Sunteți pe pagina 1din 7

EXECUTIE MACADAM ( PT.4.

4 )

1.SCOP

Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind executia macadamului ordinar.

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplica in cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL la executia macadamului ordinar.

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV – Scule,Dispozitive si Verificatoare


DMM – Dispozitive de Masurare si Monitorizare
FCC – Fisa Control Calitate
PV – Proces Verbal
PCCVI – Plan de Control Calitate Verificari si Incercari
PSI – Prevenirea si Stingerea Incediilor
AQ – Asigurarea Calitatii
MMI – Mijloace de Masurare si Incercare
PFB – Produs Furnizat de Beneficiar

4. RESPONSABILITATI

Director General
- aproba comenzile contractate de aprovizioane
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de
responsabilul cu calitatea
- aproba programul de audit intern
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii ai conducerii societatii cerintele standard de
pregatire teoretica si practica pentru toate locurile de munca din unitate
- aproba toate documentele privind instruirea si perfectionarea personalului

Maistru
- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatiile tehnice
transmise de potentialii beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor
- supune spre aprobare Manager tehnic proiectul de contract, dupa care il transmite
beneficiarului
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie,
avizele, aprobarile proiectantului si ale specialistilor verificari de proiecte atestati
conform regulamentelor in vigoare
- verifica si avizeaza proecte tehnologice, proiectele de organizare si graficele de
executie a lucrarilor
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea
datelor obtinute si concluziilor in registrul de evidenta alucrarilor.Tine sub control si
gestioneaza acest document.
- Asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si
caietele de sarcini necesare executarii lucrarilor de montaj si reparatii
- Asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie
si incercare documente
- Asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire
prin comisiile de receptie
- Anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare
prevazute in planurile calitatii
- Emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Manager Tehnic
- Trasnmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor,aprobat,impreuna cu
contractul,proiectul de executie
- Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune
personalului din subordine rezolvarea acestora conform solutiilor adoptate
- Aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate
- Raspunde de instruirea auditorilor si calificarea acestora
- Analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate,informeaza conducerea despre
stadiul implementarii actiunilor corective rezultate

Sef Serviciu Tehnic – Productie

- raspunde de preluarea frontului de lucru


- coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate
- nominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul Sefului Compartimentului
Tehnic conform H.G. 731/91
- asigura la punctul de lucru toate documentele,materialele,utilajele si mijloacele de
masurare si incercare necesare inceperii si derularii executiei lucrarilor

Sef punct de lucru (Sefii Diviziilor)

- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-


primire front
- asigura la lucrare,personal muncitor calificat si instruit
- urmareste si asigura la punctul de lucru,toate materialele necesare,identificabile si cu
acte de calitate insotitoare
- raspunde de realizarea,la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii
executiei
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economica aplicabila,a
procedurii tehnice aplicabile si PCCVI
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de
control stabilite in PCCVI aprobat
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB
inclusiv la documentele insotitoare
- completeaza pe parcursul executie si la receptie, FCC aferent si restul inregistrarilor
ce atesta calitatea lucrarilor
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind
protectia muncii si PSI
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Consilier Tehnic si
rezolva observatiile emise de aceasta
- transmite la Serv. Comercial-Aprovizionare propunerile pentru materialele si
prefabricatele necesare a fi aprovizionate sub forma listelor e materiale
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind
completitudinea datelor de aprovizionare inscrise
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de
activitate
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitatea initierea de actiuni
corective in zonele lor de activitate
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor,verificarea periodica a utilajelor de
ridicat

Serv. Comercial Aprovizionare

- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale


prefabricatelor materialelor transmise de subcontractanti
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi,contracte etc)
- asigura depozitarea produselor neconforme in spatii special amenajate pentru a evita
utilizarea lor din neglijenta
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul ia masuri pentru inlaturarea
neconformitatilor

Managementul Calitatii (Coordonator MC)

- analizeaza si avizeaza din punct de vedere AQ procedura tehnica si PCCVI pe lucrare


- elaboreaza,difuzeaza,modifica si controleaza retragerea din uz a documentelor din
cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
- participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii
tehnice si PCCVI aprobate
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau
externe,ale beneficiarului si organelor legale de control
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC conform prevederilor procedurii
de sistem “NECONFORMITATI”
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la
activitatile de receptie finala
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut in
contract
- coordoneaza periodic modul de depozitate al materialelor si echipamentelor
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea
materialelor si conditiilor impuse de depozitarea acestora
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit
- intocmeste si desfasoara programul de instruire in domeniul calitatii
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii

Responsabil Controlul Calitatii

- efectueaza controale si inspectii conform PCCVI pe lucrare


- controleaza prin sondaj activitatea de predare primita a frontului de lucru
- identifica deficientele produselor/serviciilor.Emite si proceseaza RNC pentru
produsele/serviciile neconforme
- confirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de lucrari

Laborant

- efectueaza analizele si testarile solicitate de executanti si Responsabil Controlul


Calitatii
- preveleaza probe pentru produsele utilizate la lucrare

Depozite (Gestionar)

- raspunde de receptia,depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor


procedurii de sistem, “Manipularea si depozitarea produselor” instructiunilor proprii
si ale furnizorilor
- asigura livrarea materialelor conform solicitarilor santierului, cu copii dupa
inregistrarile de calitate insotitoare
- gestionarea documentelor de calitate insotitoare ale materialelor (certificate de buna
calitate,buletine de analiza) si conserva datele de identificare ale materialelor conform
procedurii de sistem de “Identificarea si trasabilitatea ”
- este responsabil de identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la
rezolvarea neconformitatii
DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Sef Punct de Lucru asigura Instructiuni pentur asigurarea


conditiile prealabile generale Conditiilor prealabile generale
pentru executia lucrarii

