pe ciurul cu diametrul superior Dmax

Conditii de calitate :
să provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet - dezghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.
să fie inerte si sa nu produca efecte daunatoare asupra liantului.
nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait. Se interzice folosirea nisipului de mare.
continutul de impuritati admise cf. Stas 4606-80, 3606-80, 730-89, 662-89.
Pagina 105
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

caracteristicile mecanice ale agregatelor de cariera vor fi conf. Stas 730-89, 620/5-91
6200 / 15 - 83.
ca forma , agregatele cu D = 7 mm vor fi poliedrice cu b/a min = 0.65 si c/a min =
0.32.
sorturile trebuie sa aiba o granulozitate continua. Dimensiunea max. a granulelor
ramase pe ciururi superioare D ≤ 1.5 Dmax .

Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face cf. Stas 4606 - 80. Se determina :
a) curbele granulometrice
b) continutul in substante organice
c) continutul in substante lavigabile
d) analiza chimica

Aceste analize se fac la statia de sortare ori de cite ori se schimba furnizorul agregatului.
La fabrica de beton se determina :
lavigabilul si argila aderenta pe piatra
curbele granulometrice
umiditatea .

Executantul va tine evidenta calitatii agregatelor prin :


Certificatele de calitate emise de furnizor ;
Rezultatele determinarilor laboratorului propriu.

18.2.3. Apa
Apa folosita la prepararea betonului trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din Stas 790 - 84.
Verificarea acestora se va face trimestrial sau ori de cite ori se schimba sursa de apa. Este interzisa
folosirea apei sarate , sulfuroase, infectate, etc.

18.2.4. Aditivi
La prepararea betonului se pot folosi aditivi pentru :
imbunatatirea lucrabilitatii;
marirea gradului de impermeabilitate si a rezistentei la inghet - dezghet repetat;
obtinerea betoanelor de rezistenta superioara;
reglarea procesului de intarire;
marirea durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii.
Tipurile uzuale de aditivi si conditiile utilizarii lor sunt indicate in NE 012-99.
Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producator.
Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalajul original si in incaperi uscate.
Executantul va verifica calitatea aditivilor atit la aprovizionare ( examinarea certificatelor de calitate ),
cit si la punerea in opera prin determinarea densitatii solutiei, o proba la fiecare sarja. Verificarea calitatii
aditivilor se face cf. NE 012-99.

18.3. Stabilirea compoziţiei betonului


Stabilirea compozitiei betonului se face de catre un laborator de specialitate, eventual laboratorul
unitatii tutelare a statiei de betoane.
Caracteristicele betonului proaspat :
Lucrabilitatea betonului - cf. Stas 1759-88, 1, 18-1, 30.
Densitatea aparenta - cf. Stas 1759-88 .
Caracteristicile betonului intarit cf. Stas 1275-88
La incercari preliminare :
Rezistenta la compresiune determinata pe epruvete cf. NE 012-99.
Porozitatea determinata pe cuburi.
Compozitia betonului
Stabilirea compozitiei betonului se va face cu respectarea prevederilor din NE 012-99 si anume :

Pagina 106
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

La intrarea in functiune a statiei de betoane;


La schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;
Ori de cite ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei betonului.

Dozajul de ciment , raportul apa / ciment (a/c), dozajul de aditivi, curba granulometrica vor fi cele
corespunzatoare marcii solicitate cf. NE 012-99. Se vor realiza si incercari preliminare pentru determinarea
compozitiei si marcii betoanelor.

18.4. Prepararea betonului


Prepararea betoanelor se va face in statii de betoane.
Distanta maxima intre statia de betoane si punctul de livrare va corespunde unui timp de transport de
30 - 40 minute.
Inainte de inceperea lucrarilor executantul este obligat sa efectueze experimentarea in scopul
verificarii in conditiile santierului a retetei de beton stabilita in laborator si atingerea caracteristicilor cerute
prin acest caiet de sarcini. Incercarile trebuiesc repetate pina la obtinerea rezultatelor satisfacatoare pentru
urmatoarele caracteristici :
lucrabilitate
omogenitatea betonului
rezistenta la compresiune
Cu ocazia aceasta se va stabili si durata minima de malaxare.

Executantul raspunde de functionarea buna a mijloacelor de dozare.


Cantitatea de apa se va corecta functie de umiditatea agregatelor si de solutiile de aditivi introduse
astfel incit sa se respecte raportul a/c.
Ordinea de introducere a agregatelor si a celorlalte materiale componente in malaxor se face conform
cartii tehnice a utilajului respectiv.
Controlul calitatii betonului proaspat cf. Stas 1759 - 88 si 1275 - 88.

18.5. Transportul betonului proaspăt


Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. Se admite folosirea basculantelor cu conditia ca
acestea sa fie etanse si la locul de descarcare sa se asigure reomogenizarea amestecului.
Incarcarea betonului in mijloacele de transport se face direct din buncarul statiei de betoane.
Timpul total de la preparare si pina la punerea in opera a betonului trbuie sa fie mai mic decit timpul
de priza.
Daca transportul betonului se face pe timp friguros cu temperaturi negative sau pe arsita (+25° C) cu
autobasculanta, se vor lua masuri de protectie termica. Daca timpul e ploios, se vor lua masuri de acoperire
a betonului.
Durata maxima de transport a betonului va fi de 45 minute.

18.6. Punerea în operă a betonului


18.6.1. Lucrari pregatitoare
Punerea in opera a betonului in structura se va face numai dupa receptionarea fundatiilor,
subsolurilor, etc. care trebuie sa indeplineasca conditiile din Stas 6400 - 84.
Punerea in opera a betonului se face cf. NE 012-99.
Betonul trebuie pus in lucru intr-un interval de 15 - 30 min.de la aducerea pe santier.
Controlul calitatii betonului se va face conf. Stas 1275 - 88 si normativ C 54 - 81.

18.6.2. Influenta conditiilor meteorologice


Oprirea lucrarilor:
Betonarea se intrerupe daca temperatura exterioara scade sub +5 C, sau creste peste + 30 C la o
umiditate relativa mai mica de 40 %

Pagina 107
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Betonarea pe timp friguros


Pentru incetinirea fenomenului de umezire a cimentului in perioada de timp friguros, se pot folosi
acceleratori de priza si/sau de intarire.
Betonarea pe timp calduros
Se va acorda o atentie deosebita pentru impiedicarea deshidratarii superficiale a betonului
(folosirea de prelate, etc.).

18.6.3. Protejarea betonului proaspăt


Asigurarea conditiilor favorabile de intarire si reducerea deformatiilor din contractie se face prin
mentinerea umiditatii betonului min. 7 zile, protejind suprafata libera prin :
acoperirea cu materiale de protectie
stropirea periodica cu apa
aplicarea de pelicule de protectie.

18.7. Analizarea rezultatelor încercărilor pe betoane


Cuprinde determinari pe betonul proaspat si analiza rezultatelor privind rezistenta la compresiune cf.
NE 012-99.

18.8. Condiţii tehnice


18.8.1. Elemente geometrice
Dimensiunile elementelor geometrice sunt cele din proiect. Abaterile limita de la grosime pot fi +/- 10
mm. Denivelarile admise pot fi +/- 4 mm.
Soclul de beton (acolo unde există):
abatere de la cota superioară (unde vine în contact cu panourile de perete): +/- 3 mm pe întreaga
lungime a soclului;
panta părţii superioare a soclului va fi dată către exterior (5 mm mai ridicat soclul în partea interioară
decât în exterior), astfel încât posibilele inflitraţii de apă să fie dirijate către exterior;
între soclul de beton şi trotuarul perimetral se va fixa un cordon din material bituminos, pentru
împiedicarea infiltraţiilor de apă către fundaţii.

18.8.2. Cofrarea
Cofrajele se alcatuiesc astfel incit sa se asigure rezistenta, rigiditatea si stabilitatea necesara.
Panourile de cofraj se monteaza fara rosturi pentru a evita scurgerea laptelui de ciment.
Inainte de turnare cofrajele se curata de betonul vechi si se vor unge cu decofrant pe baza de emulsie
de parafina.
Decofrarea se va face numai dupa intarirea betonului in limitele prevazute in NE 012-99.

18.8.3. Armătura
Se va folosi otel beton OB 37, PC 52, STNB ( Stas 438/3-98 si Stas 438/2-91 ). Nu se vor folosi
oteluri superioare la armaturi constructive.
Se interzice folosirea otelului PC 52 si STNB in zonele cu sarcini dinamice importante. In aceste zone
se va folosi OB 37.
Controlul si receptia armaturii se va face la atelierul de armatura si la locul de punere in opera.
Tolerantele admise pentru armaturi sunt cele din NE 012-99.

18.8.4. Piese metalice înglobate


Se vor confectiona si monta conform prevederilor din proiect.
Tolerante admisibile
Cota superioară a fundaţiei: ±10 mm
Deplasarea şuruburilor de ancoraj în plan orizontal, faţă de ax: 5 mm
Abaterea capătului superior al şurubului de ancoraj pe verticală: +20 / -0 mm
Pagina 108
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Abaterea lungimii filetului şurubului de ancoraj: +30 / -0 mm

Receptia pieselor se va face in atelier verificând dimensiunile elementelor componente si materialul


din care s-a debitat, grosimea si lungimea cordoanelor de sudura, etc.
Piesele metalice se vor curata pentru a asigura aderenta la beton.
Fixarea pieselor in cofraj se va face astfel incit sa nu se deplaseze in timpul betonarii.

18.9. Controlul calităţii lucrărilor


Verificarile se executa pe faze inainte de inceperea betonarii, in timpul executiei si dupa terminarea
turnarii. Respectarea succesiunii acestor verificari asigura luarea din timp a unor masuri de remedieri.

18.10. Recepţia lucrărilor


preliminara;
finala.

18.11. Prevederi finale


Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu sunt limitative si nu exclud obligativitatea respectarii de
catre constructor si beneficiar si a altor acte normative, in vigoare la data executarii lucrarilor.

Întocmit,

ing. Octavian Burcu

Pagina 109
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

19.

Pagina 110
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

20. Caiet de sarcini pentru structura metalică


20.1. Generalităţi
Acest caiet de sarcini stabileste conditiile ce trebuie sa le indeplineasca materialele, executia,
transportul, montajul, controlul, receptia si conditiile de exploatare a constructiei metalice, prevazute in
prezentul proiect.
Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca constructiile din otel sudate sunt prevazute
in Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ
C56-85, caietul XIX - Constructii din otel - publicat in B.C. - vo1.1.2/86.
Din punctul de vedere al conditiilor tehnice de calitate, constructia se incadreaza in categoria de
executie B conform STAS 767/0-88.
Pentru constructiile incadrate in categoria de executie B prevederile normativului C56-85 sunt
completate cu prescriptiile cuprinse in normativele si instructiunile tehnice in vigoare, cuprinse in anexa
XIX-2 a normativului C56-85.
La realizarea constructiei nu se impun conditii de calitate superioare prevederilor standardizate.
Inainte de inceperea executiei constructiei metalice, unitatea constructoare este obligata a efectua o
verificare amanuntita a proiectului cu privire la: planurile de ansamblu si detalii, schemele geometrice,
cotele principale, posibilitatile de transport si inscrierea in gabaritele mijloacelor de transport a elementelor
gata fabricate, lungimea barelor, calitatea sudurilor si extrasele de materiale.
Executia elementelor constructiei metalice se poate incepe numai dupa intocmirea tehnologiilor de
prelucrare, ansamblare, sudare si control a elementelor metalice.
Toate elementele de constructie metalica vor executa conform desenelor de executie.
Orice modificare impusa de situatia locala sau de forta majora, nu se va putea face decât cu avizul
proiectantului.
Cateva din prevederile cuprinse in normativele si instructiunile tehnice in vigoare, care nu sunt
limitative, sunt redate mai jos :
executia elementelor constructiilor metalice se face numai de personal calificat,
avand tehnologii de executie elaborate in conformitate cu prescriptiile normativului C 150 /84.
clasa de calitate a otelurilor se va stabili conform STAS 8542 / 79, se vor stabili numai
otelurile indicate in documentatia tehnica.
materialele ce se folosesc trebuie sa aiba compozitia chimica si caracteristicile
mecanice corespunzatoare pentru marcile si clasele de calitate prevazute in documentatie ;
acestea, precum si caracteristicile mecanice ale suruburilor, piulitelor si saibelor, nu pot fi
schimbate fara acordul scris prealabil al proiectantului.
materialele de adaos pentru sudare se aleg corespunzator marcilor de oteluri folosite
la constructii si vor corespunde conditiilor de calitate prevazute in STAS 1126-87.
toate materialele trebuie sa fie marcate si sa fie insotite de certificate de atestare a
calitatii, conform standardelor de produs.
laminatele utilizate la elementele de constructii din otel trebuie sa corespunda
conditiilor tehnice cu privire la neregularitati de executie stabilite prin STAS 767 / 0 – 88.
abaterea limita de la liniaritate a profilelor laminate la rece sau la cald, se exprima
prin sageata a carei valoare nu trebuie sa fie mai mare de 1 / 1000 din lungimea piesei, dar fara
a depasi 10 mm.
trasarea pieselor la execuţia în uzină se executa cu o precizie de ± 1 mm exceptand
pe cele pentru care proiectele prescriu o precizie mai mare.
abaterile limita admise la montajul si dupa executarea elementelor constructiilor din
otel, se vor incadra in tolerantele prevazute in STAS 767 / 0 – 88.

Pagina 111
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

protectia constructiilor metalice se face prin grunduire si vopsire sau zincare.


în uzina se va aplica obligatoriu cel putin un strat de grund şi unul de vopsea pe toate
suprafetele care urmeaza a fi protejate prin vopsire.
montajul constructiilor din otel se face pe baza documentatiei tehnice elaborate de
intreprinderea de montaj, cu respectarea indicatiilor prevazute in proiect.
toate elementele de constructii trebuie marcate
marcarea se va face cu vopsea sau prin alte metode care să asigure lizibilitatea până
la momentul montajului şi să fie rezistente la factorii atmosferici şi de mediu.
depozitarea elementelor de constructii din otel se face pe tipuri si dimensiuni.

