Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. PAL’S EVENTS S.R.L.

Sediul: Sat Hălăucești, Nr. 1162, Jud. Iași Aprobat,


Nr. Reg: J22/3459/2019 Director General,
CUI: 41880875 Pal Mihaela

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE


OSPATAR

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt :

1) Legislatia de securitate si sanatate in munca .


a) Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
-Dispozitii generale ;
-Domeniul de aplicare ;
-Obligatiile angajatorului;
-Obligatiile lucratorilor ;
-Accidente de munca si boli profesionale;
-Raspundere juridica.
b) HG 1425/2006 – Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr 319/2006:
-Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
-Planul de prevenire si protectie;
-Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in
munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarií tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de
prevenire si protectie.
4) Masuri privind acordarea primului ajutor stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.

Nota: Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora,
urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor
acumulate)

Întocmit,
Serviciul extern de prevenire și protecție

1
S.C. PAL’S EVENTS S.R.L.
Sediul: Sat Hălăucești, Nr. 1162, Jud. Iași Aprobat,
Nr. Reg: J22/3459/2019 Director General,
CUI: 41880875 Pal Mihaela

Graficul şi tematica
instructajului periodic de P.S.I.
OSPĂTAR

Nr.
Luna Tematica de instruire Bibliografie Observaţii
crt.
0 1 2 3 4
O.U.G. 60/1993 art. 23
Obligaţiile generale privind P.S.I. Norme Generale
1 Ianuarie
Prevederi generale art. 23 – 53
Planul de intervenţie
Cunoaşterea regulilor de ordine
Dispoziţia Directorului
interioară şi a mijloacelor de
2 Februarie General
stingere a incendiilor
Cartea tehnică
Exerciţiu de stingere
Măsuri specifice sezonului de
Dispoziţia Directorului
primăvară
General
3 Martie Prevenirea incendiilor la producerea
D.G.P. şi 004/2001
electricităţii statice
art. 53 – 61; 87 - 94
Exerciţiu de stingere
Organizarea apărării pe locul de
D.G.P.S.I. 005
4 Aprilie muncă
art. 25 - 55
Exerciţiu de stingere
Riscul de incendiu specific şi
Scenariul de siguranţă
5 Mai măsurile ce se impun
la foc
Exerciţiu de stingere
Dispoziţia Directorului
Măsuri P.S.I. pentru perioada
General
caniculară, măsuri specifice la
6 Iunie NormeP.S.I.
instalaţii cu lichide combustibile
departamentale art.
Exerciţiu de stingere
____
Sarcinile personalului
Cunoaşterea instrucţiunilor angajat aprobate de
specifice de P.S.I., riscul de Directorul General
7 Iulie
incendiu la locul de muncă Schema de intervenţie
Exerciţiu de stingere D.G.P. şi 005 art. 36 –
40

Folosirea stingătorului cu praf şi


Instrucţiuni stingător
8 August spumă chimică
Planul de intervenţie
Exerciţiu de stingere

2
Cunoaşterea mijloacelor de stingere
Cartea tehnică a
din dotare şi a echipamentului de
9 Septembrie mijloacelor şi
protecţie
echipamentelor
Exerciţiu de stingere
Măsuri de P.S.I. la instalaţii
C300/1994 cap.7.20
10 Octombrie electrice şi tehnologice
Norme departamentale
Exerciţiu de stingere
Măsuri P.S.I. specifice sezonului
Dispoziţia ________
11 Noiembrie rece
a Directorului General
Exerciţiu de stingere
Aplicarea contravenţiilor în
domeniul P.S.I.
O.U.G. 60/1997
12 Decembrie Exerciţiu de stingere
H.G.R. 678/1998
Verificarea personalului pe linie
P.S.I. pe bază de test

Notă
Se va păstra evidenţa exerciţiilor lunare de stingere cu scurtă analiză a acestora.

Întocmit,
Serviciul extern de prevenire și protecție

S-ar putea să vă placă și