Sunteți pe pagina 1din 10

Cod:

Wi'il:':li'Ji'.
usiJ
succa\ia

PO-BTI-ZUG- (T
Editia: Revizia:
1

PROCEDURA OPERATIONALA Execufie tencuieli groase interioare $i exterioare

Aceastl proceduri affost aprobati in t iedinta Senatului din 0.1

n(.2o//

H.85.

nf.

loi

RECTOR, \
Prof.univ.dr.ing.

Numeleli
Elaborat
Luca Remus

-indR-umele

Funclia $ef Birou Tehnic

Data 13.09.2010

SemnAtura

i-t'^ti^^-Investilii

,.{
13.09.2010
-l.v

Verificat Avizat

Liviu Titi Murdrescu


Mironeasa Costel

$ef Serviciu Tehnic Director D.A.C.

,t{'/

28.04.201I

_L+'

:\

tencuieli groase interioare si exterioare

ri?3
u5u

CUPRINS

1. SCOP 2.

DOMENIU..
.....3

3. DOCUMENTE DE REFERINTA...............

5. CONTINUT

5.1. Stadiulfiziclainceperealucrdrilordetencuieli....................... ..................4 5.2. Clasificarea lucrdrilor de tencuieli ...................................4 5.3. Executarea tencuielilor groase..... ...........5 5.4. Condilii de calitate pentru stratul suport ............... ...........5 5.5. Pregdtirea suprafe{elor inainte de tencuire, amorsarea suprafetelor.....................................6 5.6. Executarea gn-mdului ql controlul calitd{ii acestuia ....................................6 5.7. Executarea tinciului (stratul vizibil).............. .......................... ...................7 5.8. Controlul calitdlii tencuielilor.................... ......................8
6. RESPONSABILTTATI .......... 7.
9 9

DISPOZITII FINALE...........

.........................9

2t10

ExecuJie tencuieli groase interioare si exterioare

'1\3;
u5u

1. SCOP

Procedura stabilegte tehnologiile de executare a tencuielilor, groase la pereli qi tavane aplicate la interior gi la exterior, drigcuite 9i speciale (similipiatr[, buciardate, pieptinate etc.), verificdrile ce se efectueazd qi responsabilitdlile pe linia asigurarii calitAlii, ce revin executanlilor.
2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura este utilizatd de zugravii care asigurd intrelinerea clldirilor din patrimoniul USV. Procedura se aplicd pentru activitatea de realizare a tencuielilor pentru toate categoriile de construcjii indiferent de categoria de importanld qi destinatia acestora.

Aceastd procedurA se poate aplica numai in zone cu condilii normale de mediu, lird agresivitate naturald gi in incdperi frrn degajdri de noxe care pot afecta calitatea qi durabilitatea finisajelor. In locurile unde aceste condilii nu pot fi respectate se vor stabili, de cdtre $eful BTI, mdsurile specifice de executare gi protecJie a tencuielilor. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 3.2 3.3 3-4 3.5


4.

Legea nr. f0/f995 - Legea privind calitatea in construc{ii, actualizatd la 12 mai 2001 . MCl7 - 82; IT privind compozitia qi prepararea mortarelor de zidlrie qi tencuiald NE 001 - 96; Normativ privind executarea tencuielilor umede groase gi subliri C 56 - 85; Normativ privind verificarea calitdtrii lucrdrilor de construc{ii gi instala{ii aferente SR EN 998 2004 Specifica{ie a mortarelor pentru ziddrie. Partea 1: Mofiare penhu tencuieli qi gleturi.

ll

DEFINITII SI ABREVIERI
Termeni qi definifii

4.1.

