Sunteți pe pagina 1din 8

Page 1 of 8

S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.

EXECUTIA IMBRACAMINTILOR DIN BETON Cod: PTE – 06


RUTIER LA DRUMURI SI PLATFORME Ed. 1 / Rev. 0

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

EXECUTIA IMBRACAMINTILOR DIN BETON RUTIER LA


DRUMURI SI PLATFORME

Numele si Functia Semnatura Data


prenumele
DIRECTOR
Elaborat /
ROTARU IRINA MANAGEMENT 25.09.2015
Intocmit
INTEGRAT

Verificat / STOICA
ADMINISTRATOR 25.09.2015
Aprobat CONSTANTIN
Page 2 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.

1 SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru executia imbracamintilor din beton rutier la drumuri si platforme.
Procedura are ca scop stabilirea conditiilor tehnice de executie, de control a calitatii si de
receptie a imbracamintilor din beton de ciment executate in cofraje fixe, cu vibratoare si cu ajutorul
masinilor cu cofraje glisante.

2. DOMENIU DE APLICARE
Aceasta procedurã se aplicã de cãtre S.C ALFA GROUND SOLUTION S.R.L. la realizarea
imbracamintilor din beton rutier la drumuri si platforme pentru investitia „REALIZAREA UNEI
SURSE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE IN VEDEREA ALIMENTARII CU CALDURA A
SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL DROBETA TURNU
SEVERIN”.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

1. SR 183/2-1998 – Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante. Conditii


tehnice de calitate.
1. Buletinul Constructiilor, vol. 5-6/1994, indicativ C22-92
2. Normativ C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferent
3. Standardul STAS 4032/1-90 - Lucrari de drumuri. Terminologie
4. Ordin AND 116/1999- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor
5. NGPM – Norme generale de protectia muncii.
6. NSPM nr. 79/1998 – Norme privind exploatarea si intretinere drumurilor si podurilor.
7. Ordin MI nr. 775/1998 – Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.
8. Manualul Sistemului Integrat de Management al S.C. ALFA GROUND SOLUTION
S.R.L. editia in vigoare;
9. Procedurile sistemului calitatii al S.C. ALFA GROUND SOLUTION S.R.L.
10. Caiet de sarcini;
11. Proiect tehnic.

4. RESPONSABILITATI

1. Responsabilitatile privind aprobarea, verificarea, difuzarea, modificarea, retragerea si


arhivarea prezentei proceduri sunt stabilite prin procedura de proces PPD-01 "Elaborarea si
modificarea procedurilor."
2. Responsabilitatile privind aplicarea prezentei proceduri revin urmatorilor factori si
constau in:

4.1. Directorul general – Responsabilul de contract

1. Numeste prin decizie seful de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea
procedurii tehnice de executie.
2. Numeste prin decizie responsabilul cu controlul tehnic de calitate si responsabilul tehnic
cu executia atestat pentru lucrare.
3. Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de
executie cat si in perioada de garantie prevazuta in contract.
4. Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate,
stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea actiunilor corective.
Page 3 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
5. Urmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie ale lucrarii.
6. Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai de la
furnizori care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru
produse, procedee si echipamente noi in constructii si de Regulamentul privind certificarea calitatii
produselor folosite in constructii.
7. Solicita investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai la constructiile
care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au predat investitorului documentele
necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

4.2. Responsabilul cu sistemul de management al calitatii

1. Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca prevederile sistemului de


management al calitatii sunt aplicate.
2. Efectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile constatate sunt tratate si
ca sunt intreprinse actiuni corective si preventive.
3. Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si
rezolvarea lor.

4.3. Seful de santier

1. Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea lucrarii.


2. Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
3. Raspunde de efectuarea activitatilor de monitorizare si masurare (inspectii si incercari)
prevazute in planul calitatii.
4. Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor a documentelor si inregistrarilor
prevazute in planul calitatii.
5. Raspunde de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor
prevazute in proiect, certificate calitativ sau pentru care exista agrement tehnic, accepta inlocuirea
acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
6. Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.
7. Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului.
8. Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator rapoarte de incercare
din care rezulta ca acestea nu indeplinesc conditiile de calitate, opreste, de asemenea, executia
lucrarilor la care rapoartele de incercare indica existenta unor abateri de la prevederile proiectelor
sau de la cerintele de calitate.
9. Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
10. Asigura ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
11. Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate la executia lucrarilor.
12. Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a materialelor
si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu documente de certificare a calitatii.
13. Asigura buna organizare a procesului de productie si verifica efectuarea instructajului
privind normele de protectia muncii si PSI specifice locului si conditiilor de munca si gradul de
asigurare cu echipamente si scule necesare.
14. Raspunde de asigurarea instalatiilor de apa, de forta si de iluminat necesare pentru
realizarea lucrarilor.
15. Raspunde de asigurarea echipamentului de protectie a muncii si de prevenire si stingere
a incendiilor adecvat.
16. Raspunde de asigurarea conditiilor de lucru pe perioada de timp friguros.
Page 4 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
4.4. Seful punctului de lucru

