Sunteți pe pagina 1din 11

ORASUL Digitally signed by ORASUL BORSA

DN: c=RO, ou=eLicitatie, ou=MM, ou=Borsa,

BORSA
cn=ORASUL BORSA
Date: 2012.03.21 13:56:50 +02'00'

S.C. PRO CONCEPT S.R.L. BAIA MARE

Proiect nr. 4/2010

PROIECT TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

Denumire:
MODERNIZARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL
DE ZI PENTRU VARSTNICI

Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL BORSA

Faza : P.T.

Exemplar nr. 1

2010
Proiect nr. 4/2010

INVESTIŢIA: MODERNIZARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL

DE ZI PENTRU VARSTNICI

AMPLASAMENT: BORSA, STR. STRANDULUI NR. 36

OBIECTUL: LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE

FAZA: PROIECT TEHNIC

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL BORSA, JUD. MARAMURES

LISTA DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL: S.C. ARCOLAR S.R.L. BAIA MARE

ŞEF PROIECT: arh. LAURA ZAHARIA ______

PROIECTANT DE SPECIALITATE – INSTALATII ELECTRICE:

S.C. PRO CONCEPT S.R.L. BAIA MARE

PROIECTANT: ing. STEFAN KOCSIS _ ____________________


Electrician autorizat A.N.R.E.
gradul IIA+IIIB nr. 7679/2008
BORDEROU

A. PIESE SCRISE
1. Lista de semnaturi
2. Memoriu tehnic
3. Program pentru controlul calităţii lucrărilor de instalaţii electrice
4. Modul de urmărire a comportării in timp a investiţiei
5. Caiet de sarcini
6. Antemăsurătoare

B. PIESE DESENATE
1. Instalaţii electrice – plan parter planşa IE01
2. Instalaţii electrice – plan etaj planşa IE02
3. Tabloul electric TDP - Schema monofilara planşa IE03
4. Tabloul electric TDE - Schema monofilara planşa IE04
5. Tabloul electric TD-CT - Schema monofilara planşa IE05
6. Schema instalatie telefon planşa IE06
7. Schema instalatie CATV planşa IE07

S.C. PRO CONCEPT S.R.L. BAIA MARE


ing. KOCSIS ŞTEFAN
MEMORIU TEHNIC
Instalaţii electrice

A. DATE GENERALE

A.1. Denumirea investiţiei : Modernizare Centru Social Multifunctional de zi pentru Varstnici

Amplasament: BORSA, str. Strandului nr. 36

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL BORSA

Proiectant de specialitate: S.C. PRO CONCEPT S.R.L. BAIA MARE


Număr înregistrare RC: J24/735/2005
Cod unic de inregistrare: 17530184

A.2. Obiect

Prezentul memoriu tehnic descrie soluţiile tehnice adoptate pentru realizarea instalaţiilor
electrice aferente obiectivului mai sus menţionat, respectiv :
 instalaţii electrice interioare de iluminat normal si prize;
 instalatii electrice de iluminat de siguranta
 instalatii electrice de forta;
 instalaţia interioara de telefonie;
 instalaţia CATV.

A.3. Bazele proiectării

Principalele prescripţii tehnice care au stat la baza întocmirii prezentului proiect sunt :
- Normative :
 NP I7:2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000 Vca si 1500 Vcc
 NP I18/1:2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
 NP I18/2:2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri
 NP I20:2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din
cladiri
 GP 052:2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500Vcc
 NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
 C56:2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente
 C300:1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora
 P118:1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
 NGPM:2002 - Norme generale de protectia muncii
 NSSM 111 - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii
normale
 Decizia PM al GR 177:1999 – Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor
de protectie civila in subsolul constructiilor noi

