Sunteți pe pagina 1din 8

1.

SCOP

Procedura urmareste identificarea operatiunilor,a documentelor si responsabilitatilor implicate in realizarea instalatiilor


electrice.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica in baza documentatiei de executie la executarea instalatiilor electrice de forta cu tensiuni pana la 1.000
V c.a si 1 500 V c.c. aferente constructiilor.Prevederile procedurii se aplica instalatiilor electrice de forta avand caracter
definitiv, sau provizoriu(de ex.instalatii electrice de santier).

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV - Scule, Dispozitive si Verificatoare


DMM - Dispozitive de Masurare si Monitorizare
FCC - Fisa Control Calitate
PV - Proces Verbal
PCCVI - Plan de Control Calitate Verificari si Incercari
PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor
MMI - Mijloace de Masurare si Incercare

4. RESPONSABILITATI

Comercial
- aproba comenzile contractele ofertele de aprovizionare
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de responsabilul cu calitatea
- aproba programul de audit intern
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii al conducerii societatii cerintele standard de pregatire teoretica si practica pentru
toate locurile de munca din unitate
- aproba documentele privind instruirea si perfectionarea personalului

Tehnic
- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatile tehnice transmise de potentialii beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor
- supune spre aprobare Manager Tehnic proiectul de contract, dupa care il transmite beneficiarului
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie, avizele, aprobarile proiectantului si ale
specialistilor verificari de proiecte atestati conform regulamentelor in vigoare
- vrifica si avizeaza proiecte tehologice, proiectele de organizare si graficele de executie a lucrarilor
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea datelor obtinute si concluziilor in
registrul de evidenta a lucrarilor. Tine sub control si gestioneaza acest document.
- asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si caietele de sarcini necesare
executarii lucrarilor de montaj si reparatii
- asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie si incercare documente
- asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire prin comisiile de receptie
- anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare prevazute in planurile calitatii
- emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Manager Tehnic
- transmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor, aprobat, impreuna cu contractul, proiectul de executie
- participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune personalului din
subordine rezolvarea acestora conform solutiilor adoptate
- aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate
- analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate, informeaza conducerea despre stadiul implementarii actiunilor
corective rezultate
Productie
- raspunde de preluarea frontului de lucru
- coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate
- nominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul Sefului Compartimentului Tehnic
- asigura la punctul de lucru toate documentele, materialele, utilajele si mijloacele de masurare si incercare (MMI)
necesare inceperii si derularii executiei lucrarilor
DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 1 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
Sef punct de lucru (Sefii Diviziilor)

- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-primire front


- asigura la lucrare, personal muncitor calificat si instruit
- urmareste si asigura la punctul de lucru, toate materialele necesare, identificabile si cu acte de calitate insotitoare
- raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilajele, SDV-urile, mijloacele de masurare si incercare calibrate necesare
- raspunde de realizarea, la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii executiei
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aplicabile, a procedurii tehnice aplicabile si a PCCVI
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de control stabilite in PCCVI aprobat
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB inclusiv la documentele insotitoare
- completeaza pe parcursul executiei si la receptie, FCC aferent si restul inregistrarilor ce atesta calitatea lucrarilor
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind protectia muncii si PSI
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Consilier Tehnic si rezolva observatiile emise de acesta
- transmite la Serv. Comercial-Aprovizionare propunerile pentru materialele si prefabricatele necesare a fi aprovizionate
sub forma listelor de materiale
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind completitudinea datelor de aprovizionare inscrise
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de activitate
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitate initierea de actiuni corective in zonele lor de activitate
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor, verificarea periodica a utilajelor de ridicat

Aprovizionare

- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale prefabricatelor materialelor transmise de
subcontractanti
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi, contracte etc.)
- asigura depozitarea produselor neconforma in spatii special amenajate pentru a evita utilizarea lor din neglijenta
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul iamasuri pentru inlaturarea neconformitatilor

Managementul Calitatii (Coordonator MC)

- analizeaza si avizeaza d.p.d.v. AQ procedura tehica si PCCVI pe lucrare


- elaboreaza, difuzeaza, modifca si controleaza retragerea din uz a documentelor
- participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii tehnice si PCCVI aprobate
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau externe, ale beneficiarului si organelor
legale de control
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC conform prevederilor procedurii de sistem "NECONFORMITATI"
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la activitatile de receptie finala
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut prin contract
- coordoneaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea materialelor si conditiile impuse de depozitare
a acestora
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit
- intocmeste si desfasoare programul de instruire in domeniul asigurarii calitatii
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii

Controlul Calitatii

- efectueaza controale si inspectii conform PCCVI pe lucrare.