Sef Punct de Lucru instruieste personalul


executant cu privire la instructinile specifice de protectia Ordinul MLPAT nr.9/N
muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93
si Ordinul MLPAT nr.20/N/11.09.94
Conditii tehnice

P.V. de Receptie Calitativa


Materiale

Executia macadamului ordinar P.V. de Receptie Calitativa

Receptia lucrarii P.V. de Receptie Calitativa

Stop Proces

6.2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA TEXT


Sef punct de lucru asigura conditiile prealabile generale pentru executia lucrarii conform
“instructiuni pentur Asigurarea conditiilor prealabile generale”

Sef Punct de Lucru instruieste personalul executant cu privire la instructiunile specifice de


protectia muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93 si Ordinul MLPAT
nr.20/N/11.07.94.Instruirea personalului executant inainte si pe parcursul executiei lucrarilor privind
continutul prevederilor specifice PM si PSI aferente tipului de lucrare este justificata prin intocmirea
“FCI” (423-01-02) si a “Fiselor individuale ale muncitorilor”

Conditii tehnice

Grosimea macadamului va fi si de 10 cm dupa cilindrare cu imbracaminte si 8 cm dupa cilindrare ca


strat de baza.
Latimea macadamului este conform proiectului tehnic.
Latimea macadamului folosit ca imbracaminte la drumuri publice va depasi 0,25 m pe ambele
parti,latimea partii carosabile.
Profilul transversal in aliniament se executa sub forma de acoperis cu doua pante egale si se
racordeaza printr-un arc de cerc in treimea mijlocie.
In curbe si in zonele de amenajare aferente,profilului transversal se va forma si pantele transversale
conform proiectului tehnic.
Panta transversala la macadam cu imbracaminte este :
- 3 % pentru drum si strazi in aliniament avand 2 fire de circulatie
- 3 % pentru drum si strazi in aliniament avand un singur fir de circulatie
- 3 -4 % la trotuare si alei,in functie de latime

Abateri limita locale admise la grosimea imbracaminte +- 10 % fata de grosimea din proiect.
Abateri limita locale admise la latime +- 5 cm
Abateri la profilul transversal la macadam ca imbracaminte sunt de maxim 6 mm/m
Denivelari admisibile in lungul drumului sunt de maxim 20 mm sub dreptarul de 3 m.

Materiale

Materialele folosite la executia macadamului sunt :


- piatra sparta sort < 0-63 categoria STAS 667-2011
- split sort 8-16 sau 16-25 categoria STAS 667-2001
- savura sort 0-8
- nisip natural sort 0-3 sau 0-7 categoria STAS 662-2002
Apa pentru stropirea materialului este potabila sau sa indeplineasca conditiile STAS 790-84

Executia Macadamului

Executia macadamului se incepe dupa receptia stratului de fundatie.


Piatra sparta se asterne pe fundatie intr-un uniform si nu se cilindreaza la uscat pana la
fixare,apoi se aseaza splitul de impanare in minim 2 reprize se stropeste succesiv cu apa si se
continua cilindrarea,pana la inclestare.
Umplerea golurilor se face cu savura sau nisip ,asternute uniform in 2 reprize stropite si
cilindrate concomitent pana la fixare definitiva.
Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori cu rulouri netede usoare 6-8 to si apoi cu
compactori cu netede mijloci 10-14 to pana la fixare.
Dupa fixare pietrei sparte se face impanarea scheletului macadamului prin asternere uniforma a
splitului in minim 2 reprize si prin stropirea succesiva cu apa.
Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin refixarea continua la sablon.
Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip gruntos sau savura in grosime circa 1 cm
pentru protectie.
Suprafata macadamului trebuie sa prezinte un aspect de mozaic cu pietre raspandite uniform.
Acostamentele se executa concomitent cu stratul de macadam daca acesta este folosit ca
imbracaminte.
In profilele cu 2 pante cilindrarea se incepe de la acostament si se continua spre ax pe fasii
paralele si succesive,fiecare fasie se va suprapune si fasia anterioara pe minim 20 cm.
In profilul cu o singura panta sau in curbe suprainaltate,cilindrarea incepe de la piciorul pantei si
se continua spre partea opusa.
Viteza rulourilor compactoare folosita la cilindrarea macadamului trebuie sa fie constanta si mai
redusa la cilindrarea la uscat.

Verificari

- materialele se verifica conform prescriptiilor standardelor STAS – 730-84 : STAS –


4606-80
- verificarea executiei lucrarii
- in timpul executiei lucrarii se controleaza cel putin o data la fiecare 10 zile,si cel putin
la fiecare 0,5 kg de traseu executat , cantitatile de materiale folosite]
- in profil longitudinal se modifica denivelarile pe axa drumului si pe 2 generatoare
situate de o parte si de alta la minim 1 m de la margine
- masurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o panta de 20 cm lungime si
max 3 cm latime cu inclinatia 1:10
Verificarea profilului trotuarului se face la distanta de 25 m sau 50 m.
Cotele profilului larg se modifica prin nivelment geomtric in axa drumului sau strazi.
Rezultatul modificarilor se inscriu in evidentele de santier.
Receptie

Receptie preliminara a macadamului folosit ca strat de baza se face in conditiile STAS 6400 – 84%
Comisia de receptie va examina lucrarea la fata de documentatia tehnica aprobata si fata de
evidentele de santier de care constituie documentatia de control a executie.

La receptie se examineaza daca s-ai respectat:


- cantitatile de materiale folosite
- punerea la timp a unui numar suficient de probe din materiale
- executarea lucrarilor cu indeplinirea prescriptiilor la generale de executie
Aceste examinari se vor face pe baza evidentelor de santier tinute la zi.

S-ar putea să vă placă și