1. Raspunde impreuna cu sefii de echipa de calitatea operatiunilor de executie efectuate.


2. Organizeaza locurile de munca si procesul de productie asigurand conditiile necesare
executarii lucrarilor cu respectarea tuturor prevederilor normelor de protectie a muncii si PSI
specifice.
3. Efectuarea instructajului privind normele de protectia muncii si PSI specifice locului si
conditiilor de munca.
4. Controleaza calitatea lucrarilor executate de achipe.

4.5. Seful de echipa

1. Raspunde de calitatea operatiunilor de executie efectuate, verifica activitatea prestata


de muncitorii din echipa, inceperea lucrului numai cu scule si echipament de protectie adecvat.

4.6. Responsabilul cu controlul calitatii

1. Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au constatat
abateri de la proiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu
conditiile specificate, verifica si asigura ca nonconformitatile constatate sa fie tratate si remediate
conform procedurilor.
2. Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor
respective si eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare. In efectuarea controalelor se
bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului calitatii si pe planurile de calitate.
3. Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor, le inscrie in rapoatre de
neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive, si totodata stabileste impreuna cu
seful punctului de lucru masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate.

4.7. Responsabilul tehnic cu executia

1. Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de


executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
2. Verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie
si proiectele de organizare a executiei lucrarilor.
3. Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile intocmite pe parcursul realizarii
acestora.
4. Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic
si de care raspunde.
5. Pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate.

4.8. Seful de laborator

1. Răspunde de organizarea Iaboratorului, de efectuarea corectă a încercărilor şi a


determinărilor la frecvenţa stabilită, conform PCCVI specific.
2. Răspunde de întocmirea evidenţelor care sunt în sarcina Iaboratorului şi ţinerea
acestora la zi.

4.9. Personalul executant

1. Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei proceduri, ale fiselor tehnologice
si regulile tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor pe
care le executa.
2. Sesizeaza sefului punctului de lucru neconformitati si aplica masurile corective care i-au
fost dispuse.
Page 5 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
1. Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI specifice.

5. PROCEDURA

Executia imbracamintii din beton de ciment in cofraje glisante

Conditii tehnice
1. Declivitatea in profil longitudinal pentru drumurile de orice clasa tehnica, de exploatare,
industriale si strazi de orice categorie este de maxim 5%.
2. Denivelarile admise intre muchiile rosturilor transversale de contractie dintre dalele
adiacente sunt de 0mm la toate tipurile de lucrari, indiferent de viteza de proiectare a acestora

Executia propriu-zisa a imbracamintii


Operatii preliminare
1. verificarea existentei personalului tehnic de specialitate
2. verificarea existentei cartii tehnice a masinii de turnare cu cofraje glisante si a tuturor
accesoriilor acesteia;
3. verificarea starii tehnice a senilelor, cofrajelor si elementelor de tractiune ale masinii;
4. verificarea existentei unor elemente de cofraj usoare si a tarusilor necesari pentru a
sustine sau recofra, la nevoie, marginile stratului de beton , dupa trecerea masinii;
5. verificarea adaptarii inaltimii cofrajului glisant la grosimea imbracamintii ce se realizeaza;
6. verificarea existentei, in rezerva, a cel putin unui palpator de directie, a unui palpator de
nivel si a doua pervibratoare;
7. verificarea existentei unei pasarele pentru muncitori, in spatele masinii, pentru eventuale
corectii sau striere;
8. verificarea existentei unui excavator, care sa faciliteze uniformizarea betonului in fata
şnecului repartizor din partea anterioara a masinii.