20.2. Materiale
Toate materialele folosite trebuie sa corespunda celor prescrise in proiect si sa aiba certificate de
calitate sau declaraţii de conformitate.
Utilizarea altor tipuri de profile este admisa numai cu acordul prealabil al proiectantului.
Uzina executanta este obligata a solicita furnizorilor de materiale garantarea sudabilitatii fizice a
acestor materiale si sa verifice comportarea lor la sudare, otelurilor folosite in conditiile tehnice solicitate si
tinand seama de modul de lucru al elementelor si pieselor respective.
Profilele tip KB şi Sigma, realizate prin ambutisare la rece, trebuie să corespundă întocmai cu
desenele de execuţie, ca profilatură şi grosime de tablă. Nu se permite înlocuirea lor cu alte elemente
metalice.
Profilele KB, Sigma şi MK sunt realizate din tablă de oţel de înaltă rezistenţă (Fe320G), iar acoperirea
este realizată cu 275 gr Zn/mp. NU SE ACCEPTĂ SUB NICI O FORMĂ O ACOPERIRE MAI MICĂ, din
motive de rezistenţă la coroziune.
Restul de profile metalice şi elemente realizate din table sudate vor fi tratate anticoroziv, obligatoriu,
astfel:
sablare mecanică, grad de curăţare 2
vopsire (grosime totală minim 140 µm), astfel:
strat primar: grund epoxidic RAL Gri 7035, 1 strat, gmin = 60 µm
strat de finisare: email epoxidic RAL 9006, 2 straturi, gmin/strat = 40 µm
grundul se va aplica într-un timp cât mai scurt de la sablarea materialului, astfel încât suprafaţa
metalică să nu oxideze
Toate elementele vor fi livrate pe şantier complet uzinate. Nu se acceptă îmbinarea elementelor prin
sudură pe şantier.
Toleranţele de execuţie a elementelor metalice: +/- 1 mm.
Toleranţele de poziţionare a găurilor pe profile / noduri: +/- 1 mm.

20.3. Execuţia elementelor în uzină


La executia in uzina se vor respecta cu strictele prescriptiile STAS 767/0 - 88 - Constructii din otel -
Conditii tehnice generale de calitate pct.1.4.2.
Documentatia tehnica elaborata de intreprinderea care uzineaza constructia de otel trebuie sa
cuprinda:
- pregatirea si prelucrarea materialului;
- debitarea cu pastrarea marcii otelului si executia rosturilor;
- tehnologii de sudare conform STAS 114400/1 - 88 ( inclusiv pentru remedierea defectelor );
- tehnologia de asamblare, utilaje si dispozitive de lucru;
- programul de control calitativ;
- indicatii privind preasamblarea in uzina, depozitarea, marcarea si asamblarea pentru transport
precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport.
Pagina 112
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Imbinarile executate prin sudura manuala, semiautomata sau automata vor avea caracteristicile
mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza.
Sudarea constructiilor metalice se va executa la o temperatura de peste 50C.
In cazul executiei lucrarilor in aer liber, trebuiesc luate masuri pentru protejarea locului de sudura si a
sudorului de vânt, ploaie si zapada.
Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in pct. 2,3,4; STAS 767/0 - 88.
Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform HGR Nr. 273/94, L 10/95, STAS 767/0 - 88 si
C 150 - 84, efectuandu-se incercarile prescrise si intocmindu-se documentatele legale care vor insoti
furnitura la beneficiar.

20.4. Transportul
La manipularea, incarcarea, transportarea, descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua
toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor.
Materialul marunt ( gusee, suruburi, piulite, saibe, etc.) va fi transportat in lazi rezistente.
La descărcarea elementelor se for folosi de preferinţă chingi textile pentru a evita zgârierea vopselei
aplicate pe metal.

20.5. Montaj - generalităţi


Intreprinderea care monteaza constructia de otel va intocmi urmatoarea documentatie (în totalitate
sau parţial, în funcţie de necesităţi) (conform pct. 1.4.3. STAS 767/0 – 88):
- masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii;
- organizarea platformelor de preasamblare pe santier, cu indicarea mijloacelor de transportat si
ridicat ce se folosesc;
- verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse;
- pregatirea si executia imbinarilor de montaj;
- verificarea cotelor si nivelor indicate in proiect pentru constructia montata;
- ordinea de montaj a elementelor;
- metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediere de montaj;
- tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in vigoare;
- programul de control al calitatii si receptia pentru furnitura, executia montajului si protectia
anticoroziva in conformitate cu HGR Nr. 273/94 L 10/95; STAS 767/0 - 88 si C 150 - 84.

Inceperea executiei lucrarilor se va face numai la constructii autorizate in conditiile L 10/95 si numai
pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.
Constructorul impreuna cu beneficiarul va convoca cu cel putin 3 zile inainte, factorii implicati sa
participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei ( conform programului existent in
piesele scrise ale proiectului) si sa asigure conditiile necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor.
Constructorul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, dupa terminarea lucrarilor.

20.6. Montaj - particularităţi

20.6.1. Carcasele de buloane şi plăcile de bază


Firma montatoare trebuie să acorde o foarte mare atenţie realizării carcaselor de buloane şi
amplasării acestora în fundaţii şi pe stâlpii din beton armat. Se va folosi în mod obligatoriu o staţie
topografică electronică sau se va apela la serviciile unui topograf care să traseze, verifice şi să urmărească
în timpul turnării betonului din cuzineţi poziţiile carcaselor de buloane.
Pagina 113
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Plăcile şablon de pe carcase îndeplinesc două roluri: poziţionarea exactă a buloanelor în cadrul
carcasei şi stabilirea cotei verticale (Z) a plăcii de bază. Ele NU se vor îndepărta după turnare deoerece
joacă şi rol de şaibă pentru piuliţele de reglare a cotei verticale (cele de sub placa şablon).
Partea filetată a buloanelor de ancoraj va fi protejată cu un strat de vaselină şi întreg capul bulonului
va fi protejat cu o folie de plastic.
Ca şi ordine de lucrări pentru montajul, poziţionarea şi verificarea carcaselor de buloane se pot urma
următorii paşi:
a) Materializarea axelor construcţiei;
b) Identificarea punctelor de intersecţie a axelor pentru fiecare fundaţie în parte (până aici sunt
operaţiuni executate în faza de săpătură + armare fundaţii);
c) Poziţionare grosieră a carcaselor de buloane în fundaţii. Pentru a putea introduce uşor buloanele
printre armăturile cuzinetului se vor suda barele de solidarizare a buloanelor după ce acestea au
fost poziţionate în interiorul cuzinetului. Acele bare nu au rol structural, au doar rolul de a menţine
poziţia corectă a buloanelor în cadrul carcasei până la momentul turnării betonului;
d) Poziţionarea exactă (!!! vezi toleranţele din planul de buloane !!!) pe toate cele trei axe a carcaselor
de buloane şi fixarea acestora cu ajutorul unor cupoane de oţel beton de elemente imobile (cofrag,
armături cuzinet, etc);
e) Turnarea unui strat de beton care să fixeze tălpile buloanelor de talpa cuzinetului;
f) Verificarea poziţiei buloanelor după faza de turnare şi eventual ajustarea poziţiei acestora;
g) Turnarea întregului cuzinet până la cota prevăzută în proiect. Această cotă trebuie să fie identică
cu cea prevăzută în planul de amplasare buloane, în caz contrar se va anunţa proiectantul;
h) Verificare poziţie buloane pe cele trei axe şi cotă superioară cuzinet;
i) Reglare cota Z a plăcilor şablon, cu ajutorul piuliţelor de sub placă;
După finalizarea acestor etape se va face o fază determinantă cu preluarea amplasamentului la
această cotă, iar anexat la această fază va fi un plan topografic cu măsurători exacte şi cu abaterile fiecărei
carcase de buloane. Dacă abaterile depăşesc limitele impuse prin proiect se vor solicita proiectantului
soluţii de remediere.
Betonul de subturnare se va turna DUPĂ ce întreaga structură a fost montată. Pentru turnarea lui se
va realiza un cofrag care să depăşească cu 5 cm limitele plăcii de bază (nu se va turna pe suprafaţa
întregului cuzinet). Este foarte important să se respecte tipul betonului de subturnare şi indicaţiile de punere
în operă. NU se va folosi un alt beton / mortar fără acordul proiectantului.
Plăcile de bază vor fi înglobate în beton pentru a se asigura protecţia lor împotriva coroziunii şi
acţiunii factorilor externi.

20.6.2. Structura metalică


Toate elementele se vor preasambla la sol, în conformitate cu desenele din proiectul de montaj.
Pentru a putea asigura montajul în zona nodurilor se va face în modul următor: nodul va fi montat pe unul
dintre elemente (în funcţie de condiţiile de pe şantier) iar la al doilea element nu se vor fixa primele 2 sau 3
rânduri de fururi, pentru a permite distanţarea profilelor KB şi trecerea acestora peste tălpile nodurilor.
Elementele vor fi ţinute în macara până când se vor fixa toate şuruburile din nod.
Este obligatorie fixarea tuturor şuruburilor din noduri, inclusiv a celor de pe tălpile profilelor.
Tăierea profilelor este interzisă, cu excepţia cazurilor când sunt piese cuplate. În aceste cazuri se va
folosi flexul şi nu tăierea cu flacără sau cu electrodul de sudură.
Strângerea buloanelor se va realiza în două etape:
- etapa 1: strângere la mână, cu cheie cu clichet
- etapa 2: după ce structura este asamblată se va realiza strângerea definitivă, la momentul
indicat în planuri, cu ajutorul maşinilor de strâns (electrice, pneumatice, etc)

Pagina 114
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Montarea se va începe de la unul din capetele halei. Primele două cadre se vor monta pe parcurul
aceluiaşi schimb astfel încât la final ele să fie legate între ele cu contravântuirile verticale, grinzile de contur
(şi de la coamă dacă este cazul) şi 2 ÷ 3 pane pe fiecare apă. Neîndeplinirea acestor condiţii poate duce la
destabilizarea cadrelor metalice şi colapsul structurii.
Se continuă cu cadrele următoare, având grijă ca fiecare dintre ele să fie legate de cele precedente
după aceleaşi reguli ca şi primele două.
Confecţia metalică (vopsită) va fi remediată la finalul asamblării, prin curăţare şi revopsire locală

20.7. Conditii de exploatare


Dupa darea in exploatare, constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in
proiect.
In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu i se va modifica structura
constructiva.
Beneficiarul va face inspectii periodice ale constructiei metalice de cel putin odata pe an.
In afara acestora sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei metalice astfel:
- in primele 6 luni de la darea in exploatare
- in reviziile periodice ale instalatiilor,
- in cazul supraincarcarilor din cutremure, incendii, tasari, tasari, explozii si vânt cu o intensitate
mai mare decât cea prevazuta in normative si prevazute in proiectare.
Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se inscriu intr-un proces verbal si apoi se trece la
remediere.
Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in
vigoare, privind proiectarea si executia, precum si cu respectarea L10/95 privind calitatea in constructii.

20.8. Controlul executiei


Controlul lucrarilor pe santier va fi asigurat de CTE-ul constructorului, de beneficiar si proiectant.
La fazele determinante controlul se face si de catre inspectorul judetean pentru controlul calitatii
constructiilor.
Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinate se va face in concordanta cu prevederile:
Legii nr. 10/95 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei si calitatii constructiilor.
Ordinul IGSIC nr.20/4-07.84 privind verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse.
Atributiile si raspunderile personalului din compartimentul CTE al antreprizelor de constructii -
montaj aprobat IGSIC cu nr. 31/12.09.1984 (publicat in buletinul constructiilor nr. 8/1985)

Întocmit,
ing. Octavian Burcu

Pagina 115
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 116
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

21. Caiet de sarcini pentru închiderile cu panouri cu spumă


poliuretanică
21.1. Materiale
Toate materialele folosite trebuie sa corespunda celor prescrise in proiect si sa aiba certificate de
calitate sau declaraţii de conformitate.
Panourile termoizolante cu spumă poliuretanică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime
de calitate:
material termoizolant: spumă poliuretanică
densitatea spumei poliuretanice: min 38 kg/m3
procent de închidere pori: 90-95%
grosimea tablei (a feţelor din tablă): 0,5 mm
tratarea anticorozivă a feţelor din tablă: Zn200 + vopsire primer 5 µm + polyester 20 µm, la culoarea
din proiect
panourile de acoperiş să fie cu 5 cute

Tablele cutate utilizate la închideri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de calitate:
grosime minimă tablă: 0,5 mm
tratarea anticorozivă a feţei exterioare: Zn200 + vopsire primer 5 µm + polyester 20 µm, la culoarea
din proiect
tratarea anticorozivă a feţei interioare: Zn200 + vopsire primer 5 µm
tablele de acoperiş cu 5 cute; înălţime cută: 42 mm
tablele de perete cu 6 cute; înălţime cută: 25 mm

Tablele cutate utilizate la planşeul peste parter (planşeul podului necirculabil):


grosime minimă tablă: 0,75 mm
tratarea anticorozivă a feţelor superioară şi inferioară: Zn275
panoul de tablă cu 4 cute; înălţime cută: 84 mm

Toate şuruburile pentru fixarea elementelor de panotaj vor îndeplinii următoarele condiţii minime de
calitate:
toate vor fi de tipul autoforante
şuruburi zincate în totalitate
cuţite realizate din oţel de înaltă rezistenţă, capabile să penetreze tălpile profilelor din oţel prevăzute
în proiect
vor fi prevăzute cu garnituri cu EPDM - a se consulta şi tabelul cu elemente de asamblare din
proiectul tehnic
Toate șuruburile vor fi prevăzute cu capace de plastic, la culoarea panoului / tablei cutate fixat / fixată,
pentru a proteja capul șuruburilor și garnitura de EPDM împotriva acțiunilor atmosferice și a razelor UV.
La fixarea panourilor sau tablelor de acoperiş se vor folosi, în mod obligatoriu, cleme speciale
(dedicate acestui scop), dublate cu membrană EPDM. Nu se vor accepta prinderi fără cleme sau fără ca
aceste cleme să aibă membrana EPDM – este deosebit de importantă pentru asigurarea etanşeităţii
acoperişului.
Panourile din policarbonat utilizate ca luminatoare vor avea fața exterioară protejată împotriva razelor
ultraviolete. Vor trebui să fie garantate împotriva acțiunii grindinei, iar garanția de conformitate a
materialului să fie de 10 ani. De asemenea, capetele panourilor trebuie să fie termosudate – în felul acesta
se asigură închiderea camerelor și se preîntâmpină accesul prafului și a insectelor în aceste spații.