- controleaza prin sondaj activitatea de predare primire a frontului de lucru
- identifica deficientele produselor/servicilor. Emite si proceseaza RNC pentru produsele/serviciile neconforme.
- confirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de lucrari.

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 2 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
Depozite (Gestionar)

- raspunde de receptia, depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor procedurii de sistem, "Manipularea
si depozitarea produselor" instructiunilor proprii si ale furnizorilor
- asigura livrarea materialelor conform solicitarilor santierului, cu copii dupa inregistrarile de calitate insotitoare
- gestioneaza documentele de calitate insotitoare ale materialelor (certificate de calitate, buletine de analiza) si conserva
datele de identificare ale materialelor conform procedurii de sistem "Identificarea si trasabilitatea".
- este responsabil de identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la rezolvarea neconformitatii.

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 3 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
5.1 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Sef Punct de Lucru asigura conditiile


prealabile generale pentru executia
lucrarii
Instruirea personalului executant inainte
si pe parcursul executiei lucrarilor
privind continutul prvederilor specifice
PM si PSI aferente tipului de lucrare
este justificata prin intocmirea "FCI" si a Sef Punct de Lucru instruieste personalul
fiselor individuale ale muncitorilor. executant cu privire la instructiunile
specifice de protectia muncii si PSI
Formular de confirmarea
instruirii (FCI)
423-01-02

Fisa individuale

Vezi descrierea procedurii sub forma Montarea componentelor de protectie a


de text pe pag. 5 instalatiei electrice de putere.

Vezi descrierea procedurii sub forma


Montarea cablurilor electrice.
de text pe pag. 5

Vezi descrierea procedurii sub forma


Marcarea conductelor si a barele electrice
de text pe pag. 6

Vezi descrierea procedurii sub forma


Montarea tablourilor electrice.
de text pe pag. 5

Vezi descrierea procedurii sub forma


Montarea receptoarelor electrice.
de text pe pag. 5

Vezi descrierea procedurii sub forma


Executarea legaturilor electrice.
de text pe pag. 8

P.V. de Receptie Calitativa


(receptia lucrarii)
Seful punctului de lucru consemneaza Receptia Lucrarii. 750-00-02
etapele procesului in FCC aplicabil
conform PCCVI aprobat pentru procesul
de executie a instalatiilor electrice de forta.
Stop Proces
PCCVI - Instalatii FCC
electrice de forta 750-00-01
751-17-01

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 4 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
6.2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE TEXT

Aceasta procedura se refera la conditiile specifice pentru instalatii de alimentare a receptoarelor electrice destinate
diverselor utilizari ale energiei electrice, cu exceptia celor pentru iluminat si prize ( receptoare electrocasnice ).Receptoarele
electrice alimentate la tensiuni intre faza si nul pana la 250 V cu un curent nominal pana la 6 A se racordeaza la curentul de
priza.Deasemenea receptoarele electrice cu putere nominala pana la 2 KW se pot racorda la circuitul de priza.Fac exeptie masinile
de spalat cu puteri pana la 2,5 KW.

Receptoarele cu puteri peste 2 KW se pot racorda prin priza,sau prin racorduri fixe, cu conditia ca conectarea si
deconectarea acestor receptoare sa fie prevazuta cu dispozitive de comanda pe circuitul fix de alimentare, daca carcatorul nu este
echipat cu intrerupator de catre producator.

MATERIALELE UTILIZATE:

- Aparate,echipamente si receptoare electrice.


- La alegerea gradului de protectie prin carcase ( IP ) se tine cont de categoria incaperilor sau a spatiilor, cu respectarea
STAS-ului Nr.5325.
- Clasa de protectie contra electrocutarii a aparatelor si receptoarelor electrice se alege conform STAS 11.054.

Materialele electrice.

La alegerea materialelor se tine cont de toate datele tehnico-economice, care asigura toate prevederile proiectului de
executie si asigura calitatea prevazuta.Alegerea materialului se face pe baza caracteristicilor fizico-mecanice si electrice ale
materialelor din normele de produs.