- Standarde :
 SR HD 384.4.41 S2:2004/A1:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de
protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 41: Protecţia împotriva şocurilor electrice
 SR HD 384.6.61 S2:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 6-61: Verificari.
Verificari la punerea în funcţiune
 STAS 2612-87 - Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise
 SR CEI 60050-195:2006 - Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 195: Legare la
pământ şi protecţie împotriva şocurilor electrice
 SR HD 60364-5-559:2006 - Instalatii electrice în constructii. Partea 5-55: Alegerea si
instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri si instalatii de
iluminat
 SR HD 60364-4-41:2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de
protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice
 SR EN 1838:2003 - Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă
 SR 6646-3:1997 - Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile
 SR 6646-1:1997 - Iluminatul artificial. Condiţii tehnice pentru iluminatul interior şi din
incintele ansamblurilor de clădiri
 SR 6646-2:1997 - Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul spaţiilor de lucru
SR EN 60598-2-5:2001 - Corpuri de iluminat

A.4. Nivelul de performanta al lucrărilor

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii a legalizat constituirea in România a


sistemului calităţii in construcţii. Prin acest sistem se urmăreşte ca realizarea si exploatarea
construcţiilor si instalaţiilor aferente să fie de o calitate superioară, in scopul imbunătătirii condiţiilor
de confort si de siguranţa a utilizatorilor, a protejării mediului înconjurător.
Astfel, au devenit obligatorii realizarea si menţinerea pe toată durata de existentă a construcţiilor si
instalaţiilor aferente, a următoarelor cerinţe de calitate obligatorii:
 rezistenta si stabilitate;
 siguranţa in exploatare;
 siguranţa la foc;
 igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului;
 izolaţia termica, hidrofuga si economia de energie;
 protecţia împotriva zgomotului.
Aceste obligaţii revin proiectanţilor, verificatorilor de proiecte, executanţilor, responsabililor cu
execuţia si cu exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente.
Soluţiile tehnice prevăzute prin prezentul proiect asigură instalaţiilor electrice aceste cerinţe de
calitate.
A.4.1. Rezistenta si stabilitatea

Elementele instalaţiei electrice interioare s-au ales astfel încât aparatele electrice de comutare,

tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de susţinere si cablurile sa fie

corespunzătoare modului de utilizare specific condiţiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce

priveşte:

 rezistentei organelor de manevra si invelisurile de protecţie împotriva loviturilor;


 fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la încovoiere si tracţiune;
 numărul de manevre mecanice si electrice;
 montarea pe materiale care suporta temperaturile de funcţionare;
 secţiunea conductoarelor, in vederea evitării creşterii temperaturii peste limita admisa
care sa producă deteriorări
 traversările elementelor de construcţii se fac prin zone/locuri special practicate si
prevăzute prin proiect.

A.4.2. Siguranţa in exploatare

 Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor,


fără a fi necesara deconectarea întregii instalaţii;
 Continuitatea electrica in doze a conductoarelor de cupru se va realiza prin lipire sau cleme
cu şuruburi, iar in aparate si tablouri prin şuruburi;
 Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, cablurile au gradul de
protecţie corespunzător modului si locului de montaj, in vederea asigurării protecţiei
utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin atingere directa;
 Protecţia împotriva supracurentilor datoraţi suprasarcinilor sau scurtcircuitelor care ar putea
provoca deteriorarea componentelor instalaţiilor electrice se face cu dispozitive automate,
mai precis cu întrerupătoare automate mici, montate in tablourile de distribuţie la începutul
fiecărui circuit numai pe conductoare active. Nu se vor monta dispozitive de protecţie pe
conductoarele de protecţie PE sau PEN.

A.4.3. Siguranţa la foc

Deşi clădirea nu are funcţiuni cu medii cu pericol de explozie, iar categoria de incendiu a
clădirii nu impune masuri deosebite in ceea ce priveşte modul de realizare a instalaţiei electrice,
soluţiile tehnice pentru rezolvarea siguranţei la foc s-au ales astfel încât sa nu favorizeze
declanşarea sau extinderea incendiilor datorate instalaţiilor electrice, astfel :
 Instalaţiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de construcţie si la
categoria de incendiu a clădirilor, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
datorita instalaţiei electrice.
 Tablourile electrice, corpurile de iluminat si aparatele de conectare vor avea carcasele si
elementele componente din materiale incombustibile sau greu combustibile.
 Pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalaţiilor electrice se folosesc dispozitive
automate de protecţie pentru fiecare circuit in parte.
 Elementele calibrate ale dispozitivelor de protecţie se vor înlocui in caz de defect cu altele
similare. Nu se vor modifica curenţii de declanşare ai întrerupătoarelor automate.