21.2. Transportul
La manipularea, incarcarea, transportarea, descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua
toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor.

Pagina 117
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

La descărcarea elementelor se for folosi de preferinţă chingi textile pentru a evita zgârierea vopselei
aplicate pe metal.

21.3. Montaj - generalităţi


Intreprinderea care monteaza constructia de otel va intocmi urmatoarea documentatie (în totalitate
sau parţial, în funcţie de necesităţi) (conform pct. 1.4.3. STAS 767/0 – 88):
- masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii;
- verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse;
- ordinea de montaj a elementelor;
- metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediere de montaj;

Inceperea executiei lucrarilor se va face numai la constructii autorizate in conditiile L 10/95 si numai
pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.
Constructorul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, dupa terminarea lucrarilor.

Se va acorda o deosebită grijă manipulării panourilor şi accesoriilor de tablă, astfel încât acestea să
nu fie zgâriate. Deoarece sunt acoperite cu straturi protectoare speciale, la zgărierea lor se vor face retuşări
sau, dacă deteriorarea este foarte severă, se va înlocui panoul / tabla.
Pe parcursul montării panourilor este strict interzisă folosirea de echipamente care generează
scântei, în preajma panourilor. Scânteile care ajung pe suprafaţa panourilor pot deteriora vopseaua sau
acoperirea specială. Astfel utilizarea polizorului unghiular (flexului) este strict interzisă pentru tăierea sau
ajustarea panourilor sau accesoriilor de tablă. Pentru aceste operaţii se vor utiliza fierăstraie circulare,
pendulare sau alte unelte care nu produc scântei la utilizare.
Panourile şi accesoriile vor fi defoliate, obligatoriu. Defolierea se poate face imediat înainte de montaj,
caz în care manipularea panourilor şi accesoriilor trebuie făcută cu deosebită grijă, orice neatenţie putând
produce deteriorări ale vopselei, sau după montaj. Neîndepărtarea foliei poate produce în timp fenomene
de condens şi coroziune locală.
Montatorul trebuie să respecte cu stricteţe regulile de manipulare şi montaj date de furnizorul de
materiale.
Spaţiile rămase între panouri la coamă, streaşină, fronton, colţuri verticale, etc se vor umple cu
spumă poliuretanică. Suplimentar, acolo unde se indică în proiect, se vor fixa benzi bituminoase de
etanşare. Este foarte important ca înainte de fixarea benzilor bituminoase suprafeţele de tablă să fie foarte
bine curăţate (cu diluant, dacă este nevoie). Aplicarea benzilor bituminoase se va face la peste +15ºC sau,
dacă temperatura este mai mică, se va face o încălzire locală.
Segmentele de coamă exterioară vor fi fixate între ele cu popnituri iar la suprapunere se va pune şi un
element de etanşare (cordon de SIKAFLEX sau altceva echivalent).
La montarea accesoriilor de tablă din jurul golurilor de uşi şi ferestre trebuie avut grijă la colţurile
create şi la cum se scurge apa în acea zonă. În proiectul de panotaj sunt date detalii despre cum trebuie să
vină tablele. Pentru rigidizarea tablelor unele de altele se vor folosi pop-nituri iar pentru etanşare masticuri
speciale.
Este obligatorie respectarea montajului de jos în sus a accesoriilor şi a suprapunerii rebordurilor
superioare peste măştile laterale (vezi detalii).
Etanşarea din jurul ramelor de ferestre / uşi / faţade revine celor care le livreaza / montează.

Jgheaburile vor fi fixate conform indicaţiilor din proiect. Elementele de capăt se vor realiza la un
atelier specializat de tinichigerie. Îmbinarea jgheaburilor se va trata cu o foarte mare atenţie, pentru a nu
permite apei să se infiltreze (jgheaburilor nu li se poate asigura pantă şi apa stagnează mai mult decât în
sisteme de ape pluviale clasice).

21.4. Conditii de exploatare


Dupa darea in exploatare, constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in
proiect.
In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu i se va modifica structura
constructiva.
Pagina 118
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Beneficiarul va face inspectii periodice ale constructiei metalice de cel putin odata pe an.
In afara acestora sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei metalice astfel:
in primele 6 luni de la darea in exploatare
in cazul supraincarcarilor din cutremure, incendii, tasari, tasari, explozii si vânt cu o
intensitate mai mare decât cea prevazuta in normative si prevazute in proiectare.
Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se inscriu intr-un proces verbal si apoi se trece la
remediere.
Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in
vigoare, privind proiectarea si executia, precum si cu respectarea L10/95 privind calitatea in constructii.

21.5. Controlul executiei


Controlul lucrarilor pe santier va fi asigurat de CTE-ul constructorului, de beneficiar si proiectant.
La fazele determinante controlul se face si de catre inspectorul judetean pentru controlul calitatii
constructiilor.
Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinate se va face in concordanta cu prevederile:
Legii nr. 10/95 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei si calitatii constructiilor.
Ordinul IGSIC nr.20/4-07.84 privind verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse.
Atributiile si raspunderile personalului din compartimentul CTE al antreprizelor de constructii - montaj
aprobat IGSIC cu nr. 31/12.09.1984 (publicat in buletinul constructiilor nr. 8/1985)

Întocmit,

ing. Octavian Burcu

Pagina 119
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 120
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

23. Caiet de sarcini pentru instalaţii sanitare interioare


Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea instalaţiilor sanitare interioare şi racordurior
exterioare aferente la Hală producţie dispozitive medicale.

23.1. Prevederi generale


În conformitate cu HGR 766/97 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, obiectivul se
încadrează după cum urmează:
categoria de importanţă a construcţiei “C”
modelul nr. “2” privind sistemul de conducere şi asigurare
La executarea instalaţiilor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele în vigoare, în
măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet.
Antreprenorul va asigura efectuarea tuturor lucrărilor şi probelor rezultate din aplicarea caietului, şi
este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de execuţie a lucrărilor.

23.2. Materiale folosite:


Conductele vor fi din poliprolilenă (PP-R), iar conductele aferente scurgerilor menajere vor fi din
polipropilenă ignifugată.
Obiectele sanitare vor fi din porţelan sanitar, fontă sau tablă inox, iar armăturile utilizate sunt din
alamă nichelată cromată (bateriile) şi robineţii de trecere cu ventil cu sferă care vor funcţiona la presiunea
de 6 at.
Conductele se vor izola cu:
- beţe de postav sau izolaţie tubulară din spumă de polietilenă (polietilenă expandată) - legăturile
- tuburi din spumă de polietilenă sau cochilii din vată minerală caserate cu folie de aluminiu –
coloanele şi distribuţia din subsol;

23.3. Lucrări pregătitoare


Antreprenorul va examina cu atenţie proiectul de execuţie în corelare cu planurile de arhitectură,
rezistenţă şi cu situaţia de la faţa locului, în faza şi stadiul de execuţie respectiv.
În cazul ivirii unor neconcordanţe între proiect şi situaţia de pe teren, antreprenorul împreună cu
dirigintele de şantier, va anunţa proiectul cu 5 zile înaintea organizării unei întâlniri în vederea soluţionării
problemelor ivite.
Materialele folosite vor fi verificate conform certificatelor de calitate elaborate de furnizor.

23.4. Execuţia lucrărilor


În prima fază se vor prelucra materialele prin tăiere iar în faza a doua se va face montarea în clădire
în scopul obţinerii lucrărilor finite.
Montarea instalaţiilor va începe cu conductele din subsol (distribuţia), coloane şi legături la obiecte
sanitare care se vor monta provizoriu.
Asamblarea conductelor se va face prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul
electroformelor sau prin sudare cap la cap.
În timpul sudurii apare o îmbinare omogenă de înaltă calitate.
Pentru realizarea îmbinării este necesar să se respecte procedeul exact şi să se utilizeze aparatele
corespunzatoare.
Pentru îmbinările cu filet este necesar să se utilizeze fitinguri cu filet –tăierea fileturilor la elemente din
material plastic este interzisă.
Fileturile se etansează cu bandă din teflon sau cu chituri speciale de etansare.
Îmbinarea tuburilor din polipropilenă ignifugată pentru scurgerea apelor uzate menajere se va face cu
mufă pe tub.
Etanseitatea se obţine cu ajutorul unei garnituri din elastomer.
Pagina 121
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

La trecerea conductelor prin planşee se vor monta stuturi de trecere, iar izolaţia şi rabitarea lor se va
face după efectuarea probelor.
După terminarea probelor şi verificărilor, instalatorul va monta obiectele sanitare, bateriile şi
accesoriile.

23.5. Probe şi controlul execuţiei


Pe parcursul execuţiei şi pe parcursul lucrărilor se va respecta Legea 10/95 şi HGR 766/97.
Instalaţiile de apă rece - caldă vor fi încercate la etanşeitate, presiunea de 6 atm minimum, rezistenţa
la cald, etc. şi dacă asigură debitul şi presiunea necesară, conform prevederilor din STAS 1478/90.
Instalaţia de canalizare va fi încercată la etanşeitate şi funcţionare prin punerea în funcţiune a
obiectelor sanitare şi prin verificarea pantelor de scurgere.
Controlul execuţiei instalaţiilor se va face prin controlul certificatelor de calitate şi a proceselor verbale
elaborate pe parcursul execuţiei.

23.6. Izolarea
Conductele de apă montate în slituri practicate în zidărie se vor izola cu bete de postav sau izolaţie
din spumă de polietilenă (polietilenă expandată), coloanele şi distribuţia din subsol se vor izola cu vată
minerală de 30 mm şi cochilii din vată minerală caserate cu folie de aluminiu.
Dispozitivele de susţinere se vor grundui şi vopsi cu vopsea de ulei.

23.7. Măsuri de întreţinere în timp


Se va verifica periodic conductele purtătoare de apă, armăturile, etc. şi se va interveni imediat ce se
constată defecţiuni. Inclusiv căminele exterioare de racord apă - canalizare.

23.8. Recepţia lucrărilor pe faze


Se va recepţiona dacă lucrările s-au executat conform proiectului şi atestă condiţiile din prezentul
caiet de sarcini.
Recepţia pe faze se va face la următoarele lucrări, care se va consemna într-un proces verbal:
- proba de etanşeitate a conductelor de apă;
- proba de etanşeitate a conductelor de scurgere;
- montarea conductelor în canale nevizitabile;
- încercarea la presiune a armăturilor şi conductelor;
- verificarea obiectelor sanitare;

23.9. Concluzii
La executarea şi întreţinerea lucrărilor de instalaţii se vor respecta următoarele:
Normativ I.9/94, P7/2000, Legea 10/95; P100/04 şi normele departamentale de
protecţia muncii.

Întocmit,

ing. Gabriel Călimărea

Pagina 122
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

24. Caiet de sarcini pentru reţele exterioare de apă rece


24.1. Materiale
Reţelele exterioare de alimentare cu apă se vor executa din ţeavă de polietilenă neagră de înaltă
densitate PEHD având Pn 10 bar.
Pentru îmbinări se vor folosi racorduri şi piese speciale din PEHD.
Se vor folosi numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ cu normele DIN, CEN,
ISO, UNI si care au agrementul tehnic MLPAT precum si avizul Ministerului Sănătăţii.
Pentru solvenţi degresaţi, adezivi, granituri, scule şi dispozitive de montaj şi întreţinere se vor lua în
considerare indicaţiile producătorului de tuburi şi racorduri.

24.2. Manipulare, transport si depozitare


Pentru manevrare şi ancorare este admisă numai folosirea chingilor din nylon sau polipropilenă.
Se interzice folosirea lanţurilor sau a cârligelor metalice in contact cu materialul.
La încărcarea, descărcarea şi alte diverse manipulări în depozite şi pe şantier, tuburile din PEHD nu
vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.
Tuburile din PEHD se livrează şi se transportă orizontal, in pachete ambalate pentru Dn > 110 mm iar
pentru Dn ≤ 110 mm în colaci sau pe tamburi.
Tuburile din PEHD trebuie să fie ridicate şi nu târâte sau rostogolite pe pământ sau pe obiecte dure.
Tuburile cu Dn > 110 mm se vor pune în stive cu înălţimea maximă de 1,5 m.
Colacii vor fi stocaţi de preferinţă culcaţi. In acest caz suprapunerea colacilor nu va depăşi înălţimea
de 1 m.

24.3. Trasarea lucrărilor


Pentru trasarea lucrărilor în teren, se vor folosi elementele din proiect şi reperele de pe teren.
Pentru transpunere pe teren se utilizează frecvent trei metode de trasare:
- cu jaloane de nivel (teuri);
- cu utilizarea nivelei (cu luneta);
- cu laser (pentru şantierele importante).
Alegerea metodei de trasare este în funcţie de dotarea executantului.

24.4. Îmbinarea conductelor


Îmbinarea tuburilor şi racordurile PEHD se face uzual prin sudură sau cu flanse.
Sudura se poate executa in doua moduri:
- cap la cap cu disc (oglindă) cu rezistentă, deci o sudură prin fuziunea capetelor;
- cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (manşoane, coliere de priză).
La îmbinarea cu flanse, prin intermediul adaptorului cu flanse (gat) se va avea în vedere corelarea
flanselor metalice adiţionale cu cele ale robineţilor după standardele ISO, în funcţie de presiune.

24.5. Proba de etanşeitate a conductelor


Proba hidraulică de etanşeitate este realizată de antreprenor pe măsura avansării lucrărilor.
Proba se realizează, pe cât posibil, înaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina
efectiv tronsonul de conductă supus probei şi în special, toate îmbinările care vor trebui să rămână
descoperite.
Înante de probă, conducta se obturează în aval cu o placă de capăt prevăzută cu un orificiu cu robinet
plasat în partea de jos pentru racordare la pompă şi umplere.