Este obligatoriu folosirea conductoarelor si barelor de cupru in urmatoarele situatii:


- la circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanta deosebita (ex.receptoare din blocul operativ);
- in incaperi, zone sau spatii din exterior cu mediu coroziv, in cazul in care stabilitatea chimica a aluminiului sau otelului
nu este corespunzatoare;
- la instalatiile electrice de utilaje mobile supuse vibratiilor permanente sau socurilor;
- la instalatiile de protectie contra electrocutarilor in cazurile prevazute in STAS 12604/5.

Tuburi si tevi de protectie.

Tuburile si tevile din PVC etanse si de protectie rigide se pot utiliza in orice categorie de incaperi cu exceptia incaperilor
incadrate in categoria K.
Tuburile si tevile din PVC etanse si de protectie se pot instala si in tuneluri si subsoluri tehnice cu inaltime sus 2 m, in montaj
aparent, in zone fara pericol de deteriorare mecanica.
Tuburile din PVC flexibile se pot utiliza numai pentru protectia usoara a conductelor.
Tuburile si tevile metalice se pot utiliza in cazurile in care este necesara o protectie mecanica grea si se pot monta direct pe
elemente de constructii din materialele combustibile.
In incaperi de locuit si simulare traseele tuburilor orizontale se distanteaza la cca. 0,3 m de plafon.
Tuburile din PVC se pot instala aparent la inaltimi de peste 2 m de la pardoseala.
Tuburile montate ingropat in elemente de constructii se acopera cu un strat de tencuiala de min. 1 cm.Se interzice montarea
inglobata in beton a tuburilor defecte (cu fusuri,crapaturi,etc.).

Cabluri electrice.

Cablurile electrice se pot utiliza pe baza normativului PE 107.

Tablouri electrice.

Tablourile de distributie pot fi realizate in constructii deschise sau protejate.Alegerea timpului se face in functie de categoria
incaperilor.Se interzice amplasarea in poduri si in subsoluri pentru cabluri sau in spatiul de depozitare a materialelor combustibile.
Se amplaseaza la o distanta minima de 3 cm de la elemente din materiale combustibile.
Tablourile se prevad cu intrerupator general.Fac exceptie tablourile cu o importanta redusa.Peste 20 KW putere instalata
acest intrerupator trebuie sa fie: automat maximal.
Se interzice amplasarea in poduri si in subsoluri pentru cabluri sau in spatiul de depozitare a materialelor combustibile.
Se amplaseaza la o distanta minima de 3 cm de la elemente din materiale combustibile.
Tablourile se prevad cu intrerupator general.Fac exceptie tablourile cu o importanta redusa.Peste 20 KW putere instalata
acest intrerupator trebuie sa fie:automat maximal.

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 5 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
CONDITII PENTRU AMPLASAREA MATERIALELOR.

Conductele electrice, tuburile de protectie si barele se amplaseaza fata de conductele altor instalatii si fata de elementele
de constructie, respectandu-se distantele prevazute in prescriptia PE 107.
In cazurile in care conductele, barele, cablurile, etc. sunt amplasate pe trasee comune cu traseele altor instalatii se
respecta urmatoarele :
- deasupra conductelor de apa, de canalizare si de bare lichefiate;
- sub conductele de gaze naturalesi sub conductele calde(temperatura peste 40 C).
Conductele cablurile si barele, care apartin alimentarii de rezerva se alimenteaza pe trasee destinate sau separate
antifoc de traseele altor conducte, cabluri sau bare si ferite de pericol de incendiu.

CONDITII DE TRECERE A CONDUCTELOR, CABLURILOR, BARELOR SI TUBURILOR PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCTII

Se interzice tranversarea cablurilor si a canalelor de fum, cu conducte, cabluri si bare electrice, tuburi de protectie sau cu
alte elemente ale instalatiilor electrice.

Trecerea cablurilor prin elemente de constructie se executa in conditiile prevazute in normativul PE 107.

Trecerea conductelor si barelor electrice prin elemente de constructii din materiale incombustibile se executa cu :
- Folosirea izolatoarelor de treceresau placi izolatoare de trecere montate in goluri de trecere;
- La conductoare izolate se vor folosi tevi de protectie pe portiunea de trecere;
- In cazul conductelor electrice instalate in tuburi, in general nu este necesara o alta protectie.

