Sunteți pe pagina 1din 11

CAIET DE SARCINI

MACADAM ORDINAR
CAIET DE SARCINI
pentru
MACADAM ORDINAR

GENERALITĂŢI

Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia macadamului ordinar,


macadamului semipenetrat şi a macadamului penetrat, folosite ca straturi de bază sau
îmbrăcăminţi la drumuri publice şi străzi.
El cuprinde condiţiile tehnice de execuţie şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească
materialele folosite şi straturile realizate.
Macadamul ordinar, conform STAS 179-84 este alcătuit dintr-un strat de piatră spartă
monogranulată, cilindrat la uscat până la fixare, împănat cu split sau criblură, udat şi apoi din
nou cilindrat până se asigură înclestarea pietrei.
Macadamurile semipenetrate, sunt straturi rutiere executate după principiul macadamului
la care se face penetrarea cu lianţi bituminosi şi asternerea cu cribluri sau split, într-una,
respectiv în două reprize succesive, după care se compactează prin cilindrare, în final realizându-
se o închidere prin tratament bituminos de suprafaţă.
Tipurile de macadamuri - ordinare, semipenetrate şi penetrate - se aplică pe drumuri şi
străzi ca straturi de bază sau îmbrăcăminţi ţinând seama de clasa tehnică şi categoria acestora
conform tabelului 1.

Prevederi generale
Macadamul ordinar folosit ca îmbrăcăminte provizorie la drumurile publice se va proteja
prin tratamente bituminoase conform STAS 599 - 87.
Tabelul 1
TIPUL MODUL DE TIPUL DE LIANT ROLUL CLASA TEHNICĂ A
MACADAMULUI PENETRARE BITUMINOS STRATULUI DRUMULUI
SI CATEGORIA
TEHNICĂ
A STRĂZII
MACADAM îmbrăcăminte
ORDINAR - - proviz. V pentru drumuri
strat de bază III pentru drumuri
x)
III pentru străzi
MACADAM penetrat - bitum îmbrăcăminte V pentru drumuri
SEMIPENETRAT într-o re - emulsie bitu IV pentru străzi
priză minoasă catio-
nică
MACADAM penetrat - bitum strat de bază III pentru drumuri
PENETRAT în două - emulsie bitu xx)
reprize minoasă catio- III pentru străzi
nică

x) Se utilizează sub îmbrăcăminţi bituminoase şi pavaje de piatră cioplită.


xx) Se foloseste în special acolo unde se aplică principiul îmbunătăţirii succesive sau când
îmbrăcămintea nu poate fi executată decât ulterior.
Macadamul folosit ca îmbrăcăminte provizorie nu se prevede cu încadrări.
%n cazul macadamurilor semipenetrate în caietul de prescripţii speciale se va preciza
pentru fiecare lucrare în parte tipul de liant bituminos care se va utiliza pentru penetrare.
Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologia
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuare tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.

NATURA şi CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE


Materiale granulare
Materialele granulare folosite la executarea straturilor de macadam sunt următoarele:

Macadam ordinar : - piatră spartă sort 40 - 63


- split, sort 8 - 16 sau 16 - 25
- savură, sort 0 - 8
- nisip natural, sort 0 - 3 sau 0 - 7
Macadam semipenetrat : - piatră spartă sort 40 63
- split, sort 8 - 16 sau 16 - 25
- criblură sort 3 - 8, sort 8 - 16
- nisip natural, sort 0 - 7
Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ,
fără urme vizibile de dezagregare fizică, chimică sau mecanică, omogen în ce priveste culoarea
şi compoziţia mineralogică, cu structură omogenă şi compactă.
Caracteristicile mecanice ale agregatelor, precum şi conţinutul lor de impurităţi, trebuie
să respecte prevederile din tabelul nr.2.
Tabelul
2
CONDIŢII DE ADMISIBILITATE
CARACTERISTICI
CRIBLURĂ P SPARTĂ şi SPLIT

Corpuri străine nu se admit nu se admit


Fracţiuni fine(părţi levigab.) max 0,5 % -
Granulozitate conform tabel 3 conform tabel 3
Aspect şi forma granulelor conform tabel 3 conform tabel 3
Rezistenţa la compresiune a rocii pe epruvete în stare
uscată N/mm 2 min.
- pentru îmbrăcăminţi 150 150

