Sunteți pe pagina 1din 225

EXTINDEREA STAŢIEI 400 kV GURA IALOMIȚEI

CU DOUĂ CELULE LEA 400 kV CERNAVODĂ 2 ȘI 3


STAȚIA 400/110/20 kV GURA IALOMIȚEI
Judeţul Ialomița/România

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

IANUARIE 2015

PT+CS achiziție
Volum 1 – Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV
Cernavodă 2 și 3, înainte de racordare CEE Giurgeni
Revizia B
BENEFICIAR: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
OBIECTIV: STAȚIA 400/110/20 kV GURA IALOMIȚEI

OBIECT: EXTINDEREA STAȚIEI 400 kV GURA IALOMIȚEI CU DOUĂ


CELULE LEA 400 kV CERNAVODĂ 2 ȘI 3

VOLUM: 1 – Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule


LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, înainte de racordarea CEE
Giurgeni

CONTRACT: 12-75RoSE/20.07.2012

COD PROIECT: C949RoSE

COD BORDEROU: DL6–01/C949RoSE

FAZA: PT+CS achiziție

CUPRINS:

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii ................................................................................................. 1-1
1.2. Amplasamentul .............................................................................................................................. 1-1
1.3. Investitor ...................................................................................................................................... 1-1
1.4. Beneficiar ...................................................................................................................................... 1-1
1.5. Elaboratorul proiectului tehnic ........................................................................................................ 1-1
1.6. Documente care stau la baza proiectării .......................................................................................... 1-1

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR


2.1. Generalităţi ................................................................................................................................... 2-1
2.2. Definirea principalilor termeni utilizaţi ............................................................................................. 2-5
2.3. Memorii tehnice pe specialităţi ........................................................................................................ 2-7
2.3.1. Circuite primare ................................................................................................................. 2-7
2.3.2. Sistemul de comandă, control, protecţie și automatizări (SCCPA) .......................................... 2-8
2.3.3. Teleprotecții .................................................................................................................... 2-10
2.3.4. Sistemul de măsurare a energiei electrice ......................................................................... 2-10
2.3.5. Servicii interne c.c/c.a........................................................................................................ 2-9
2.3.6. Amenajare teren și refacere cadru natural ........................................................................ 2-10
2.3.6.1. Amenajare teren ................................................................................................. 2-10
2.3.6.2. Refacerea cadrului natural ................................................................................... 2-10
2.3.7. Construcţii ...................................................................................................................... 2-10
2.3.8. Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei conform “metodologiei MLPAT” aprobată cu
Ord. 31/N/02.10.95 ............................................................................................................................ 2-11
2.3.9. Instalaţii auxiliare ............................................................................................................ 2-13
2.3.9.1. Instalaţia de legare la pământ .............................................................................. 2-13
2.3.9.2. Instalaţia de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet ................................. 2-13
2.3.9.3. Instalaţia de protecţie împotriva undelor de supratensiune .................................... 2-13
2.3.9.4. Instalaţii electrice de iluminat exterior și perimetral ............................................... 2-14
3. CAIET DE SARCINI
3.1. Caiet de sarcini achiziție echipamente/materiale .............................................................. 1
3.1.1. Echipamente/materiale circuite primare ........................................................................ 3
3.1.1.1. Celulă de exterior, cu izolaţie în sf6 (GIS), dublu sistem de bare, capsulare monofazată3
3.1.1.2. Transformator de măsurare tensiune 400 kV ............................................................. 6
3.1.1.3. Descărcător de înaltă tensiune .................................................................................. 6
3.1.1.4. Lanţuri de izolatoare ................................................................................................. 7
3.1.1.5. Cleme de înaltă tensiune .......................................................................................... 7
3.1.1.6. Cabluri 400 kV, accesorii ........................................................................................... 8
3.1.1.7. Conductor flexibil din OL-Al 680/85 mm2 ................................................................... 9
3.1.2. Echipamente/materiale circuite secundare, servicii interne, măsurare energie electrică,
teleprotecții ............................................................................................................. 10
3.1.2.1. Container circuite secundare ................................................................................... 10
3.1.2.2. Dulapuri de distribuţie secundară c.c/ c.a ................................................................ 11
3.1.2.3. Dulapuri de comandă control protecție .................................................................... 12
3.1.2.4. Teleprotecții........................................................................................................... 13
3.1.2.5. Sistem de măsurare a energiei electrice ................................................................... 13
3.1.2.6. Materiale aferente montajului sistemelor de circuite secundare, comunicaţii, metering şi
servicii interne ...................................................................................................... 15
3.2. Caiet de sarcini de achiziție lucrări ................................................................................ 17
3.2.1. Caiet de sarcini achiziție lucrări de circuite primare...................................................... 17
3.2.1.1. Demontare echipamente de circuite primare în stația 400 kV Gura Ialomiței .............. 17
3.2.1.2. Montajul echipamentelor primare în staţia 400 kV Gura Ialomiței .............................. 17
3.2.1.3. Instalaţia de legare la pământ ................................................................................. 18
3.2.1.4. Instalaţia de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice ................................... 18
3.2.1.5. Instalaţia de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet .................................... 19
3.2.2. Caiet de sarcini achiziție lucrări de circuite secundare, servicii interne, contorizare,
teleprotecții .............................................................................................................. 20
3.2.2.1. Cerinţe pentru montajul containerelor și dulapurilor. Realizarea conexiunilor de circuite
secundare .............................................................................................................. 20
3.2.2.2. Sistemul local contorizare de balanță și de decontare ............................................... 22
3.2.3. Caiet de sarcini achiziție lucrări de construcții ............................................................. 22
3.2.3.1. Demolare, demontare ............................................................................................. 22
3.2.3.2. Construcții noi ........................................................................................................ 22
3.2.3.3. Instalații iluminat exterior şi perimetral .................................................................... 23
3.2.4. Caiet de sarcini achiziție lucrări de amenajare teren, refacere cadru natural.................. 23
3.2.4.1. Amenajare teren .................................................................................................... 23
3.2.4.2. Refacerea cadru natural ......................................................................................... 23

4. LISTE CANTITĂȚI

5. GRAFICUL DE DERULARE A LUCRĂRILOR

6. SERVICII ASOCIATE
6.1. Avize, acorduri, autorizații .............................................................................................................. 6-1
6.2. Inginerie ....................................................................................................................................... 6-1
6.3. Proiectare ..................................................................................................................................... 6-2
6.4. Reconfigurare şi reparametrizare .................................................................................................... 6-4
6.5. Documentaţie tehnică de însoţire furnitură ...................................................................................... 6-5
6.6. Livrarea produselor ........................................................................................................................ 6-6
6.7. Şcolarizare .................................................................................................................................... 6-7
6.8. Asistenţă tehnică ........................................................................................................................... 6-7
6.9. Teste ............................................................................................................................................ 6-8
6.10. Garanţii ..................................................................................................................................... 6-11
6.11. Cartea tehnică a construcţiei ...................................................................................................... 6-11
6.12.Manualul exploatării .................................................................................................................... 6-11
6.13. Recepția lucrărilor ...................................................................................................................... 6-11
7. INTERFEȚE CU ALTE PROIECTE
7.1. Extinderea stației 400 kV Cernavodă ............................................................................................... 7-1
7.2. Stația 400 kV Stâlpu ...................................................................................................................... 7-1
7.3. Interfaţa cu proiectul „LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei” ............ 7-1
7.4. Interfața cu proiectul contorizare de decontare ................................................................................ 7-1

8. STANDARDE
8.1. Circuite primare ............................................................................................................................. 8-1
8.2. Circuite secundare şi servicii interne ............................................................................................... 8-2
8.3. Construcţii, amenajare teren, drumuri ............................................................................................. 8-2
8.4. Norme Transelectrica ..................................................................................................................... 8-5

9. MANAGEMENTUL MEDIULUI
9.1. Generalităţi ................................................................................................................................... 9-1
9.2. Aranjamente instituţionale .............................................................................................................. 9-1
9.3. Măsuri de protecţie asociate proiectului ........................................................................................... 9-1
9.3.1. Protecţia calităţii aerului (cod 100) ..................................................................................... 9-2
9.3.2. Managementul apelor uzate (cod 200) ................................................................................ 9-2
9.3.3. Managementul deşeurilor (cod 300) ................................................................................... 9-2
9.3.4. Protecţia solului şi apelor subterane (cod 400) .................................................................... 9-3
9.3.5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor (cod 500) ....................................................... 9-3
9.3.6. Lucrări de reconstrucţie ecologică (cod 600) ....................................................................... 9-4
9.3.7. Protecţia împotriva radiaţiilor (cod 700) .............................................................................. 9-4
9.3.8. Cercetare dezvoltare (cod 800) .......................................................................................... 9-4
9.3.9. Alte activităţi de protecţia mediului (cod 900) ...................................................................... 9-5

10. CERINŢE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII


10.1. Reglementări legale ................................................................................................................... 10-1
10.2. Obligaţiile contractantului ........................................................................................................... 10-1
10.3. Planul de management al calităţii ................................................................................................ 10-2

11. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


11.1. Reglementările legale, aplicabile ................................................................................................. 11-1
11.2. Cerinţe de securitate a muncii pentru contractant şi personalul acestuia ........................................ 11-3
11.3. Cerinţe de securitate a muncii pentru echipamentele prevăzute în documentație ........................... 11-6
11.4. Cerinţe de securitate a muncii pentru instalaţii şi organizarea de şantier........................................ 11-6
11.5. Alte cerinţe de securitate şi sănătate în muncă ............................................................................ 11-6

12. SITUAȚII DE URGENȚĂ - PAZĂ – PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE – PROTECȚIA


INFRASTRUCTURILOR CRITICE
12.1. Reglementările legale, aplicabile ................................................................................................. 12-1
12.2. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ....................................................... 12-2
12.3. Protecţia informaţiilor clasificate ................................................................................................. 12-2
12.4. Protecţia infrastructurilor critice naţionale şi europene .................................................................. 12-3

ANEXE:
Anexe Capitolul 2
ANEXA 2.1 – Aviz CTES nr 208/2014 pentru Studiu de fezabilitate ” Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiței
cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3” .............................................................. 7 pag.
ANEXA 2.2 – Relocare echipament ................................................................................................ 1 pag.
ANEXA 2.3 – Poziție echipament ................................................................................................... 1 pag.
ANEXA 2.4 – Echipament nou ........................................................................................................ 1 pag.
ANEXA 2.5 – Minuta nr 25890/31.07.200144, Punct de vedere DEN ................................................ 4 pag.

Anexe Capitolul 3
ANEXA 3.1.A - Livrări și garanții ..................................................................................................... 1 pag.
ANEXA 3.1.C8 - Cerințe tehnice solicitate și garantate conductor flexibil OL-Al .................................. 1 pag.
ANEXA 3.1.F - Scule şi dispozitive speciale de întreţinere ................................................................. 1 pag.
ANEXA 3.1.C1 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate celulă 400 kV de linie, cu plecare în cablu, în
anvelopă metalică monofazată, cu izolaţie în SF6, dublu sistem de bare ................ 20 pag.
ANEXA 3.1.C2 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate celulă 400 kV rezervă cu plecare în cablu, în
anvelopă metalică monofazată, cu izolaţie în SF6, dublu sistem de bare ................ 6 pag.
ANEXA 3.1.C3A - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate transformator de măsurare de tensiune 400 kV 5 pag.
ANEXA 3.1.C3B - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate transformator de măsurare de tensiune 400 kV
pentru PIF ........................................................................................................ 5 pag.
ANEXA 3.1.C4 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate descărcător de înaltă tensiune ........................ 3 pag.
ANEXA 3.1.C5 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate ansamblu lanț dublu de izolatoare .................. 2 pag.
ANEXA 3.1.C6 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate cleme de înaltă tensiune ................................ 2 pag.
ANEXA 3.1.C7 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate cablu 400 kV monofazat și accesorii ............... 5 pag.
ANEXA 3.2A - Livrări și garanții ...................................................................................................... 1 pag.
ANEXA 3.2F - Scule şi dispozitive speciale de întreţinere .................................................................. 1 pag.
ANEXA 3.2.C1 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate cabina de relee tip container .......................... 2 pag.
ANEXA 3.2.C2 - Specificație echipament terminal numeric de comandă control (TNCC) ..................... 5 pag.
ANEXA 3.2.C3 - Specificație echipament terminal numeric de distanţă pentru grupa de protecţie 1 (GP1)
şi grupa de protecţie 2 (GP2) ................................................................................ 7 pag.
ANEXA 3.2.C4 - Specificație echipament terminal numeric de protecție diferențială de bare .............. 4 pag.
ANEXA 3.2.C5 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate contoare de energie electrică activă și reactivă 1 pag.
ANEXA 3.2.C6 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate dulap distribuție c.a. ...................................... 1 pag.
ANEXA 3.2.C7 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate dulap distribuție c.c. ...................................... 1 pag.
ANEXA 3.2.C8 - Volum informaţional estimat pe celulă LEA 400 kV .................................................. 2 pag.
ANEXA 3.2.C9 - Cerinţe tehnice solicitate şi garantate contorul de energie electrică de decontare ..... 16 pag.
ANEXA 3.2.C10 - Specificație echipament dulap de teleprotecție ...................................................... 1 pag.

Anexe Capitolul 5
ANEXA 5.1 – Grafic general de realizare a investiției ........................................................................ 1 pag.

Anexe Capitolul 6
ANEXA 6.1 – Timpi de remediere pe categorii de defecte în staţie, pe durata garanţiei ...................... 2 pag.
ANEXA 6.2 – Teste pentru echipamentele livrate ............................................................................ 1 pag.

Anexe Capitolul 9
ANEXA 9.1. - Cadrul legal specific problemelor de mediu în România .............................................. 2 pag.
ANEXA 9.2. – Plan Management de mediu ...................................................................................... 7 pag.

Anexe Capitolul 10
ANEXA 10.1 - Program control calitate verificări și încercări (PCCVI) ............................................... 1 pag.

Anexe Capitolul 11
ANEXA 11.1 – Plan de securitate şi sănătate în muncă ................................................................... 5 pag.
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, înainte de racordare
CEE Giurgeni.

1.2. AMPLASAMENTUL
Staţia 400/110/20 kV Gura Ialomiţei este amplasată în partea de Est a judeţului Ialomiţa, la 15 km de
localitatea Ţăndărei, pe partea stângă a drumului judeţean DJ 213 - Ţăndărei - Gura Ialomiţei.

1.3. INVESTITOR
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.4. BENEFICIAR
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC


S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Bucureşti, Divizia T&D – Departamentul Staţii și Linii.

1.6. DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA PROIECTĂRII


 Contract de prestare de servicii nr. 12–75RoSE din 20.07.2012 încheiat între IALOMITA POWER şi

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.,
 Studiul de fezabilitate pentru “Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV
Cernavodă 2 și 3”, elaborat de Tractebel Engineering S.A., cu aviz CTES Transelectrica numărul
208/2014, prezentat în Anexa 2.1.,

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Minuta nr.25 890/31.07.2014 prezentată în Anexa 2.5,
 Normativele şi legislaţia în vigoare.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 1-1


2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR
2.1. GENERALITĂŢI
Stația Gura Ialomiței este organizată pe trei nivele de tensiune 400 kV, 110 kV și 20 kV și a fost complet
retehnologizată în perioada 2008-2010 cu echipamente Siemens.
Ulterior retehnologizării stației, au fost elaborate și avizate CTES Transelectrica mai multe proiecte cu
impact asupra stației 400 kV Gura Ialomiței, dintre care trebuie menționate următoarele:
- Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței (retehnologizată) cu două celule LEA 400 kV Cernavodă și
Stâlpu, faza SF aviz CTES nr. 168/01.07.2010, PT+CS aviz CTES nr. 311/16.11.2010;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu și racord în Gura Ialomiței, aviz CTES nr. 451/20.12.2011;
De asemenea, pentru nivelul 400 kV din stația Gura Ialomiței au fost emise avize tehnice de racordare/
contracte de racordare și studii de soluție pentru evacuarea a 1197 MW produși de centralele eoliene din
zonă, dintre care amintim:
- SC Renewable Slobozia Nord (CEE Giurgeni) - 300 MW (studiu soluție, avizat cu avizul nr. 76/2014) -
2 celule,

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- Ialomița Power (CEE Făcăeni) - 300 MW (contract de racordare finalizat 2014) - 1 celulă
După racordarea CEE Făcăeni 300MW, prin montarea unei celule in stația 400kV Gura Ialomiței, s-au
schimpat soluțiile prezentate în proiectul Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței (retehnologizată) cu
două celule LEA 400 kV Cernavodă și Stâlpu, faza SF aviz CTES nr. 168/01.07.2010, PT+CS aviz CTES
nr. 311/16.11.2010, impunându-se investitorului Ialomița Power să refacă ambele faze de proiectare.
Prin urmare, ținând cont de noua configurare a stației și de modul în care se poate face racordul în Gura
Ialomiței pentru LEA 400 kV Cernavodă – Stalpu, s-a realizat proiectul:
- Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, faza SF, aviz
CTES nr. 208/2014.
Prezenta documentație reprezinta faza PT de achizitie pentru proiectul mai sus menționat, care a
luat în considerare soluțiile prezentate la faza SF și ținând cont că sunt deja executate lucrările
pentru racordare CEE Făcăeni. După finalizarea racordării CEE Făcăeni schema monofilară existentă a
stației 400 kV Gura Ialomiței este cea prezentată în planul D6E-001.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Menționăm că în cadrul proiectului pentru racoradarea CEE 300 MW Făcăeni în stația 400 kV Gura
Ialomiței s-au realizat următoarele:
- execuție platformă pentru montarea a șase celule noi, tip GIS 400 kV, cu racord în cablu;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- montarea unei celule GIS 400 kV pentru racordarea CEE Făcăeni, cu plecare în cablu, de fabricație
Siemens, tip 8DQ1;
- montarea unui modul cu separatoare, bus link, între stația existentă și celula LES 400 kV aferentă
CEE Făcăieni;
- montarea containerului de circuite secundare CR 09. În acesta nu există spațiu disponibil pentru
echipamentele secundare aferente încă unei celule;
- integrarea noii celulei aferente CEE Făcăeni în sistemele și instalațiile stației;
- extindere drum circulație, corelat cu noua configurație a stației;
- extindere împrejmuire stație și iluminat perimetral, corelat cu noua configurație a stației.
Toate echipamentele primare și secundare utilizate pentru această extindere au fost identice cu cele
existente în stație.
Avînd în vederea necesitatea evacuării din zona Dobrogea a puterii produse de centrale electrice eoliene
din zonă, precum și a puterii produse în viitor de grupurile U3 si U4 ale CNE Cernavodă, urmează să fie
realizată o nouă magistrală de evacuare din Cernavodă până în Brazi Vest – Brasov. Astfel la nivelul
400 kV, se va realiza o LEA d.c. Cernavodă - Stâlpu: un circuit direct Cernavodă - Stâlpu și un circuit
intrare - ieșire în stația 400 Gura Ialomiței. Prin urmare, stația 400 kV Gura Ialomiței se va extinde cu
două celule. În acest sens, soluția tehnică și costurile aferente extinderii au fost stabilite în cadrul

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 2-1


Studiului de fezabilitate, avizat cu aviz CTES nr.208/2014. Pe scurt, această soluție constă în
transformarea actualei celule 400 kV Cernavodă 2 în celula Stâlpu. Prin urmare, noile celule ce se vor
realiza pentru racordul în Gura Ialomiței a noii LEA 400kV Cernavodă - Stâlpu vor fi denumite Cernavodă
2 și 3.
Ținând cont că, este încă incert momentul racordării CEE 300 MW Giurgeni în stația 400 kV Gura
Ialomiței, în raport cu realizarea LEA d.c. Cernavodă - Stâlpu, prezentul Proiect tehnic de achiziție este
elaborat în două variante și fiecărei variante îi este alocat un volum distinct, astfel:
- Volumul 1 – Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, înainte
de racordare CEE Giurgeni
- Volumul 2 – Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, după
racordare CEE Giurgeni
În ambele volume, s-a considerat că LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu este realizată și stâlpii terminali
pentru LEA Cernavodă 2 și 3 sunt pe poziție.
Variantele acestei documentatii au rezultat datorita necunoasterii termernelor de extindere a
statie cu cei doi producatori. Astfel documentatia nu a putut aduce detaliile unei documentatii de
PT clasice si deci detalierea documentatiei si planurilor acestea vor fi in sarcina achizitorului

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
acestui PT de achizitie. Printre altele se vor intocmi documentatii pentru: rigla, instalatie de
iluminat, de legare la pamant, de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, de integrare in
SCADA, alimentare cabine, etc.

În cele ce urmează este prezentat ” Volumul 1 – Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule
LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, înainte de racordare CEE Giurgeni ”.

a. Amplasamentul
Instalaţiile care fac obiectul prezentului proiect se vor amplasa în incinta actuală a staţiei 400/110/20 kV
Gura Ialomiței.
Staţia 400/110/20 kV Gura Ialomiței este o staţie existentă şi ocupă terenul aflat în proprietatea
TRANSELECTRICA S.A.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
b. Topografia

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiței se va face în incinta staţiei 400 kV, pe un teren deja amenajat.

c. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei


Amplasamentul staţiei este situat într-o zona cu climă temperat-continentală.
Condiţii de mediu ambiant:
- Altitudine <1000 m
- Temperaturi ale mediului ambiant conform CEI 60068-2-1 şi 60068-2-2:
- la exterior max. +40C
min. -30C
max. a mediei în 24 h +35C
- la interior max. + 40C
min. - 5C
- umiditate relativă conf. CEI 60082-2-3 100 % la t=25C
- grosimea stratului de chiciură în stația 400 kV 24 mm

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 2-2


- viteza maximă a vântului în stația 400 kV - fără chiciură 36 m/s
- cu chiciură 22 m/s
- nivelul de poluare al zonei III
- vibraţii conf. CEI 60255-21-1 clasa 1
- şocuri conf. CEI 60255-21-2 clasa 1
- cutremure conf. CEI 60255-21-3 clasa 1
Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheţ este de 80 - 90 cm.
În conformitate cu prevederile Codului de proiectare – Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor (CR
1-1-3-2012) amplasamentul este caracterizat de valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol s0,k
= 2,5 kN/m2.
În conformitate cu prevederile Codului de proiectare – Evaluarea acţiunii asupra construcţiilor (cod
CR 1-1-4/2012) amplasamentul este caracterizat de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului
de 0,6 kPa.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
d. Caracteristici morfologice, geologice, geotehnice și seismicitatea
Staţia este amplasată din punct de vedere geomorfologic în cadrul marii unităţi – Câmpia Română, mai
exact în zona de limită dintre Bărăganul Călmăţuiului şi lunca Dunării.
Bărăganul Călmăţuiului sau interfluviul situat între Călmăţui şi Ialomiţa prezintă o înclinare uşoară de la
N la S şi în acelaşi timp de la V la E, iar una dintre caracteristicile acestuia o constituie prezenţa unor
zone cu dune situate în partea central nordică, majoritatea fiind consolidate. În partea estică a acestuia
se extinde lunca Dunării cu o altitudine relativă, de 5 – 7m, cu un aspect general plan şi caracterizată
prin prezenţa unor bălţi sau zone mlăştinoase.
Date geologice generale
Din punct de vedere geologic zona este amplasată în formaţiunile Cuaternare (Pleistocen superioare -
Holocene şi Holocen superioare) ale Platformei Moesice ce însumează grosimi de 250 – 300 m.
Pleistocenul superior – Holocen este reprezentat prin depozitele loessoide prăfoase-nisipoase, ce ating
10 – 15 m grosime.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Holocenul superior este reprezentat prin depozitele loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare
ale luncilor, precum şi nisipurile eoliene din regiune. În aluviunile luncii Dunării s-au întâlnit nisipuri şi
nisipuri argiloase, cu intercalaţii argiloase a căror grosime este de 10 – 15m.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Depozitele loessoide acoperă toate formele de relief din Câmpia Română, cu excepţia zonelor inundabile.
Ele prezintă o mare variaţie structurală şi texturală, atât în sens lateral, cât şi în cel vertical. Trebuie
reţinut faptul că zona se caracterizează prin prezenţa depozitelor loessoide aleuritice, deci cu
predominarea fracţiunii prăfoase, cu d = 0,02 - 0,002 mm.
Date hidrogeologice
Din punct de vedere hidrografic zona este tributară atât râului Ialomiţa, cât şi fluviului Dunărea.
Caracteristici geotehnice
Litologic, la suprafață se dezvoltă o serie de pământuri coezive și necoezive constituite din prafuri
argiloase, prafuri, nisipuri prafoase, nisipuri argiloase și respectiv nisipuri fin-prafoase.
Tinand cont de caracteristicile terenului de fundare (praf și praf argilos-loessoid, încadrat la pământuri
sensibile la umezire, grupa A) se vor executa lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare. Acestea
presupun excavarea materialului până la o adâncime mai mare cu cel puţin 1,00 m faţă de adâncimea
de fundare propusă și realizarea, cu acesta, a unei perne de loess compactat de cca 1,00 m grosime,
realizată în strate elementare de maximum 0,15 m grosime. Materialul se va umezi corespunzător
umidităţii optime de compactare determinată prin încercări de compactare Proctor Normal, gradul de
compactare necesar fiind de minimum 98 %.
Caracteristici seismice

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 2-3


Conform Codului de proiectare seismică indicativ P 100/2006, amplasamentul este caracterizat de
valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare a g=0,20 g şi de perioada de colţ Tc=1 sec.
Datele prezentate mai sus au fost extrase din Studiul geotehnic elaborat de Geo-Serv SRL, realizat în
urma contractului G22c.d./2008 pentru retehnologizarea stației 400/110/20 kV Gura Ialomiței.

e. Prezentarea proiectului
Schema electrică monofilară propusă pentru varianta 1 este prezentată în planul D6E-002.
Prezentul proiect presupune lucrări complexe, prezentate succint în cele ce urmează:
- procurare și montare celulă GIS 400 kV cu plecare în cablu, pentru circuit Cernavodă 2 (celula C10),
- procurare și montare a două module cu separatoare bare, corespunzătoare fiecărei bare și aunui
modul de CLP montat pe legătura comună a celor două separatoare, pentru celulă rezervă GIS
400 kV (celula C11), Acesta s-a montat pentru a evita poziționarea alăturată a celor două celule
Cernavodă. Celula se poate utiliza pentru o viitoare extindere a stației 400 kV cu o celulă LES
400 kV,
- procurare și montare celulă GIS 400 kV cu plecare în cablu pentru circuit Cernavodă 3 (celula C12),

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- procurare și pozare cablu de 400 kV de la celula GIS 400 kV circuit Cernavodă 2 (C10) și
Cernavodă 3 (C12) până la cadrele terminale ale LEA 400 kV Cernavodă 2 și Cernavodă 3;
- procurare și montare cutii terminale pentru cablu 400 kV și realizare racord la LEA 400 kV
Cernavodă 2 și Cernavodă 3;
- reutilizare echipamente comunicație TIF pentru celula Cernavodă 2, avînd în vedere ca LEA Gura
Ialomitei 2 – Cernavodă 2 este o LEA existentă. Prin urmare se vor demonta bobinele de blocaj,
transformatoarele capacitive de tensiune + filtrele capacitive și structuri metalice pentru susținerea
acestora, din celula actuală Cernavodă 2 (C07), cu refacerea conexiunilor electrice. Echipamentele
demontate se vor remonta în celula proiectată Cernavodă 2 (celula C10) și se vor reface conexiunile
electrice;
- procurare și montare transformatoare de tensiune + structuri metalice de susținere noi, pentru
celula C07 nouă (circuitul Stâlpu) și realizarea conexiunilor electrice;
- montare bobinele de blocaj pentru circuitul Cernavodă 3. Acestea sunt procurate pe proiectul

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
”Extindere stația 400 kV Cernavodă”;
- procurare și montare transformatoarele capacitive de tensiune + filtrele capacitive pentru circuitul
Cernavodă 3;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- procurare și montare containere de circuite secundare CR10 și CR11, complet echipat cu utilități
(iluminat, prize, încălzire, AC, etc);
- procurare și montare dulapuri de comandă control protecție GP1și GP2 pentru fiecare celulă
Cernavodă 2 și 3;
- procurare și montare dulap teleprotecție TIF+FO pentru celula Cernavodă 3 și FO+FO pentru celula
Stâlpu;
- demontare echipamente de teleprotecție aferente celulei existente Cernavodă 2 din containerul de
circuite secundare CR7 și remontarea acestora în noua celula Cernavodă 2, respectiv în containerul
de circuite scundare CR10;
- integrarea noilor celule 400 kV noi în sistemele și instalațiile stației;
- reconfigurare și reparametrizare protecții pentru celula C07 fostă Cernavodă 2, actuală Stâlpu,
- lucrări locații adiacente stației Gura Ialomiței;
- lucrări de construcții necesare realizării racordurilor cablu – aerian pentru celulele Cernavodă 2 și 3;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 2-4


- extindere împrejmuire stație, corelat cu noua configurație a stației.

f. Devierile şi protejările de utilităţi afectate


Nu este cazul. Pe terenul pe care se vor realiza lucrările, nu vor fi afectate utilităţile existente.

g. Sursele de apă, energie electrică, gaze şi altele asemenea pentru lucrările definitive şi
provizorii
Atât pe perioada lucrărilor, cât şi ulterior pe perioada de funcţionare se vor folosi sursele de apă, energie
şi alte utilităţi deja existente în staţia 400 kV Gura Ialomiței, sub formă contorizată.

h. Căile de acces permanente, căile de comunicaţie şi altele asemenea


În cadrul acestui proiect, se folosesc căile de acces existente în staţia 400/110/20 kV Gura Ialomiței.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
i. Trasarea lucrărilor
Trasarea lucrărilor se face de către Contractant.
Metodologia de trasare a lucrărilor şi abaterile admisibile sunt stabilite în STAS 9824/1-75.
Contractantul este răspunzător de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor.
Pentru verificarea execuţiei lucrărilor, Contractantul este obligat să păstreze şi să protejeze toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasare. De asemenea, Contractantul, are obligaţia să
verifice corespondenţa datelor luate în considerare la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din
teren privitoare la natura terenului de fundare, prezenţa sau absenţa unor gospodării subterane, a
pânzei de apă freatică.

j. Antemăsurători
Listele cu cantităţi de lucrări aferente realizării obiectivului sunt prezentate detaliat în Capitolul 4.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.2. DEFINIREA PRINCIPALILOR TERMENI UTILIZAŢI

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Achizitor – Cumpărătorul şi utilizatorul ansamblului de produse, servicii şi lucrări solicitate în acest
Caiet de sarcini, în speţă Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. –
Sucursala de Transport Bucureşti;
 Contractant – Furnizorul selectat pentru furnizarea echipamentelor, a materialelor pentru montaj, a
serviciilor asociate, precum și pentru lucrările de construcții-montaj pentru “ Extindere stația 400 kV
Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3, înainte de racordare CEE Giurgeni”;
 Subcontractant – persoană fizică sau juridică, subcontractant al Contractantului selectat;
 SEN – Ansamblul instalaţiilor energetice pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
electrice de pe teritoriul României (Sistem Energetic Naţional);
 RET – Reţea Electrică de Transport;
 DEC – Treapta 1 ierarhică de conducere operativă a SEN, reprezentată de Dispecerul Energetic
Central (Naţional);
 DET – Treapta 2 ierarhică de conducere operativă a SEN, reprezentată de Dispecerul Energetic
Teritorial;
 UnO-DEC – Unitatea Operativă din cadrul Dispecerului Energetic Naţional (Central) cu rolul în acest
proiect de a stabili reglajele protecţiilor în reţeaua de transport a SEN;
 MMS OMEPA – Operatorul sistemului de măsurare a energiei electrice de pe piaţa engros de energie;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2-5


 ANRE – Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei, care are rolul de a crea şi aplica
sistemul de reglementări necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice şi termice din
România;
 Sistem – ansamblu de produse care îndeplinesc una sau mai multe funcţiuni tehnologice;
 PROIECT – ansamblul format din furnizările de produse, materiale, lucrări și C+M, care au drept scop
realizarea proiectului “ Extindere stația 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 2
și 3, înainte de racordare CEE Giurgeni ”.
 CEM – Compatibilitate Electromagnetică;
 CTSI – Centru de Telecomandă şi Supraveghere Instalaţii;
 DRRI – Declanşare de Rezervă la Refuz Întreruptor;
 FO – Fibră optică;
 GIS – Staţie electrică cu izolaţie în gaz SF6 (din engl. Gas Insulated Switchgear);
 GCC – Grupa de Comandă Control;
 GP – Grupa de Protecţie;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 GPS – Sistem de poziţionare globală (din engl. Global Position System);
 LAN – Reţea locală de comunicaţie / transmitere date (din engl. Local Area Network);
 LEA – Linie Electrică Aeriană;
 LEC – Linie Electrică în cablu
 LCC - Dulap de comandă locală (pentru staţiile GIS) (din engl. Local Control Cubicle);
 MCB – Siguranţă automată (din engl. Micro Circuit Breaker);
 MTBF – Durata medie de bună funcţionare (din engl. Mean Time Before Failure);
 MTTR – Durata medie de defect (din engl. Mean Time To Restoration);
 PC – Calculator personal (din engl. Personal Computer);
 PDB – Protecţie Diferenţială de Bare;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 RAR – Reanclanşare Automată Rapidă;
 RTDB – Baza de Date în Timp Real (din engl. Real Time Data Base);
 RTU – Echipament ce realizează conversia de protocol necesară transmiterii la distanţă a

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


informaţiilor din staţie (din engl. Remote Terminal Unit);
 SCCPA - Sistem de Comandă, Control, Protecţie şi Automatizări – ansamblu de TNCC-uri, TNP-uri,
servere, staţii de lucru pentru operator, switch-uri, FO de comunicaţie;
 SCADA - Achiziţie date, control şi supraveghere instalaţiilor unei staţii electrice (din engl. Supervisory
Control And Data Acquisition);
 SCD - file: fişier cu descrierea completă a modului de configurare a unei staţii electrice conform IEC
61850;
 SLO-HMI - (Staţie de Lucru pentru Operator-Human Machine Interface – interfaţă maşină-operator):
calculator industrial cu perifericele aferente pentru vizualizarea grafică a aplicaţiei SCADA;
 SLCD - subsistem local contorizare deconatre
 SLCB – subsistem local contorizare de balanță
 TIF – Transmisiuni pe înaltă frecvență
 TNCC - Terminal Numeric de Comandă Control;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2-6


 TNP - Terminal numeric de Protecţie – echipament numeric care asigură funcţiuni de protecţie
destinate eliminării defectelor şi regimurilor anormale apărute la echipamentele primare de transport
sau transformare a energiei electrice, aferente unei celule sau a unei entităţi energetice functionale;
 TNP & CC - Terminal Numeric de Protecţie cu funcţii de Comandă Control incluse;
 TP - TeleProtecţie;
 UACC: Unitate Administrare Comandă Control: calculator pentru administrare subsistem comandă
control;
 UCCP - Unitate Centrală Calculator Proces: calculator care rulează aplicaţia SCADA;
 UCCS - Unitate Centrală Control Staţie – calculator care prelucrează datele necesare procesului de
comandă control al staţiei;
 UPP - Unitate de Parametrizare Protecţii – calculator de inginerie pentru protecţii;
 XML - limbaj de nivel înalt utilizat pentru elaborarea formatelor fişier text care descriu date specifice
de aplicaţie (din engl. eXtensible Mark-up Language);
 Dulap de comandă locală (DCL) – dulap conţinând totalitatea circuitelor electrice, chei, butoane,

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
relee auxiliare, etc. necesare supravegherii, funcţionării, comenzii echipamentelor primare din celulă,
monitorizării gazului SF6 din anvelopa GIS şi care este amplasat pe platforma GIS-ului;

2.3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI


La realizarea prezentei documentaţii, participă următoarele specialităţi:
- Circuite primare,
- Sistemul de comandă, control, protecţie și automatizări (SCCPA), măsurare energie electrică,
teleprotecții
- Servicii interne de c.c. şi c.a.
- Amenajare teren
- Construcţii

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.3.1. CIRCUITE PRIMARE
Configuraţia staţiei 400 kV Gura Ialomiței este cu sistem dublu de bare colectoare (BB1 şi BB2). Schema

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


monofilară propusă este cea din planul D6E-002, iar vederea în plan este cea din planul D6E-004. Stația
existentă 400 kV este echipată cu celule compacte în SF6, tip GIS, de fabricație Siemens.
Celulele compacte existente, tip GIS 400 kV sunt montate pe două platforme alăturate din beton.
Celule aferente prezentului proiect se vor monta pe aceiași platformă pe care se găsește celula CEE
Făcăeni. La elaborarea prezentului Proiect s-au respectat solicitările Transelectrica prezentate în Anexa
2.5. Astfel, celule aferente circuitelor Cernavodă 2 și Cernavodă 3 vor fi corespunzătoare unui curent pe
circuitul de plecare de 2000 A. Atenționăm potențialii ofertanți că trebuie să verifice că echipamentele
oferite se pot monta pe platforma existentă, în caz contrar vor avea în scopul contractului și lucrările de
adaptare a fundației existente la noile echipamente.
Celulele tip GIS 400 kV pentru conectarea LEA 400 Cernavodă 2 și Cernavodă 3 vor fi echipate cu
separatoare de bare cu CLP, întreruptor cu acţionare monofazică, transformatoare de măsurare curent,
separator de linie cu CLP, separator rapid de legare la pământ.
Celula de rezervă GIS 400 kV (C11) va fi echipată numai cu separatoare de bare cu CLP.
Celulele tip GIS 400 kV vor fi livrate inclusiv cu suporţii metalici de fixare.
În afara celulei C11, fiecare celulă nou montată va fi prevăzută cu câte un dulap de comandă locală și
monitorizare, care se va monta pe aceiaşi fundaţie cu celula aferentă şi va fi amplasat pe aceiaşi parte
cu dispozitivele de acționare ale întreruptoarelor. Cablurile de legătură între echipamentele unei celule și

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 2-7


dulapul propriu de comandă locală vor fi incluse în furnitură şi se vor poza în canale de cabluri prevăzute
în platforma existentă.
Noile celulele vor fi racordate la stâlpul terminal al LEA 400 kV Cernavodă 2, respectiv LEA 400 kV
Cernavodă 3, prin cabluri monofazate de 400 kV şi cutii terminale de exterior. Pentru racordul la fiecare
circuit LEA 400 kV Cernavodă 2 și Cernavodă 3 va fi prevăzut un cadru terminal cu stâlp comun, echipat
cu lanţuri duble de izolatoare dispuse în ” V ”.
Cutiile terminale pentru racordul la celulele GIS vor fi dispuse la ieșirea din fiecare celulă GIS 400 kV și
vor fi susținute (dacă este cazul) de structura metalică a celulelor tip GIS.
Cutiile terminale de exterior de racord la LEA 400 kV Cernavodă 2, respectiv LEA 400 kV Cernavodă 3, vor
fi amplasate în apropierea cadrelor terminale de susținere ale fiecărui racord flexibil aerian la LEA 400 kV
d.c. Cernavodă 2 și Cernavodă 3 și vor fi montate pe suporți metalici zincați la cald.
Echipamentele de teleprotecție prin TIF din celula existentă Cernavodă 2(C07) se vor muta la noua
celula Cernavoda 2 (C10). Prin urmarese vor demonta transformatoarele capacitive de tensiune+ filtrele
capacitive+ cutia C-TT+ suporții metalici de fixare. Pentru celula proiectată Stâlpu (C07) se vor procura
și monta suporți metalici + transformatoare de tensiune + cutie C-TT noi și se vor reface conexiunile cu
echipamentele electrice adiacente. Noile echipamente se vor monta pe fundațiile existente.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
În celula nouă aferentă circuit Cernavodă 2 (C10), în apropierea cutiilor terminale de cablu 400 kV, se
vor monta echipamentele de TIF, respectiv bobinele de blocaj, precum și transformatoarele capacitive
de tensiune + filtrele capacitive + structurile metalice aferente demontate din celula existentă C07.
Pentru LEA 400 kV Cernavodă 3 se vor realiza următoarele:
- se vor monta bobinele de blocaj TIF, pocurate pe proiectul „Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă”
- se vor procura și monta transformatoarele capacitive de tensiune + filtrele capacitive noi aferente
TIF.
Racordul electric trifazat între cadrele terminale și stâlpul terminal LEA 400 kV d.c. se va realiza cu
conductor flexibil Ol-Al 3x350/60mm2, fixat cu lanțuri duble de izolatoare montate in ‘V’. Conductorul de
legatură între stâlpul terminal și cadrele de plecare, inclusiv lanțurile duble de pe cadrele de plecare spre
linie nu fac obiectul acestui proiect.
Pentru protecția celulelor Cernavodă 2 și 3 la supratensiunile atmosferice, se vor procura și monta
descărcătoare cu ZnO, alăturat transformatoarelor de tensiune.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Celulele tip GIS 400 kV, transformatorele de tensiune, descărcătoarele, cutiile terminale, precum şi toate
construcţiile metalice necesare montării lor, se vor racorda la instalaţia de legare la pământ a staţiei.
De menționat faptul ca lucrările de extindere a stației 400 kV Gura Ialomiței se vor executa cu stația

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


existentă sub tensiune. Prin urmare se vor respecta cu strictețe toate regulile de lucru sub tensiune.

2.3.2. SISTEMUL DE COMANDĂ, CONTROL, PROTECŢIE ȘI AUTOMATIZĂRI


(SCCPA)
Cu prilejul retehnologizării, în stația 400 kV Gura Ialomiței a fost instalat un subsistem de comandă
control protecție nou, SICAM PAS , furnizat de firma Siemens. Acesta reprezintă un sistem redundant,
deschis, descentralizat, bazat pe utilizarea exclusivă a terminalelor numerice de comandă control (TNCC)
dedicate aplicațiilor de tip SCADA.
De asemenea subsistemul de protecții este unul nou, de tip descentralizat, redundant, realizat cu
terminale numerice de protecțiie (TNP), montate în containere de circuite secundare
Sistemul de comandă, control, protecţie al fiecărei celulele noi va consta în două unităţi de comandă,
control (subsistemul de conducere) şi două grupe de protecţie (subsistemul de protecţie), amplasate în
dulapuri diferite. Celula va putea fi comandată şi supravegheată local din dulapurile de pe platforma GIS,
din unitățile TNCC din container (nivel celulă) și din sistemul SCADA existent în stație, în care se va
integra noua celulă. Protocolul intern de comunicaţie este IEC 61850.
Unitatea 1 de comandă, control (TNCC 1) reprezintă unitatea de bază, iar unitatea 2 de comandă,
control (TNCC 2) reprezintă unitatea de rezervă. Ambele unităţi de comandă control vor fi realizate cu

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2-8


același tip/ similare cu cele existente în stație. La funcţionarea normală numai unitatea de bază transmite
date către sistemul central. În situaţia în care TNCC 1 se defectează sistemul central se comută automat
pe TNCC 2. Unitățile de comandă control vor fi montate în aceleași dulapuri cu releele de protecție.
Subsistemul de protecţie va fi realizat cu terminale numerice de protecție şi va fi structurat conform
normativelor în grupa 1 şi grupa 2 de protecţie, implementate în relee distincte, alimentate cu tensiune
operativă din baterii diferite şi primind semnale de la înfăşurări diferite ale transformatoarelor de
măsurare de curent şi tensiune.
Operarea echipamentelor primare vor respecta logica de interblocaje pe celulă şi pe staţie. Blocajele se
vor realiza atât prin fir (bucle la nivelul dulapurilor de protecţii) cât şi soft (în unităţile TNCC celule).
Toate echipamentele de comandă control şi protecţie vor fi conectate la cele două inele de fibră optică
ale sistemului, existente, prin intermediul switch-urilor ce se vor amplasa în dulapurile de protecţie din
container.
Echipamentele de circuite secundare ce se vor utiliza vor fi de același tip cu cele folosite la celulele
existente și vor fi compatibile cu sistemul existent.
În cadrul prezentului Proiect se vor procura și monta echipamentele de comandă control protecție
compatibile/integrabile cu subsistemele existente.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Echipamentele de circuite secundare aferente celor cu două celule LEA, cu care se extinde staţia 400 kV,
se vor amplasa în cabine de relee tip container, astfel: CR 10 pentru celula Cernavoda 2; CR11 pentru
celula Cernavodă 3; echipamentele pentru celula Stâlpu râmăn în containerul de circuite secundare C07;
Containerele de circuite secundare CR10 și CR11 se vor livra în staţie complet echipate cu utilități proprii
( iluminat, încâlzire, AC, prize, etc). În fiecare dintre containere va fi loc disponibil pentru:
- un dulap de distribuţie c.c.;
- un dulap de distribuţie c.a.;
- câte două dulapuri de comandă control protecţie (unul pentru comandă control protecţie grupa 1 şi
unul pentru comană control protecţie grupa 2) pentru celula aferentă;
- un dulap de teleprotecții;
- spațiu disponibil pentru dulapurile aferente unei alte celule 400 kV.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.3.3. TELEPROTECȚII
Referitor la dulapurile de teleprotecție, precizăm următoarele:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- dulapul de teleprotecție pe TIF existent pentru celula Cernavodă 2, se va reloca din containerul
existent CR 07, în containerul nou proiectat CR 10; echipamentul de teleprotecție pe FO se va reloca în
unul din dulapurile de comandă control protecție aferent celulei C10;
- dulapul de teleprotecție pentru celula Cernavodă 3, este procurat în proiectul ”Extindere stație 400 kV
Cernavodă” (FO+TIF),
- dulapul de teleprotecție pentru celula Stâlpu se va procura și monta în cadrul prezentului Proiect. De
asemenea în prezentul Proiect se va furniza și dulapul de teleprotecție din stația 400 kV Stâlpu pentru
celula Gura Ialomiței. Cele două dulapuri de teleprotecție se vor echipa identic, cu câte două
echipamente redundante de teleprotecție pe FO;
Cele două celule noi, pe partea de circuite secundare, se vor integra în sistemele existente ale staţiei
Stupina 400 kV: SCCPA, PDB, DRRI, SLCD, SLCL. De asemenea, aceste sisteme se vor reconfigura și
reaparametriza ca urmare va schimbării celulei C07 din celula Cernavodă 2 în celula Stâlpu.
În cadrul Proiectului se vor realiza toate conexiunile necesare pentru funcţionarea corectă a celulelor şi
pentru integrarea lor în toate instalaţiile existente ale staţiei.
Caracteristicile specifice ale echipamentelor care sunt enumerate mai sus, sunt descrise în Capitolul 3.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2-9


2.3.4. SISTEMUL DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE
În cadrul proiectului, se vor procura echipamente pentru contorizarea locală și de decontare între
sucursalele Transelectrica aferente celor două celule. Montarea acestora se va face în dulapurile de
comandă control protecție aferente celulelor. Noile celulele se vor integra atât în subsistemul de
contorizare locală, cât și în subsistemul de contorizare de decontare existente în stația Gura Ialomiței.

2.3.5. SERVICII INTERNE C.C/C.A.


În cadrul proiectului se vor furniza 2 dulapuri distribuție secundară c.c. și 2 dulapuri de distribuție
secundară c.a.. Acestea se vor amplasa în cele noile containere CR10 și CR 11.
Dulapurile de distribuție secundară vor fi realizate în conformitate cu cerinţele NTI-TEL-S-012-2010 și se
vor racorda la dulapurile de distribuție principală existente, prin circuite noi, respectându-se principiu de
racordare aplicat pentru dulapurile existente. Principalele lucrări necesare, în vederea racordării, sunt
detaliate în capitolul 3.2.2.1.
Noile dulapuri de distribuție secundară servicii interne se vor integra în sistemul SCADA din stație.
Preluarea semnalelor pentru sistemul SCADA va fi asigurată de către unităţile TNCC din dulapurile de

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
distribuție secundară servicii interne.

2.3.6. AMENAJARE TEREN ȘI REFACERE CADRU NATURAL


2.3.6.1. AMENAJARE TEREN
Extinderea staţiei de transformare 400 kV Gura Ialomiţei, se execută într-o incintă existentă. Pentru
Echipamentele procurate în cadrul prezentului proiect se vor monta pe o platformă existentă și
suplimentar se vor executa lucrări de construcție noi în zona racordurilor cablu 400 kV – LEA 400 kV,
precum și săpătură pentru pozarea cablurilor 400 kV. Prin lucrările din prezentul Proiect nu se va
modifica sistematizarea verticală a incintei dar, la sfârșitul lucrărilor se vor executa lucrări de umpluturi
de mici dimensiuni, precum și lucrări de nivelare ale platformei stației în zona construcțiilor noi.
Apele pluviale căzute pe amplasamentul aferent prezentului proiect vor fi conduse către drumuri, care
datorită profilului tip stradă au alături de funcţiunea de asigurare a circulaţiei utilajelor de întreţinere şi
intervenţie şi funcţiunea de colectare a apelor pluviale și conducerea către gurile de scurgere ale
canalizării.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.3.6.2. REFACEREA CADRULUI NATURAL
La finalul lucrărilor, se vor executa nivelări, însămânţarea cu gazon a întregii suprafeţe afectate de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


lucrări şi udarea acestuia. Dezvoltarea vegetaţiei are ca scop fixarea solului, şi ameliorarea impactului
vizual asupra obiectivului energetic, precum şi protejarea acestuia împotriva eroziunii pluviale şi eoliene.

2.3.7. CONSTRUCŢII
Demontare
În cadrul Proiectului, din actuala celulă Cernavodă 2(viitoare Stâlpu), odată cu demontarea
transformatoarelor de măsurare tensiune, se vor demonta și suporții pentru acestea.

Demolare
Dacă în timpul executării sapăturilor pentru realizarea noilor fundații se intâlnesc betoane rămase de la
vechile construcții, acestea se vor îndepărta.

Lucrări de construcții noi


În cadrul Proiectului se vor realiza fundații noi pentru echipamentele furnizate și pentru stâlpii de cadre.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2 - 10


Astfel, pentru susținerea noilor echipamente, se vor executa structuri metalice zincate și vopsite . Suporţii
independenţi vor avea înălţimi diferite, în funcţie de tipul echipamentului şi de amplasarea în schema
tehnologică.
Menționăm că pentru celula C07, se vor executa suporți pentru susținerea noilor transformatoare de
tensiune, corelat cu fundațiile existente.
Cadrele pentru susţinerea conductoarelor vor fi alcătuite din elemente zăbrelite, spaţiale, respectiv din
stâlpi şi rigle.
Pentru montarea fiecărui container de relee se va executa câte un ansamblu de fundații.
În celulele Cernavodă 2 și 3 , transformatoarele capacitive de tensiune+ filtrele capacitive, de pe fazele R
și T, se vor îngrădi, dacă este cazul. Se vor realiza împrejmuiri cu panouri din plasă de sârmă și acestea
vor fi prevăzute cu porți de acces.
Datorita poziționării noilor cadre, împrejmuirea staţiei din panouri bordurate fixate pe stâlpi din țeavă se
va reamplasa.
Odată cu extinderea stației se va extinde și o parte din gardul stației. El va fi compus din gard nou și
gard ce se va muta. Gardul nou se va realiza la fel cu cel deja existent în stație.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
2.3.8. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIEI
CONFORM “METODOLOGIEI MLPAT” APROBATĂ CU ORD. 31/N/02.10.95

Factorul determinant Criterii asociate


Importanţa K(n) P(n) P(I) P(ii) P(iii)
Importanţa vitală 1 2 1 1 2
Importanţa social-economică şi culturală 1 2 2 2 2
Implicare ecologică 1 2 2 1 2
Durata de utilizare (existenţă) 1 2 2 1 2
Adaptare la condiţiile de teren şi mediu 1 2 2 1 2
Volum de muncă şi materiale necesare 1 1 1 1 1
 P(n) = 11; 6 < P(n) < 17 - Categoria de importanţă “C” a construcţiilor

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
RECOMANDĂRI PENTRU EXPLOATAREA NORMALĂ A CONSTRUCŢIILOR
Pentru exploatarea normală a construcţiilor se recomandă:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- evitarea în timpul exploatării construcţiei a infiltrării în teren a apelor de suprafaţă;
- prevenirea umezirii terenului cu apă din reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, conform
dispoziţiilor prevăzute în Normativul NP125/2010, a Normativului C56/1985 şi a altor normative în
vigoare;
- se vor urmări comportările în timp ale construcţiei cu ajutorul reperilor de tasare montaţi imediat
după executarea suprastructurii. Urmărirea reperilor de tasare se va face conform “Instrucţiunilor
tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuit, social culturale şi industriale prin metode
topografice şi STAS 2745/1990 – “Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode topografice”.