Trecerea conductelor si barelor electrice prin elemente de constructii din materiale combustibile executate:
- La conductoare neizolate cu etansarea golurilor cu materiale incombustibile si electroizolante (vata de sticla,
etc.);
- La conductoarele izolate se vor folosi tevi din materiale incombustibile(metal,etc.) si cu etansarea golurilor
cu materiale incombustibile si electroizolante (dop,vata de sticla,etc.).

CONDITIILE PENTRU LEGATURILE ELECTRICE

La executarea legaturilor vor fi aplicate toate metodele si mijloacele, prin care sa se asigure realizarea unor contacte
electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat.

Alegerea metodelor si mojloacelor de executare a legaturilor electrice se face in functie de materialul si sectiunea
conductorelor, barelor, etc.si de caracteristicile mediului.

Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru inbinari sau derivatii se fac numai in accesorile special prevazute in
acest scop (doze,cutii,etc.).

Nu se fac legaturi electrice in interiorul tuburilor,tevilor de protectie,etc.


Se in terzice supunerea legaturilor la eforturi de tractiune.
Legaturile conductoarelor se acopera cu materiale electroizolante (banda izolanta, tub varnis, etc.).
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasuciri , prin cleme speciale sau prin
presare cu scule si accesorii corespunzatoare.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale, prin presare cu scule
adecvate si elemente de racord special.
Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoarele de aluminiu prin simpla rasucire.
Legaturile intre conductoare de cupru si conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale ( cupal ).
Legarea barelor se executa cu ajutorul suruburilor, clemelor sau prin sudura.
Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, masini, elemente metalice se face prin strangerea mecanica cu
suruburi la sectiuni mai mici de 10 mm ,si direct sau prin intermediul papucilor speciale la sectiuni egale cu 10 mm , sau mai mari .

CONDITII DE MARCARE

Conductele si barele electrice se marcheaza prin culori pentru identificarea functiuni.


Se folosesc urmatoarele culori de marcare:
- verde/galben pentru conducte de protectie;
- albastru deschis pentru conducte de nul de lucru;
- alb sau cenusiu deschis pentru conducte mediane sau neutre;
- alte culori decat cele de mai sus (de ex.rosu, albastru, maro pentru conducte de faza sau p1).
In intreaga instalatie electrica dintr-o cladiretrebuie mentinuta aceeasi culoare de marcare pentru conductele ce apartin
aceleasi faze.
DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 6 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
ALTE PREVEDERI PRIVIND REALIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE DE FORTA.

Alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric trebuie sa se faca prin circuit special .Se admite alimentarea
mai multor receptoare (ex.motoare,etc.)printr-un circuit prevazut cu protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea totala instalata
nu depaseste 15 KW.

La montarea cu puteri mai mici de 1,1 KW nu este obligatorie protectia inpotriva suprasarcinilor.
In acest caz se prevede protectia la scurtcircuit prin sigurante fuzibile.

Pornirea motoarelor electrice se face direct sau prin aparate de pornire si se stabileste in functie de modul de alimentare
a consumatorului astfel: pornire directa pentru motoare masurate cu puteri pana la 4 KW inclusiv si 5,5 KW, inclusiv la motoare
trifazice.

INSTALATII ELECTRICE PE SANTIER

Instalatiile electrice pe santier se executa cu respectarea conditiilor prevazute de mai sus.

Conditii speciale.

Alimentarea cu energie electrica.


Se tine seama de solutia aleasa pentru constructia definitiva evitandu-se o solutie provizorie.

Tablouri de distributie.

Sunt utilizate tablouri caselate sau constructie inchisa.

Instalatiile electrice de forta.

Utilajele electrice de pe santier se alimenteaza direct din tabloul de distributie, prin circuite separate, prin instalatii
electrice, fixe si circuit separat pentru fiecare utilaj.
Prizele trifazate se folosesc cu contact de protectie.

TSM SI PSI LA REALIZAREA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor de instalatii electrice de forta se vor respecta cu strictete prevederile privind NTSM si PSI.
Lucrarile incep numai in momentul in care au fost asigurate toate conditiile privind NTSM si PSI.
Organizarea locului de munca , trebuie sa asigure deplina securitate a muncii in executarea lucrarilor.
La punctul de lucru se aduc numai cantitatile de materiale necesare pentru o zi de lucru.
Utilizarea echipamentului de protectie si de lucru este absolut obligatoriu.