Punerea in opera a betonului


1. Previbratoarele se pozitioneaza la distante egale de maximum 50cm. In zonele de
margine ale benzii de beton se mai adauga câte un pervibrator amplasat la aproximativ 15-20 cm
de margine. Frecventa de vibrare a pervibratoarelor trebuie sa fie de 8000-12000 cicluri/min.
2. Inaintea asternerii betonului suprafata fundatiei de balast sau piatra sparta se acopera
cu un strat de nisip de râu de 2 cm, dupa compactare; pe suprafata nisipului se aseaza o foaie de
hârtie rezistenta KRAFT sau de polietilena. Asternerea stratului de nisip se face pe fundatia
pregatita si compactata corespunzator.
3. In situatiile in care stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale stabilizate cu
lianti, mixturi asfaltice sau beton de ciment nu este necesara acoperirea acesteia cu folie de
polietilena sau hârtie KRAFT. In cazul modernizarilor de drumuri, inainte de asternerea betonului
aceste straturi trebuie reparate.
4. Pe fundatia verificata in profil longitudinal si transversal se pozitioneaza la cotele
necesare dispozitivele de ghidare ale masinii cu cofraje glisante.
5. Pozitionarea corecta a sistemului de ghidare pentru masina cu cofraje glisante este una
dintre cele mai importante operatii de care depinde calitatea elementelor geometrice ale
imbracamintii. De aceea, in acest scop se utilizeaza aparate topometrice si personal instruit
corespunzator.
6. Sistemul de ghidaj trebuie realizat astfel incât sa se asigure incadrarea imbracamintii in
tolerantele impuse de proiect atât in aliniament cât si in curbe.
7. Masina cu cofraje glisante trebuie sa realizeze urmatoarele operatii tehnologice:
 repartizarea betonului pe toata latimea benzii de betonare;
 compactarea prin vibrarea interioara si presarea exterioara a betonului;
 finisarea transversala si longitudinala a betonului;
 implantarea si pozitionarea la cota a gujoanelor si ancorelor;
 strierea suprafetei betonului proaspat.
Page 6 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
8. In fata masinii cu cofraje glisante betonul trebuie descarcat si repartizat astfel incât sa se
asigure o avansare uniforma continua si permanenta a masinii, practic fara oprire.
9. Viteza de inaintare a masinii cu cofraje glisante se regleaza astfel incât sa se realizeze
calitatea muchiilor alterale si a suprafetei asternute. Ritmul de aprovizionare cu beton trebuie
corelat cu viteza optima de inaintare a masinii.
10. Punerea in opera a betonului tixotropic cu ajutorul masinii cu cofraje glisante trebuie
permanent condusa si coordonata de seful de punct de lucru, bun specialist in domeniu.
11. Intervalul de temperaturi atmosferice admis pentru executia, strierea si protectia
suprafetei betonului proaspat, timpul dupa care se da in circulatie, realizarea supralargirilor in
curbe precum si incadrarea imbracamintilor din beton de ciment executate in sistemul cu cofraje
glisante.

Executarea rosturilor
Rosturi de contractie longitudinale
1. Se executa in cazul cind banda din beton se toarna cu o latime mai mare de 5m,
realizându-se pe axa acesteia.

Rosturi longitudinale de contact


1. Se realizeaza intre benzile de beton pe toata grosimea imbracamintii, conform anexei B.
2. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de contact se poate face automat de catre
masina cu cofraje glisante sau manual prin batere, imediat dupa trecerea masinii.
3. In cazul imbracamintilor cu grosimi mai mari de 25cm, intre benzile de beton, in zona
rostului longitudinal de constructie, se adauga in interiorul cofrajelor glisante ale masinii, niste
profile metalice, care sa conduca la obtinerea unor dale cu fete laterale impanate (,,nut si feder”),
de forma trapezoidala sau sinusoidala.
4. Toate rosturile longitudinale se realizeaza in linie continua. Nu se admit linii frânte.

Rosturi de contractie transversale


1. Se executa la distante de 4-6m, perpendicular pe axa caii sau cu o inclinare de 1/6 fata
de axa acesteia, in linie continua pe toata latimea imbracamintii.

Rosturi de contact transversale


1. Rosturile de constructie transversale se realizeaza pe toata latimea si grosimea
imbracamintii când se intrerupe turnarea betonului, astfel incât sa rezulte o dala de cel putin 3m
lungime.

Rosturi de dilatatie transversale


1. Rosturile de dilatatie transversale se executa perpendicular pe axa benzii de beton pe
toata latimea si grosimea imbracamintii, conform caietului de sarcini, in urmatoarele conditii:
 la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor, etc;
 la capetele curbelor avind raze sub 300m, in punctele de tangenta;
 in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordari convexe;
 in aliniament, la distante de circa 100m in cazul in care imbracamintile se executa pe
fundatii de balast, piatra sparta sau materiale granulare stabilizate mecanic si la
temperaturi sub 15°C.
2. Rosturile de dilatatie transversale se executa cu gujoane de lungime 500-600mm si Ø25
mm dispuse perpendicular pe rost la jumatatea grosimii dalei si la echidistante de 300m.
3. Rosturile de dilatatie se executa sub forma de panouri prefabricate din scândura de
lemn de esenta moale fara noduri, ce se fixeaza in locuri prestabilite, direct pe fundatia
imbracamintii, astfel incât gujoanele sa-si mentina pozitia in plan orizontal si vertical iar betonul sa
nu patrunda pe sub scândura sau pe la capetele acesteia in timpul vibrarii.
4. Ulterior betonul existent deasupra scândurii este indepartat prin executarea a doua
taieturi paralele distantate la 25-30mm intre ele pâna la nivelul superior al acesteia.