URMĂRIREA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR


Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară din punct de vedere
organizatoric sub două forme principale:
- urmărire curentă;
- urmărire specială.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2 - 11


a) Urmărirea curentă
Urmărirea curentă se referă la urmărirea în timp – permanentă a tuturor construcţiilor de pe teritoriul
obiectivelor şi constă în observarea vizuală a stării construcţiilor şi depistarea eventualelor deficienţe
apărute în comportarea acestora în vederea luării măsurilor de intervenţie necesare.
Urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiilor are ca obiect constatarea stării construcţiilor,
identificarea degradării şi avariilor ce s-au produs prin exploatarea lor sau ca urmare a fenomenelor
naturale (cutremur, furtuni, inundaţii etc.) şi a evenimentelor locale (incendii, explozii, avarii rezultate
din exploatarea neconformă cu scopul pentru care a fost executată construcţia, inclusiv comportări
atipice în exploatare a elementelor de construcţii etc.)
Urmărirea curentă serveşte şi la stabilirea şi planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.
Pe parcursul exploatării, atât instrucţiunile cât şi programul de urmărire a comportării construcţiilor pot fi
completate sau modificate în funcţie de condiţiile existente la fiecare unitate de exploatare.
Urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiilor se va face obligatoriu:
 sub forma unor revizii periodice;
 sub forma reviziilor operative după fenomene naturale sau evenimente ce ar fi putut afecta

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
construcţia.
La obiectivele de construcţii unde pentru controlul interior al acestora este necesară oprirea totală a
exploatării grupurilor aferente, reviziile vor fi stabilite în concordanţă cu posibilităţile unităţilor de
exploatare.
În cazul depistării unor degradări sau avarii, cu ocazia oricărei forme de control a stării şi integrităţii
construcţiilor, vor fi luate măsuri rapide pentru examinarea importanţei degradării sau avariilor
semnalate şi a cauzelor care le-au provocat.
Dacă avariile produse au caracter evolutiv sau sunt de natură a provoca accidente, se vor lua, în primul
rând şi de urgenţă, măsuri pentru punerea în siguranţă a construcţiei respective şi pentru limitarea
efectelor avariei.
Stabilirea soluţiei definitive de remediere pentru cazurile când este afectată structura de rezistenţă, se va
face de către o organizaţie de proiectare.
Constatările organelor de revizie vor fi înscrise în “Registrul de revizii al construcţiilor şi amenajărilor”.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
În cazul când există defecţiuni importante sau se presupun vicii ascunse ale elementelor structurii de
rezistenţă, se vor face propuneri pentru controlul de detaliu prin mijloace nedistructive (controlul cu
ultrasunete, sclerometre, gamagrafii etc.) sau pentru încercări “in situ”.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


b) Urmărirea specială
Urmărirea specială a comportării în timp a construcţiilor speciale energetice constă din:
 urmărirea comportării în timp cu aparatură şi repere;
 încercări “in situ”
Urmărirea specială cu aparatură şi repere este la rândul ei:
 generalizată, cuprinzând toate obiectele de un tip şi caracteristici date;
 selectivă, cuprinzând obiectele a căror urmărire cu aparatură şi repere se face în condiţii deosebite,
stabilite de proiectant.
Încercarea “in situ” a construcţiilor se aplică fie unor construcţii la proiectarea cărora
s-au folosit soluţii neaplicate curent, fie unor construcţii la care s-au constatat deficienţe de execuţie cu
implicaţii negative asupra folosirii ulterioare a unor elemente sau a ansamblului construcţiei.
Încercare “in situ” se poate aplica, de asemenea, la expertizarea construcţiilor care au suferit solicitări
excepţionale provocate de cutremur, inundaţii, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri de teren etc. şi a
construcţiilor la care se hotărăşte, în condiţii legale, schimbarea destinaţiei cu sporirea încărcărilor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2 - 12


Urmărirea specială prin încercări “in situ” se efectuează, de regulă, de către unităţi de cercetare
(institute, laboratoare) sau facultăţi de construcţii, la cererea beneficiarului de dotaţie.
În cadrul reviziilor periodice, la fundaţii se vor urmări:
 pătrunderea la fundaţii a apei tehnologice, uleiurilor şi lichidelor agresive de orice fel, conform
condiţiilor tehnice date de proiectant;
 starea izolaţiilor hidrofuge şi a filtrelor inverse;
 integritatea fundaţiilor (starea de fisurare şi existenţa oricăror altor defecte) şi a trotuarelor din jurul
clădirilor;
 starea zonei adiacente în vederea depistării unor surpări, lucrări neavizate etc.
În vederea preîntâmpinării unor degradări capabile să afecteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor se
vor urmări:
 existenţa unor acţiuni superioare celor permise şi afişate conform datelor din cartea tehnică a
construcţiilor;
 eventualele tasări locale, deformaţii, fisuri ale elementelor structurii de rezistenţă.
În cazul constatării unor defecte se vor măsura elementele caracteristice ale acestora (săgeata

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
elementelor încovoiate, unghiul de înclinare a stâlpilor şi pereţilor etc.);
 manifestările exterioare ale unor vicii ascunse ale elementelor structurii (pete de rugină la
elementele metalice, degradarea betonului şi lipsa acoperirilor de beton ale armăturilor, armătură
aparent corodată etc.);
 existenţa unor medii agresive pentru materialele constitutive ale structurii de rezistenţă, metal sau
beton, inclusiv starea protecţiilor anticorosive, termice sau hidrofuge.

2.3.9. INSTALAŢII AUXILIARE


2.3.9.1. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT
Pentru protecţia personalului de exploatare, celulele cu care se va extinde staţia 400 kV Gura Ialomiței
se vor lega la instalaţia de legare la pământ existentă. În conformitate cu normativele şi standardele în
vigoare (1RE-Ip30/2004, norma Transelectrica NTI-TEL-S-001-2008-00 - Condiţii tehnice privind

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
alegerea şi montarea instalaţiilor de legare la pământ – ILP – din cupru), la instalaţia de legare la
pământ a staţiei se racordează întregul echipament, precum şi toate elementele conductoare care nu fac
parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un
contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Astfel, la instalaţia de legare la pământ se vor racorda următoarele:
- celulele 400 kV,
- containerele de circuite secundare,
- transformatoarele de măsurare tensiune,
- descărcătoarele,
- paratrăsnetele nou proiectate,
- cablurile 400 kV.
Acestea, se vor lega la priza de dirijare a potenţialelor aferentă stației existente din imediata apropiere
prin conductoare de derivaţie din cupru cu aceleași caracteristici ca și cele din stația existentă.

2.3.9.2. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA LOVITURILOR DIRECTE DE TRĂSNET


Noile echipamente ce se va monta în stația 400 kV Gura Ialomiței, vor fi protejate împotriva loviturilor
directe de trăsnet de instalația de protecție deja existentă în stație. Suplimentar, în cadrul prezentului
proiect se vor prevedea paratrăsnete pe stâlpii de susținere al noului cadru de plecare, aferent celor
două celule, Cernavodă 2 și 3.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2 - 13


2.3.9.3. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UNDELOR DE SUPRATENSIUNE
În conformitate cu NTE 001/03/00 – „Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor” s-au prevăzut descărcătoare la trecerea din
racord aerian 400 kV la racord în cablu 400 kV, astfel:
- pentru protecția celulelor Cernavodă 2 și Cernavodă 3 la supratensiunile atmosferice, se vor procura și
monta descărcătoare cu ZnO, alăturat transformatoarelor de tensiune,
- pentru celula Stâlpu rămân descărcătoarele existente în celula C07.

2.3.9.4. INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT EXTERIOR ȘI PERIMETRAL


Se vor extinde instalațiile de iluminat exterior și perimetral aferente stației 400 kV Gura Ialomiței,
respectând soluţia din proiectul staţiei existente (același tip de corpuri de iluminat + același tip de stâlpi
de iluminat). Se va asigura astfel nivelul de iluminare normat al echipamentelor în zona de lucru.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 2 - 14


Anexa 2.1 - 1
Anexa 2.1 - 2
Anexa 2.1 - 3
Anexa 2.1 - 4
Anexa 2.1 - 5
Anexa 2.1 - 6
Anexa 2.1 - 7
re
c a
e l o
R

Anexa 2.2 - 1
Noua locatie

Anexa 2.3 - 1
Intr. nou

Anexa 2.4 - 1
Anexa 2.5 - 1
Anexa 2.5 - 2
Anexa 2.5 - 3
Anexa 2.5 - 4
3. CAIET DE SARCINI
Scopul prezentului capitol este de a trasa liniile directoare privitoare la modul în care se vor realiza
lucrările de extindere staţie 400 kV Gura Ialomiței cu celulele aferente circuitelor 2 și 3 Cernavodă.
Acesta include procurarea și montarea echipamentelor furnizate, realizarea lucrărilor pe parte de
construcţii, precum şi realizarea tuturor probelor necesare în vederea PIF.
În cele ce urmează sunt detaliate echipamentele și materialele ce trebuie procurate, precum și lucrările
necesare a fi executate pentru fiecare dintre specialitățile prezentate în Capitolul 2, care contribuie la
realizarea proiectului. Cuantificarea acestora este inclusă în Tabelele 1-4, din capitolul 4.

3.1. CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE/MATERIALE


Prezentul capitol defineşte cerinţele tehnice evidenţiate în Anexele tip C.

A. CERINŢE TEHNICE GENERALE


Echipamentele primare solicitate sunt prezentate în Tabelul 1, capitolul 4.
Celulele de înaltă tensiune trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Să fie echipate pe partea primară în conformitate cu schema monofilară prezentată în planul D6E-
002;
 Să poată fi montate în spaţiul disponibil, conform plan D6E-003 – Vedere în plan.
 Să respecte toate NTI-urile CNTEE Transelectrica SA aflate în vigoare la momentul licitației pentru
achiziție. Orice abatere de la acestea se va realiza numai cu acordul scris al Achizitorului.
Toate echipamentele primare furnizate vor trebui să aibă mentenanţă scăzută şi fiabilitate ridicată.
Mediul de izolare al celulei va fi SF6/aer, iar mediul de izolare al echipamentelor va fi în ulei sau SF6.
Pentru toate variantele în care trebuie asigurată distanţa de izolare în aer prin intermediul unui izolator,
materialul izolatorului va fi de tip compozit/ceramic.
Toate echipamentele furnizate trebuie să aibă linia de fugă conform zonei de poluare III, zonă în care se
găseşte staţia Gura Ialomiței.

B. PROIECTARE ŞI CONSTRUCŢIE
Esenţa proiectării echipamentelor trebuie să fie simplicitatea şi capacitatea de asigurare a unei durate
mari de serviciu, cu maximă economie şi costuri mici de întreţinere.
Execuţia, dimensiunile şi materialele tuturor părţilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu sufere
deteriorări ca urmare a eforturilor datorate celor mai severe condiţii de serviciu.
Mecanismele vor fi astfel construite pentru a evita blocarea datorată ruginii, coroziunii, depunerii de praf
sau de gheaţă.
Toate echipamentele trebuie să funcţioneze fără vibraţii nedorite, fără zgomot şi să nu producă
deranjamente.
Toate echipamentele trebuie să fie astfel executate pentru a preveni contactul accidental cu părţile sub
tensiune, riscul de incendiu, pătrunderea prafului şi a murdăriei, precum şi intrarea tuturor insectelor şi
animalelor.
Echipamentele vor fi proiectate astfel încât toate indicaţiile (SF6, ulei, presiune) şi semnalizările locale să
poată fi cu uşurinţă observate de pe căile de acces rutiere sau pietonale.
Uleiurile dielectrice care intră în componenţa oricărui echipament trebuie să nu fie toxice, aspect pentru
care Achizitorul va primi de la Contractant toate dovezile obiective care atestă respectarea acestei cerinţe
de mediu.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B 3-1


Pentru echipamentele care utilizează hexaflorură de sulf (SF6), acestea trebuie să corespundă
prevederilor IEC 60376 sau IEC 60480.
Echipamentele vor fi furnizate astfel încât să nu fie necesară nici o lucrare de adaptare la locul de montaj
(găurire, alezare, rectificare, sudare, nituire şi alte prelucrări mecanice).

C. PLĂCUŢE INDICATOARE, ETICHETE


Fiecare echipament primar va avea aplicată, într-un loc vizibil, o plăcuţă indicatoare dintr-un material
rezistent la coroziune. Pe plăcuţa indicatoare se vor înscrie cel puţin următoarele date: numele
producătorului, tipul echipamentului, numărul de serie, anul de fabricaţie şi alte date tehnice în
conformitate cu standardul corespunzător echipamentului.
Conținutul etichetei echipamentului GIS va respecta Reg. CE 517/2014. Astfel pe etichetă se vor înscrie
minimum informațiile: mențiunea că echipamentul conține gaze fluorurate cu efect de seră, denumirea
gazului, cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră exprimată în greutate și echivalent CO2,
potențialul de încălzire globală, mențiunea că echipamentul are o rată de scurgere testată de mai putin
de 0,1% pe an.
Pe lângă aceste informaţii obligatorii, etichetele de produs vor conţine şi alte date, care se vor stabili
împreună cu specialiştii Transelectrica şi care se referă la modul de inscripţionare a echipamentelor
primare pentru automatizarea SCADA.
Toate plăcuţele şi etichetele vor fi inscripţionate în limba română şi vor fi prevăzute de către Contractant.
Conţinutul plăcuţelor indicatoare/etichetelor va fi avizat de către Achizitor.

D. ACOPERIRI DE PROTECŢIE
Toate părţile componente ale echipamentelor principale vor fi protejate împotriva coroziunii pe durata
transportului, depozitării, montării şi funcţionării, prin aplicarea unui tratament de suprafaţă corespunzător
fiecărui element în parte.
Contractantul va trimite spre aprobare date despre procesul de acoperire incluzând:
 Tipul acoperirii propuse pentru fiecare suprafaţă a echipamentului;
 Metode de preparare, de aplicare şi de inspecţie a acoperirii;
 Succesiunea şi duratele operaţiilor;
 Standardele pentru procedura şi materialele de acoperire.

E. RESPECTAREA SPECIFICAŢIILOR, A STANDARDELOR ŞI A REGULAMENTELOR


 Respectarea specificaţiilor tehnice
Contractantul are obligaţia să realizeze lucrarea cu respectarea:
 prevederilor cuprinse în prezenta documentaţie,
 dimensiunilor, formei, aspectului şi descrierii execuţiei lucrărilor,
 programului şi ordinii de execuţie, cu efectuarea verificărilor necesare execuţiei lucrărilor.

 Respectarea standardelor
Toate echipamentele/ materiale/ lucrările furnizate de Contractant vor avea la bază standardele,
normativele şi alte prescripţii care trebuiesc respectate conform legislaţiei în vigoare, atât pentru
materiale cât şi pentru execuţie, montaj, verificări.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B 3-2


 Respectarea regulamentelor şi legilor
Pe durata desfăşurării lucrărilor precum şi la punerea în funcţiune se vor respecta în toate privinţele,
cerinţele regulamentelor şi legilor în vigoare.
Executarea lucrărilor de construcţii va fi permisă numai pe baza obţinerii autorizaţiei de construire
conform Legii nr.50/1991 cu toate completările și modificările ulterioare.
Se vor respecta prevederile din HGR-51/1996, HGR-273/1994 privind recepţia la terminarea lucrărilor de
montaj utilaje, echipamente instalaţii tehnologice precum si recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor
de producţie.

F. CERINŢE PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII


Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, de calitatea execuţiei lucrărilor, cu respectarea
în totalitate a prevederilor Caietului de sarcini de execuţie, a Cărţii tehnice de echipamente, standarde şi
reglementări în vigoare, cu referire la asigurarea calităţii.
Obligaţiile Contractantului:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat Achizitorul cu privire la erorile şi
inexactităţile constatate sau presupuse,
 să utilizeze numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini,
documentaţiile de execuţie, cărţile tehnice,
 să asigure transportul, manipularea, stocarea de materiale, scule şi utilaje în cele mai bune condiţii,
 să evite avarierea echipamentelor existente cu utilajele utilizate,
 să verifice vizual întregul echipament,
 să prezinte fişa de urmărire a lucrărilor ca parte componentă a Planului Calităţii, înainte de începerea
lucrărilor. Fişa de Urmărire conţine structura tehnologică şi cronologică a operaţiilor de execuţie.
să întocmească planul calităţii pentru lucrările executate conform SR - ISO 10005/2007, care va fi
aprobat de Achizitor înainte de începerea lucrărilor. Planul calităţii şi urmărirea calităţii lucrărilor se
va asigura prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform programului pentru controlul
calităţii pe faze determinante.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
3.1.1. ECHIPAMENTE/MATERIALE CIRCUITE PRIMARE

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Scopul caietului de sarcini pentru circuite primare este de a stabili liniile directoare în vederea:
- procurării echipamentelor și materialelor de circuite primare,
- procurarea materialelor pentru integrarea noilor echipamente în instalaţia de legare la pământ,
Echipamentele/materialele primare incluse în prezentul Caiet de sarcini, sunt instalate în exterior şi sunt
prezentate în Tabelul 1 din Capitolul 4.

3.1.1.1. CELULĂ DE EXTERIOR, CU IZOLAŢIE ÎN SF6 (GIS), DUBLU SISTEM DE BARE,


CAPSULARE MONOFAZATĂ
Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexele 3.1.C.1.- 3.1.C.2 şi sunt în conformitate cu norma Transelectrica NTI-TEL-E-044-2011-00 pentru
echipamente capsulate în anvelopă metalică cu mediul de izolaţie SF6.
Celulele care se vor achiziționa sunt de tip exterior, pentru dublu sistem de bare, închise în anvelope
etanşe (metalică, din material sintetic sau alte materiale), în construcţie monofazată, cu izolaţie în SF6,
compartimentate, rezistente la arc intern şi la condiţiile meteorologice exterioare, echipate cu
echipament integrat de înaltă tensiune şi terminale pentru fixarea cutiilor terminale SF6 / cablu ale
cablurilor de racord în exterior (cu excepţia cuplei).

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 3-3


Fiecare compartiment de gaz va fi prevăzut cu filtre absorbante împotriva pătrunderii umezelii şi
absorbţia produselor de descompunere a gazului SF6.
Fiecare celulă conţine modulele de bară colectoare şi echipamentul de înaltă tensiune.
Fiecare compartiment separat din componenţa celulelor va fi prevăzut cu dispozitiv de monitorizare a
densităţii gazului / a presiunii gazului compensat cu temperatura. Indicatorul de presiune a gazului
funcţie de temperatură trebuie să fie prevăzut cu cel puţin 2 contacte, pentru semnalizare şi respectiv
pentru declanşarea întreruptorului, în afara celor utilizate pentru blocarea funcţionării întreruptorului.
Semnalele aferente presiunii / densitatii SF 6 din compartimentele celulelor complet echipate, se vor
asigura si pentru celulele de rezerva temporare. Acestea se vor integra in semnalizarile din SCADA
existenta in statie in momentul fiecarei etape de extindere a statie. Astfel, vor fi asigurate monitorizarile
presiunii /densitatii celor trei compartimente aferente celulei C 11.
Aceste semnale vor fi transmise prin cel mai apropiat BCU, ca semnal separat de cele ale celulei de baza.
Se va asigura posibilitatea ca dispozitivele de monitorizare a gazului sa poată fi verificate cu
echipamentele sub tensiune.Compartimentele de gaz trebuie să aibă o capacitate suficientă de gaz
pentru a nu fi sensibile la pierderile de gaz în timp, şi trebuie să asigure totodată şi condiţiile optime
pentru instalare, mentenanţă şi detectarea pierderilor. În interiorul anvelopei, pentru fiecare
compartiment de gaz trebuie prevăzută o cantitate suficientă de material absorbant (filtre de absorbţie)
împotriva pătrunderii umezelii şi pentru absorbţia produselor de descompunere a gazului SF6. Durata de
viaţă a materialului absorbant trebuie să fie de minim 20 ani.
Fiecare compartiment de gaz al unei celule trebuie proiectat astfel încât:
- scurgere de gaz apărută la anvelopa compartimentului respectiv să provoace scăderea presiunii
gazului local fără a afecta presiunea gazului pe ansamblul celulei;
- în cazul mentenanţei (dacă mentenanţa poate fi realizată local) la un echipament al unui
compartiment, gazul să fie evacuat numai din acel compartiment;
- apariţia unui scurtcircuit să fie limitată numai la nivelul compartimentului respectiv
Fiecare compartiment de gaz trebuie să aibă o barieră de etanşare a gazului, care să împiedice pierderile
de gaz, în cazul separării racordurilor conductelor, dimensionată astfel încât să reziste la solicitările
produse pe o faţă de vid, indiferent din ce parte se exercită acest tip de efort.
Pentru a menţine în funcţiune părţi ale instalaţiei GIS în timp ce altele sunt scoase din exploatare, pe
lângă dispozitivele amintite mai sus, fiecare compartiment cu gaz trebuie prevăzut cu supapă de reţinere
la umplere (prevăzută cu filtru de gaz), un element (vană) pentru umplerea sau evacuarea gazului,
dispozitiv de eliberare a presiunii, toate amplasate in locuri accesibile. Orice legătură a conductelor la
punctele comune ale compartimentelor trebuie evitată cu stricteţe.
Echipamentele GIS vor fi prevăzute din fabricaţie cu sisteme capabile să măsoare prin metoda UHF şi să
monitorizeze on-line descărcările parţiale (cu integrare în sistemul SCADA nou sau deja existent) în
interiorul furniturii GIS.
Fiecare celulă GIS de linie va fi echipată cu:
- ansamblu de întreruptoare monopolare, cu câte 2 circuite independente de declanşare / fază, inclusiv
dispozitivele de acţionare monofazată cu resort;
- ansambluri de separatoare monopolare de bare, câte unul pentru fiecare bare colectoare, din care
unul cu 1 cuţit de legare la pământ pentru mentenanţă, inclusiv dispozitivele de acţionare trifazată cu
motor;
- ansamblu de separatoare monopolare de linie, cu 1 cuţit de legare la pământ pentru mentenanţă,
inclusiv dispozitivele de acţionare trifazată cu motor;
- ansamblu de separatoare monopolare rapide de legare la pământ, inclusiv dispozitivele de acţionare
monofazată cu resort;
- ansamblu de transformatoare monopolare de curent;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B 3-4


- ansamblu module pentru racord în cablu 400 kV;
- dulapurile de comandă şi supraveghere locală complet echipate;
- sisteme de monitorizare.
Gazul SF6 necesar pentru umplerea celulelor GIS de 400 kV va fi livrat odată cu furnitura. Gazul de
izolare livrat trebuie să fie conform IEC 60376.
Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, exploatării şi punerii în
funcţiune, controlului şi monitorizării. Contractantului îi revine obligaţia de a livra şi soluţia de
monitorizare a instalaţiei GIS în sistem SCADA pe un ecran distinct. Dacă există materiale sau accesorii
care nu au fost menţionate în specificaţie dar sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără
defecţiuni a echipamentului, inclusiv controlul şi monitorizarea acestuia, revine în obligaţia Furnizorului /
Contractantului de a le livra fără o cerere prealabilă de la Autoritatea Contractantă.
Acţionarea manuală a echipamentelor primare
Toate echipamentele primare ale unei celule trebuie sa poată fi acţionate manual de la dispozitivele
proprii de acţionare.
Acţionarea electrică a echipamentelor primare
Fiecărei celule GIS i se asociază un dulap de comandă locală (DCL) având rolul de concentrator de
circuite electrice pentru comanda, supravegherea echipamentelor primare, inclusiv monitorizarea gazului
SF6 din tubulatura GIS.
Dulapurile de comandă locală (DCL) aferente celulelor GIS trebuie să fie montate în dreptul fiecărei
celule deservite, pe fundaţia comună cu GIS-ului. Acestea pot fi incluse în furnitura GIS-ului sau furnizate
separat (coca, scrie si mai jos inainte de piese de schimb)Nu se admite montarea DCL la înălţime (pe
furnitura GIS) deoarece această variantă nu permite accesul uşor la aparatajul de comandă şi
monitorizare a gazului.
De la nivelul DCL se va realiza comanda electrică locală către echipamentul primar cu condiţiile de
interblocaje active sau inactive.
Din punct de vedere constructiv DCL trebuie:
- sa fie prevăzut cu o fereastră cu geam, realizată în dreptul schemei sinoptice aferentă celulei
respective, pentru a se vedea din exterior poziţia de funcţionare a echipamentelor;
- să fie complet echipat, cu tot aparatajul de comandă şi măsură necesar supravegherii, comenzilor şi
mentenanţei. Dulapul va fi prevăzut cu comutatoare de interblocaj, un comutator de selectare a
locului de comandă (local sau de la distanţă), butoane de comandă (închis / deschis) şi aparate
indicatoare de poziţie pentru toate echipamentele primare aferente celulei GIS;
- pentru GIS de exterior DCL trebuie sa aibă gradul de protecţie minim IP54, iar în cazul amplasării
acestuia în interiorul clădirii (GIS de interior) trebuie sa aibă gradul de protecţie minim IP42;
- să conţină toate aparatele şi elementele (vane, conducte, manometre şi alte accesorii) necesare
supravegherii locale şi de la distanţă a sistemului de izolaţie cu gaz (monitorizare presiune şi
densitate gaz SF6) al celulei, inclusiv dispozitivele necesare, în cazul în care nu este realizată altfel de
către fabricantul GIS-ului;
- prevăzut cu sisteme de încălzire, anticondens, iluminat şi forţă;
Piese de schimb
Furnizorul va întocmi lista pieselor de schimb pentru toată durata de viaţă a echipamentului şi a fiecărei
componente în parte, dacă este cazul.
Scule şi dispozitive pentru instalare şi mentenanţă
Furnizorul va întocmi lista sculelor şi dispozitivelor necesare instalării iniţiale şi a mentenanţei ulterioare a
echipamentului GIS. De asemenea, furnizorul va menţiona instalaţiile recomandate de el pentru
monitorizarea on şi off-line a funcţionării echipamentului.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3-5


Protecţia mediului
Produsul va fi însoţit de declaraţia de conformitate privind mediul a Furnizorului, întocmită în
conformitate cu cerinţele legilor / normelor în vigoare.
Furnizorul va preciza indicaţii privind utilizarea corectă a produsului livrat, din punct de vedere al
protecţiei mediului din momentul sosirii echipamentului GIS la locul de funcţionare până în momentul
casării lui.
Furnizorul va adopta soluţii tehnice conforme cu legile din România privind securitatea şi sănătatea în
munca, astfel încât să se elimine sau să se diminueze riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire
profesională a lucrătorilor (expunerea la câmpuri electromagnetice, la atingerea directă / indirectă, etc.).
Furnizorul va respecta prevederile Regulamentelor CE 842/2006, CE 1493/2007, CE 1494/2007 şi CE
1497/2007 cu privire la gazul SF6. Produsele vor fi proiectate, realizate si încercate astfel încât să
corespundă Regulamentelor CE.
Furnizorul va respecta condițiile de livrare, încărcare, descărcare gaze, pierderi admise, monitorizări,
măsuri care trebuie luate în caz de scurgeri, modul de eliminare la sfârșitul duratei de viață, în
conformitate cu reglementările internaționale în vigoare.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Furnizorul va da instrucțiuni clare si detaliate privind aspectele de mai sus și pentru perioadele de
instalare și operare.

3.1.1.2. TRANSFORMATOR DE MĂSURARE TENSIUNE 400 KV


Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexa 3.1.C3A – „Transformatoare de tensiune” şi în Anexa 3.1.C4B – „Transformatoare de tensiune
pentru TIF” şi sunt în conformitate cu normele Transelectrica NTI-TEL-E-027-2009-00.
Transformatoarele de măsurare tensiune vor fi cu izolaţie în ulei, perfect etanşe, de tip capacitiv.
Înfăşurarea de înaltă tensiune va fi astfel realizată încât să se obţină o distribuţie uniformă a
gradientului de potenţial în condiţiile impulsului de tensiune, evitându-se punctele slabe în izolaţie.
Pentru a împiedica scurgerile de ulei se vor prevedea garnituri care nu vor fi afectate de ulei sau de
mediul poluant. Transformatoarele de măsurare tensiune, cu ulei, vor fi prevăzute cu burduf pentru
preluarea variaţiei de volum de ulei şi asigurarea etanşeităţii faţă de mediul exterior.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Se vor lua măsuri pentru obţinerea unei ecranări eficiente între înfăşurările primare şi cele secundare.
Fiecare înfăşurare secundară va fi conectată la un set de borne secundare montat în cutia de borne.
Cutia de borne secundară va avea gradul de protecţie IP 54.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Înfăşurările secundare ale fiecărui set de trei transformatoare, vor fi legate la pământ într-un singur
punct (în cutia de conexiuni).
Fiecare transformator de măsurare tensiune va fi prevăzut cu buşon de umplere/golire ulei şi un
indicator de ulei.
Transformatoarele vor fi livrate în lăzi de lemn, bine fixate și rigidizate, astfel încât să nu fie afectate de
șocurile din timpul transportului și cu ocazia manipulărilor; elementele de condensator detașabile pot fi
ambalate în lăzi separate care respecta toate condițiile privind conservarea calității acestora pe timpul
transportului, manipulărilor si depozitarii.
Transformatoarele de măsurare tensiune vor fi însoțite la livrare de :
- Certificate de Aprobare de Model
- Certificate de verificări inițiale – numai pentru transformatoarele implicate în măsurări efectuate in
tranzacții comerciale, in conformitate cu :
1. OG 20/92 privind activitatea de metrologie , cu modificările si completările ulterioare ;
2. Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2012 , cu modificările
si completările ulterioare;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 3-6


3. HG 1055/2001 modificata prin Hotărârea nr.962/2007, cu modificările și completările ulterioare .

3.1.1.3. DESCĂRCĂTOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE


Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexa 3.1.C4–„Descărcător de înaltă tensiune” şi sunt în conformitate cu normele Transelectrica NTI-TEL-
E-022-08-00.
Echipamentele, de tip descărcător, vor fi cu oxizi de zinc, perfect etanşe, fără eclatoare.
Descărcătoarele vor fi livrate obligatoriu cu contoare de înregistrare a numărului de funcționări, vor fi
prevăzute cu serie şi an de fabricație şi vor avea gradul de protecție IP 54.
Curentul minim de pornire a contorizării trebuie să fie 200 A, la undă de impuls de curent de trăsnet
8/20 µs.
Pentru a asigura funcționarea contorului descărcătoarele se montează pe un soclu izolat față de pământ.
Tensiunea de ținere de frecvență industrială a izolației soclului şi legăturii la pământ trebuie să fie de cel
puțin 3 kVef.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.1.1.4. LANŢURI DE IZOLATOARE
Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexa 3.1.C5 – Ansamblu lanţ dublu de izolatoare şi sunt în conformitate cu norma Transelectrica NTI-
TEL-E-032-09-00.
Lanţurile duble de izolatoare de întindere şi de susţinere vor fi de tip compozit şi vor fi montate în “V”,
pe cadrele staţiei.
Ansamblurile lanţurilor de izolatoare de întindere vor fi dimensionate astfel încât să asigure distanţa de
izolaţie necesară între părţile sub tensiune şi pământ, să reziste solicitărilor mecanice impuse în condiţii
normale de funcţionare, precum şi solicitărilor de natură termică şi dinamică în condiţii de scurtcircuit.
Toate elementele componente ale ansamblurilor de lanţuri de izolatoare vor asigura condiţiile de
funcţionare de lungă durată, cu costuri de mentenanţă reduse şi vor fi livrate astfel încât asamblarea şi
montarea să fie făcute cu uşurinţă, fără demontarea ansamblurilor.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Tija izolatoarelor tip compozit va avea caracteristici electrice şi mecanice corespunzătoare.
Ansamblul (tijă şi fuste) izolatorului compozit trebuie să fie impermeabil, iar învelişul exterior trebuie să
reziste la şocuri mecanice.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Armăturile de protecţie vor asigura o distribuţie uniformă a gradientului de potenţial şi vor fi
interşanjabile pentru a evita demontarea lanţurilor.
Clemele de tracţiune şi elementele de derivaţie pentru conductoare active şi de protecţie nu vor permite
alunecarea sau ruperea acestora la o sarcină mai mică de 95% din sarcina de rupere a conductoarelor.
Toate părţile metalice, componente ale lanţului de izolatoare, inclusiv brida de prindere, (cu excepţia
celor din oţel inoxidabil) vor fi galvanizate.
Materialele şi manopera utilizate pentru elementele componente ale ansamblurilor vor fi de cea mai
bună calitate astfel încât eforturile la care sunt supuse ansamblurile să nu conducă la deformări sau
defecţiuni, în cele mai grele condiţii, la montare şi în timpul exploatării.

3.1.1.5. CLEME DE ÎNALTĂ TENSIUNE


Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexa 3.1.C6 – Cleme de înaltă tensiune şi sunt în conformitate cu norma Transelectrica NTI-TEL-E-037-
09-00.
Toate clemele vor fi de tip Anti-Effluve (anti corona).

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 3-7


Forma şi dimensiunea clemelor va fi în concordanţă cu prevederile British Standard 3288 - partea 1.
Accesoriile acestora trebuie să îndeplinească cerinţele CEI 60120.
Clemele de susţinere, de racordare şi de tracţiune vor fi cât mai uşoare cu putinţă şi vor fi astfel
concepute încât să permită demontarea rapidă.
Nu se vor utiliza cleme asamblate prin sudură; clemele asociate bornelor terminale ale echipamentelor şi
clemele pentru conductoare se vor monta cu şuruburi şi piuliţe.
Clemele vor fi dimensionate astfel încât să reziste la solicitările reale din instalaţie, în regim normal de
funcţionare, precum şi o bună comportare la solicitările mecanice impuse în condiţii de vânt maxim sau
scurtcircuit.
Clemele supuse curentului de scurtcircuit trebuie să-şi păstreze calităţile iniţiale, fără a rezulta deformări
locale sau suduri.
Clemele de tracţiune vor fi livrate cu sau fără element de derivaţie (conf. solicitărilor ulterioare), fixate cu
şuruburi de clemă. Elementul de derivaţie va fi fixat în paralel cu clema de tracţiune.
Toate materialele din care se realizează clemele trebuie să reziste la temperaturi de la –50 la +100 C
fără a conduce la scăderea sau pierderea proprietăţilor mecanice sau electrice.
Toate clemele vor fi protejate împotriva coroziunii.
Suprafaţa de contact va fi curăţată (şlefuită) şi acoperite cu pastă de contact, livrată împreună cu clemele
de Î.T.. Pasta de contact va avea următoarele proprietăţi:
- să poată fi aplicată între – 20C şi +40C,
- să fie neutră din punct de vedere chimic cu toate materialele aferente conductoarelor şi clemelor,
- să nu fie toxică şi inflamabilă,
- să aibă punctul de topire peste +100C,
- să nu îmbătrânească, să nu se întărească sau să se evapore în condiţii normale de funcţionare.
Contractantul va furniza clemele şi racordurile împreună cu toate accesoriile (şuruburi, şaibe, piuliţe,
plăcuţe cupal acolo unde este cazul etc.). Buloanele şi piuliţele vor fi realizate din oţel inoxidabil sau oţel
rezistent la acid. Buloanele vor fi tratate antifricţiune.
Contractantul va încerca să uniformizeze sortimentele de cleme ataşate bornelor de înaltă tensiune ale
echipamentelor (în consecinţă şi bornele de înaltă tensiune).

3.1.1.6. CABLURI 400 kV, ACCESORII


Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
Anexa 3.1.C7– “Cabluri 400 kV și accesorii” şi sunt în conformitate cu norma Transelectrica NTI-TEL-E-
045-11-00.
Cablurile vor fi corespunzătoare funcţionării într-un sistem de 400 kV cu neutrul legat direct la pământ, în
condiţiile de sarcină şi climaterice de la locul de montaj, indicate în prezenta documentaţie. Cablul va fi
de tip monofazat şi va avea o capacitate de transport trifazată de 1204 MVA. Contractantul va garanta în
ofertă această capacitate de transport, ţinând cont de condiţiile de montaj. De asemenea, Contractantul
va prezenta diagrame/tabele de variaţie a capacităţii de transport a cablului cu adâncimea de pozare.
Cablurile de înaltă tensiune furnizate vor fi de tip monofazat, cu conductoare de cupru, cu izolaţie uscată,
cu ecran metalic, cu protecţie longitudinală şi transversală la pătrunderea umezelii şi cu manta exterioară
din polietilena cu întârziere la propagarea flăcării. (XLPE, EPR, HEPR).
Toate părţile componente ale cablurilor şi accesoriilor vor fi protejate la coroziune în timpul transportului,
depozitării, instalării şi funcţionării prin tratamente de suprafaţă.
Suprafaţa exterioară a învelişului de protecţie anticoroziune va fi acoperită cu un semiconductor, astfel
încât sa existe posibilitatea efectuării testului cu înaltă tensiune în curent continuu.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3-8


Ecranul metalic al cablului va fi din cupru şi va fi dimensionat corespunzător pentru a suporta curentul de
scurtcircuit monofazat din sistem.
Toate armăturile şi ecranele aferente cablurilor vor trebui legate la pământ în conformitate cu
recomandările furnizorului/fabricantului. De regula ecranele metalice ale cablurilor se leagă între ele și la
pământ la ambele capete.
Cablul va fi rulat pe tamburi nereturnabili, de construcţie robustă, realizaţi din cherestea tratată
corespunzător pentru a evita deformarea în timpul transportului şi depozitării la locul de montaj.
Fiecare tambur va avea pe ambele flanşe marcaj rezistent la intemperii atmosferice şi la ştergere,
precizând: direcţia de derulare, tip cablu, tensiune, secţiune, lungime, greutate netto/brutto.
Capetele terminale de pe tambur vor fi etanşate corespunzător pentru a împiedica pătrunderea umezelii.
Capătul de cablu lăsat accesibil pentru derulare va fi în permanenţă asigurat împotriva deteriorării prin
manipulare necorespunzătoare în timpul transportului sau depozitării.
Cablurile si accesoriile lor trebuiesc instalate si manipulate numai in limitele de temperatura si cu
respectarea a razelor de curbura ale cablurilor, stabilite in normele de produs corespunzătoare sau
indicate de producători.
Furnizorul/fabricantul este obligat să:
- garanteze funcţionarea corespunzătoare a cablurilor, atât la sarcină nominală cât si la suprasarcinile
indicate în fişa tehnică,
- garanteze ca diferenţa de nivel a traseului cablurilor nu va fi mai mare de 6 metri, incluzând şi
terminalele,
- indice metodele de protejare a cablurilor împotriva umezelii,
- transmită instrucţiunile de montaj a terminalelor şi de pozare a cablurilor (inclusiv razele de curbură
la tragere, montare şi în exploatare),
- asigure asistenţă tehnică la pozarea cablurilor, instalarea cutiilor terminale, testarea şi punerea în
funcţiune,
- asigure rolele de tragere, cablul pilot (dacă este cazul), cablul de tragere, sculele şi dispozitivele
moderne corespunzătoare unui montaj mecanizat şi controlat, necesare pentru instalare şi testare,
- sa asigure sigilarea capetelor de cablu împotriva pătrunderi umezeli pe perioada transportului,
depozitării, pozării etc.
Fabricantul va include în oferta sa:
- calculul de verificare a secţiunii ecranului la scurtcircuit,
- calculul tensiunilor induse în mantaua metalică a cablului în condiţiile de pozare date.
Cutiile terminale ale cablurilor de 400 kV, vor avea lungimea de fugă corespunzătoare gradului de
poluare a mediului indicat în condiţiile de mediu şi vor fi montate pe structuri metalice suport.
Cutiile de deconectare cu şi fără rezistenţe variabile vor fi prevăzute pentru legarea la pământ a
ecranelor cablului.
Toate echipamentele vor fi astfel executate încât să reducă la minim riscul de incendiu şi orice fel de
avarie care ar putea fi cauzată de un incendiu.
Furnitura va cuprinde:
- cablul rulat pe tamburi,
- cutii terminale,
- cutii de deconectare.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3-9


Accesoriile şi materialele furnizate vor fi în conformitate cu ultimele ediţii, (inclusiv amendamente) ale
recomandărilor IEC. Toate cablurile vor fi livrate cu accesoriile necesare montării, exploatării şi punerii în
funcţiune, respectiv controlului si supravegherii.
Dacă există materiale sau accesorii care nu au fost menţionate în specificaţie dar sunt necesare pentru
funcţionarea corespunzătoare şi fără defecţiuni a echipamentului, revine în obligaţia Contractantului de a
le livra fără o cerere prealabilă a Autorităţii Contractante. Acestea vor fi evidențiate intr-un tabel separat,
inclusiv prețul.

3.1.1.7. CONDUCTOR FLEXIBIL DIN OL-Al 680/85 mm2


Condiţiile tehnice din prezentul subcapitol sunt complementare cerinţelor tehnice precizate în
„Anexa 3.1.C8 – Cerinţe tehnice solicitate şi garantate Conductor flexibil OL-Al”
Conductorul flexibil va fi realizat din OL-Al şi va avea următoarele caracteristici:
- sarcină maximă de rupere (UTS) 21040 daN,
- curentul maxim de scurtcircuit 40 kA.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Conductoarele flexibile vor fi prevăzute cu mijloace pentru reducerea vibraţiilor datorate vântului.

3.1.2. ECHIPAMENTE/MATERIALE CIRCUITE SECUNDARE, SERVICII


INTERNE, MĂSURARE ENERGIE ELECTRICĂ, TELEPROTECȚII
3.1.2.1. CONTAINER CIRCUITE SECUNDARE
Se va procura două containere de circuite secundare CR10, CR11 cu caracteristicile din Anexa 3.2.C1.
Acestea vor respecta cerințele din NTI-TEL-S-015-2010.
Construcţia containerului este alcătuită din trei ansambluri principale:
- ansamblul podea,
- închiderea perimetrală,
- ansamblul acoperiş.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Ansamblul podea va fi alcătuit din două subansamble:
- o structură metalică de rezistenţă la partea inferioară;
- pardoseală tehnologică dispusă deasupra la o distanţă suficientă pentru trecerea cablurilor spre

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


dulapuri.
Structura de rezistenţă se va realiza din profile metalice uşoare protejate anticorosiv şi între care va fi
dispusă izolaţia termică. Izolaţia va avea caracteristici ignifuge ridicate. (Se recomandă utilizarea de vată
minerală bazaltică).
Va fi echipat cu pardoseală tehnologică din plăci casetate (cu caracteristici antistatice) susţinute de
picioare metalice reglabile pe înălţime. Dulapurile vor fi susţinute pe contur de un schelet din profile
metalice uşoare. La poziţionarea dulapurilor se va păstra faţă de pereţii perimetrali o distanţă pentru
ventilaţie de minim 100mm.
Închiderea perimetrală
Închiderea perimetrală va fi alcătuită din:
- structură de rezistenţă alcătuită din stâlpi, din profile metalice uşoare;
- panouri termoizolante rezistente la foc alcătuite din două feţe de tablă iar între ele spumă
poliuretanică. Grosimea panourilor va fi luată pe bază de calcul termic astfel încât temperatura interioară
să se menţină în plaja: +5oC la +25oC;
- uşă de acces termoizolată şi rezistentă la foc, prevăzută la interior şi cu deschidere antipanică.
Dimensiunile uşii de acces vor fi astfel încât să permită şi accesul unui dulap atipic (exemplu având

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 10


lăţimea de 1,0 m). Soluţia constructivă a uşii trebuie să asigure etanşeitatea şi o uşoară manipulare atât
din exterior cât şi din interior pe toată durata de viaţă. Aceasta se va bloca la 180o
- grile de ventilaţie şi desfumare în caz de incendiu plasate opus uşii de acces. Detaliile de închidere
vor fi astfel rezolvate încât să se obţină o etanşare perfectă a incintei containerului împotriva apei
meteorice.
Ansamblul acoperiş
Ansamblul acoperiş va fi alcătuit din subansamblele următoare:
- structură metalică de rezistenţă din profile metalice uşoare;
- panouri termoizolante rezistente la foc pentru învelitoare a căror grosime va fi stabilită pe bază de
calcul termic. Se va asigura învelitorii panta necesară (minim de pantă cerută pentru tipul de panou de
acoperiş folosit);
- jgheaburi şi burlane pentru colectarea şi dirijarea apelor meteorice către teren.
Finisajele containerului se vor face cu vopsele epoxidice, în aceiași culoare/nuanță cu containerele
existente în stația 400 kV Gura Ialomiței.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Containerul furnizat va fi prevăzut cu toate dotările, și anume.
- Instalație de iluminat normal și de siguranță,
- Instalație electrică pentru prize,
- Tablou de distribuție,
- Instalație de ventilare și condiționare a aerului,
- Instalație de încălzire electrică,
- Instalație antiefracție- antiincendiu,
- Instalație legare la pământ.
De regulă, containerul va fi livrat complet echipat, cablat şi testat cu toate dulapurile de
comandă,control, protecţie şi electroalimentare.
Containerul de circuite secundare CR 10, pentru celula nouă Cernavodă 2 va include următoarele:

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- Dulapul de distribuție secundară c.c.,
- Dulapul de distribuție secundară c.a.
- dulapul de comandă control protecție grupa 1

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- dulapul de comandă control protecție grupa 2,
- spațiu disponibil pentru montarea dulapului de teleprotecție pe TIF demontat din vechea celulă
Cernavodă 2.
Containerul de circuite secundare CR 11, pentru celula nouă Cernavodă 3 va include următoarele:
- Dulapul de distribuție secundară c.c.,
- Dulapul de distribuție secundară c.a.
- dulapul de comandă control protecție grupa 1
- dulapul de comandă control protecție grupa 2,
- dulapului de teleprotecție pe TIF, furnizat pe proiectul”Extindere stația 400 kV Cernavodă”

3.1.2.2. DULAPURI DE DISTRIBUŢIE SECUNDARĂ C.C/ C.A


Dulapurile de servicii proprii de distribuţie secundară sunt dulapurile din containerele cu relee ale
celulelor de înaltă tensiune. Acestea vor asigura atât tensiunea continuă cât si tensiunea alternativă
necesare alimentării consumatorilor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 11


Dulapurile metalice de servicii proprii distribuţie secundară vor fi de tip individual, având finisarea identică
cu cea a dulapurilor de control-protecţie prevăzute în acelaşi container. Cerințele tehnice sunt cele din
Anexele 3.2.C1 și 3.2.C2 și sunt conforme cu NTI-TEL- S-012-2010.
Derivaţiile de la bornele aparatelor la şirul de cleme vor fi realizate din conductoare de cupru izolate
suplimentar în zonele de sertizare la elementele de contact cu izolaţie termocontractabilă.
Gabaritul dulapurilor trebuie să se încadreze în următoarele limite: pas 800mm, adâncimea 800mm,
înălţimea 2200mm, inclusiv soclul de 200mm.
Pentru alimentarea receptoarelor de servicii proprii se va folosi tensiunea nominală de 400/230V, 50Hz cu
neutrul racordat direct la pământ şi tensiunea de 220Vc.c. cu ambele polarităţi izolate faţă de pământ.
Pentru instalaţiile de iluminat normal se va folosi tensiunea de 230Vc.a. Pentru iluminatul de siguranţă se
va folosi tensiunea 220Vc.c.
Dulapurile de distribuţie secundară c.c/c.a trebuie să asigure alimentarea echipamentelor celulelor de
400 kV, Cernavodă 2 și 3.
Dulapurile vor fi prevăzute cu două secţii de bare colectoare de curent continuu alimentate fiecare prin
câte un racord separat din dulapul principal de distribuție c.c. secţia 1 (din bateria 1), respectiv secţia 2
(bateria 2), şi o singură bară colectoare de curent alternativ alimentată prin două racorduri separate

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
comutabile din secţiile 1, respectiv 2 ale dulapului principal de distribuție c.a.
Distribuţia consumatorilor pe secţiile de bare va fi făcută astfel încât la ieşirea din funcţiune a unei
alimentări procesul tehnologic să fie afectat cât mai puţin posibil. În cadrul distribuţiei de c.c.
consumatorii vor fi grupaţi astfel încât sarcina să fie echilibrată pe cele două secţii de bare.
Pentru consumatorii importanţi în c.c. cum sunt TNCC-urile, protecţiile GP1, GP2, PDB, şi bobinele de
declanşare ale întreruptoarelor, se va asigura posibilitatea alimentării din sursa de alimentare de lucru
cât şi din sursa de rezervă.
Schema se va realiza astfel încât să fie imposibilă funcţionarea în paralel a celor două surse de
alimentare.
Poziţia întreruptoarelor automate/MCB, a comutatoarelor principale de alimentare ale dulapului va fi
telesemnalizată în sistemul SCADA.
La elaborarea schemelor electrice si la alegerea aparatajului si conductoarelor se va tine seama de
Normativul de proiectare pentru tensiuni sub 1000ca si 1500Vcc indicativ I7-02/2002.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Reţeaua electrică de servicii proprii de c.c. va fi complet izolată faţă de pământ. Aparatele de conectare
şi protecţie vor fi montate pe ambele polarităţi ale fiecărui circuit.
Reţeaua electrică de servicii proprii de c.a. va fi cu nulul legat direct la pământ. Aparatele de conectare

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


şi protecţie vor fi montate pe toate fazele fiecărui circuit.

3.1.2.3. DULAPURI DE COMANDĂ CONTROL PROTECȚIE


Noile celule vor putea fi comandate şi supravegheate local din dulapurile de comandă locală de pe
platforma GIS, din unitățile TNCC (BCU) din containerul de circuite secundare (nivel celulă) și din
sistemul SCADA existent în stație, în care această celulă se va integra. Protocolul intern de comunicaţie
la nivel de stație va fi IEC 61850. Conducerea nu va fi afectată de defectarea uneia dintre componente.
Sistemul redundant, aşa cum va fi realizat, va asigura buna funcţionare şi în cazul ieşirii din funcţie a
unei unităţi de comandă control din celulă. Gradul de prioritate privind conducerea staţiei este de la
nivel inferior spre cel superior. Sistemul va bloca hardware/software accesul la comenzi de la nivelele
superioare în situaţia când se operează la un nivel inferior.
Extinderea subsistemului comandă, control, protecţie va fi realizat în concordanţă cu normativul NTE
011/12/00 şi cu normele interne Transelectrica: NTI-TEL-S-003-2009-00, NTI-TEL-S-008-2009-00, NTI-
TEL-S-009-2010-01, NTI-TEL-S-012-2010-00, NTI-TEL-S-014-2010-00.
Operarea echipamentelor primare va respecta logica de interblocaje pe celulă şi pe staţie. Blocajele se
vor realiza atât prin fir (bucle la nivelul dulapurilor de comandă locală) cât şi soft (în unităţile TNCC -BCU
celule).

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 12


Terminalele numerice de protecție vor fi conectate la cele două inele de fibră optică existente ale
sistemului, prin intermediul switch-urilor ce se vor amplasa în dulapurile de protecţie.
Sistemul de control și protecție trebuie să utilizeze protocolul IEC 61850 pentru comunicația la nivel de
stație și, respectiv pentru telecomanda de la nivelul CTSI, iar pentru comunicația și teleconducerea stației
de la DEC/DET trebuie asigurat protocolul IEC 60870-5-101, cu posibilitatea pentru IEC 60870-5-104.
Se vor realiza lucrări de reconfigurare la UNO-DEC/DET/CTSI.
Dulapurile grupa 1 și 2 de comandă, control, protecții pentru celulele de linie 400kV (NTI-TEL-S-
003-2009-00) Cernavodă 2 și 3, vor fi echipate cu:
 TNCC 1&2 – Terminal numeric de comandă control cu specificația tehnică din Anexa 3.2.C2
 TNP1&2– Terminal numeric de protecție de distanţă, cu 5 trepte, cu detectare şi acţionare la
pendulaţii, ardere siguranţe, măsură tensiuni, specificaţie tehnică Anexa 3.2.C3. Ambele protecţii de
distanţă vor avea 5 trepte independent reglabile in reactanţă, rezistenţă şi temporizare, a căror
direcţionare poate fi aleasă independent: înainte/înapoi/nedirecţionat.
 PDB+DRRI - unitate distribuită cu caracteristicile din Anexa 3.2.C4
 Contoare pentru decontare și pentru balanța pe stație, cu specificația tehnică din Anexa 3.2.C5

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
În unul din dulapurile noi aferente celulei Cernavodă 2 se va prevede spațiu disponibil pentru montarea
echipamentului de teleprotecție pe FO, relocat din vechea celulă Cernavodă 2 (de preferință în dulapul
gr.2).

3.1.2.4. TELEPROTECȚII
Echipamentele de teleprotecție aferente celulelor Cernavodă 2 și 3, precum și pentru celula Stâlpu sunt
diferențiate, astfel:
- Celula 400 kV Stâlpu va avea două echipamente de teleprotecție cu comunicație prin fibră optică
(FO), ce vor transmite semnalele prin perechi de FO diferite și dedicate acestui scop, din cablul
OPGW montat pe LEA dintre cele două stații (Stâlpu și Gura Ialomiței). În cadrul prezentului proiect
se va livra un dulap de teleprotecție cu două echipamente redundante de teleprotecție pe FO,
complet echipat. Un dulap similar se va furniza și pentru celula Cernavodă din stația Stâlpu;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- Celula 400 kV Cernavoda 3 va avea un echipament de teleprotecție cu comunicație prin FO și un
echipament de teleprotecție cu comunicație prin curenți de înaltă frecvență (TIF). Ambele
echipamente sunt amplasate într-un dulap de teleprotecție, furnizat pe un alt proiect;
- Celula 400 kV Cernavodă 2 nouă va avea echipamente de teleprotecție prin FO și prin curenți de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


înaltă frecvență (TIF) existente. Acestea se vor realoca din celula veche Cernavodă 2 (viitoare
Stâlpu) în noua celulă Cernavodă 2. Astfel, se va realoca dulapul de teleprotecție TIF și
echipamentul de teleprotecție prin FO; echipamentul de teleprotecție prin FO se va monta în unul
din dulapurile de comandă control protecție aferent noii celule Cernavodă 2.
Comunicaţiile se vor desfăşura în dublu sens, cu respectarea comenzilor existente, astfel:

EMISIE:
comanda 1: impuls iniţiat de comenzile de declanşare prin funcţiile PDB şi DRRI (treaptă
temporizată) aferente barei la care este conectat elementul respectiv, funcţia de protecţie de defect de
capăt din unitatea PDB+DRRI, funcţia de protecţie împotriva mersului asincron (grupa I protecţie
aferentă LEA) şi funcţia de protecţie maximală de tensiune din ambele grupe de protecţie aferente LEA
comanda 2: impuls iniţiat de declanşarea în treapta I distanţă şi protecţie maximală rapidă de
curent de fază şi homopolar grupa 1 protecţie
comanda 3: impuls iniţiat de declanşarea în treapta I distanţă şi protecţie maximală rapidă de
curent de fază şi homopolar grupa 2 protecţie;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 13


comanda 4: rezervă.

RECEPŢIE:
comanda 1: declanşare directă la ambele bobine de declanşare a întreruptorului, fără temporizări şi
controale suplimentare şi blocare RAR - ului din cele două grupe de protecţie;
comanda 2: prelungirea treptei 1 distanţă din grupa 1 și grupa 2 de protecţie;
comanda 3: prelungirea treptei 1 distanţă din grupa 1 și grupa 2 de protecţie;
comanda 4: rezervă.
Echipamentele de teleprotecţie vor fi monitorizate în sistemul SCADA al staţiei în ceea ce priveşte
funcţionarea canalelor/comenzilor de teleprotecţie (emisie/recepţie).
Cerințele tehnice pentru dulapul de teleprotecție,precum și pentru echipamentele/materialele aferente
teleprotecțiilor sunt cele din NTI-TEL-S-014-2010-01.