4.1.1 GRUND - aI doilea strat de moftar cu rol de remediere a neregularitdlilor suprafetei suport; 4.1.2 REPARARE - ansamblu de lucrdri 9i opera{ii de mentenan!5 efectuate asupra unei clddiri, 4.1.3 STRAT SUPORT 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8
spaliu, sau instalalie pentru a le readuce in stare de func{ionare in condilii de securitate. stratul de bazd pe care se aplicd finisajul (tencuiald, zugrdveald, vopsitorie); SPRIT - primul strat de morlar aplicat pe suprafaJa suport, pentru realizarea conluciarii intre tencuiald gi aceasta; TENCUIELI UMEDE - finisaje aplicate pe suprafe{e interioare sau exterioare ale pere{ilor gi tavanelor, realizale din mortare avdnd grosimi variabile; TENCUIELI SUBTIRI - finisaje din morlare plastice, cu grosimi variind inrre 2-3 mm, aplicabile in 2 sau 3 straturi sau cu grosimi de 10-1 2 mm, aplicabile monostrat; TENCUIELI GROASE finisaje din mortare obiqnuite cu grosimi de 20-25 mm, aplicabile in 3 straturi, dupd cum urmeaza: TINCI (stratul vizibil)- stratul final de mortar ce conferd aspectul definitiv al tencuielii.

4.2.

Abrevieri

BTI - Biroul Tehnic Intretinere

DAC - Direc{ia de Asigurare a Calitdtii USV DGA - Direclia General Administrativd RUCC - Responsabil cu Urmdrirea Comportdrii Construcjiilor USV - Universitatea ,,gtefan cel Mare" Suceava

3/10

Ex

tencuieli groase interioare si exterioare

wt'
U5U

s. CONTTNUT

5.1.
5.1.1
5.1.2

Stadiul fizic la inceperea lucririlor de tencuieli


Lucrdrile de tencuieli pot incepe numai dupe terminarea tuturor lucrdrilor a caror execurare ulterioare ar putea afecta calitatea lucrdrilor de tencuieli. La interior - vor fi incheiate urmdtoarele lucrdri: a) cel pulin doud nivele deasupra celor in care se vor executa lucrdri de tencuieli. sau terminarea montdrii invelitorii; b) executarea perejilor despdr{itori; c) tetminarea montarii tubulaturii gi accesoriilor la instalaliile ingropate in tencuiald; d) astuparea qanJurilor qi strdpungerilor in pereti gi planqee. La exterior - vor fi incheiate urmdtoarele lucrdri: a) terminarea lucririlor de invelitori, inclusiv a streginilor, jgheaburilor qi tubulaturii de scurgere a apelor pluviale; b) montarea tocurilor de uqi Si ferestre gi protejarea lor impotriva degradirii datoritd lucrului
cu procese umede.

5.1.3

5.1.4

Tencuielile interioare se vor executa inaintea celor exterioare, pentru a se permite uscarea

lor.

5.1.5 Lucririle

5.1.6 5.1.7

de tencuieli se vor executa cu asigurarea condiliilor de temperature $i umiditate pentru a nu afecta calitatea acestora, in special in cazul tencuielilor exterioare. a) Conditii de iamd: min. + 10'C; b) Condilii de var6.: temperatura de 10 + 30' C, umiditate max.65yo. La preluarea frontului de lucru se verificd terminarea lucririlor premergAtoare inceperii tencuielilor (instalalii ingropate in tencuiald: electrice, sanitare $.a., montarea qi protejarea tAmpldriei etc.) Lucriri premergdtoare au in vedere: a) Asigurarea gi montarea echipamentelor (schele, nacele, etc.) necesare pentru facilitarea accesului la lrontul de lucru qi executarea lucrlrilor din pozilii ergonomice; b) Asigurarea utilajelor de transport pe orizontald gi verticali pentru transportul materialelor: c) Asigurarea sculelor adecvate, conform tehlologiei adoptate pentru realizarea lucrdrilor; d) Fxecutarea lucrdrilor a cdror execulie ulterioard ar putea produce degradarea tencuielilor; e) indepirtarea molozului, cofraj e 9i a altor materiale care pot stanjeni ixecutarea lucrdrilor.