A.4.4. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului

 Iluminatul este asigurat in funcţie de destinaţia încăperilor si asigura cerinţele atât cantitative
(nivel de iluminare) cat si calitative (distribuţie, culoare, grad de protecţie, etc.) in
conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.

Niveluri de iluminare utilizate:


 Cabinete medicale ….…………………………………. 400 lux
 Birouri …………………….....……………………… 300 lux
 Camera de odihna ……………….……………..…… 150 lux
 Sala de mese ..... ……………………………………… 200 lux
 Depozite, debara ........................................................... 150 lux
 Sala polivalenta ............................................................. 300 lux

A.4.5. Izolaţie termica, hidrofuga si economia de energie

 Asigurarea protecţiei la pătrunderea apei in echipamentele electrice s-a realizat prin


utilizarea de aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul de
protecţie corespunzător influentelor externe ale mediului (încăperii) in care se vor monta.
 Economii de energie se fac prin dimensionarea corecta a secţiunii conductoarelor circuitelor
astfel încât sa se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul cela
mai dezavantajos plasat fata de punctul de primire al energiei electrice (pentru iluminat 3%,
pentru forţa 5%).
 Fiecare consumator va fi dotat cu echipament de măsura al energiei electrice care sunt
montate in holul de la intrare in bloc, respectiv in firida de distributie si contorizare.

B. SOLUTII TEHNICE

B.1. Alimentarea cu energie electrica

Puterea instalată : Pi = 58,0 KW


Puterea maxima absorbită : Pmsa = 37,7 KW
Receptoare cu regim deformant : nu e cazul
Receptoare producătoare de şocuri : nu e cazul
Clasa, calitatea serviciului de furnizare, calitatea energiei: pentru consumatorii casnici,
timpul maxim de întrerupere în alimentarea cu energie electrică este timpul necesar reviziilor sau
remedierii defecţiunilor din reţeaua de distribuţie.
Alimentarea cladirii se va face de la postul TRAFO printr-un branşament trifazic. Solutia si
avizul de racordare pentru bransamentul trifazic va fi elaborat de S.C. ELECTRICA S.A., la
cererea beneficiarului.
Măsurarea energiei electrice consumate se face prin amplasarea unui bloc de masura si protectie
trifazic BMPT prevăzut cu contor trifazic. Punctul de delimitare a instalaţiei de utilizare de
branşament sunt bornele de ieşire din contorul de energie activa.
Blocul de masura si protectie BMPT se va lega la o priza de pamant a carei rezistenta de
dispersie trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 4 Ω. Priza de pamant nu face obiectul
prezentului proiect; el este inclus in proiectul bransamentului trifazic.

B.2. Tablouri electrice

Tabloul de distributie TDP se alimenteaza cu energie electrica de la blocul de masura si


protectie BMPT printr-o coloana trifazica realizata cu conductor FY 4x35 mmp montat in tub IPEY
50.
Din tabloul TDP se alimenteaza:
 Circuitele de lumina de la parter
 Circuitele de prize monofazice de la parter
 Circuitele de alimentare a receptoarelor de forta (ventilatoare axiale de perete,
ventiloconvectoare) de la parter
 Tabloul TDE
 Tabloul TD-CT
 Circuitul de iluminat de siguranta de la parter
Tabloul TDP se monteaza in holul de la intrare, la parter, ingropat, are grad de protectie IP 30 si
se echipeaza cu disjunctoare automate conform schemei monofilare din plansa IE03.
Din tabloul TDE se alimenteaza:
 Circuitele de lumina de la etaj
 Circuitele de prize monofazice de la etaj
 Circuitele de alimentare a receptoarelor de forta (ventilatoare axiale de perete,
ventiloconvectoare) de la etaj
 Circuitul de iluminat de siguranta de la etaj
 Circuitul ventilatorului de desfumare
Tabloul TDE se monteaza in spatiul de circulatie, la etaj, ingropat, are grad de protectie IP 30 si
se echipeaza cu disjunctoare automate conform schemei monofilare din plansa IE04.
Tabloul TD-TC se monteaza in centrala termica. Din acest tablou se alimenteaza receptoarele de
lumina, prize si forta din centrala termica. Acest tablou este metalic si are grad de protectie IP 66
Schema tabloului TD-TC se gaseste in planşa IE05.