3.1.2.5. SISTEM DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE


Noile celule se vor integra în sistemul de măsurare a energiei electrice din stație, atât în subsistemul de
contorizare locală de balanță(SLCB), cât și în subsistemul de contorizare locală de decontare(SLCD).
Astfel pentru fiecare dintre celulele noi Cernavodă 3 și 2 se vor furniza câte două contoare de măsurare a
energiei electrice, tip Landis & Gyr, sau similare, de clasă 0,5s. Specificațiile tehnice pentru aceste
contoare sunt cele din Anexa 3.2.C5 și sunt în conformitate cu NTI-TEL-M-002-2011-00. Contoarele se
vor monta în dulapurile de comandă control protecție grupa 1și 2.
Cerințe generale :
 Toate şirurile de cleme pentru circuitele de curent aferente contoarelor vor fi prevăzute cu dispozitive
de şuntare și cu dispozitive de întrerupere galvanica a legăturilor;
 Acelaşi tip de cleme se vor prevedea și la şirurile de cleme din cofretele locale de conexiuni ale
transformatoarelor de măsură de curent;
 Toate şirurile de cleme pentru circuitele de tensiune aferente contoarelor vor fi prevăzute cu
dispozitive de întrerupere galvanică a legăturilor;
 Același tip de cleme se vor prevedea și la șirurile de cleme din cofretele locale de conexiuni ale
transformatoarelor de măsură de tensiune;
 La clemele din șirurile de cleme (atât de la contoare cat și de la cofretele locale de conexiuni ale
transformatoarelor de măsura) vor fi prevăzute mufe pentru racordarea aparatelor de verificare
(contor etalon, trusă de tensiuni, etc.);
 În dulapurile de echipamente în care se află contoarele se vor prevedea două prize de curent
alternativ necesare pentru alimentarea aparatelor utilizate la efectuarea verificărilor, parametrizărilor,
etc.;
 Având în vedere funcţionarea în curent continuu ale unor echipamente aferente grupurilor de
măsură, se va avea în vedere existenta unor circuite de curent continuu în dulapurile de contorizare;
 Pentru a putea beneficia de condiţii bune de lucru în timpul verificărilor, reparaţiilor, etc. la contoare,
se va prevedea o instalaţie de iluminare cât mai bună în zona echipamentelor de măsură;
 Parametrizarea echipamentelor de măsură va fi efectuată de către Contractor în conformitate cu
legislaţia actuală, ţinând cont de regulile de semn și de circulaţie a puterii impuse de aceasta;Pentru
buna asigurare a mentenanței se va prevedea în furnitura echipamentelor de contorizare și un pachet
de diagnosticare format din: laptop, sonde pentru parametrizare și verificare ale contoarelor și
analizoarelor de calitate, un echipament de comunicație identic cu cele folosite în instalații, un contor
identic cu cele folosite în instalații;
 Împreună cu pachetul de diagnosticare se vor preda către SESMLM OMEPA și următoarele:

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 3 - 14


 fişierele de parametrizare ale echipamentelor de măsura;
 software-le necesare parametrizării și verificării grupurilor de măsura;
 documentația tehnica aferenta grupurilor de măsură;
 buletinele de verificare metrologică;
 aprobări de model precum și alte documente solicitate în cadrul proiectului de extindere (ex. plan
de teste SAT, FAT, PIF; cartea tehnica, manuale, instrucțiuni de exploatare, plan de mentenanță
în perioada de garanție etc.).
- Se va asigura participarea specialiştilor de la DM-OMEPA la toate fazele de implementare proiect:
 proiectare;
 execuţie a lucrărilor din staţie (aferente telecontorizării);
 Inginerie;
 SAT;
 FAT;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 Şcolarizare;
 recepţii, etc.
 Se va solicita punct de vedere din partea specialiștilor OMEPA ori de cate ori este necesar, pentru
buna desfășurare a lucrărilor din cadrul retehnologizării sistemelor de contorizare din stații.
Cerințe pentru echipamente:
 Se utilizează transformatoare de măsura cu înfășurare dedicata pentru contorizare, cu clasa de
precizie 0,2 s pentru cele de curent și 0,2 pentru cele de tensiune aferente punctelor de măsurare
de categorie A și clasa de precizie 0,5 atât pentru cele de curent cât și pentru cele de tensiune
aferente punctelor de măsurare de categoria B;
 Se vor utiliza contoare cu 3 echipaje, cu clasa de precizie 0,2 s pentru energia activa și 1 pentru
energia reactivă, aferente punctelor de măsurare de categoria A și de clasa 0,5 pentru energia
activă, respectiv clasa 1 pentru energie reactivă pentru restul punctelor de măsurare de decontare;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 Contoarele vor măsura datele (energii, indecși) la un interval de 15 minute și le vor stoca pentru o
perioada de minim 45 de zile.
Cerințe de comunicație:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Contoarele de decontare vor fi conectate între ele în bucle de comunicație separata fata de restul
contoarelor de interes local și vor asigura transmiterea datelor măsurate direct la MMS DM-OMEPA;
 Suportul de comunicație la nivel de stație electrica va fi de tip RS 485, Ethernet-IP;
 Suportul de comunicație către MMS DM-OMEPA va fi de tip FO (fibra optica) Transelectrica,
conexiune bucle de citire punct la punct (canal dedicat 64 Kb/s) sau/și conexiune la WAN
Transelectrica (switch local) cu protocol IP;
 Se va prevedea ca back-up suport de comunicație prin rețeaua GSM prin modem GSM/GPRS;
 Protocolul de comunicație va fi conform Codului de Măsurare a Energiei Electrice, de tip DLMS.

3.1.2.6. MATERIALE AFERENTE MONTAJULUI SISTEMELOR DE CIRCUITE SECUNDARE,


COMUNICAŢII, METERING ŞI SERVICII INTERNE
În cele ce urmează sunt prezentate principalele materiale necesare efectuării montajului echipamentelor
sistemelor de circuite secundare, comunicaţii, contorizare, meetering şi servicii interne, aferente
proiectului.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 3 - 15


 CABLURI ELECTRICE
Pentru conexiunile în cablu ale serviciilor interne/circuite secundare se vor prevedea cabluri de energie
1 kV armate şi ecranate (cu ecran de cupru) şi cu manta din PVC cu întârziere mărită la propagarea
flăcării.
Pentru alimentarea diferitelor aparate sau echipamente de c.a. se vor utiliza cabluri trifazate cu conductor
de nul respectiv cabluri monofazate pentru realizarea circuitelor de c.c. (de exemplu legăturile la bateriile
de acumulatoare) conform NTE-007.
Secţiunea cablurilor se va determina în urma calculului de încărcare limită termică şi verificare la căderea
de tensiune admisibilă. Se vor adopta secţiuni acoperitoare celor rezultate din calcule.
Cablurile de energie 1 kV se vor livra împreună cu toate accesoriile necesare pentru montaj şi legături.
Ca cerinţe suplimentare, cablurile vor fi astfel dimensionate încât să aibă o rezervă de minim 10% din
firele utilizate. La stabilirea lungimilor de cabluri (ce se va efectua de către Contractant), se va avea în
vedere asigurarea în ansamblu a unei rezerve de 10% faţă de lungimea obţinută din măsurători.
Secţiunea conductoarelor se va stabili pe baza calculelor specifice necesare în conformitate cu
normativele în vigoare la faza de PT, dar nu se vor utiliza fire din cabluri cu secţiuni mai mici de 1,5mm 2.
Cablurile de circuite secundare /servicii interne se vor livra pe tamburi speciali şi se vor monta în țevi
PVC pe traseele noi dintre containerele de relee şi echipamentele primare şi în canalele de cabluri
existente, unde este cazul.
Cablurile de circuite secundare se vor livra împreună cu toate accesoriile necesare pentru montaj şi
inclusiv legăturile la şirurile de cleme sau bornele diferitelor aparate (etichete, ferule, terminaţii de capete
din material termocontractibil, etc.).

 CABLURI DE FIBRE OPTICE ŞI ACCESORII


Se vor utiliza cabluri cu fibre optice în vederea asigurării suportului fizic de comunicaţii pentru diferite
tipuri de echipamente sau instalaţii de circuite secundare şi comunicaţii.
La evaluarea cablurilor cu fibre optice se va utiliza în principiu norma NTI-TEL-S-014-00.
Toate categoriile de cablu cu FO vor avea un număr de perechi de fibre suficiente pentru realizarea
instalaţiilor menţionate.
La stabilirea lungimilor de cabluri se va asigura o rezervă de 10% faţă de lungimea obţinută din
măsurători.
Pentru montajul cablurilor cu FO se vor prevedea în cantităţi suficiente, toate elementele necesare cum
ar fi tubul de protecţie PVC pentru montaj subteran şi confecţiile metalice pentru suporţi şi jgheaburi de
cabluri din OL mecano zincat.
Toate celelalte materialele considerate ca fiind necesare pentru realizarea instalaţiilor respective în
asamblu, se vor include în preţul ofertei (Pach-corduri de diferite lungimi cu mufe FO la capete,
convertoare change-media RS485/FO, etc.).

 CABLURI DE COMUNICAŢIE SERIALĂ/PARALELĂ/VOCE


Cablurile pentru comunicaţia serială sunt de regulă dublu ecranate întreţesut. Acestea sunt utilizate la
sistemul de contorizare locală şi metering pentru comunicaţia serială RS485. Ele se vor alege funcţie de
distanţele din teren dintre contoare şi convertoarele change-media sau echipamentele de comunicaţii.
Cablurile de comunicaţii paralele se utilizează de regulă la realizarea reţelelor LAN de tip UTP categoria
5e. Se vor utiliza pentru realizarea diferitelor circuite specifice aferente sistemelor de SCADA, protecţii şi
automatizare/monitorizare.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 16


Cablurile de comunicaţii voce sunt cabluri de telefonie care se vor utiliza pentru extinderea circuitelor de
telefonie din staţia Gura Ialomiței, (cum ar fi comunicaţiile voce dintre camera de comandă şi
containerele de relee nou montate).

Pentru comunicaţiile de voce necesare, Contractantul va procura inclusiv telefoanele şi conectica


aferentă.
Cablurile de comunicaţie se vor poza obligatoriu în jgheaburi de protecţie. Se vor utiliza jgheaburi închise
din OL zincat sau PVC, montate în noile containere de relee, pe trasee exterioare sau în corpul de
comandă unde este cazul.

 CUTII DE CONEXIUNI SECUNDARE PENTRU TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ DE


TENSIUNE (C-TT)
Se va procura câte o cutie C-TT pentru celula Stâlpu și Cernavodă circuit 3.
Cutiile de conexiuni secundare C-TT servesc la realizarea conexiunilor pe partea de joasă tensiune a
transformatoarelor de măsurare de tensiune şi la protecţia secundarelor acestora.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Cutiile C-TT vor fi confecţionate din poliester armat cu fibră de sticlă, vor fi complet echipate şi cablate
cu şiruri de cleme, instalaţie anticondens, întreruptoare automate pentru protecţia secundarelor TT,
întreruptoare automate de c.a. sistem de închidere şi de prindere pentru montaj.
Şirurile de cleme de tensiune vor avea posibilitatea de separare a circuitelor secundarelor
transformatoarelor de măsurare.
Şirurile de cleme de tensiune vor fi şi cu posibilitate de separare şi conectare la aparate de măsură
(bucşe). Şirurile pentru secundarele de măsură vor avea posibilitatea de sigilare.
Se vor prevedea un surplus de cleme de rezervă de minim 10%.
Cutiile C-TT vor fi prevăzute cu bară de împământare şi bornă specială de legare la priza de pământ.

3.2. CAIET DE SARCINI DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Scopul prezentului caiet de sarcini este de a trasa Contractantului lucrărilor, liniile directoare şi cerinţele
în vederea montajului în incinta staţiei electrice 400/110/20 kV Gura Ialomiței a noilor echipamente de
circuite primare aferente celulelor 400kV Cernavodă 2și 3, Stâlpu.
De asemenea, sunt prezentate testele şi verificările necesare a se executa în urma montajului, conform

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


normativelor şi legislaţiei româneşti din domeniu.
Estimarea lucrărilor necesare pentru realizarea acestui proiect şi prezentate în această secţiune se
regăseşte listele cu cantităţi de lucrări din Tabelul 2, capitolul 4.

3.2.1. CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CIRCUITE PRIMARE


Scopul caietului de sarcini pentru execuţie circuite primare este de a stabili liniile directoare în vederea:
 demontare echipamente de circuite primare;
 montajului echipamentelor primare furnizate;
 integrarea echipamentelor de circuite primare furnizate în instalaţiei de legare la pământ existentă;
 extinderea instalaţiei de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 17


3.2.1.1. DEMONTARE ECHIPAMENTE DE CIRCUITE PRIMARE ÎN STAȚIA 400 kV GURA
IALOMIȚEI
Se vor demonta echipamentele pentru comunicația TIF din actuala celulă Cernavodă 2(C07), anume:
transformatoarele capacitive de măsurare tensiune + filtrele capacitive, bobinele de blocaj de pe fazele R
și T, inclusiv legăturile electrice dintre acestea și echipamentele adiacente.

3.2.1.2. MONTAJUL ECHIPAMENTELOR PRIMARE ÎN STAŢIA 400 kV GURA IALOMIȚEI


Scopul caietului de sarcini pentru execuţie circuite primare este de a stabili liniile directoare în vederea:
 montajului echipamentelor primare;
 integrarea echipamentelor furnizate în instalaţia de legare la pământ existentă;
 extinderea instalaţiei de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice;
 extinderea instalaţiei împotriva undelor de supratensiune.
Celulele tip GIS 400 kV (C10, C11 și C12) se vor furniza împreună cu structuri metalice proprii de
susţinere. Ele se vor monta pe platforma betonată existentă, în continuarea celulei aferente CEE Făcăeni

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Ofertanții au obligația de a verifica compatibilitatea echipamentelor furnizate cu platforma betonată
existentă. În cazul în care se va constata că vor fi necesare lucrări de adaptare a platformei de așezare
existentă, acestea se vor cota și vor fi în scopul prezentului Proiect.
Celulele Cernavodă 2 și 3 vor fi prevăzute, fiecare, cu câte un dulap de comandă locală și monitorizare,
care se va monta pe aceiaşi fundaţie cu celula aferentă. Cablurile de legătură între echipamentele unei
celule și dulapul propriu de comandă locală vor fi incluse în furnitură şi se vor poza în canale de cabluri
prevăzute în platforma existentă.
Noile celulele vor fi racordate la stâlpul terminal al LEA 400 kV Cernavodă 2, respectiv LEA 400 kV
Cernavodă 3, prin cabluri monofazate de 400 kV şi cutii terminale de exterior. Pentru racordul la fiecare
circuit LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 va fi prevăzut un cadru terminal cu stâlp comun, echipat cu lanţuri
duble de izolatoare dispuse în ” V ”.
Cutiile terminale pentru racordul la celulele GIS vor fi dispuse la ieșirea din fiecare celulă GIS 400 kV și
vor fi susținute(dacă este cazul) de structura metalică a celulelor tip GIS.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Cutiile terminale de exterior de racord la LEA 400 kV Cernavodă 2, respectiv LEA 400 kV Cernavodă 3,
vor fi amplasate în apropierea cadrelor terminale de susținere ale fiecărui racord flexibil aerian la LEA
400 kV d.c. Cernavodă 2 și Cernavodă 3 și vor fi montate pe suporți metalici zincați la cald.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Pentru celula C07 (Stâlpu) se vor monta suporți metalici și transformatoare de tensiune noi și se vor
reface conexiunile cu echipamentele electrice adiacente. Noile echipamente se vor monta pe fundațiile
existente.
În celula proiectată aferentă circuit Cernavodă 2(C10), în apropierea cutiilor terminale de cablu 400 kV,
se vor monta bobinele de blocaj, precum și transformatoarele capacitive de tensiune + filtrele
capacitive + structurile metalice aferente, demontate din celula existentă C07.
Pentru LEA 400 kV Cernavodă 3 se vor realiza următoarele:
- se vor monta bobinele de blocaj TIF, furnizate în proiectul „Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă”
- se vor monta transformatoarele capacitive de tensiune + filtrele capacitive noi aferente TIF.
Se vor realiza racordurile electrice trifazat între echipamente și între acestea și cadrele terminale.
Pentru protecția celulelor Cernavodă 2 și 3 la supratensiunile atmosferice, se vor monta descărcătoare
cu ZnO, alăturat transformatoarelor de tensiune.
De menționat faptul ca lucrările de extindere a stației 400 kV Gura Ialomiței se vor executa cu stația
existentă sub tensiune. Prin urmare se vor respecta cu strictețe toate regulile de lucru sub tensiune.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 18


3.2.1.3. INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT
Pentru protecţia personalului de exploatare, celulele cu care se va extinde staţia 400 kV Gura Ialomiței se
vor lega la instalaţia de legare la pământ existentă. Astfel în conformitate cu normativele şi standardele
în vigoare (1RE-Ip30/2004, norma Transelectrica NTI-TEL-S-001-2008-00 - Condiţii tehnice privind
alegerea şi montarea instalaţiilor de legare la pământ – ILP – din cupru), la instalaţia de legare la pământ
a staţiei se racordează întregul echipament, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte
din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact
direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric. Astfel, celulele tip GIS 400 kV,
transformatoarele de tensiune, descărcătoarele, cutiile terminale, precum şi toate construcţiile metalice
necesare montării lor, se vor racorda la instalaţia de legare la pământ a staţiei.
Pentru racordarea noilor echipamente la instalaţia de legare la pământ existentă, se vor folosi aceleaşi
tipodimensiuni de materiale ca în aceasta și anume: electrozii verticali se vor confecționa din bară
rotundă de Cupru cu diametru 20mm, electrozii orizontali se vor confecționa din funie de cupru cu
secțiunea 120 mm2.
După racordarea echipamentelor noi la ILP existentă, se vor face probele şi verificările în vederea PIF.
Soluţia se va detalia la fazele următoare de proiectare( PT, DE).

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.2.1.4. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE
În conformitate cu “Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor
electroenergetice împotriva supratensiunilor” – NTE 001/03/00 – se vor monta descărcătoare la trecerea
LEA/LES aferentă celor două celule LEA 400 kV Cernavodă 2 și Cernavodă 3.

3.2.1.5. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA LOVITURILOR DIRECTE DE TRĂSNET


Noile celule ce se vor monta în stația 400 kV Gura Ialomiței, vor fi protejate împotriva loviturilor directe
de trăsnet de instalația de protecție deja existentă în stație. Zona trecerii din LEC în LEA va fi protejată
de paratrăsnetele montate pe stâlpii cadrelor nou proiectate.

 RESPECTAREA SPECIFICAŢIILOR, A STANDARDELOR ŞI A REGULAMENTELOR

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Respectarea specificaţiilor tehnice
Contractantul general are obligaţia să realizeze lucrarea cu respectarea:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 prevederilor cuprinse în prezenta documentaţie,
 dimensiunilor, formei, aspectului şi descrierii execuţiei lucrărilor,
 programului şi ordinii de execuţie, cu efectuarea verificărilor necesare execuţiei lucrărilor.

Respectarea standardelor
Toate lucrările realizate de Contractantul general vor avea la bază standardele, normativele şi alte
prescripţii care trebuiesc respectate conform legislaţiei în vigoare, atât pentru materiale cât şi pentru
execuţie, montaj, verificări.

Respectarea regulamentelor şi legilor


Pe durata desfăşurării lucrărilor precum şi la punerea în funcţiune se vor respecta în toate privinţele,
cerinţele regulamentelor şi legilor în vigoare.
Executarea lucrărilor de construcţii va fi permisă numai pe baza obţinerii autorizaţiei de construire
conform Legii nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare.
Se vor respecta prevederile din HGR-51/1996, HGR-273/1994 privind recepţia la terminarea lucrărilor de

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 19


montaj utilaje, echipamente instalaţii tehnologice precum si recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor
de producţie.

 CERINŢE PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII


Obligaţiile Contractantului general:
 să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat Achizitorul cu privire la erorile şi
inexactităţile constatate sau presupuse,
 să utilizeze numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini,
documentaţiile de execuţie, cărţile tehnice,
 să asigure transportul, manipularea, stocarea de materiale, scule şi utilaje în cele mai bune condiţii,
 să evite avarierea echipamentelor existente cu utilajele utilizate,
 să verifice vizual întregul echipament,
 să prezinte fişa de urmărire a lucrărilor ca parte componentă a Planului Calităţii, înainte de începerea
lucrărilor. Fişa de Urmărire conţine structura tehnologică şi cronologică a operaţiilor de execuţie.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 să întocmească Planul calităţii pentru lucrările executate conform SR - ISO 10005/99, care va fi
aprobat de Achizitor înainte de începerea lucrărilor. Planul calităţii şi urmărirea calităţii lucrărilor se
va asigura prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform programului pentru controlul
calităţii pe faze determinante prezentat mai jos:

3.2.2. CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CIRCUITE SECUNDARE,


SERVICII INTERNE, CONTORIZARE, TELEPROTECȚII
Principalele categorii de lucrări necesare în stația electrică Gura Ialomiței pentru realizarea noilor celule
sunt următoarele :
 montare containere de circuite secundare, CR10 și CR11, complet echipat cu utilități;
 montarea în containere a dulapurilor de comandă - control protecție și, dulapuri de distribuție
secundară c.c și c.a;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 montare dulapuri de comandă locală pentru celulele tip GIS, alăturat celulelor;
 montare dulap de telecomunicații pentru celula Cernavodă 3 în containerul CR 11;
 demontarea echipamentelor de telecomunicații aferente actualei celule Cernavodă 2 din containerul

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


de circuite CR 07 și remontare acestora în containerul CR 10. Menționăm că în prezent, pentru
celula Cernavodă 2, echipamentul de teleprotecție TIF este montat într-un dulap distinct, iar
echipamentul pe FO este montat în unul din dulapurile de comandă control protecție. În cadrul
prezentului Proiect, echipamentul de teleprotecție pe FO se propune să fie montat în unul din noile
dulapuri de comandă control protecție aferent noii celule Cernavodă 2;
 demontare cutie de conexiuni C-TT din actuala celula Cernavodă 2 (viitoare Stâlpu) și remontare în
viitoarea celulă Cernavodă 2;
 montare cutii C-TT noi în celulele Stâlpu și Cernavodă 3;
 montarea patch panelului de fibră optică și a switch-urilor de comunicație SCADA în containerele
CR 10 și CR 11;
 montare dulap de telecomunicații nou pentru celula Stâlpu (C07), în containerul existent CR 07;
 realizarea tuturor conexiunilor de circuite secundare;
 realizare conexiuni între dulapurile de servicii interne centrale și dulapurile de servicii interne din
noua cabină de relee CR 10.
 integrarea noilor celule în toate sistemele și automatizările stației Gura Ialomiței;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 20


 lucrări în locațiile adiacente: DEN, DET, CTSI, OMEPA;
 lucrări de verificare şi punere în funcţiune.
Estimarea lucrărilor necesare pentru realizarea acestui proiect şi prezentate în această secţiune se
regăseşte listele cu cantităţi de lucrări din Tabelul 2, capitolul 4.

3.2.2.1. CERINŢE PENTRU MONTAJUL CONTAINERELOR ȘI DULAPURILOR. REALIZAREA


CONEXIUNILOR DE CIRCUITE SECUNDARE
Containerele complet echipate se vor amplasa pe fundații respectându-se instrucțiunile furnizorului. După
fixarea acestora se vor realiza conexiunea la priza de pământ a stație prin două legături din conductor de
cupru cu secțiunea de 120mm2. Se vor poziționa dulapurile furnizate în Proiect, în conformitate cu planul
D6E-012. Poziţionarea dulapurilor în container s-a ales astfel încât să asigure accesul din faţă şi
vizualizarea facilă pentru personalul de exploatare. Accesul cablurilor în dulapuri se va face pe la partea
inferioară cu asigurarea etanşeităţii.
Pentru noile dulapuri de comandă – control – protecţie, comandă locală a GIS, distribuţie c.c. și c.a., se
vor poza şi conecta toate cablurile de legătură pentru racordurile de curent şi tensiune, pentru

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
alimentarea cu tensiune operativă, pentru comanda şi monitorizarea echipamentelor primare, precum şi
cablurile pentru comunicație. Pentru comunicație se vor utiliza cabluri ethernet SFTP cat. 6, patch
corduri, și cabluri de FO. Cablurile de FO se vor poza în ţeavă de PVC de protecție pe tot traseul pana la
intrarea în patch panel, switch-uri etc.
La stabilirea lungimilor de cabluri se va asigura o rezervă de 20% faţă de lungimea obţinută din
măsurători. Alegerea secţiunii conductoarelor izolate se face în conformitate cu condiţiile cerute de
funcţionarea normală şi a calculelor de dimensionare.
Secţiunea minimă pentru cablurile aferente circuitelor de curent şi tensiune va fi 2,5 mm 2 iar pentru
circuitele de alimentare cu tensiuni operative va fi 2,5 mm 2.
Cablurile de semnalizare vor avea secţiunea conductoarelor de 1,5mm 2.
În staţia exterioară cablurile se vor poza în tuburi PVC pe traseele deja existente până în camera de
comandă, iar de la dulapul de comandă locală GIS până la container, respectiv de la container până la
primul cămin de tragere, se vor monta trasee noi de țevi PVC.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Cablurile se vor marca cu etichete de identificare la capete, la trecerile dintr-o construcţie în alta şi la
încrucişări cu alte cabluri. În staţia exterioară cablurile se vor marca la intrarea în cămine de tragere și la
intrarea la bornele echipamentelor. Etichetele utilizate vor fi rezistente la acţiunea agenţilor atmosferici
şi vor fi inscripţionate astfel încât să reziste în timp şi la acţiunea razelor ultraviolete. Legăturile

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


conductoarelor cablurilor la şirurile de cleme sau echipamente vor fi prevăzute cu tile ce vor indica atât
destinaţia circuitului cât si locul de plecare (şir de cleme-clemă/şir de cleme-clemă sau aparat-bornă).
Tilele vor fi inscripţionate citeţ şi uşor lizibil.
Toate dulapurile de circuite secundare, telecomunicații se vor lega la centura de împământare a camerei
de comandă cu conductor de cupru de minim 25 mm2.
Toate lucrările de circuite secundare vor urmări lucrările pe partea de circuite primare şi construcții și
vor respecta cu stricteţe normele şi normativele specifice din domeniu.
Se vor respecta normele specifice lucrului în staţii electrice şi toate prescripţiile normativelor aplicabile la
aceste lucrări.
Se vor realiza legăturile între dulapurile centrale servicii interne de c.c./c.a. și dulapurile de distribuție
secundară. Astfel, încă de la faza Studiu de Fezabilitate, s-a stabilit că pentru alimentarea în c.a,
respectiv c.c se va proceda după cum urmează:
Containerul CR 10
- pentru c.a se va folosi circuitul de rezervă 41Q16 (63 A), pe secția 1 din dulapul =C00+NE01,
respectiv 42Q15 (80 A), pe secția 2 din dulapul =C00+NE09. Întreruptorul de 80 A de pe secția 2 se
va înlocui cu unul de 63 A;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 21


- pentru c.c. se va folosi circuitul de rezervă 41Q16 (80 A), pe secția 1 din dulapul =C00+NK01, respectiv
42Q13 (80 A), pe secția 2 din dulapul =C00+NK04.
Containerul CR 11
- pentru c.a., se va monta un întrerupător nou 41Q17 (63A), pe secția 1 din dulapul =C00+NE01,
respectiv un întrerupător nou 42Q17 (63A), pe secția 2 din dulapul =C00+NE09, conform Anexei 2.4.
Pentru realizarea spațiilor necesare pentru montarea noilor întrerupătoare se vor reloca
întreruptoarelor automate, priza și termostatul existente în partea superioară, pe lateralul dulapului
de distribuție, în continuarea șirurilor de cleme, în partea superioară (41Q21, 41Q22, 41Q23, 41Q24,
41Q25 de pe secția 1 și 42Q21, 42Q22, 42Q23, 42Q24, 42Q25 de pe secția 2) , conform Anexei 2.2.
De asemenea se va muta întreruptorul 41Q16 de pe secția 1 și 42Q16 de pe secția 2 cu un pas (o
lățime de întreruptor) spre dreapta pentru a facilita relocarea și intervenția la întreruptoarelor
automate (MCB) ce se vor reloca. Pentru echipamentele relocate se vor realiza legăturile la șirul de
cleme existent pe lateralul dulapurilor =C00+NE01, =C00+NE09, conform Anexei 2.3. Șirurile de
cleme de plecare pentru circuitele noi se vor monta în partea superioară-dreapta a dulapului;
- Pentru c.c., se va folosi circuitul de rezervă 41Q17 (80A), pe secția 1 din dulapul =C00+NK01,
respectiv 42Q17 (80A), pe secția 2 din dulapul =C00+NK04.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Cablurile folosite vor fi din cupru şi cu întârziere la propagarea flăcării.
Cablurile de conexiune dintre dulapurile de distribuţie principală şi cele de distribuţie secundară vor fi
dispuse pe fluxuri diferite şi vor pătrunde în containerele de relee pe intrări (capete) diferite, în sensul
separării alimentărilor aferente grupelor de control şi protecţie.
Toate conexiunile dintre întreruptoarele de protecţie şi cablurile cu conductoare cu secţiuni mai mari de
16mm2 se vor face direct la bornele întreruptoarelor. Celelalte legături se vor face la şirul de cleme al
dulapului.
Se vor realiza toate conexiunile necesare pentru alimentarea tuturor consumatorilor din container și din
celulele exterioare.
La finalizarea lucrărilor se va realiza etanşarea cablurilor ce intră în dulap.
Se vor respecta normele specifice lucrului în staţii electrice şi toate prescripţiile normativelor aplicabile la
aceste lucrări.
Estimarea lucrărilor necesare pentru serviciile interne se regăsește în listele cu cantități de lucrări din

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
capitolul 4.

3.2.2.2. SISTEMUL LOCAL CONTORIZARE DE BALANȚĂ ȘI DE DECONTARE

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Contoarele de energie electrica montate în prezentul Proiect se vor integra în sistemul local de
contorizare de balanță și sistemul local de decontare (intre sucursale). Contoarele de decontare și de
balanță pe stație se vor monta în dulapurile de comandă control protecție aferente fiecărei celule noi. Se
vor completa buclele de comunicație pentru toate contoarele furnizate. Cablurile de comunicație pentru
acest sistem se vor poza protejate în țeavă de PVC.
Se vor realiza toate conexiunile de alimentare, curent, tensiune.

3.2.3. CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


3.2.3.1. DEMOLARE, DEMONTARE
Din actuala celulă Cernavodă 2, viitoare Stâlpu, se vor demonta suporții pentru transformatoarele
capacitive de măsurare tensiune. Elementele de construcții menționate se vor demonta cu grijă, având
în vedere că ele se vor refolosi.
Dacă în zona afectată de proiect se vor intercepta fundații rămase după retehnologizarea stației, acestea
se vor demola/extrage în întregime, dacă este cazul. Această demolare este în scopul Proiectului.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 22


3.2.3.2. CONSTRUCȚII NOI
În cadrul proiectului se vor realiza fundații noi pentru echipamente și pentru stâlpii de cadre. Atât
fundaţiile pentru stâlpii de cadre, cât şi cele pentru suporţii de echipamente sunt alcătuite din talpă şi
cuzinet. Talpa este armată la partea inferioară şi superioară cu bare dispuse pe ambele direcţii. Cuzinetul
este armat cu bare longitudinale, ancorate în talpă şi bare transversale (etrieri). Fixarea structurilor
metalice pe fundaţii se realizează prin intermediul unor carcase de buloane înglobate în fundaţii. Pentru
asigurarea la smulgere, buloanele sunt curbate la 180°, la partea inferioară.
Dacă în timpul executării săpăturilor pentru realizarea noilor fundații se întâlnesc betoane rămase de la
vechile construcții acestea se vor îndepărta.
Pentru facilitarea calării elementelor metalice, pentru o perioadă de timp estimată, în care se pot produce
deformări ale bazelor structurilor (tasări de fundaţii), betonul de subturnare nu va fi pus în operă. Se vor
efectua măsurători periodice ale tasărilor fundaţiilor pe care se vor monta reperi de tasare.
În staţia exterioară de 400 kV, în cadrul Proiectului, se vor executa structuri metalice noi (cadre
metalice, suporți independenți pentru transformatoare de tensiune, suporți independenți pentru
descărcătoare, suporți independenți pentru cutii terminale) realizate din profile metalice zincate şi
vopsite în conformitate cu procedura Transelectrica PO TEL 07.21/Mai 2006.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Cadrele pentru susţinerea conductoarelor vor fi alcătuite din elemente zăbrelite, spaţiale, respectiv din
stâlpi şi rigle. Aceste elemente vor fi confecţionate din profile laminate (corniere), solidarizate prin
şuruburi sau prin sudură. Stâlpii vor fi tronsonaţi. Îmbinarea tronsoanelor se va realiza prin eclisare cu
şuruburi.
Suporţii independenți vor avea înălţimi diferite, în funcţie de gradul de modularizare, de tipul
aparatajului şi de poziţionarea acestuia şi se vor monta pe fundaţii prin intermediul unor carcase de
buloane înglobate în betonul fundaţiilor.
În celulele proiectate C10 și C12, transformatoarele de tensiune de pa fazele R și T, dacă este cazul, se
vor proteja cu îngrădire metalică, cu poartă de acces.
Pentru celula existentă C07, se vor realiza suporți metalici noi pentru transformatoarele de tensiune
furnizate. Aceștia se vor monta pe fundațiile existente în celulă.
Pentru montarea containerelor de circuite secundare se vor executa fundaţii din beton armat sub zonele
de fixare a containerelor.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Odată cu extinderea stației se va extinde/reloca și o parte din gardul stației. El va fi compus din gard
nou și gard existent ce se va muta. Gardul nou se va realiza la fel cu cel deja existent în stație.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


3.2.3.3. INSTALAȚII ILUMINAT EXTERIOR ŞI PERIMETRAL
 Lucrări de demontare
În zona în care gardul se va demonta/demola se vor executa lucrări de demontare a instalației de
iluminat perimetral. Elementele demontate(stâlpi de iluminat, corpuri de iluminat, etc) se vor refolosi,
atât cât este posibil.
 Lucrări de montare
Se vor executa lucrări de extindere a sistemului de iluminat exterior și perimetral din stația de 400 kV
Gura Ialomiței, urmărind noua configurație a stației. Se va folosi aceiași soluție ca în proiectul stației
existente.
Pentru iluminatul exterior şi perimetral al staţiei se vor prevedea instalaţii electrice, dimensionate astfel
încât să asigure următoarele niveluri medii de iluminare, conform prevederilor NP 062-02:
- iluminat exterior: o valoare medie de 30 lx în zonele ocupate de echipamentul primar de înaltă
tensiune,
- iluminat perimetral şi general în staţie: 3 lx.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 23


Sistemul de iluminat exterior al staţiei va fi realizat cu corpuri cu vapori de sodiu de 150 W şi cu corpuri
de iluminat de tip proiector, cu vapori de sodiu de 250 W, amplasate pe stâlpii de cadre și eventual pe
stâlpi independenți.
Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor sus menţionate, se va face, din tabloul electric de iluminat
exterior şi perimetral existent, din circuitele de rezervă.
Toate părţile metalice ale sistemului de iluminat exterior şi perimetral se vor lega la priza de pământ a
staţiei.

3.2.4. CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN,


REFACERE CADRU NATURAL
3.2.4.1. AMENAJARE TEREN
Zona de extindere va păstra aceiaşi configuraţie a sistematizării verticale.
Umpluturile de mici dimensiuni se vor executa cu pământul provenit din săparea gropilor de fundație.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.2.4.2. REFACEREA CADRU NATURAL
La finalul lucrărilor, pe suprafața afectată de proiect se vor executa nivelări, însămânţarea cu gazon a
întregii suprafeţe şi udarea acestuia. Dezvoltarea vegetaţiei are ca scop fixarea solului, şi ameliorarea
impactului vizual asupra obiectivului energetic, precum şi protejarea acestuia împotriva eroziunilor
pluvială şi eoliană.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 3 - 24


ANEXA 3.1.A. - LIVRĂRI ŞI GARANŢII

Ofertantul trebuie să precizeze durata livrării şi perioada de garanţie (în luni, de la data de adjudecare a
licitaţiei) pentru echipamentele solicitate în prezentul volum.

TERMEN DE TERMEN DE
NR. GARANŢIE GARANŢIE
DENUMIREA
CRT. SOLICITAT OFERIT
(luni) (luni)
Conform
1 Livrare echipamente circuite primare
Grafic de livrare
2 Documentaţie tehnică Conform contract

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Conform
3 Asistenţă tehnică pentru punerea în funcţiune
Grafic de lucrări
Conform
4 Asistenţă tehnică pentru punerea sub tensiune
Grafic de lucrări
5 Asigurare garanţii 24 luni de la PIF

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.A - 1


ANEXA 3.1.C8 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE
ŞI GARANTATE
CONDUCTOR FLEXIBIL OL-Al
NR. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
CONDUCTOR FLEXIBIL OL-Al
CRT. SOLICITATE GARANTATE
FABRICANT
TIP CONDUCTOR FLEXIBIL
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC
1.1 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
Tensiunea maximă de funcţionare a
1.2 kV 420
sistemului

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Curentul maxim de scurtcircuit al
1.3 kA 40
sistemului
1.3 Frecvenţa nominală Hz 50
2 CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj Exterior
2.2 Temperatura maximă a aerului ambiant ºC 40
Valoarea medie a temperaturii măsurată
2.3 ºC 35
pe o perioadă de 24 ore
0
2.4 Temperatura minimă C -30
Umiditate relativă la temperatura de
2.5 % 100
250C
2.6 Radiaţia solară maximă W/m2 1000
2.7 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000
2.8 Gradul de poluare III
2.9 Gradul de agresivitate al atmosferei mediu
2.10 Grosimea stratului de chiciură mm 24

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Viteza maximă a vântului
2.11 Fără chiciură m/s 36
Cu chiciură m/s 22
3 CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE OL-AL 680/85 mm2

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


3.1 Tip conductor flexibil
3.2 Material OL-Al
Diametrul exterior al conductorului OL-
3.3 mm 36
Al
2
3.4 Secţiune totală mm 764,5
3.5 Greutatea kg/km 2660
Cablare
- Fire de oţel - nr./diametrul unui fir
3.6 - /mm 19/2,40
- Fire de aluminiu - nr./diametrul unui
- /mm 54/4
fir
2
3.7 Modul de elasticitate kg/ m E 6800
Curentul de durată admisibilă, la
temperatura maximă a conductorului
3.8 de +700C şi temperatura aerului:
- la +30ºC A 1100
- la +40ºC A 950
3.9 Coeficient de dilatare termică 1/ºC 1,9410-5
3.10 Sarcina maximă de rupere (UTS) daN 21040
o
3.11 Rezistenţa eelectrică la 20 C /km 0,043
Temperatura maximă admisibilă la o
3.12 C 160
scurtcircuit

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C8 - 1


ANEXA 3.1.F – SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALE DE
ÎNTREŢINERE
Contractantul va completa lista, dacă este cazul, cu alte scule necesare pentru montaj şi punere în funcţiune.
Achizitorul poate comanda totul sau o parte din ele.

NR.
FUNCŢIE UM CANTITATE P.U.
CRT.
1. Celule 400 kV, tip GIS

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
2. Transformatoare tensiune

3. Descărcătoare

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6-001 Revizia: Anexa 3.1.F - 1


ANEXA 3.1.C1 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI GARANTATE
CELULĂ 400 KV DE LINIE, CU PLECARE ÎN CABLU, ÎN ANVELOPĂ
METALICĂ MONOFAZATĂ, CU IZOLAŢIE ÎN SF6, DUBLU SISTEM DE
BARE
Nr. CELULĂ 400 KV DE LINIE, CU PLECARE U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. ÎN CABLU, ÎN ANVELOPĂ METALICĂ SOLICITATE TEHNICE
MONOFAZATĂ, CU IZOLAŢIE ÎN SF6, GARANTATE
DUBLU SISTEM DE BARE
CEI 62271-203,
NTI-TEL-E-044-2011-00
Furnizor

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Tip
A. CONDIŢII TEHNICE SOLICITATE
1. CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC
1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
1.2 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
1.3 Frecvenţa nominală a reţelei Hz 50
1.4 Modul de conectare a neutrului reţelei - neutrul legat direct la
pământ
1.5 Tensiuni de ţinere faţă de pământ:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la impuls de comutaţie (250/2500 μs) kVmax 1050
c) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
1.6 Curentul de scurtcircuit:
a) monofazat kA 24,15
b) trifazat (1 sec.) kA 27,76
1.7 Tensiuni de alimentare ale circ. auxiliare:
a) de curent alternativ, 50 Hz V 400 / 230

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
b) de curent continuu Vc.c. 220
2. CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj - exterior
2.2 Temperatura mediului ambiant:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


a) maximă °C 40
b) minimă °C -30
2.3 Umiditate relativă % 100
2.4 Radiaţia solară W/m2 ≥1000
2.5 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000
2.6 Gradul de poluare - III
2.7 Gradul de agresivitate al atmosferei - mediu
2.8 Grosimea stratului de gheaţă mm 24
Viteza maximă a vântului
2.9 a) la h <10m m/s 36
b) la 10m < h< 20m m/s 40
2.10 Intensitatea seismică maximă m/s2 3
3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE CELULEI GIS
3.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
3.1.1 Tensiunea nominală kV 400
3.1.2 Curentul nominal:
a) al circuitului A 2000
b) al barei colectoare A 4000
c) de scurtă durată (1 sec.) kA 40
d) de vârf admisibil kAmax 100
Notă: Se va alege valoarea necesară

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 1


3.2. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
3.2.1 Tipul constructiv al anvelopei - monofazat
celulelor / barelor colectoare
3.2.2 Tipul de racord al celulei: - în cablu
a) în exterior
3.2.3 Numărul modulelor de bare colectoare - 2
3.2.4 Numărul de faze - 3
3.2.5 Materialul anvelopei (celulă, bară Al / aliaj Al,
colectoare) - material sintetic,
alte materiale
3.2.6 Mediu de izolare - SF6
3.2.7 Presiunea gazului SF6 (la 200C):
a) în compartimentul întreruptorului MPa Da

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
b) în restul celulei MPa Da
3.2.8 Presiunea maximă de funcţionare la bar Da
temperatura mediului ambiant +40°C
3.2.9 Presiunea minimă de funcţionare la bar Da
temperatura mediului ambiant -5°C
3.2.10 Pierderi maxime de gaz garantate anual %/an ≤ 0,5
3.2.11 Limite de temperatură în funcţionare *):
a) contacte: - Cu / aliaj Cu °C 105
- acoperite cu Ag / Ni °C 105
- acoperite cu Sn °C 90
b) conexiuni: - Cu / aliaj Cu / aliaj Al °C 115
- acoperite cu Ag / Ni °C 115
- acoperite cu Sn °C 105
d) borne de conectare la cond. externe:
- neacoperit °C 90
- acoperit cu Ag/ Ni / Sn °C 105

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
f) materiale folosite ca izolatori şi părţi °C 90 – 180
metalice în contact cu izolatori
g) părţi accesibile:
- de aşteptat să fie atinse în timpul °C 70
funcţionării normale

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- nu trebuie să fie atinse în timpul °C 80
funcţionării normale
3.2.12 Măsuri de protecţie la anvelopă - Da
(dacă este cazul)
3.2.13 Culoarea materialului de protecţie - gri argintiu, aceiași
nuanță cu cea a stației
existente
3.2.14 Materialul conductorului tubular:
a) al barelor colectoare - Cu Al
b) al conexiunilor - Cu Al
3.2.15 Tipul izolatoarelor de susţinere a - se va stabili
barelor şi conexiunilor de Fabricant
3.2.16 Materialul izolatoarelor
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
electroizolant va fi continuă, să nu prezinte - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări
sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere
3.2.17 Furnitura va cuprinde suporţii de
susţinere a componentelor celulei - Da
şi modulul pentru racordul în cablu
3.2.18 Asigurarea împotriva exploziilor - Da
3.2.19 Pasul celulei m Da

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 2


3.2.20 Dimensiuni de gabarit:
a) lăţime m Da
b) adâncime m Da
c) înălţime m Da
3.2.21 Greutatea totală a celulei kg Da
3.2.22 Lungimea unui tronson de bară
m Da
colectoare
3.3. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
3.3.1 Încercări de tip şi individuale - conform:
IEC 62271-203
SR CEI 60060
SR CEI 60375
SR CEI 62271-1

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Standardele
menționate în
paragraful 1.3 din NTI-
TEL-E-044-2011-01
4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ÎNTRERUPTORULUI
4.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
4.1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
4.1.2 Curentul maxim de lungă durată A 2000
4.1.3 Tensiunea de ţinere pe întreaga distanţă
de izolare / între contactele deschise:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425(+240)
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 815
4.1.4 Tensiunea de ţinere faţă de pământ / între
faze:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
4.1.5 Tensiunea de ţinere la impuls de

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
comutaţie (250/2500 μs):
a) faţă de pământ / între contactele kVmax 1050
deschise kVmax 1575
b) între faze kVmax 900(+345)
c) pe întreaga distanţă de izolare

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


4.1.6 Capacitatea nominală de rupere la
scurtcircuit kA 40
4.1.7 Curentul de scurtă durată (1 sec.) kA 40
4.1.8 Curentul nominal de vârf admisibil kAmax 100
4.1.9 Capacitatea nominală de rupere pentru
curenţii capacitivi:
a) linii în gol Aef 400
b) cabluri în gol Aef 400
c) baterii de condensatoare Aef 400
4.1.10 Durata maximă de întrerupere *) ms 60
*) Se va corela cu timpul de acţionare al protecţiei
4.1.11 Timpul de deschidere al contactelor ms Da
principale
4.1.12 Dispersia timpului de ms ±1
închidere / deschidere
4.1.13 Nesimultaneitatea maximă între
contactele de rupere:
a) la închidere ms 3
b) la deschidere ms 2
4.1.14 Nesimultaneitatea maximă între faze ms 5

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C1 - 3


4.1.15 Tensiunea tranzitorie de restabilire
nominală asociată capacităţii nominale
de rupere a curenţilor de scurtcircuit
la borne:
a) factorul primului pol u.r. 1.3
b) factorul de amplitudine u.r. 1.4
c) prima tensiune de referinţă (u1) kVmax 334
d) timp (t1) μs 167
e) valoare de vârf (uc) kVmax 624
f) timp (t2) μs 669
g) întârziere (ta) μs 2
h) tensiune (u’) kVmax 167
i) timp (t’) μs 86
j) panta TTR kV/ μs 2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
4.1.16 Tensiunea tranzitorie de restabilire
nominală asociată capacităţii nominale de
rupere la defect kilometric:
a) factorul primului pol u.r. 1
b) factorul de amplitudine u.r. 1.4
c) prima tensiune de referinţă (u1) kVmax 257
d) timp (t1) μs 129
e) valoare de vârf (uc) kVmax 480
f) timp (t2) μs 514
g) întârziere (ta) μs 2
h) tensiune (u’) kVmax 129
i) timp (t’) μs 66
j) panta TTR kV/ μs 2
4.1.17 Tensiunea tranzitorie de restabilire
nominală asociată capacităţii nominale de
rupere la discordanţă de fază:
a) factorul primului pol u.r. 2

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
b) factorul de amplitudine u.r. 1.25
c) prima tensiune de referinţă (u1) kVmax 514
d) timp (t1) μs 334
e) valoare de vârf (uc) kVmax 857

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


f) timp (t2) μs 669
g) întârziere (ta) μs 33
h) tensiune (u’) kVmax 257
i) timp (t’) μs 202
j) panta TTR kV/ μs 1.54
4.1.18 Caracteristicile defectului kilometric
asociate capacităţii nominale de rupere
a curentului de scurcircuit la borne:
a) valorile TTRI:
- tensiunea nominală kV 420
- coeficient de multiplicare pentru kV/kA 0.092
determinarea valorii iniţiale (ui) în funcţie
de valoarea eficace a capacităţii de rupere
la scurtcircuit (fi)
- timpul (ti) μs 0.8
b) caracteristicile liniei:
- tensiunea nominală kV 420
- numărul de conductoare pe fază - 1-4
- impedanţa de undă Ω 450
- factorul de vârf (k) - 1.6
- viteza de creştere a TTR kV/ μs 0.2
- întârzierea (tdL) μs 0.5

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 4


4.1.19 Clasa de probabilitate a apariţiei - C2
reaprinderilor
4.2. CONDIŢII SOLICITATE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE
4.2.1 Tipul dispozitivului de acţionare - resort cu motor de
armare
4.2.2 Numărul dispozitivelor de acţionare - 3
4.2.3 Numărul de circuite independente de - ≥2
declanşare
4.2.4 Tensiunea de alimentare a motorului (c.a):
a) nominală V 230 / 400
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
4.2.5 Tensiunea de comandă la închidere (c.c):

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
a) nominală Vc.c. 220
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
4.2.6 Tensiunea de comandă la deschidere (c.c):
a) nominală Vc.c. 220
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -30
4.2.7 Tensiunea de alimentare a sistemului de V 230
încălzire şi anticondens
4.2.8 Frecvenţa nominală a tensiunii de alimentare
a dispozitivului de acţionare şi a circuitelor Hz 50
auxiliare
4.2.9 Mod de acţionare: monofazat - Da
4.2.10 Secvenţa nominală de manevre - D – 0.3sec. – ID –
3min. – ID
4.2.11 Secvenţa de acţionare fără intervenţia
motorului de armare (întreruptorul în poziţia - D – ID

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
închis)
4.2.12 Blocaje necesare:
a) la energie insuficientă în resort - Da
c) la presiune redusă SF6 - Da

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


4.2.13 Dispozitiv de alegere a regimului “blocat la
declanşare ” sau “declanşat” la scăderea - Da
presiunii gazului SF6
4.2.14 Contorizări necesare:
a) la pornirea motorului de armare - Da
b) la manevrele întreruptorului - Da
4.2.15 Durata maximă de armare a resortului s 15
4.2.16 Posibilitatea de armare manuală la faţa - Da
locului
4.2.17 Numărul de contacte auxiliare libere
necesare *):
a) normal închis (NI) - 16
b) normal deschis (ND) - 16
*) Se va corela cu cerinţele sistemului de comandă - protecţie
4.2.18 Clasa contactelor auxiliare: - 1
a) curent nominal permanent A 10
b) curent nominal de scurtă durată (30 ms) A 100
c) capacitatea de rupere W 440
4.2.19 Semnalizare locală şi la distanţă:
a) poziţie întreruptor - Da
b) poziţie resort (inclusiv motor) - Da
4.2.20 Consumul aferent bobinei de închidere W Da
şi deschidere

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C1 - 5


4.2.21 Dimensiunile dispozitivului de acţionare:
a) lăţime m Da
b) adâncime m Da
c) înălţime m Da
4.2.22 Greutatea dispozitivului kg Da
4.2.23 Rezerva de cleme în şirurile de cleme (din % 20
dispozitiv)
4.2.24 Folosirea codului culorilor şi a simbolurilor la - Da
cablaj (tile pe conexiuni)
4.2.25 Bornă de legare la pământ pentru - Da
conductorul flexibil Cu
4.2.26 Releu de necorespondență faze cu solicitare - Da
de temporizare0-3 sec, în trepte de 0,1 sec

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
4.3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
4.3.1 Tipul întreruptorului - cu autocompresie
4.3.2 Mediul de izolare - SF6
4.3.3 Poziţia întreruptorului - orizontal vertical
4.3.4 Numărul de poli - 3
4.3.5 Tipul capsulării - monofazat
4.3.6 Materialul anvelopei Al / aliaj Al,
- material sintetic,
alte materiale
4.3.7 Numărul de locuri de întrerupere pe fază ( - se va stabili de
camere de stingere) Fabricant
4.3.8 Gradul de protecţie a carcasei -
IP54
dispozitivului de acţionare
4.3.9 Protecţie contra coroziunii - Da
4.3.10 Furnitura va include:
a) suporţi de susţinere a ansamblului - Da
întreruptor – dispozitiv de acţionare

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
b) clemă de racord la pământ a - Da
întreruptorului pentru conductor flexibil
Cu
c) cablurile de legătură între dispozitivele - Da

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


de acţionare şi între acestea şi dulapurile
de comandă
d) indicator vizual pentru poziţia I-D a - Da
întreruptorului
e) indicator vizual pentru starea resortului - Da
dispozitivului de acţionare

4.3.11 Măsuri de protecţie împotriva exploziilor - Da


4.3.12 Materialul contactelor - Cu Al
4.3.13 Tipul contactelor - tip deget
4.3.14 Materialul conductoarelor principale de curent - Cu Al
4.3.15 Materialul izolatoarelor
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
electroizolant va fi continuă, să nu prezinte - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări
sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere
4.3.16 Presiunea gazului SF6 (la 20°C):
a) nominală bar Da
b) gama de variaţie a presiunii în care % Da
întreruptorul funcţionează corect
4.3.17 Presiunea gazului SF6 la care întreruptorul - Da
este blocat

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C1 - 6


4.4. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
4.4.1 Încercări de tip şi individuale - conform paragraf 1.3
din NTI-TEL-E-044-
2011-01 și
NTI-TEL-E-010-2008-
00 și
IEC 62271-100; 101
SR CEI 62271-1
SR CEI 60060
IEC 60376
SR CEI 60437
4.5. CONDIŢII DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE
4.5.1 Anduranţă mecanică (numărul de cicluri - 10000

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
I-D fără utilizarea de piese de rezervă)
4.5.2 Anduranţă electrică:
a) numărul de operaţii de deschidere la - 3000
valoarea In
b) numărul de operaţii de deschidere la - 25
valoarea Iscc
5. CONDIŢII TEHNICE PENTRU SEPARATOARE (DE BARE ŞI PLECARE) FĂRĂ SAU CU 1
CUŢIT DE LEGARE LA PĂMÂNT DE MENTENANŢĂ
5.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
5.1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
5.1.2 Curentul maxim de lungă durată A 2000
5.1.3 Tensiunea de ţinere pe întreaga distanţă
de izolare / între contactele deschise:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425(+240)
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 815
5.1.4 Tensiunea de ţinere faţă de pământ / între
faze:

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
5.1.5 Tensiunea de ţinere la impuls de
comutaţie (250/2500 μs):
a) faţă de pământ / între contactele kVmax 1050