Taierea betonului intarit


Page 7 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
1. Se executa imediat ce acesta permite, intr-un interval de 6-24 ore de la punerea in opera

Colmatarea rosturilor
1. Etansarea tuturor tipurilor de rosturi realizate prin taiere cu discuri diamantate si tratate
prealabil cu grund, se realizeaza cu urmatoarele tipuri de produse:
 masticuri bituminoase monocomponent (la cald);
 chituri elastice mono sau bicomponent (amestecate inainte de utilizare) pe baza de
poliuretani, de polimeri sulfidici sau de siliconi (la rece);
 profile de neopren.

1. Protejarea betonului proaspat turnat in imbracaminte se executa in doua faze, si


anume:
 in prima faza, care se considera de la terminarea strierii betonului si pina la inceperea
prizei acestuia, protejarea se efectueaza cu acoperisuri fixe sau mobile
 in faza a-II-a, betonul se protejeaza prin aplicarea de pelicule de protectie (fluid de
protectie P45, polisol sau alte produse chimice similare).
2. Imbracamintile din beton de ciment, se executa in intervalul de temperaturi
atmosferice +5°C - +35°C. Temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30°C.
Intre 0°C - +5°C lucrarile se pot executa numai cu avizul beneficiarului, cu adoptarea masurilor
speciale prescrise in normative si caiete de sarcini.
Este interzisa executia imbracamintilor din beton la temperaturi negative!

Colmatarea rosturilor
1. Golul ramas la partea superioara a rostului, se umple (se colmateaza), pâna la suprafata
imbracamintii cu un produs de colmatare astfel:
2. in cazul rosturilor longitudinale de contact netaiate, golurile se umplu cu emulsie
bituminoasa cationica cu rupere rapida (EBCR);
3. in cazul rosturilor longitudinale de contact taiate sau a celor de dilatatie, golurile se
umplu cu ASROBIT sau mastic bituminos;
4. in cazul rosturilor longitudinale de contact taiate sau a celor de contractie, golurile se
umplu fie cu ASROBIT, fie cu produse prefabricate din neopren sau cauciuc sau mastic bituminos,
fie cu prefabricate de neopren si mastic bituminos;

7. RECEPTIA LUCRARILOR

1. Lucrarile din agregate naturale stabilizate cu ciment vor fi supuse unor receptii pe
parcursul executiei (receptii pe faze de executie).
2. In cadrul receptiei pe faze de executie (de lucrari ascunse) se va verifica de catre inginer
si executant daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta
conditiile impuse de documentatia de executie, caietul de sarcini si prezenta procedura.
3. In urma verificarilor se incheie proces - verbal de receptie pe faze (proces verbal de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse), in care se confirma posibilitatea trecerii executiei
la faza imediat urmatoare.
4. Receptia pe faza determinanta, stabilita prin proiect, se efectueaza conform
"Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", aprobat prin
HGR nr. 273/1994 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elaborate de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilior volum 4/1996, atunci
cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt
efectuate in conformitate cu prevederile din aceasta procedura. Comisia de receptie examineaza
lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de
sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. In
urma acestei receptii se incheie “Proces Verbal”.
5. In afara acestor receptii, lucrarile se receptioneaza, o data cu restul lucrarilor de drumuri
pe sectorul respectiv, de catre inginer in conformitate cu prevederile "Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", aprobat prin HGR nr. 273/1994.
Page 8 of 8
S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.
6. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control si a comisiei de receptie pe faza.

8. RAPOARTE SI INREGISTRARI

Constituie rapoarte si inregistrari, carora le sunt aplicabile prevederile procedurilor de


sistem PS-01 - "Controlul documentelor" si PS-02. - "Controlul inregistrarilor" , urmatoarele
documente:
1. certificate de calitate a materialelor utilizate;
2. buletine de incercari materiale;
3. procese verbale de receptie a lucrarilor ce devin ascunse;
4. procese verbale de receptie calitativa
5. registru de evidenţa lucrării
6. procese verbale de control, rapoarte de neconformitate, de actiuni corective si de masuri
7. prentive referitoare la lucrarile de remediere a defectiunilor /degradarilor.
8. registrul de laborator
9. proces verbal de receptie calitativa pe faze determinante

9. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII

La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1. Legea nr. 319/2006 – legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3. HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
5. HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de
munca
6. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8. HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
10. HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
11. HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12. HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13. Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14. Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15. Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16. O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta
17. Instructiuni proprii, in spiritul legii 319/2006, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si
ale locurilor de munca.

S-ar putea să vă placă și