Rezistenţa la sfărâmare prin compre-siune pe piatră spartă


în stare saturată la presiune normală,  min
- pentru îmbrăcăminte
70 70
Uzura cu masina tip Los Angeles max.
- pentru îmbrăcăminte 22 25

Uzură cu masina tip Deval(coef.de calitate) min


- pentru îmbrăcăminte
12 12
Rezistenţă la sfărâmare prin soc
pe piatră spartă. 80 80
Rezistenţă la îngheţ-dezgheţ
CONDIŢII DE ADMISIBILITATE
CARACTERISTICI
CRIBLURĂ P SPARTĂ şi SPLIT
0,3
- coeficient de gelivitate 0,3
25
- coeficient de înmuiere pe epruvete,  max. 25

Din punct de vedere al dimensiunilor şi formele diverselor sorturi de agregate trebuie


îndeplinite prevederile din tabelul 3.
Caracteristicile fizice ale rocii de provenienţă (densitate, densitate aparentă, compactitate,
porozitate totală, absorbţie de apă la presiune normală şi coeficient de saturaţie, densitate în
grămadă şi volumul de goluri) trebuie să corespundă standardelor sau documentelor tehnice
normative de produs în vigoare, pentru roca respectivă.
Agregatele se vor aproviziona din timp în depozite pentru a se asigura omogenitatea şi
constanţa calităţii acestor materiale.
Tabelul 3
DENUMI DIMEN- CANTITATEA DE GRANULE PIATRĂ NECO-
REA SIUNI CE TRECE PRIN CIUR RESPUNZĂTOARE FORMA
CURENT SORTUL mm DIM. max.
SUPERIOR  INFERIOR 
Ă
Poliedrică
8 - 16 8...16 95...100 0...10 15 raportul l:b:a
Split 16 - 25 16...25 95...100 0...10 15 min.1:0,5:
25 - 40 25...40 95...100 0...10 15 :0,25
b/a >0,50
c/a >0,25

Piatră
Spartă 40 - 63 40...63 90...100 0...10 15

Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi păstrate în condiţii


care să le ferească de împrăstiere, impurificare sau amestecare cu alte sorturi.
Aprovizionarea agregatelor de la furnizor se va face numai după ce se constată că acestea
corespund condiţiilor impuse de prezentul caiet de sarcini şi se vor lua toate măsurile necesare
pentru a le feri să se impurifice în timpul transportului.
Controlul calităţii agregatelor de către antreprenor se face în conformitate cu prevederile
tabelului 3.
Laboratorul santierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel:
- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;
- într-un registru(registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate
de laborator.

Apa
Apa utilizată la execuţia straturilor de macadam ordinar sau semipenetrat poate să
provină din reţeaua publică sau din altă sursă, dar în acest din urmă caz trebuie să îndeplinească
condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790-84.
Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi STAS 790-84.
Verificarea se face la începerea lucrărilor şi se repetă ori de câte ori se observă că se
schimbă caracteristicile acesteia.
În timpul utilizării pe santier se va urmări ca apa să nu se polueze cu detergenţi,
materiale organice, uleiuri, argile, etc.

Lianţi bituminosi

a. Lianţi pentru semipenetrare


- bitum neparafinos, pentru drumuri, tip D 80/120, conform STAS 754 - 86;

A. Bitum
Bitumul neparafinos, pentru drumuri, tip D 80/120, care se foloseste atât pentru anrobare
cât şi pentru tratamente trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate ptevăzute în tabelul
4.
Fiecare lot de livrare trebuie să fie însoţit de documentul de certificare a calităţii întocmit
conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Tabelul 4
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
0
Penetraţie la 25 C, zecimi de mm 81.....120
Punct de înmuiere, 0c 43.....49
Ductilitate, cm, min.
- la 00C 15
- la 250C 100
Punct de rupere Fraas, 0C, max. -15
Punct de inflamabilitate M, 0C, min. 250
Stabilitatea prin încălzire la 163 0C,
timp de 5 ore:
- pierdere de masă, , max.0 0,4
- scăderea penetraţiei iniţiale la 25 0C, max.
25
Parafină, cu punct de topire minimum
450C, , max. 2
Densitatea la 150C, g/cm 3, min. 0,992