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


deschise kVmax 1575
b) între faze kVmax 900(+345)
c) pe întreaga distanţă de izolare
5.1.6 Curentul de scurtă durată (1 sec.) kA 40
5.1.7 Curentul nominal vârf admisibil kAmax 100
5.2. CONDIŢII SOLICITATE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE
5.2.1 Tipul dispozitivului de acţionare - motor
5.2.2 Numărul dispozitivelor de acţionare:
a) separator fără cuţit - 3
b) separator cu 1 cuţit de legare la pământ - 3
(dacă există)
5.2.3 Tensiunea de alimentare a motorului (c.a):
a) nominală V 230 / 400
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
5.2.4 Tensiunea de comandă (c.c):
a) nominală Vc.c. 220
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
5.2.5 Tensiunea de alimentare a sistemului de V 230
încălzire şi anticondens

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C1 - 7


5.2.6 Timpul de închidere / deschidere:
a) cuţit principal s Da
b) cuţit de legare la pământ pentru s Da
mentenanţă (dacă există)
5.2.7 Numărul de contacte auxiliare libere
necesare pentru ansamblul separatorului *):
a) cuţit principal:
- normal închis (NI) - 10
- normal deschis (ND) - 10
b) cuţit de legare la pământ:
- normal închis (NI) - 8
- normal deschis (ND) - 8
*) Se va corela cu cerinţele sistemului de comandă - protecţie

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
5.2.8 Măsuri de interblocare în raport cu - Da
echipamentele celulei
5.2.9 Asigurarea acţionării manuale de la faţa - Da
locului
5.2.10 Tipul comenzii pentru cuţitele principale
sau de legare la pământ (dacă există):
a) electrică - trifazată
b) manuală - trifazată
5.2.11 Semnalizarea poziţiei separatorului la
distanţă:
a) pentru cuţitul principal - Da
b) pentru cuţitul de legare la pământ (dacă - Da
există)
5.2.12 Rezerva de cleme în şirurile de cleme % 20
(din dispozitiv)
5.2.13 Folosirea codului culorilor şi a - Da
simbolurilor la cablaj (tile pe conexiuni)
5.3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
5.3.1 Tipul constructiv - Cu 2 sau 3 poziţii:
- scos din funcţiune
- cuţit principal închis
- cuţit de legare la

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


pământ
închis (dacă există)
5.3.2 Mediul de izolare - SF6
5.3.3 Numărul de poli - 3
5.3.4 Tipul capsulării - monofazat
5.3.5 Materialul anvelopei Al / aliaj Al,
- material sintetic,
alte materiale
5.3.6 Gradul de protecţie a carcasei
IP54
dispozitivului de acţionare -
5.3.7 Protecţie contra coroziunii - Da
5.3.8 Clemă de racord la pământ a separatorului - Da
pentru conductoare flexibile Cu
5.3.9 Materialul contactelor - Cu Al
5.3.10 Tipul contactelor - tijă tip deget
5.3.11 Materialul conductoarelor principale de - Cu Al
curent
5.3.12 Materialul izolatoarelor
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
electroizolant va fi continuă, să nu prezinte - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări
sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere
5.4. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 8


5.4.1 Încercări de tip şi individuale - conform paragraf 1.3
din NTI-TEL-E-044-
2011-01 şi:
NTI-TEL-E-018-2008-
00
IEC 62271-102
SR CEI 62271-1
SR CEI 60060
NTI-TEL-R-002-2007-
00-7
5.5. CONDIŢII DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE
5.5.1 Anduranţă mecanică (numărul de cicluri - 1500
I-D fără utilizarea de piese de rezervă)

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
6. CONDIŢII TEHNICE PENTRU SEPARATOARE ULTRA RAPIDE DE LEGARE LA PĂMÂNT
6.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
6.1.1 Tensiunea nominală de funcţionare kV 400
6.1.2 Tensiunea de ţinere pe întreaga distanţă
de izolare / între contactele deschise:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425(+240)
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 815
6.1.3 Tensiunea de ţinere faţă de pământ / între
faze:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
6.1.4 Tensiunea de ţinere la impuls de
comutaţie (250/2500 μs):
a) faţă de pământ / între contactele kVmax 1050
deschise kVmax 1575
b) între faze kVmax 900(+345)
c) pe întreaga distanţă de izolare
6.1.5 Curentul de scurtă durată (1 sec.) kA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
40
6.1.6 Curentul nominal vârf admisibil kAmax 100
6.2. CONDIŢII SOLICITATE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE
6.2.1 Tipul dispozitivului de acţionare - Resort cu motor

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


armare
6.2.2 Numărul dispozitivelor de acţionare - 3
6.2.3 Tensiunea de alimentare a motorului (c.a):
a) nominală V 230 / 400
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
6.2.4 Tensiunea de comandă (c.c):
a) nominală Vc.c. 220
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
6.2.5 Tensiunea de alimentare a sistemului de V 230
încălzire şi anticondens
6.2.6 Timpul de închidere / deschidere al ms Da
separatorului ultrarapid
6.2.7 Timpul maxim de armare al resortului s 6
6.2.8 Numărul de contacte auxiliare libere
necesare pentru ansamblul separatorului *):
a) normal închis (NI) - 10
b) normal deschis (ND) - 10
*) Se va corela cu cerinţele sistemului de comandă - protecţie
6.2.9 Măsuri de interblocare în raport cu - Da
echipamentele celulei
6.2.10 Asigurarea acţionării manuale de la faţa - Da

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C1 - 9


locului
6.2.11 Tipul comenzii pentru cuţitele principale
sau de legare la pământ (dacă există):
a) electrică - monofazat
b) manuală - monofazat
6.2.12 Semnalizarea poziţiei separatorului la
distanţă:
a) pentru cuţitul principal - Da
b) pentru cuţitul de legare la pământ (dacă - Da
există)
6.2.13 Rezerva de cleme în şirurile de cleme % 20
(din dispozitiv)
6.2.14 Folosirea codului culorilor şi a - Da

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
simbolurilor la cablaj (tile pe conexiuni)
6.3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
6.3.1 Mediul de izolare - SF6
6.3.2 Numărul de poli - 3
6.3.3 Tipul capsulării - monofazat
6.3.4 Materialul anvelopei Al / aliaj Al,
- material sintetic,
alte materiale
6.3.5 Gradul de protecţie a carcasei
IP54
dispozitivului de acţionare -
6.3.6 Protecţie contra coroziunii - Da
6.3.7 Măsuri de protecţie împotriva exploziilor - Da
6.3.8 Clemă de racord la pământ a separatorului - Da
pentru conductoare flexibile Cu
6.3.9 Materialul contactelor - Cu
6.3.10 Tipul contactelor - tijă tip deget
6.3.11 Materialul conductoarelor principale de - Cu

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
curent
6.3.12 Materialul izolatoarelor
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
electroizolant va fi continuă, să nu prezinte - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere
6.4. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
6.4.1 Încercări de tip şi individuale - conform paragraf 1.3
din NTI-TEL-E-044-01
şi:
NTI-TEL-E-018-2008-
00
IEC 62271-102
SR CEI 62271-1
SR CEI 60060
NTI-TEL-R-002-2007-
00-7
6.5. CONDIŢII DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE
6.5.1 Anduranţă mecanică (numărul de cicluri - 1500
I-D fără utilizarea de piese de rezervă)
7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU TRANSFORMATOARE DE CURENT
7.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
7.1.1 Tensiunea de ţinere pe întreaga distanţă
de izolare:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425(+240)
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 815

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C1 - 10


7.1.2 Tensiunea de ţinere faţă de pământ / între
faze:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
7.1.3 Tensiunea de ţinere la impuls de
comutaţie (250/2500 μs):
a) faţă de pământ / între contactele kVmax 1050
deschise kVmax 1575
b) între faze kVmax 900(+345)
c) pe întreaga distanţă de izolare
7.1.4 Curentul nominal primar (In) A 1000
2000
7.1.5 Curentul nominal primar termic permanent A 1.2 In

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
7.1.6 Curentul de scurtă durată (1 sec.) kA 40
7.1.7 Curentul nominal vârf admisibil kAmax 100
7.1.8 Numărul înfăşurărilor secundare:
a) pentru TC montate în celule trafo/AT - -
b) pentru TC montate în celule LEA/LES - 5
c) pentru TC montate în celule măsură + - -
cuplă
7.1.9 Curentul nominal secundar:
a) înfăşurarea de măsură 1 (metering) A 1
b) înfăşurarea de măsură 2 A 1
c) înfăşurarea de protecţie 1 A 1
d) înfăşurarea de protecţie 2 A 1
e) înfăşurarea de protecţie 3 A 1
7.1.10 Clasa de precizie:
a) înfăşurarea de măsură 1 (metering) - 0.5s
b) înfăşurarea de măsură 2 - 0.5

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
c) înfăşurarea de protecţie 1 - 5P
d) înfăşurarea de protecţie 2 - 5P
e) înfăşurarea de protecţie 3 - 5P
Notă: Se va alege valoarea necesară
7.1.11 Puterea secundară: *)

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


a) înfăşurarea de măsură 1 (metering) VA 10
b) înfăşurarea de măsură 2 VA 10
c) înfăşurarea de protecţie 1 VA 30
d) înfăşurarea de protecţie 2 VA 30
e) înfăşurarea de protecţie 3 VA 30
*) Se va corela cu cerinţele sistemului de comandă - protecţie
7.1.12 Factor de securitate al înfăşurărilor
secundare:
a) 1 şi 2, pentru TC montate în celule - <5
trafo / LEA / LES
b) 1, pentru TC montate în celule - -
măsură + cuplă
7.1.13 Factor limită de exactitate al înfăşurărilor
secundare:
a) 3, 4 şi 5, pentru TC montate în celule - >30
trafo / LEA / LES
b) 2 şi 3, pentru TC montate în celule - -
măsură + cuplă
7.1.14 Impedanţa nominală corespunzătoare
puterii secundare nominale (separat Ω Da
pentru fiecare înfăşurare secundară )

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C1 - 11


7.1.15 Rezistenţa înfăşurării (separat pentru Ω Da
fiecare înfăşurare secundară )
7.1.16 Tensiunea la cotul de saturaţie şi
curentul de magnetizare (separat pentru Ω Da
fiecare înfăşurare secundară )
7.1.17 Erori admisibile:
a) clasa de precizie 0.2 - -
b) clasa de precizie 0.5 - 1.5, 0.75, 0.5 ,0.5.
c) clasa de precizie 0.2S - -
d) clasa de precizie 0.5S - 0.75, 1.5, 0.5, 0.5
e) clasa de precizie 5P % ±1
f) clasa de precizie 10P %
7.1.18 Tensiunea nominală de ţinere:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
a) a izolaţiei înfăşurărilor secundare (50
Hz, 1 min.) kVef 3
b) a izolaţiei între spirele aceleiaşi
înfăşurări (50 Hz, 1 min.) kVmax 4.5
7.1.19 Coeficientul nominal extins al curentului
1.2
primar -
7.1.20 Tensiuni de alimentare ale circ. auxiliare:
a) de curent alternativ, 50 Hz V 400 / 230
b) de curent continuu Vc.c. 220
7.2. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
7.2.1 Tipul constructiv:
a) convenţional - tip inel toroidal
b) semi-convenţional - -
-
c) optic - -

7.2.2 Mediul de izolare - SF6


7.2.3 Numărul de poli - 3

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
7.2.4 Tipul capsulării - monofazat
7.2.5 Pierderi dielectrice mici (tg δ) ale - Da
izolatorilor
7.2.6 Factorul de pierderi dielectrice - ≤0.005

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


7.2.7 Asigurarea împotriva exploziilor - Da
7.2.8 Măsuri de prevenire a îmbătrânirii - Da
izolaţiei
7.2.9 Supratemperatura înfăşurărilor K 60
7.2.10 Nivelul maxim al descărcărilor parţiale *):
a) la Um pC ≤10
b) la 1.2 Um/ 3 pC ≤5
*) Pentru detalii vezi sub-clauza 5.1.2.2 din SR CEI 60044-1
7.2.11 Nivelul perturbaţiilor radio la μV ≤2500
1.1 Um/ 3
7.2.12 Clemă de racord la pământ a TC pentru
conductor flexibil de Cu (pentru TC - Da
montate în celule trafo / LEA / LES)
7.2.13 Clemă de racord la pământ a TC pentru
conductor flexibil de Cu (pentru TC - Da
montate în celule măsură + cuplă)
7.2.14 Materialul înfăşurărilor:
a) primare - Cu Al
b) secundare - Cu Al

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C1 - 12


7.2.15 Materialul miezurilor - se va stabili de
Fabricant
7.3. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
7.3.1 Încercări de tip şi individuale - conform paragraf 1.3
din NTI-TEL-E-
044_2011-01 şi:
NTI-TEL-E-014-2008-
00
SR CEI 60044-1
SR CEI 60044-8
NTI-TEL-R-002-2007-
00-3
8. CONDIŢII TEHNICE PENTRU TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE - Nu este cazul

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
9. CONDIŢII TEHNICE PENTRU MODULUL DE RACORD ÎN CABLU
9.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
9.1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
9.1.2 Curentul nominal al cablului de racord A 2000
9.2. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
9.2.1 Numărul de cabluri / fază - Se va stabili împreună
cu Furnizorul de
cabluri 400 kV
9.2.2 Diametrul cutiei terminale SF6 / cablu - Se va stabili împreună
cu Furnizorul de
cabluri 400 kV
9.2.3 Poziţia de montaj a cutiei terminale
SF6 / cablu - vertical
9.2.4 Numărul de cutii terminale / fază - DA
9.2.5 Tipul cutiei terminale - monofazat
10. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CABLURI 400 kV - Nu este cazul
11. CONDIŢII TEHNICE PENTRU DULAPUL LOCAL DE COMANDĂ ŞI SUPRAVEGHERE

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
11.1 Material - oţel
11.2 Grosimea materialului mm 2.5
11.3 Echipare - DA
11.4 Dimensiuni:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


a) lăţime mm DA
b) adâncime mm
c) înălţime mm
11.5 Locul de montaj în faţa celulei
-
11.6 Greutate kg DA
11.7 Grad de protecţie - IP54
11.8 Măsuri de protecţie la coroziune - Da
12. DESCĂRCĂTOARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE *) – Nu este cazul
13. ETICHETELE ECHIPAMENTULUI -
14. LISTA CU PIESELE DE SCHIMB -
15. LISTĂ CU SCULE ŞI DISPOZITIVE -
PENTRU INSTALARE ŞI MENTENANŢĂ
16. LIVRARE, TRANSPORT, -
DEPOZITARE
17. DOCUMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE A -
ECHIPAMENTULUI
18. RECEPŢIA, GARANŢII ŞI -
RESPONSABILITĂŢI
19. CONDIŢII DE MEDIU -

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 13


NOTE:
1. Se va prevedea un dispozitiv de monitorizare a presiunii gazului, în 3 trepte, care va semnaliza atât
local cât și la distanță scăderea presiunii gazului SF6, astfel:
 treapta I - corespunzătoare scăderii presiunii gazului sub valoarea nominală de funcționare indicată
de fabricant. În acest caz se admite reumplerea cu SF 6 a compartimentului de întreruptor;
 treapta II - corespunzătoare scăderii presiunii gazului sub valoarea minimă admisă, care definește
nivelul de izolare și capacitatea de rupere a aparatului, situație care va conduce la declanșarea
automată a întreruptorului și izolarea acestuia prin deschiderea separatoarelor de bare și de plecare;
 treapta III - corespunzătoare scăderii preziunii gazului sub valoarea ”Funcționare blocată” (în cazul în
care treapta II nu a fost efectuată, situație în care întreruptorul este blocat iar bara la care este
racordat acesta va fi izolată prin protecție care va comanda deconectarea tuturor întreruptoarelor

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
cuplate la bara respectivă.
2. Celula tip GIS, de linie va fi identică și de aceeași fabrică, cu cele existente în stația 400 kV Gura
Ialomiței.
3. Echipamentul tip GIS va fi prevăzut din fabricație cu sisteme capabile să măsoare prin metoda UHF și
să monitorizeze on-line descărcările parțiale( cu integrarea în sistemul SCADA deja existent în stație)în
interiorul furniturii GIS.

Ofertant: Semnătura: ……………

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C1 - 14


ANEXA 3.1.C2 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI GARANTATE
MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI MODUL CU CLP PENTRU
CELULĂ 400 kV (C11) DUBLU SISTEM DE BARE, ÎN ANVELOPĂ
METALICĂ MONOFAZATĂ, CU IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN
CABLU
Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
FURNIZOR
TIP
A. CONDIŢII TEHNICE SOLICITATE
1. CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC
1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
1.2 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
1.3 Frecvenţa nominală a reţelei Hz 50
Modul de conectare a neutrului reţelei - neutrul legat
1.4
direct la pământ
Tensiuni de ţinere faţă de pământ:
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
1.5
b) la impuls de comutaţie (250/2500 μs) kVmax 1050
c) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
Curentul de scurtcircuit:
1.6 a) monofazat kA 40
b) trifazat (1 sec.) kA 40

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Tensiuni de alimentare ale circ. auxiliare:
1.7 a) de curent alternativ, 50 Hz V 400 / 230
b) de curent continuu Vc.c. 220
2. CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj - exterior

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Temperatura mediului ambiant:
2.2 a) maximă °C 40
b) minimă °C -30
2.3 Umiditate relativă % 100
2.4 Radiaţia solară W/m2 ≥1000
2.5 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000
2.6 Gradul de poluare - III
2.7 Gradul de agresivitate al atmosferei - mediu
2.8 Grosimea stratului de gheaţă mm 24
Viteza maximă a vântului
2.9 a) la h <10m m/s 36
b) la 10m < h< 20m m/s 40
2.10 Intensitatea seismică maximă m/s2 3
3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE CELULEI GIS
3.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
3.1.1 Tensiunea nominală kV 400

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C2 - 1


Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00
Curentul nominal:
a) al circuitului A 2000
b) al barei colectoare A 4000
3.1.2 c) de scurtă durată (1 sec.) kA 40
d) de vârf admisibil kAmax 100
Notă: Se va alege valoarea necesară

3.2. CONDIŢII CONSTRUCTIVE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Tipul constructiv al anvelopei -
3.2.1 monofazat
celulelor / barelor colectoare
Tipul de racord al celulei: -
3.2.2 în cablu
a) în exterior
3.2.3 Numărul modulelor de bare colectoare - 2
3.2.4 Numărul de faze - 3
Al / aliaj Al,
3.2.5 Materialul anvelopei (celulă, bară colectoare) - material sintetic,
alte materiale
3.2.6 Mediu de izolare - SF6
Presiunea gazului SF6 (la 200C):
3.2.7 a) în compartimentul întreruptorului MPa Da
b) în restul celulei MPa Da
Presiunea maximă de funcţionare la bar Da
3.2.8
temperatura mediului ambiant +40°C
Presiunea minimă de funcţionare la bar Da
3.2.9

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
temperatura mediului ambiant -5°C
3.2.10 Pierderi maxime de gaz garantate anual %/an ≤ 0,5
Limite de temperatură în funcţionare *):
a) contacte: - Cu / aliaj Cu °C 105

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- acoperite cu Ag / Ni °C 105
- acoperite cu Sn °C 90
b) conexiuni: - Cu / aliaj Cu / aliaj Al °C 115
- acoperite cu Ag / Ni °C 115
- acoperite cu Sn °C 105
d) borne de conectare la cond. externe:
- neacoperit °C 90
3.2.11
- acoperit cu Ag/ Ni / Sn °C 105

f) materiale folosite ca izolatori şi părţi °C 90 – 180


metalice în contact cu izolatori
g) părţi accesibile:
- de aşteptat să fie atinse în timpul °C 70
funcţionării normale
- nu trebuie să fie atinse în timpul °C 80
funcţionării normale
*) Pentru detalii vezi sub-clauza 4.4. din SR CEI 60694
Măsuri de protecţie la anvelopă (dacă este
3.2.12 - Da
cazul)
gri argintiu,
aceiași nuanță cu
3.2.13 Culoarea materialului de protecţie -
cea a stației
existente

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C2 - 2


Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00
Materialul conductorului tubular:
3.2.14 a) al barelor colectoare - Cu Al
b) al conexiunilor - Cu Al
Tipul izolatoarelor de susţinere a barelor şi se va stabili
3.2.15 -
conexiunilor de Fabricant
Materialul izolatoarelor
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
electroizolant va fi continuă, să nu prezinte

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.2.16 - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări
sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere
Furnitura va cuprinde suporţii de susţinere a
3.2.17 componentelor celulei şi modulul pentru - Da
racordul în cablu
3.2.18 Asigurarea împotriva exploziilor - Da
3.2.19 Pasul celulei m Da
Dimensiuni de gabarit:
a) lăţime m Da
3.2.20
b) adâncime m Da
c) înălţime m Da
3.2.21 Greutatea totală a celulei kg Da
Lungimea unui tronson de bară
3.2.22 m Da
colectoare
3.3. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
-
conform:

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
IEC 62271-203
SR CEI 60060
SR CEI 60375
SR CEI 62271-1
3.3.1 Încercări de tip şi individuale
Standardele

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


menționate în
paragraful 1.3
din NTI-TEL-E-
044-2011
4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ÎNTRERUPTORULUI – Nu este cazul
5. CONDIŢII TEHNICE PENTRU SEPARATOARE (DE BARE ŞI PLECARE) FĂRĂ SAU CU 1
CUŢIT DE LEGARE LA PĂMÂNT DE MENTENANŢĂ
5.1. CARACTERISTICI ELECTRICE
5.1.1 Tensiunea maximă de funcţionare kV 420
5.1.2 Curentul maxim de lungă durată A 2000
Tensiunea de ţinere pe întreaga distanţă
de izolare / între contactele deschise:
5.1.3
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425(+240)
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 815
Tensiunea de ţinere faţă de pământ / între
faze:
5.1.4
a) la impuls de trăsnet (1.25/50 μs) kVmax 1425
b) la frecvenţa industrială (50 Hz, 1 min.) kVef 650
Tensiunea de ţinere la impuls de
comutaţie (250/2500 μs):
5.1.5
a) faţă de pământ / între contactele deschise kVmax 1050
b) între faze kVmax 1575

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C2 - 3


Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00
c) pe întreaga distanţă de izolare kVmax 900(+345)
5.1.6 Curentul de scurtă durată (1 sec.) kA 40
5.1.7 Curentul nominal vârf admisibil kAmax 100
5.2. CONDIŢII SOLICITATE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE
5.2.1 Tipul dispozitivului de acţionare - motor
Numărul dispozitivelor de acţionare:
a) separator fără cuţit - 3
5.2.2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
b) separator cu 1 cuţit de legare la pământ - 3
(dacă există)
Tensiunea de alimentare a motorului (c.a):
a) nominală V 230 / 400
5.2.3
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
Tensiunea de comandă (c.c):
a) nominală Vc.c. 220
5.2.4
b) maximă admisă % +10
c) minimă admisă % -15
Tensiunea de alimentare a sistemului de V 230
5.2.5
încălzire şi anticondens
Timpul de închidere / deschidere:
a) cuţit principal s Da
5.2.6
b) cuţit de legare la pământ pentru s Da
mentenanţă (dacă există)
Numărul de contacte auxiliare libere
necesare pentru ansamblul separatorului *):

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
a) cuţit principal:
- normal închis (NI) - 10
5.2.7
- normal deschis (ND) - 10
b) cuţit de legare la pământ:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- normal închis (NI) - 8
- normal deschis (ND) - 8
*) Se va corela cu cerinţele sistemului de comandă - protecţie
Măsuri de interblocare în raport cu Da
5.2.8 -
echipamentele celulei
Asigurarea acţionării manuale de la faţa Da
5.2.9 -
locului
Tipul comenzii pentru cuţitele principale
sau de legare la pământ (dacă există):
5.2.10
a) electrică - trifazată
b) manuală - trifazată
Semnalizarea poziţiei separatorului la
distanţă:
5.2.11 a) pentru cuţitul principal - Da
b) pentru cuţitul de legare la pământ (dacă - Da
există)
Rezerva de cleme în şirurile de cleme % 20
5.2.12
(din dispozitiv)
Folosirea codului culorilor şi a - Da
5.2.13
simbolurilor la cablaj (tile pe conexiuni)
5.3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE
5.3.1 Tipul constructiv - Cu 2 sau 3

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C2 - 4


Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00
poziţii:
- scos din
funcţiune
- cuţit principal
închis
- cuţit de legare
la pământ închis
(dacă există)

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
5.3.2 Mediul de izolare - SF6
5.3.3 Numărul de poli - 3
5.3.4 Tipul capsulării - monofazat
Materialul anvelopei Al / aliaj Al,
5.3.5 - material sintetic,
alte materiale
Gradul de protecţie a carcasei dispozitivului de
5.3.6 - IP54
acţionare
5.3.7 Protecţie contra coroziunii - Da
Clemă de racord la pământ a separatorului Da
5.3.8 -
pentru conductoare flexibile Cu
5.3.9 Materialul contactelor - Cu Al
5.3.10 Tipul contactelor - tijă tip deget
Materialul conductoarelor principale de Cu Al
5.3.11 -
curent
Materialul izolatoarelor

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Notă: Calitatea suprafeţei materialului
5.3.12 electroizolant va fi continuă, să nu prezinte - răşină epoxidică
zgârieturi, fisuri, umflături sau alte denivelări
sesizabile cu ochiul liber sau prin atingere

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


5.4. CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
conform paragraf
1.3 din NTI-TEL-
E-044-2011-01
şi:
NTI-TEL-E-018-
5.4.1 Încercări de tip şi individuale - 2008-00
IEC 62271-102
SR CEI 62271-1
SR CEI 60060
NTI-TEL-R-002-
2007-00-7
5.5. CONDIŢII DE MENTENANŢĂ ŞI FIABILITATE
Anduranţă mecanică (numărul de cicluri I-D - 1500
5.5.1
fără utilizarea de piese de rezervă)
6. CONDIŢII TEHNICE PENTRU SEPARATOARE ULTRA RAPIDE DE LEGARE LA PĂMÂNT -Nu
este cazul
7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU TRANSFORMATOARE DE CURENT- Nu este cazul
8. CONDIŢII TEHNICE PENTRU TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE - Nu este cazul
9. CONDIŢII TEHNICE PENTRU MODULUL DE RACORD ÎN CABLU- Nu este cazul
10. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CABLURI 400 kV - Nu este cazul

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia:B Anexa 3.1.C2 - 5


Nr. MODULE CU SEPARATOARE DE BARE ȘI U.M. DATE TEHNICE DATE
crt. MODUL CU CLP PENTRU CELULĂ 400 KV SOLICITATE TEHNICE
(C11) DUBLU SISTEM DE BARE ÎN GARANTATE
ANVELOPĂ METALICĂ MONOFAZATĂ, CU
IZOLAŢIE ÎN SF6, CU PLECARE ÎN CABLU
CEI 62271-203, NTI-TEL-E-044-2011-00
11. CONDIŢII TEHNICE PENTRU DULAPUL LOCAL DE COMANDĂ ŞI SUPRAVEGHERE - Nu
este cazul
12. DESCĂRCĂTOARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE *) – Nu este cazul
13. ETICHETELE ECHIPAMENTULUI -
14. LISTA CU PIESELE DE SCHIMB -
15. LISTĂ CU SCULE ŞI DISPOZITIVE PENTRU -
INSTALARE ŞI MENTENANŢĂ

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
16. LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE -
17. DOCUMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE A -
ECHIPAMENTULUI
18. RECEPŢIA, GARANŢII ŞI -
RESPONSABILITĂŢI
19. CONDIŢII DE MEDIU -

Notă:1. Modulele cu separatoare de bare și modulul cu clp vor fi identice și de aceeași fabrică cu cele
existente în stația 400 kV Gura Ialomiței.
2. Echipamentul tip GIS vafi prevăzut din fabricație cu sisteme capabile să măsoare prin metoda UHF și
să monitorizeze on-line descărcările parțiale( cu integrarea în sistemul SCADA deja existent în stație)în
interiorul furniturii GIS.
3. Fiecare compartiment separat din componenţa celulelor va fi prevăzut cu dispozitiv de monitorizare a
densităţii gazului / a presiunii gazului compensat cu temperatura. Indicatorul de presiune a gazului
funcţie de temperatură trebuie să fie prevăzut cu cel puţin 2 contacte, pentru semnalizare şi respectiv
pentru declanşarea întreruptorului, în afara celor utilizate pentru blocarea funcţionării întreruptorului.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Semnalele aferente presiunii / densitatii SF 6 din compartimentele celulelor complet echipate, se vor
asigura si pentru celulele de rezerva temporare. Acestea se vor integra in semnalizarile din SCADA
existenta in statie in momentul fiecarei etape de extindere a statie. Astfel, vor fi asigurate monitorizarile

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


presiunii /densitatii celor trei compartimente aferente celulei C 11.

Ofertant: Semnătura: ……………

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.1.C2 - 6


ANEXA 3.1.C3A - CERINŢE TEHNICE
SOLICITATE ŞI GARANTATE
TRANSFORMATOR DE MĂSURARE DE TENSIUNE 400 kV
TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP TRANSFORMATOR DE TENSIUNE
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Tensiunea nominală kV 400
Tensiunea cea mai ridicată pentru kV 420
1.2
echipament Um
1.3 Frecvenţa Hz 50
1.4 Curentul de scurtcircuit al reţelei kA 40
1.5 Modul de conectare a neutrului reţelei
- cu neutrul legat direct la pământ N.l.p
Tensiunea de ţinere faţă de
1.6
pământ
a) la impuls de trăsnet (1,2/50 μs) kVmax 1425
b) la impuls de comutaţie 1050
kVmax
(250/2500μs)
c) la frecvenţa industrială (50 Hz, 630
kVef
1 min.)
2 CONDIŢII CILMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj Exterior
Temperatura maximă a aerului C 40

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.2
ambiant
Temperatura maxima a mediilor C 35
2.3
zilnice
2.4 Temperatura minimă C -30

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Umiditate relativă la temperatura % 100
2.5
de 25°C
Altitudinea maximă a locului de m 1000
2.6
montaj
2.7 Gradul de poluare III
2.8 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 2,5
2.9 Gradul de agresivitate al atmosferei Mediu
2.10 Grosimea stratului de chiciură cu mm 24
densitatea de 0,75 daN/dm3
2.11 Viteza maximă a vântului
- fără chiciură m/s 36
- cu chiciură m/s 22
2.12 Calificarea seismică. Intensitatea
seismică maximă (acceleraţia la
nivelul solului)
- solicitarea în plan orizontal; m/s2 3
amortizare 5% nivel AF3
acceleraţie
3 CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
3.1 CARACTERISTICI ELECTRICE
3.1.1 Tensiunea cea mai ridicată pentru kV 420
echipament

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 1.3.C3A - 1


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
3.1.2 Tensiunea nominală primară a kV 400
transformatorului
3.1.3 Numărul înfăşurărilor secundare 3
3.1.4 Tensiunea nominală a înfăşurărilor
secundare:
a) înfăşurarea de măsură V 100/√3
b) înfăşurare de protecţie V 100/√3
c) înfăşurare de protecţie V 100/√3
3.1.5 Factorul de tensiune nominal
garantat:
- regim de durată 1,2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- 30 secunde 1,5
3.1.6 Putere limită de precizie*)
a) înfăşurarea de măsură VA 15
b) înfăşurare de protecţie VA 50
c) înfăşurare de protecţie VA 50
3.1.7 Puterea limită termică minimă VA 1300
3.1.8 Clasa de precizie garantată
a) înfăşurarea de măsură 0,5
b) înfăşurare de protecţie 3P
c) înfăşurare de protecţie 3P
3.1.9 Domeniul frecvenţei de funcţionare Hz 49,5-50,5
în interiorul căruia sunt asiguraţi
toţi parametrii nominali
3.1.10 Nivelul de descărcări parţiale:
a) măsurat la Um pC ≤10
b) măsurat la 1,2Um/√3 pC ≤5

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
3.1.11 Nivelul perturbaţiilor radio măsurat µV <2500
la 1,1Um/√3
3.1.12 Nivelul de izolaţie al înfăşurării
primare faţă de pământ

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


a) tensiunea nominală de ţinere la
kV 630
frecvenţă industrială 50 Hz, 1 min.
b) tensiunea de ţinere a izolaţiei la kVef 1425
impuls de tensiune forma de undă
1,2/50 µs
c) tensiunea de ţinere a izolaţiei la kVmax 1050
impuls de comutaţie (250/2500μs)
3.1.13 Capacitate:
- capacitatea nominală a braţului pF 2500
de înaltă tensiune a elementului
capacitiv
- numărul de elemente capacitive
3.1.14 Tensiunea de ţinere a izolaţiei kV 3
înfăşurărilor secundare
3.1.15 Tensiunea de ţinere a bornei kV 3
legate la pământ a înfășurării
primare
3.1.16 Tensiunea de încercare a bornelor kV 10
de joasă tensiune expuse la
intemperii
3.1.17 Factorul de pierderi dielectrice al 0,005
izolaţiei divizorului capacitiv maxim

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 1.3.C3A - 2


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
3.1.18 Valoarea maximă a tg  a elementului
capacitiv pentru care transformatorul
rămâne în clasa de precizie garantată
3.1.19 Coeficientul de temperatură al 1/K
capacităţii divizorului capacitiv
3.1.20 Prevăzut cu accesorii pentru conectarea la NU
TIF
3.1.21 Dispozitiv de protecţie la supratensiuni DA
3.1.22 Valoarea supratensiunii transmise kV 1,6
din primar în secundar
3.1.23 Stabilitatea înfășurărilor la scurtcircuit

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
DA
secundar timp de 1s
3.1.24 Supratemperatura maximă a K 60
înfăşurărilor
3.1.25 Respectarea condiţiilor privind
DA
ferorezonanţa
3.1.26 Respectarea condiţiilor privind răspunsul în
regim tranzitoriu a înfăşurărilor de DA
protecţie
3.2 CONDIŢII PENTRU IZOLAŢIA EXTERIOARĂ
3.2.1 Raportul: distanţa de izolare pe ≤4
suprafaţa/distanţa de arc
3.2.2 Materialul carcasei care formează izolaţia Porţelan/Compozit
exterioară
3.3 CONDIŢII PENTRU MEDIUL IZOLANT INTERIOR
3.3.1 Izolaţia interioară a elementului
condensator; ulei și hârtie-ulei:
- ulei mineral pentru condensatoare DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- ulei sintetic DA
- hârtie celulozică DA
-hârtie celulozică şi film DA
3.3.2 Izolaţia interioară a părţii inductive:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- ulei mineral
DA
(conform pct 2.3.1.2 din NTI-TEL-E-027-
2009-00)
4 CERINŢE DE REZISTENŢĂ MECANICĂ
4.1 Eforturi statice minime aplicate N 3000
succesiv, admise la borne
longitudinal, transversal şi vertical)
5 CERINŢE CONSTRUCTIVE
5.1 Tipul constructiv capacitiv
5.1.1 Elementul condensator
a) construcţie etanşă prevăzută cu DA
elemente elastice pentru preluarea dilatării
uleiului
b) buşonul de umplere etanş prevăzut cu DA
posibilitatea de sigilare
c) flanşele prevăzute cu ecrane de DA
uniformizarea câmpului
d) garnituri rezistente la produse DA
petroliere, ozon, etc.
Se va completa de
e) borna primară realizată din
Furnizor

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 1.3.C3A - 3


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
Se va completa de
f) tip bornă
Furnizor
g) eticheta separată pentru condensator DA
5.1.2 Elementul inductiv
a) construcţie etanşă DA
b) buşon de umplere şi de golire cu DA
posibilităţi de sigilare
c) accesorii pentru conectare la TIF NU
(bobină de blocaj pentru telefonie şi
separator/ eclisă pentru legarea la
pământ)

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
d) protecţie anticorozivă prin zincare la DA
cald min. 80 µ
e) etanşarea cutiei de borne IP 54 şi DA
posibilităţi de sigilare
f) bornele înfăşurării de măsură incluse în
DA
sistemul de tranzacţii comerciale
prevăzute cu sistem de sigilare
g) vizor indicator al nivelului de ulei şi DA
pernă de aer pentru dilatarea uleiului
h) eticheta cu schema electrică şi marcarea DA
bornelor amplasată pe interiorul
capacului cutiei de borne
i) eticheta cu fabricantul, tipul uleiului şi DA
cantitatea de ulei din partea inductivă,
amplasată în zona buşonului de umplere
5.1.3 Carcasa izolantă
a) din porţelan culoare brună la exterior şi DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
interior, fără defecte de glazură
b) din material compozit, pe bază de
-
cauciuc siliconic
6 MARCAREA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


6.1 Toate bornele marcate conf. CEI 60044-5 DA
6.2 Marcarea cu vopsea a punctelor de DA
prindere pentru ridicare
6.3 Conţinutul etichetei transformatorului DA
conform CEI 60044-5
7 ÎNCERCĂRI
7.1 Condiţii impuse încercărilor de tip şi DA
individuale: conform CEI 60044-5
7.2 Încercările vor fi efectuate în laboratoare DA
certificate conform EN ISO/CEI 17025
7.3 Numele laboratorului de testare
a) pentru încercările de tip
b) pentru încercările individuale
8 CONDIŢII DE ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
8.1 Condiţii de asigurare a calităţii, protecţiei
mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă DA
conform legislației în vigoare
9 CONDIŢII DE FIABILITATE
9.1 Durata minimă de viaţă garantată ani 40
9.2 Disponibilitatea minimă % 99,97
9.3 Rata de defectare 1/ani ≤2,5x10-5

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 1.3.C3A - 4


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
Timpul mediu de bună funcţionare ani >25
9.4
între două reparaţii (MTBF)
9.5 Intervalul dintre două inspecţii ani
vizuale/activităţi de mentenanţă
consecutive
10 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MONTARE
10.1 Ambalare în lăzi de lemn câte un DA
transformator în ladă
10.2 Elementele condensator ambalate separat DA
10.2 Poziţie de transport Conform CEI 62271--1 şi
NTI-TEL-E-027-2009-00

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
10.3 Lada prevăzută cu semnalizatoare de şocuri DA
10.4 Marcare şi etichetare ladă conform
DA
NTI-TEL-E-027-2009-00
11 MONTARE
Timp necesar montării pe suport şi zile
racordării la circuitele primare şi
secundare a unei set de trei
transformatoare de tensiune
12 DIMENSIUNI DE GABARIT ŞI MASE
a) dimensiuni de gabarit mm
b) masa transformatorului kg
c) masa uleiului electroizolant kg
13 LIMITA OFERTEI
Furnitura va include de asemenea:
a) suporţi metalici de montaj NU
b) piese de rezervă/piese de schimb NU
c) scule şi dispozitive necesare pentru NU

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
montare şi mentenanţă
d) anexe clemele de racordare la circuitul DA
de înaltă tensiune şi la pământ
DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


13.1 Lista cu piese de schimb şi cu scule DA
speciale de întreţinere recomandate
13.2 Lista încercărilor de tip, individuale şi pe DA
şantier
13.3 Rapoartele de încercări de tip DA
13.4 Tabele cu caracteristici tehnice garantate DA
13.5 Desene, prospecte, cataloage, scurtă DA
descriere
13.6 Liste de referinţă DA
*)
Notă : La faza PT de execuție, după cunoașterea echipamentelor și cablurilor furnizate, proiectantul va
realiza un calcul acoperitor al sarcinii secundare al transformatoarelor de tensiune și va stabili valoarea
normată pentru.

Fabricant: Semnătura:

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 1.3.C3A - 5


ANEXA 3.1.C3B - CERINŢE TEHNICE
SOLICITATE ŞI GARANTATE
TRANSFORMATOR DE MĂSURARE DE TENSIUNE 400 kV
PENTRU TIF
TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP TRANSFORMATOR DE TENSIUNE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC
1.1 Tensiunea nominală kV 400
1.2 Tensiunea cea mai ridicată pentru
kV 420
echipament Um
1.3 Frecvenţa Hz 50
1.4 Curentul de scurtcircuit al reţelei kA 40
1.5 Modul de conectare a neutrului reţelei
- cu neutrul legat direct la pământ N.l.p
1.6 Tensiunea de ţinere faţă de
pământ
a) la impuls de trăsnet (1,2/50 μs) kVmax 1425
b) la impuls de comutaţie
kVmax
(250/2500μs) 1050
c) la frecvenţa industrială (50 Hz,
kVef 630
1 min.)
2 CONDIŢII CILMATICE ŞI DE MEDIU

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.1 Loc de montaj Exterior
2.2 Temperatura maximă a aerului
C 40
ambiant
2.3 Temperatura maxima a mediilor
C 35

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


zilnice
2.4 Temperatura minimă C -30
2.5 Umiditate relativă la temperatura
% 100
de 250C
2.6 Altitudinea maximă a locului de
m 1000
montaj
2.7 Gradul de poluare III
2.8 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 2,5
2.9 Gradul de agresivitate al atmosferei Mediu
2.10 Grosimea stratului de chiciură cu
mm 24
densitatea de 0,75 daN/dm3
2.11 Viteza maximă a vântului
- fără chiciură m/s 36
- cu chiciură m/s 22
2.12 Calificarea seismică. Intensitatea
seismică maximă (acceleraţia la
nivelul solului)
- solicitarea în plan orizontal; 3
amortizare 5% nivel AF3 m/s 2
acceleraţie

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 1.3.C3B - 1


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
3 CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
3.1 CARACTERISTICI ELECTRICE
3.1.1 Tensiunea cea mai ridicată pentru kV 420
echipament
3.1.2 Tensiunea nominală primară a
kV 400
transformatorului
3.1.3 Numărul înfăşurărilor secundare 4
3.1.4 Tensiunea nominală a înfăşurărilor
secundare:
a) înfăşurare de măsură pentru
100/√3
tranzacții comerciale V

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
100/√3
b) înfășurare de măsură
c) înfăşurare de protecţie V 100/√3
d) înfăşurare de protecţie V 100/√3
3.1.5 Factorul de tensiune nominal
garantat:
- regim de durată 1,2
- 30 secunde 1,5
3.1.6 Putere limită de precizie*)
a) înfăşurare de măsură pentru
tranzacții comerciale VA 15
b) înfășurare de măsură VA 15
b) înfăşurare de protecţie VA 50
c) înfăşurare de protecţie VA 50
3.1.7 Puterea limită termică minimă VA 1300
3.1.8 Clasa de precizie garantată
a) înfăşurare de măsură pentru
tranzacții comerciale 0,2

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
b) înfășurare de măsură 0,2
b) înfăşurare de protecţie 3P
c) înfăşurare de protecţie 3P

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


3.1.9 Domeniul frecvenţei de funcţionare
în interiorul căruia sunt asiguraţi Hz 49,5-50,5
toţi parametrii nominali
3.1.10 Nivelul de descărcări parţiale:
a) măsurat la Um pC ≤10
b) măsurat la 1,2Um/√3 pC ≤5
3.1.11 Nivelul perturbaţiilor radio măsurat
µV <2500
la 1,1Um/√3
3.1.12 Nivelul de izolaţie al înfăşurării
primare faţă de pământ
a) tensiunea nominală de ţinere la
kV 630
frecvenţă industrială 50 Hz, 1 min.
b) tensiunea de ţinere a izolaţiei la
impuls de tensiune forma de undă kVef 1425
1,2/50 µs
c) tensiunea de ţinere a izolaţiei la
kVmax 1050
impuls de comutaţie (250/2500μs)
3.1.13 Capacitate:
- capacitatea nominală a braţului
de înaltă tensiune a elementului pF 2500
capacitiv
- numărul de elemente capacitive

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia B Anexa 1.3.C3B - 2


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
3.1.14 Tensiunea de ţinere a izolaţiei
kV 3
înfăşurărilor secundare
3.1.15 Tensiunea de ţinere a bornei
legate la pământ a înfășurării kV 3
primare
3.1.16 Tensiunea de încercare a bornelor
de joasă tensiune expuse la kV 10
intemperii
3.1.17 Factorul de pierderi dielectrice al
0,005
izolaţiei divizorului capacitiv maxim
3.1.18 Valoarea maximă a tg a elementului

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
capacitiv pentru care transformatorul
rămâne în clasa de precizie garantată
3.1.19 Coeficientul de temperatură al
1/K
capacităţii divizorului capacitiv
3.1.20 Prevăzut cu accesorii pentru conectarea la DA, numai pentru fazele
TIF R și T
3.1.21 Dispozitiv de protecţie la supratensiuni DA
3.1.22 Valoarea supratensiunii transmise
kV 1,6
din primar în secundar
3.1.23 Stabilitatea înfășurărilor la scurtcircuit
DA
secundar timp de 1 s
3.1.24 Supratemperatura maximă a
K 60
înfăşurărilor
3.1.25 Respectă condiţiile privind ferorezonanţa DA
3.1.26 Respectă condiţiile privind răspunsul în
DA
regim tranzitoriu a înfăşurărilor de protecţie
3.2 CONDIŢII PENTRU IZOLAŢIA EXTERIOARĂ

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
3.2.1 Raportul: distanţa de izolare pe
≤4
suprafaţa/distanţa de arc
3.2.2 Materialul carcasei care formează izolaţia
Porţelan/Compozit
exterioară

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


3.3 CONDIŢII PENTRU MEDIUL IZOLANT INTERIOR
3.3.1 Izolaţia interioară a elementului
condensator; ulei și hârtie-ulei:
- ulei mineral pentru condensatoare DA
- ulei sintetic DA
- hârtie celulozică DA
- hârtie celulozică şi film DA
3.3.2 Izolaţia interioară a părţii inductive:
- ulei mineral (conform pct 2.3.1.2 din NTI- DA
TEL-E-027-2009-00)
4 CERINŢE DE REZISTENŢĂ MECANICĂ
4.1 Eforturi statice minime aplicate
succesiv, admise la borne N 3000
longitudinal, transversal şi vertical)
5 CERINŢE CONSTRUCTIVE
5.1 Tipul constructiv capacitiv
5.1.1 Elementul condensator
a) construcţie etanşă prevăzută cu elemente
DA
elastice pentru preluarea dilatării uleiului
b) buşonul de umplere etanş prevăzut cu
DA
posibilitatea de sigilare

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 1.3.C3B - 3


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
c) flanşele prevăzute cu ecrane de
DA
uniformizarea câmpului
d) garnituri rezistente la produse petroliere,
DA
ozon, etc.
Se va completa de
e) borna primară realizată din
Furnizor
Se va completa de
f) tip bornă
Furnizor
g) eticheta separată pentru condensator DA
5.1.2 Elementul inductiv

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
a) construcţie etanşă DA
b) buşon de umplere şi de golire cu
DA
posibilităţi de sigilare
c) accesorii pentru conectare la TIF (bobină
de blocaj pentru telefonie şi
DA
separator/eclisă pentru legarea la
pământ)
d) protecţie anticorozivă prin zincare la cald
DA
min. 80 µ
e) etanşarea cutiei de borne IP 54 şi
DA
posibilităţi de sigilare
f) bornele înfăşurării de măsură incluse în
sistemul de tranzacţii comerciale DA
prevăzute cu sistem de sigilare
g) vizor indicator al nivelului de ulei şi pernă
DA
de aer pentru dilatarea uleiului
h) eticheta cu schema electrică şi marcarea

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
bornelor amplasată pe interiorul capacului DA
cutiei de borne
i) eticheta cu fabricantul, tipul uleiului şi
cantitatea de ulei din partea inductivă, DA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


amplasată în zona buşonului de umplere
5.1.3 Carcasa izolantă
a) din porţelan culoare brună la exterior şi
DA
interior, fără defecte de glazură
b) din material compozit, pe bază de cauciuc
siliconic
6 MARCAREA
6.1 Toate bornele marcate conf. CEI 60044-5 DA
6.2 Marcarea cu vopsea a punctelor de prindere
DA
pentru ridicare
6.3 Conţinutul etichetei transformatorului
DA
conform CEI 60044-5
7 ÎNCERCĂRI
7.1 Condiţii impuse încercărilor de tip şi
DA
individuale: conform CEI 60044-5
7.2 Încercările vor fi efectuate în laboratoare
DA
certificate conform EN ISO/CEI 17025
7.3 Numele laboratorului de testare
a) pentru încercările de tip
b) pentru încercările individuale

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 1.3.C3B - 4


TRANSFORMATOR DE TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
NR.
IEC 60186, IEC 60044-2 SOLICITATE GARANTATE
CRT.
NTI-TEL-E-027-2009-00 400 kV 400 kV
8 CONDIŢII DE ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
8.1 Condiţii de asigurare a calităţii, protecţiei
mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă DA
conform legislației în vigoare
9 CONDIŢII DE FIABILITATE
9.1 Durata minimă de viaţă garantată ani 40
9.2 Disponibilitatea minimă % 99,97
9.3 Rata de defectare 1/ani ≤2,5x10-5
9.4 Timpul mediu de bună funcţionare
ani >25
între două reparaţii (MTBF)
9.5 Intervalul dintre două inspecţii

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
vizuale/activităţi de mentenanţă ani
consecutive
10 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MONTARE
10.1 Ambalare în lăzi de lemn câte un DA
transformator în ladă
10.2 Elementele condensator ambalate separat DA
10.2 Poziţie de transport Conform CEI 62271-1 şi
NTI-TEL-E-027-2009-00
10.3 Lada prevăzută cu semnalizatoare de şocuri DA
10.4 Marcare şi etichetare ladă conform
DA
NTI-TEL-E-027-2009-00
11 MONTARE
Timp necesar montării pe suport şi zile
racordării la circuitele primare şi
secundare a unei set de trei
transformatoare de tensiune
12 DIMENSIUNI DE GABARIT ŞI MASE

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
a) dimensiuni de gabarit mm
b) masa transformatorului kg
c) masa uleiului electroizolant kg
13 LIMITA OFERTEI

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


12.1 Furnitura va include de asemenea:
a) suporţi metalici de montaj NU
b) piese de rezervă/piese de schimb NU
c) scule şi dispozitive necesare pentru
NU
montare şi mentenanţă
d) anexe clemele de racordare la circuitul de
DA
înaltă tensiune şi la pământ
13 DOCUMENTAŢIA MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI
13.1 Lista cu piese de schimb şi cu scule speciale
DA
de întreţinere recomandate
13.2 Lista încercărilor de tip, individuale şi pe
DA
şantier
13.3 Rapoartele de încercări de tip DA
13.4 Tabele cu caracteristici tehnice garantate DA
13.5 Desene, prospecte, cataloage, scurtă
DA
descriere
13.6 Liste de referinţă DA
*)
Notă : La faza PT de execuție, după cunoașterea echipamentelor și cablurilor furnizate, proiectantul va
realiza un calcul acoperitor al sarcinii secundare al transformatoarelor de tensiune și va stabili valoarea
normată.