Pagina 123
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Extremitatea înaltă a tronsonului este obturată cu o placă plină echipată cu un robinet plasat spre
partea de sus pentru evacuarea aerului.
Pentru a evita orice deplasare a conductei, sub efectul presiunii, se va avea grijă să se pozeze
'călăreţi", adică să se efectueze acoperirea tuburilor pe partea lor mediană.
Conducta se umple progresiv cu apă, asigurându-se o evacuare corectă a aerului.
Umplerea conductei trebuie să se realizeze încet, prin punctele joase ale reţelei, fără să se
depăşească un debit de 0,1 l/s pentru Du < 90, 0.5 l/s pentru Dn între 90 şi 160 şi 2 l/s pentru Dn > 200
mm.
În prima fază se va efectua o punere sub presiune "preliminară" de 1,5 bari presiunea de serviciu, cu
ajustarea presiunii la fiecare oră, de 3 sau 4 ori la rând fără decompresiune.
Proba oficială se efectuează dupa stabilizarea presiuniii, adică la 1,5 ori presiunea de seviciu a reţelei
măsurată in punctul de jos.
Presiunea de probă se aplică pe durata a 30 de minute, fără ca diminuarea presiunii să fie mai mare
de 0,2 bar măsurată cu un manometru de precizie.
Dupa probă, antreprenorul trebuie să remedieze, dacă este necesar, pe cheltuiala sa, orice
defecţiune de etanşeitate.
Reparaţiile odată efectuate, se procedează la o noua probă, asa cum a fost descrisă mai sus.

24.6. Lucrări de terasamente


Execuţia săpaturilor pentru şanţurile de pozare a conductelor sunt lucrări obişnuite de terasamente
care se pot executa manual sau mecanizat.
Acoperirea conductelor este o operaţie foarte delicată pentru stabilitatea tubului.
Acoperirea până la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei superioare se deosebeşte de umplutură
care are loc dincolo de această zonă.
Atunci când debleurile nu prezintă o capacitate corespunzătoare de compactare şi conducta o
necesită, trebuie să se utilizeze materiale friabile de adaos (nisip, pietriş).
Materialul de umplutură trebuie să fie curăţat de pietre şi blocuri (granule de cel mult 20 mm) şi
materiale solidificate.
În zona tubului, până la 0,30 m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutură trebuie
să fie puse în straturi succesive de maxim 0,15 m grosime. Aceste materiale vor fi compactate manual sau
cu echipament uşor.
Compactarea nu trebuie să fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului, în special la tuburile
deformabile.
Trebuie să se compacteze în jurul tubului atât cât este necesar pentru asigurarea stabilităţii conductei
şi nu atât cât este posibil.
După realizarea acoperirii conductei (pana la 0,30 m deasupra generatoarei superioare) se execută
umplutura şanţului.
Umplutura este realizată prin straturi succesive a căror grosime este determinată în funcţie de
echipamentul de compactare (niciodată mai mare de 0,30 m).
Cât timp durează această operaţie, tuburile nu trebuie să sufere nici o deteriorare.
Din acest motiv, nu se admite folosirea de echipamente de compactare medii sau grele decât pornind
de Ia o înălţime de acoperire de 1 m.
După executarea umpluturilor se va proceda la refacerea pavajelor sau spaţiilor verzi la starea iniţială.

Întocmit,
ing. Gabriel Călimărea

Pagina 124
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

26. Caiet de sarcini pentru canalizare


Reţeaua exterioară de canalizare menajeră aferentă se va racorda la ministaţia de epurare proiectată,
din incintă. În zonă nu există reţea de canalizare menajeră sau pluvială
Conductele din tuburi reţelelor de canalizare menajeră se vor executa din tuburi PVC-KG, PIPE-LIFE
cu îmbinare cu mufă şi inele de cauciuc având diametrul Dn 110 sau 160 mm.
Căminele de vizitare de pe reţeaua de canalizare se vor executa monolit sau din tuburi prefabricate.
Trasarea reţelelor de canalizare se va face conform planurilor proiectului.
Materialele necesare reţelei de canalizare se va procura de către executant.
Tuburile trebuie să fie bine executate, cu grosime uniformă, cu secţiuni concentrice, netede, fără
crăpături, defecte, imperfecţiuni, adăugiri de material.
Verificarea la presiune pe creastă a tubului şi la etanşeitate se va face conform prevederilor STAS.
Transportul tuburilor, aparatelor şi orice cheltuieli care ae necesita verificări, cad în sarcina
executantului.
Acelaşi procedeu se va folosi şi la tuburile din care se confecţioneză căminele.
Mufele trebuie executate din timpul fabricaţiei, executarea făcându-se prin piese speciale.
Colectorul trebuie executat conform prescripţiilor şi datelor din planuri.
Punctele de acordare şi acelea unde vor veni tuburile de racord se vor fixa pe teren conform
planurilor de proiect.
Se interzice începerea săpăturilor şanţurilor înainte de a se aproviziona cantitatea de tuburi necesară,
lucrările de săpătură şi aşezarea tuburilor se vor executa din aval spre amonte pentru a se da posibilitatea
apelor meteorice să se evacueze prin canalul deja existent.
Acolo unde terenul nu este sănatos sau fundul transeei este neuniform se va pune sub tuburi un strat
de nisip cel puţin 15 m grosime.
Aşezarea tuburilor se vor monta în transee numai după verificarea cotei săpăturilor.
Nu se admite în nici un caz aşezarea tuburilor în linie curbă.
Schimbarea de direcţie şi a pantelor canalizărilor se face numai în dreptul unui cămin de vizitare.
Golurile necesare pieselor de racordare din instalaţia interioară se vor etanşa la trecerile prin pereţii
căminelor cu mortar de ciment.
Ramele capacelor se vor fixa astfel ca orice deplasare să fie imposibilă. Rosturile dintre zidărie şi
rame se vor umple cu ciment sau asfalt, după cererea dirigintelui lucrărilor.
Căminele se vor executa în conformitate cu prescripţiile STAS 2448. Se va acorda o deosebită
atenţie la executarea rigolei la fundul căminelor.
Umplerea şanţului se va face numai după ce s-au etanşat tuburile pe o porţiune mai lungă de canal şi
după ce a fost controlată şi luată în primire de dirigintele lucrării. Elementele ascunse se vor consemna într-
un proces verbal semnat de beneficiar şi constructor.

Întocmit,

ing. Gabriel Călimărea

Pagina 125
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 126
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

27. Caiet de sarcini pentru instalaţii climatizare


27.1. Executarea lucrarilor de instalatii de climatizare si frig
La executarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale si aparate care corespund tehnic si calitativ,
prevederilor proiectului si standardelor de stat.
Toate aparatele (aparat de climatizare, centrala de frig) vor fi insotite de certificatul de calitate al
intreprinderii furnizoare.
Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele, se vor supune unui control, pentru a se
constata daca nu au suferit degradari in timpul depozitarii sau manipularii.
Dupa confectionarea canalelor si a pieselor speciale, inainte de montarea pe pozitie, se va verifica
calitatea tronsoanelor si a pieselor speciale, a imbinarilor si a rigidizarilor, tinandu-se seama de
urmatoarele :
- dimensiunile canalelor se vor incadra in tolerantele prscrise in Normativul I5-2010.
- nu se admit deformari vizibile la peretii canalelor de aer.
- falturile vor fi bine etansate, uniform presate si fara curbari sau ondulari.
- suruburile flanselor vor fi starnse, fara jocuri.
- garniturile de etansare nu vor depasi suprafetele interioare ale canalelor.
- ramele de rigidizare vor fi fixate strans pe canale, fara joc intre profile si peretii canalelor.
Lucrarile de montare a instalatiilor de climatizare si frig, se vor coordona cu
lucrarile de realizare a constructiei, si in special cu lucrarile de constructii auxiliare (platforme,
postamente, goluri).
Introducerea in centralele de frig a utilajelor care se monteaza pe postamente, fundatii, console, se va
face numai dupa executarea acestora si dupa intarirea betonului.
La aparate de climatizare si centrala de frig- inainte de inceperea montarii, se vor efectua urmatoarele
verificari :
- corespondenta dintre caracteristicile inscrise pe placutele de identificare si datele proiectului ;
- controlul exterior general al starii agregatului, pentru a se identifica eventualele deteriorari produse
in timpul transportului si manipularilor.
- existenta vaselinei de ungere la paliere si lagare.
- starea izolatiei motoarelor electrice.
- existenta dispozitivelor pentru intinderea curelelor, a dispozitivelor de protectie si a instalatiei de
legare la pamant.
- Agregatul se va aseza pe pozitie cu respectarea riguroasa a cotelor de amplasament indicate in
proiect, inainte de fixarea definitiva pe pozitie reglandu-se orizontalitatea asezarii ventilatorului si
motorului electric.
Canalele de aer – se vor monta in linie dreapta, fara sageti sau devieri. Cele montate vertical, nu vor
avea abateri de la verticala mai mari de 2-3 mm pe 1 m de inaltime.
Sustinerea canalelor de aer, se va face cu elemente de sustinere tipizate.

27.2. Darea in exploatare a instalatiilor de climatizare si frig,


Va cuprinde operatiile specificate mai jos, care vor fi efectuate in urmatoarea ordine :
a. Operatii de pregatire – ce se vor executa conform Normativului I5-2010.
b. Verificarea instalatiilor de ventilare- conform Normativului I5-2010, in trei trepte :
- pornirea in sarcina redusa ;
- pornirea in sarcina normala ;
- functionarea de proba.
c. Reglarea instalatiilor de climatizare si frig, care se face :
- cu ajutorul dispozitivelor de reglare montate in ramificatii si la gurile de climatizare si frig,
pentru obtinerea debitelor de aer indicate in proiect la toate gurile de aspiratii sau refulare.
- cu ajutorul dispozitivelor de reglare montate pentru a se obtine debitul total al instalatiei,
indicat in proiect.
- cu ajutorul organelor de reglare, pentru a se obtine alimentareaechipamentului cu energie
electrica, agentul termic la parametrii inscrisi in proiect.
Pagina 127
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

d. Probarea echipamentului si tolerantele admise, vor fi conform Normativului I5-2010.


e. Verificarea eficacitatii globale a instalatiei – conform Normativului I5-2010

Întocmit,
Sing. Apas Erdan

Pagina 128
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

28. Caiet de sarcini pentru instalaţii electrice interioare


Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului si a standardelor si
normativelor in vigoare in vederea realizarii criteriilor de performanta ce corespund cerintelor prevazute de
legea 10/95 si L 177/2015 : rezistenta mecanica si stabilitate,securitate la incendiu, igiena, sanatate si
mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectia impotriva zgomotului, economia de
energie si izolare termica.
Materialele electrice trebuie sa fie agrementate tehnic si sa aiba certificate de conformitate a calitatii.
Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice trebuie sa fie insotite de certificate de calitate
garantate de producator si de certificate de incercari si verificari efectuate de acesta.

28.1. Normative, standarde şi prescripţii tehnice care stau la baza proiectării


şi executării lucrării
- I7-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor
- NP 061-02 Normativ pentru proiectrea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri
- NTE 107/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
- PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
- Ord. MI 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
- HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise
- STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile.
Prescriptii
- STAS 4102-85 Piese pentru instalatiile de protectie prin legare la pamant sau nul
- SR 6646/2-97 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru
- SR CEI 60755 + A1 + A2-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual
- SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva
atingerilor indirecte. Intreruperea automata a alimentarii
- SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatii electrice in constructii
- PE 155 Bransamente electrice
- L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- L 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
- SR HD 60364-4-41:2007 ; SR HD 60364-4-41:2007/C91;2008
Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice
- SR EI 364-5 Instalatii electrice ale cladirilor. Alegerea si punerea in opera a materialelor si
echipamentelor electrice
- SR EI 364-6 Instalatii electrice ale cladirilor. Verificari
- SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de
verificare
- SR CEI 60189/1:93 Cabluri si conducte pentru joasa frecventa izolate cu PVC si manta PVC.
Partea I. Metode uzuale de incercare si verificare
- SR EN 60947-2:93 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate
- HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente
acestora

Pagina 129
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

28.2. Soluţia proiectului


Date energetice
Tensiune nominala 3x400/230 V
Faza trifazat,alternativ
Frecventa 50 Hz
Protectie impotriva electrocutarilor sistem TN-S
Putere instalata 67,72 kW
Putere simultan absorbita 44,71 kW

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin achiziţionarea directă a unui sistem mixt compus
din panouri fotovoltaice şi acumulatori pentru înmagazinarea energiei electrice + un generator de curent de
minimum 50 kVA, cu AAR specific pentru lucrul în paralel cu sistemul de producere curent cu panouri
fotovoltaice.
Sistemul cu panouri fotovoltaice este sursa permanentă de curent electric, care asigură necesarul
zilnic pentru fermă. În cazul în care acest sistem este avariat sau se depăşeşte capacitatea acestuia,
generatorul intră automat în funcţiune şi va suplimenta cantitatea de curent electric din reţea.
Distributia interioara a energiei electrice se realizeaza de la tabloul general TEG amplasat la
interior, in zona Hol intrare, prin circuite electrice la consumatori, conform schemelor electrice.
S-au prevazut urmatoarele categorii de lucrari:
- iluminat normal si prize
- iluminat de securitate de evacuare ce se va monta pe caile de evacuare, deasupra fiecarei usi de
iesire de urgenta stabilite prin scenariul de securitate la incendiu si la maxim 2 metri distanta de
echipamentele de interventie si de alarma la incendiu, cu timp de punere in functiune de maxim 5 secunde
si independenta de functionare de 3 ore
- iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in statia pompelor de incendiu
- iluminat de securitate împotriva panicii, prevăzut în încăperea Magazie piese, cauciucuri
- iluminat de securitate de interventie in camera tehnica de la parterul cladirii de birouri si in zona de
amplasare a dispozitivelor de evacuare a fumului din hala de depozitare cu timp de punere in functiune de
maxim 5 secunde si independenta de functionare de 3 ore
- instalatii protectie impotriva socurilor electrice
- instalatie de protectie impotriva trasnetului realizata cu conducta de captare tip retea si coborari la
priza de pamant comuna cu cea pentru instalatia electrica. Rezistenta maxima de dispersie a prizei de
pamant va fi 1 ohm.