B. EMULSIE BITUMINOASĂ CATIONICĂ CU RUPERE RAPIDĂ


Emulsia bituminoasă cationică folosită pentru tratamente şi penetrări trebuie să fie o
emulsie cu rupere rapidă.
Caracteristicile fizico-mecanice ale acesteia trebuie să se încadreze în prevederile din
tabelul 6.
Tabelul 5
Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Vâscozitate, în E0 la 200 C 7.....15
Rezidiu bituminos,  min. 58
Omogenitate: rest pe sită 0,63
max. 0,5
Stabilitate la depozitare : restpe sită 0,63 după 7 zile, 
max. 0,5

Depozitarea emulsiei se face în rezervoare, de preferinţă verticale prevăzute cu pompe


de reciclare şi serpentine de abur.
%nainte de livrare şi utilizare va fi reciclată pentru omogenizare.
Emulsia poate fi păstrată în depozit la temperaturi mai mari de + 50 C.
Fiecare transport de emulsie bituminoasă va fi însoţit de un certificat de calitate
eliberat de producător.

Controlul calităţii materialelor înainte de execuţia macadamului

Controlul calităţii se face de către antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu


prevederile cuprinse în tabelul 5.
Tabelul 5
ACŢIUNEA, PROCEDEUL DE FRECVENŢA MINIMĂ METODE DE
MATERI DETERMINAR
AL VERIFICARE SAU CARACTE- La locul de punere
La aprovizionare E
RISTICE CARE SE VERIFICĂ în operă
CONF.STAS
Examinarea datelor înscrise în
La fiecare lot aprovizionat
certificatul de calitate - -

Câte o încercare pentru O încercare la


fiecare sort şi fracţiune 5000 m3 4606 - 80
Natura mineralogică

O încercare pen-tru fiecare O încercare la


frac-ţiune şi sursă 500 m3 4606 - 80
Granulozitatea

Echivalent de nisip (EN) O încercare pen-tru fiecare O încercare la


730 - 89
frac-ţiune şi sursă 200 m3

În cazul în care se observă Ori de câte ori apar


Conţinut de impurităţi pre- factori de
zenţa lor impurificare 4606 - 80
Examinarea datelor înscri La fiecare
se în certificatul de calitate lot aprov. - -
Ori de câte ori apar
Corpuri străine În cazul când se observă factori de -
impurificare
O incercare pen-tru fiecare O încercare la
Fracţiunea fină 0...0,9 mm
frac-tiune şi sursă 500 m3 730 - 89
O incercare pen-tru fiecare O încercare la 500
Granulozitatea 4606 - 80
frac-tiune şi sursă m3
O incercare pen-tru fiecare O încercare la
Aspectul şi forma granulelor
frac-tiune şi sursă 5000 m3 4606 - 80
Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune
O încercare pen-tru fiecare
pe piat-ră spartă în stare satu-rată la O încercare la
frac-tiune şi sursă
presiune normală 5000 m3 730 - 89

O încercare pen-tru fiecare


Uzura cu masina tip Los Angeles O încercare la
frac-tiune şi sursă 730 - 89
5000 m3

Rezistenţa la sfărâmare prin soc pe piatră O încercare pen-tru fiecare


O încercare la 5000
spartă frac-tiune şi sursă 730 - 89
m3
Câte o încercare ptr. O încercare la 5000
Natura mineralogică
fiecare sort m3 4606 - 80
Examinarea datelor înscrise în
La fiecare lot aprovizionat
certificatul de calitate

La fiecare
O încercare pen-tru fiecare
Penetraţii la 250 C transport înainte de
sursă
descărcare în batal
754 - 86
O încercare pen-tru fiecare La fiecare
Punct de înmuiere sursă transport înainte de
754 - 86
descărcare în batal

MACADAMUL ORDINAR

Granulozitatea sorturilor de materiale granulare şi cantităţile orientative de materiale


necesare executării macadamului ordinar ca strat de bază sau ca îmbrăcăminte sunt arătate în
tabelul 6.
Tabelul
6
Materiale Macadam folosit Macadam folosit ca
la îmbrăcăminte strat de bază
- Piatră spartă, kg/m 2 175...180 140...145
- Split, kg/ m2 20...24 x 16...20 x
- Savură sau nisip, kg/m 2 35...40 xx 30...35 xx
- Nisip sau savură, kg/m 2 15...18 15...18
- Apă, 1/m 2 30...35 25...30

Notă : x) Când piatra spartă provine din roci cu densitate mijlocie (calcar, gresii)
consumul de split se poate reduce la 18...22 kg şi respectiv la 14...18 kg/m 2
micsorându-se corespunzător piatra spartă.
xx) Numai savură sau nisip, ori dintr-un amestec în părţi egale.

