Sunteți pe pagina 1din 10

IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE

EXECUTATE LA CALD ( PT.4.5 )


1.SCOP

Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind realizarea imbracamintilor bituminoase


cilindrate la cald.

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplica in cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL la realizarea imbracamintilor bituminoase


cilindrate la cald.

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV – Scule,Dispozitive si Verificatoare


DMM – Dispozitive de Masurare si Monitorizare
FCC – Fisa Control Calitate
PV – Proces Verbal
PCCVI – Plan de Control Calitate Verificari si Incercari
PSI – Prevenirea si Stingerea Incediilor
AQ – Asigurarea Calitatii
MMI – Mijloace de Masurare si Incercare
PFB – Produs Furnizat de Beneficiar

4. RESPONSABILITATI

Director Adjunct
- aproba comenzile contractate de aprovizioane
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de
responsabilul cu calitatea
- aproba programul de audit intern
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii ai conducerii societatii cerintele standard de
pregatire teoretica si practica pentru toate locurile de munca din unitate
- aproba toate documentele privind instruirea si perfectionarea personalului

Inginer Sef
- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatiile tehnice
transmise de potentialii beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor
- supune spre aprobare Manager tehnic proiectul de contract, dupa care il transmite
beneficiarului
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie,
avizele, aprobarile proiectantului si ale specialistilor verificari de proiecte atestati
conform regulamentelor in vigoare
- verifica si avizeaza proecte tehnologice, proiectele de organizare si graficele de
executie a lucrarilor
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea
datelor obtinute si concluziilor in registrul de evidenta alucrarilor.Tine sub control si
gestioneaza acest document.
- Asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si
caietele de sarcini necesare executarii lucrarilor de montaj si reparatii
- Asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie
si incercare documente
- Asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire
prin comisiile de receptie
- Anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare
prevazute in planurile calitatii
- Emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Dir. Adj.
- Transmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor,aprobat,impreuna cu
contractul,proiectul de executie
- Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune
personalului din subordine rezolvarea acestora conform solutiilor adoptate
- Aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate
- Raspunde de instruirea auditorilor si calificarea acestora
- Analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate,informeaza conducerea despre
stadiul implementarii actiunilor corective rezultate
- Raspunde de preluarea frontului de lucru
- Coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate

Sef punct de lucru (Sefii Diviziilor)

- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-


primire front
- asigura la lucrare,personal muncitor calificat si instruit
- urmareste si asigura la punctul de lucru,toate materialele necesare,identificabile si cu
acte de calitate insotitoare
- raspunde de realizarea,la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii
executiei
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economica aplicabila,a
procedurii tehnice aplicabile si PCCVI
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de
control stabilite in PCCVI aprobat
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB
inclusiv la documentele insotitoare
- completeaza pe parcursul executie si la receptie, FCC aferent si restul inregistrarilor
ce atesta calitatea lucrarilor
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind
protectia muncii si PSI
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Consilier Tehnic si
rezolva observatiile emise de aceasta
- transmite la Serv. Comercial-Aprovizionare propunerile pentru materialele si
prefabricatele necesare a fi aprovizionate sub forma listelor e materiale
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind
completitudinea datelor de aprovizionare inscrise
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de
activitate
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitatea initierea de actiuni
corective in zonele lor de activitate
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor,verificarea periodica a utilajelor de
ridicat

Serv. Comercial Aprovizionare

- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale


prefabricatelor materialelor transmise de subcontractanti
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi,contracte etc)
- asigura depozitarea produselor neconforme in spatii special amenajate pentru a evita
utilizarea lor din neglijenta
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul ia masuri pentru inlaturarea
neconformitatilor

Managementul Calitatii (Coordonator MC)

- analizeaza si avizeaza din punct de vedere AQ procedura tehnica si PCCVI pe lucrare


- elaboreaza,difuzeaza,modifica si controleaza retragerea din uz a documentelor din
cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
- participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii
tehnice si PCCVI aprobate
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau
externe,ale beneficiarului si organelor legale de control
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC conform prevederilor procedurii
de sistem “NECONFORMITATI”
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la
activitatile de receptie finala
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut in
contract
- coordoneaza periodic modul de depozitate al materialelor si echipamentelor
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea
materialelor si conditiilor impuse de depozitarea acestora
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit
- intocmeste si desfasoara programul de instruire in domeniul calitatii
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii
- efectueaza controale si inspectii conform PCCVI pe lucrare
- controleaza prin sondaj activitatea de predare primire a frontului de lucru
- identifica deficientele produselor/servicilor.Emite si proceseaza RNC pentru
produsele/serviciile neconforme
- confirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de lucrari
DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Maistru asigura Instructiuni pentur asigurarea


conditiile prealabile generale Conditiilor prealabile generale
pentru executia lucrarii 751-00-01