28.3. Condiţii de execuţie


28.3.1. Cabluri electrice
Pentru retelele electrice de incinta inainte de inceperea lucrarilor se va face o identificare a retelelor
existente si proiectate de pe amplasament ( electrice, apa, canalizare, gaze, telefonie) conform avizelor
obtinute de la proprietarii de retele,pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea distantelor minime
admise conform PE 107 si STAS 8591/1/91:
minim 0,6 metri fata de fundatii cladirilor
minim 0,6 metri fata de conductele de apa si canalizare
minim 0,5 metri fata de canale termice apa fierbinte
minim 2 metri fata de conducte de gaze
Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe unul din malurile santului, urmand a fi folosit pentru
umplutura. Fundul santului trebuie sa fie neted, fara bolovani sau radacini, cablurile urmand a se amplasa
pe un pat de protectie de nisip de cca. 20 cm.
Pagina 130
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Daca terenul este slab se impune sprijinirea malurilor astfel incat pe toata durata lucrarii sa nu fie
pusa in pericol viata executantilor. Solutiile de sprijinire vor fi stabilite de executant, ca o componenta a
tehnologiei de executie adoptata.
Reteaua electrica de incinta se va realiza cu cabluri electrice din cupru, armate , tip CYABY, se vor
monta la cca. 0,8 metri adancime pe pat de nisip, protejate in tub corugat dimensionat corespunzator.
Cablurile vor fi protejate in tevi de protectie la trecerea prin pereti, la intrarea si iesirea lor din cladiri. Razele
minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevre si la pozare se indica de catre fabrica
producatoare. Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea acestora se va realiza doar in conditiile de
temperatura a mediului ambiant indicate in normele interne de fabricatie .
Cablurile se vor marca obligatoriu la capete cu etichete ce vor avea inscriptionate tensiunea ( V ),
marca de identificare cablu (circuit/tablou), anul de pozare.
Cablurile de energie utilizate in interiorul cladirilor vor fi de cupru, cu intarziere marita la propagarea
flacarii tip CYY-F, montate astfel:
- in hala de depozitare aparent pe pat de cabluri si pe pereti
- in spațiul destinat personalului de deservire aparent pe pat de cabluri montat peste plafonul fals
pentru circuitele de iluminat si grupurile de prize amplasate pe pereti. Patul de cabluri va fi metalic din tabla
de otel galvanizat cu grosimea de 1 mm, toate elementele de montaj vor fi tipizate si se vor respecta
indicatiile de montaj ale furnizorului privind distanta maxima de amplasare a elementelor de prindere a
paturilor de cabluri in functie de incarcarea acestora.
Inainte de montarea circuitelor electrice se va realiza marcarea traseelor electrice asigurandu-se
corelarea cu elementele de constructie si traseele celorlalte instalatii, respectandu-se distantele minime fata
de acestea conform tabel 3.1 din I7-2011. Circuitele electrice se vor monta intotdeauna deasupra
conductelor de apa si canalizare si sub conductele de gaze naturale si conductele calde ( cu temperatura
peste 40°C).

28.3.2. Aparate electrice


Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executiea finisajelor, dupa finalizarea zugravelilor si
vopsitoriilor. Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sa nu
prezinte nici un joc la miscarea realizata manual. Prizele trebuie sa reziste tensiunii mecanice exercitate de
tragerea stecherului oricarui echipament, fara a fi tinute cu mana. Intreruptoarele si comutatoarele se vor
monta astfel incat sa intrerupa faza la corpul de iluminat.
Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie si vor avea gradul minim de protectie prevazut in
proiect.

28.3.3. Corpuri de iluminat


Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu lampi LED. Alegerea corpurilor de iluminat precum si a
furnizorului acestora ramane la latitudinea beneficiarului, sub rezerva respectarii tipurilor, puterilor si
gradelor de protectie prevazute in proiect.
Dispozitivele de fixare a corpurilor de iluminat trebuie sa suporte fara deformari o greutate egala cu
de 5 ori greutatea corpurilor de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg.
Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tablourile de distributie cu intreruptoare automate
cuprotectie la scurtcircuit si suprasarcina.

28.3.4. Tablouri electrice


Tablourile de distributie vor fi prevazute cu borne pentru legarea la nulul de protectie, se vor monta
vertical si se vor fixa sigur pentru evitarea vibratiilor sau desprinderii lor de pe elementele de constructie.
Usile tablourilor metalice se vor lega la borna de protectie prin intermediul unui conductor flexibil din cupru
cu sectiunea minima de 16 mmp. Echiparea tablourilor se va face respectand schemele monofilare precum
Pagina 131
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

si normativele in vigoare, accesul la corpul intrerupatoarelor fiind permis doar prin demontarea unui
contrapanou suplimentar. Fiecare tablou va avea pe fata interioara a usii buzunar pentru planuri si fiecare
circuit va fi prevazut cu eticheta inscriptionata cu destinatia circuitului. Tablourile de distributie vor fi
realizate utilizand aparataj, componente de instalare si de racordare standard, agrementate in Romania si
testate in laborator. Fiecare tablou trebuie sa fie validat prin incercari de tip conform SR EN 60439-1.

28.3.5. Instalatii protectie


Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor prin atingere directa se va asigura :
- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor
de lucru
- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator locului de amplasare
- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice
Protectia impotriva tensiunilor accidentale prin atingere indirecta se realizeaza prin legarea la nul de
protectie – schema TN–S ca masura principala si prin dispozitive diferentiale de 30 mA ca masura
suplimentara. In acest scop se va prevedea o retea de conductori de nul de protectie din conducta de cupru
FY de la bara de nul a tablourilor de distributie la orice parte metalica a instalatiei electrice care in mod
normal nu este sub tensiune dar printr-un defect de izolatie poate capata un potential periculos ( contactele
de protectie ale prizelor, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat de clasa I si a consumatorilor de
forta, tubulatura metalica de protectie a cablurilor, carcasa metalica a tablourilor si firidelor de distributie
electrica , paturile metalice de cabluri , etc.).
Pentru protectia impotriva trasnetului s-a prevazut un dispozitiv de captare tip retea realizat cu
conductor masiv de otel cu diametrul de 10 mm si șase coborâri la priza de pământ comună cu instalația
electrică, având rezistența maximă de dispersie de 1 ohm, realizate din conductor masiv de oțel galvanizat
la cald cu diametrul de 10 mm și montate aparent pe fațade.
Legaturile dintre conductoarele de coborare si priza de pamant se vor realiza prin intermediul ecliselor
de separatie care se vor lega direct la priza de pamant de fundatie.
Se va instala întâi priza de pământ și conductoarele de legare la priza de pamant si numai dupa
aceea se va monta conducta de coborare astfel incat legarea acesteia la priza sa se poata realiza imediat
dupa instalare.
Priza de pamant se va realiza prin inglobarea in fundatie pe intreg conturul cladirilor a unei platbande
din Ol-Zn 40x4 imbinata prin sudura pentru asigurarea unei bune continuitati electrice (2 cordoane de
sudura de lungime totala de 80 mm si grosime de 3 mm) care se va suda in aceleasi conditii de armatura
fundatiei. De la aceasta se vor suda platbande de aceleasi dimensiuni ce vor iesi din fundatie in dreptul
tabloului general si in dreptul coborârilor de la instalatia de protectie impotriva trasnetului. Rezistenta de
dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm. Daca prin masurare rezulta Rd > 1 ohm se vor adauga
electrozi Ol-Zn 2 1/2Ț si L=3 metri uniti prin platbanda Ol-Zn 40x4 si montati in pamant, la minim 0,8 metri
de la cota terenului amenajat si la minim 1,0 metru de fundatia cladirii, realizandu-se in acest caz legatura
cu priza de fundatie in minim doua puncte.

28.3.6. Verificări şi probe


Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de persoane autorizate. Pe
parcursul executarii lucrarilor se vor efectua verificari ale calitatii acestora conform programului de urmarire
a calitatii.
Toate aparatele,echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantata de fabrica furnizoare.Materialele (
conducte,tuburi, cabluri),aparatele,echipamentele si utilajele electrice vor fi verificate scriptic,vizual si prin
masuratori de sondaj la minimum 1 % din tipodimensiuni.Verificarea scriptica consta in confruntarea datelor
si caracteristicilor de calitate,tip,dimensionale,electrice mentionate in buletinele de proba,etichete si
placute,cu acelea prevazute in proiect.

Pagina 132
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Toate materialele,aparatele si echipamentele care au caracteristici diferite de cele prevazute in


proiect precum si cele care prezinta defectiuni( izolatii rupte,pereti de tub cu fisuri,carcase sparte,lipsa unor
elemente de protectie) care la exploatare ar putea conduce la accidente umane sau la producerea de
daune materiale(prin electrocutare,incendii) vor fi respinse.Daca defectiunile pot fi remediate,atunci
materialele respective vor fi supuse din nou verificarii inante de a fi introduse in lucrari.

28.3.6.1. Instalatia de protectie


- se verifica continuitatea si rezistenta de dispersie a prizei de pamint; daca Rd > 1 ohm se va
completa cu electrozi pina la atingerea valorii prescrise.(masuratorile se vor efectua cu echipamente si
metode agrementate)
- se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica cu ohmetrul
- se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice
respectindu-se prevederile proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

28.3.6.2. Instalatia electrica


- starea conexiunilor electrice
- rezistenta izolatiei
- reglajul protectiilor
- montarea tuturor capacelor la aparate,doze,corpuri de iluminat asigurandu-se protectia
corespunzatoare proiectului
- etansarea corespunzatoare a tuturor intrarilor in carcasele aparatelor
- functionarea utilajelor electrice fara incalziri sau vibratii excesive

28.3.6.3. Instalatia de protectie impotriva trasnetului


Caracteristicile mecanice si electrice ale unei IPT trebuie sa fie menţinute pe toata durata de viata a
acesteia.
IPT trebuie sa fie verificata:
- iniţial la punerea in funcţiune
- anual in exploatare
- ori de cate ori instalaţia a suferit o lovitura de trasnet, dupa seisme sau explozii in apropierea
construcţiei
- ori de cate ori se fac modificari sau reparatii la structura protejata

Remedierea defecţiunilor constatate la verificarea IPT se va realiza fara intarziere.


Verificările se vor efectua prin inspecţie vizuala si prin măsurători. Inspecţia vizuala se face pentru a
constata daca:
- nu sunt intreruperi accidentale ale conductoarelor IPT, ale conexiunilor sau imbinarilor
- fixarea diferitelor componente si protecţia mecanica sunt in stare buna
- nici o parte a IPT nu este afectata de coroziune
- distantele de protecţie sunt respectate si legaturile echipotentiale sunt in stare buna
- piesele de separare asigura continuitatea electrica

Măsurătorile trebuie efectuate pentru a se verifica


- continuitatea electrica a conductoarelor ascunse
- rezistenta de dispersie a prizei de pamant
La verificarea continuităţii electrice a unui conductor de coborare, masurarea se face după separarea
acestuia de priza de pamant prin piesa de separaţie.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se măsoară cu echipamente si metode agrementate.
Rezultatele fiecărei verificări periodice se vor consemna intr-un raport ce trebuie sa conţină:
- data efectuării verificărilor si măsurătorilor
- condiţiile meteo in timpul efectuării acestora
- metoda si aparatele folosite
- rezistenta prizei de pamant măsurate
- deficientele constatate si masurile de remediere a acestora
Pagina 133
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pentru instalatia proiectata beneficiarul va desemna o persoana responsabila cu exploatarea


acesteia.
Orice activitati de manevre si verificari vor fi supuse acordului responsabilului desemnat si vor fi
efectuate de personal calificat .

Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa executarea tuturor probelor si verificarilor
si prezentarea dosarului cu buletine de proba.
In timpul executiei lucrarilor precum si in timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor proiectate se vor
respecta prevederile actelor normative mentionate. Lista nu este limitativa si va fi completata cu prevederile
legale in domeniu aflate in vigoare la data respectiva. Raspunderea respectarii legislatiei in vigoare revine
in intregime executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de
exploatare, intretinere curenta si reparatii.