B.3. Instalaţii interioare de iluminat normal si prize

Instalaţia electrica de iluminat asigura cerinţele atât cantitative (nivel de iluminare) cat si
calitative (distribuţie, culoare, grad de protecţie, etc.) impuse de prescripţiile tehnice in vigoare
pentru aceasta categorie de clădiri.
S-au prevăzut următoarele tipuri de corpuri de iluminat :
 FIRA-07-418 in birouri si in sala de mese;
 FIDA-12-418 O in cabinetele medicale si in sala de tratament;
 FIRA-07-236 in sala polivalenta
 FIDA-07-236 in camerele de odihna
 FIPAD-12-236 in bucatarie si in centrala termica
 FIA-11-236 in debara
 AB-02-118 i in bucatarie; aceste corpuri fluorescente sunt prevazute cu intrerupator
 Aplica de tavan având gradul de protecţie IP 20 in camerele de odihna si in spatiile de
circulatie;
 Aplica de perete de exterior având gradul de protecţie IP 54 deasupra intrarilor
secundare si pe terasa.
Tipul constructiv al corpurilor de iluminat si al aparatelor de conectare, respectiv gradul de
protecţie este in concordanta cu categoria de influente externe ale încăperilor in care sunt montate.
Corpurile de iluminat fluorescente pot fi inlocuite cu corpuri de iluminat ale unui alt producator, cu
respectarea caracteristilor specifice.
Comanda iluminatului se face cu intrerupatoare sau comutatoare, montate ingropat, avand
grad de protectie IP 20.
Pe casa scării s-au prevăzut comutatoare cruce, de capăt, care permit comanda iluminatului la
intrare, respectiv ieşirea din casa scarii.
Circuitele de lumina se vor realiza cu conductor FY 1,5 montat in tub de protecţie IPEY 16.
Pentru conectare se folosesc aparate normale montate îngropat la o inaltime de 1,50 m de la
pardoseala având curentul nominal de minim 10 A.
Circuitele de prize se vor realiza cu conductor FY 2,5 montat in tub de protecţie IPEY 20.
Toate prizele sunt cu contact de protecţie si se montează la o inaltime de 0,4 m in sufragerie si
dormitoare si peste 1,2 m in bucătărie si hol.
Circuitele de lumina sunt distincte fata de circuitele de prize.

B.4. Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă

Instalaţia de iluminat de siguranţa s-a prevăzut conform Normativului I7-2002. Astfel, este
necesară realizarea unui iluminat de siguranţă pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor
interiori de incendiu..
Iluminatul de siguranţă din clădire este de tipul 4, la care alimentarea cu energie electrică
este asigurată din coloana tabloului principal, racordarea făcându-se înaintea întrerupătorului general
sau, in cazul in care tensiunea din sursa de baza scade cu mai mult de 10% fata de valoarea
nominală, din baterii locale de acumulatoare. Capacitatea bateriei corpului de iluminat de siguranţă
trebuie sa asigure funcţionarea continuă timp de cel puţin 1 oră.
Circuitele iluminatului de siguranţă se vor realiza cu conductoare FY 1,5 montate in tub
IPEY 16.

B.5. Instalaţii electrice de forta

In Centrul Social Multifunctional de zi pentru Varstnici sunt prevazute urmatoarele


receptoare de forta:
 Ventiloconvectoare in sala de mese si in sala polivalenta, P=50W, U=220V
 Ventilatoare axiale de perete, P=50W, U=220V
 Ventilatoare axiale de tavan, P=50W, U=220V
 Ventilatoare radiale de baie cu timer, P=50W, U=220V
 Cazan incalzire centrala in centrala termica, P=1120W, U=220V
 Pompe de circulatie in centrala termica, P=750W, U=220V
Deoarece ventilatoarele si ventiloconvectoarele au puteri mici, ele sunt alimentate pe acelasi
circuit, respectiv un circuit la parter (din TDP) si un circuit la etaj (din TDE). Circuitele se vor
realiza cu conductoare FY 2,5 in tub IPEY 20.
Ventilatoarele radiale de baie cu timer se vor lega pe circuitul de lumina din grupurile
sanitare.
Receptoarele de forta din centrala termica se racordeaza la tabloul TD-CT, prin circuite
separate, cu cablu MYYM 3x1,5.
In centrala termica s-a prevazut si o priza trifazica de 16A.