Fabricant: Semnătură:

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia B Anexa 1.3.C3B - 5


ANEXA 3.1.C4 - CERINŢE TEHNICE
SOLICITATE ŞI GARANTATE
DESCĂRCĂTOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE
DESCĂRCĂTOR DE Î.T. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Nr.
IEC 60099-4; IEC 60099-5 SOLICITATE GARANTATE
crt.
NTI-TEL-E-022-2008-00 400 kV 400 kV
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP DESCĂRCĂTOR
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Tensiunea maximă de funcţionare a
kV 420
sistemului
1.2 Tensiunea nominală a reţelei kV 400
1.3 Nivelul de izolaţie la impuls de trăsnet
kVmax 1425
1,2/50 µs
1.4 Durata maximă a defectului cu
s 3
pământul
1.5 Valoarea maximă a supratensiunilor
u.r. 1,4 - 1,5
temporare (pe durata 10 s - 1 s)
1.6 Curentul de scurtcircuit al reţelei kA 40
1.7 Frecvenţa nominală Hz 50
1.8 Modul de conectare a neutrului reţelei
- neutrul direct legat la pământ - N.l.p
2 CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj Exterior
2.2 Temperatura maximă a aerului ambiant °C 40

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.3 Valoarea medie a temperaturii
°C 35
măsurată pe o perioadă de 24 ore
2.4 Temperatura minimă °C -30
2.5 Umiditate relativă la temperatura de
% 100

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


25°C
2.6 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000
2.7 Radiaţia solară maximă W/m2 ≥1000
2.8 Nivel de poluare III
2.9 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 2,5
2.10 Gradul de agresivitate al atmosferei - Mediu
2.11 Grosimea stratului de chiciură mm 24
2.12 Viteza maximă a vântului
- fără chiciură m/s 36
- cu chiciură m/s 22
3 CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE
3.1 Tipul constructiv - oxizi metalici
3.2 Izolaţie externă - Ceramic/compozit
3.3 Linia de fugă minimă la Umax cm/kV 2,5
3.4 Protecţia contra coroziunii - DA
3.5 Asigurarea împotriva exploziilor - DA
3.6 Calificare seismică (acceleraţia la 2
m/s AG3(3 m/s2)
nivelul solului)
4 CARACTERISTICI ELECTRICE
4.1 Tensiunea nominală kVef ≥335
4.2 Tensiunea maximă la funcţionarea
kVef ≥255
continuă

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C4 - 1


DESCĂRCĂTOR DE Î.T. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Nr.
IEC 60099-4; IEC 60099-5 SOLICITATE GARANTATE
crt.
NTI-TEL-E-022-2008-00 400 kV 400 kV
4.3 Supratensiunea temporară admisă
- la 1 s kVef ≥385
- la 10 s kVef ≥365
4.4 Curentul nominal de descărcare (unda
kAv ≥10
8/20 µs)
4.5 Nivel de protecție:
-Tensiunea reziduală la 10 kA undă
≤810
8/20 µs
≤ 750 kVv
- Tensiunea reziduală la 2000 A undă
30/60 µs
4.6 Capabilitatea de descărcărcare:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
-Curent de mare amplitudine (undă ≥ 100 kA
4/10 µs)
-Curent de lungă durată (undă de ≥ 1000 kA
2000 µs)
-Capabilitatea de descărcare a DA
energiei (kJ/kV Un)
4.7 Clasa de descărcare a liniei ≥3
4.8 Curentul nominal de scurtcircuit kA 40
4.9 Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un pC ≤10
5 CARACTERISTICI MECANICE
5.1 Forţa admisibilă în terminal:
5.1.1 Pentru descărcătoare cu carcasa de
kN ≥2
porţelan
5.1.2 Pentru descărcătoare cu carcasa din
kN ≥1
material compozit
5.2 Momentul minim de rupere kNm 6

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
6 CONDIŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI FIABILITATE
6.1 Durata de viaţă estimată ani ≥30
6.2 Rata defectărilor %/an ≤0,005
6.3 Parametrii indicaţi de fabricant pentru
DA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


verificarea stării în exploatare
6.4 Durata la care fabricantul recomandă
DA
verificarea stării în exploatare
7 CONDIŢII DE IDENTIFICARE
7.1 Plăcuţă indicatoare pentru descărcător DA
7.2 Plăcuţă indicatoare pentru contorul de descărcări
DA
electrice
8 LIMITA OFERTEI
8.1 Furnitura va include:
- Contor de descărcări electrice aferent DA
descărcătorului
- Suport izolant de fixare DA
- Inel ecran de repartiţie DA
- Elemente de asamblare DA
9 CONDIŢII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR DE TIP, INDIVIDUALE ŞI DE RECEPŢIE
9.1 Conform IEC 60099-4 DA
10 CONDIŢII DE ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
10.1 Condiţii de asigurarea calităţii şi protecţia
mediului conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS DA
18001
11 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI
11.1 Rapoarte ale încercărilor electrice de tip DA

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C4 - 2


DESCĂRCĂTOR DE Î.T. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Nr.
IEC 60099-4; IEC 60099-5 SOLICITATE GARANTATE
crt.
NTI-TEL-E-022-2008-00 400 kV 400 kV
11.2 Rapoarte ale încercărilor mecanice DA
11.3 Rapoarte ale încercărilor climatice şi de mediu DA
11.4 Documente de certificare ale laboratoarelor de
DA
încercări implicate
11.5 Raport de încercări de recepţie DA
11.6 Desene, prospecte, cataloage, scurtă descriere DA
11.7 Instrucţiuni de montaj individuale sau pentru
DA
fiecare colet
11.8 Liste de referinţe DA
B. CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE ALE DESCĂRCĂTORULUI

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
12 Tensiunea reziduală pentru curenții de
descărcare: kVmax
- 0,5 kA (undă 30/60 µs)
- 1 kA (undă 30/60 µs)
- 2 kA (undă 30/60 µs)
- 5 kA (undă 8/20 µs)
- 10 kA (undă 8/20 µs)
- 20 kA (undă 8/20 µs)
13 Tensiunea de ținere la impuls de trăsnet (1,2/50 kVmax
µs) a carcasei
14 Tensiunea de ținere la frecvență industrială, kVef
50 Hz, 1 min., în stare umedă, a carcasei
15 Energia disipată kJ/kV
16 Tensiunea de referinŃă minimă V
17 Curentul de referință A
C. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SPECIFICE ALE DESCĂRCĂTORULUI
18 Numărul de elemente componente pe fază

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
19 Volume şi greutăți:
- greutatea totală pe fază kg
- înălțimea maximă totală mm
20 Tensiunea de izolare a conductorului dintre kV

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


descărcător şi contor
D ASIGURAREA PROPRIETĂȚILOR MECANICE ŞI ELECTRICE x
21 Rezultate şi documente de atestare a încercărilor
electrice de tip (nr. doc.)
22 Rezultate şi documente de atestare a încercărilor
mecanice (nr. doc.)
23 Rezultate şi documente de atestare a încercărilor
la condiții de mediu (nr. doc.)
24 Numele laboratorului de încercare
25 Indicatori de fiabilitate şi mentenanță
- fiabilitate (MTBF)
- disponibilitate (A)
- mentenabilitate (MTTR)
- durata de viață

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C4 - 3


ANEXA 3.1.C5 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI
GARANTATE
ANSAMBLU LANŢ DUBLU DE IZOLATOARE

LANŢ DUBLU DE IZOLATOARE DATE TEHNICE DATE TEHNICE


Nr. IEC 60383, CEI 60120, SOLICITATE GARANTATE
crt. NTI-TEL-E-032
400 kV 400 kV
FABRICANT
TIP LANŢ DE IZOLATOARE
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
1.2 Tensiunea maximă de funcţionare a kV 420
sistemului
1.3 Frecvenţa nominală Hz 50
2 CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj Exterior
2.2 Temperatura maximă a aerului ambiant °C 40
2.3 Valoarea medie a temperaturii măsurată
°C 35
pe o perioadă de 24 ore
2.4 Temperatura minimă °C -30
2.5 Umiditate relativă la temperatura de 25°C % 100
2.6 Radiaţia solară maximă W/m2 1000
2.7 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000
2.8 Gradul de poluare III
2.9 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 2,5
2.10 Gradul de agresivitate al atmosferei puternic
2.11 Grosimea stratului de chiciură mm 24

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.12 Viteza maximă a vântului
- fără chiciură m/s 36
- cu chiciură m/s 22
3 CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


3.1 Tipul constructiv De
întindere/susţinere
3.2 Tip izolator Tijă unică
3.3 Modul de fixare a lanţului la rigla staţiei “V”
3.4 Materialul izolatorului compozit
- inele de protecŃie;
Otel
- nucă Fonta
- ochi; Otel forjat
- jug; Otel
- armături; Otel
- splint/agrafă de siguranță; Otel inox
3.5 Tipul de prindere la stâlp Corespunzător
stâlpului existent
3.6 Lungimea lanțului mm Conform prospect
3.7 Inelele de protecție Conform desene
executie
-formă
-dimensiuni mm
-material
3.8 Distanta de izolare în aer mm Conform proiect

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C5 - 1


LANŢ DUBLU DE IZOLATOARE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
Nr. IEC 60383, CEI 60120, SOLICITATE GARANTATE
crt. NTI-TEL-E-032
400 kV 400 kV
3.9 Lungimea liniei de fugă la tensiunea mm Conform grad
maximă de 420 kV poluat poluare
(≥ 10500)
3.10 Sarcina de rupere electromecanică kN Conform numar
ramura/lant
3.11 Sarcina de lucru maximă admisibilă kN Idem
3.12 Grosimea stratului de zinc µm 86
3.13 Diametrul parții izolante:
- Tijă centrală Conf. desen execuție
- Fuste Conf. desen execuție

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.14 Masa lanțului de izolatoare kg Conform prospect
3.15 Mod de livrare Conform contract
3.16 Mod de marcare Conform CEI
4 CARACTERISTICI ELECTRICE
4.1 Tensiunea de lucru kV 400
4.2 Tensiunea de Ńinere la impuls de trăsnet
kVmax >1550
în stare uscată 1,2/50 µs-valoare de varf
4.3 Tensiunea de 50% conturnări la impuls
kVmax <1930
de trăsnet în stare uscată (1,2/50 μs)
4.4 Tensiunea de apariţie a efectului corona kV 1,1x420/√3
4.5 Curentul de scurtcircuit timp de 1
kA 50
secundă
4.6 Nivelul maxim de interferenţă radio la
μV 2500
1,1xUm/√3 (RIV)
4.7 Tensiunea de ținere 1 minut sub ploaie
kVef >680
la frecvența industrială

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
4.8 Tensiunea de Ńinere la impuls de
comutație 250/2500 µs valoare de vârf:
- stare uscată kVmax 1100
- stare umedă kVmax >1050

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


4.9 Curentul de scurt-circuit kA/sec. 31.5 (40)
5 CONDIŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI FIABILITATE
5.1 Durata de viaţă Min 30 de ani
6 CONDIŢII DE ASIGURAREA CALITĂŢII
6.1 Condiţii de asigurare a calităţii ISO 9001
7 DOCUMENTATIA TEHNICA MINIMALA CE SE VA REMITE IN CADRUL OFERTEI
7.1 Lista cu piese de rezervă DA
7.2 Lista incercarilor de tip, individuale DA
7.4 Desene, prospecte DA
7.5 Grafic privind uzura contactelor în funcţie de DA
valorile curenţilor de scurtcircuit
7.6 Un set de rapoarte de încercare pentru testele de DA
tip
7.7 Liste de referinţe DA

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C5 - 2


ANEXA 3.1.C6 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI
GARANTATE - CLEME DE ÎNALTĂ TENSIUNE

CLEME DE ÎNALTĂ TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE


CEI 60383, CEI 61109, CEI 60120, CEI 61284, SOLICITATE GARANTATE
Nr.
crt. CEI 60694, BS 3288-1
400 kV 400 kV
NTI-TEL-E-037-2009-00
FABRICANT
TIP CLEME
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC
1.1 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
1.2 Tensiunea maximă de funcţionare a 420

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
sistemului
1.3 Capacitatea de transport a curentului la A 2000
temperatura mediului 30C şi temperatura
aerului 20C
1.4 Stabilitate termică la scurtcircuit 1s kAef 40
1.5 Stabilitate electrodinamică la scurtcircuit kAmax 100
1.2 Frecvenţa nominală Hz 50
2 CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Loc de montaj Exterior
2.2 Temperatura maximă a aerului ambiant °C 40
2.3 Valoarea medie a temperaturii măsurată pe °C 35
o perioadă de 24 ore
2.4 Temperatura minimă °C -30
2.5 Umiditate relativă la temperatura de 25°C % 100
2.6 Radiaţia solară maximă W/m2 1000
2.7 Altitudinea maximă a locului de montaj m 1000

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.8 Gradul de poluare III
2.9 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 2,5
2.10 Gradul de agresivitate al atmosferei Mediu
2.11 Grosimea stratului de chiciură mm 24

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.12 Viteza maximă a vântului
- fără chiciură m/s 36
- cu chiciură m/s 22
3 CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE
3.1 Tipul anti-corona
3.2 Tipul de racord rigid-flexibil
flexibil-flexibil
3.3 Protecţie contra oxidării DA
3.4 Raportul între forţa de smulgere şi forţa de rupere 0,9
3.5 Soluţia de asamblare cu şuruburi
3.6 Sarcina de alunecare la clema de susţinere N 7500
3.7 Momentul de strângere în şuruburi N*m 45000
3.8 Sarcina minimă de aluinecare la clema de N 95%UTS cond.
întindere
3.9 Forţa specifică de contact pentru condiţii kN/bac 50
flexibile
3.10 Protecţia prin zincare μm 86
4 CONDIŢII DE ASIGURAREA CALITĂŢII
4.1 Condiţii de asigurare a calităţii Conform ISO 9001
5 ÎNCERCĂRI
5.1 Condiţii impuse încercărilor de tip şi individuale: DA
conform CEI 60044-5

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C6 - 1


CLEME DE ÎNALTĂ TENSIUNE DATE TEHNICE DATE TEHNICE
CEI 60383, CEI 61109, CEI 60120, CEI 61284, SOLICITATE GARANTATE
Nr.
crt. CEI 60694, BS 3288-1
400 kV 400 kV
NTI-TEL-E-037-2009-00
5.2 Încercări de tip conf. DIN-VDE 0212
P50, 53, 54
CEI 61284
CEI 60270
5.3 Încercări individuale conf. DIN-VDE 0210
T52, VDE 0103/82
VDE 0212 T53
6 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI
6.1 Lista cu piese de rezervă DA

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
6.2 Lista incercarilor de tip, individuale DA
6.4 Desene, prospecte DA
6.5 Grafic privind uzura contactelor în funcţie de valorile DA
curenţilor de scurtcircuit
6.6 Un set de rapoarte de încercare pentru testele de DA
tip
6.7 Liste de referinţe DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C6 - 2


ANEXA 3.1.C7 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE
ŞI GARANTATE
CABLU 400 kV MONOFAZAT ȘI ACCESORII
DATE TEHNICE
CABLU 400 kV ȘI ACCESORII DATE TEHNICE
Nr. GARANTATE DE
CEI 62067, CEI 60230 SOLICITATE
crt. FURNIZOR
NTI-TEL-E-045-2011-00
400 kV 400 kV
FABRICANT
TIP CABLU
A. CONDIȚII TEHNICE SOLICITATE
1 CONDIŢII IMPUSE DE SISTEM

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Tensiunea nominală a sistemului kV 400
Tensiunea maximă de funcţionare a
1.2 kV 420
sistemului
1.3 Frecvenţa nominală Hz 50
1.4 Mod de conectare a neutrului: - N.l.p.
1.5 Tensiunea de ţinere faţă de pământ -
a) la impuls de trăsnet (1,2/50 s) kVmax 1425
b) la impuls de comutaţie kVmax 1050
c)la frecvență industrială
- 50 Hz, 1 min uscat kVef 680
- 50 Hz, 1 min umed kVef 680
2 CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.1 Locul de montaj - exterior
2.2 Altitudinea maximă m <1000
2.3 Temperatura mediului ambiant
a) maximă °C +40
b) medie (24 h) a maximelor +35

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
°C
c) minimă -35
2.4 Temperatura solului la 1 m adâncime
a) maximă °C +25
b) minimă °C +5

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.5 Umiditate relativă maximă (la 40 °C ) % 100
2.6 Grosimea maximă a stratului de chiciură mm 24
2.7 Viteza maximă a vântului (h<10m) m/s 36
2.8 Intensitatea seismică maximă (acceleraţia m/s2 3
solului) conform CEI 60068 - 3 - 3
2.9 Rezistenţa termică specifică a solului k·m/w 1,0
3 CARACTERISTICI ELECTRICE
3.1 Tensiunea nominală kV 400
3.2 Curent nominal A 2000
3.3 Curent de scurtă durată (la 1s) kA 40
3.4 Curent de scurtcircuit, valoare de vârf kAmax 100
3.5 Factor de încărcare 1
3.6 Numărul de cabluri în paralel, pe fază 1
3.7 Suprasarcini admisibile
a) Pornind de la o sarcină iniţială care reprezintă 10% pentru 180 min.
50% din sarcina nominală 20% pentru 90 min.
30% pentru 60 min.
40% pentru 30 min.
50% pentru 15 min.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C7 - 1


DATE TEHNICE
CABLU 400 kV ȘI ACCESORII DATE TEHNICE
Nr. GARANTATE DE
CEI 62067, CEI 60230 SOLICITATE
crt. FURNIZOR
NTI-TEL-E-045-2011-00
400 kV 400 kV
b) Pornind de la o sarcină iniţială care reprezintă 10% pentru 60 min.
100% din sarcina nominală 20% pentru 30 min.
30% pentru 15 min.
40% pentru 8 min.
50% pentru 4 min.
4 CONDIȚII CONSTRUCTIVE SOLICITATE
4.1 Materialul conductorului Cu
4.2 Tipul izolaţiei
- cablu Izolaţie uscată
- capete terminale Uscată/SF6

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
4.3 Tipul ecranelor
- al conductorului - Semiconductor
- al izolației nr/mm Semiconductor
Metalic (Cu)
4.4 Barieră de protecție împotriva umezelii Longitudinală și
transversală
4.5 Materialul mantalei exterioare Polietilenă cu întârziere
la propagarea flăcării
4.6 Dispunerea fazelor În treflă
Linia de fugă minimă (pentru capetele mm
4.7 10000
terminale)
4.8 Locul de pozare pământ
4.9 Cablul dintr-o singură bucată (fără manșoane) DA
4.10 Furnitura va include toate accesoriile necesare pentru
instalare şi funcţionare corespunzătoare a cablurilor:
- terminale de exterior 1 ans
- terminalele pentru racordul la celulele GIS 1 ans

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- bazele izolante DA
- accesorii pentru împământare (cutii de împământare DA
cablu, continuitate, etc.)
- cleme de ÎT pentru racordarea în circuit DA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


5 CONDIȚII IMPUSE ÎNCERCĂRILOR
5.1 Încercări individuale conf. CEI 62067;
5.2 Încercări de tip 60230
6 CONDIȚII DE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
Conf. SR EN ISO
6.1 Condiții de asigurarea calității
9001, 9004
6.2 Condiții de mediu Conf. ISO 14001
6.3 Condiții de sănătate și securitate în muncă Conf. OHSAS 18001
7 CONDIȚII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
7.1 Condiții de livrare Conf. CEI 62271-1
7.2 Condiții de ambalare Conf. CEI 62271-1
7.3 Condiții de transport Conf. CEI 62271-1
7.4 Condiții de depozitare Conf. CEI 62271-1
8 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ MINIMALĂ CE SE VA REMITE ÎN CADRUL OFERTEI
Lista cu piese de schimb și scule speciale de
8.1 DA
întreținere recomandate
Lista încercărilor de tip, individuale, pe eșantion şi pe
8.2 DA
şantier
8.3 Tabele de date tehnice garantate, completate DA
8.4 Desene, prospecte, cataloage, descriere scurtă DA
8.5 Certificate de probe pentru testele de tip DA
8.6 Liste de referințe DA

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B Anexa 3.1.C7 - 2


DATE TEHNICE
CABLU 400 kV ȘI ACCESORII DATE TEHNICE
Nr. GARANTATE DE
CEI 62067, CEI 60230 SOLICITATE
crt. FURNIZOR
NTI-TEL-E-045-2011-00
400 kV 400 kV
B. CARACTERISTICI TEHNICE SPESPECIFICE
9. CARACTERISTICI ELECTRICE SPECIFICE
9.1 Secțiunea conductorului mm2
Rezistenţa maximă în curent continuu a /km
9.2
conductorului la 20°C
Rezistenţa maximă în curent alternativ a /km
9.3
conductorului la temperatura maximă
Rezistenţa maximă în curent continuu a ecranului /km
9.4
la 20°C
9.5 Capacitatea cablului F/km

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
9.6 Inductanţa cablului mH/km
9.7 Curent capacitiv A/km
9.8 Curent de punere la pământ A/km
9.9 Rigiditatea dielectrică kV/mm
Tangenta unghiului de pierderi a cablului (la
9.10 tensiune nominală, frecvență nominală și
temperatură maximă a conductorului)
Pierderi totale în circuit ((la tensiune nominală, kW/km
9.11 frecvență nominală și temperatură maximă a
conductorului)
Tensiunea ecranului:
9.12 - în regim normal; V/km
- la scurtcircuit v/km
kA(°C)
Curentul de scurtă durată (1s) pentru conductor și
9.13
temperatura finală a conductorului
kA(°C)

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Curentul de scurtă durată (1s) pentru ecranul
9.14
metalic și temperatura finală a ecranului metalic
9.15 Legarea la pământ a cablului - descriere
9.16 Lungimea de conturnare și lungimea liniei de fugă

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


a izolatorului (pentru capetele terminale)
a) lungimea de conturnare mm
b) lungimea totală a liniei de fugă mm
9.17 Nivelul maxim al perturbațiilor radio la 1,1xUm/√3 V
10 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SPECIFICE
10.1 Conductorul:
- tip constructiv
- material
- diametru mm
10.2 Izolația:
- material
- grosimea mm
10.3 Temperatura maximă a conductorului °C
10.4 Temperatura la finalul scurtcircuitului °C
10.5 Caracteristicile ecranului conductorului:
- material
- grosimea mm
10.6 Caracteristicile ecranului izolației:
- material
- grosimea mm
10.7 Caracteristicile ecranului metalic:
- material
- grosimea mm

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C7 - 3


DATE TEHNICE
CABLU 400 kV ȘI ACCESORII DATE TEHNICE
Nr. GARANTATE DE
CEI 62067, CEI 60230 SOLICITATE
crt. FURNIZOR
NTI-TEL-E-045-2011-00
400 kV 400 kV
10.8 Caracteristicile mantalei exterioare:
- material
- grosimea mm
10.9 Diametrul exterior al cablului mm
10.10 Numărul de cabluri în paralel pe fază
10.11 Lungimea de livrare/fază mm
10.12 Măsuri pentru protecția împotriva umezelii
10.13 Greutatea cablului pe unitatea de lungime kg/m
10.14 Tip constructiv capete terminale
10.15 Descriere și dimensiuni ale capetelor terminale

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
conform documentației nr.
10.16 Măsuri aferente capetelor terminale pentru preluarea
variațiilor de volum ale mediului de izolație
10.17 Măsuri de eliminare a necesității de schimbare uleiului
prin nepermiterea oxidării în contact cu aerul
10.18 Tipul și materialul garniturilor care asigură etanșarea
(pentru capetele terminale)
10.19 Măsuri împotriva oxidării părților metalice (pentru capetele
terminale)
10.20 Volume și greutăți (pentru capetele terminale):
- greutatea totală, inclusiv mediul de izolație kg
- greutatea mediului de izolație kg
11 CONDIŢII DE FUNCȚIONARE
11.1 Dispunerea fazelor (în linie, treflă, etc.)
11.2 Distanța între axele fazelor mm
11.3 Raza minimă de curbură mm
11.4 Forța maximă de tragere N

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
11.5 Distanța între conductoarele a 2 racorduri trifazate
mm
în același șanț
12 ASIGURAREA ANDURANȚEI MECANICE ȘI ELECTRICE A CABLULUI ȘI TERMINALELOR
12.1 Rezultatele și documentele de atestare a nr.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


încercărilor electrice de tip doc.
12.2 Rezultatele și documentele de atestare a nr.
încercărilor mecanice de tip doc.
12.3 Rezultatele și documentele de atestare a încercărilor la
condiții de mediu
12.4 Numele laboratorului de încercări
13 ASIGURAREA CONTROLULUI DE CALITATE A ANSAMBLULUI
13.1 Lista standardelor de asigurarea calității avute în
vedere la proiectare, execuție, probe, etc.
14 TRANSPORT, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
14.1 Dimensiuni și greutăți (pentru cablu):
a) lungimea maximă de cablu pe tambur m
b) greutatea fiecărui tambur kg
14.2 Date de transport (pentru capete terminale):
a) număr de colete pe pol
b) greutatea totală a fiecărui colet kg
14.3 Numărul de zile necesare montării și punerii în zile
funcțiune a unui ansamblu (3 poli)
15 INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
15.1 Intervalul între două inspecții vizuale consecutive
ale ansamblului

15.2 Numărul de ani de funcționare garantați, în

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C7 - 4


DATE TEHNICE
CABLU 400 kV ȘI ACCESORII DATE TEHNICE
Nr. GARANTATE DE
CEI 62067, CEI 60230 SOLICITATE
crt. FURNIZOR
NTI-TEL-E-045-2011-00
400 kV 400 kV
condiții normale de funcționare, fără intervenția
personalului de exploatare
15.3 Necesități de întreținere în perioada de viață a
ansamblului
16 ACCESORII
16.1 Lista accesoriilor standard incluse în furnitură
17 DOCUMENTAȚII TEHNICE
17.1 Lista și numărul de referință a documentelor
transmise în cadrul ofertei

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.1.C7 - 5


ANEXA 3.2.A. - LIVRĂRI ŞI GARANŢII

Ofertantul trebuie să precizeze durata livrării şi perioada de garanţie (în luni, de la data de adjudecare a
licitaţiei) pentru echipamentele solicitate în prezentul volum.

TERMEN DE TERMEN DE
NR. GARANŢIE GARANŢIE
DENUMIREA
CRT. SOLICITAT OFERIT
(luni) (luni)
Livrare echipamente circuite secundare, Conform
1
servicii interne Grafic de livrare
2 Documentaţie tehnică Conform contract

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Conform
3 Asistenţă tehnică pentru punerea în funcţiune
Grafic de lucrări
Conform
4 Asistenţă tehnică pentru punerea sub tensiune
Grafic de lucrări
5 Asigurare garanţii 24 luni de la PIF

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.A - 1


2.
1.
NR.
CRT.

TNP
TNCC

Cod document: C949RoSE/W6-001


FUNCŢIE
Achizitorul poate comanda totul sau o parte din ele.

Revizia:
ÎNTREŢINERE

UM
CANTITATE
ANEXA 3.2.F – SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALE DE

Anexa 3.2.F - 1
P.U.
Contractantul va completa lista, dacă este cazul, cu alte scule necesare pentru montaj şi punere în funcţiune.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
ANEXA 3.2.C1 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE
ŞI GARANTATE
CABINA DE RELEE TIP CONTAINER
DATE
NR. CABINA DE RELEE TIP CONTAINER DATE TEHNICE
U/M TEHNICE
CRT. conform NTI-TEL-S-015-2010 SOLICITATE
GARANTATE
FABRICANT ELECTROTEHNO
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP CEPA
1 DATE GENERALE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Gama temperaturii ambiante
1.1 - în condiţii specifice ºC -35º... 40º
- stocare/transport ºC -20º... 70º
Umiditate relativă în conformitate cu IEC
1.2 % min. 95
60068-2-3 (la 40ºC pentru 56 zile)
2 CERINŢE DE REALIZARE
2.1 Tip constructiv Container
Dimensiuni de gabarit
- lungime m
2.2 NTI-TEL-S-015-2010
- lăţime m
- înălţime m
2.3 Greutate kg
Structura de rezistenţă (baza, piesele de colţ,
2.4 Oţel
longeroane, traverse, stâlpi)
Panouri metalice tip
“sandwich” cu grosime
2.5 Pereţii laterali şi acoperişul
min. 60mm termoizolante

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
şi rezistente la foc
Tablă galvanizată şi
vopsită, izolată cu vată
2.6 Pardoseală minerală, acoperită cu

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


tego 18-20mm şi covor
antistatic
Tip “pod de cabluri
2.7 Podea tehnologică
electrice” hmin= 25cm
Părţile metalice vor fi
sablate înaintea aplicării
vopselei sintetice. 3
straturi de vopsea cu
2.8 Vopsirea construcţiei metalice gros. 0,8mm:
- strat inhibitor de
rugină
- strat intermediar
- strat definitiv
Plină, cu aceeaşi grad de
protecţie ca şi pereţii.
Dimensiuni
corespunzătoare
2.9 Uşă de acces
introducerii dulapurilor.
Uşa se va prevede în
interior cu dispozitiv
antipanică.
trape acces cu capace
2.10 Intrări cabluri
etanșe demontabile

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C1 - 1


DATE
NR. CABINA DE RELEE TIP CONTAINER DATE TEHNICE
U/M TEHNICE
CRT. conform NTI-TEL-S-015-2010 SOLICITATE
GARANTATE
Aparat de condiţionare aer
sistem SPLIT, funcţionare
“în pompă de căldură”, cu
2.11 Instalaţie de condiţionare aer agent frigorific ecologic şi
condensator răcit cu aer.
Alimentare electrică 230
V, 50 Hz
Corpuri de încălzire tip
convector electric.
2.12 Instalaţie de încălzire
Alimentare electrică 230
V, 50 Hz

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Intervalul de temperaturi
2.13 Termostat electronic de ambianţă
5ºC-30ºC
Corpuri de iluminat cu
2.14 Instalaţia electrică de iluminat normal
lămpi fluorescente
Corpuri de iluminat tip
2.15 Instalaţia electrică de iluminat de siguranţă blocuri autonome
fluorescente
Min. 2 prize 230C, 50Hz,
16A cu contact de
2.16 Instalaţia electrică pentru prize
protecţie racordate pe un
circuit P=2kW
2.17 Tablou electric de distribuţie Complet echipat
Conform strategiei
Instalaţia de detectare şi semnalizare a
2.18 Transelectrica – proiect
incendiului şi a efracţiei
cadru
Termostat cu contact de semnalizare,
temperatura minimă şi maximă, semnalizat în buc 2
2.19

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
sistemul SCADA
3 ASIGURAREA CALITĂŢII
3.1 Lista standardelor de calitate DA
3.2 Lista testelor de rutină DA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


4 DURATA DE VIAŢĂ A CONTAINERULUI
4.1 Durata normală de funcţionare ani 20
5 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ
5.1 Desene, prospect, catalog DA
5.2 Certificat de probe DA
5.3 Lista de referinţă DA
6 ALTE CONDIŢII SPECIFICE
Montaj pe suporţi metalici
verticali cu h=10cm, fixaţi
6.1 Condiţii de montaj pe amplasament
cu tălpi metalice pe o
platformă de beton
Scară dimensionată
Accesul de la cota terenului la cota de
6.2 corespunzător diferenţei
exploatare
de nivel
În minim două puncte la
benzi diferite ale prizei de
6.3 Legarea la pământ a containerului
pământ a stației (conform
NTI-TEL-S-015-2010

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C1 - 2


SPECIFICATIE ECHIPAMENT
TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL (TNCC)

APLICABIL: Linii 400 kV

NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE


CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
FABRICANT / PRODUCĂTOR: Se va completa
de către
ofertant
DENUMIRE ECHIPAMENT / MODEL: Se va completa
de către

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
ofertant
TIPUL PRODUSULUI: Se va completa
de către
ofertant
COD PRODUS / PART NUMBER: Se va completa
de către
ofertant
1. DATE TEHNICE: UM -
1.1. DATE TEHNICE GENERALE:
1.1.1. Curent nominal (In) A 1 şi/sau 5
1.1.2. Număr de intrări de curent buc 4
1.1.3. Tensiune nominală (Un) V 100
1.1.4. Număr de intrări de tensiune buc 5 (6)1
1.1.5. Frecvenţa nominală (fn) Hz 50
1.1.6. Suprasarcini admisibile:

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
1.1.6.a. - în circuitele de tensiune, mod continuu xUn 1,4
1.1.6.b. - în circuitele de curent, mod continuu xIn 4
1.1.6.c. - în circuitele de curent, timp de 1s xIn 100
1.1.7. Consumuri:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1.1.7.a. - în circuitele de tensiune Se va completa
VA de către
ofertant
1.1.7.b. - în circuitele de curent la In = 1A / 5A Se va completa
VA de către
ofertant
1.1.8. Număr de intrări analogice de semnal buc Se va completa
unificat: -20 la +20/4-20mA de către
ofertant
1.1.9. Memorie internă de tip EPROM sau flash da/nu da

1
Se recomandă ca TNCC-urile aferente cuplelor (indiferent de nivelul de tensiune) să aibă posibilitatea de
achiziţie a 2 seturi de tensiuni (cel puţin 6 tensiuni)

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 1


NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE
CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
1.1.10. Capacitate stocare în memoria internă de
până la 2 x numărul informaţiilor =
da/nu da
aproximativ dublul volumului
informaţional
1.1.11. În cazul căderii sursei de alimentare, nu da/nu da
este necesară reprogramarea
1.1.12. Ceas intern de timp cu semnalizarea lipsei
sincronizării şi baterie proprie cu da/nu da
semnalizarea nefuncţionării încorporate
1.1.13. Sincronizarea ceasului intern se va realiza
da/nu da
prin protocoalele specifice NTP/SNTP/PTP

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1.14. Greutate Se va completa
kg de către
ofertant
1.2. ALIMENTARE Ucc (prin convertor integrat):
1.2.1. Tensiune nominală (Un) Vcc 220
1.2.2. Variaţii admise %Un -20...+15
1.2.3. Consum max. W 5
1.2.4. Riplu maxim admis %Un 12
1.2.5. Întrerupere maximă admisă ms <50
1.3. INTRĂRI BINARE:
1.3.1. Număr: minim
64
buc
1.3.2. Număr suplimentar de intrări binare faţă
buc +20%
de necesarul tipului respectiv de celulă:
1.3.3. Tensiune de lucru: Vcc 220

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
1.3.4. Tensiunea minimă de activare: Vcc 154
1.3.5. Tensiunea maximă admisibilă (minim): Vcc 250
1.3.6. Consum pe o intrare: mA 5
1.4. CARACTERISTICI RELEE IEŞIRE/CONTACTE DE PUTERE:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1.4.1. Număr contacte buc (2)
1.4.2. Tensiune maximă de lucru Vcc 250
1.4.3. Curent admis contacte: continuu/0,5s A 5 / 30
1.4.4. Putere de închidere W 1250
1.4.5. Putere de deschidere (în circuite de c.c.
cu L/R=40ms) W ≥25
1.5. CARACTERISTICI RELEE IEŞIRE/CONTACTE SEMNALIZARE:
1.5.1. Număr contacte buc ≥4
1.5.2. Tensiune maximă de lucru Vcc 250
1.5.3. Curent admis contacte: mod continuu Se va completa
A de către
ofertant
1.5.4. Putere de închidere Se va completa
W de către
ofertant
1.5.5. Putere de deschidere Se va completa
W de către
ofertant

2
Se stabilesc în funcţie de volumul informaţional necesar a fi preluat pe fiecare tip de celulă/element

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 2


NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE
CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
1.6. DOTARE PANOU FRONTAL:
1.6.1. Display LCD pentru afişare date da/nu da
1.6.2. Butoane/chei de navigare da/nu da
1.6.3. Număr LED-uri configurabile şi
buc ≥8
programabile
1.7. CONDIŢII DE REALIZARE CONSTRUCTIVĂ:
1.7.1. Amplasament în dulap: - îngropat
1.7.2. Dimensiuni de montaj: - Rack 19”, 4U
1.7.3. Amplasarea bornelor de conexiuni: - prin spate
1.7.4. Sistemul de răcire procesor: - Fără ventilator
1.7.5. Grad de protecţie al carcasei/terminale conform
IP
IEC60529

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.8. TERMINALE, SECŢIUNE ADMISĂ PENTRU CONDUCTORI:
1.8.1. - pentru circuite de curent (cu şurub) mm2 ≤4
1.8.2. - pentru alte intrări/ieşiri (cu şurub) mm2 ≤2,5
2. FUNCŢII DE CONTROL:
2.1. MĂSURARE:
2.1.1.a. - curenţi: da/nu da
2.1.1.b. - insensibilitate minimă pentru măsura
%In 1
curentului:
2.1.1.c. - coeficient de resetare la revenire pentru
- 0,95
măsura curentului:
2.1.2.a. - tensiuni: da/nu da
2.1.2.b. - insensibilitate minimă pentru măsura
%Un 0,1
tensiunii:
2.1.2.c. - coeficient de resetare la revenire pentru
- 0,95
măsura tensiunii:

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.2. CALCUL:
2.2.a. - frecvenţă: da/nu da
2.2.b. - putere activă: da/nu da
2.2.c. - putere reactivă: da/nu da

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.2.d. - factor de putere (informativ): da/nu da
2.2.e. - energie activă (informativ): da/nu da
2.2.f. - energie reactivă (informativ): da/nu da
2.3. SEMNALE POZIŢII:
2.3.1. - duale pentru întreruptoare, separatoare,
da/nu da
separatoare de legare la pământ
3. FUNCŢII DE COMANDĂ:
3.1. COMENZI:
3.1.a. - închidere/deschidere întreruptor da/nu da
3.1.b. - închidere deschidere separatoare da/nu da
3.2. INTERBLOCAJE:
3.2.1. - asigură interblocaje electrice la nivel de
da/nu da
celulă
3.2.2. - asigură interblocajele electrice la nivel
de staţie prin intermediul mesajelor
da/nu da
GOOSE sau cablat la LCC pentru
tehnologia GIS
3.2.3. - posibilitate de anulare software a
interblocajelor, în mod separat pe fiecare
da/nu da
element de comutaţie primară din cadrul
celulei

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 3


NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE
CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
3.3. INTERFAŢĂ LOCALĂ OM-MAŞINĂ:
3.3.1. - afişează pe ecran LCD poziţia
echipamentelor primare din celulă şi da/nu da
mărimi electrice (3)
3.3.2. - permite efectuarea comenzilor locale
da/nu da
prin tastatură sau de pe LCD local
3.4. COMUNICAŢII:
3.4.a. - asigură comunicaţia cu nivelul „staţie”
da/nu da
prin protocol IEC 61850
3.5. CONTROL SINCRONISM:
3.5.1. posibilitate două realizare a seturi de
da/nu da
reglaje

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.5.2. domeniul de reglaj pentru diferenţa de
grade 5 la 75
unghi
3.5.3.a. - timp reglabil pt. căutare sincronism s 0 la 60
3.5.3.b - timp validare sincronizare s 0,1 la 1
3.5.4. domeniu reglaj diferenţă frecvenţă Hz 0 la 0,3
3.5.5. domeniu reglaj diferenţă amplitudine
%U 5 la 40
tensiune
3.5.6. domeniu reglaj lipsă tensiune %U 10 la 60
3.5.7. domeniu reglaj prezenţă tensiune %U 60 la 90
3.5.8. Eroarea de măsură pentru măsura
frecvenţei (pentru frecvenţe între 45 Hz şi mHz +/- 20
55 Hz)
4. FUNCŢII AUXILIARE:
4.1. Autotestare da/nu da
4.2. Autosupraveghere da/nu da

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
4.3. Înregistrator de evenimente da/nu da
5. ÎNCERCĂRI:
5.1. ÎNCERCĂRI DE IZOLAŢIE, CONFORM IEC 60255-5:
5.1.1 Pentru toate circuitele, cu excepţia kV c.a.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


circuitelor de curent continuu, intrări valoare
binare, interfeţe de comunicare eficace, 2,5
timp de
60 s
5.1.2 Circuite de curent continuu şi intrări kV c.c.
binare timp de 3,5
60 s
5.1.3 Încercări impuls kV (vârf) 5kV (vârf).
1,2/50 μs; 0,5J
5.2. ÎNCERCĂRI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ CONFORM IEC 60255-22-
1,2,4:
5.2.1 Încercări la undă oscilatorie amortizată cf. - -
IEC 60255-22-1
5.2.1.a - mod comun kV 2,5
5.2.1.b - mod diferenţial kV 2
5.2.2. încercări la descărcări electrostatice
kV(vârf) 8
cf. IEC 60255-22-2, cl. 3
5.2.3 încercări de imunitate la radiaţii

3
Se admite ca poziţia echipamentelor primare să fie afişată fie pe ecranul TNCC, fie pe un dispozitiv auxiliar
tip HMI, amplasat în imediata vecinătate a TNCC-ului

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 4


NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE
CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
electromagnetice V/m 10
cf. IEC 60255-22-2, cl. 3
5.2.4 încercări de imunitate la pertubaţii
tranzitorii rapide cf. IEC 60255-22-4.cl. A kV 4
5.3 ÎNCERCĂRI MECANICE CONFORM IEC 60255-21-1,2,3:
5.3.1 încercări la vibraţii sinusoidale
cl. 2
conform IEC 60255-21-1
5.3.2 încercari la şocuri şi zdruncinări
cl. 1
conform IEC 60255-22-2
5.3.3 încercări la seisme conform IEC 60255-
cl. 1
22-3
6. CONDIŢII AMBIENTALE:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
6.1 temperatura la funcţionare °C +5... +55
6.2 temperatura stocare °C -25… +55
6.3 temperatura transport °C -25...+70
6.4.1. Umiditate relativă: media anuală % 75
6.4.2. 56 zile/an % 93
6.4.3. fără condens da/nu da
7. INTERFEŢE DE COMUNICAŢIE:
7.1 Interfaţă de comunicaţie cu subsistemul
da/nu da
de control pe protocol IEC 61850
7.2 Interfaţă de comunicaţie cu sistemul de
monitorizare protecţii – prin FO pe da/nu da
protocol IEC 61850
7.3 Port de mentenanţă (Interfaţă de
comunicaţie seriala cu un calculator da/nu da
portabill)

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
7.4 Interfaţă de comunicaţie cu sistemul de
sincronizare prin GPS pe protocol IEC da/nu da
61850 (NTP/SNTP/PTP)
8. INDICATORI DE FIABILITATE:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


8.1 Siguranţa în funcţionare: Se va completa
h-1 de către
ofertant
8.2 Securitate: Se va completa
h-1 de către
ofertant
8.3 MTBF: Se va completa
h de către
ofertant
9. ASIGURAREA CALITĂŢII:
9.1 Lista standardelor respectate la
proiectarea / fabricarea / testarea da/nu da
produsului:
9.2 Lista testelor de rutină: da/nu da
10. DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ANEXATĂ:
10.1 Desene, catalog, manuale da/nu da
10.2 Lista referinţe da/nu da
10.3 Buletine verificări de tip şi de serie da/nu da
10.4 Softuri şi fişiere specifice IEC 61850 da/nu da
10.5 Licenţe de utilizare a softurilor livrate da/nu da
10.6 Kituri de instalare da/nu da

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 5


NR. TERMINAL NUMERIC DE COMANDĂ CONTROL DATE DATE TEHNICE
CRT. (TNCC): TEHNICE GARANTATE:
SOLICITATE:
10.7 Lista cu piese de schimb şi scule speciale
da/nu da
de întreţinere recomandate
10.8 Lista încercărilor de tip, individuale şi de
da/nu da
pe şantier

NOTĂ: Prezenta Anexă este în conformitate cu Anexa A din NTI-TEL-S-009-2010-01.

Ofertant, Semnătură,

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C2 - 6


ANEXA 3.2 C3- SPECIFICAŢIE ECHIPAMENT TERMINAL
NUMERIC DE DISTANŢĂ PENTRU GRUPA DE PROTECŢIE 1
(GP1) şi GRUPA DE PROTECŢIE 2 (GP2)
APLICABIL: Linii electrice lungi 400kV

CONDITII
NR. TERMINAL NUMERIC CONDITII GARANTATE
U/M
CRT. DE DISTANŢĂ CERUTE DE
OFERTANT
1. CONDITII GENERALE
– Intrări analogice
1.1 Curent nominal In A 1
(4 intrări ptr. curenţii liniei +1intrare

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
ptr. linia paralelă)
1.2 Tensiune nominală Un V 100
(3 intrări ptr. tensiuni de fază, 1
intrare ptr. U0, 1 intrare ptr. Uref.) nr 5
1.3 Frecvenţa nominală fn Hz 50
1.4 Suprasarcini admisibile:
- în circ. de tensiune, (continuu) %Un 140
- în circ.de curent, (continuu) xIn 4
- în circ.de curent, 1s xIn 100
1.5 Consumuri:
- în circ.de tensiune VA(cca) 0,5
- în circ.de curent la In=1A VA(cca) 0,1
ALIMENTARE UCC (PRIN CONVERTOR INTEGRAT)

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
1.6 Tensiune nominală Un cc V 220
1.7 Variaţii admise %Un -20...+15
1.8 Consum max. W 50

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1.9 Distorsiuni max. admise %Uncc 12
1.10 Intrerupere maximă admisă ms 50
INTRĂRI BINARE
1.11 număr minim 3x8
1.12 tensiune maximă V cc 250
1.13 consum pe o intrare W 0,5
Contacte iesire
1.14 număr contacte nr 3x8
1.15 curent admis: continuu/0,5s A 5 / 30
1.16 capacitate la închidere (în circuite cu W/VA 1250
L/R=40ms)
1.17 capacitate la rupere (în circuite de A 0,2
220Vcc, cu L/R=40ms)
LED
1.18 număr LED 2x8
1.19 montaj îngropat/aparent da/nu
1.20 greutatea kg.
1.21 dimensiuni mm.
1.22 grad protecţie al carcasei/terminale IP 51/20
Terminale, secţiune admisă ptr conductori

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 1


1.22 ptr circuite de curent (cu şurub) 2
mm ≤4
ptr alte intrări/ieşiri (cu şurub) 2
1.23 mm ≤2,5

1.23 ptr FO

2. INCERCĂRI
Incercări de izolaţie, cf CEI 60255-5
2.1.1 toate circuitele, cu excepţia circuite de cc, kVca 2 timp 60s
intrări binare, interfeţe de comunicare) valoare
eficace
2.1.2 circuite cc şi intrări binare kVcc
3,5
2,1.3 încercări impuls 5kV (vârf).

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1,2/50µs;0,5J
Incercări de compatbilitate electromagneticăCEM, cf CEI 60255-22-1,2,4
2.2.1 încercări la undă oscilatorie amortizată cf. kV
CEI 60255-22-1
- mod comun 2,5
- mod diferenţial 2
2.2..2 încercări la descărcări electrostatice kV(vârf) 8
cf. CEI 60255-22-2, cl. 3
2.2.3 încercări de imunitate la
radiaţii electromagnetice V/m 10
cf. CEI 60255-22-2, cl. 3

2.2.4 încercări de imunitate la pertubaţii kV


tranzitorii rapide cf. CEI 60255-22-4 4

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
cl. A
Incercări mecanice cf. CEI 60255-21-1,2,3
2.3.1 încercări la vibraţii cl. 2
sinusoidale cf. CEI 60255-21-

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.3.2 1
încercari la şocuri şi cl. 1
zdruncinări cf.CEI 60255-22-2
2.3.3 încercări la seisme cf.CEI 60255-22-3 cl. 1
3. CONDIŢII AMBIENTALE
3.1 temperatura la funcţionare °C -5... +55
temperatura stocare °C -25… +55
temperatura transport °C -25...+70
3.2 Umiditate relativă: media anuală % 75
56 zile/an % 93
fără condens da
4. INTERFEŢE DE COMUNICARE
4.1 Interfaţa de comunicare cu subsistemul de da/nu da
control – prin FO
4.2 Interfaţa de comunicare cu sistemul de da/nu da
monitorizare protecţii – prin FO
4.3 Interfaţa de comunicare cu sistemul de da/nu da
sincronizare prin GPS
4.4 Interfaţa de comunicare cu un calculator da/nu da
portabill – RS232

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 2


5. PROTECŢIA DE DISTANŢĂ [21]

5.1 Principiul de funcţionare da/nu minimă


impedanţă
5.2 Sistem de măsurare da/nu 6 sisteme de
– fază - pământ 3 măsurare
– între faze 3 independente
5.3 Caracteristica în planul R,jX
– fază - pământ Poligon
– între faze Poligon
5.4 Număr zone, inclusiv treapta de demaraj 5 trepte
5.5 Domeniu reglaje reactanţa X / treapta de Ώ/f la 1A 0,01 ÷ 250 Ω
reglaj
5.6 Domeniu reglaje rezistenţa R / treapta de Ώ/f la 1A 0,01 ÷ 250 Ω

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reglaj
5.7 Domeniu reglaje temporizări/treapta de s 0 ÷ 10 s
reglaj
– reglare continuă sau în trepte
– precizie ±1%
5.8 Domeniu reglaj unghi înclinare Z linie grd
/treapta de reglaj
5.9 Domeniu reglaj factor adaptare sc.circ. la. ko 0÷4
pământ/sc.circ între faze/treapta de reglaj RE /Rl
XE /Xl
5.10 Domeniu reglaj factor compensare Rm/Rl
influenţa liniei paralele Rm/Rl si Xm/Xl/ Xm/Xl
treapta de reglaj
5.11 Domeniu reglaj unghi direcţionare "în faţă" grd

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
/ "în spate"
5.12 Selectare ptr. fiecare zonă în parte : da/nu da
"direcţionat în faţă / în spate /
nedirecţionat".

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


5.13 Polarizare element direcţional :
- tensiune faze sănătoase (scurt circ. da/nu da
nesimetric.)
- memorie tensiune (scurtcirc.trifazat) da/nu da
5.14 Capacitate de selecţie a fazei avariate la da/nu da
sc. circ. fază-pământ
5.15 Capacitate discriminare da/ nu da
regim suprasarcină /
5.16 scurtcircuit
Valoare curent minim ptr. măsurarea Inom 0,1 ÷ 1 Inom
precisă a impedanţei de defect
5.17 Timpul minim de acţionare la sc.circ. la ms < 30 ms
0,5Z1 şi curent 2Inom
5.18 Timpul de revenire ms < 30 ms

5.19 Capacitatea de funcţionare în cazul da/nu Da


saturării transformatoarelor de curent
5.20 Capacitatea de funcţionare pe durata da/nu Da
procesului tranzitoriu al transformatoarelor
de tensiune (capacitive/inductive)

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 3


5.21 Eroarea maximă admisă la măsura zonei %
Z1 ∆Z /Z1
5.22 Eroarea maximă admisă temporizare %
∆t/ t
5.23 Capacitatea de functionare cu scheme
de teleprotectie:
-POTT da/n Da
-PUTT u Da
-DUTT da/n
-AUP u
da/n
6. PROTECŢIA MAXIMALĂ DE CURENT DE FAZĂ ŞI DE NUL, TEMPORIZATĂ
[50,50N,51,51N]
6.1 Domeniu reglaje curent de fază acţionare , u A 0,2 ÷ 25
treapta 1 I>> [50] da/n
u
6.2 Domeniu reglaje curent homopolar A 0,2 ÷ 25

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
acţionare , treapta 1 3 Io>>
6.3 [50N]
Domeniu reglaje curent de fază acţionare , A 0,2 ÷ 25
treapta 2 I> [51]
6.4 Domeniu reglaje curent homopolar A 0,2 ÷ 25
acţionare , treapta 2 3 Io> [51N]
6.5 Domeniu reglaje temporizare s 0 ÷ 30
independentă treapta 1
6.6 tI>>,t3Io>>
Domeniu reglaje temporizare s 0 ÷ 30
independentă treapta 2
6.7 tI>,t3Io>
Caracteristica temporizare
-dependentă: da/n Da Da
-normal inversă u Da Da
-foarte inversă da/n
-extrem inversă u

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
da/n
6.8 Caracteristica dependentă, domeniu reglaj
u s
factor Tp
da/n
6.9 Eroare maximă admisă curent acţionare u% 3

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


6.10 Eroare maximă admisă temporizare % 1
6.11 Timp minim acţionare la ms < 30 ms
Iscc=2 x Ireglat
6.12 Selectare mod operare:
- activ in permanenţă da/n Da
- activ la pierderea alimentării de la
Transf u Da
Tensiune
- activ la conectarea da/n Da
liniei pe un sc. circ.[50SOTF]
7. PROTECŢIE MAXIMALĂ DE CURENT HOMOPOLAR DIRECŢIONALĂ [50N, 51N, 67N]
7.1 Domeniu reglaje curent homopolar u A 0,2 ÷ 25
acţionare , treapta 1 3 Io>>
[50N] da/n
7.2 Domeniu reglaje curent homopolar A 0,2 ÷ 25
acţionare , treapta 2 3Io> [51N] u
7.3 Domeniu reglaje s 0 ÷ 30
temporizare t3Io>>, t3Io>
7.4 Domeniu reglaje unghi de maximă grad -180 ÷ +180 (0
sensibilitate [67N] ÷ 360)

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 4


7.5 Valoarea minimă ptr 3Uo pentru V 0,5 ÷ 10
acţionarea sigură a funcţiei de directionare
[67N]
7.6 Capacitatea de selecţie a fazei avariate la da/nu
sc.circ. fază-pământ
7.7 Posibilitatea blocării pe durata funcţionării da/nu
în regim incomplet de faze, în cadrul
ciclului RARM
7.8 Capacitatea de suprimare prin filtrare a da/nu
armonicii 3 şi superioare conţinute în
curentul homopolar.
7.9 Capacitatea de funcţionare cu scheme de
teleprotecţie:
-Comparaţie direcţie da/nu

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
7.10 Eroare maximă admisă curent acţionare % 3
7.11 Eroare maximă admisă temporizare % 1
8. PROTECŢIE MAXIMALĂ DE TENSIUNE [59]
8.1 Domeniu reglaje tensiune acţionare 1 ÷ 200
%Un
8.2 Domeniu reglaje temporizări t (Umax). s 0 ÷ 30
8.3 Valoarea raportului de revenire % 1÷1,2
8.4 Eroare maximă admisă tensiune acţionare % 3
8.5 Eroare maxima admisă temporizare % 1
9. BLOCAREA PROTECTIEI DE DISTANTA LA OSCILATII DE PUTERE [68]
9.1 Blocare protecţie de distanţă exclusiv zona da/nu
1 Z1
9.2 Blocare protecţie de distanţă toate zonele da/nu Da
Z1÷Z5

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
9.3 Capacitate de deblocare protecţie de distanţă da/nu Da
la suprapunerea unui sc.circuit
9.4 Criteriul utilizat ptr. detectarea oscilaţiilor viteza de scădere a
de putere. impedanţei aparente

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


măsurate.

10. PROTECŢIA LA IEŞIREA DIN SINCRONISM (MERS ASINCRON) [78]


10.1 Criteriul utilizat ptr. detectarea mersului viteza de scădere a
asincron impedanţei aparente
măsurate.

10.2 Domeniu de reglaj număr de cicluri de Nr.:


pendulaţii după care se comandă
declanşarea
10.3 Capacitatea de localizare a centrului de da/nu Da
pendulaţii
10.4 Capacitatea de determinare a momentului da/nu Da
optim de comandă a declanşării
11. PROTECŢIA LA SUPRASARCINĂ TERMICĂ [49]
11.1 Funcţionarea protecţiei cu "imagine da/nu Da
termica" cf..CEI 60255-8
11,2 Domeniu de reglaj a constantei de timp θ min 0 ÷ 1000
11,3 Domeniu de reglaj a curentului de bază Ibază/Ino 0 ÷ 400%
11.4 Considerarea încălzirii în regimul care da/nu
m Da
precede apariţiei suprasarcinii

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 5


12. PROTECŢIA LA CONECTAREA ÎNTRERUPTORULUI PE UN DEFECT [50SOTF]
12.1 Domeniu reglaj curent acţionare 0,1 ÷ 25
A

12.2 Timp de operare < 30


ms
12.3 Eroare maximă admisă rf. curent acţionare 3
%
13. REANCLANŞAREA AUTOMATĂ RAPIDĂ RAR [79]

13.1 RAR cu un singur ciclu


da/nu Da
13.2 Regimuri RAR admise: RAR-M
da/nu Da
13.3 Domeniu reglaj "Pauza de reanclanşare": s 0,1 ÷ 30
ptr. RAR-M

Domeniu reglaj "Pauza de blocare RAR" s 0,1 ÷ 30

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
13.4

13.5 Durata impulsului de anclanşare s 0,1 ÷ 30

13.6 Posibilitate blocare RAR la primirea unor da/nu Da


semnale interne şi externe (prin intrări
binare)

13.7 Posibilitatea blocării RAR şi declanşare da/nu Da


trifazată definitivă la apariţia unui al doilea
defect pe durata pauzei RAR-M

13.8 Declanşare trifazată a întreruptorului şi da/nu Da


blocare RAR-M în cazul discrepanţei între
comenzile de declanşare monofazate
transmise de grupele de protecţie1 si 2 .