Întocmit,

ing. Emanuel Stancu


Aut. ANRE IIA IIB Nr.39381/2015

Pagina 134
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

V. Liste cu cantităţi de lucrări


29. F1 - Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. VALOARE
capitol Din care C+M
cheltuielilor / obiect
Nr. / (exclusiv TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt. subcap.
deviz
mii lei mii euro *) mii lei mii euro *)
general

0 1 2 3 4 5 6
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
1 0,000 0,000 0,000 0,000
terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000
1
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului şi
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
2 0,000 0,000 0,000 0,000
necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
2.1 0,000 0,000 0,000 0,000
necesare obiectivului
2
2.1.1 Rețea alimentare cu apă 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.2 Rețea alimentare cu energie electrică 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.3 Rețea canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1 Construcţii şi instalaţii: 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.1 Hală 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.2 Alei și platforme 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000
3
Utilaje şi echipamente tehnice şi funcţionale,
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000
cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente de
4.4 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Alte cheltuieli 0,000 0,000 0,000 0,000


4
5.1 Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 0,000 0,000 0,000 0,000


Taxa pe valoare adăugată: 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 0,000 0,000 0,000 0,000

Cursul de referinţă = 4,5390 lei/euro, din data de 01.01.2017


TVA = 19%
Proiectant,
ing. Octavian Burcu
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau
mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

Pagina 135
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 136
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

30. F2 - Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte


FORMULAR F2
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud.
Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrări

Obiect: Rețea canalizare

Nr. cap./ VALOARE


Nr. subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrări
crt. deviz pe
obiect mii lei mii euro *)
0 1 2 3 4

1 I Lucrări de construcţii şi instalaţii


2 1 Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din beton 0,000 0,000
3 2 Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din metal 0,000 0,000
Construcţii: ARHITECTURĂ (compartimentări cu gips
4 3 0,000 0,000
carton, finisaje)
Construcţii: PANOTAJE (închideri exterioare, izolații,
5 4 0,000 0,000
compartimentări)
6 5 Instalaţii electrice 0,000 0,000
7 6 Instalaţii sanitare 0,000 0,000
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,
8 7 0,000 0,000
intranet
9 8 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000
10 II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000
11 III Procurare
12 1 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000
13 2 Utilaje şi echipamente de transport fără montaj 0,000 0,000
14 3 Dotări 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0,000 0,000

Taxa pe valoare adăugată: 0,000 0,000

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0,000 0,000

Cursul de referinţă = 4,539 lei/euro din data de: 01.01.2017


TVA = 19%

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi
execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

Pagina 137
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

FORMULAR F2
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud.
Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Nr. cap./ VALOARE


Nr. subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrări
crt. deviz pe
obiect mii lei mii euro *)
0 1 2 3 4

1 I Lucrări de construcţii şi instalaţii


2 1 Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din beton 0,000 0,000
3 2 Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din metal 0,000 0,000
Construcţii: ARHITECTURĂ (compartimentări cu gips
4 3 0,000 0,000
carton, finisaje)
Construcţii: PANOTAJE (închideri exterioare, izolații,
5 4 0,000 0,000
compartimentări)
6 5 Instalaţii electrice 0,000 0,000
7 6 Instalaţii sanitare 0,000 0,000
8 7 Instalaţii termice 0,000 0,000
9 8 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000
10 II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000
11 III Procurare
12 1 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000
13 2 Utilaje şi echipamente de transport fără montaj 0,000 0,000
14 3 Dotări 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0,000 0,000

Taxa pe valoare adăugată: 0,000 0,000

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0,000 0,000

Cursul de referinţă = 4,539 lei/euro din data de: 01.01.2017


TVA = 19%

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi
execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

Pagina 138
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

FORMULAR F2
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrări

Obiect: Alei și platforme

Nr. cap./ VALOARE


Nr. subcap. (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrări
crt. deviz pe
obiect mii lei mii euro *)
0 1 2 3 4

1 I Lucrări de construcţii şi instalaţii


2 1 Construcţii: REZISTENȚĂ (fundaţii, structură de rezistenţă) 0,000 0,000
3 2 Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din metal 0,000 0,000
Construcţii: ARHITECTURĂ (compartimentări cu gips carton,
4 3 0,000 0,000
finisaje)
Construcţii: PANOTAJE (închideri exterioare, izolații,
5 4 0,000 0,000
compartimentări)
6 5 Instalaţii electrice 0,000 0,000
7 6 Instalaţii sanitare 0,000 0,000
8 7 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000
9 8 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000
10 II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000
11 III Procurare
12 1 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000
13 2 Utilaje şi echipamente de transport fără montaj 0,000 0,000
14 3 Dotări 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0,000 0,000

Taxa pe valoare adăugată: 0,000 0,000

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0,000 0,000

Cursul de referinţă = 4,539 lei/euro din data de: 01.01.2017


TVA = 19%

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi
execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

Pagina 139
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 140
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

31. F3 - Listele cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări, pe


obiecte
FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Gabriel Călimărea

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Rețea canalizare


Categoria de lucrări: Instalaţii sanitare

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Colector menajer incintă
0,00 0,00

Săpătură manuală de pământ în 0,00 0,00


1.1 spații limitate sub 1,0 m, în pământ mc 8,50 0,00 0,00 0,00
tare 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Împrăștierea pământuluiîn strat de
1.2 mc 7,50 0,00 0,00 0,00
20 cm grosime
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Compactare fund șanț în strat de 20
1.3 mc 7,50 0,00 0,00 0,00
cm
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Compactare fund șanț în strat de 10
1.4 mc 1,00 0,00 0,00 0,00
cm
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.5 Sprijiniri orizontale h = 0,00 - 2,00 m mp 23,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Umplutură de nisip pentru fixat
1.6 mc 1,00 0,00 0,00 0,00
conducte
0,00 0,00

Pagina 141
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Încărcare și transport pământ
1.7 to 2,00 0,00 0,00 0,00
excedentar
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.8 Parapeți metalici m 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2. Corp conductă
0,00 0,00
0,00 0,00
2.1 Tub PVC KG Dn 110 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Închidere capete conducte pentru
2.2 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
efectuat probe Dn 110 mm
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Gabriel Călimărea

Pagina 142
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi
de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Octavian Burcu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Categoria de lucrări: Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din beton

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
0,00 0,00
1 Armătură OB 37 - Ø 6 kg 1,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 Armătură OB 37 - Ø 8 kg 549,63 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 Armătură OB 37 - Ø 10 kg 541,54 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

Pagina 143
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00 0,00
0,00 0,00
4 Armătură PC 52 - Ø 12 kg 226,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 Armătură PC 52 - Ø 14 kg 1.363,43 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Plasă sudată # Ø8 / 15, PC 52, 5 x 2
6 kg 1.611,00 0,00 0,00 0,00
m (30 panouri)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Fibre metalice cu ciocuri - 50 mm
7 kg 540,00 0,00 0,00 0,00
lungime, 1÷1,2 mm grosime
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8 Carcase buloane ancoraj kg 599,56 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9 Laminate înglobate kg 61,48 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10 Piuliță M24, clasa 6, oțel zincat buc 128,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Beton C 20 / 25 mc 98,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12 Beton C 8 / 10 mc 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Beton de subturnare tip SIKAGROUT
13 mc 0,20 0,00 0,00 0,00
318
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Săpătură mc 176,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
15 Umplutură compactată (deșeu de to 475,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 144
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

carieră) 0,00 0,00


0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Cofraje mp 146,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Fulgi polipropilenă - 12 mm kg 34,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Tăiere rosturi de 5 x 20 mm și sigilare 0,00 0,00
cu mastic de etanșare tip Sikaflex
18 m 50,00 0,00 0,00 0,00
PRO-3- cordon Ø 5 mm (4 buc x 600
ml) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

Primer - promotor de aderență pentru 0,00 0,00


19 mastic de etanșare - tip Sika Primer 3 L 0,50 0,00 0,00 0,00
N 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Fund de rost Ø 6 mm - tip Sika
20 m 50,00 0,00 0,00 0,00
Fungenhinterfuellprofil 65112
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Finisaj pardoseală - tip Sikafloor 3
21 mp 205,00 0,00 0,00 0,00
QuartzTop (750 kg)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sigilare pardoseală cu sigilant tip 0,00 0,00
22 Sikafloor Proseal 12 / Sika Panbexil mp 205,00 0,00 0,00 0,00
(75 L) - în 2 straturi 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Membrană PVC - tip sikaplan 15G -
23 mp 20,00 0,00 0,00 0,00
penru hidroizolarea soclului
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
24 Folie polipropilenă - 1 strat mp 350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25 Polistiren extrudat - 5 cm mp 45,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
26 Tencuială pe plasă rabiț mp 23,00 0,00
0,00 0,00
Pagina 145
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi
din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la
depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care
intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

Pagina 146
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Octavian Burcu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Categoria de lucrări: Construcţii: REZISTENȚĂ - structuri din metal

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
0,00 0,00
1 Profil Σ 160 x 2,0 m 203,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 Profil Σ 130 x 1,5 m 253,45 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Confecție metalică - S235J0 + 0,00 0,00
S355J0 - integral fasonată (debitată,
3 kg 9.027,00 0,00 0,00 0,00
găurită, sudată, sablată, grunduită,
vopsită conform proiect) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 Accesorii montaj - conform proiect set 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 147
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi
din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de
la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: arh. Camelia Rusu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Construcţii: ARHITECTURĂ (compartimentări cu gips carton,


Categoria de lucrări:
finisaje)

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
Ușă exterioară secțională, acționată 0,00 0,00
1 electric (include și ușă pietonală) - 3 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
x3m 0,00 0,00
0,00

Pagina 148
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00 0,00
0,00 0,00
Ușă pentru exterior - metalică, plină,
2 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
cu deschidere stânga - 1 x 2,1 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Ușă pentru interior - celulară, cu fețe 0,00 0,00
3 din MDF, deschidere stânga - 0,9 x buc 3,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

Ușă pentru interior - celulară, cu fețe 0,00 0,00


4 din MDF, deschidere dreapta - 0,9 x buc 2,00 0,00 0,00 0,00
2,1 m 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ușă pentru interior - metalică, plină,
5 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
dublă - 1,5 x 2,1 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ușă pentru interior - metalică, plină,
6 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
deschidere dreapta - 1,0 x 2,1 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ușă pentru interior - culisabilă
7 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
stânga, termoizolantă - 1,8 x 2,1 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ușă pentru interior - culisabilă
8 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
dreapta, termoizolantă - 1,8 x 2,1 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Fereastră de exterior PVC, sticlă 0,00 0,00
tripan, 1 canat: oscilo (jos) / batant
9 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
(dreapta) - inclusiv glaf interior din
PVC (F1): 0,7 x 1,2 m 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Fereastră de exterior PVC, sticlă 0,00 0,00
tripan, 1 canat: oscilo (jos) / batant
10 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
(stânga) - inclusiv glaf interior din
PVC (F2): 0,7 x 1,2 m 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Fereastră de exterior PVC, sticlă 0,00 0,00
tripan, 1 canat: oscilo (jos) / batant
11 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
(dreapta) - inclusiv glaf interior din
PVC (F3): 0,6 x 0,6 m 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem tavan placat cu gips carton, g 0,00 0,00
= 62,5 mm, normal (inclusiv
12 mp 48,00 0,00 0,00 0,00
accesorii montaj: șuruburi, benzi
etanșare, pastă etc.) 0,00 0,00
0,00
13 Sistem tavan placat cu gips carton, g mp 9,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 149
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

= 62,5 mm, rezistent la umezeală 0,00 0,00


(inclusiv accesorii montaj: șuruburi,
0,00 0,00
benzi etanșare, pastă etc.)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem perete placat cu gips carton, 0,00 0,00
g = 62,5 mm, normal (inclusiv
14 mp 32,00 0,00 0,00 0,00
accesorii montaj: șuruburi, benzi
etanșare, pastă etc.) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem perete gips carton, 2 fețe, g = 0,00 0,00
125 mm, normal (inclusiv accesorii
15 mp 42,00 0,00 0,00 0,00
montaj: șuruburi, benzi etanșare,
pastă etc.) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem perete placat cu gips carton, 0,00 0,00
g = 62,5 mm, rezistent la umezeală
16 mp 18,00 0,00 0,00 0,00
(inclusiv accesorii montaj: șuruburi,
benzi etanșare, pastă etc.) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem perete gips carton, 2 fețe, g = 0,00 0,00
125 mm, rezistent la umezeală
17 mp 14,00 0,00 0,00 0,00
(inclusiv accesorii montaj: șuruburi,
benzi etanșare, pastă etc.) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sistem soclu - exterior spații
18 mp 9,00 0,00 0,00 0,00
administrative (tencuială + glet)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem finisaj pardoseală gresie de 0,00 0,00
19 interior, trafic intens (include gresie, mp 57,00 0,00 0,00 0,00
adeziv, chituire rosturi, plinte) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem finisaj perete cu faianță 0,00 0,00
20 (include faianță, adeziv, chituire mp 22,00 0,00 0,00 0,00
rosturi, plinte) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sistem finisaj perete și tavan cu 0,00 0,00
21 vopsitorie lavabilă (include vopsitorie mp 183,00 0,00 0,00 0,00
lavabilă în 2 straturi, amorsă) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

Sistem finisaj soclu exterior spații 0,00 0,00


22 administrative (include vopsitorie de mp 9,00 0,00 0,00 0,00
exterior, amorsă) 0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 150
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
arh. Camelia Rusu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi
de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Octavian Burcu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Construcţii: PANOTAJE (închideri exterioare, izolații,


Categoria de lucrări:
compartimentări)

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d

Pagina 151
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
Panouri acoperiș - cu spumă 0,00 0,00
poliuretanică - grosime panou 40
1 mm, grosime tablă 0,50 / 0,50 mm - mp 272,50 0,00 0,00 0,00
culoare RAL 9002 (interior) / 9006
(exterior) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Panouri perete - cu spumă 0,00 0,00
poliuretanică - grosime panou 40
2 mm, grosime tablă 0,50 / 0,50 mm - mp 419,95 0,00 0,00 0,00
culoare RAL 9002 (interior) / 9006
(exterior) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Panouri perete - cu spumă 0,00 0,00
poliuretanică - grosime panou 120
3 mm, grosime tablă 0,50 / 0,50 mm - mp 178,70 0,00 0,00 0,00
culoare RAL 9002 (interior) / 9006
(exterior) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Panouri luminator pentru acoperiș, 0,00 0,00
din policarbonat celular, clar, 5 cute,
4 mp 10,60 0,00 0,00 0,00
3 camere, grosime 16 mm, rezistent
la UV, sigilat termic la capete 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tablă cutată pentru perete - cuta 25
5 mp 264,08 0,00 0,00 0,00
mm - 0,50 mm - RAL 9002
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tablă cutată pentru cofrag pierdut -
6 mp 54,81 0,00 0,00 0,00
cuta 84 mm - 0,75 mm - RAL 9002
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7 Tablă flată - 0,50 mm - RAL 9002 mp 3,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8 Tablă flată - 0,50 mm - RAL 9006 mp 3,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Accesorii din tablă vopsită - 0,50 mm
7 mp 35,63 0,00 0,00 0,00
- RAL 9006 - tip pieptene
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Accesorii din tablă vopsită - 0,50 mm
8 mp 75,95 0,00 0,00 0,00
- RAL 9002
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Accesorii din tablă vopsită - 0,50 mm
9 mp 101,63 0,00 0,00 0,00
- RAL 9006
0,00 0,00

Pagina 152
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Accesorii din tablă vopsită - 1,25 mm
10 mp 50,72 0,00 0,00 0,00
- RAL 9002
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Accesorii din tablă vopsită - 0,75 mm
11 mp 20,75 0,00 0,00 0,00
- RAL 9002
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Elemente fixare - conform proiect set 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Materiale conexe - conform proiect set 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi
de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.