Macadam semipenetrat

Granulozitatea sorturilor de materiale granulare, cantităţile informative de materiale,


tipurile de lianţi şi limitele dozajelor de lianţi pentru macadamul semipenetrat, în grosime de
6 cm după cilindrare sunt arătate în tabelul 7.

Tabelul 7.
Materialul Folosit pentru U.M. Cantităţi de materiale necesare
Macadam Macadam semipenetrat
semipenetrat cu emulsie cationică
cu bitum
Piatră spartă Schelet mineral kg/m 2 112 - 116 112 - 116
40 - 63
Split 16 - 25 bitumat cu împănare kg/m 2 11 - 15 11 - 15
4...4,5 % bitum
acoperire după pene- 20 - 25 20 - 25
2
trare kg/m
Criblură 3 - 8 mm tratam. de închidere kg/ 16 - 20 16 - 20
2
penetrare kg/m 3,6 - 4,4 -
Bitum tip
D 80 - 120
tratament de închidere kg/m 2 1,2 - 1,6 -

Emulsie bituminoasă penetrare - 6,0 - 7,3


cationică
tratam. de închidere - 2,0 - 2,7

Notă : - Cantitatea de apă necesară pentru spălare este de cca. 10  din cantitatea de agregate,
respectiv cca. 12 l/m2.
- La drumurile europene împănarea se va realiza cu criblură şi nu ca split

CONDIŢII TEHNICE
Elemente geometrice

Elementele geometrice pentru stratul de macadam ordinar semipenetrate trebuie să


respecte prevederile din tabelul 8.
Tabelul 8.
Elementele geometrice Macadam penetrat pentru îmbrăcăminţi
Grosimea în cm :
- înainte de cilindrare 12 cm
- dup_ cilindrare 10 cm
Lăţimea Conform prevederilor din proiect
Pantele transversale şi forma 2,5  acoperiă
Declivităţile în profil longitudinal 0...0.92 

Grosimile din tabelul 8 şi consumurile din tabelele 6 şi 5 sunt orientative, la execuţie


se va realiza grosimea prevăzută în proiect

Abaterile limită şi denivelările admisibile

Abaterile limită locale admise la grosime, lăţime şi cotele profilului în lung precum şi
denivelările admise în profil transversal şi longitudinal sunt arătate în tabelul 9.

Tabelul 9
Valoarea limită admisă
Abateri la : Macadam penetrat sau
Macadam ordinar
semipenetrat
- grosime ± 10   10 
- l__ime ± 5 cm  5 cm
max. 15 mm sub lata de
- profil transversal 6 mm/m
3,00 m
- cote în profil longitudinal ± 2,5 sau ± 3,5 cm  5 cm
- profile longitudinale (denivel_ri sub lata de 3 m) max 20 mm max 20 mm

Valorile înscrise în acest tabel sunt valabile pentru straturile de macadam folosite ca strat de
bază, cât şi pentru cele folosite ca îmbrăcăminţi.

EXECUŢIA STRATURILOR DE MACADAM

Pevederi comune
Macadamurile ordinare şi cele bituminoase prevăzute în prezentul caiet de sarcini se
aplică pe stratul de fundaţie care trebuie pregătite şi compactate conform caietelor de sarcini
respective.
În cazul macadamurilor bituminoase, straturile de fundaţie sau cele de la bază vor fi
lăsate în circulaţie minimum o lună de zile înainte de a se trece la execuţia acestora.
Execuţia straturilor de macadam va începe numai după ce a fost efectuată recepţia
straturilor de fundaţie sau a straturilor de bază de sub acestea.
Pentru o cât mai bună realizare a macadamurilor se vor executa la începerea lucrărilor
sectoare de încercare pe care urmează să se stabilească componenţa atelierului de compactare,
numărul optim de treceri şi viteza rulourilor compactoarelor folosite la cilindrare şi să se
definitiveze cantităţile de materiale, cele din tabelele 8 şi 9 fiind informative.
Cilindrarea trebuie astfel efectuată ca să se evite slăbirea împănării prin ruperea
muchiilor şi rotunjirii pietrelor cauzate de un număr prea mare de treceri.
Nu este permisă schimbarea de direcţie a compactorului în cuprinsul sectorului care se
cilindrează, Deplasarea utilajelor va fi liniară şi fără serpuiri.
Viteza compactoarelor trebuie să fie constantă şi mai redusă la cilindrarea la uscat.
Executarea macadamului semipenetrat sau penetrat cu
bitum sau emulsie bituminoasă cationică