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
13.9 Comanda de prelungire/accelerare zona 1 da/nu Da
protecţie de distanţă înainte sau după RAR

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


14. VERIFICARE SINCRONISM PTR. ANCLANŞAREA MANUALĂ [25] (NUMAI LA GP 1)

14.1 Domeniu reglaj Diferenţa admisă valori ale %Un 2 ÷ 400


tensiunilor de linie şi de bare
14.2 Domeniu reglaj Diferenţă admisă valori ale Hz 0,03 ÷ 2
frecvenţelor de linie şi de bare
14.3 Domeniu reglaj 5 la 60
a)Diferenţa admisă valori ale unghiului de grd s
fază între tensiunile de linie şi de bare 0 ÷ 30
b) durata de verificare
15. INREGISTRĂRI
15.1 a) număr minim înregistrări evenimente nr. nr. 250
păstrate în memorie nevolatilă
b) număr minim înregistrări date referitor la
acţionări ale funcţiilor de protecţie incluse
păstrate în memorie nevolatilă nr. 5
c) oscilograme la defecte:
-număr mărimi analogice (curenţi,
tensiuni) nr s
- număr minim mărimi numerice 8
(demaraje,declanşări funcţii protecţie)
d) durata înregistrări preavarie/ total
20
Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 6
16. LOCATOR DEFECTE
16.1 Prezentarea distanţei până la locul da/nu Da
scurtcircuit în:
-km.
-procente din lungimea totală a liniei

16.2 Prevederea compensării erorilor produse de : da/nu Da


- rezistenţa arcului electric Da
- influenţa cuplajului cu linia paralelă da/nu

17. MONITORIZĂRI
17.1 Prevederea Autosupravegherii & da/nu Da
Autotestării

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
17.2 Prevederea supravegherii alimentării de la da/nu Da
transformatorii de tensiune

17.3 Prevederea supravegherii alimentării de la da/nu Da


transformatorii de curent

17.4 Prevederea supravegherii curcuitelor de da/nu Da


declanşare bobine 1 +2 întreruptor
18. GRUPE DE REGLAJE
18.1 Număr grupe de reglaje disponibile nr Minim 4

19. DOTARE PANOU FRONTAL


19.1 Caracteristici afişor cu LCD
19.2 Caracteristici butoane/chei de navigare

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
19.3 Număr şi caracteristici LED
20. Indicatori de fiabilitate
Siguranţa în funcţionare (dependability) -1
20.1 h
Securitate (safety) -1
20.2 h

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


20.3 MTBF h
21. Asigurarea calităţii
21.1 Lista standarde rf. respectate la: da/nu da
proiectarea/fabricarea/ testarea
produsului.
22. Documente care trebuie anexate de ofertant
22.1 Catalog, Broşură, Manual da/nu da
22.2 Lista referinţe da/nu da
22.3 Buletine verificări de tip şi de serie da/nu da

NOTĂ: Această anexă este conformă cu Anexa A din NTI-TEL-S-003-2009-00.

Ofertant, Semnătura,

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C3- 7


ANEXA 3.2.C4 – CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI
GARANTATE
TERMINAL NUMERIC DE PROTECŢIE
DIFERENŢIALĂ DE BARE
DATE DATE
NR. TERMINAL NUMERIC DE PROTECŢIE
UM TEHNICE TEHNICE
CRT. DIFERENŢIALĂ DE BARE
SOLICITATE GARANTATE
FABRICANT SIEMENS
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
TIP 7SS523 UNITATE CELULĂ
1. STRUCTURA PROTECŢIEI
Unitate de Celulă (distribuită) pentru fiecare
1.1 da
celulă conectată la bare
Unităţile componente vor fi amplasate:
1.2
- descentralizat, în dulapuri de protecţie da
2. CONDIŢII GENERALE
2.1 Frecvenţa nominală fn Hz 50
Raport minim admisibil între curenţii nominali Inmax/
2.2 20
maxim şi minim ai celulelor conectate la bare Inmin
Curent nominal secundar în (4 intrări pentru
2.3 A 1
curenţii de fază şi nul)
Suprasarcină admisă:
2.4 - permanent x in 4
- 1s 100
Consum max. Admis ptr.:
2.5 VA
In = 1A 0,1

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Alimentare tensiune cc operativă
2.6 Tensiune nominală Un cc V 220
2.7 Variaţii admise %Un -20..+15
2.8 Consum max admis W 50

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.9 Riplu max admis % 15
2.10 Întrerupere max admisă ms 50
Intrări binare
Număr minim
2.11
- Unitatea de Celulă nr 16
2.12 Tensiune Vcc 220
2.13 Consum curent/intrare max mA 2
Contacte ieşire
2.14 Număr contacte nr 2x8
2.15 Curent max admis continu/0,5s A 5/30
2.16 Capacitate comutare închidere/rupere W/VA 1000/30
2.17 Tensiune de comutare Vac/cc 250
2.18 Curent max admis continu/0,5s A 5 / 30
LED
2.19 Număr minim admis nr 8
Afişor cu LCD
4 linii x 16
2.20 Nr linii x nr caractere minim nr
caractere
Condiţii constructive
2.21 Montaj îngropat/aparent da / nu în dulap
2.24 Greutate kg
2.25 Dimensiuni mmxmm

Cod document: C949RoSE/W3E-001 Revizia: Anexa 3.2.C4 - 1


DATE DATE
NR. TERMINAL NUMERIC DE PROTECŢIE
UM TEHNICE TEHNICE
CRT. DIFERENŢIALĂ DE BARE
SOLICITATE GARANTATE
2.26 Grad protecţie carcasă/terminale IP 20
Terminale, secţiune admisă ptr conductori
Circuite din interior dulap:
- Vcc mm2 min. 1,5
2.27
- Vca (măsură+protecţie) mm2 min. 2,5
- intensitate mm2 min. 4
2.28 Alte circuite exterior dulap mm2 min. 2,5
2.29 Ptr FO
3. ÎNCERCĂRI
3.1. Încercări de izolaţie, cf CEI 60255-5
kVca
Toate circuitele, cu excepţia circuite de cc,intrări

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.1.1 valoare 2, timp 60s
binare,interfeţe de comunic.
eficace
3.1.2 Circuite cc şi intrări binare kVcc 2,8
3.1.3 Încercări impuls 1,2/50μs; 0,5J kV (vârf) 5
3.2. Încercări de compatbilitate electromagneticăCEM, cf CEI 60255-22-1,2,4
Încercări cf. CEI 60255-22-1
3.2.1 - mod comun kV 2,5
- mod diferenţial kV 2
Încercări la descărcări electrostatice
3.2.2 kV (vârf) 8
cf. CEI 60255-22-2, cl. 3
Încercări de imunitate la radiaţii
3.2.3 V/m 10
electromagnetice cf. CEI 60255-22-2, cl. 3
Încercări de imunitate la pertubaţii tranzitorii
3.2.4 kV
rapide cf. CEI 60255-22-4, cl. A 4
3.3. Încercări mecanice cf. CEI 60255-21-1,2,3
Încercări la vibraţii sinusoidale cf. CEI 60255-21-
3.3.1 cl. 2
1

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Încercari la şocuri şi zdruncinări
3.3.2 cl. 1
cf.CEI 60255-22-2
3.3.3 Încercări la seisme cf.CEI 60255-22-3 cl. 1
4. CONDIŢII AMBIENTALE

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Temperatura la funcţionare °C -5... +55
4.1 Temperatura stocare °C -25… +55
Temperatura transport °C -25...+70
Umiditate relativă: media anuală % 75
4.2 56zile/an % 93
fără condens da
5. INTERFEŢE DE COMUNICARE
5.1. Comunicare Unitatea Centrală-Unităţi de Celulă
5.1.1 Tip conectori
5.1.2 Tip cablu FO propus
5.1.3 Lungime de undă optică
5.1.4 Atenuare max admisă
5.1.5 Distanţa de transmisie max admisă Km 1,5
5.2. Comunicări cu alte sisteme
Interfaţă de comunicare cu sistemul de control
5.2.1 da/nu da
pe protocol CEI 61850
Interfaţă de comunicare cu sistemul de
5.2.2 monitorizare protecţii prin FO pe protocol CEI da/nu da
61850
Interfaţă de comunicare cu sistemul de
5.2.3 da/nu da
sincronizare prin GPS
5.2.4 Interfaţă de comunicare cu un calculator portabil da/nu da

Cod document: C949RoSE/W3E-001 Revizia: Anexa 3.2.C4 - 2


DATE DATE
NR. TERMINAL NUMERIC DE PROTECŢIE
UM TEHNICE TEHNICE
CRT. DIFERENŢIALĂ DE BARE
SOLICITATE GARANTATE
tip serială
6. Funcţia de Protecţie diferenţială de bare
6.1. Configuraţia barelor
6.1.1 Număr maxim de bare nr 2
Număr maxim de secţii de bare= nr zone
6.1.2 nr 4
protejate selectiv
6.1.3 Număr maxim de cuple nr 4
Unitatea centrală să fie preconfigurată din
fabrică cu: posibilitatea unei extinderi ulterioare
6.1.4 da/nu da
de minim 2 celule şi să permită funcţionarea cu
RARM

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
6.2. Reglaje
Principiul de acţionare:
-curent diferenţial, caract.cu frânare, ptr prot. da/nu
bare colect.
6.2.1
- curent diferenţial, caract.cu frânare, ptr prot da/nu
sistem bare.
- comparaţie direcţională da/nu
6.2.2 Sistem de măsurare curent: independent pe fază da/nu da
6.2.3 Egalizare curenţi intrare :prin software da/nu da
Curent diferenţial de acţionare (prot selectivă şi Idif acţ/
6.2.4 0,2...4
zona de încercare) In max
Panta caracteristicii Idiferenţial/Ifrînare ptr
6.2.5 0,1...0,8
protecţia difer. de bare Selectivă
Panta caracteristicii Idiferenţial/Ifrînare pt. prot.
6.2.6 0...0,8
difer.”Zona de încercare”
Timpul propriu de declanşare (tipic) max
6.2.7 ms 0,15
admisibil

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
6.2.8 Precizia (tipic) max admisibil % +/- 5
Idif
6.2.9 Pragul de curent diferenţial de supraveghere supraveg/ 0.05../ 0,8
In max

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


6.2.10 Temporizare supraveghere s 1...10
6.2.11 Supravegherea circuitelor de curent da/nu da
7. Funcţia de protecţie la refuz delanşare întreruptor
Treapta 1: repetarea comenzii de declanşare
7.1 mono/trifazică la întreruptorul plecării fără alte da/nu da
controale

Treapta 2: comenzi declanşare trifazică la


7.2 da/nu da
întreruptoarele adiacente

Element de timp
- domeniu reglaj s
7.3
- precizie min.0,1-0,5
- timp de revenire ms
Curent de fază(pe fiecare circit plecare)
- domeniu reglaj xIn
7.4
- timp acţionare ms 0,1...2
- timp revenire ms max.15
7.5 Temporizare teledeclanşare s 0,05...10
8. Funcţia de protecţie de capăt
8.1 Curent acţionare I/In 0,1..2
8.2 Temporizare teledeclanşare s 0,1..10

Cod document: C949RoSE/W3E-001 Revizia: Anexa 3.2.C4 - 3


DATE DATE
NR. TERMINAL NUMERIC DE PROTECŢIE
UM TEHNICE TEHNICE
CRT. DIFERENŢIALĂ DE BARE
SOLICITATE GARANTATE
9. Mărimi măsurate
Curenţi de fază şi nul pe plecare(pentru fiecare
9.1 Da/nu da
plecare)
9.2 Curenţi diferenţiali pe zona protejată da / nu da
9.3 Curenţi de frânare da / nu da
% din
9.4 Precizia minimă admisă valoarea 2
măsurată
10. Monitorizări
10.1 Monitorizare curenţi plecări da / nu da
10.2 Monitorizare alimentare tensiune cc operativă da / nu da

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Monitorizare transmisia de date între unitatea
10.3 da / nu da
centrală şi unităţile de celulă
10.4 Testare ciclică da / nu da
11. Înregistrări
a) număr minim înregistrări evenimente păstrate
în memorie nevolatilă nr. 250
b) număr minim înreg. date ref. la acţionări ale
fcţii de protecţie incluse păstrate în mem. nr. 5
nevolatilă
11.1
c) oscilograme la defecte:
-număr mărimi analogice (curenţi) nr 5
-număr minim mărimi numerice (demaraje,
decl. funcţii protecţie) s 20
d) durata înregistrări preavarie/ total
12. Grupe reglaje
12.1 Număr grupe de reglaje disponibile nr minim 4
13. Indicatori de fiabilitate

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
13.1 Siguranţa în funcţionare (dependability) h-1
13.2 Securitate (safety) h-1
13.3 MTBF h
14. Asigurarea calităţii

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Lista standarde rf. respectate la:
14.1 da/nu da
proiectarea/fabricarea/testarea produsului.
15. Documente care trebuie anexate de ofertant
15.1 Catalog, Broşură, Manual da/nu da
15.2 Lista referinţe da/nu da
15.3 Buletine verificări de tip şi de serie da/nu da

Cod document: C949RoSE/W3E-001 Revizia: Anexa 3.2.C4 - 4


ANEXA 3.2.C5 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE ŞI
GARANTATE
CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ ŞI REACTIVĂ

Nr. CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ ŞI DATE TEHNICE DATE TEHNICE


crt. REACTIVĂ SOLICITATE GARANTATE
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP
1 CERINŢE TEHNICE GENERALE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Tehnologie contoare statice
1.2 Mărimi măsurate
- energie activă Ea+, Ea- (ambele sensuri) DA
- energie reactivă Erc+, Erc-, Eri+, Eri- (toate cele 4
DA
cadrane)
- energie activă Ea+, Ea- DA
- energie reactivă Eri+, Eri- DA
1.3 Valori nominale
- curent nominal A 1
- tensiune nominală V 100
- frecvenţă nominală Hz 50
1.4 Clasa de precizie
- clasa de precizie energie activă 0,5
- clasa de precizie energie reactivă 2
1.5 Sigilii
- metrologic DA
- la cutia de borne DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- pentru împiedicare schimbare parametri DA
1.6 Construcţie
- cu posibilitate de integrare în dulapurile de
DA
protecţii

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1.7 Afişaj Cristale Lichide LCD DA
1.8 Alimentare contor
- alimentare din sursă auxiliară c.c şi c.a. DA
- tensiunea de alimentare a sursei auxiliare – c.c. Vc.c. 220
- tensiunea de alimentare a sursei auxiliare – c.a. Vc.a. 230
1.9 Comunicare contor cu nivel
a) nivel fizic
Fibră optică cf. CEI 62056-21 DA
Ieşiri optice de test DA
- două interfeţe seriale RS 485 DA
interfaţă Ethernet DA
b) protocol
DA oricare
- IEC 870-5
variantă
- DLMS DA
Intrări măsură
- Patru intrări tensiune
1.10 - Trei intrări de curent
- O intrare de comandă pentru ceasul intern
Alim aux în c.c. şi c.a.
1.11 Date de fiabilitate

Cod document: C654RoSE/W6E-001 Revizia: A Anexa 3.2.C5 - 1


ANEXA 3.2.C6 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE
ŞI GARANTATE
DULAP DISTRIBUŢIE c.a.
NR. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
DULAP DISTRIBUŢIE c.a.
CRT. SOLICITATE GARANTATE
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP
1 CARACTERISTICI GENERALE
1.1 Standarde IEC sau ANSI

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.2 Tensiune nominală V c.a. 400/230
1.3 Bare
cupru cu material
- material
termocontractibil
- poli 3 faze + PEN
- număr -
- curent nominal A min 63
- curent de scurtcircuit kA -
2 CONDIŢII DE FUNCŢIONARE
2.1 Clasă de protecţie min IP 52
2.2 Circuite de intrare buc. 2
2.3 Circuite de plecare
min 7
Întreruptor automat cu contacte auxiliare buc.
2.4 Tensiune auxiliară
- Tensiune nominală V c.c. 220
- Tensiune maximă/minimă %Un +10/-20

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.5 Aparate de măsurare da
- tip
- clasă
- funcţii

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


2.6 Rezistenta anticondens da
2.7 Relee tensiune minimă da
Dimensiuni
- lăţime mm 800
2.8
- adâncime 800
- înălţime 2200
2.9 Greutate totală kg
2.10 Documentaţia tehnică care se livrează cu oferta:
- descriere echipament da
- listă piese de rezervă da
- schema de conexiuni da
2.11 Lista standardelor de fabricaţie da
2.12 Teste da
Notă: Dulapurile de distribuție secundară vor fi la fel cu cele din stația existentă.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C6 - 1


ANEXA 3.2.C7 - CERINŢE TEHNICE SOLICITATE
ŞI GARANTATE
DULAP DISTRIBUŢIE c.c.
DATE
NR. DATE TEHNICE
DULAP DISTRIBUŢIE c.c. TEHNICE
CRT. SOLICITATE
GARANTATE
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP
1 CARACTERISTICI GENERALE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1.1 Standarde IEC sau ANSI
1.2 Tensiune nominală V c.c. 220
1.3 Bare Bare izolate
- material cupru
- poli pozitiv şi negativ
- număr +/-, PE
- curent nominal A 63
- curent de scurtcircuit minim kA -
2 CONDIŢII DE FUNCŢIONARE
2.1 Clasă de protecţie min IP 52
2.2 Circuite de intrare
2
- Întreruptor automat buc
2.3 Circuite de plecare 13 pe fiecare
- Întreruptor automat buc sectie

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
2.4 Tensiune auxiliară
- Tensiune nominală V c.c. 220
- Tensiune minimă/maximă % +10/-20

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


montaj pe uşă
1,5
Aparate de măsurare
Curent pentru
- tip
2.5 toate sursele
- clasă
Tensiuni pentru
- funcţii
surse
Tensiuni pe bare
2.6 Rezistenţă anticondens DA
supraveghere
2.7 Relee (pentru fiecare bară în parte)
tensiune
2.8 Dimensiuni mm
- lăţime 800
- adâncime 800
- înălţime 2200
2.9 Greutate totală kg
2.10 Documentaţia tehnică care se livrează cu oferta:
- descriere echipament DA
- listă piese de rezervă DA
- schemă de conexiuni DA
2.11 Lista standardelor de fabricaţie DA
2.12 Teste DA
Notă: Dulapurile de distribuție secundară vor fi la fel cu cele din stația existentă.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C7 - 1


ANEXA 3.2.C8 - VOLUM INFORMAŢIONAL ESTIMAT PE
CELULĂ LEA 400 kV
Nota: Volumul informaţional cablat poate să difere faţă de informaţiile mapate de tip goose în cadrul
protocolului IEC61850. De asemenea, aceste informaţii constituie un model; volumul nu este limitativ
putând fi adaptat la diferite configuraţii primare de staţii electrice.
SPS – Single Point Signal
DPS – Double Point Signal
SPC – Single Point Command
DPC –Double Point Command
AI – Analogic Input

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
STAŢIE 400kV Celulă LEA 400 kV
4- Total
Total
20 ieşiri
SPS DPS SPC DPC CT/VT intrări Explicaţie
mA binare
binare
AI (contacte)
3 Stare întrerupător
7 Stare separatori + CLP
Stare comutatoare de regim
din dulapurile de protecţie
16
şi control (CS, L/D, RAR, TP,
PDB, blocaje)
Local/distanţă/manual/OFF
24
echipamente primare
Comenzi teleprotecţie

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
16
gr1+2
Tehnologice întrerupător +
14
trafo măsură

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Monitorizare MCB circuite
Logica cablata

c.a armare motoare,


32
încălzire şi iluminat, MCB
184 50 TT, MCB c.c
Watchdog + alarme
10 echipamente secundare
(relee, switch, teleprotecţii)
Monitorizare temperatură în
4 încăperi şi dulapuri, uşi de
acces
Monitorizare relee auxiliare
din dulapul de protecţie şi
control (F86, supraveghere
10
circuite declanşare, relee
bistabile, chei regim
local/remote etc.)
Interblocaje funcţionale
6 pentru TNCC-urile
redundante
16 Comenzi aparataj primar

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C8 - 1


28
2
2
10

Cod document: C949RoSE/W6E-001


4xI
5xU

Revizia:
sincro)
Comenzi

de protecţie

Anexa 3.2.C8 - 2
Rezerva 20% BI/BO

tensiune pentru control


Curenţi şi tensiuni (inclusiv
activare/dezactivare funcţii

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
ANEXA 3.2.C9- CERINŢE TEHNICE
SOLICITATE ŞI GARANTATE
CONTORUL DE ENERGIE ELECTRICĂ DE DECONTARE

DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP CONTOR

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1 STANDARDE
Standardul internaţional CEI
Conform cu
62052-11, Prescripţii generale
1.1 Standardul, ediţia în
pentru contoare de energie
vigoare
electrică.
Standardul internaţional CEI
62053-22, Prescripţii particulare Conform cu
1.2 pentru contoare statice de Standardul, ediţia în
energie electrică activă (clasă vigoare
0.2S şi 0.5S).
Standardul internaţional CEI
62053-23, Prescripţii particulare Conform cu
1.3 pentru contoare statice de Standardul, ediţia în
energie electrică reactivă (clasă 2 vigoare
şi 3).
Norma de metrologie Legală
NML 027-05, Contoare de energie

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
electrică reactivă, pentru Conform cu Norma
1.4 contoarele de energie electrică Metrologică Legală în
reactivă de clasă de exactitate 1, vigoare
2 sau 3 destinate măsurărilor în

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


domeniile de interes public.
Codul de măsurare a energiei
Conform cu Codul de
1.5 electrice, elaborat de ANRE
măsurare în vigoare
(Ordinul nr. 17/2002).
2. CERINŢE MECANICE
Contorul respectă toate
cerinţele impuse în Capitolul
2.1. “Prescripţii şi încercări DA
mecanice” din Standardul
internaţional CEI 62052-11.
minim IP51, conform CEI
2.2. Grad de protecţie.
62052-11
3. CERINŢE DE MEDIU
Contorul de energie electrică
trebuie să funcţioneze
3.1. corespunzător în condiţiile de DA
mediu impuse de Standardul
CEI 62052-11.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 1


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
• domeniul de
funcţionare specificat:
(-10...+45) ˚C;
• domeniul limită
Domeniul de temperatură, în de funcţionare:
3.2.
condiţii uscate (fără condens). (-25...+55)˚C;
• domeniul de
depozitare şi
transport:
(25...+70)˚C.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
• medie anuală: < 75 %;
• timp de 30 de
zile repartizate
în mod natural
3.3. Umiditate relativă.
în cursul unui
an: 95%;
• ocazional în alte zile:
85%.
4. CERINŢE DE IZOLAȚIE
4.1. Clasa de izolaţie. II
Încercare izolaţie la
4.2. Conform CEI 62053-22
tensiune alternativă.
Încercare izolaţie la
4.3. Conform CEI 62052-11
tensiune de impuls.
5. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
Contorul respectă toate
cerinţele de compatibilitate
5.1. DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
electromagnetică impuse în
CEI 62052-11.
Încercări de imunitate la
5.2. descărcări electrostatice, DA

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


conform CEI 61000-4-2.
Încercări de imunitate la
câmpurile electromagnetice
5.3. DA
iradiate cu frecvenţă radio,
conform CEI 61000-4-3.
Încercare la trenuri de
5.4. impulsuri tranzitorii rapide, DA
conform CEI 61000-4-4.
Încercare de imunitate la
5.5. supratensiuni tranzitorii, DA
conform CEI 61000-4-5.
Încercare de imunitate la
perturbaţiile conduse, induse de
5.6. DA
câmpuri de radio frecvenţă,
conform CEI 61000-4-6.
Încercare de imunitate la unde
5.7. oscilatorii amortizate, conform DA
CEI 61000-4-12.
Absenţa interferenţei de
radiofrecvenţă pentru
5.8. DA
aparate de clasa B,
conform CISPR 22.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 2


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
6. DURATA DE VIAȚĂ
Durata de viaţă normată în
condiţii de funcţionare în limita
6.1. 10 ani de la data livrării.
parametrilor solicitaţi (exclusiv
bateria înlocuibilă).
Asigurare piese de schimb de pe toată durata de
6.2.
către furnizor. viaţă normată
7. DISPONIBILITATE
7.1. MTBF
7.2. MTTR

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
7.3. Disponibilitate
INTEGRARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC MMS OMEPA BUCUREŞTI. TESTE DE
8.
INTEGRARE ÎN MMS.
TEST 1
Verificarea citirii corecte a
valorilor măsurate şi a
stărilor acestora la MMS
OMEPA Bucureşti precum
Contorul de energie electrică
şi interpretarea corectă a
trebuie să fie integrabil în
stării valorilor în cadrul
Sistemul informatic MMS
8.1. sistemului atât la nivelul
OMEPA Bucureşti din cadrul DM
interfeţei utilizator din
OMEPA pe care este instalată
cadrul sistemului cât şi în
aplicaţia Converge.
mediul de publicare.
Sistemul trebuie să poată
asocia în mod corect
simbolurile de stare la nivel

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
de MMS.
TEST 2
Verificarea citirii corecte a
evenimentelor/alarmelor

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


apărute în exploatarea
contoarelor de energie
electrică precum şi
8.2
interpretarea corectă a
evenimentelor/alarmelor
atât la nivelul interfeţei
utilizator din cadrul
sistemului cât şi în mediul
de raportare.
TEST 3
Verificarea citirii corecte a
8.3
timpului asociat fiecărui
index de energie electrică.
TEST 4
Sincronizarea/setarea de
8.4
la distanţă a timpului din
contor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 3


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
TEST 5
Teste de comunicaţie
efectuate atât pe suport
GSM/GPRS cât şi pe
reţeaua de fibră optică a
8.5
CNTEE Transelectrica SA
(comunicaţie point to
point pe un canal
dedicat/WAN
Transelectrica).

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Furnizorul va prezenta
dovada scrisă a trecerii
testelor de la poziţiile
8.6
8.1.-8.5., dovadă
confirmată de DM
OMEPA.
9. REALIZARE CONSTRUCTIVĂ
Varianta constructivă a
9.1. rack sau panel
contorului.
Dacă se alege varianta
constructivă rack, rack-ul
9.2 DA
trebuie să fie prevăzut cu
conector Essaillec precablat.
10. NUMĂR DE SISTEME
Numărul de sisteme al
10.1.
contoarelor de energie electrică
11. CIRCUITE DE INTRARE

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
11.1. Intrări de tensiune. 4 (Ur, Us, Ut, N)
3 (fiecare intrare
11.2. Intrări de curent. prevăzută cu două borne:
intrare- ieşire).

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1 intrare de
comandă pentru
sincronizarea
ceasului intern.
11.3. Intrări de comandă.
Intrarea de comandă
poate să lipsească daca
sincronizarea se face prin
comunicaţie
11.4. Alimentare auxiliară.
Contoarele de energie
electrică trebuie să fie
11.4.1. Felul alimentării auxiliare. prevăzute cu alimentare
auxiliară în c.a.
respectiv în c.c.
În lipsa alimentării auxiliare,
contorul alimentat cu tensiuni
de măsură trebuie să-şi
11.4.2. DA
îndeplinească toate funcţiile
(măsurare, memorare,
comunicaţie).

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 4


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
În lipsa tensiunilor de măsură,
contorul alimentat cu tensiune
auxiliară trebuie să-şi
11.4.3. DA
îndeplinească toate funcţiile
(măsurare, memorare,
comunicaţie).
12. IEȘIRI
12.1. Afişaj.
Afişaj cu cristale lichide,
12.1.1. Tipul afişajului.
LCD.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Folosind opt cifre cu punct
Modul de afişare a cantităţilor
zecimal, din care până la
12.1.2. înregistrate (indecşi energie,
3 cifre semnificative după
mărimi de instrumentaţie, etc).
virgulă.
Prin intermediul codurilor
Identificarea numerică a
12.1.3. OBIS, conform CEI 62056-
mărimilor afişate.
61.
Cantităţile înregistrate
(indecşi energie
12.1.4.
electrică, mărimi de
instrumentaţie, etc).
Unităţile de măsură
12.1.5.
ale cantităţilor afişate.
Sensul P şi Q măsurate
Mărimi afişate.
12.1.6. de contorul de energie
electrică.
Prezenţa tensiunii pe

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
12.1.7. fiecare din cele trei
faze.
12.1.8. Avertismente/alarme/erori.
12.1.9. Data şi ora.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Ecrane programabile
12.1.10 Ecrane.
multiple.
Afişajul trebuie să aibă
iluminare (lumină de
12.1.11 Iluminarea afişajului.
fond) pentru citirea locală
a datelor afişate.
Limba de afişare a
12.1.12 textului pe display-ul Engleză.
contorului.
12.2 Ieşiri de alarmă
Contorul de energie electrică
va fi prevăzut cu relee de
12.2.1 transmitere alarme presetate Minim o ieşire.
de tip default sau
programabile.
12.3 Ieşiri optice de test

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 5


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Ieşirile optice de test, sub
formă de LED-uri, asigură
impulsuri la o frecvenţă de
pâlpâire dependentă de sarcina
aplicată şi de constanta
12.3.1 DA
contorului pentru energia activă
respectiv energia reactivă şi vor
fi utilizate la verificarea
contoarelor de energie electrică
cu ajutorul contorului etalon.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
DA
Dacă ieşirile optice de
Ieşirile optice de test sunt test nu sunt adaptate
12.3.2 adaptate pentru sondă pentru sondă magnetică,
magnetică. contorul va trebui să
permită verificarea pe
portul optic magnetic.
13. COMUTAȚIE
Port optic, adaptat pentru
sondă magnetică, pentru
13.1 DA
exploatare, mentenanță şi
parametrizare locală
Portul optic pentru exploatare,
mentenanţă şi parametrizare
13.1.1. DA
locală trebuie să fie conform cu
CEI 62056-21.
Amplasare port optic de În zona frontală a

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
13.1.2. exploatare, mentenanţă şi contorului de
parametrizare. energie electrică.
Accesibil fără
Acces la portul optic de
demontarea capacului
13.1.3. exploatare, mentenanţă şi

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


contorului de energie
parametrizare.
electrică.
Funcţionalitate port
Funcţional şi cu
optic de exploatare,
13.1.4. capacul contorului
mentenanţă şi
demontat.
parametrizare.
Portul optic va fi folosit
pentru citirea şi
parametrizarea
Utilizarea portului
contorului de energie
optic de exploatare,
13.1.5. electrică cu ajutorul
mentenanţă şi
aplicaţiei soft de
parametrizare.
exploatare, mentenanţă
şi parametrizare pusă la
dispoziţie de furnizor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 6


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Minimal, contoarele de
energie electrică vor
avea două canale de
comunicaţie funcţionale
simultan.
13.2. Interfeţe de comunicaţie Fiecare canal de
comunicaţie trebuie să
fie echipat, minimal, cu
o interfaţă de
comunicaţie (de preferat

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
RS485)
14. CERINȚE ELECTRICE
14.1. Valori nominale.
Funcţie de locul de
montare al contorului
14.1.1. Valorile nominale pentru curenţi. de energie electrică:
 3x1A;
 3x5A
Funcţie de locul de
montare al contorului
14.1.2. Valorile nominale pentru tensiuni. de energie electrică:
 3 x 100/√ 3V;
 3 x 400/√ 3V.
Valori nominale pentru  220 Vc.a.;
14.1.3.
alimentarea auxiliară.  220 Vc.c..
50Hz, cu toleranţa ± 10%
14.1.4 Frecvenţa nominală.
din fn

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
14.2. Domeniul de tensiuni. Conform CEI 62052-11
Domeniul de funcţionare
14.2.1. (0.9-1.1)xUn
specificat.
14.2.2. Domeniul de funcţionare extins. (0.8-1.15)xUn

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


14.2.3. Domeniul limită de funcţionare. (0.0-1.15)xUn
14.3. Curentul de pornire. 0.001xIn
Conform Standardului
CEI 62053-22,
supracurenţii de scurtă
durată nu trebuie să
deterioreze contorul de
energie electrică. Acesta
trebuie să funcţioneze
corect la revenirea la
condiţiile iniţiale de lucru
şi variaţia erorii la
14.4. Supracurent de scurtă durată
curentul nominal şi la
factor de putere egal cu
unitatea nu trebuie să
depăşească 0.05%.
Contorul trebuie să fie
capabil să suporte
pentru 0.5sec un curent
egal cu 20xImax cu o
toleranţă relativă de la
+0% până la -10%.
14.5. Valori suprasarcină

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 7


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
120 % din valorile
14.5.1. Pentru măsurare. nominale ale In şi
Un
14.5.2. Suprasarcină termică. 150 % din In
14.5.3. Suprasarcină dinamică(1s). 20 x In
14.6. Clasa de exactitate
• 0.2S pentru pentru
contoare montate în
puncte de măsurare
de categoria A;
14.6.1. Pentru energie activă

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
• 0.5S pentru pentru
contoare montate în
puncte de măsurare
de categoria B.
• 1 pentru pentru
contoare montate în
puncte de măsurare
de categoria A;
14.6.2. Pentru energie reactivă
• 2 pentru pentru
contoare montate în
puncte de măsurare
de categoria B.
Conform Standardului
62053-22, relaţia dintre
informaţia dispozitivului de
verificare al contorului şi
14.7. Constanta contorului
indicaţia afişajului trebuie

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
să fie conformă cu
inscripţionările de pe
plăcuţa contorului.
Consumurile de putere activă
14.8.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


şi de putere aparentă
• 2W si 10VA, cu sursa
de alimentare conectată
la circuitele de tensiune;
14.8.1. Circuit de tensiune. • 0.5VA, cu sursa de
alimentare neconectată
la circuitele de
tensiune.
• 1VA, cu sursa de
alimentare conectată la
circuitele de tensiune;
14.8.2. Circuit de curent. • 1VA, cu sursa de
alimentare neconectată
la circuitele de
tensiune.
10VA, cu sursa de
14.8.3. Sursa auxiliară de alimentare. alimentare neconectată
la circuitele de tensiune
Eroarea maximă totală a
14.8.4. < 10%
măsurării puterii absorbite
15. MĂRIMI MĂSURATE / CALCULATE
15.1. Energii electrice
15.1.1. Energie activă trifazată. bidirecţional.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 8


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
bidirecţional şi în
15.1.2. Energie reactivă trifazată.
patru cadrane.
15.2. Mărimi de instrumentaţie
Tensiuni de fază.
15.2.1.
Curenţi pe fiecare fază.
15.2.2. Defazaje între tensiuni.
Defazaje între curenţi
15.2.3.
şi tensiuni.
Contorul de energie
Puteri active monofazate
15.2.4. electrică va măsura, afişa
şi trifazate
şi stoca mărimile de

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
instrumentaţie. Puteri reactive
15.2.5.
monofazate şi trifazate.
Factorul de putere
15.2.6. (cos phi) pe fiecare
fază.
15.2.7. Frecvenţa.
16. MEMORIE
16.1. Memorie nevolatilă DA
 parametrizarea
contorului;
 curba de sarcină şi
de variaţie a mărimilor de
16.2. Conţinut memorie instrumentaţie;
 valorile curente ale
regiştrilor de energie;
 jurnalul de
evenimente.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Se efectuează cu ajutorul
aplicaţiei soft de
exploatare, mentenanţă
si parametrizare şi tot cu

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


16.2.1. Parametrizarea contorului ajutorul acestei aplicaţii
este transmisă contorului
de energie electrică care
o va memora în memoria
nevolatilă.
Curba de sarcină şi de
16.2.2 variaţie a mărimilor de
instrumentaţie
Cantităţi de energie
electrică
Moduri de stocare:
• indecşi de energie
electrică;
• energii electrice.
Contoarele de energie
electrică trebuie să
permită stocarea a minim
6 canale selectabile (A+,
A-, +Ri, +Rc, -Ri, -Rc) la
interval de 15 minute,
timp de minim 45 de zile.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 9


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Mărimi de
instrumentaţie
Contoarele de energie
electrică trebuie să aibă
capabilitatea de stocare a
mărimilor de
instrumentaţie precizate
la
paragraful 15.2., la
interval de 60 de minute,

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Capacitate memorare în curba timp de minim 10 zile.
16.2.2.1 de sarcină şi de variaţie a Stocarea diferitelor
mărimilor de instrumentaţie cantităţi de energie
respectiv a mărimilor de
instrumentaţie în curba de
sarcină şi de variaţie a
mărimilor de
instrumentaţie trebuie să
nu fie afectată în timp ce
contorul comunică prin
intermediul portului optic
sau printr-una dintre
interfeţele de comunicaţie
parametrizabile: 15, 30,
16.2.2.2 Paliere de memorare
60 minute
Contorul de energie
electrică va memora valorile
curente ale regiştrilor de

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
energie într-un profil
Valorile curente ale instantaneu în fiecare zi.
16.3.
regiştrilor de energie Stabilirea regiştrilor de
energie memoraţi în profilul

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


instantaneu şi la ce moment
al zilei se va face prin
programare
17. MEMORIE
Număr de
17.1. evenimente/alarme Minim 250
memorate

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 10


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
• parametrizarea
contorului de
energie electrică;
• schimbările de la ora
de vară la cea de iarnă şi
invers;
• ajustarea
ceasului contorului
de energie
electrică;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
• lipsa tensiunii de
măsură pe una sau
mai multe faze;
• lipsa curentului pe
17.2. Tipuri de evenimente memorate
una sau mai multe faze;
• absenţa tensiunii
de alimentare
auxiliară;
• tesiunea
bateriei scăzută;
• resetarea regiştrilor
de energie;
• resetarea curbei
de sarcină ;
• resetarea jurnalului
de evenimente ;
• modificarea manuală
a valorilor înregistrate.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Cu marcarea datei şi
Modalitate de memorare a orei la care au apărut şi
17.3.
evenimentelor a codului
evenimentului.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Tampon circular, cea
mai veche intrare va fi
17.4. Organizare jurnal evenimente
suprascrisă de cea mai
recentă intrare.
Erorile/alarmele sunt organizate
17.5. DA
pe nivele de criticitate
18. TARIFARE
Contoarele de energie vor
permite înregistrarea
18.1. DA
energiilor pe orice structură
de tarife.
19. SINCRONIZARE TIMP
Ceasul cu calendar va
utiliza ca bază de timp
19.1. Baza de timp
fie un cristalul intern, fie
frecvenţa reţelei
trebuie să aibă o
deviaţie maximă mai
19.1.1. Cristalul intern
mică decât 0.5s pe zi
(<5ppm)

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 11


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Frecvenţa reţelei va
putea fi utilizată ca şi
19.1.2. Frecvenţa reţelei bază de timp deoarece
oferă o acurateţe
suficientă.
19.2. Ajustare
- printr-o intrare de
sincronizare cu ajutorul unui
GPS sau
- printr-o intrare de
19.2.1. DA

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
comunicaţie, de către un
sistem (sistemul de contorizare
locală sau sistemul de la MMS
OMEPA Bucureşti)
local, cu ajutorul unui laptop,
folosind aplicaţia soft de
19.2.2. DA
exploatare, mentenanţă şi
parametrizare
Trecerea între ora de vară şi
19.3. Automat
ora de iarnă
20. BATERIE
Contoarele de energie electrică
trebuie să fie prevăzute cu o
baterie care va asigura
20.1. funcţională minim 10 ani
păstrarea informaţiilor în contor
atunci când acesta este
demontat din instalaţii.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
21. SIGILARE
Sigiliul fabricantului aplicat de
către acesta după ce contorul a
21.1. DA
fost asamblat, testat şi calibrat

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


în fabrică.
Sigiliului metrologic aplicat de
către verificatorul metrolog
21.2. DA
după finalizarea verificării
metrologice
Sigilii utilizator la capacul de
borne respectiv la capacul
21.3. DA
frontal al contorului de energie
electrică
Sigiliul utilizatorului pentru
blocarea posibilităţii de
21.4. DA
parametrizare a contorului de
energie electrică.
22. AUTOTESTARE
• ori de câte ori se
încheie o sesiune de
comunicaţie cu
22.1. Periodicitate autotestare. contorul;
• după alimentarea
contorului;
• o dată pe zi.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 12


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
• verificarea mărimilor
alternative de
alimentare a contorului
(verificarea diagramei
fazoriale);
• verificarea tensiunii
Verificări efectuate pe
22.2. bateriei de
parcursul autotestării.
siguranţă;
• verificarea
integrităţii afişajului;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
• verificarea
integrităţii
memoriei.
23. CONCEPTUL DE SECURITATE
Contorul va permite accesul la
funcţiile sale (citire,
23.1. DA
parametrizare, resetare etc) pe
nivele de acces parolate.
Contorul de energie electrică
va avea minim două nivele de
acces parolate:
- nivelul administrator, nivelul
23.2. care dă utilizatorului toate DA
drepturile;
- nivelul utilizator, nivel care dă
utilizatorului numai dreptul de
citire a datelor.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
24. CONCEPTUL DE SECURITATE
Furnizorul va pune la dispoziţia
Achizitorului kit-ul de instalare
a aplicaţiei software pentru

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


exploatarea, mentenanţa şi
24.1. parametrizarea contoarelor de DA
energie electrică şi procedura
de instalare a aplicaţiei
software cu toate configuraţiile
aferente.
Furnizorul va pune la dispoziţia
Achizitorului certificatul de
licenţă pentru aplicaţia soft de
24.2. DA
exploatare, mentenanţă şi
parametrizare a contoarelor de
energie electrică
Platforme sub care aplicaţia Windows 7 sau versiunile
24.3.
soft trebuie să fie funcţională superioare
Posibilitatea de up-gradare la
noile versiuni de Windows, up-
24.4. DA
grade care trebuie să fie
gratuit în perioada de garanţie.
Facilităţi minimale oferite de
24.5. aplicaţia soft de exploatare,
mentenanţă şi parametrizare.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 13


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Posibilitatea de
24.5.1 programare/reprogramare a DA
contorului de energie electrică.
Posibilitatea de citire a
24.5.2 DA
contorului de energie electrică.
Posibilitatea de export într-un
fişier Excel a curbei de sarcină
24.5.3 DA
memorată în contorul de
energie electrică.
Aplicaţia trebuie să fie up-

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
datată/up- gradată pe toată
24.5.4. perioada de garanţie de către DA
furnizor fără costuri
suplimentare pentru TEL
ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU EXPLOATAREA CONTOARELOR DE
25.
ENERGIE ELECTRICĂ
Sondă de parametrizare a
25.1. DA
contorului de energie electrică.
Laptop pe care este instalată şi
este funcţională aplicaţia
software pentru exploatarea şi
parametrizarea contoarelor de
energie electrică. Dacă se
25.2 DA
livrează un sistem de
contorizare, se va livra un
laptop/sistem. Dacă se livrează
numai contoare, se va livra un

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
laptop/15 contoare.
26. CERINŢE PRIVIND TESTAREA CONTOARELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ
Succesiunea încercărilor
recomandată în Anexa

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


F din Standardul CEI
26.1. Teste de tip. 62052-11 completată
cu testele impuse în
Standardele CEI 62053-
22 şi CEI 62053-23.
Teste individuale de acceptanţă
26.2. DA
(Factor Acceptance Test)
Conform “Listei testelor
individuale de acceptanţă”
întocmită de Furnizor şi
26.2.1. transmisă Achizitorului spre DA
analiză, completare şi acceptare
cu 30 zile calendaristice înainte
de începerea testelor.
Minimal, testele individuale de
acceptanţă trebuie să includă:
verificarea metrologică a
26.2.2. contoarelor de energie electrică, DA
verificarea comunicaţiei
contoarelor de energie electrică,
securitatea accesului etc.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 14


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
Teste la punerea în
26.3. funcţiune în instalaţii (Site DA
Acceptance Test)
27. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA
Furnizorul ca prezenta
Achizitorului Planul de
27.1. mentenanţă pe întreaga DA
perioadă de viaţă a contorului
de energie electrică
28. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Documentaţia va fi elaborată în
28.1. DA
limba română.
Desenele de fabricaţie ale
contoarelor de energie
electrică cuprinzând
28.2. DA
dimensiunile de gabarit şi
datele necesare montării
acestora.
Documentaţia tehnică generală
28.3. a contoarelor de energie DA
electrică.
Documentaţia tehnică detaliată
28.4. şi completă a contoarelor de DA
energie electrică.
Manualul de utilizare a
aplicaţiei pentru exploatarea,
28.5. mentenanţa şi parametrizarea DA

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
contoarelor de energie
electrică.
În cazul proiectelor la cheie
(livrare echipamente, montaj şi

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


pif), Furnizorul va pune la
28.6. DA
dispoziţia Achizitorului proiect
tehnic, detalii de execuţie şi şi
documentaţie as built.

2 exemplare
tipărite
Forma de predare a
28.7. 3 exemplare
documentaţiei.
electronic pe CD/DVD
duplicabil ulterior

29. CERINŢE METROLOGICE

Contoarele de energie electrică


vor fi însoţite de documentele
metrologice impuse în “Lista
Oficială a mijloacelor de
măsurare supuse controlului DA
metrologic legal”, în vigoare în
România la momentul achiziţiei
contoarelor de energie
electrică.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 15


DATE
NR. PARAMETRII TEHNICI ŞI CERINŢE MINIME GARANTATE DE
OBS.
CRT. FUNCŢIONALI SOLICITATE CONTRACTANT
(OFERTANT)
30. CERINŢE PRIVIND ASIGURARE CALITĂȚII
Contoarele de energie electrică
trebuie să fie însoţite de
declaraţii de conformitate
30.1 DA
aferente calităţii, conform
reglementărilor legale în
vigoare.
Contoarele de energie electrică
trebuie să fie fabricate în
30.2 concordanţă cu ultimele ediţii DA

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
aplicabile în standardele ISO,
EN şi CEI.
31. CERINŢE DE SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Pentru respectarea cerinţelor
referitoare la protecţia vieţii,
sănătăţii, securităţii muncii şi
protecţiei mediului se admit
produse numai dacă sunt
însoţite de declaraţia de
conformitate întocmită în limba
31.1. DA
română de către producător
(reprezentant autorizat al
acestuia) sau importator,
persoane juridice cu sediul în
România (cf. HG 1022/2002)
sau se admit produse care
poartă marcajul european de

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Declaraţie dacă produsele
conţin substanţe periculoase şi
31.2. DA
în acest caz modul de
neutralizare/eliminare a lor.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Respectare HG 448/2005
privind deşeurile de
echipamente electrice şi
31.3. electronice, în special DA
obligativitatea preluării
deşeurilor DEEE art.6 din
această HG.
Respectarea HG 1872 2006 şi
HG 621/2005 privind
31.4. DA
gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor de ambalaje.

Fabricant: Semnătura:

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia Anexa 3.2.C9 - 16


ANEXA 3.2.C10 – SPECIFICAȚIE ECHIPAMENT
DULAP DE TELEPROTECȚIE
NR. DATE TEHNICE DATE TEHNICE
DULAP DE TELEPROTECȚIE
CRT. SOLICITATE GARANTATE
FABRICANT
LOC DE FABRICAŢIE
LABORATOR DE TESTARE
TIP

Compliant pentru dimensiunile de bază la panouri din IEC 60297-3-100


1
faţă, subrackuri, şasiuri, rafturi şi dulapuri
2 Compliant pentru subrackuri asociate şi unităţile de plug-in IEC 60297-3-101

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Compliant pentru manipulatorul de introducere/extragere IEC 60297-3-102
3
monturi
4 Compliant pentru Key şi PIN-ul de aliniere IEC 60297-3-103
Compliant pentru dimensiunile de conectare dependente IEC 60297-3-104
5
de interfaţa de subrackuri şi de unităţile plug-in
Compliant pentru dimensiunile şi aspecte de IEC 60297-3-105
6
proiectare pentru şasiul unitar "1U"
H=42U
7 Dimensiuni utilizabile pentru echipare
Lat=19"
8 Cote de gabarit
Montanţii verticali laterali constau în două benzi metalice Da
paralele late fiecare de 15,875 mm, separate printr- un
9
decalaj de 451 mm, dând o lăţimea totală a rackului de
482,6 mm (19 inch).
Găurile în Montanţii verticali se repetă în seturi de câte Da
trei, distanţate la 12,7 mm - 15,9 mm - 15,9 mm pe
10 verticală;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
fiecare serie de trei găuri se repetă lao distanţă de
44,45 mm, formând o regiune unitară notată "U".
Material: Da
- Şasiul din foi OL-ZN de 1.2mm

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


11
- Benzile din foi OL-ZN de 1.6mm. Foile sunt perforate şi
îndoite sub controlul unui calculator de proces
Furnizarea se face pe module pentru a fi uşor de Da
12
manipulat şi montat
Să poată fi asamblate de o singură persoană, cu o Da
13
cheie şi o şurubelniţă incluse în furnitură
14 Finisajul "lovitură de ciocan" durabil şi atractiv (gri mat) Da
Echipat cu două surse de alimentare reciproc 220 Vcc
15
redundante
Cu kit de împământare conţinând o funie flexibilă din Da
16
Cu 16 mmp sau G/V de 25 mmp
17 Testarea împământării în acord cu VDE 0100 T 540 Da
Geam de
18 Uşa din faţă
4 mm
Fără
19 Uşa în spate
geam

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 3.2.C10 - 1


4. LISTE CANTITĂȚI ESTIMATE

Acest capitol conţine elementele necesare cuantificării lucrărilor pentru realizarea Proiectului
„Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 şi 3,
achizitie echipamente, montaj si servicii”, după cum urmează:

Tabel Nr. 1: Echipamente, instalații și materiale principale

Tabel Nr. 2: Lucrări de construcții - montaj

Tabel Nr. 3: Servicii


Tabel nr. 1 -Liste cantitati estimate. Instalatii, Echipamente, Materiale principale
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
0 1 2 3
A. ECHIPAMENTE
A.1. CIRCUITE PRIMARE
A.1.4. Transformator capacitiv de tensiune 400kV pentru celula Stâlpu buc 3
A.1.5. Transformator capacitiv de tensiune 400kV cu accesorii TIF, pentru celula Cernavodă buc 3
3
A.1.6. Filtre de cuplaj TIF( fazele R și T) pentru celula Cernavodă 3 buc 2

B MATERIALE
B.1. CIRCUITE PRIMARE
B1.1. Celula Cernavodă 2:
Cutie terminală monofazată 400 kV pentru racord la GIS 400 KV ans 1
Cutie terminală monofazată, 400 kV de exterior ans 1
Cablu monofazat, 400 kV (inclusiv cutii de deconectare, dacă este ans
cazul) 1
Lanturi de izolatoare duble de întindere și de sustinere, 400 kV, cleme, ans 1
B1.2. Celula Cernavodă
conductor flexibil, 3:
etc
Cutie terminală monofazată 400 kV pentru racord la GIS 400 KV ans 1
Cutie terminală monofazată, 400 kV de exterior ans 1
Cablu monofazat, 400 kV (inclusiv cutii de deconectare, dacă este ans
cazul) 1
Lanturi de izolatoare duble de întindere și de sustinere, 400 kV, cleme, ans
conductor flexibil, etc 1
B1.3 Celula Stâplu:
Lanturi duble de sustinere, conductor flexibil, cleme, pentru racordul ans
1
noilor transformatoare de măsură tensiune
B.2. CIRCUITE SECUNDARE, SERVICII INTERNE, CONTORIZARE, TELEPROTEC1II
B.2.1. Cutie exterioară de conexiuni secundare şi protectie TT 400 kV buc
realizate din poliester armat cu fibră şi complet cablate şi echipate în
2
interior, inclusiv circuite de legare la instalatia de legare la pămînt a
statiei
B.2.2. Cabluri circuite secundare multifilare din Cu, ecranate şi cu anstProiect
1
întârziere mărită la propagarea flăcării
B.2.3. Tub de protectie PVC inclusiv camere de tragere prefabricate pentru anstProiect
1
pozare în pămînt cabluri de circuite secundare
B.2.4. Accesorii legături cabluri de circuite secundare (ferule, etichete, etc.) anstProiect 1
B.2.5. Cablu dublu ecranat pentru legături seriale RS485 anstProiect 1
B.2.6. FO multimod, patch cord-uri cu conectori, conectori FO, etc anstProiect 1
B.2.7. Tub de protectie HDPE pentru FO anstProiect 1
B.3 EXTINDERE INSTALATIE DE ILUMINAT PERIMETRAL ȘI EXTERIOR
B.3.1. Materiale extindere sistem de iluminat exterior (stâlpi, corpuri de anstProiect
iluminat ambiental, corpuri de iluminat tip proiector, cutii de protectie și 1
distributie, cabluri, etc.)
B.3.2. Materiale extindere sistem de iluminat perimetral (stâlpi, corpuri de anstProiect
iluminat ambiental, cutii de protectie și distributie, cabluri, etc.) 1

B.4 EXTINDERE INSTALATIE LEGARE LA PĂMÂNT


B.4.1. bară Cu , funie cupru , Cleme C, papuci, etc anstProiect 1
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
0 1 2 3
B.5
EXTINDERE INSTALATIE PROTEC1IE LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE
B.5.1 Celula Cernavodă 2:
Descărcător 400 kV, inclusiv contor de descărcări buc 3
Conductor flexibil, cleme, pentru racordul descărcătoarelor ans 1
B.5.2 Celula Cernavodă 3:
Descărcător 400 kV, inclusiv contor de descărcări buc 3
Conductor flexibil, cleme, pentru racordul descărcătoarelor ans 1
B.6
EXTINDERE INSTALATIE PROTECTIE LA LOVITURI DIRECTE DE TRĂSNET
B.6.1 Ans parasnet(tije paratrăsnet, vârfare, etc) anstProiect 1
Tabel nr. 2 -Liste cantitati estimate. Lucrări de construcții - montaj
Poz din
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
tab.nr 1
0 1 2 3 4
A.1. CIRCUITE PRIMARE
A1.1. Lucrări de demontare din actuala celulă Cernavodă 2(C07)
A1.1.1 Demontare transformatoare de măsurare tensiune buc 3
A1.1.2 Demontare 2 bobine de blocaj, fazele R,T( inclusiv lanțurile de susținere,
ans 1
cleme, legături flexibile, etc.)
A.1.2. Lucrări montaj
A.1.2.1. Celula rezervă proiectată(C11):
Transport echipamentetmateriale de la locul de depozitare la locul de montaj
ans 1
Montare celulă de exterior, pentru o viitoare conectare LES, compusă numai
din modul de bare 400kV și separatoare de bara, inclusiv modulul cu CLP
montat pe legătura comună a celor două separatoare cu izolaţie în SF6 (GIS), ans 1
dublu sistem de bare, capsulare monofazată, cu plecare în cablu, pentru celulă
de linie, 400 kV, 2000 A.
Racordare celulă la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
A.1.2.2. Celula Cernavodă 2 proiectată(C10):
Transport echipamentetmateriale de la locul de depozitare la locul de montaj
ans 1
Montare celulă de exterior, cu izolaţie în SF6 (GIS), cu izolaţie în SF6 (GIS),
dublu sistem de bare, capsulare monofazată, cu plecare în cablu, pentru celulă ans 1
de linie, 400 kV, 2000 A, inclusiv dulapul de comandă locală.
Montare transformatoare de tensiune capacitive + accesorii TIF ans 3
Montare Bobine de blocaj, fazele R,T buc 2
Montare descărcătoare cu ZnO, inclusiv contori de înregistrare descărcări ans 3
Pozare cablu racord 400 kV, inclusiv realizare+montare cutii terminale ans 1
Montare lanțuri duble de întindere și susținere ans 1
Realizare racorduri electrice pe partea primară ans 1
Montare țevi PVCtHDPE pentru pozare cabluri ans 1
Racordare celulă la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
A.1.2.3. Celula Cernavodă 3 proiectată(C12):
Transport echipamentetmateriale de la locul de depozitare la locul de montaj
ans 1
Montare celulă de exterior, cu izolaţie în SF6 (GIS), cu izolaţie în SF6 (GIS),
dublu sistem de bare, capsulare monofazată, cu plecare în cablu, pentru celulă ans 1
de linie, 400 kV, 2000 A, inclusiv dulapul de comandă locală.
Montare transformatoare de tensiune capacitive + accesorii TIF ans 3
Montare Bobine de blocaj, fazele R,T buc 2
Montare descărcătoare cu ZnO, inclusiv contori de înregistrare descărcări ans 3
Pozare cablu racord 400 kV, inclusiv realizare + montare cutii terminale ans 1
Montare lanțuri duble de întindere și susținere ans 1
Realizare racorduri electrice pe partea primară ans 1
Montare țevi PVCtHDPE pentru pozare cabluri ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
A.1.2.4. Celula Stâlpu proiectată(C07): ans 1
Transport echipamentetmateriale de la locul de depozitare la locul de montaj ans 1
Montare transformator capacitiv de tensiune 400kV noi buc 3
Montare lanțuri de susținere ans 1
Realizare racorduri electrice pe partea primară ans 1
Racordare echipamente noi la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
Poz din
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
tab.nr 1
0 1 2 3 4
A.2. CIRCUITE SECUNDARE,
A2.1. Lucrări de demontare din actuala celulăCernavodă 2(C07)
Demontare cutie de conexiuni C-TT ans 1
Demontare echipament de teleprotecție pe FO buc 1
Demontare dulap de teleprotecție TIF buc 1
Demontare conexiuni electrice (cabluri +FO) ans 1
Montare țevi PVCtHDPE pentru pozare cabluri ans 1
A.2.2. Lucrări de montaj
A.2.2.1. Celula Cernavodă 2 proiectată(C10):
Transport echipamentetmateriale de la locul de
ans 1
depozitare la locul de montaj
- Montare container circuite secundare complet echipat cu utilități (iluminat,
ans 1
prize, încălzire, AC, etc.)
- Montare dulap de distribuție secundară c.a. buc 1
- Montare dulap de distribuție secundară c.c. buc 1
- Montare dulap de comandă, control, protecție, grupa 1, complet echipat cu:
TNCC, TNP de distanță, spațiu pentru contor decontare, PDB buc 1