Pagina 153
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Emanuel Stancu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Categoria de lucrări: Instalaţii electrice

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Instalații electrice
0,00 0,00
0,00 0,00
1.1. Cablu CYY-F 3 x 1,5 mmp m 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.2. Cablu CYY-F 3 x 2,5 mmp m 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.3. Cablu CYY-F 3 x 4 mmp m 60,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4. Cablu CYY-F 5 x 2,5 mmp m 140,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.5. Cablu CYY-F 5 x 6 mmp m 70,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.6. Cablu CYY-F 4 x 25 mmp m 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 154
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pat de cabluri din tablă de oțel
1.7. m 21,00 0,00 0,00 0,00
galvanizatp l = 50 mm, h = 60 mm
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

Pat de cabluri din tablă de oțel 0,00 0,00


1.8. galvanizatp l = 100 mm, h = 60 m 30,00 0,00 0,00 0,00
mm 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.9. Tub PVC de protecție flexibil D16 m 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.10. Tub PVC de protecție flexibil D25 m 200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.11. Tub PVC de protecție flexibil D32 m 25,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.12. Tub PVC de protecție flexibil D40 m 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Întrerupător unipolar montat
1.13. buc 5,00 0,00 0,00 0,00
îngropat (inclusiv doză aparat)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Întrerupător unipolar IP54 montat
1.14. buc 8,00 0,00 0,00 0,00
aparent
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.15. Senzor de mișcare buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Priză simplă cu contact de 0,00 0,00
protecție U = 230 V, I = 16 A,
1.16. buc 18,00 0,00 0,00 0,00
montată îngropat (inclusiv doză
aparat) 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Priză simplă cu contact de 0,00 0,00
1.17. buc 4,00 0,00
protecție U = 230 V, I = 16 A, IP54 0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 155
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Priză trifazată U = 400 V,
1.18. buc 2,00 0,00 0,00 0,00
3P+N+PE, I = 16 A, IP54
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.19. Doză de legături buc 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
CIL1 - Corp de iluminat tip Panou 0,00 0,00
1.20. LED încastrat 42 W, 3.200 lm, buc 6,00 0,00 0,00 0,00
W60L60 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CIL2 - Corp de iluminat LED tip
1.21. buc 23,00 0,00 0,00 0,00
FIPAD 2 x 36 W
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CIL3 - Corp de iluminat LED tip
1.22. buc 2,00 0,00 0,00 0,00
plafonieră 24W
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CIL4 - Corp de iluminat Proiector
1.23. buc 8,00 0,00 0,00 0,00
LED 50W
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
CIL5 - Corp de iluminat de 0,00 0,00
siguranță pentru evacuare, cu
1.24. buc 4,00 0,00 0,00 0,00
sursă LED, montaj aparent sau
suspendat cu kit de acumulatori 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Tablou distribuție electrică TEG, 0,00 0,00
1.25. conform schemă electrică buc 1,00 0,00 0,00 0,00
monofilară 0,00 0,00
0,00
2. Instalație de paratrăznet
0,00 0,00
0,00 0,00
Conductor Ol Zn Ø 10 montat
2.1. m 140,00 0,00 0,00 0,00
aparent pe acoperiș
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Conductor Ol Zn Ø 10 montat
2.2. m 60,00 0,00 0,00 0,00
aparent pe clădire
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.3. Tijă de captare L = 2 m buc 2,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 156
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.4. Vârfar de protecție Ol Zn buc 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suport conductor Ol Zn Ø 10 -
2.5. buc 30,00 0,00 0,00 0,00
piesă reglabilă pentru coamă
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Suport conductor Ol Zn Ø 10 -
2.6. buc 85,00 0,00 0,00 0,00
suport cu soclu
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Piesă de legătură pentru conductor
2.7. buc 10,00 0,00 0,00 0,00
Ol Zn Ø 10
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Piesă de intersecție pentru
2.8. buc 10,00 0,00 0,00 0,00
conductor Ol Zn Ø 10
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.9. Piesă de dilatație buc 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3. Priză naturală de împământare
0,00 0,00
0,00 0,00
Platbandă Ol Zn 40 x 4 mm,
3.1. m 120,00 0,00 0,00 0,00
montată îngropat în fundație
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Platbandă Ol Zn 25 x 4 mm,
3.2. m 15,00 0,00 0,00 0,00
montată aparent
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Piesă de separație - cutie cu eclisă
3.3. buc 7,00 0,00 0,00 0,00
de legătură la priza de pământ
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.4. Tub PVC de protecție D50 m 12,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.5. Verificare priză de pământ buc 6,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 157
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00
4. Profil cablu
0,00 0,00
0,00 0,00
4.1. Săpătură manuală mc 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.2. Umplutură de pământ mc 7,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.3. Nisip mc 2,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Folie avertizare cablu energie
4.4. mc 30,00 0,00 0,00 0,00
electrică
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Emanuel Stancu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de
la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,

Pagina 158
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Gabriel Călimărea

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Categoria de lucrări: Instalaţii sanitare

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă Ø 20 mm PP-R - legături
1 m 20,00 0,00 0,00 0,00
(+cot, teu, red.)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă Ø 25 mm PP-R - distribuție
2 m 12,00 0,00 0,00 0,00
(+cot, teu, red.)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă Ø 32 mm PP-R - distribuție
3 m 50,00 0,00 0,00 0,00
(+cot, teu, red.)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 Țeavă PEHD Ø 32 în tub protecție m 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 Brățară Ø 20 mm PP-R buc 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6 Brățară Ø 25 mm PP-R buc 12,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 159
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7 Brățară Ø 32 mm PP-R buc 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Confecționare ștuț trecere planșeu Ø
8 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
3"
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă polipropilenă ignifugată Ø 32
9 m 6,00 0,00 0,00 0,00
mm (PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă polipropilenă ignifugată Ø 40
10 m 1,00 0,00 0,00 0,00
mm (PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă polipropilenă ignifugată Ø 50
11 m 6,00 0,00 0,00 0,00
mm (PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Țeavă polipropilenă ignifugată Ø 110
12 m 9,00 0,00 0,00 0,00
mm (PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Curbă tehnică Ø 32 mm - 90 grade
13 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
(PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Cot Ø 32 mm - 45 grade (PP) buc 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Cot Ø 40 mm - 45 grade (PP) buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Cot Ø 50 mm - 45 grade (PP) buc 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Cot Ø 110 mm - 45 grade (PP) buc 4,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Pagina 160
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ramificație simplă Ø 110 / 50 mm
18 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
(PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ramificație simplă Ø 110 / 110 mm
19 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
(PP)
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Piesă curățire Ø 110 mm (PP) buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sifon pardoseală Ø 50 mm cu 1
21 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
racord lateral + 1 racord vertical
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sifon pardoseală Ø 50 mm cu 3
22 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
racorduri laterale
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Căciulă ventilație Ø 110 mm buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
24 Suport + brățări kg 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25 Cadă duș buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26 Lavoar cu piedestal 600 mm buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Vas closet cu racord lateral CIL - 2 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rezervor spălare vas WC, din
28 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
porțelan, montat la semiînălțime
0,00 0,00
0,00
Pagina 161
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

0,00 0,00
0,00 0,00
29 Ramă pentru vas closet buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30 Sifon Ø 1 1/4" - pentru lavoar buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
31 Portprosop U2 600 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32 Portprosop (dispenser hârtie) buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
33 Etajeră E.2-500 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
34 Oglindă sanitară 500 x 600 mm buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Săpunieră din porțelan sanitar SA2-
35 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
15
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36 Cuier pentru rufe cu 3 agățătoare buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
37 Ventil Ø 1 1/4" - pentru lavoar buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38 Robinet dublu serviciu Ø 1/2" buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39 Robinet dublu serviciu Ø 3/4" buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
40 Baterie Ø 1/2" stativă monocomandă buc 2,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 162
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

pentru lavoar 0,00 0,00


0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
41 Robinet colțar Ø 1/2" buc 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
42 Robinet de trecere cu sferă Ø 1/2" buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
43 Robinet de trecere cu sferă Ø 1" buc 7,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
44 Clapet de reținere Ø 1" buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45 Ventil de siguranță Ø 1/2" buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Boiler electric C = 100 l, P = 1,5 KW,
46 buc 1,00 0,00 0,00 0,00
U = 230V
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
47 Racord olandez Ø 1/2" buc 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
48 Racord olandez Ø 1" buc 14,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
49 Efectuare probă etanșeitate m 85,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50 Spălare și dezinfectare conducte m 85,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Izolarea conductelor cu tub Armaflex 0,00 0,00
51 m 82,00 0,00
- Ø 20 mm = 20 m 0,00 0,00
Pagina 163
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

- Ø 25 mm = 12 m 0,00 0,00
- Ø 32 mm = 50 m
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52 Grunduire suporți to 0,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
53 Vopsire suporți to 0,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
54 Ștuț Ø 6" buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
55 Punct fix conducte Ø 110 mm (PP) buc 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
56 Suport conducte Ø 4" buc 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Fiting PP-R Ø 20 mm 90 grade, cu
57 buc 7,00 0,00 0,00 0,00
filet interior
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Gabriel Călimărea

Pagina 164
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi
de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: sing. Erdan Apas

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Hală

Categoria de lucrări: Instalaţii termice

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b)
Cantitate

M m u t TOTAL
manoperă
Nr. Capitolul de lucrări U.M. Materiale Manoperă Utilaj Transport (3 x 4)
c) utilaj
(3 x 4a) (3 x 4b) (3 x 4c) (3 x 4d) - lei -
d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00
0,00 0,00
Convector electric cu termostat, cu
1 buc 3,00 0,00 0,00 0,00
puterea termică de 1.500 W
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Convector electric cu termostat, cu
2 buc 2,00 0,00 0,00 0,00
puterea termică de 2.000 W
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 165
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
sing. Erdan Apas

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia
sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în
cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane
vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective
şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi
de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din
demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe
care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi
echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

FORMULAR F3
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.
Proiectant specialitate: ing. Octavian Burcu

LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Alei și platforme


Categoria de lucrări: Construcţii: REZISTENȚĂ (fundaţii, structură de rezistenţă)

SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ


Preţul
unitar
a)
materiale
b) m t
Cantitate

M u TOTAL
Nr manoperă Manoper Transpor
Capitolul de lucrări U.M. Materiale Utilaj (3 x 4)
. c) utilaj ă t
(3 x 4a) (3 x 4c) - lei -
d) (3 x 4b) (3 x 4d)
transport
..................
Total
a+b+c+d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Săpătură mc 72,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 166
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Umplutură compactată (deșeu de 160,0
2 to 0,00 0,00 0,00
carieră) 0
0,00 0,00
0,00

Cheltuieli directe M m u t T
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sănătate 5,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şomaj 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de risc 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concedii şi indemnizaţii 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M0 m0 u0 t0 T0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte = T0 x % 0% I0 = 0,00
Profit = (T0 + I0) x % 0% P0 = 0,00
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) - fără TVA 0,00

Proiectant,
ing. Octavian
Burcu

Precizări:
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai
multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
2. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
2.1. M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul
materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc);
2.2. m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
2.3. U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful
mediu orar corespunzător funcţionării;
2.4. t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la
depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).
3.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care
intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor,
4. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
5. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)

Pagina 167
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

32. F4 - Listele cu cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice,


inclusiv dotări
FORMULAR F4a
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ
S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice - cu montaj

Valoarea
Preţul (exclusiv Furnizorul
Fişă tehnică
Nr. Denumirea U.M. Cantitate unitar TVA) (denumire, adresă,
ataşată
lei / U.M. - lei - telefon, fax)
(3x4)

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Obiect: Rețea alimentare cu apă


1.1 Recipient hidrofor vertical cu membrană buc 1 0,00 0,00 - Fişa tehnică nr. 1
TOTAL: LEI 0,00
EURO 0,00

2 Obiect: Rețea canalizare


2.1 Fosă septică ecologică vidanjabilă buc 1 0,00 0,00 - Fişa tehnică nr. 2
TOTAL: LEI 0,00
EURO 0,00
3 Obiect: Hală
Centrală frigorifică, capacitate de răcire
3.1 buc 2 0,00 0,00 - Fişa tehnică nr. 3
25 kw
3.2 Aparat climatizare 9.000 Btu buc 2 0,00 0,00 - Fişa tehnică nr. 4
TOTAL: LEI 0,00
EURO 0,00

TOTAL GENERAL: LEI 0,00

EURO 0,00

Cursul de referinţă = 4,539 lei/euro din data de: 01.01.2017


TVA = 19%
Proiectant,
ing. Octavian
Burcu

Precizări:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia
uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.

Pagina 168
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

33. F5 – Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice,


inclusiv dotări
FORMULAR F5
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

Fişa tehnică - numărul 1


Utilajul, echipamentul, dotarea:
Recipient hidrofor vertical cu membrană

Corespondenţa propunerii
Nr. Speficicaţii tehnice impuse prin tehnice cu specificaţiile
Producător
crt. caietul de sarcini tehnice
impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 3

Parametrii tehnici şi funcţionali:


- C = 60 litri;
1 - D = 380 mm; - -
- H = 850 mm;
- P = 8 bar.

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în


exploatare:
2 - -
-

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:


3 - -
-

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:


4 - -
-

Alte condiţii cu caracter tehnic:


5 - -
-

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia
uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Pagina 169
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

FORMULAR F5
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

Fişa tehnică - numărul 2


Utilajul, echipamentul, dotarea:
Fosă septică ecologică vidanjabilă

Corespondenţa propunerii
Nr. Speficicaţii tehnice impuse prin tehnice cu specificaţiile
Producător
crt. caietul de sarcini tehnice
impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 3

Parametrii tehnici şi funcţionali:


- pentru 4 ..6 persoane;
1 - -
- capacitate: 5.000 litri.
- 3 compartimente

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în


exploatare:
2 - -
-

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:


3 - -
-

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:


4 - -
-

Alte condiţii cu caracter tehnic:


5 - -
-

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia
uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Pagina 170
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

FORMULAR F5
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

Fişa tehnică - numărul 3


Utilajul, echipamentul, dotarea:
Centrală frigorifică, capacitate de răcire 25 kw

Corespondenţa propunerii
Nr. Speficicaţii tehnice impuse prin tehnice cu specificaţiile
Producător
crt. caietul de sarcini tehnice
impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 3

Parametrii tehnici şi funcţionali:


- agent frigorific: R404A;
- putere motor: 12 kw;
- 400V / 3f / 50 Hz;
1 - condensator răcit cu aer, T condensare + 45C; - -
- schimbător de căldură, tip răcitor: suflant, putere frigorifică 25 kw;
- elemente de automatizare și control circuit frigorific: ventil de laminare
electronic, trauctor de presiune, senzor temperatură;
- tablou CMD și automatizare centrală.