Pe suprafaţa fundaţiei sau a stratului de bază, după cum este cazul, se asterne piatră
spartă 40 - 63 mm în grosime cât mai uniformă, ţinând seama de cantităţile arătate în tabelele 9
şi 10 şi eventual corectate în urma rezultatelor obţinute pe sectorul de încercare şi se trece apoi la
cilindrare uscată până la fixare.
După cilindrarea la uscat se execută împănarea scheletului mineral cu split 16 - 25 mm
sau criblură 16 - 25 mm prin asternere cât mai uniformă a cantităţilor de materiale indicate în
tabelele 9 şi 10 şi eventual corectarea cu datele obţinute pe sectorul experimental.
După asternerea materialului de împănare, se stropeste cu apă şi se cilindrează, la început
cu rulouri usoare de 6...8 tone şi apoi cu rulouri compresoare mijlocii de 10...12 tone efectuând
numărul de treceri rezultat pe sectorul experimental.
%naintea operaţiei de penetrare în mod obligatoriu macadamul se va stropi cu apă prin
trecerea de două sau trei ori a autocisternei pentru a se îndepărta praful.
%n cazul când se folosesc materiale granulare acide se va face o amorsare a agregatelor
din strat prin stropire cu apă de var sau cu suspensie de bitum filerizat.
Se menţionează că în cazul folosirii ca liant a emulsiei bituminoase cationice, operaţia de
stropire se impune a fi făcută pe suprafeţe umede pentru a împiedica ruperea prematură a
emulsiei la contactul cu material granular.
Imediat după stropirea lianţilor bitumuminosi, se asterne uniform cu autorăspânditorul
criblura pentru acoperire în cantităţile prevăzute în tabelele 9 şi 10 şi se cilindrează prin două sau
tre treceri pe aceeasi urmă după care :
%n cazul macadamului semipenetrat cilindrarea se continuă, până la fixarea definitivă a
macadamului.
După executarea ultimei penetrări şi curăţirea suptafeţei macadamului bituminos de
criblură sau splitul în exces, care nu a fost înglobate, se execută tratamentul de închidere
folosind cantităţile de materiale prescrise în tabelele 9 şi 10.
Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice
corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune întreruperea execuţiei lucărilor şi luarea măsurilor care se impun.

Perioada de lucru şi darea în circulaţie


Este interzisă execuţia macadamului ordinar pe o fundaţie acoperită cu un strat de zăpadă
sau cu o pojghită de ghiaţă precum saturarea porţiunilor cu exces de liant.
Macadamurile bituminoase se pot executa când temperatura aerului este de minimum + 5
0
C, chiar pe suprafeţe umede, în cazul folosirii emulsiei bituminoase, dar nu pe ploaie.
Se recomandă ca, după execuţie, macadamul ordinar care serveste ca strat de bază şi în
special ca strat de bază sub îmbrăcăminte bituminoasă, să fie lăsat în circulaţie minimum o lună
de zile înainte de asternera îmbrăcămintei.
Pe timpul dării în circulaţie a macadamului ordinar care serveste ca strat de bază
circulaţia trebuie dirijată pe întreaga lăţime a căii, asa fel încât să se asigure o compactare
uniformă pe toată suprafaţa.
Macadamurile bituminoase, după terminarea lucrărilor, se dau imediat în circulaţie. Îm
primele 10 zile viteza fiind limitată la 30 km/ora
Circulaţia se dirijează pe întreaga lăţime a macadamului bituminos în asa fel încât să se
realizeze o închidere completă a porilor din suprafaţă, înainte de efectuarea recepţiei.
Straturile bituminoase din macadam semipenetrat, se întreţin de către antreprenor, în
mod special, efectuându-se :
- îndepărtarea impurităţilor de pe suprafaţă (noroi, frunze,etc.)
- repararea imediată a denivelărilor sau degradărilor ivite.