- Montare dulap de comandă, control, protecție, grupa 2, complet echipat cu:


TNCC, TNP de distanță, contor balanță, inclusiv spațiu disponibil .În spațiu
buc 1
disponibil se va amonta echipamentul de teleprotecție pe FO, demontat din
containerul CR07.
- Montare dulap de distribuție secundară c.a. buc 1
- Integrare dulap de distribuție secundară c.a. în serviciile centrale de c.a,
inclusiv procurare și montare cabluri de alimentare, întreruptor automat, ans 1
accesorii, etc
- Montare dulap de distribuție secundară c.c. buc 1
- Integrare dulap de distribuție secundară c.c. în serviciile centrale de c.c,
ans 1
inclusiv procurare și montare cabluri de alimentare, accesorii, etc
- Montare dulap teleprotecție TIF buc 1
Realizare conexiuni electrice ans 1
Montare țevi PVCtHDPE pentru pozare cabluri ans 1
Integrare celulă în PDB+DRRI stație ans 1
Integrare celulă în Sistem de măsură energie electrică ans 1
Racordare containertdulapuri la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
A.2.2.2. Celula Cernavodă 3 proiectată(C12):
Transport echipamentetmateriale de la locul de
ans
depozitare la locul de montaj 1
- Montare container circuite secundare CR11, complet echipat cu
ans
utilități(iluminat, prize, încălzire, AC, etc.) 1
- Montare dulap de distribuție secundară c.a. buc 1
- Integrare dulap de distribuție secundară c.a. În serviciile centrale de c.a,
inclusiv: procurare și montare cabluri de alimentare, întreruptoare automate, ans
accesorii, etc 1
- Lucrări de relocare echipamente existente în dulapurile centrale de servicii
ans
interne c.a existente (conform capitol 3.2.2.1) 1
- Montare dulap de distribuție secundară c.c. buc 1
- Integrare dulap de distribuție secundară c.c. în serviciile centrale de c.c,
ans
inclusiv procurare și montare cabluri de alimentare, accesorii, etc 1
- Dulap de comandă, control, protecție, grupa 1, complet echipat cu: TNCC,
buc
TNP de distanță, contor decontare, PDB 1
- Dulap de comandă, control, protecție, grupa 2, complet echipat cu: TNCC,
buc
TNP de distanță, contor balanță 1
Poz din
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
tab.nr 1
0 1 2 3 4
- Montare dulap teleprotecție echipat cu echipamente de teletransmisie pe FO
buc
și TIF 1
Realizare conexiuni electrice (cabluri și FO) ans 1
Montare țevi PVCtHDPE pentru pozare cabluri ans 1
Integrare celulă în SCADA stație ans 1
Integrare celulă în PDB+DRRI stație ans 1
Integrare celulă în sistemul de teleprotecție al stației ans 1
Integrare celulă în sistem de măsură energie electrică ans 1
Racordare containertdulapuri la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
A.2.2.3. Celula Stâlpu proiectată(C07):
Transport echipamentetmateriale de la locul de depozitare la locul de montaj
ans 1
Montare cutie conexiuni C-TT buc 1
Montare dulap teleprotecții pe FO buc 1
Realizare conexiuni electrice( cabluri și FO)
Integrare celulă în sistemul de teleprotecție al stației ans 1
Racordare container/dulapuri la ILP stație ans 1
Verificări, încercări, în vederea PIF ans 1
B. EXTINDERE INSTALAȚIE PROTECȚIE LA LOVITURI DIRECTE DE TRĂSNET
Transport materiale de la locul de depozitare la locul de montaj ans 1
Ans parasnet(tije paratrăsnet, vârfare, etc) anstProiect 1
B.1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
B.1.1 Demontări
Demontare suporți transformatoare tensiune, din celula Cernavodă 2 existentă
buc 3
(C07)
Demontare gard din panouri metalice, în zona de amplasare a cadrului de
ans 1
plecare aferent celuleor Cernavodă 2 și 3
Transport confecții metalice demontate pe platforma de depozitare ans 1
B.1.2. Demolări
Demolare parțialăttotală fundații interceptate în zona noilor construcții ans 1
B.1.3 Construcții noi
B.1.3.1 Comune stație
B.1.3.1.1 Fundaţii de beton armat C16t20, pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
stâlpi marginali cadru, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, cofraje, buc 2
sprijiniri, armare, confecții metalice înglobate și betonare
B.1.3.1.2 Fundaţie de beton armat C16t20, pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
stâlp central cadru, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, cofraje, buc 1
sprijiniri, armare, confecții metalice înglobate și betonare
B.1.3.1.3 Stâlpi marginali de cadru cu vârfare, zăbreliţi, confecţionaţi din profile
buc 2
laminate (corniere) îmbinate cu şuruburi, zincaţi şi vopsiţi
B.1.3.1.4 Stâlp central de cadru cu vârfar, zăbrelit, confecţionaţi din profile
buc 1
laminate (corniere) îmbinate cu şuruburi, zincat şi vopsit
B.1.3.1.5 Rigle de cadru zăbrelite confecţionată din profile laminate (corniere)
buc 2
îmbinate cu şuruburi, zincate şi vopsite (L = 20m)
B.1.3.1.6 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
containere circuite secundare, inclusiv săpături, umpluturi, compactări,
ans 2
cofraje, armare, confecții metalice înglobate, betonare și trotuar din dale
prefabricate de beton
B.1.3.1.7 Extindere împrejmuire stație 400 kV cu gard din panouri metalice ans 1
B.1.3.1.8 Adaptare platformă existentă celule GIS, dacă este cazul ans 1
B.1.3.1.9 Extindere împrejmuire stație 400 kV cu gard din panouri
ans 1
metalice
B.1.3.1.10 Transport confecții metalice la locul de montaj ans 1
1.3.2 Celula Cernavodă 2 proiectată(C10)
Poz din
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
tab.nr 1
0 1 2 3 4
1.3.2.1 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi descărcătoare, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, cofraje, buc 3
armare, confecții metalice înglobate și betonare.
1.3.2.2 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi cutii terminale, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, ans 1
cofraje, armare, confecții metalice înglobate și betonare.
1.3.2.3 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi transformatoare de tensiune, inclusiv săpături, umpluturi, compactări,
cofraje, armare, confecții metalice înglobate și betonare. Fundațiile se buc 3
vor corela cu suporții de transformatoare demontați din actuala celulă
Cernavodă 2 (C07)
1.3.2.8 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
buc 3
descărcătoare
1.3.2.9 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
ans 1
cutii terminale
1.3.2.10 Lucrări de refacere acoperire prin vopsire pentru Suporţi metalici zăbreliți
ans 1
pentru transformatoare de tensiune demontați din celula C07.
1.3.3 Celula Cernavodă 3 proiectată (C12)
1.3.3.1 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi descărcătoare, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, cofraje, buc 3
armare, confecții metalice înglobate și betonare
1.3.3.2 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi cutii terminale, inclusiv săpături, umpluturi, compactări, ans 1
cofraje, armare, confecții metalice înglobate și betonare
1.3.3.3 Fundaţii din beton armat C16t20 pe strat de beton de egalizare C8t10 pentru
suporţi transformatoare capacitive de tensiune, inclusiv săpături, umpluturi,
buc 3
compactări, cofraje, armare, confecții metalice înglobate și betonare

1.3.3.8 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
buc 3
descărcătoare
1.3.3.9 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
buc 3
cutii terminale
1.3.3.10 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
buc 3
transformatoare capacitive de tensiune
Transport confecții metalice la locul de montaj ans 1
1.3.4 Celula Stâlpu proiectată(C07)
1.3.4.1 Suporţi metalici zăbreliți din profile laminate sudate, zincaţi şi vopsiţi pentru
transformatoare capacitive de tensiune. Se vor executa corelat cu fundațiile buc 3
existente în celula C07(fosta Cernavodă 2)
Transport confecții metalice la locul de montaj ans 1
B.2. EXTINDERE INSTALAȚIE DE ILUMINAT PERIMETRAL ȘI EXTERIOR
B.2.1. Lucrări demontare
Demontare iluminat perimetral pe latura unde gardul stației se relocă ( stâlpi,
anstProiect 1
corpuri de iluminat, cutii de protecție și distribuție, etc0
B2.2. Lucrări de montaj
Extindere sistem de iluminat exterior (stâlpi, corpuri de iluminat ambiental,
corpuri de iluminat tip proiector, cutii de protecție și distribuţie, cabluri, etc.) anstProiect 1

Extindere sistem de iluminat perimetral (stâlpi, corpuri de iluminat ambiental,


anstProiect 1
cutii de protecție și distribuţie, cabluri, etc.)
B.3. LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN
Demolare parțialăttotală fundații interceptate în zona noilor construcții,
ans 1
inclusiv săpătură, spargere beton, transport moloz, dacă este cazul
Poz din
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
tab.nr 1
0 1 2 3 4
Săpături şi umpluturi de suprafaţă, împrăştiere, udare, compactare finisare,
ans 1
taluzare, nivelare teren , în zonele afectate de teren
B.4. PROTECȚIA MEDIULUI. LUCRĂRI DE REFACERE CADRU NATURAL
Transport deșeuri obținute din demolări, la groapa de gunoi ans 1
Pregătire suprafaţă şi semănare și udare gazon, în zona afectată de Proiect ans 1
Tabel nr. 3- Liste cantitati estimate. Servicii
Nr. crt. Denumire UM Cantitate
0 1 2 3
1 Inginerie(cu personalul Transelectrica)* ans *)
5 Scolarizare:
- echipamente primare ans 1
6 Teste FAT
6,1 Teste FAT Circuite primare
- transformatoare de tensiune ans 1
- descărcătoare ans 1
- cabluri 400 kV ans 1
7 Teste SAT în vederea PIF ans 1
Nota: *) Numărul ședințelor de inginerie se va stabili în cadrul contractului comercial.
5.

în Anexa 5.1.

Cod document: C949RoSE/W6E-001


Revizia:
GRAFICUL DE DERULARE A LUCRĂRILOR

5-1
Graficul de realizare a investiției pentru proiectul ”Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule
LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3” va fi conform cu clauzele contractuale. O propunere de grafic se regăsește

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
6. SERVICII ASOCIATE
Prezentul capitol descrie principalele servicii care trebuiesc realizate de Contractant în cadrul
PROIECTULUI. Acestea se referă la obținere avize/acorduri inginerie, proiectare, , documentaţie tehnică,
şcolarizare, teste, asistenţă tehnică. Toate aceste servicii sunt prezentate în Tabelul 3, capitolul 4.

6.1. AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII


Contractantul va întocmi documentaţiile pentru toate avizele şi acordurile necesare execuţiei lucrării, care
nu au fost obţinute până la faza de execuție, inclusiv autorizaţia de construire. Acestea vor fi obţinute de
către Contractant în numele Achizitorului şi vor fi decontate de către Achizitor.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
6.2. INGINERIE
Înainte de începerea etapelor de inginerie, se va realiza o etapa de „work-statement” pentru întregul
scop al Contractului, inclusiv prezentarea Manualului detaliat de implementare al contractului ce va
cuprinde cel puţin:
- Programul de management al calităţii;
- Planul detaliat de implementare al contractului;
- Detalierea etapelor de şcolarizare (organizare, nivel, conţinut, condiţii, suport material, etc.);
- Riscul (nesemnarea la timp a contractelor cu subcontractorii, modificarea subcontractorilor,
neclarificarea la timp a soluţiilor tehnice, modificarea soluţiilor, modificarea planului de retrageri,
etc.):
 Identificarea riscului;
 Evaluarea riscului:
 Impactul asupra calităţii lucrărilor, performanţei, costurilor programării lucrărilor;
 Probabilitatea producerii riscului în timpul desfăşurării proiectului.
 Managementul riscului:

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 Evitarea riscului;
 Reducerea riscului: reducerea impactului, reducerea probabilităţii;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Transferarea riscului;
 Plan de contingenţe (de ex. imposibilitatea retragerii echipamentelor datorită condiţiilor
din SEN, etc.): prezentarea evenimentului care declanşează aplicarea lui, persoanele
implicate în punerea în aplicare şi responsabilităţile clar definite; estimarea costurilor.
 Acceptarea riscului:
- Detalierea etapelor de testare (procedura de preFAT, FAT, SAT, etc.);
- Detalierea soluţiilor tehnice propuse a fi implementate;
- Detalierea interfeţelor contractului.
Activitatea de inginerie va consta în întâlniri de lucru organizate între reprezentanţii Contractantului şi ai
Achizitorului prin care se vor pune bazele şi se vor realiza înţelegerile detaliate privind agregarea
volumelor pentru realizarea PROIECTULUI şi graficul de implementare.
Numărul întâlnirilor se va stabili de comun acord între părţi, ori de câte ori este necesar pe parcursul
derulării contractului. De la prima întâlnire de lucru (imediat după semnarea contractului), trebuie să se
stabilească cel puţin următoarele aspecte:
- definitivarea Planului de implementare,
- definitivarea aspectelor tehnice legate de funcţionarea instalaţiilor, cerinţe şi particularităţi,

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 6-1


- ordinea în care se va realiza furnizarea echipamentelor, serviciilor şi lucrărilor aferente,
- detalii privind livrările, modul de obţinere al avizelor necesare,
- interfeţele cu alte contracte în derulare ale Achizitorului,
- probleme diverse ridicate de părţile contractante.
După fiecare întâlnire de lucru se vor întocmi rapoarte cu concluziile rezultate în urma discuţiilor tehnice,
care vor fi folosite la întocmirea proiectelor şi în derularea lucrărilor.

6.3. PROIECTARE
Proiectanţii Contractantului trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1. Elaborarea şi avizarea proiectului tehnic (PT) al investiţiei,;Conținutul cadru al Proiectului tehnic va fi

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
în conformitate cu Ordinul 863/2008. Suplimentar, PT-ul va cuprinde capitole distincte de
managementul calităţii, protecţia mediului şi sănătate şi securitate în muncă;PT-ul se va aviza atât în
CTA ST București, cât și CTES CNTEE Transelectrica;
2. PT-ul se va elabora în limba română. Contractantul va asigura verificarea proiectului tehnic în
conformitate cu Legea 10/1995 şi cu Ordinul 13/2013, de către verificatori atestaţi MLPTL şi ANRE;
3. Elaborarea şi furnizarea în limba română a documentaţiei detalii de execuţie (DDE), atât pentru
partea de construcţii cât şi pentru montajul/instalarea sistemelor/instalaţiilor/echipamentelor a
ansamblului investiţiei tehnologice; Documentația DDE se va aviza în CTA ST București.
4. Elaborarea şi furnizarea în limba română a documentaţiei tehnice finale As-built, a întregii staţii;
5. Studiu topo final,( după realizarea lucrărilor) in STEREO 70, cu viza OCPI
6. Studiu geotehnic
7. Contractantul va întocmi documentaţiile pentru toate avizele şi acordurile necesare execuţiei lucrării,
care nu au fost obţinute până la faza de CS, inclusiv autorizaţia de construire. Acestea vor fi
obţinute de către Contractant în numele Achizitorului şi vor fi decontate de către Achizitor.
8. Să respecte standardele, reglementările şi normativele româneşti şi internaţionale precizate în
prezenta Documentaţie Tehnică;
9. Să respecte, la elaborarea documentaţiei de proiectare, toate condiţiile impuse prin avize şi

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
acorduri;
10. Să adapteze soluţiile tehnice şi documentaţiile de proiectare elaborate pentru PROIECT, la orice

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


modificare a reglementărilor tehnice survenite după aprobarea acestuia sau în timpul execuţiei
PROIECTULUI;
11. Să precizeze în documentaţiile de proiectare măsurile care trebuie luate pentru asigurarea calităţii
execuţiei PROIECTULUI;
12. Să includă, în documentaţia de proiectare, planul propriu de control pentru fiecare categorie de
instalaţie;
13. Să stabilească, prin documentaţia de proiectare, fazele de execuţie determinante privind urmărirea
calităţii conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/95;
14. Să participe pe şantier la verificările de calitate legate de fazele de execuţie determinante şi la
solicitările Achizitorului, legate de modificările ce intervin în succesiunea fazelor de execuţie;
15. Să stabilească modul de tratare a neconcordanţelor şi defectelor apărute în execuţie, de urmărire pe
şantier a modului de aplicare a soluţiilor adoptate şi rezultatul finalizării acestora cu implicaţiile lor
asupra proiectului iniţial;
16. Să solicite aprobarea Achizitorului pentru orice modificare de soluţie faţă de prevederile din prezenta
Documentaţie Tehnică;
17. Să participe la rezolvarea solicitărilor Achizitorului sau organelor de control pentru modificarea unor
soluţii tehnice;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 6-2


18. Să participe la soluţionarea defectelor apărute în execuţie şi să urmărească remedierea acestora;
19. Să furnizeze toate documentele necesare pentru întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei, conform HG
273/94 şi Cărţii tehnice a instalaţiei, a utilajului sau a echipamentului conform HG 51/1999;
20. Să participe la recepţia lucrărilor şi să prezinte Achizitorului un referat privind modul în care s-au
respectat cerinţele PROIECTULUI, piesă care va face parte integrantă din dosarul recepţiei;
21. Să introducă în documentaţia de proiectare numai tehnologii, materiale şi furnituri, aprobate de
TRANSELECTRICA SA prin autorizaţii de comercializare şi de celelalte instituţii abilitate precizate în
Ordinul MICM 293/99 art. 8.;

 Proiect tehnic (PT) de execuție


Documentaţia de proiectare aferentă PT-ului va avea conţinutul cadru conform standardelor tehnice

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
internaţionale acceptate şi a legislaţiei româneşti în domeniu.
Documentaţia se va prezenta pe volume de piese scrise (memoriu tehnic) şi desenate. Documentaţia
astfel realizată va fi supusă aprobării şi avizării Achizitorului. Gradul de detaliere al documentaţiei, atât
piesele scrise cât şi cele desenate, va fi cel puţin la nivelul la care Achizitorul:
- poate reverifica calculele proiectului (rezistenţa mecanică, solicitări electrice, solicitările mecanice, de
rezistenţă la coroziune etc.),
- poate urmări lucrările executate (stadiu şi conformitate cu proiectul),
- poate executa sau proiecta efectuarea de lucrări de întreţinere sau de înlocuire, atât pentru un
întreg ansamblu funcţional, cât şi pentru părţi ale acestuia, inclusiv pentru lucrări sub tensiune.
Proiectul tehnic va fi structurat pe obiective stabilite de comun acord cu Achizitorul.
Pentru lucrările de demontare – dezmembrare - demolare, Contractantul va trebui să întocmească liste
cu materialele rezultate, valorificabile şi nevalorificabile, luând în considerare coeficienţii de uzură şi de
pierderi datorate tehnologiei folosite.
Proiectul se va realiza doar pentru obiectele menţionate în partea comercială.
Proiectul trebuie să conţină suficiente elemente pentru definirea univocă a tuturor elementelor lucrării,
astfel încât rezultatul obţinut să fie cel vizat, să fie unic şi să poată fi verificat de către Achizitor atât în
timpul efectuării lucrării cât şi la recepţia acesteia.

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
În proiect se vor analiza, se vor propune soluţii (unde este cazul) şi se vor calcula alocările de resurse

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


materiale pentru tot ceea ce va fi afectat direct sau indirect de realizarea lucrării, inclusiv derivate din
obligaţiile legale ale Achizitorului.
Acolo unde realizarea lucrării presupune existenţa unor limite de execuţie, rezultate atât dintr-o
obiectivitate tehnologică (toleranţe), cât şi datorită necesităţii obţinerii unui rezultat dorit, unic şi
controlabil, atunci acestea se vor înscrie în clar ca valori, norme şi mod de verificare. Din punct de
vedere constructiv, se doresc soluţii care la schimbările de climă să nu afecteze buna funcţionare a
echipamentelor din staţie.
În cadrul proiectului tehnic de execuție, printre altele se vor întocmi documentații tehnice pentru: rigla,
instalație de iluminat, de legare la pământ, de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, de integrare
în SCADA, alimentare cabine, etc.
Instalaţiile şi echipamentele staţiei vor fi astfel proiectate şi realizate încât să permită pe timpul
exploatării staţiei lucrul sub tensiune.
Soluţiile de proiectare vor fi astfel alese încât să nu fie afectată funcţionalitatea activelor existente ale
terţilor.
Contractantul va adopta, din faza de proiectare, soluţii constructive care să nu permită ori să limiteze
apariţia cuiburilor de păsări. Se solicită găsirea unor astfel de soluţii cel puţin pentru rigle, cadre şi orice
alte construcţii aflate deasupra echipamentelor electroenergetice ori a conductelor energizabile.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 6-3


În cadrul Proiectului tehnic se vor preciza toate verificările şi măsurătorile necesare punerii în funcţiune
(PIF), potrivit normelor impuse în prezenta documentaţie, în specificaţiile furnizorului de echipamente şi
normelor tehnice interne Transelectrica, atât ca metodă cât şi ca valori acceptate.
Proiectul tehnic va cuprinde un capitol distinct privind cerinţele de protecţia mediului în care se vor
preciza măsurile care trebuie adoptate de contractant şi responsabilităţile acestuia privind prevenirea
poluării mediului (cu referire concretă la specificul lucrării – transport şi eliminare deşeuri, prevenirea
contaminării solului/apei/aerului), eliminarea efectelor şi suportarea prejudiciilor în cazul producerii unui
accident cu impact asupra mediului.
Proiectul va cuprinde planul de situaţie cu lucrările de mediu ce trebuiesc executate.
Proiectul va cuprinde planul de managementul mediului compus din plan de reducere a impactului asupra
mediului şi planul de monitorizare, pentru toate fazele proiectului demolare, construcţie, funcţionare şi
dezafectare.
De asemenea, proiectul tehnic va cuprinde un capitol distinct privind managementul calității, în care se

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
vor preciza:
- un subcapitol cu cerințe legale și alte cerințe aplicabile specifice execuției lucrării;
-Planul calității cu PCCVI și fazele determinante specifice lucrării.
Proiectul va cuprinde planul de securitate şi sănătate aferent lucrării, conform HGR 300/2006.

 Detalii de execuţie (DE)


Vor cuprinde secţiuni, vederi, planşe cu cote şi dimensiuni, poziţionarea exactă a lucrărilor ascunse,
materialele, clasa de calitate, probele, testele şi verificările necesare, cu rezultatele acestora.
Toate aceste elemente vor servi pentru întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei, iar transmiterea spre
aprobarea Achizitorului constituie condiţie pentru emiterea procesului-verbal de terminare a stadiului fizic
respectiv.
Forma de prezentare trebuie să fie clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească
calităţile echipamentelor şi materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei,
normativele şi prescripţiile în vigoare, să stabilească responsabilităţile pentru calităţile echipamentelor,
materialelor şi lucrărilor de montaj, responsabilităţile pentru probe, teste, verificări şi să prevadă modul
de urmărire în timp a funcţionării instalaţiilor.

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Dacă la faza detalii de execuţie (DE), proiectantul identifică mai multe variante de realizare pentru
soluţia constructivă descrisă în proiectul tehnic, atunci alegerea variantei optime se va face în baza unei

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


analize comparative întocmite de către proiectant şi aprobată de către Achizitor.
Caracteristicile tehnice ale tuturor echipamentelor, împreună cu locul acestora în schema electrică şi
dispoziţia constructivă se vor înscrie într-o bază de date şi se va preda Achizitorului până la punerea în
funcţiune.

 Documentaţia “As-built“
După punerea în funcţiune, Contractantul va întocmi documentaţia “As built” care va cuprinde toate
eventualele modificări efectuate pe parcursul montajului şi al probelor, faţă de varianta documentaţiei de
proiectare iniţial predate Achizitorului.
Proiectul Tehnic, documentația DDE, verificate și avizate, precum şi documentația „As built”, se vor
preda pe format hârtie şi în format electronic Achizitorului, în numărul de exemplare stabilit la
contractare.

6.4. RECONFIGURARE ŞI REPARAMETRIZARE


Contractantul va asigura suportul tehnic pentru reconfigurarea şi reparametrizarea tuturor subsistemelor
aferente staţiei 400 kV Gura Ialomiței existentă, ca urmare a extinderii stației cu noile celule: SCADA,
PDB+DRRI, contorizare, servicii interne, teleprotecție, etc..

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: A 6-4


Lucrările de reconfigurare parametrizare integrare se vor realiza atât în stație cât și la DEN, DET, CTSI,
OMEPA.
Lucrările de extindere și reconfigurare a sistemului SCADA se vor contracta cu furnizorul sistemului
SCADA existent
Reconfigurarea şi reparametrizarea subsistemelor, precum şi stabilirea reglajelor vor fi realizate de către
Contractant, în strânsă colaborare cu specialiştii Transelectrica.
Lucrările de reconfigurare şi reparametrizare se vor desfăşura conform unui program convenit cu
specialiştii Transelectrica, astfel încât la punerea în funcţiune a noilor celule, toate sistemele staţiei Gura
Ialomiței să fie 100% funcţionale.
Contractorul va lua măsuri ca operațiile de integrare și reconfigurare a sistemului de comandă, control,
protecții să fie făcute în cel mai scurt timp posibil, astfel ca timpul de scoatere din folosință a sistemului
să fie minimă.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
În cadrul etapelor premergătoare PIF celule se va realiza şi transmiterea informaţiilor achiziţionate de
sistemele puse în funcţiune, către sistemele existente ale Achizitorului.

6.5. DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ FURNIZATĂ


Contractantul va pune la dispoziţia Achizitorului manualul de exploatare a staţiei. Acesta va prezenta
într-o formă integrată documentaţiile livrate de furnizorii de echipamente, odată cu echipamentele şi se
va elabora obligatoriu în limba română.
Manualul vor conţine cel puţin următoarele date:
- descrierea generală a echipamentelor, inclusiv principiile de funcţionare, precum şi schemele
electrice ale echipamentelor;
- desene detaliate ale echipamentelor şi liste de materiale aferente acestora;

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6-5


- descrierea procedurilor necesare montării şi demontării echipamentelor;
- reglaje de ansamblu şi distanţe prescrise;
- recomandări privind intervalele şi procedurile de întreţinere, teste periodice, stocul pieselor de
rezervă şi dispozitive speciale.
Documentaţia menţionată mai sus, va fi predată pe suport de hârtie şi pe CD-ROM (format Word, Excel,
MS Project, AutoCAD). Numărul exemplarelor predate se va stabili la contractare.
Lista documentelor ce trebuie livrate poate fi completată, la iniţiativa Contractantului sau a Achizitorului,
cu documente suplimentare.
Întreaga documentaţie livrată de Contractant şi eventual, de subcontractanţii săi, devine proprietatea
Achizitorului.
Contractantul va pune la dispoziţia Achizitorului întreaga documentaţie tehnică, care descrie depozitarea,

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
manipularea, instalarea, instruirea, operarea, întreţinerea şi repararea a instalațiilor furnizate.
Principalele documente ce trebuie livrate sunt:
- specificaţiile tehnice ale tuturor echipamentelor şi materialelor furnizate, însoţite de listele de teste;
- instrucţiuni de depozitare şi manipulare;
- manualele de instalare, operare, întreţinere pentru echipamentele furnizate;
- proceduri şi documente de testare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere;
- documente prin care să se ateste calitatea, fiabilitatea, disponibilitatea şi referinţele echipamentelor
şi sistemelor furnizate.
Cerinţe privind livrarea documentaţiei tehnice necesare exploatării, operării, utilizării şi întreţinerii
echipamentelor furnizate:
- documentaţia tehnică de fabrica a echipamentelor va fi în limba română. Aceasta va furniza datele
necesare dimensionării fundaţiilor şi suporţilor echipamentelor furnizate, precum şi detaliile privind
montajul echipamentelor furnizate;
- instrucţiunile de exploatare a echipamentelor vor fi în limba română; fiecare echipament va avea o
documentaţie/manual de exploatare;
- manualul de utilizare a echipamentelor va fi în limba română; fiecare echipament va avea o

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
documentaţie/manual de utilizare;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- manualul de întreţinere a echipamentelor va fi în limba romana; fiecare echipament va avea o
documentaţie de întreţinere;
- manualul de service a echipamentelor va fi în limba română; fiecare echipament va avea o
documentaţie de întreţinere, care va cuprinde cel puţin: schemele electrice ale echipamentelor,
evenimente şi avarii posibile, depanările evenimentelor, şi avariilor;
Contractantul răspunde de actualizarea permanentă a documentaţiei conform versiunilor livrate ale
echipamentelor, până la sfârşitul perioadei de garanţie.
Specificaţiile funcţionale şi de proiectare vor cuprinde mai multe revizii, ţinând cont de stadiul de
implementare a contractului: prima revizie pentru început, a doua revizie pentru teste (pe durata FAT),
revizii intermediare în funcţie de stadiul de implementare a contractului, revizia finală. Fiecare revizie va
cuprinde volumul maxim de informaţii disponibil la data respectivă.
Copiile legale după standardele la care se fac referiri în documentaţia întocmită de Contractant,la
cererea Achizitorului, se vor asigura de Contractant în preţul contractului.

6.6. LIVRAREA PRODUSELOR


Contractantul se angajează să livreze toate echipamentele/materialele aferente Proiectului la locul
indicat în Documentaţia de atribuire.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6-6


Contractantul este responsabil pentru ambalarea, expedierea, transportul şi descărcarea în şantier (la
locul de depozitare) a echipamentelor livrate.
Pentru transportul pe şantier Contractantul va obţine în timp util toate autorizaţiile necesare, confirmarea
posibilităţilor de acces şi mobilizarea utilajelor de ridicat şi descărcat pe şantier (macarale etc.).
Contractantul este responsabil pentru deteriorarea echipamentelor şi materialelor pe durata transportului
şi descărcării. El va suporta toate cheltuielile datorate unor remedieri sau înlocuiri, datorate eventualelor
deteriorări ale echipamentelor.
Fiecare container cu echipament va fi marcat cu numărul de contract, destinaţia, numele
transportatorului şi conţinutul. De asemenea, se vor indica următoarele: greutatea totală, poziţia de
transport, poziţia corectă de agăţare şi alte măsuri speciale.
Achizitorul poate solicita Contractantului amânarea livrării produselor cu până la 6 luni în cazurile
speciale.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
Toate containerele vor permite inspectarea şi verificarea lor pe şantier.
Produsele livrate vor fi însoţite de declaraţiile de conformitate emise de producător şi certificate de
garanţie. Pentru produsele din domeniile reglementate, declaraţiile de conformitate vor fi de tip CE şi
produsele vor avea marcajul CE.

6.7. ŞCOLARIZARE
Contractantul va asigura şcolarizarea personalului Achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea
echipamentelor PROIECTULUI Personalul Achizitorului va fi şcolarizat cu privire la toate echipamentele
care fac parte din PROIECT. Această şcolarizare are ca scop calificarea personalului de exploatare pentru
utilizarea acestui echipament.
Şcolarizarea cu privire la software, va furniza personalului Achizitorului îndemânarea necesară pentru
parametrizarea echipamentelor terminale, a configurării comunicaţiilor şi rapoartelor din sistem.
Şcolarizarea cu privire la hardware va califica personalul Achizitorului pentru utilizarea echipamentelor
terminale, efectuării testelor de diagnosticare a echipamentelor, localizare şi remediere a defectelor.
La sfârşitul perioadei de şcolarizare cursanţii trebuie să fie capabili să realizeze singuri exploatarea şi
întreţinerea echipamentelor şi sistemului, precum şi a componentelor sale.
Şcolarizarea va cuprinde aspectele practice şi cunoştinţele teoretice necesare, astfel încât personalul

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
şcolarizat să poată fi capabil să asigure toate lucrările de exploatare, întreţinere şi intervenţie.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Cursurile vor fi ţinute de personal cu experienţă în instruire şi care vorbeşte fluent limba română.
Toate materialele necesare pentru desfăşurarea cursurilor vor fi furnizate de Contractant. Fiecare
cursant va primi copii individuale ale manualelor tehnice şi documentelor utilizate în timpul cursurilor.
Acestea vor fi trimise Achizitorului cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea cursurilor
respective.
Se va permite Achizitorului efectuarea de înregistrări video ale cursurilor.
Materialele de curs, inclusiv documentele trimise înainte de începerea cursurilor, vor deveni proprietatea
Achizitorului. Acesta îşi va asuma obligaţia să nu le multiplice decât în scopul utilizării interne.
De asemenea, este necesară instruirea personalului pentru reducerea impactului asupra mediului şi
pentru monitorizarea factorilor de influenţă asupra mediului.
Contractantul va completa planul de şcolarizare astfel încât să se acopere necesităţile Achizitorului.
Programul de şcolarizare va fi compatibil cu programul derulării proiectului astfel încât Achizitorul să-şi
poată asuma la timp responsabilităţile.

6.8. ASISTENŢĂ TEHNICĂ


Contractantul va asigura suportul tehnic (personal competent) pentru:

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6-7


- asistenţă tehnică la montaj pentru furnitura de circuite primare,
- asistenţă tehnică la montaj pentru furnitura de circuite secundare,
- asistenţă tehnică pentru integrarea echipamentelor furnizate în sistemele existente ale Achizitorului
- asistenţă la punere în funcţiune.

6.9. TESTE
În cadrul PROIECTULUI, se vor realiza teste de FAT pentru toate echipamentele livrate. Cerinţele privind
realizarea acestor teste pentru echipamentele sunt prezentate în cele ce urmează.
Testele sunt obligatorii, dar nu limitative. Contractantul poate efectua şi alte teste din proprie iniţiativă
sau la solicitarea Achizitorului.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
Notă: Achizitorul are dreptul să solicite orice alte probe, fie înainte de livrare, fie la locul de montaj,
pentru a se asigura că echipamentele primare corespund tuturor cerinţelor din specificaţiile
Transelectrica.
Toate cheltuielile pentru participare (înainte de livrare) la probe a reprezentanţilor Achizitorului, vor fi
suportate de către Contractant.
În cadrul testelor şi inspecţiilor vor fi luate în considerare următoarele:
- Cu excepţia punctelor în care se specifică altfel, Contractantul va asigura toate materialele şi
manopera pentru teste, inclusiv unelte, echipament de măsurare şi testare, ca şi lucrările
pregătitoare.
- Contractantul va colabora cu UnO-DEN la stabilirea reglajelor şi la parametrizarea terminalelor de
protecţie. UnO-DEN va transmite Contractantului parametrii de reglaj ai sistemului. Contractantul
trebuie să stabilească reglajele pentru integrarea protecţiilor în SEN şi să le facă cunoscute UnO-DEN
înainte de FAT. Testele de funcţionare ale sistemului şi echipamentelor se vor face cu reglajele
convenite.
- Contractantul va da Achizitorului pentru aprobare un program scris de testări, inclusiv specificaţiile
procedurilor, cu cel puţin trei luni înaintea începerii acestora.
- Contractantul va da Achizitorului documentaţia inspecţiei sistemelor pentru verificarea programului şi
procedurilor de testare.

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- Achizitorul va avea dreptul să efectueze propriile sale teste, care nu se încadrează în programul de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


testări al Contractantului.
- Orice echipament, sau componentă, care nu satisface cerinţele impuse, în orice stadiu al lucrării,
poate fi respins de Achizitor. Elementul respectiv poate fi respins complet sau parţial, după cum
consideră Achizitorul.
Documentaţia furnizată va fi elaborată astfel încât orice test să poată fi repetat ulterior în aceleaşi
condiţii.
Programul de testare va specifica ce teste urmează să fie efectuate şi durata lor aproximativă.
Specificaţiile procedurilor de testare vor defini în detaliu fiecare test. Documentaţia sistemelor va fi
disponibilă Achizitorului pentru evaluarea procedurilor de testare propuse.
Specificaţiile procedurilor de testare vor include de asemenea:
- Condiţii de testare;
- Configuraţia sistemului testat, indicându-se dispozitivele şi instrumentele de testare;
- Rezultatele aşteptate şi criteriile de respingere;
- Formulare pentru înregistrarea rezultatelor testelor.
După terminarea fiecărui test în parte, rezultatele vor fi centralizate şi semnate de ambele părţi.
Certificatele semnate vor servi ca documente de evidenţă a fiecărui test, până când este furnizat
raportul final.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6-8


În cel mult 30 de zile de la terminarea fiecărui test, Contractantul va da Achizitorului raportul final de
testare, în care va indica testele efectuate, referinţele contractuale, rezultatele obţinute, instrumentele
folosite, numele personalului care a efectuat testele, semnăturile participanţilor la test şi data.

Teste de fabrică (FAT)


Teste de tip sunt teste ce se efectuează la omologarea produsului. Trebuie să fi fost efectuate teste de
tip pentru fiecare echipament individual component al sistemului, iar copiile rapoartelor asupra testelor,
care oferă informaţii detaliate despre teste şi rezultatele obţinute vor fi înmânate Achizitorului. Rapoartele
asupra testelor trebuie să arate atât performanţele întregului sistem, cât şi performanţele componentelor
sale, bazate pe recomandările IEC, VDE sau DIN.
Toate testele trebuie efectuate întru-un laborator independent sau dacă sunt realizate în laboratorul
producătorului, atunci ele se vor efectua în prezenţa unui reprezentant neutru.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
Aceste teste se vor repeta în cazul în care la încercările individuale se constată abateri repetate, sau la
solicitarea Achizitorului. Contractantul trebuie să prezinte certificatele testelor de tip pentru toate tipurile
de echipamente.
Testele de fabrică sunt:
- teste individuale – se efectuează pe echipamentele şi componentele acestora în cadrul fluxului
tehnologic înainte de livrare,
- teste speciale – se execută la cererea Achizitorului.
Testele de fabrică trebuie să fie în concordanţă cu standardele indicate în prezentul capitol, pentru
fiecare echipament în parte.
Observaţiile Achizitorului aferente etapei de inginerie se vor implementa anterior etapei FAT, iar cele
aferente etapei FAT, se vor implementa anterior elaborării etapei SAT.
Testele de acceptanţă vor fi efectuate pentru fiecare echipament, sistem sau piesă de schimb. Buletinele
de încercare aferente echipamentelor şi sistemelor testate în cadrul etapei FAT, vor conţine toate
măsurătorile făcute în timpul testării şi vor fi înmânate Achizitorului în cadrul etapei FAT.
În cazul în care specialiştii Achizitorului stabilesc faptul că unele echipamente nu satisfac condiţiile
tehnice cerute, îi vor atrage atenţia Furnizorului.
Procedurile de testare FAT vor fi transmise Achizitorului spre agreare, cu 1 lună înainte de începerea

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
testelor.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Pentru buna desfăşurare a testelor de acceptanţă, Furnizorul va transmite Achizitorului spre analiză,
propunerea pentru programul de testări, însoţită de specificaţiile şi procedurile de testare agreate cu cel
puţin 2 săptămâni înainte de începerea testelor.
Aprobarea sau renunţarea la un test nu va elibera Furnizorul de responsabilitatea livrării echipamentelor
conform cerinţelor impuse.
Controalele de calitate efectuate de către specialiştii Achizitorului în ţara Furnizorului nu trebuie să
înlocuiască inspectarea echipamentului şi testările necesare şi nu trebuie să reducă responsabilitatea
Furnizorului, în ceea ce priveşte garanţiile contractuale stabilite formal.
La faza de ofertare Furnizorul va specifica care sunt testele pe care le va efectua în fabrică respectiv la
punerea în funcţiune pentru fiecare subsistem respectiv echipament în parte.
Achizitorul poate efectua teste speciale, care nu sunt menţionate în listă.
Testele de fabrică trebuie să fie în concordanţă cu standardele indicate în prezentul Volum, pentru
fiecare echipament în parte.

Teste pe şantier (SAT)


Contractantul va preciza, pentru fiecare tip de echipament, o listă informativă privind testele de şantier
(de acceptanţă), pe care o va include în Anexa 6.2.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6-9


Testele de punere în funcţiune vor respecta prevederile normelor tehnice interne elaborate de
Transelectrica care stabilesc încercările şi măsurătorile pentru echipamentele şi instalaţiile electrice,
precum şi eventualele cerinţe solicitate de către producător prin specificaţiile tehnice.
Contractantul va transmite Achizitorului, înaintea începerii testelor pe şantier, programul de desfăşurare a
testelor şi lista testelor ce urmează a fi efectuate.
Contractantul va indica testele pe care le efectuează pentru echipamentele şi materialele importante
livrate.
În cadrul PROIECTULUI, se vor realiza teste de acceptare la locul de montaj (SAT) pentru toate
instalaţiile noi. Cerinţele privind realizarea acestor teste pentru circuite primare, circuite secundare şi
servicii interne sunt prezentate în cele ce urmează.

 Celule compacte în SF6, tip GIS

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
Celula compactă tip GIS, furnizată și montată, va fi supusă testelor, în conformitate cu cerinţele
specificate în normele tehnice interne Transelectrica NTI-TEL-E-044-2011-00, NTI-TEL-R-002-2007-00-
009 și NTI-TEL-R-002-2007-00-022.

 Transformator de tensiune
Fiecare tip de transformator de tensiune care se livrează și montează, va fi supus testelor conform
cerinţelor specificate în normele tehnice interne Transelectrica NTI-TEL-E-027-2009-00 și NTI-TEL-R-
002-2007-00-004.

 Descărcător de înaltă tensiune


Fiecare tip de descărcător care se livrează și montează va fi supus testelor conform cerinţelor specificate
în normele tehnice interne Transelectrica NTI-TEL-E-022-2008-00 și NTI-TEL-R-002-2007-00-008.

 Lanţuri duble de izolatoare


Fiecare tip de ansamblu de lanţ dublu de izolatoare care se livrează și montează, va fi supus testelor
conform cerinţelor specificate în norma Transelectrica NTI-TEL-E-032-09-00 și NTI-TEL-R-002-2007-00-

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
011.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Cleme de înaltă tensiune
Fiecare tip de clemă de înaltă tensiune care se livrează și montează va fi supus testelor de tip,
individuale (rutină), conform cerinţelor , în conformitate cu cerinţele specificate în norma tehnică
internă Transelectrica NTI-TEL-E-037-2009-00.
Este obligatoriu ca la PIF să se efectueze, cel puţin, următoarele teste SAT:
a) Verificarea vizuală a clemelor de înaltă tensiune;
b) Verificarea zincării elementelor de asamblare.

 Conductoare flexibile
Conductoarele flexibile din OL-Al care se livrează și montează vor fi supuse va fi supus testelor conform
cerinţelor specificate în norma Transelectrica NTI-TEL-E-045-2011-00 și NTI-TEL-R-002-2007-00-013.

 Bobinele de blocaj
Bobinele de blocaj care se montează în prezentul proiect vor fi supuse testelor conform cerinţelor
specificate în norma Transelectrica NTI-TEL-R-002-2007-00-017.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6 - 10


 Testarea echipamentelor și a sistemului de comandă control protecție automatizare, servicii
interne, teleprotecție, contorizare
Toate echipamentele/materialele care se livrează și montează vor fi supuse va fi supus testelor conform
cerinţelor specificate în normele Transelectrica .
Testele pe partea de comutaţie secundară se vor efectua conform reglementărilor specifice categoriei de
instalaţii testată: NTI-TEL-S-003-2009-00, NTI-TEL-S-008-2009-00 , NTI-TEL-S-009- 2010-01, NTI-TEL-R-
002-2007-00-018, NTI-TEL-S-016-2012-00, NTE 002/03/00.

Testul final
Durata testului final este de 30 de zile. În timpul acestuia toate sistemele stației trebuie să fie complet
funcţionale. Dacă apar defecte în timpul testului, acesta se va întrerupe. După ce Contractantul a
remediat defectele şi au fost efectuate teste suplimentare, testul final va fi reluat de la început.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
După aprobarea testului final, Achizitorul va lua în primire sistemele.

6.10. GARANŢII
Contractantul va asigura perioada de garanţie pentru Proiect, conform contractului încheiat între
Contractant şi Achizitor.
Pe durata perioadei de garanţie, Contractantul va asigura, pe cheltuiala sa, toate lucrările necesare
pentru buna funcţionare a echipamentelor sau a sistemelor furnizate. În Anexa 6.1 sunt prezentaţi timpii
pentru remediere pentru diferite tipuri de defecte.

6.11. CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI


Contractantul va întocmi cartea tehnică a construcţiei.
Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte în conformitate cu HG nr. 273/94 "Regulament de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii", HG 51/1999 "Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaj" şi
ordinul MLPAT 75N/5.03.97, indicativ PC 009-97. Aceasta cuprinde următoarele capitole:
 Capitolul A - Documentaţia privind proiectarea întocmită conform HG 28/2008 şi ordinului

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
863/2008 privind achiziţiile publice de servicii, inclusiv tema de proiectare, avize şi acorduri, Planul
Calităţii, Planul managementului de mediu, Planul de securitate şi sănătate în muncă;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 Capitolul B - Documentaţia privind execuţia;
 Capitolul C - Documentaţia privind recepţia;
 Capitolul D - Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea, urmărirea comportării
în timp şi interpretarea acesteia.

6.12. MANUALUL EXPLOATĂRII


Contractantul, prin proiectantul său, va preda înainte de recepţia punerii în funcţiune, instrucţiunile de
exploatare, întreţinere, urmărire a comportării în timp şi interpretarea acesteia în limba română.
Procedurile vor fi predate Achizitorului cu cel puţin o luna înainte de PIF, pentru procedurile de
exploatare şi înainte de PIF pentru procedurile de întreţinere.

6.13. RECEPȚIA LUCRĂRILOR


Recepţia lucrărilor se realizează în următoarele etape:
- Recepţia la terminarea lucrărilor;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6 - 11


- recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, care se face la terminarea probelor
tehnologice, şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normala la întreaga capacitate a
instalaţiilor şi utilajelor, astfel încât sa se asigure calitatea produselor şi realizarea indicatorilor tehnico
- economici aprobaţi;
- Recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie. Recepţia finală trebuie realizată la sfârşitul
perioadei de garanţie, dacă au fost obţinute rezultate corespunzătoare la probele funcţionale
efectuate cu această ocazie şi dacă Contractantul a înlocuit pe propria cheltuială toate părţile
defectate sau considerate nesatisfăcătoare în timpul funcţionării sau în timpul testelor pe şantier.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 6 - 12


ANEXA 6.1 – TIMPI DE REMEDIERE PE CATEGORII DE
DEFECTE ÎN STAŢIE, PE DURATA GARANŢIEI

Prezenta Anexă se referă la echipamentele care fac obiectul contractului şi este în conformitate cu cerinţele
Transelectrica din nota C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 2299/05.03.2008 - Condiţiile cu privire la modul de
remediere a defectelor în perioada de garanţie.
Timpii de remediere sunt maximali şi se consideră din momentul anunţării defectului.

Categorii de defecte/timpi de prezentare la lucrare/timpi de remediere


Definiţii:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- timp de prezentare la lucrare (timp de reacţie): durata din momentul anunţării până în momentul
prezentării la lucrare,
- timp de remediere: durata din momentul admiterii la lucru până iîn momentul retragerii formaţiei
după finalizarea lucrării.
A. Pentru toate categoriile de defecte, timpul de prezentare la lucrare este de maxim 10 ore.
B. Pentru diverse categorii de defecte, timpii maximi de remediere sunt:

1. Defecte în staţiile electrice


- Categoria 1 (timp de remediere 1)
 întreruperi de conductoare;
 distrugerea clemelor de prindere a conductoarelor;
 defectarea lămpilor de semnalizare sau indicatoarelor;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 defectarea siguranţelor fuzibile;
 alte probleme de contact.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- Categoria 2 (timp de remediere 2)
 defectarea contactoarelor, releelor;
 defectarea motoarelor electrice;
 defectarea bobinelor;
 defectarea sistemelor de încălzire a ventilatoarelor;
 defectarea întreruptoarelor de joasă tensiune aferente SI de c.a. şi c.c..

- Categoria 3 (timp de remediere 3)


 defectarea circuitelor de comandă şi de semnalizare a întreruptoarelor;
 defectarea camerelor de stingere a întreruptoarelor;
 defectarea coloanelor izolante a întreruptoarelor;
 defectarea circuitelor de comandă şi semnalizare a separatoarelor;
 defectarea contactelor principale ale separatoarelor;
 defectarea releelor de protecţie;
 pierderi de SF6;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 6.1 - 1


 pierderi de ulei.

- Categoria 4 (timp de remediere 4)


 defectarea completă a unui întreruptor;
 defectarea completă a unui separator;
 defectarea unui transformator de măsură de tensiune;
 defectarea unui transformator de măsură de curent;
 defectarea unui descărcător, invertor;
 defectarea bateriilor staţionare, redresoarelor, grupurilor Diesel.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Tabelul nr. 1 – Timpi de remediere în cazul defectelor produse în staţie
Timp de Timp de Timp de Timp de
Tipul instalaţiei remediere 1 remediere 2 remediere 3 remediere 4
[ore] [ore] [ore] [ore]
Celule electrice (primare,
5 8 16 72
secundare, cabluri)
Sisteme de bare colectoare 5 8 16 72
Sisteme de protecţie,
5 8 16 72
automatizare, monitorizare
Servicii interne c.a. şi c.c., grupuri
5 8 16 72
Diesel, trafo SI
Alte instalaţii 16

2. Defecte care pot apărea la (auto)transformatoare, bobină de compensare)


- Categoria 1 (timp de remediere 1)

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 defecţiuni tablou general trafo, remediere/înlocuire accesorii (ventilatoare, pompe, ISI).

- Categoria 2 (timp de remediere 2)

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 defecţiuni ale părţilor componente: remedieri/înlocuiri de treceri izolate, dispozitiv de acţionare,
indicatoare, radiatoare, relee Buchholtz).

- Categoria 3 (timp de remediere 3)


 defecţiuni ale izolaţiei (auto)transformatoarelor cu posibilitatea de remediere în staţie.

- Categoria 4 (timp de remediere 4)


 defecţiuni majore ale izolaţiei (auto)transformatoarelor care necesită reparaţii la furnizor.

Tabel nr. 2 - Timpi de remediere în cazul defectelor produse la (auto)transformatoare,


bobină de compensare
Timp de Timp de Timp de Timp de
Tipul instalaţiei remediere 1 remediere 2 remediere 3 remediere 4
[ore] [ore] [zile] [luni]
(Auto)transformatoare, bobină
16 120 3-60 3-6
de compensare

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 6.1 - 2


Nr.
crt.

Cod document: C949RoSE/W6E-001


şi prezentate în Capitolul 6 - Servicii asociate.

Revizia:
Denumire

Anexa 6.2 - 1
ANEXA 6.2 – TESTE PENTRU ECHIPAMENTELE LIVRATE

Contractantul va indica testele pe care le efectuează pentru echipamentele şi materialele importante livrate

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
7. INTERFEȚE CU ALTE PROIECTE

7.1. EXTINDEREA STAȚIEI 400 kV CERNAVODĂ

În proiectul „Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă” s-a prevăzut procurarea tuturor


echipamentelor necesare pentru comunicaţia TIF şi fibră optică necesare a fi montate în staţia
400 kV Gura Ialomiței în celula Cernavodă circuit 3, şi anume: 2 bobine TIF; set accesorii pentru
TIF; 1 dulap de teleprotecţii complet echipat cu echipamentul de teleprotecţie FO şi
echipamentul de teleprotecţie TIF.

În cadrul prezentului Proiect se vor monta toate echipamentele pentru comunicația TIF,
asigurate pe proiectul de ”Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă” pentru celula Cernavodă circuit
3. De asemenea se vor procura şi monta transformatoare de tensiune capacitive + filtre
capacitive necesare pentru comunicaţia TIF cu staţia 400 kV Cernavodă pentru celula
Cernavodă circuit 3.

7.2. STAȚIA 400 kV STÂLPU

În stația 400 kV Stâlpu pe proiectul Extindere stația 400kV Stâlpu , se va realiza montarea
,conectarea și testarea funcționalității dulapului de teleprotecție echipat cu două echipamente
de FO, procurat în cadrul prezentului proiect Extindere Statia Gura Ialomitei pentru racordare
Cernavodă 2 și 3. În cadrul prezentului Proiect pentru extinderea Stației Gura Ialomiței se va
furniza dulapul de teleprotecție ce se va monta în stația 400 kV Stâlpu.