Sef Punct de Lucru instruieste personalul


executant cu privire la instructinile specifice de protectia Ordinul MLPAT nr.9/N
muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93 15.03.93
P.V. de Receptie Calitativa
si Ordinul MLPAT Straturi suport
nr.20/N/11.09.94
Preparare mixtura asfaltica

Transport mixtura asfaltica

Punerea in opera a mixturilor P.V. de Receptie Calitativa


asfaltice

Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de executie a


Executarea verificarii calitatii si receptiei
lucrarilor executate imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald

Stop Proces

1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturilor asfaltice


- modificarea cotelor stratului suport conform proiectului
Amorsarea suprafetelor stratului suport si a rosturilor de lucru.
Amorsarea se valizeaza uniform cu dispozitive speciale care pot regla cantitatea de
liant pe metru patrat in funcite de natura suprafetei suport.
In functie de natura stratului suport,cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea
amorsate trebuie sa fie de (0,3 – 0,5) kg/m2
Stratul suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscat.
2. Prepararea misturilor asfaltice se face conform procedurii de executie PT 4.6
3. Transportul misturilor asfaltice
Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobascultante
adecvate,urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe tot timpul transportului
sa fie minima.
Autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale,benele trebuie sa fie
curate si uscate.
4. Punerea in opera a mixturilor asfaltice.
Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi atmosferice de peste 10
C,in conditiile unui timp uscat.
Asternerea mixturii asfaltice se efectueaza mecanizat cu repartizatorul-finisor
prevazut cu sistem de nivelare automat pentru drumuri de clasa I,II,III si care
asigura o precompactare.
In cazul in lucrarilor executate in spatii inguste asternerea mixturilor asfacltice
se poate face manual.
Mixturile asfaltice trebuie asternute continuu pe fiecare strat si pe toata
lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.
In cazul unei intreruperi accidentale care conduce la scaderea temperaturii
mixturilor ramase necompactate in amplasamentul repartizatorului pana la 120 C ,
se scoate utilajul din zona si se compacteaza imediat si se indeparteaza restul de
asfalt ramas in capu benzii.
Capatul benzii intrerupt se trateaza cu rest de lucrare transversal astfel :
- la reluarea lucrurlui pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta zonelor
aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului astfel
incat sa se realizeze o muchie verticala.
Aceasta operatie nu este necesara in cazul rosturilor longitudinale ale stratului
de legatura,daca acest strat intrerupt s-a executat pe lungimea respectiva in aceeasi
zi cu stratul de banda adiacenta.
Se amorseaza rostul din banda alaturata se depaseste rostul cu 5-10 cm de
mixtura repartizata.
Mixturile asfaltice trebuie sa aibe la asternere si compactare in functie de tipul
liantului.
Pentru imbracaminte bituminoasa din 2 straturi ,rosturile de lucrare
transversala si longitudinala ale stratului de uzura se decaleaza cu cel putin 10 cm
fata de cele ale stratului de legatura.
Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos,rosturile de
lucrare ale straturilor se executa intretesut.
In profil longitudinal racordarea imbracamintii noi cu imbracaminte veche
existenta se face printr-o pana de 0,5% lungime variabila in functie de grosimea
strazii.
Realizarea rosturilor se face astfel
- se decapeaza stratul bituminos vechi pe o lungime astfel incat sa se
obtina o grosime constanta pentru noul strat
- se amorseaza suprafata decapata si se compacteaza pana cu mixtura
asfaltica,apoi urmeaza compactarea
Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu strat existent sa
se valizeze in V sub forma de unghi de 45 de grade.

Tip liant Temperatura Temperatura mixtura asfaltica la


mixtura aslfaltica compactare m
la asternere min. Inceput Sfarsit
D 60/80 145 140 110
D 70/100 140 135 100
D 100/120 135 130 100

Compactarea mixturilor asfaltice se valizeaza cu compactare cu pneuri si


compactare cu rulouri netede,prevazute cu dizpozitiv de vibrare adecvat,astfel incat
sa se obtina un grad de compactare min 96% pentru fiecare strat de imbracaminti.
Compactarea se executa in lungul benzii,primele turnari efectuandu-se in zona
rostului dintre benzi apoi de la margine mai joasa spre cea mai ridicata.
Pe sectoarele in rampa prima trece cu cilindru se face in urcare.
Compactarea se executa fara socuri,cu o viteza mai redusa la inceput pentru a a
evita valuirea imbracamintii.
Locurile inaccesibile compactorului in special,lungul benzilor,in jurul gurilor
scurgere sau caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.
Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut numarul minim de treceri cu
compactorul este de :