5.2.
5.2.1
5.2.2

Clasificarea lucririlor de tencuieli in funclie de pozilia in cadrul construc{iei: a) tencuieli interioare; b) tencuieli exterioare. In funclie de tehnologia de aplicare: a) tencuieli groase (20 + 25 mm), aplicabile in 3 straturi, manual sau mecanic; b) tencuieli subliri (2 = 3 mm), aplicabile in 2 straturi, manual sau mecanic; c) tencuieli subliri (10:- 12 mm), aplicabile monostrat, manual sau mecanic. In func{ie de suporlul pe care se aplicd: a) pe beton monolit: tencuieli subliri 9i groase, interioare gi exterioare; b) pe beton prefabricat: tencuieli sub{iri gi groase, interioare pi exterioare; c) pe ziddrii sau fAgii din BCA; tencuieli groase interioare $i exterioare; d) pe ziddrii de ciramidd: tencuieli groase interioare qi exterioare; e) pe suprafeje din qipci gi trestie: tencuieli groase interioare gi exterioare; !) pe suprafele rabilate sau plase sudate: tencuieli groase interioare gi exterioare; In func{ie de tipuri de tencuieli a) Tencuieli obiqnuite: 1) tencuieli brute:
4t10

5.2.3

5.2.4

Execulie tencuieli groase interioare si exterioare

ls'
u5u

tencuielidri5cuite; tencuieli gletuite; tencuielisclivisite b) Tencuieli decorative (la care stratul ultim de finisaj, vizibit, se executa: 1) drigcuit fin, din mortare obignuite albe sau colorate; 2) cu praf de piatrd, prelucrate prin ragchetare, periere, stropire sau drigcuire; 3) ca piatra artificiala (similipiatra): 4) cu terasit sau dolomit.

2) 3) 4)

5.3.
5.3.1

Executareatencuielilorgroase
Toate tencuielile cu excep{ia celor brute, se aplici in 2 - 3 straturi, astfel: a) gpril de amorsare - de 3 mm grosime, din lapte de ciment, primul strat ce se aplici pe suprafe{e de beton, ziddrie, gipci gi trestie, cu aspect rugos care asigurd conlucrarea dintre tencuiall qi stratul suport; pe plasele de rabil se aplicd un strat supofi (qmir) cu acelaqi rol gi pentru umplerea ochiurilor plasei; grund - stratul cel mai gros al tencuielilor cu rolul de a nivela neregularitdlile suprafe{ei, b) executdndu-se in 1 +2 straturi a cAte 0,8 cm grosime; c) tinci - stratul vizibil, care conferd aspectul definitiv al tencuielii. Grundul se va executa in general pentru orice fel de tencuiald, diferenta const6nd numai in compozilia mortarului. In mod exceplional el poate lipsi la tencuielile pe suprafeJe de beton. in timpul executbrii diverselor straturi ale tencuielilor, cAt qi dupl aceasta, se vor lua mdsuri de protec{ie, pAni la intirirea mortarului. Mortarele ce pot fi utilizate pentru tencuieli, dozajele uzuale, consistenla $i perioada maximd de utilizare sunt in conformitate cu instrucJiunile tehnice C17 - 82 - privind compozilia gi prepararea mortarelor de ziddrie qi tencuiali Si SR EN 998 - 11 2004 ,,Specificalie a moftarelor pentru ziddrie. Partea 1: Mofiare pentru tencuieli gi gleturi".

5.3.2 5.3.3 5.3.4

5.4.
5.4.1

Condifii de calitate pentru stratul suport


Suprafelele suport din beton gi ziddrie trebuie sd ?ntruneascd o serie de performanle, intre care: a) Anumite niveluri ale abaterilor dimensionale, planeitdlii suprafelelor 9i rectiliniaritetrii muchiilor verlicale qi orizontale; b) Grad de curilenie, fErn praf, pete de grisime, noroi etc.; c) Gradul de rugozitate al suprafeJei, pentru asigurare aderenlei tencuielii; d) Gradul de umiditate al suprafetelor^maxim 5 + 7%o. Strb aceastd umiditate suprafala va fi stropita cu api qi apoi amorsatA. In cazul depaqirii umiditdlii de mai sus se inrerzice executarea tencuielilor Pentru asigurarea rugozitdtrii suprafelelor, inainte de aplicarea grundului, rosturile ziddriilor vor fi cur6{ate cu ajutorul unei scoabe metalice, pe o ad6ncime de 1 cm, iar suprafe{ele netede de beton vor fi cioplite cu dalta qi qpitul. Abaterile maxime admise pentru stratul suport sunt redate in tabelul 1. Suprafele din gipci $i trestie: a) abateri dimensionale gi planeitatea suprafelelor - nivel admisibil + 10 mm. b) grad de rugozitate - se rcalizeazd prin amorsarea suprafetei cu un gpril de mortar de var sau lpsos. Suprafele rabilate a) rugozitatea se asigurd prin amorsarea supralelei cu un qmir, fEri drigcuire, cu aceiagi compozi{ie cu a grundului; b) sdgeata in plan a suprafelei plaselor de rabil: < 5 mm;