In plus, pentru lucru la inaltime, pe schele, podine, etc.personalul muncitor specializat si instruit trebuie sa poarte casca
de protectie si centura de siguranta legata de puncte fixe ale cladirii. Centrura de siguranta se verifica inainte de utilizare.
Personalul muncitor care executa lucrari la inaltime trebuie sa aiba obligatoriu viza "APT PENTRU LUCRU LA INALTIME".

Se interzice aruncarea de la inaltime a sculelor sau a materialelor. Se interzice blocarea scarilor, culoarelor sau cailor de
acces cu materiale sau utilaje .

Utilizarea sculelor, dispozitivelor si utilajelor se face cu respectarea prescriptiilor din cartea tehnica.
In cazul lucrarilor de investitii, inainte de inceperea lucrarilor este obligatorie incheierea conventiei tip intre beneficiar si
executant, privind normele si obligatiile individuale si reciproce de NTSM si PSI ce trebuie respectate de muncitorii ambele parti ,
conventia tip pe linie NTSM si PSI constituie o clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta si are in vedere
in principal urmatoarele :
- deliminarea spatiului de organizare santier (de regula imprejmuit si semnalizat corespunzator):
- stabilirea masurilor pentru respectarea NTSM si PSI inclusiv cele specifice beneficiarului;
- complectarea instructajului NTSM si PIS, specific electricienilor cu masurile specifice profilului din productie si
pericolele din unitatea beneficiarului.

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 7 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd
VERIFICAREA SI CONFIRMAREA CALITATII LUCRARILOR. CRITERII DE ACCEPTARE

Activitatea de verificare a calitatii lucrarilor se desfasoara pe tot parcursul executiei, urmarind punctele de control calitate, din
PCC T 01 si FCC pe lucrare.

Verificarea executiei lucrarilor se efectueaza de executant ( sef echipa, responsabil lucrare ) iar confirmarea calitatii lucrarilor
se face de catre CTC prin examinari vizuale si in baza dovezilor de calitate emise pe faze de executie (certificate de calitate
materiale, PV de receptie calitativa, FCC, buletin de verificare PRAM , etc. respectand prevederile PE 116).
Conditiile de calitate impuse lucrarii au la baza prevederile din "Normativul pentru verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii aferente" C 56 si "Normativul de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice" PE 116.

Verificarea calitatii materialelor ( receptionare ).

Receptia la primire si inaintea punerii in opera se efectueaza respectand prevederile PFS si STAS-urile si NII de fabricatie a
produselor.
In opera se introduc numai materialele a caror calitate este atestata prin certificate de calitate sau buletin de analiza si in
limita termenului de garantie.
Executarea instalatiilor electrice de forta se va efectua cu respectarea prevederilor din "Normativul pentru proiectare si
executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1 000 V c.a. si 1 500 V c.c "- Indicativ I.7-91.
Verificarea calitatii cat si confirmarea acestuia pe faze de lucrari se face prin consemnarea rezultatelor obtinute in proces
verbal de receptie calitativa,( pentru lucrari ascunse, probe, stadii fizice), in buletine de verificare PRAM, care se elaboreaza dupa
verificarile si masuratorile efectuate in conformitate cu PE 116.
Toate verificarile se consemneaza de executantsi CTC in FCC pe lucrare.
La receptia finala se va urmari daca lucrarile corespund prevederilor din proiect in ansamblul lor.
In cazul depistarii de neconformitatii executantul aplica PFS "Neconformitati" - privind reclamarea neconformitatii si
rezolvarea RNC.

Criterii de acceptare.

Sunt definite prin cerintele documentatiei de executie si prezinta procedura, acceptarea lucrarii efectandu-se prin
confirmare de catre CTC si beneficiar a inregistrarilor de calitate ca dovezi obiective ale corectitudinii executiei, documente ce se
vor constitui in dosarul de istorie a lucrarii arhivat conform cerintelor contractuale.

DOCUMENT CONTROLAT
Intocmit si Verificat:RMC
Data : / / Semnatura 751-02 Rev.0 Ex.
Proprietar de proces (Aprobat ) : Instalatii Electrice de Forta Pagina 8 din 8
Data : / / Semnatura 751-02 Instalatii electrice de forta.vsd

S-ar putea să vă placă și