Verificarea lucrăilor executate


Înainte de asernerea macadamului se verifică condiţiile de suprafaţare ale fundaţiei şi
cele de pregătire a acestora.
În cursul executării lucrărilor se controlează, la început şi apoi la fiecare 0,5 km executaţi
cantităţile de materiale şi dozajele prevăzute în tabelele 8, 9 şi 10, eventual corectate pe baza
rezultatelor obţinute pe sectorul experimental.
La asternerea şi cilindrarea materialelor granulare în diferite reprize şi la sfârsitul fixsării
definitive - se verifică dacă se îneplinesc condiţiile prevăzute în tabelul 8 privind abaterile limită
şi denivelările admisibile la elementele geometrice, după cum urmează :
- În profil transversal se verifică denivelările pe axul drumului şi pe două generatoare
situate de o parte şi de alta, la minimum un metru de la marginea îmbrăcăminţii.
Măsurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime şi o pană de 20 cm lungime şi
maximum 3 cm lăţime, cu înclinaţie 1 : 10.
- Verificarea profilelor transversale se face la distanţa de 25 m sau 50 m. Măsurarea se
face prin constatarea denivelărilor sub sablon având forma profilului transversal tip.
Măsurarea diferenţelor dintre sablon şi stratul de macadam se face în axa drumului şi la
distanţe de 1 m şi 2 m de la margine. Pentru măsurare serveste o pană de 30 cm lungime şi
maximum 30 mm lăţime, cu o grosime la capete de 15 mm şi respectiv 90 mm. Pana are o
înclinaţie de 1 : 4 şi faţa superioară gradată corespunzător fiecărei diferenţe de 1 mm.
Verificarea profilelor transversale curbe se face faţă de panta medie şi faţă de săgeata
maximă iar verificarea celor cu pantă unică se face cu dreptarul, în locul sablonului de profil
transversal - tip.
- Cotele profilului transversal se verifică prin nivelment geometric în axa drumului.
Rezultatele verificărilor lucrărilor executate ca şi a materialelor folosite se înscriu în
evidenţele de santier.
Beneficiarul prin delegaţii săi, are obligaţia de a verifica periodic datele înscrise în
evidenţele arătate la punctele 17.1 - 17.3 participând şi la verificarea principalelor date (grosimi,
cantităţi,etc.).

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia preliminară
Recepţa preliminară a macadamului ordinar care serveste ca îmbrăcăminte se va face
la 2 luni după terminarea lucrărilor şi darea în circulaţie în conformitate cu reglementările
legale în vigoare.
Recepţia prelimimară a macadamului ordinar folosit ca strat de bază se face în
condiţiile stabilite prin STAS 6400 - 64.
Recepţia preliminară pentru macanamurile bituminoase care servesc ca strat de bază
se va face cu maximum 7 zile înainte de începerea execuţiei îmbrăcăminţilor, iar dacă sunt
supuse circulaţiei în timp mai îndelungat, recepţia se face înainte de aplicarea
îmbrăcăminţilor definitive.
Comisia de recepţe va examina lucrăile faţă de documentaţia tehnică aprobată şi faţă
de evidenţele de santier, care constituie documentaţia de control a execuţiei.
La recepţie se va examina dacă s-au respectat :
- condiţiile prevăzute pentru materiale;
- dacă s-au ridicat la timp şi în număr suficient probele de materiale, încât să asigure
verificarea calităţii lor;
- dacă lucrările s-au executat conform documentaţiei tehnice aprobate şi documentaţiei
de control întocmită în timpul execuţiei.
La recepţie se vor verifica :
- denivelările în profil longitudinal;
- denivelările în profil transversal şi respectarea pantei prescrise;
- respectarea cotelor în profil transversal;
- respectarea grosimilor prevăzute pentru macadamuri.

Recepţia finală
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de verificare în exploatare a comportării
lucrărilor şi se va face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Întocmit :

S-ar putea să vă placă și