5.4.2 5.4.3 5.4.4

5.4.5

5/10

Execulie tencuieli groase interioare si exterioare

1W
u5u

c)

nu se admit zone nefixate


tencuielilor.

corespunzi.tor, care sd cedeze ulterior sub greutarea

Tabelul 1 . Caracteristica tehnicd


generald

Prevederi normative

Parametru

Z]DA
Planeitatea suprafelelor

RII
Camerd

Abatere maximd admisd


3 mm/m
5 mm/m Max. 10 mm 2mrn/m 4 mm/m 3 mm/m 6 mm/m 10 mm 30 mm

La fiecare zid Ziduri portante (cu dreptarul de 2,5 m) Ziduri neportante

Rectilinitatea La fiecare zid (cu dreptarul de 2,5 m) muchiilor Verticalitate suprafeJe, La fiecare zid muchii (cu dreptarul de 2,5 m cu fir cu plumb)

Ziduri portante Ziduri neportante Ziduri pofiante Ziduri neportante


Pe etaj Pe clddire

BETON
Inclinare elemente

Pe orizontald
Pe verticald

5 mm/m Ma,r. 10 mm 3 mm,/m Max. 5 mm

5.5.
5.5.1

Pregitirea suprafe{elor inainte de tencuire, amorsarea suprafe{elor


Executarea trasdrii suprafelelor de tencuit se va face astfel incat sd se asigure planeitatea, orizontalitatea, verticalitatea gi grosimea prevdzutA a stratului de grund gi se va materializa prrn: a) repere din mofiar (stAlpigori), care se vor executa din acelagi mortar cu cel prevdzut pentru grund qi vor avea ldlimea de 8 - 12 cm, distanja intre ele fiind la limita dreptarului de netezire; b) scoabe metalice; c) gipci de lemn; Pe suprafefele de zidirie, stropite in prealabil cu ap[ (pentru asigurarea nivelului de umiditate optim) se va aplica un strat de amorsd prin stropire cu gpril (in grosime de 3 mm, avdnd aceiagi compozilie cu a mortarului pentru stratul de grund. Pe suprafelele de beton (intrados planqee, grinzi, stdlpi), stropite in prealabil cu apd, se va aplica stratul de qpril din lapte de ciment de 3 mm grosime. Pe suprafelele rabipte, se va aplica stratul de qmir, din mortar cu aceiagi compozilie cu cea a mortarului grundului pentru umplerea ochiurilor plasei gi va fi cdt mai rugos, pentru asigurarea aderenlei grundului. Aplicarea gprilului se va face manual, prin stropire cu ajutorul unei meturi scurte sau mecanic cu pompa de aplicare a grundului. $prilul va fi aplicat uniform, fdrd discontinuitdli prea mari. Inainte de aplicarea grundului se va verifica dacl gprilul este suficient intdrit gi aspru la pipdit. Rosturile dintre elementele de construclii cu capacitate de deformabilitate diferitd, se vor acoperi cu fdgii din plasl de rabil de 15 cm l[1ime. Se vor acoperi cu plasd de rabil gi suprafelele de lemn existente in cadrul suprafelelor de zidarie (ghermele, grinzi, buiandrugi etc-). care in prealabil au fost protejate cu carton asfaltat, pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.