A nr. B nr.
Compactor cu Compactor cu Compactor cu
pneuri 160 Kn rulouri netede 120 rulouri netede 120
Kn Kn
Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Verificarea prepararii si punerii in opera a mixturilor asfaltice

In cadrul santierului trebuie sa verifice cu frecventa mentionata mai


jos,urmatoarele:
- incadrarea agregatelor in zona de granulozitatea pentru tipul de
mixtura asfaltica proiectat: la inceput campaniei de lucru sau ori de
cate ori se utilizeaza alte agregate;
- starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor : la
inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte
agregate;
- temperatura liantului la introducerea in malaxor : permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba
de uscare;permanent
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare
volumetrica ;la inceputul fiecarei zile de lucru
- granulozitatea amestecului la iesirea din malaxor,inainte de adaugarea
liantului(aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru
mixtura,inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant):zilnic sau
ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor
asfaltice:
- temperatura mixturilor asfaltice la preparare:in fiecare ora a
programului de lucru;
- incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator (prin
extractii): zilnic;
- compozitia mixturii asfaltice;
- pregatirea stratului suport:zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul
respectiv;
- temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactarea : de cel
putin doua ori pe zi;
- modul de compactare:zilnic;
- modul de executie a rosturilor:zilnic;

Verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice si


imbracamintilor gata executate

Verificarea se face pe :

-mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere : cate o proba de 20 kg


pentru fiecare (200…..400) tone de mixtura asfaltica indiferent de tipul mixturii,in
functie de productivitatea instalatiei;
- imbracaminti gata executate : o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 700
m2 suprafata executata;
- pentru determinarae gradului de compactare realizat se pot folosi metode
nedistructive omologate;
- in situ pe imbracamintile gata executate;
Probele se iau in prezenta delegatului executantului si a beneficiarului,la
aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii,incheindu-se un proces verbal.

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice,se determina conform STAS


1338/2 granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa
corespunda dozajelor stabilite de laborator.
Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda


conditiilor din SR 174-1.Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in
STAS 1338/1;1338/2 si STAS 1338/3 pe probe din mixturi asfaltice prelevate de la
malaxor sau de la asternere,inainte de compactare.
Pentru imbracamintile gata executate grosimea stratului,densitatea aparenta si
absortia de apa se determina pentru fiecare strat in parte pe epruvete formate din
probe intacte (carote prelevate din imbracaminte) si trebuie sa indeplineasca
conditiile din tabelul 9 din SR 174-1.

Verificarea gradului de compactare a imbracamintilor executate

Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tot


parcursul executiei imbracamintilor bituminoase,prin incercari de laborator in situ.

Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate


din probe intacte (pe fiecare strat in parte) prelevate din imbracaminte,prin
determinarea densitatii aparente pe placute sau carote conform STAS 1338/2 si
raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica
prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare).

Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii


asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti
in laborator din aceeasi mixtura asfaltica.

In cazul in care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive,care permit


masuratori in situ ale caracteristicilor de compactare ale imbracamintilor,acestea se
pot utiliza numai in conditiile in car sunt avizate de organele abilitate.

Verificarea elementelor geomtrice

Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate


pentru stratul suport si fundatie,inainte de asternerea mixturilor asfaltice,in
conformitate cu prevederile STAS 6400.

Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele


de analiza si intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea executata,iar
la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe
kilometru,efectuate la 1 m de marginea imbracamintii.

Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drumuri si in axa si


la rigole pentru strazi,cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment.
Verificarea rugozitatii

Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu


prevederile STAS 8849 cu aparatul SRT, sau prin metode inaltimii de nisip.

Verificarea rugozitatii imbracamintilor se poate face si automatizat cu aparate


adecvate omologate.Interpretarea rezultatelor se face conform instructionilor de
lucru specifice aparatelor respective.Valorile sunt indicate in tabelul 11 din SR 174-
1.

Receptia lucrarilor preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza


conform normelor in vigoare.Comisia de receptie examineaza lucrarile executate
fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in
timpul executiei.
Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform capitolului 3 din acest
standard.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10%


din lungimea traseului.La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din
lungimea traseului,iar cotele rigolelor,pe toata lungimea traseului in punctele de
schimbare ale declivitatilor.Verificarea grosimii se face ca la 3.4.2.5 si pe probe ce se
iau pentru verificarea calitatii imbracamintii.Evidenta tuturor verificarilor aratate
in capitolul 3 face parte din documentatia de control a receptiei preliminare.

Receptia finala se face conform prescriptiilor legale in vigoare.Perioada de


verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive este de un an de la data
receptiei preliminare.

S-ar putea să vă placă și