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în


exploatare:
2 - -
-

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:


3 - -
-

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:


4 - -
-

Alte condiţii cu caracter tehnic:


5 - -
-

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia
uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Pagina 171
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

FORMULAR F5
Obiectiv: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa
Beneficiar: FERMIERUL GICĂ S.R.L.
Proiectant: MeCAD S.R.L.

Fişa tehnică - numărul 4


Utilajul, echipamentul, dotarea:

Aparat climatizare 9.000 Btu

Corespondenţa propunerii
Nr. Speficicaţii tehnice impuse prin tehnice cu specificaţiile
Producător
crt. caietul de sarcini tehnice
impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 3

Parametrii tehnici şi funcţionali:


- inverter;
- 9.000 Btu;
1 - -
- răcire: 2,60 kw;
- încălzire: 2,60 kw;
- unitate exterioară + unitate perete + legături.

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în


exploatare:
2 - -
-

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:


3 - -
-

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:


4 - -
-

Alte condiţii cu caracter tehnic:


5 - -
-

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Precizări:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia
uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Pagina 172
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

VI. F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice


FORMULARUL F6
PROIECTANT
OBIECTIV: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa MeCAD SRL

GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice

Nr Denumirea obiectului Anul 1


. Luna
crt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.
1. Organizare de şantier
2. Reţea alimentare cu apă
3. Reţea alimentare cu energie electrică
4. Reţea canalizare
5. Hală
7. Alei şi platforme

Proiectant,
ing. Octavian Burcu

Pagina 173
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 174
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

VII. Programe pentru controlul execuţiei şi calităţii lucrărilor


În continuare sunt date programele pentru controlul execuţiei şi calităţii lucrărilor pentru:
- structura de rezistenţă pentru “Magazie, parcare utilaje şi spaţii destinate personalului de
producţie”
- structura de rezistenţă pentru “Reţea alimentare cu apă”
- panotaje (închideri) pentru “Magazie, parcare utilaje şi spaţii destinate personalului de
producţie”
- instalaţii electrice
- instalaţii sanitare pentru “Magazie, parcare utilaje şi spaţii destinate personalului de producţie”
- rețea alimentare cu apă
- rețea canalizare

Pagina 175
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 176
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor la


STRUCTURA DE REZISTENŢĂ
În conformitate cu Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii si a dispozitiei nr. 15/05.03.2003 a
Inspectoratului de Stat în Constructii, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru fazele supuse
controlului calitatii lucrarilor :

NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZA, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi


CRT. SAU RECEPŢIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC INTOCMITE DOCUMENTELE PVLA - pr. v. de lucrări SI SEMNEAZA: actului
SCRISE ascunse; I - ISC încheiat
PVRD - pr. v. de receptie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de receptie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1. Dupa executarea sapaturii, pentru avizarea terenului PVR B.; P.; E.;
bun de fundare (Proces-verbal de Proiectant: ing.
verificare a naturii geotehnician
terenului)
2. Dupa armarea fundatiilor halei PVR B.; P.; E.; I.
Proiectant: ing.
rezistenţă
3. Preluare cota -0,15 (poziţionare buloane ancoraj, PV B.; P.; E.;
poziţii axe, cotă platformă) - hală Proiectant: ing.
rezistenţă
4. Dupa armarea pereţilor şi a stâlpilor halei PVR B.; P.; E.; I.
Proiectant: ing.
rezistenţă
5. Dupa asamblare structură metalică PVR B.; P.; E.; I.
Proiectant: ing.
rezistenţă
6. Ori de cate ori este necesara prezenta proiectantului
pe santier pentru lamuriri suplimentare

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD S.R.L. Fermierul Gică S.R.L.
ing. Octavian Burcu

NOTA:
1) Col.4 se completeaza la data incheierii actului din col. 2.
2) Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minimum 10 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3) La receptia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea constructiei.

Pagina 177
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 178
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor la


PANOTAJE

În conformitate cu Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii si a dispozitiei nr. 15/05.03.2003 a
Inspectoratului de Stat în Constructii, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru fazele supuse
controlului calitatii lucrarilor :

NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZA, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi


CRT. SAU RECEPŢIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC INTOCMITE DOCUMENTELE PVLA - pr. v. de lucrări SI SEMNEAZA: actului
SCRISE ascunse; I - ISC încheiat
PVRD - pr. v. de receptie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de receptie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1. După montajul panourilor de acoperiş şi fixarea benzii PVR B; E;
bituminoase la coamă, ÎNAINTE de fixarea
accesoriilor coamei exterioare – verificare coamă
exterioară şi interioară
2. După montajul panourilor de perete interior PVR B; E;
3. După montajul panourilor de perete exterior şi fixarea PVR B; E;
benzii bituminoase la colţuri, ÎNAINTE de fixarea
accesoriilor – verificare colţuri hală, zona socluri, etc
4. Ori de cate ori este necesara prezenta proiectantului
pe santier pentru lamuriri suplimentare

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD S.R.L.
Fermierul Gică S.R.L.
ing. Octavian Burcu

NOTA:
1) Col.4 se completeaza la data incheierii actului din col. 2.
2) Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minimum 10 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3) La receptia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea constructiei.

Pagina 179
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 180
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor de


INSTALAŢII ELECTRICE

În conformitate cu Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii si a dispozitiei nr. 15/05.03.2003 a
Inspectoratului de Stat în Constructii, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru fazele supuse
controlului calitatii lucrarilor :

NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZA, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi


CRT. SAU RECEPŢIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC INTOCMITE DOCUMENTELE PVLA - pr. v. de lucrări SI SEMNEAZA: actului
SCRISE ascunse; I - ISC încheiat
PVRD - pr. v. de receptie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de receptie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1. Verificarea aparatelor electrice, conductelor, tuburilor PVR B; E;
de protectie privind aspectul, dimensiunile si
certificatele de calitate
2. Verificarea traseelor, circuitelor si a imbinarii acestora PV B; E;
3. Probe de functionare a a-paratelor si a circuitelor exe- PVR B; E; P
cutate
4. Verificarea executarii prizei de pamant inainte de PVR B; E; P; I
astuparea acesteia. Verificarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant
5. Ori de cate ori este necesara prezenta proiectantului PV B; E; P
pe santier pentru lamuriri suplimentare

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD S.R.L.
Fermierul Gică S.R.L.
ing. Emanuel Stancu
Aut. ANRE IIA IIB Nr.39381/2015

NOTA:
1) Col.4 se completeaza la data incheierii actului din col. 2.
2) Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minimum 10 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea.
3) La receptia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea constructiei.

Pagina 181
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 182
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor la


INSTALAŢII SANITARE

În conformitate prevederilor art. 22, lit C din Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii şi a
dispoziţiei nr. 15/05.03.2003 a Inspectoratului de Stat în Construcţii, se stabileşte de comun acord prezentul
program pentru fazele supuse controlului calităţii lucrărilor :
NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi
CRT. SAU RECEPŢIONEAZĂ CALITATIV ŞI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC ÎNTOCMITE DOCUMENTELE PVLA - pr. v. de lucrări ŞI SEMNEAZĂ: actului
SCRISE ascunse; I - I.S.C. încheiat
PVRD - pr. v. de recepţie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de receptie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1 Verificarea materialelor şi elementelor conductelor, PVR BE
obiecte, utilaje în ce priveşte aspectul, dimensiunile,
marcajul şi certificatele de calitate
2 Verificarea traseelor conductelor şi a îmbinărilor PV BE
acestora, montaj obiecte sanitare şi armături
3 Verificarea traseu canal, cote săpătură, radiere PVLA BE
canale şi cămine, a îmbinărilor conductelor metalice
şi tuburilor plastice
4 Verificarea golurilor de trecere a conductelor prin PV BE
pereţi şi planşee
5 Verificarea montajului suporţilor fixi şi mobili, a pantei PVR BE
conductelor
6 FAZA DETERMINANTĂ PVR BEPI
proba de presiune la rece şi la cald, proba de
etanşeitate a conductelor şi rezervoarelor
7 Proba de funcţionare a instalaţiei PV BEP
8 Verificarea izolaţiei conductelor şi aparatelor PVR BE
9 Proba evacuării apelor accidentale şi golire de la PVR BEP
radierul subsolurilor
10 Efectuarea spălării şi dezinfecţiei conductelor de apă PV BE
11 Ori de câte ori constructorul sau beneficiarul
consideră că este necesară prezenţa proiectantului
de specialitate

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD Constanţa
ing. Gabriel Călimărea Fermierul Gică S.R.L.

NOTĂ:
1) Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut din coloana 2.
2) Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care
urmează a se face verificarea.
3) La recepţia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcţiei.

Pagina 183
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 184
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor la


REŢEA CANALIZARE
În conformitate cu Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii şi a dispoziţiei nr. 15/05.03.2003 a
Inspectoratului de Stat în Construcţii, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru fazele supuse
controlului calităţii lucrărilor :

NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi


CRT. SAU RECEPŢIONEAZĂ CALITATIV ŞI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC ÎNTOCMITE DOCUMENTE PVLA - pr. v. de lucrări SI SEMNEAZA: actului
SCRISE ascunse; I - I.S.C încheiat
PVRD - pr. v. de recepţie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de recepţie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1 Predarea – primirea amplasamentului, trasarea PV BEP
reperilor.
2 Trasarea pe teren a lucrărilor PV BEP
3 Verificarea materialelor şi elementelor tuburilor cu PVR BE
privire la aspectul, dimensiunea, marcajul şi certificatul
de calitate al materialelor
4 Verificarea modului de execuţie a săpăturii pentru PVLA BEP
montarea conductelor la cotele şi dimensiunile
prevăzute în proiect, cu aparatul topo
5 Verificarea execuţiei coreste a sprijinirilor PVR BEP
6 Verificarea cotei şi a pantei din proiect PVR BEP
Verificarea îmbinărilor tuburilor cu mufă şi inel de
etanşare
7 Verificarea în cămin a îmbinării între racorduri şi PVR BE
colector şi a tencuielii căminelor
8 Verificarea executării umplerii parţiale a transeei PVR BE
9 Proba de etanşeitate a canalizării pe tronsoane FAZA PVR IBEP
DETERMINANTĂ
10 Verificarea gradului de compactare a umpluturii PVR BE
11 Verificarea refacerii terenului la destinaţia iniţială PVR BE
12 Proba de etanşeitate generală a canalizării FAZA PVR IBEP
DETERMINANTĂ

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD Constanţa
ing. Gabriel Călimărea Fermierul Gică S.R.L.

NOTĂ:
1) Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut din coloana 2.
2) Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care
urmează a se face verificarea.
3) La recepţia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcţiei.

Pagina 185
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 186
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

AVIZAT
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Program pentru controlul execuției și calității lucrărilor la


INSTALAŢII TERMICE
În conformitate cu Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii şi a dispoziţiei nr. 15/05.03.2003 a
Inspectoratului de Stat în Construcţii, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru fazele supuse
controlului calităţii lucrărilor :

NR. LUCRĂRI CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ DOCUMENTUL SCRIS CINE Nr. şi


CRT. SAU RECEPŢIONEAZĂ CALITATIV ŞI PENTRU CARE SE ÎNCHEIE ÎNTOCMESTE data
CARE TREBUIESC ÎNTOCMITE DOCUMENTE PVLA - pr. v. de lucrări SI SEMNEAZA: actului
SCRISE ascunse; I - I.S.C încheiat
PVRD - pr. v. de recepţie B – Beneficiar
definitiv; E – Executant
PVR - pr. v. de recepţie P - Proiectant
calitativă;
PV - pr. verbal
1 Montarea pe pozitie a echipam. in conformitate cu PV BE
proiectul, documentatia tehnica a fiecarui echipament,
inclusiv a pieselor speciale de reglare, control,
masurare
2 Montarea canalelor de aer, pozitia gurilor de aer si a PVR BE
prizei de aer, montarea disp.de reglare, inchidere si
accesorii
3 Probe de etanseitate la canale si conducte, inainte de PVLA EPBI
izolare si mascare
4 Punerea in functiune si reglarea functionarii PVR EPB
echipamentelor
5 Verificarea eficacitatii globale a instalatiei in vederea PVR IEPB
receptiei
6 Ori de cate ori solicita beneficiarul PV EPB

PROIECTANT CONSTRUCTOR BENEFICIAR


MeCAD Constanţa
sing Erdan Apas Fermierul Gică S.R.L.

NOTĂ:
1) Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut din coloana 2.
2) Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care
urmează a se face verificarea.
3) La recepţia obiectului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcţiei.

Pagina 187
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 188
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

VIII. Referate verificatori de proiecte

Pagina 189
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12
Versiune documentaţie: 00a

Pagina 190
14.01.2019 16:42
Toate drepturile rezervate MeCAD SRL Constanţa ©
Număr proiect: P0197.1
A ceastă imagine nu se poate afișa.

Titlu proiect: Modernizare livadă în comuna Agigea, jud. Constanţa


Beneficiar: Fermierul Gică S.R.L.
Amplasament Sola 40, parcela A156/2/1, comuna Agigea, jud. Constanţa

IX. Studiu geotehnic

Pagina 191
MeCAD S.R.L. Constanţa www.mecad.ro, E-mail : office@mecad.ro
Cod RC: J13/956/2002, CF: RO14551115 Telefon: 0241-55.89.11/13 ; Fax : 0241-55.89.12