5.5.2
5.5.3 5.5.4 5.5.5

5.5.6
5.5.7

5.5.8

5.6.
5.6.1

Executarea grundului ql controlul

calititii acestuia

Grundul, stratul principal al tencuielii (5- 20) mm grosime, se va aplica dupl cel pr\in 24 ore de la. aplicarea qprilului, in cazul suprafelelor din beton gi dupA 1 ord in cazul celor de
6t10

Execulie tencuieli groase interioa.re si exterioare

'.,Xr,i'
LI5U

5.6.2

5.6.3 5.6.4 5.6.5

cdrdmidd; Pe suprafelele amorsate numai prin stropire cu apd, grundul se poate aplica imediat. In cazul in care suprafala gprilului este prea uscatd sau pe timp foarte cilduros, se va proceda la stropirea cu apf, inainte de aplicarea gmndului. Aplicarea manuald a grundului pe intradosul plangeelor gi la partea superioard a perelilor se va executa de pe platforme de lucru pregdtite anterior. Dupd aplicarea grundului, grosimea acestuia este asiguratd prin netezirea cu dreptarul, la limita reperelor, fbri drigcuire, pentru asigurarea rugozitdtii suprafelei. In cazul in care grosimea stratului vizibil este mai mare de 5 mm sau executarea acestuia se va face dupd uscarea completd a grundului, suprafala acestuia va fi striatd in diagonald, pe doud direclii, cu mistria la 8 : 1 0 cm, pentru a asigura aderentra stratului ulterior. Controlul calitAtrii grundului se va face avAnd in vedere indeplinirea criteriilor de perlormanla cerute: a) umiditatea suprafeJei (inainte de aplicarea stratului urmdtor): nivel admisibil 5 - 7%; b) r'ugozitate suprafelei - prin netezirea cu dreptarul, lErd driqcuire sau prin striere; c) grosimea uniformi a stratului de grund. Executarea tinciului (stratul vizibil)

5.7,

Tencuieli drigcuite 5.7.1 Stratul vizibil al tencuielilor se va executa, dinff-un mortar cu aceiagi compozilie cu a stratului de grund. in cazuri speciale tinciul va putea fi din mortar de ciment 9i praf de

5.7.2
5.1

.3

platra; Pentru a putea obline o grosime redusd a stratului vizibil (2:5) mm, mortarul se va aplica cu mistria la anumite intervale de timp, astlel ca sd se poatd face drigcuirea. Muchiile intrdnde qi ieqinde se vor executa cu ajutorul dreptarului de col!. Pentru mentinerea umiditAtrii necesare pentru drigcuire, tinciul se stopeqte tot timpul cAt dueazd operallunea.

Tencuieli gletuite 5.7.4 In cazul in care se urmAre$te oblinerea unor suprafele lise, stratul de grund se gletuieqte. 5-7 -5 Gletuirea se va executa din pasti de var sau ipsos, aplicatd in 2 straturi cu grosime totala de 2 mm. Aplicarea stratului se va face cAnd suprafaJa a atins un anumit grad de umiditate, pentru a evita accelerarea prizei ipsosului. 5.7.6 Aplicarea stratului de glet se face de jos in sus, prin migcdri scurte (In zig-zag), cu fierul de glet inclinat sub unghi d,e 20 - 25" fali de planul de lucru; drigcuirea se face prin treceiea fierului de glet de max. 2-3 ori peste suprafaJa tencuita, pentru corectarea defectelor; 5.7.7 Imediat dupd aplicarea uniformd a stratului de mortar, pe o porliune micd de suprafat[ (0,50 : 0,75) m2, aceasta se finiseazd lin6ndu-se muchia fierului de glet, aproape perpendicular pe suprafatra de prelucrat, migcdndu-l dejos in sus qi de la stdnga la dreapta. 5.7.8 Corec{ia defectelor se face dupd terminarea prizei mortarului prin: a) inldturarea cu mistria a neregularitdlilor apArute la racordul intre planuri sau inldturarea materialului inutil adunat; b) $lefuirea prin qmirgheluire a racordurilor qi deniveldrilor pentru eliminarea asperitiJilor c) Refacerea integrald a lucrdrii in cazul defectelor majore. Tencuieli sclivisite 5.7 .9 La tencuielile sclivisite grundul gi tinciul se vor executa cu mortar de ciment; 5.7.10 Stratul de tinci nu se va driqcui fin, pentru ca sd se realizeze o bund aderen{d a stratului de sclivisire 5.7.1 1 Sclivisirea suprafelei se executi cu drigca de otel, inainte de uscarea totald a tinciului. 5.7.12 Dupd terminarea sclivisirii suprafatra poate fi amprentatd cu rola metalicd. Tencuieli cu praf de piatrd 5.7.13 Se executd prin aplicarea peste grund a unui strat de mortar preparat din var, ciment gi praf de piatrd ii eventual pigmenti. Pentru a asigura uniformitatea culorii, stratul vizibil se va