B.6. Instalatii electrice perntru desfumare


In clădirea Centrul Social Multifunctional de zi pentru Varstnici desfumarea se va realiza
cu un ventilator de desfumare.
Alimentarea ventilatoarelor de desfumare se va face din tabloul TDE cu cond. FY 2,5 montat
in tub de protectie IPEY 25

B.7. Instalaţia de telefonie

In Centrul Social Multifunctional de zi pentru Varstnici s-au prevazut 6 posturi telefonice


amplasate in urmatoarele incaperi:
PARTER
 Cabinet medical 1
 Cabinet medical 2
ETAJ
 Administrator
 Cabinet asistenti sociali
 Sediul asociatiei de pensionari
 Cabinet tratament

Firida telefonica FT se monteaza in holul de intrare in cladire, la parter, la o distanta de cel


putin 25 cm fata de cofretele de energie electrica.
Reţeaua telefonica interioara se va realiza după o schema radiala, conform planşei IE06.
Circuitele telefonice se vor executa cu cabluri telefonice TELECOM 1x2x0,5 (sau similar)
amplasate in tuburi de protecţie IPEY. Se pot monta mai multe circuite telefonice in acelaşi tub de
protecţie. Pentru fiecare post telefonic s-a prevăzut cate un circuit separat.
Prizele telefonice se vor monta la o inaltime de 0,4 m fata de pardoseala finita.
La realizarea instalatiei interioare de telefonie se vor respecta prevederile Normativului
I18/1-2001 precum si a „Regulamentului pentru instalarea posturilor telefonice si de radioficare”.

B.8. Instalaţia CATV

S-au prevazut doua prize CATV amplasata conform planurilor din partea desenata in sala
polivalenta si in sala de mese.
Reţeaua de distributie se va realiza conform schemei din planşa IE07. Se va utiliza cablu
coaxial TCC2YY-I 1x0,70 cu impedanta de 75 Ω protejat in tub IPEY.
Distribuitorul de semnal se monteaza intr-o cutie metalica de 20x20x15 cm.
Prizele TV se vor monta la o inaltime de 0,4 m fata de pardoseala finita.

C. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I


In vederea evitării producerii accidentelor de munca in timpul executării lucrărilor se vor
respecta cu stricteţe normele specifice de protecţie a muncii si P.S.I.
Aplicarea masurilor de protecţie a muncii si P.S.I. in perioada de execuţie constituie obligaţia si
răspunderea executantului. Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa numai
de muncitori care au calificarea tehnica corespunzătoare si instructajul de protecţie a muncii pentru
locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire.

D. PREVEDERI FINALE
Lucrările vor fi încredinţate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile
respective de lucrări si vor fi supravegheate de un diriginte de şantier atestat.
Eventualele modificări necesare a se aduce proiectului pe parcursul execuţiei lucrărilor datorita
unor situaţii neprevăzute, vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului din timp, pentru stabilirea
soluţiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificări fără avizul
proiectantului poate absolvi pe acesta de răspundere fata de eventualele consecinţe.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice se va realiza după ce s-au efectuat toate măsurătorile
şi încercările prevăzute de normativul I7–2002 ,, Normativ pentru proiectarea si executarea
instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.” si Normativul C56-2000
,,Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente”.

Executantul va garanta buna funcţionare a instalaţiei electrice conform contractului încheiat de


acesta cu beneficiarul, dar nu mai puţin de doi ani de la darea în folosinţă a obiectivului.

INTOCMIT

Ing. KOCSIS STEFAN


Electrician autorizat A.N.R.E.
gradul IIA+IIIB nr. 7679/2008

S-ar putea să vă placă și