7.3. LEA 400 KV D.C. CERNAVODĂ – STÂLPU ŞI RACORD ÎN STAŢIA GURA IALOMIŢEI
(cf. NT avizata in CTES cu Aviz nr. 144/2018)

În proiectul menţionat, suplimentar montării cablului OPGW, NU se va procura şi monta cablu


tip OPUG în staţia Gura Ialomiţei, necesar pentru comunicaţia prin fibră optică. Este vorba
despre cablul OPUG de la cutia de joncțiune cu OPGW de pe cadrele terminale ale stației și
până la clădirea corpului de comandă din stație

Astfel, in cadrul prezentului Proiect sunt incluse cablurile tip OPUG in statie, pentru asigurarea
comunicatiilor pentru noile echipamente.

Stâlpul terminal (vezi plan D6E-004) are urmatoarele coordonate:

nr tip stalp coord stereo 70


stalp X Y
163 ITn 400290 358613,542 719355,892

7.4. RACORDARE 300 MW CEE FĂCĂENI

În proiectul ” Racordare 300 MW CEE Făcăeni” a fost realizată o platformă pentru șase celule
400 kV, tip GIS, furnitură Siemens. După racordarea CEE Făcăeni, pe această platformă a
rămas spațiu disponibil pentru montarea a încă cinci celule cu racord în cablu 400 kV, tip GIS.
În cadrul prezentului Proiect , celule 400 kV Cernavodă 2 ,3 si modulul cu separatoare pentru
LES rezervă se vor monta pe platforma mai sus menționată. Contractorului general îi revine
obligația de a se asigura că echipamentul furnizat se poate monta pe platforma existentă. În
cazul în care va constata că sunt necesare lucrări de adaptare ale platformei, ele vor fi incluse
în scopul prezentului Proiect.
8. STANDARDE
Toate lucrările executate de Contractant vor avea la bază standardele, normativele şi alte prescripţii care
trebuiesc respectate conform legislaţiei în vigoare la momentul încheierii contractului de execuție atât
pentru componente cât şi pentru utilaje, execuţie, montaj, verificări. Orice abatere de la această legislație
este posibilă numai cu acordul scris al Achizitorului.

8.1. CIRCUITE PRIMARE


STAS 2612-1987 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
STAS 4102-1985 Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ.
1RE-Ip 30/2004 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
1E-IP68-1991 Îndreptar privind proiectarea staţiilor electrice. Marcarea şi
reprezentarea elementelor şi circuitelor din staţiile electrice.
PE 017/83 Republicat 1997 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare
PE 022-3/87 - mod 1 (1991) Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice
Republicat în 1993
PE 026/92 Normativ pentru proiectarea Sistemului Energetic Naţional
PE 101/85 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi
transformare cu tensiuni peste 1 kV. Modificarea 1 (1986). Modificarea
2 (1987). Republicat în 1993.
PE 101A/85 Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a
instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte
construcţii (republicat 1993).
PE 103/92 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor
electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor
de scurtcircuit

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
NTE007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice
NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei si protecţia

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor
PE 111-1,2/92;-4/93; -5/92; - Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare
6/75; -7/85; -8/88; -9/86; -
10/78; -11/94; -12/78
PE 701/67 Normativ pentru predarea la montaj a construcţiilor energetice
L 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale care abrogă Legea
energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia art. 7-11
Fs – 4 – 82 Fişa tehnologică privind executarea instalaţiilor de legare la pământ în
staţii, posturi de transformare şi linii electrice aeriene

8.2. CIRCUITE SECUNDARE ŞI SERVICII INTERNE


NTE 011/12/00 Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale
stațiilor electrice.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 8-1


NTI-TEL-R-002-2007-13 Încercările şi măsurătorile la echipamentele din cadrul RET- cabluri de
energie, de comandă-control, telemecanică
NTE-002/2003 Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecţii,
comanda-control si automatizări din partea electrica a centralelor si
staţiilor
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice
IEC 61346-2 Industrial Systems, Installations and Equipment and Industrial Products -
Structuring Principles and Reference Designations - Part 2: Classification
of Objects and Codes for Classes

8.3. CONSTRUCŢII, AMENAJARE TEREN, DRUMURI

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
a) pentru lucrări de săpătură
STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale;
STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a construcţiilor civile industriale şi
agrozootehnice;
STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
României;
STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Prescripţii de proiectare;
C 169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
NP 112-2004 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii
directe la construcţii;
NP125-2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la
umezire colapsabile;
NP 001-1996 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcţiilor
fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari.
b) pentru lucrări de betoane monolite şi elemente prefabricate de beton armat

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
SR EN 1992-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi
reguli pentru clădiri;
SR EN 1504-1:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea
conformităţii. Partea 1: Definiţii.;
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton;
SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare,
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a
apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de
preparare pentru beton;
STAS 438/1-89 Produse din oţel pentru armarea betonului, oţel beton laminat la
cald; Măsuri şi condiţii tehnice de calitate;
SR EN 12350-2:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercare de tasare;
SR EN 12390-6:2010 Încercare pe beton întărit. Partea 6: rezistenţa la întindere prin
despicare a epruvetelor;
NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din
beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea
betonului.
NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton,
beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea
lucrărilor din beton.
CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
C 56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 8-2


construcţii şi instalaţii aferente;
P 59-86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armăturii cu
plase sudate a elementelor de beton;
C 28-83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton;
C 11-74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a
panourilor din placaj pentru cofraje;
SR EN 13369:2013 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton;
STAS 6657/2-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton
precomprimat. Reguli şi metode de verificare a calităţii;
STAS 7721-90 Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton
armat şi beton precomprimat. Condiţii tehnice de calitate;
P100-1/2013 Cod de proiectare seismică - Partea I – Prevederi de proiectare
pentru clădiri.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
NSPM 65/2000 Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia
energiei electrice
c) pentru construcţii metalice
STAS 767/0-88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel. Condiţii
tehnice de calitate.
SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli
pentru clădiri.
SR EN 1993-1-8:2006 Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor.
STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Terminologie.
SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1:
Condiţii tehnice generale de livrare.
SR EN 10058:2004 Oţeluri lat laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi
toleranţe la dimensiuni şi la formă.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
SR EN 10056-1/2000 Cornier cu aripi egale şi inegale pentru construcţii. Partea 1:
Dimensiuni.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


STAS 564-86 Oţel laminat la cald. Oţel U.
SR EN 10024/1998 Profil I cu aripi înclinate laminate la cald. Toleranţe la formă şi la
dimensiuni.
STAS 505-86 Oţel laminat la cald. Table groase. Condiţii tehnice de calitate.
STAS 3461-83 Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Suprastructuri nituite.
Prescripţii de execuţie.
STAS 6967-88 Încercări mecanice ale metalelor. Clasificare.
SR EN ISO 9692-1:2014 Sudare şi procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea
1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc
electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu
gaze, sudare WIG şi sudare cu fascicule de energie a oţelurilor.
SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc
şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a
aliajelor de nichel.
SR EN ISO 17636-1:2013 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică.
Partea 1: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film.
SR EN ISO 17636-2:2013 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică.
Partea 2: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu detectori

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 8-3


digitali.
SR EN 12681:2003 Turnătorie. Examinare radiografică.
STAS 8299-78 Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire
pe baza radiografiilor.
SR EN ISO 17640:2011 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete.
Tehnici, niveluri de încercare şi evaluare.
SR EN ISO 9013/2003 Tăiere termică. Clasificarea tăieturilor termice. Specificaţie
geometrică de produs şi toleranţe referitoare la calitate.
C150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel.
SR EN ISO 1461:2009 Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta si otel.
Specificaţii şi metode de încercare.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
SR EN ISO 2819/1996 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice şi
chimice. Lista metodelor de verificare a aderenţei.
SR EN ISO 2178/1998 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic.
Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda magnetică.
P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică - Partea I – Prevederi de proiectare
pentru clădiri.
C56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente.
P 118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
d) lucrări de amenajare de teren şi drumuri
Ordin comun MT/MI nr. Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de
411/1112/2000 publicat în instruire a restricțiilor de circulație în vederea executarii de lucrări în
MO 397/24.08.2000 zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
NGPM/1996 Norme generale de protecția muncii
NSPM nr. 79/1998 Norme privind exploatarea si întreținerea drumurilor si podurilor

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Ordin MI nr. 775/1998 Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere
Ordin AND nr.116/1999 Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


întreținere, reparare si exploatarea drumurilor si podurilor
CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si eflectometrie a
capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide
SR 662/2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Condiții tehnice
de calitate
SR 667/2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrări de drumuri.
Condiții tehnice de calitate
STAS 1913/1/1982 Teren de fundare. Determinarea umidității
STAS 1913/13/1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Încercarea Proctor
STAS 1913/15/1975 Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren
STAS 4606/1980 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianți
minerali. Metode de încercare.
STAS 6400/1984 Lucrări de drumuri. Straturi de baza si de fundație. Condiții tehnice
generale de calitate
STAS 12288/1985 Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu
dispozitivul cu con si nisip
Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes
național

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 8-4


Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor
Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
CD 146 Instrucțiuni tehnice pentru execuția lucrărilor de reparare a
drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET
NE 012 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat
si beton precomprimat
NE 014 Normativ pentru executarea îmbrăcăminților rutiere din beton de
ciment în sistemele cofraje fixe si glisante
SR 183-1: 1995 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți de beton de ciment executate în
cofraje fixe. Condiții tehnice de calitate
SR 183-2: 1998 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți de beton de ciment executate în
cofraje glisante. Condiții tehnice de calitate.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
SR EN 196-1: 2006 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea
rezistentelor mecanice
SR EN 196-3 + A1: 2009 Metode de încercări ale cimenturilor Partea 3: Determinarea
timpului de priza si a stabilității
SR EN 196-6: 1994 Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea fineții
SR EN 196-7: 2008 Metode de încercări ale cimenturilor. Metode de prelevare si
pregătire a probelor de ciment.
STAS438/1- Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la
1989/A91:2007/C91:2009 cald. Mărci si condiții tehnice de calitate
STAS 539-1979 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins în pulbere
SR 662: 2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Condiții tehnice
de calitate
SR 667: 2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrări de drumuri.
Condiții tehnice de calitate
SR 754: 1999 Bitum neparafinos pentru drumuri
SR EN 933-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control,
dimensiuni nominale ale ochiurilor

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


SR EN 1097-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura
(micro-Deval).
STAS 3518-1989 Încercări pe betoane. Determinarea rezistentei la îngheț-dezgheț
STAS 3789-1986 Hârtii superioare de ambalaj. Hârtie rezistenta
SR 3832-7:1997 Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea
substanțelor combustibile
STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianți
minerali. Metode de încercare.
STAS 12093 Fluid de protecție P 45

8.4. NORME TRANSELECTRICA


Norme Tehnice Interne
IPSM-IEE/2011, cod TEL Instrucţiune proprie de securitate a muncii pentru instalaţiile electrice în
18.08. rev. 1 exploatare
NTI-TEL-R-001-2007-00 Regulament de mentenanţă preventivă la instalaţiile şi echipamentele
din cadrul RET.
NTI-TEL-R-002-2007-00 Încercările şi măsurătorile la echipamentele electrice din cadrul RET.
NTI-TEL-R-002-2007-00_03 Transformatoare de curent (cu izolaţie ulei mineral şi respectiv SF6).

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 8-5


NTI-TEL-R-002-2007-00_04 Transformatoare de tensiune (cu izolaţie ulei mineral şi respectiv SF6).
NTI-TEL-R-002-2007-00_06 Întreruptoare ( tip IO sau cu izolaţie SF6).
NTI-TEL-R-002-2007-00_07 Separatoare.
NTI-TEL-R-002-2007-00_08 Descărcătoare.
NTI-TEL-R-002-2007-00_10 Trecere izolate.
NTI-TEL-R-002-2007-00_13 Cabluri de energie, de comandă – control, de telemecanică.
NTI-TEL-R-002-2007-00_14 Bare colectoare/capsulate.
NTI-TEL-R-002-2007-00_16 Instalaţii de legare la pământ.
NTI-TEL-R-002-2007-00_18 Instalaţii de comandă – control.
NTI-TEL-R-002-2007-00_22 Hexafluorură de sulf.
NTI-TEL-S-001-2008-00 Condiţii tehnice privind alegerea şi montarea instalaţiilor de legare la

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
pământ – ILP – din cupru.
NTI-TEL-S-003-2009-00 Detalii şi specificaţii de echipamente pentru realizarea sistemului de
control, protecţie şi automatizare pentru nivelul 400kV LEA/LEA/cuple
din staţiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare
NTI-TEL-S-008-2009-00 Detalii şi specificații de echipamente privind realizarea protecție
diferențială de bare, protecție la refuz declanșare întreruptor şi
automatizări la nivel de stație, pe tipuri de scheme primare.
NTI-TEL-S-009-2010-00 Detalii şi specificaţii de echipamente pentru sistem de control şi protecţie
la nivel de staţie electrică retehnologizată/modernizată
NTI-TEL-S-011-2010-00 Detalii şi specificaţii de echipamente pentru dulapuri de servicii proprii de
distribuţie principală c.c. şi c.a. la nivel de staţie, inclusiv cerinţe pentru
realizarea AAR-ului 0,4 kV şi a integrării acestuia în sistemul de comandă
control al staţiei
NTI-TEL-S-012-2010-03 Cerinţe de realizare a dulapurilor de servicii proprii de distribuţie
secundară de c.c. şi c.a. la nivelul celulelor/ansamblurilor funcţionale.
Sistemul de electroalimentare

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
NTI-TEL-S-013-2010-02 Cerinţe pentru asigurarea compatibilității electromagnetice a circuitelor şi
echipamentelor secundare
NTI-TEL-S-014-2010-01 Cerinţe pentru realizarea teleprotecțiilor cu specificaţii de echipamente

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


pe tipuri de medii de comunicaţii
NTI-TEL-S-015-2010-00 Cerinţe de realizare a containerelor destinate amplasării dulapurilor de
control, protecţie şi automatizare, inclusiv specificaţii de echipament
NTI-TEL-E-044-2011-01 Specificaţie tehnică pentru echipamente capsulate în anvelopă metalică
cu mediu de izolaţie SF6 cu tensiunea nominală 400 kV

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 8-6


9. MANAGEMENTUL MEDIULUI
9.1. GENERALITĂŢI
În acest proiect se vor monta echipamente moderne şi fiabile, având un impact redus asupra mediului
înconjurător.
Evaluarea impactului aspra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile şi normele
impuse în România şi cu normele şi recomandările europene referitoare la protecţia mediului, atât
pentru perioada implementării proiectului, cât şi pentru perioada funcţionării staţiilor modernizate.
Este de aşteptat ca proiectul să aibă un impact favorabil asupra mediului, atât la scară locală, prin
creşterea siguranţei în alimentarea consumatorilor conectaţi la această staţie.
Pe baza consideraţiilor de mai sus, scopul prezentului capitol este:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
a) să prezinte pe scurt cadrul legal specific problemelor de mediu din România aplicabile acestui
proiect (vezi Anexa 9.1),
b) să arate pe scurt aranjamentele instituţionale pentru monitorizarea impactului asupra mediului,
c) să identifice şi să recomande căi pentru reducerea eventualului impact nociv asupra mediului
cauzat de proiect (Planul de management de mediu - Anexa 9.2).

9.2. ARANJAMENTE INSTITUŢIONALE


Controlul şi monitorizarea mediului este realizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
(A.N.P.M.), instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
A.N.P.M, ca organ de specialitate al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, coordonează
la nivel regional şi local, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului din punct de vedere
tehnic, asigurând şi procesul de instruire necesar.
Transelectrica S.A. a implementat un sistem de management de mediu performant, conform cu
cerinţele standardului ISO 14001.
Obiectivele specifice ale acestei politici vizează:

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- pe termen scurt şi mediu: reducerea impactului reţelei de transport asupra mediului în limitele
normelor naţionale,

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- pe termen lung: reducerea impactului reţelei de transport asupra mediului în limitele normelor
europene.
- protecţia împotriva radiaţiilor ionizate.

9.3. MĂSURI DE PROTECŢIE ASOCIATE PROIECTULUI


Măsurile de protecţie a mediului necesar a fi aplicate pe perioada implementării proiectului şi pe
perioada exploatării instalaţiilor proiectate, se referă la:
- protecţia calităţii aerului şi climei (cod 100),
- managementul apelor uzate (cod 200),
- managementul deşeurilor (cod 300),
- protecţia solului şi a apelor subterane (cod 400),
- protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor (cod 500),
- protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii – reconstrucţie ecologică (cod 600),
- protecţia împotriva radiaţiilor ionizate (cod 700),
- cercetare şi dezvoltare (cod 800),

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 9-1


- alte activităţi de protecţia mediului (cod 900).

9.3.1. PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI (COD 100)


Protecţia aerului trebuie asigurată în conformitate cu Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Pe perioada execuţiei, sunt de aşteptat emisii poluante ale aerului cauzate de realizarea noilor fundaţii,
transportul noilor echipamente şi a sudurilor. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru
limitarea poluării aerului.

Măsuri de protecţie

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
În vederea efectuării operaţiilor de demolare (dacă este cazul) sau curăţare a părţilor de construcţii se
recomandă folosirea tehnologiei hidrocurăţării cu pompe de înaltă şi foarte înaltă presiune, tehnologie
ce se bazează pe capacitatea jetului de apă cu energie cinetică foarte mare.
Recomandarea este justificată de caracterul ecologic al acestei tehnologii şi de larga ei utilizare în
majoritatea ţărilor industrializate.
Printre avantajele jetului de apă de curăţare și demolare (dacă este cazul) se numără:
 nu se produce praf, ceea ce duce la evitarea poluării şi permite efectuarea altor lucrări în paralel;
 nu se creează reziduuri solide suplimentare, provenite de la diverşi abrazivi, care să necesite
colectarea şi depozitarea în locuri special amenajate ecologic;
 nu se poluează chimic mediul (în apa agent de lucru nu se pun produse chimice);
 nu există efecte termice secundare, care să conducă la aprinderi sau explozii;
Program
Pe durata implementării proiectului de extindere, faza execuție.
Responsabil
Contractorul general, asistat de Achizitor.

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
9.3.2. MANAGEMENTUL APELOR UZATE (COD 200)

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Protecţia calităţii apelor trebuie asigurată în conformitate cu HG 188/2002, cu modificările și
completările ulterioare.
Nu sunt prevăzute lucrări care ar putea cauza poluarea apelor.

9.3.3. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (COD 300)


Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora pentru
fiecare tip de deşeu.
Conform Hotărârii nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, tipurile de materiale rezultate din demolări (dacă
este cazul) sunt definite în mod individual, printr-un sistem de codificare de 6 cifre, în funcţie de
activitatea generatoare de deşeuri şi subcapitolul în care se încadrează deşeul.
Echipamentele demontate şi deşeurile valorificabile rezultate în urma lucrărilor și demolărilor (dacă este
cazul), vor fi colectate şi depozitate de Contractant, pe măsura producerii lor, într-un loc amenajat
special indicat de Achizitor.
Contractantul lucrării va ţine evidenţa deşeurilor valorificabile conform HGR 856/2002 pe cod deşeu şi le
va preda Achizitorului pe bază de proces verbal.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 9-2


Deșeurile valorificabile/nevalorificabile vor fi transportate și valorificate/eliminate dec către firme
autorizate conform legislației în vigoare, în baza contractelor cu Sucursala.
Deşeurile din construcţii şi demolări (dacă este cazul) care se încadrează în categoria deşeurilor toxice şi
periculoase, (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate, acolo unde au fost scurgeri
accidentale de ulei de la echipamente) sunt încadrate tot în lista de categorii de deşeuri la poziţia 17,
marcate cu *, şi sunt următoarele:
 amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de
substanţe periculoase;
 lemn, sticlă, materiale plastice cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase;
 asfalturi cu conţinut de gudron de huilă şi alte produse gudronate;
 deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase;
 pământ, pietre cu conţinut de substanţe periculoase;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
 materiale izolante cu conţinut de azbest sau alte substanţe periculoase;
 materiale de construcţii pe bază de gips, contaminate cu substanţe periculoase;
 alte amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări (dacă este cazul) cu conţinut de substanţe
periculoase.

Achizitorul va cere furnizorilor de echipamente şi materiale să treacă în Packig-list în afară de greutatea


netă şi brută şi cantităţile de ambalaje pe tipuri de materiale (lemn, hârtie, metal, plastic); aceste
cantităţi sunt necesare pentru întocmirea declaraţiilor lunare către Administraţia Fondului pentru Mediu
şi plata taxei aferente ambalajelor/deşeurilor de ambalaje ale echipamentelor. Ambalajele din import,
aferente echipamentelor ambalate, se vor evidenția contabil, în conturi de stocuri distincte, la o valoare
contabilă justă(conf. Art.25, alin.(1) al OM nr 578/2006). Deșeurile de ambalaje se vor
elimina/valorifica, de către firme autorizate conform legislației în vigoare, în baza contractelor cu
Sucursala. Pe facturile de eliminare/valorificare adeșeurilor de ambalajese menționează că caestea sunt
eliminete/valortificate în scopul atingerii obietivelor legale de eliminare/valorificare pentru deșeurile de
amabalaje conf. HGR nr. 621/2005.
În cazul furnizorilor de echipamente autohtoni, deșeurile de ambalaje se vor returna către aceștia.
Program

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Pe durata implementării proiectului, faza execuție.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Responsabil
Contractorul General

9.3.4. PROTECŢIA SOLULUI ŞI APELOR SUBTERANE (COD 400)


Lucrările ce se vor executa în incinta stației nu vor avea un impact negativ asupra solului și apelor
subterane.
Pot apare scurgeri de ulei sau combustibil auto de la utilajele şi mijloacele de transport în timpul
executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

9.3.5. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI A VIBRAŢIILOR (COD 500)


Măsuri de protecţie pe perioada construcţiei
Pe perioada construcţiei nu se întrevăd situaţii în care să apără niveluri de zgomot în afara normelor. Se
va avea grijă ca majoritatea activităţilor să se desfăşoare în timpul zilei şi ele trebuie să fie în acord cu

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: B 9-3


normele şi regulamentele specifice. Muncitorii vor fi dotaţi cu echipament de protecţie pentru auz ori de
câte ori este necesar.
Program
Pe durata implementării proiectului, faza funcţionare.
Responsabil
Contractorul general, asistat de Achizitor.

9.3.6. LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ (COD 600)


Lucrările de refacere a cadrului natural prevăd remedierea suprafeţelor degradate în timpul lucrărilor de
construcţii montaj. Operaţiile prevăd reacoperirea cu pământ vegetal, nivelare, semănare cu gazonului

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
şi udare a acestuia, lucrarea va fi făcută ca o operaţie finală în cadrul lucrărilor de construcţii-montaj.
Lucrările au atât rolul de a ameliora impactul vizual asupra obiectivului energetic cât şi rolul de a fixa
solul împotriva eroziunilor pluviale.
Program
Pe durata implementării proiectului, faza construcţii.
Responsabil
Contractorul general, asistat de Achizitor.

9.3.7. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR (COD 700)


Echipamentele care se vor monta în incinta staţiei vor fi dimensionate astfel încât să se respecte
normativele în vigoare în ceea ce priveşte ionizarea datorită descărcării corona şi a câmpului
electromagnetic conform Ord. 1193/2006 – Norme privind limitarea expunerii populaţiei la câmpuri
electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz şi HG 1136/30.08.2006 – Hotărâre privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice.
La realizarea lucrărilor Contractantul, pe baza documentaţiei tehnice a furnizorului şi prin instrucţiunile
specifice proprii, privind executarea lucrărilor, va indica măsurile concrete de activitate în câmpul

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
electromagnetic creat de instalaţiile proiectate pentru a fi respectate normele de lucru specifice.
Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei Nr.1193/2006, valorile maxime admisibile pentru

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


expunerea populaţiei la câmpuri electromagnetice cu frecvenţa de 50 Hz sunt: 5 kV/m (pentru E) şi
100 µT (pentru B).
Program
Pe durata implementării proiectului, faza funcţionare.
Responsabil
Contractorul general, asistat de către Achizitor.

9.3.8. CERCETARE DEZVOLTARE (COD 800)


În cadrul prezentului proiect s-a elaborat un Plan de Management de Mediu, prezentat în Anexa 9.2,
pentru factorii de mediu şi pentru etapele lucrării.
Program
Pe durata implementării proiectului, faza construcţii şi exploatare.
Responsabil
Contractorul general, asistat de Achizitor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 9-4


9.3.9. ALTE ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA MEDIULUI (COD 900)
Instruirea practică a personalului pentru reducerea impactului şi monitorizarea mediului.
Conform planului de monitorizare din Planul de Management de Mediu se vor monitoriza:
 calitatea aerului (faza execuție),
 deșeurile generate pe teritoriul stației (faza execuție),
 nivelul de zgomot în staţie (fazele execuţie şi funcţionare),
 intensitatea câmpului electromagnetic în zonele de lucru (mentenanţă - fază funcţionare),
 poluarea aerului (faza funcţionare),
Responsabil
Contractorul general, asistat de Achizitor.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri, reprodus
Program
Pe durata implementării proiectului, faza exploatare.

9.4. CERINŢE DE PROTECŢIA MEDIULUI PENTRU CONTRACTANT


ŞI PERSONALUL ACESTUIA
Contractantul general şi subcontractanţii trebuie să facă dovada unui sistem de management de mediu
certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan internaţional,
din care să reiasă că operatorul economic desfăşoară activităţile specifice lucrării în condiţiile
standardului SR EN ISO 14001, conform Ordin ANRE nr. 23/2013;
 Contractantul trebuie să dispună de dotarea tehnică corespunzătoare prevenirii sau reducerii
poluării generată de aspectele de mediu specifice lucrărilor pe care le va efectua;
 Personalul trebuie să fie instruit pentru a putea preveni sau reduce poluarea mediului în timpul
execuţiei lucrărilor;
 În timpul lucrărilor, personalul participant la lucrări va fi dotat şi va utiliza mijloace de prevenire şi
de reducere a poluării ori de câte ori există un pericol potenţial de poluare sau s-a produs o
poluare (situaţii anormale, incidente, accidente cu impact asupra mediului);

sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 Contractantul lucrării va elabora un „Planul de management de mediu” propriu pentru organizare de

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


şantier şi execuţie lucrări pe baza planului executat de Proiectant.
 Anterior începerii lucrărilor la instalaţii, Contractantul va încheia cu subcontractanţii săi ”Convenţii
de lucrări” prin care se vor stabili atribuţiile şi responsabilităţile părţilor contractante, din punct de
vedere al protecţiei mediului.
În conformitate cu HG 937/2010 Contractantul va cere Furnizorilor de echipamente din import sau din
ţară, fişele tehnice de securitate pentru componentele chimice din echipamente, cât şi cantitatea de
substanţe chimice conţinută în echipamente.
Fişele tehnice de securitate vor fi traduse în limba română, conform cerinţelor OPC privind drepturile
consumatorilor din România.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 9-5


ANEXA 9.1 – CADRUL LEGAL SPECIFIC PROBLEMELOR DE
MEDIU ÎN ROMÂNIA

În prezentul proiect tehnic s-a ţinut cont de următoarele legi şi reglementări specifice:
 Directiva UE 97/11 - Mediu - Generalităţi şi programe;
 OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006;
 OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului;
 OUG nr. 164/2008 – pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 Lege nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
protecţia mediului;
 HGR 1213/2006 (H.G. 918/2002, abrogată) privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse
acestei proceduri;
 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 Legea nr. 107/1996- Legea apelor, completată şi modificată de Legea 310/2004, Legea
112/2006 şi OUG 12/2007;
 Ordinul nr. 462/1993 (MAPPM) – Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei;
 Ordinul nr. 756/1997 (MAPPM) – Ordin pentru Reglementări privind evaluarea poluării mediului;
 Ordinul nr. 184/1997 (MAPPM) – Procedură pentru realizarea bilanţurilor de mediu;
 Ordinul nr. 536/1997 (Ordinul 981/1994 emis de Ministerul Sănătăţii, abrogat) – Norme de
igienă privind mediul de viaţă al populaţiei;
 Raport al Comisiei Comunităţii Europene – Ghid Inventar al Emisiilor Atmosferice, Februarie
1996;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 Standard Român STAS 4706/1988 – Ape de suprafaţă – Categorii şi condiţii tehnice de calitate;
 Standard Român STAS 1342/1991 – Apa potabilă – Condiţii tehnice de calitate;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


 HG 188/2002 – Condiţii de descărcare în mediu activ a apelor uzate (conţine NTPA-001-
Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele
de apă şi NTPA-002 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor);
 Hotărârea nr. 859/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea
finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
 OUG nr. 15/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra
mediului;
 LEGE nr. 19/2008 - pentru aprobarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire
la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;
 OMAPPM nr. 863/ 2002 - privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 HGR nr. 445/2009 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului
 Standard Român STAS 12574-87, Aer din zonele protejate – Condiţii de calitate;
 Standard Român STAS 1009-88, Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 HGR 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiune şi controlul bifenilor
policloruraţi şi ale altor compuşi similari;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 9.1 - 1


 Ordinul 1284/2010 privind aprobarea Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi private;
 Hotărâre nr. 427/2010 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deşeurilor;
 Hotărârea 1518/2009 - pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice si a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
 HG 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase;
 HGR 493/2006 – pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la
câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 Hz;;
 Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 Hz;
 OUG nr. 152/2005 - privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (modificata si completata
de OUG 40/2010 si Legea 84/2006);
 OUG nr. 40/2010 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării;
 Legea 84/2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluării;
 OMMDD nr. 1158/2005 - pentru modificarea şi completarea anexei la OMAPAM nr. 818/2003
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
 OG nr. 25/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 OUG 15/2010 - pentru modificarea art. 13 alin. (2) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru
mediu;
 OMM nr. 1648/2009 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
şi taxelor datorate la Fondul;
 “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice”,
aprobate cu Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 275/17.06.2002 si HGR

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1136/2006;
 HGR 1972/2006 – privind gestionarea deşeurilor de ambalaje.
 HG. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
României
 Ordinul MMP nr 135: 2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: Anexa 9.1 - 2


ANEXA 9.2- PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU
Cod document: C949RoSE/W6E-001

EXTINDERE STAȚIA 400 kV GURA IALOMIȚEI CU DOUĂ CELULE LEA 400 kV CERNAVODĂ
2 ȘI 3, ÎNAINTE DE RACORDARE CEE GIURGENI
APROBAT,
A. Plan de reducere a impactului asupra mediului

Costuri (RON) Responsabilități Comentarii


Aspect de
Faza Impact Măsuri de reducere fără TVA instituționale (ex: impacturi
mediu Înregistrări
Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare indirecte, etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Demolare Stropirea cu apă a prafului
(dacă este rezultat din demolări sau
cazul) decopertări cu ajutorul unor
sprinklere racordate la reţeaua
de alimentare cu apa;
Emisii în aer
Impact Demolarea sau curăţarea unor Proiectant
(praf de la Achizitor
asupra parţi de construcţii cu jet de Contractant
demolări şi
Revizia: A

aerului apa sub presiune;


decopertări)
Se va instala o barieră de
protecţie împotriva prafului ,
iar echipamentele şi maşinile
din zona de demolare vor fi
acoperite.
Zgomot În contractul cu Contractantul
Buletine de
se va prevede executarea
analiză, la
majorităţii lucrărilor pe timpul Contractant Achizitor
solicitarea
zilei cu evitarea depăşirii
Achizitorului sau a
limitelor normate pentru
organelor abilitate
zgomot
Anexa 9.2 - 1

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Costuri (RON) Responsabilități Comentarii
Aspect de
Faza Impact Măsuri de reducere fără TVA instituționale (ex: impacturi
Cod document: C949RoSE/W6E-001

mediu Înregistrări
Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare indirecte, etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deşeuri din Deşeurile reciclabile vor fi evidenta
construcţii şi Deșeurile gestiunii
demolări valorificabile/nevalorificabile deseurilor,
(metalice, vor fi transportate și formularele de
ceramice, valorificate/eliminate de către transport cf HG
sticla, lemn, firme autorizate conform nr.1061/2008,
ulei uzat, legislației în vigoare, în baza dovada predarii
betoane, etc.) contractelor cu Sucursala.
Proiectant deseurilor la
Substanțe Achizitor
Contractant societatea de
toxice și
periculoase.
eliminare, copii
ale autorizațiilor
de mediu si
copii ale
contractelor
încheiate, PV de
predare a
Revizia: B

documentelor

- În contractul cu executantul
Impact se va prevedea executarea
Generare de Buletine de
sonor lucrărilor pe timpul zilei, cu
2. zgomot în analiză, la
asupra evitarea depăşirii limitelor Contractant
Construcţie timpul - Achizitor solicitarea
lucrătorilor normate de zgomot (50dB
nouă lucrărilor de Achizitorului sau a
şi ziua şi 40dB noaptea) la limita
construcţie organelor abilitate
populaţiei incintei, conf. Ordin Min.
Sănătăţii nr. OM 119/2014,
Anexa 9.2 - 2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Costuri (RON) Responsabilități Comentarii
Aspect de
Faza Impact Măsuri de reducere fără TVA instituționale (ex: impacturi
Cod document: C949RoSE/W6E-001

mediu Înregistrări
Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare indirecte, etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generarea de Declaraţii de
deșeuri conformitate cu
- Utilizarea de materiale de
periculoase și mediul la serviciile
construcţie care nu conţin
nepericuloase executate şi
azbest
Substanțe produse
- Achiziţionarea de
toxice și /echipamente
echipamente electrice şi
periculoase achiziționate
Impact electronice care să nu conţină -
conform HGR
asupra plumb, mercur, cadmiu, crom
1022/2002;
aerului, hexavalent, bifenili -
Contractant Fişe tehnice de
solului, polibromuraţi (BPB) sau eteri Proiectant
în perioada securitate
apelor de difenil polibromuraţi - Contractant
de garanţie actualizate pentru
subterane (DEPB), conform HGR
Achizitor toate substanțele
si 992/2005;
chimice
biodiversită - Utilizarea de echipamente ce Nu este
Dovada privind
ţii conţin substanţe chimice cazul
preînregistrarea/în
corespunzător cerinţelor UE şi
registrarea
HG 882/2007
Revizia: A

substanţelor
Echipamentele cu SF6 vor fi
chimice (REACH)
etichetate conform Reg,
conform
517/2014.
Regulamentului
CE nr. 1907/2006
Proiectant
Impact - Reconstrucţia ecologică prin Contractant
asupra umplerea golurilor, nivelarea - Proiectant în perioada
Degradare sol
solului şi terenului şi acoperirea cu iarbă Contractant de garanţie PV la PIF
biodiversită pentru evitarea degradării Achizitorul
ţii solului (eroziune şi stabilizare) prin
mentenanţă
Anexa 9.2 - 3

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Costuri (RON) Responsabilități Comentarii
Aspect de
Faza Impact Măsuri de reducere fără TVA instituționale (ex: impacturi
Cod document: C949RoSE/W6E-001

mediu Înregistrări
Instalare Funcţionare Instalare Funcţionare indirecte, etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Achiziţionarea de
echipamente , cu pierderi
Proiectant
Emisii de Impact reduse de SF6(<0.1% pe an),
3. Contractant(
poluanţi clasici asupra cu respectarea prevederilor
Funcţionare - Proiectant pentru Buletine de
sau emisii de aerului şi Regulament (CE) nr517/2014 -
- perioada Contractant garanţie) măsurători la PIF
gaze cu efect biodiversită privind anumite gaze florurate
de garanţie Achizitor prin
de seră ţii cu efect de sera ( ex. SF6,
mentenanţă
etc.) şi Regulamentul 1494 din
2007.
Impact Contractant
sonor - Utilizarea de echipamente (pentru
asupra tehnologice cu nivel redus de perioada de
Generare de Nu este - Proiectant Buletine de
biodiversită zgomot (max. 40dB) la limita garanţie)
zgomot cazul Contractant analiză la PIF
ţii/lucrătoril staţiei Achizitor
or, (post-
populaţiei garanţie)
- Asigurarea prin proiectarea
Revizia:A

instalaţiilor şi a echipamentelor
achiziţionate a încadrării Proiectant
caracteristicilor câmpului Contractant
Impact
Generare de electromagnetic în valorile (pentru
asupra
Câmp normate (10 kV/m - câmp Proiectant perioada de Buletine de
lucrătorilor - -
electromagneti electric şi 0,5 mT - câmp Contractant garanţie) măsurători la PIF
şi eventual
c magnetic pe schimb de lucru Achizitor
populaţiei
în incintă) - conf. (post-
HGR1136/2006 şi Ordin MSF garanție)
1193/2006 (5 kV/m si 0,1 mT
la limita staţiei)
Anexa 9.2 - 4

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
B. Plan de monitorizare
Cod document: C949RoSE/W6E-001

Costuri
Aspect de Impact/ Caracteristica
Loc fără TVA Responsabilităţi Înregistrări
Faza mediu / Cauza măsurată/ Frecventa de
de (RON)
parametrul monitorizării mod de monitorizare
monitorizare Funcţiona
monitorizat parametrului monitorizare Instalare Funcţionare Instalare
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Demolare Emisia de Impact vizual Pe teritoriul Vizual În perioada Contractan Achizitor Buletine de
(dacă este cazul) pulberi staţiei uscată şi/sau t măsurători
(praf) cu vânturi
2. Construcţie Generare Impact asupra La limita Nivelul La cererea - - Contractan - După caz /
nouă Zgomot lucrătorilor şi staţiei zgomotului cu organelor t, cu o buletine de
eventual un sonometru abilitate firmă măsurători
populaţiei Pe durata certificată
utilizării de
echipamente
care produc
zgomot, la
cererea
organelor
Revizia:A

abilitate
Generarea Impact asupra - În incinta Cantitate Lunar - - Contractan Contracta - Anexa 1 HGR
de deșeuri solului şi staţiei Vizual/cântărire t nt (în 856/2002
periculoase apelor - Evidenţa la perioada - Doc. de
și subterane executant de transport conf.
nepericuloa garanţie) HGR
se 1061/2008
Aducerea Impact vizual În incinta Respectarea La finalizarea - - Contractan - Cartograme
solului la staţiei şi zona condiţiilor din lucrărilor de t ale
starea de siguranţă proiect/ construcţii Responsabi terasamentelo
iniţiala şi protecţie Pe baza l de proiect r şi măsurători
cartogramei topometrice
terasamentelor
şi a
măsurătorilor
topometrice
Anexa 9.2 - 5

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Costuri
Aspect de Impact/ Caracteristica
Loc fără TVA Responsabilităţi Înregistrări
Cod document: C949RoSE/W6E-001

Faza mediu / Cauza măsurată/ Frecventa de


de (RON)
parametrul monitorizării mod de monitorizare
monitorizare Funcţiona
monitorizat parametrului monitorizare Instalare Funcţionare Instalare
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Funcţionare Emisii de Impact asupra La Cantitatea de Periodic - - Contractan Contracta Buletine de
- perioada de poluanţi aerului şi echipamente emisii clasice conform t nt (pe măsurători
garanţie clasici sau biodiversităţii/ (echipamente si de SF6/ cu prevederilor perioada
emisii de Respectarea cu SF6) și la echipamente legale şi garanţiei)
gaze cu reglementarilor limita stației de măsurare regulamentelor Achizitor
efect de şi fixe si CE în vigoare (postgara
seră regulamentelor portabile (Ord MAPPM nţie)
în vigoare 462/1993,
Reg. nr.
842/2006
privind
anumite gaze
florurate cu
efect de seră
(ex. SF6, etc.)
şi
Revizia:A

Regulamentul
1494 din 2007.
Generare Impact asupra Sistem de Nivelul OMS nr. - - Contractan Achizitor Buletine de
Zgomot lucrătorilor şi măsurare zgomotului 536/1997 tul cu o cu o firmă măsurători
eventual portabil firmă certificată
populaţiei/ certificată (in
Respectarea perioada
reglementarilor de post-
în vigoare garanţie)
Generare Impact asupra În incintă şi în - în La cererea - - Proiectant Achizitor Buletine de
de Câmp lucrătorilor şi exteriorul funcţionare, autorităţilor de Contractan cu o firmă măsurători
electromag eventual staţiei la cererea mediu, t cu o certificată
netic populaţiei/ electrice/ organelor conform firmă (în
Respectarea Sistem de abilitate programelor certificată; perioada
prevederilor măsurare de conformare de post-
legale portabil şi garanţie)
HGR nr.
Anexa 9.2 - 6

1136/2006 şi
Ordin MSP
1193/2006

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Costuri
Aspect de Impact/ Caracteristica
Loc fără TVA Responsabilităţi Înregistrări
Cod document: C949RoSE/W6E-001

Faza mediu / Cauza măsurată/ Frecventa de


de (RON)
parametrul monitorizării mod de monitorizare
monitorizare Funcţiona
monitorizat parametrului monitorizare Instalare Funcţionare Instalare
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Dezafectarea- - Poluarea Impact asupra În incintă sau Vizual
la expirarea solului şi aerului şi la locul stabilit
duratei de viaţă subsolulu biodiversităţii/ pentru
a i Respectarea dezmembrare
echipamentelor.- - Generare reglementarilor de către
Durata de viaţă zgomot şi contractantul
se va stabili de - Generare regulamentelor lucrării, cu
către de deșeuri în vigoare condiţia
contractantul/ - Aducerea respectării
executantul solului la legislaţiei în
lucrării starea vigoare.
iniţială

Întocmit,
responsabil proiectant,
Revizia:A

ing. Coca CIOBANU


Anexa 9.2 - 7

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
10. CERINŢE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII
10.1. REGLEMENTĂRI LEGALE
Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, de calitatea execuţiei lucrărilor, cu
respectarea în totalitate a solicitărilor Achizitorului cuprinse în Caietul de Sarcini, şi a standardelor şi
reglementărilor în vigoare, cu referire la managementul calităţii.
În conformitate cu OUG nr.95/11.07.2002 şi Ordinul MIC nr.293/8.11.1999 lucrările de montaj pentru
utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice vor face obiectul unui sistem de verificare a calităţii.
Se vor respecta:
 SR EN ISO/CEI 17000:2005- Evaluarea conformării. Vocabular şi principii generale.
 SR EN ISO/CEI 17050-1:2010- Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de
furnizor. Partea 1: Cerinţe generale
 SR EN ISO/CEI 17050-2:2005- Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de
furnizor. Partea 2: Documentaţie suport

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 SR ISO 10005/2007 privind elaborare Plan calitate.
 HGR 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de
legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora
 Legea 10/1995 - legea privind calitatea în construcții, cu toate modificările și completările
ulterioare
 Legea 440/2002 - Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalații tehnologice industriale, cu toate
modificările și completările ulterioare
 Ordonanţa 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.
 Regulamentul CE nr. 765/2008 al Parlamentului European de stabilire a cerințelor de acreditare
si de supraveghere a pieței in ceea ce privește comercializarea produselor.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viața, sănătatea,
securitatea muncii și protecția mediului.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


10.2. OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI
- să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat Achizitorul cu privire la erorile şi inexactităţile
constatate sau presupuse;
- să utilizeze numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini,
documentaţiile de execuţie, cărţile tehnice;
- să asigure transportul, manipularea, stocarea de materiale, scule şi utilaje în cele mai bune condiţii;
- să evite avarierea echipamentelor existente cu utilajele utilizate;
- să verifice vizual întregul echipament;
- să întocmească Planul calităţii pentru lucrările executate conform SR - ISO 10005/2007, care va fi
aprobat de către Achizitor înainte de începerea lucrărilor. Planul calităţii cuprinde toate operațiile
tehnologice, documentele de referință, înregistrările aferente operațiilor, punctele de inspecție prin care
se confirmă participarea achizitorului la supravegherea lucrărilor, confirmările prin semnături ale
participării la supravegherea lucrărilor ale Achizitorului, respectiv ale Contractantului. Planul calităţii şi
urmărirea calităţii lucrărilor se va asigura prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform
PCCVI, prezentat în documentul Anexa 10.1. Să prezinte Declarațiile de conformitate a calității
produselor în conformitate cu standardele:
- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010- Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor.
Partea 1: Cerinţe generale;

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 10 - 1


- SR EN ISO/CEI 17050-2:2005- Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor.
Partea 2: Documentaţie suport.

10.3. PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII


Contractantul va detalia procedurile de asigurare a calităţii pentru toate componentele furniturii,
incluzând echipamentele şi serviciile asociate acestora. De asemenea Contractantul va detalia modul de
tratare a neconformităţilor sub aspect documentar, procedural şi funcţional.
Contractantul şi/sau subcontractanţii acestuia vor face dovada că îşi desfăşoară activitatea de proiectare,
fabricaţie, service, testare şi verificare finală, având ca suport un sistem de Managementul a Calităţii
bazat pe standardele de calitate IS0 9001/2008 ( IS0 9004/2010).
Contractantul are obligaţia să prezinte, încă de la faza de ofertare, planul Calităţii.
Planul Calităţii se întocmeşte şi se derulează în conformitate cu SR ISO 10005:2007.
Planul Calităţii trebuie să conţină cel puţin următoarele:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
A. Descrierea modului de organizare a Contractantului/subcontractanţilor, pentru realizarea
contractului:
 echipa de proiect şi fluxul relaţional în cadrul echipei de proiect;
 responsabilităţile membrilor echipei de proiect;
 persoanele de contact pe diferite etape de execuţie a contractului;
 descrierea şi succesiunea proceselor/activităţilor necesare realizării contractului(EBS, diagrame
Grant, scheme bloc funcţionale);
 resursele umane, responsabilităţile şi resursele materiale necesare realizării fiecărui
proces/activitate;
 modul de derulare a verificărilor pe flux realizat de Contractant înregistrările emise şi modul de
informare a Achizitorului;
 circulaţia documentelor în cadrul entităţii Contractantului şi la interfaţa cu Achizitorul;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
 înregistrarea şi tratarea observaţiilor Achizitorului pe parcursul execuţiei lucrărilor sau la
documentele transmise de Contractant;
 modul de identificare, înregistrare a neconformităţilor, corectarea acestora, acţiunile corective

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


implementate şi transmiterea respectivelor informaţii Achizitorului;
 interfaţa cu Achizitorul pentru produsele ce urmează a fi înglobate în lucrare;
 înregistrările aferente inspecţiilor pe flux şi finale şi predarea acestora Achizitorului.
B. Lista tuturor operaţiilor de inspecţii şi verificări; Fişele de urmărire a lucrărilor, ale:
contractantului, subcontractanţilor (executanţi lucrări).
Fişele de urmărire ale executanţilor vor cuprinde operaţiile de execuţie şi de inspecţii/verificări ce se vor
executa în ordine tehnologică, precum şi operaţiile de protecţie a mediului, inserate între operaţiile de
execuţie, ce pot avea impact asupra mediului.
Astfel, Contractantul lucrării va elabora Planul control calitate, verificări și încercări (PCCVI) pentru
întreaga lucrare, care va conține minimum informațiile din Anexa 10.1.
La elaborarea PCCVI-ul se vor avea în vedere minimum verificările înscrise în Programul pentru controlul
calităţii pe faze determinante precum și în Planul calității pentru montaj echipamente, documente ce se
găsesc în Capitolul 3.

Cod document: C949RoSE/W6E-001 Revizia: 10 - 2


ANEXA 10.1 - PROGRAM CONTROL CALITATE VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (PCCVI)
Cod document: C949RoSE/W6E-001

Documentul de
Metoda de control sau înregistrarea Cine întocmeşte şi semnează
Denumire lucrări ce se
cod referință Punctul de control unde (inclusiv numărul și data (nume, prenume, semnătură în clar)
controlează şi verifică
document în se efectuează acestuia) I
Nr. sau se recepţionează şi
conformitate cu care verificarea/încercarea PVRC A Observații
crt. pentru care trebuie
se efectuează W PVRP C
întocmite documente
verificarea/încercarea H PVLA P
scrise
PV G
NC
Revizia:

ABREVIERI:
PVRC - Proces verbal de recepţie a calităţii materialelor
PVRP - Proces verbal de recepţie preliminară
PVLA - Proces verbal de recepţie lucrări ascunse
PV - Proces verbal
NC - Notă de constatare
I - Inspecţia de Stat în Construcţii
A - Achizitor
C - Contractant
Anexa 10.1 - 1

P - Proiectant
G - Geolog
W - Punct de control unde nu este absolut obligatorie prezența Achizitorului
H - Punct de control unde este absolut obligatorie prezența Achizitorului (exemplu: lucrările ascunse)
Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
ANEXA 11.1. - PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Cod document: C949RoSE/W6E-001

AFERENT EXTINDERE STAȚIA 400 kV GURA IALOMIȚEI CU DOUĂ CELULE LEA 400 kV
CERNAVODĂ 2 ȘI 3, ÎNAINTE DE RACORDARE CEE GIURGENI
Nr. crt. Operaţie Risc Măsuri specifice Responsabil Obs.
0 1 2 3 4 5
1 Transportul şi - căderea tamburilor de cabluri şi - încărcarea, descărcarea şi manipularea Din partea
depozitarea conductoare în timpul încărcării, tamburilor de cabluri şi conductoare se va face Contractantului
materialelor descărcării şi transportului la cu ajutorul utilajelor ridicătoare corespunzătoare Responsabilul cu
necesare începerii lucrare; sarcinilor de ridicat, iar transportul se va face cu securitatea şi
lucrărilor autocamion, în care tamburul se va aşeza sănătatea,
orizontal, cu sensul de rostogolire pe direcţia de
Şeful de şantier
circulaţie iar acesta va fi fixat cu ancore sau
pene solide;
- descărcarea tamburilor se va face pe un plan
Revizia:

înclinat rezemat pe capre;


2 Transportul, - alunecarea, căderea sau - încărcarea, descărcarea şi manipularea Din partea
manipularea şi răsturnarea echipamentelor. echipamentelor se va face cu ajutorul utilajelor Contractantului
depozitarea ridicătoare corespunzătoare sarcinilor de ridicat, Responsabilul cu
echipamentelor iar transportul se va face cu autocamion. securitatea şi
sănătatea
Şeful de şantier
3 Pregătirea - utilizarea sculelor şi uneltelor - verificarea, repararea sau înlocuirea sculelor, Din partea
sculelor şi defecte poate produce uneltelor si truselor de lucru. Contractantului
uneltelor de lucru accidentarea personalului care Responsabilul cu
execută lucrarea. securitatea şi
sănătatea,
Şeful de şantier
Anexa 11.1 - 1

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Nr. crt. Operaţie Risc Măsuri specifice Responsabil Obs.
Cod document: C949RoSE/W6E-001

0 1 2 3 4 5
4 Pregătirea şi - accidentare în cazul în care - verificarea personalului dacă are echipament de Din partea
organizarea personalul nu are echipament de protecţie corespunzător operaţiilor pe care Contractantului
personalului protecţie. trebuie să le execute; Responsabilul cu
- verificarea existenţei permiselor de lucru, securitatea şi
inclusiv a fişelor de protecţia muncii. sănătatea,
Şeful de şantier şi
Coordonatorul SSM
din partea
Achizitorului
5 Evacuarea din - imposibilitatea evacuării staţiei în - căile de ieşire de urgenţă trebuie semnalizate în Din partea
staţie în caz de caz de urgenţă. conformitate cu prevederile din legislaţia Contractantului
urgenţă naţională; Responsabilul cu
- panourile de semnalizare trebuie să fie realizate securitatea şi
dintr-un material suficient de rezistent şi să fie sănătatea,
Revizia:

amplasate în locuri corespunzătoare; Şeful de şantier şi


- pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără Coordonatorul SSM
dificultate, căile de ieşire de urgenţă, precum şi din partea
căile de circulaţie care au acces la acestea, nu Achizitorului
trebuie să fie blocate cu obiecte.
6 Utilizarea - accidentarea oamenilor prin Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, Din partea
instalaţiilor de lovirea de către utilaje manipulate inclusiv elementele componente şi elementele de Contractantului
ridicat necorespunzător; fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: Responsabilul cu
- desprinderea şi căderea - suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi securitatea şi
încărcăturilor. sunt destinate; sănătatea,
- corect instalate şi utilizate; Şeful de şantier
- întreţinute, în stare bună de funcţionare;
- verificate şi supuse încercărilor şi controalelor
periodice, conform dispoziţiilor legale în
vigoare;
Anexa 11.1 - 2

- manevrate de către lucrători calificaţi care au


pregătirea corespunzătoare şi autorizaţi.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Nr. crt. Operaţie Risc Măsuri specifice Responsabil Obs.
Cod document: C949RoSE/W6E-001

0 1 2 3 4 5
7 Lucrul la înălţime - căderea sau alunecarea oamenilor - utilizarea echipamentelor corespunzătoare sau a Din partea
de pe schele, platforme, scări, echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt Contractantului
utilaje, stâlpi, etc; balustradele, platformele ori plasele de Responsabilul cu
- deplasări sau prăbuşiri ale prindere. În cazul în care nu se pot utiliza securitatea şi
schelelor mobile. aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace sănătatea,
de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate Şeful de şantier
centuri complexe de siguranţă sau alte mijloace
sigure de ancorare.
- schelele trebuie realizate şi controlate de către
o persoană competentă şi autorizată, astfel:
- înainte de utilizarea lor;
- periodic, la anumite intervale;
- după orice modificare, perioadă de neutilizare,
expunere la intemperii sau alte circumstanţe
care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau
Revizia:

stabilitatea.
8 Excavarea - prăbuşiri de maluri ale excavaţiilor - utilizarea unor sprijine, taluzări sau alte mijloace Din partea
neconsolidate corespunzător. corespunzătoare, pentru a preveni riscurile de Contractantului
îngropare prin surparea terenului; Responsabilul cu
- se vor lua măsuri pentru a preveni pericolele securitatea şi
legate de căderea persoanelor, materialelor sau sănătatea,
obiectelor, sau de irupere a apei; Şeful de şantier
- se va avea în vedere ţinerea la distanţă
suficientă faţă de excavaţii a grămezilor de
pământ, materialelor şi a vehiculelor în mişcare;
- semnalizarea zonelor periculoase.
Anexa 11.1 - 3

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Nr. crt. Operaţie Risc Măsuri specifice Responsabil Obs.
Cod document: C949RoSE/W6E-001

0 1 2 3 4 5
9 Săpătura manuală - contuzii, zgârieturi, tăieturi la - folosirea echipamentului individual de protecţie; Din partea
folosirea uneltelor pentru săpat; - folosire