7lr0

Execulie tencuieli

w
u5u

aplica numai dupl ce umiditatea este aceia$i pe intreaga suprafa!5 a gmndului, care in prealabil a fost striat. Inainte de aplicarea tinciului suprafaJa grundului va fi stropite cu ap6. 5.7.14 Prelucrarea suprafelei acestor tencuieli se poate face prin: a) Ragchetare - La 1-2 ore dupd aplicarea stratului de finisaj, suprafala se prelucreazd cu o piesl metalicd - ragchetf, - gi apoi se cureta cu o perie aspri. b) Stropire - in acest caz stratul de finisaj se aplicd in doud etape: primul strat de monar simplu sau colorat se aplicd prin driqcuire iar al doilea se strope$te manual sau mecanizat. c) Periere sau pieptinare - Se executA cu perii aspre pe suprafafa mortarului, dup[ ce acesta a fEcut prizd dar inainte de a se fi int5rit Tencuieli din piatri artificiali (similipiatrl) 5.7.15 Aceste tencuieli se executa pe un gnurd din moftar de ciment. 5.1.16 F a1a vdzutd din mortar de ciment gi grig de piatr[, eventual cu adaos de pigment, se aplicd peste grundul stropit cu apd, inainte ca acesta s[ se fi intdrit complet. Grosimea stratului este in fimc{ie de modul de prelucrare. Astfel: a) Rostuire: 5 -10 mm; b) Cioplire, buciardare : 15 -30 mm; 5.7.17 5.4.1 2.2. Executarea rosturilor se efectueazA inainte de int[rirea stratului vizibil astfel: a) Se traseazi rosturile; b) Se monteazd in rosturi gipci cu profil; 5.7.18 Dupd incheierea prizei, la 7-15 zile se executd prelucrarea suprafelei, dupd ce in prealabil se fac incercdri pentru a vedea daci mortarul rezisti la prelucrare. 5.7.19 Mdsurile de protec{ie impotriva argi{ei soarelui sunt mai riguroase decdt la celelalte tencuieli qi se fac prin acoperire cu rogojini, saci de hArtie etc. care se Jin umede timp de 5 - 7 ztle. 5.7.20 Prelucririle cele mai folosite sunt: a) Frecarea suprafeJei cu perii de sdrmd dupd ce mortarul a fEcut prizh (cca. 1 5 :20 ore de
b)
la aplicare); Buciardarea - prin lovirea tencuielii cu buciarda aceasta va cApdta aspectul pietrei naturale prelucrate brut; Spitruirea - se face cu ajutorul gpilului 9i ciocanului, oblindndu-se neregularitdli mai mari decAt la buciardare; Cioplirea - cu dalta gi ciocanul, oblindndu-se neregularitdli qi mai mari decAt la cele de mai sus. Se folosesc de obicei la socluri; Tratarea cu acid clorhidric diluat - se executA in 2-3 rcprize, dupd ce mofiarul a frcut priz6'. dar inainte de a se fi intdrit. Rezultd o suprafaji cu granulele de pietri$ vizibile. Nu se aplicd in cazul granulelor de marmur5..

c)
d)
e)

5.8.
5.8.1 . 5.8.2

Controlulcalitltiitencuielilor
Pentru asigurarea calitAlii lucrdrilor de tencuieli se impune verificarea execuliei lor pe etape de lucru prin comparare cu nivelurile criteriilor de performanld. Receplia pe faze de lucrdri se va face prin verificarea la fiecare obiect, tronson de faladd, dar cel putin o data la 100 mr pentru: a) Rezistenla monarului; b) Numirul de straturi aplicat qi grosimea lor (determinate prin sondaj sau in baza hotdrdrii comisiei de receplie, dar cel pulin cdte unul la fiecare 200 m2); c) Aderenla la stratul suport gi intre straturi cu aceiagi frecvenld ca la lit. b); d) Planeitatea suprafelelor $i corectitudinea muchiilor gi racorddrii intre panouri; e) Dimensirurile, pozijiile elementelor decorative gi corectitudinea executdrii acestora (solbancuri, brAe, cornige etc.), comparativ cu detaliile din proiect sau caietul de sarcini.

8/10

Executie tencuieli

interioare si exterioare

w
u5u

6. RESPONSABTLTTATT

6.1.

$eful de birou are urmdtoarele responsabilitdli Si competenle: a) incredinleazd lucrarea unui zugrav: b) scoate de \a magazia universifitrii materialele comandate prin referat, verificd calitatea acestora qi incredinJeazd materialele zugramlui; c) predd frontul de lucru zugravului; d) urmdreqte terminarea tuturor lucrdrilor premergS.toare inceperii tencuielilor (instala{ii ingropate in tencuialS electrice, sanitare q.a., montarea qi protejarea trimpldriei) asigurAnd respectarea ordinii tehnologice de executare a lucrf,rilor; e) efectueazd receplia calitativd a stratului suporl; f) verificd aptitudinea suportului de a primi finisajul preconizat; g) asigurd instruirea personalului de execulie, cu privire la tehnologia ce urmeazi a fi aplicatd, modul de folosire a utilajelor din dotare qi punerea in operd a materialelor utilizate; h) inspecteazi calitatea lucrdrilor a tencuielilor executate.

6.2.

Zugravul are urmdtoarele responsabilitdli $i competenle: a) participd la preluarea frontului de lucru; b) dach lucreazl cu al{i colegi instr-uiegte echipa, care ii devine subordonatd la lucrare, cu privire la tehnologia adoptatd. c) asiguri respectarea prevederilor din Procedura tehnici de execulie de cdtre muncitorii
din subordine; d) participA la verificarea execuliei lucrdrilor executate (pe faze) 9i rdspunde, solidar cu intreaga echipd pentru remedierea deficienlelor constatate.

7.

DISPOZITII FINALE
Aprobarea modificirii prezentei proceduri este

7.1 7.2 .3
7

de competenta Direc{iei General Administrative cu supervizarea Conducerii qi Senatului USV; Prezenta procedurd intrS in vigoare din momentul aprobdrii de cdtre Senatul USV; Verificarea modului in care se aplicd prezenta procedue se realizeazd de cdtre D.G.A.

8, ANEXE

Lista anexelor care inso{esc aceast5 procedurd este redatd dupa cum urmeazA:

Anexa

1.

Denumire Listd de difuzare / retragere

a documentelor a

procedurii

Cod PG-01 F02

9t10

1vt'
u3u

Anexa

1.

Listi

de difuzare / retragere a documentelor

PG-01 F02 Listd de difuzare nr.


1

Denumire document difuzat, cod Difuzare

Procedurd: Execujie tencuieli groase interioare $i exterioare " PO-BTI-ZUG-01 Data retragerii

l\r.
EX, 1.

Numele qi prenumele Ing. Emil Nechifor Ing. Liviu Titi Murdrescu Dr. ing. Remus Luca
Puildu Toader Dubadufca Viorel
r

Data 3.09.2010 13.09.2010 13.09.2010


13.09.201 0

Semnltura

Observalii

2.
3.

4.
5. 6. 7. 8.

13.09.2010
1

Gurgui Gheorghe

3.09.2010

Numele qi prenumele
Elaborat Luca Remus

Semndtura

10/10