Sunteți pe pagina 1din 48

PRIMARIA MURFATLAR

Planul de masuri de prevenire si protectie


APROBAT,
PRIMAR ,
Ing. Cojocaru Gheorghe

PLANUL DE MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE


Nr.
crt.

Loc de
munca/
post de
lucru

Riscuri
evaluate

1.
1.

2.
Primar
Inspector IT,
Referen
t comp
buget
contabil
Inspect
or birou
urbanism
Asistent
medical
Referent
resurse
umane
Referen

3.
Lovire de
ctre
mijloacele
de transport
(auto i/sau
CF) , n caz
de
eveniment
rutier ,
(devansari la
semafor,
traversari
prin locuri
nepermise ,e
tc.) ;

Masuri
tehnice

4.

Masuri
organizatorice

Masuri
igienicosanitare

Masuri de
alta
natura

Actiuni
in scopul
realizarii
masurii

Termen
de
realizare

5.
Instruire
privind
cunoasterea si
respectarea
prevederilor
care
reglementeaz
circulaia pe
drumurile
publice

6.
Control
medica la
angajare
, periodic
si ori de
cate ori
se
impune ,

7.
Respectar
ea timpilor
de
conducere
/ odihna

8.
Prezentarea
de aspecte
cu urmarile
/consecintele
nerespectarii
regulilor de
ssm si psi ,
Control ,
autocontrol
al factorilor
de
raspundere
privind
modul corect
de realizare
al sarcinilor
de munca

9.
Imediat ,
cu
caracter
perman
ent

803

Persoana
care
raspunde
de
realizarea
masurii
10.
Conducer
ea unitatii
Lucrtori
Conducat
orul
locului de
munca
Medic de
medicina
muncii
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
t Comp
urmarir
e
incasari
venituri
Sef
Serviciu
Politie
comunit
ara
Agent
comunit
ar ,Sef
Serv
comunit
ar de
utilitati
publice,
Sofer
salubriz
are
Sofer
transpo
rt
gospod
aresc
Coordo
nator
activitat
e casa
de
cultura,
Referen
804

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
t
SPCLE
P,Inspe
ctor
Comp.
Alte
Activitati,R
eferent
SU,PM,
PSI ,Re
ferent
Asistent
a
sociala,
Consilie
r Comp
incasar
e
venituri,
autoriza
ri,Inspe
ctor
implem
ent.
proiect
fonduri
neramb
urs,Aud
itor
intern ,
Persoa
na
805

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
desemn
ata
transpo
rturi
rutiere
2.
Primar, Incendii ,
Dotarea
Instruire privind
Medic
provocate de cu
modul corect
scurtcircuite, echipame de utilizare a
autoaprinder nte de
echipamentelor
e materiale
munca
de munca
si substante certificate,
usor
omologate Instruire privind
inflamabile ,i ,
modul de
ncercarea
corespunz folosire a
de a salva
atoare
stingtoarelor.
bunuri ori
dpdv al
persoane ,
ssm si psi
etc.
Instruire de
Dotarea
contientizare
locurilor
a riscului.
de munca
cu
Instruire privind
mijloace si modul corect
echipame de interventie
nte de
in caz de
stingerea
situatii de
incendiilor urgenta,
potrivit
(incendii , etc.);
reglement
arilor
legale
Marcarea
cu placute
806

Contractar
ea
lucrarilor
de
verificare
a
instalatiilor
electrice
cu firme
abilitate
Depozitar
ea
materialel
or si
substantel
or usor
inflamabil
e (hartie,
carburanti
,.etc) in
spatii
amenajate
, bine
ventilate;
interzicere
a
fumatului
ori a

Dotarea cu
stingtoare
de incendiu
si exercitii
practice
privind
modul corect
de .
Verificarea
echipamente
lor de
stingere a
incendiilor
conform
prevederilor
legale

Imediat
Periodic
cu
caracter
perman
ent

Conducer
ea unitatii
Conducat
ori locuri
de
munca,co
mpartime
nte
Lucrtori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
avertizoar
ea
zonelor
periculase
3.

4.

Primar
Medic ,
Consili
er IT,
Sef
Serv
comunit
ar de
utilitati
publice,
Sef
echipa
salubriz
are
Coordo
nator
casa de
cultura,
Referen
t Comp
incasar
e
venituri,
autoriza
ri,
Primar
Inspector IT,

Curent
electric :
electrocutare
prin atingere
direct
(deteriorare
accidental
a izolaiilor
unor ci de
curent ,interv
entii
neautorizate
in panouri
electrice ,etc
.);

Dotarea
cu
echipame
nte de
munca
certificate,
omologate
,corespun
zatoare
dpdv al
ssm si psi
Verificare
a starii
tehnice a
conductori
lor
electrici ,e
tc., si
inlturarea
tuturor
celor
prezinta
defectiuni

Curent
Dotarea
electric :
cu
electrocutare echipame

focului
deschis in
aceste
locatii.

Instruire pentru
constientizarea
riscului.
Interzicerea
accesului n
instalaiile
electrice pentru
persoanele
neavizate
Informarea de
catre lucratori a
tuturor
neregulilor
constatate la
instalatii si
echipamente
electrice,etc.,lu
area masurilor
care se impun .

Verificare
a
periodica
si ori de
cate ori se
impune a
starii
tehnice a
instalatilor
si
echipame
ntelor
electrice
de catre
firme
abilitate,

Intreruperea
functionarii
instalatiilor,
echipamente
lor care
prezinta
defectiuni
;scoaterea
din uz;
Montare de
plcue
avertizoare
i de
interzicere ,
nchiderea
tablourilor

Imediat,
periodic,
caracter
perman
ent

Conducer
ea unitatii
Conducat
ori locuri
de
munca,co
mpartime
nte
Lucrator
desemnat
ssm
Lucrtori

Instruire pentru
concretizarea
riscului.

Verificare
a
periodica

Verificarea
periodica
starii tehnice

Imediat
i
periodic

Conducer
ea unitatii
Conducat

807

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
Referen prin atingere nte de
Afie ,
t comp
indirect
munca
autocolante
buget
(lipsa ori
certificate, "Nu atingei
contabil deteriorarea omologate firele electrice
Sef
circuitelor de ,corespun nici cele czute
serv fin legare la
zatoare
la pmnt",etc.
contabil instalaia de dpdv al
Informarea de
Asistent mpmntar ssm si psi catre lucratori a
medical e, - cabluri
Verificare tuturor
Refeelectrice
a
neregulilor
rent
deteriorate
mpmnt constatate la
resurse care trec
rilor sau
instalatii si
umane prin bli ,
a altor
echipamente
Referen tensiune de
legturi de electrice,etc.,lu
t Comp pas , etc.);
protecie
area masurilor
urmarir
electric.
care se impun .
e
incasari
venituri
Medic,
Asistent
medical
Sef
Serviciu
Politie
Comuni
tara
MN
salubriz
are,Cas
ier, Sef
Serv
comunit
808

a legaturii
utilajelor
la centura
de
impamant
are de
catre
unitati
abilitate
Emiterea
buletinelor
de
verificare

a
echipamente
lor ,
inlaturarea
celor
defecte ,etc.
INTERZICE
REA
IMPROVIZA
TIILOR
INDIFEREN
T DE
NATURA
ACESTORA!

cu
caracter
perman
ent

ori locuri
de
munca,co
mpartime
nte
Lucrtor

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
ar de
utilitati
publice,
Muncito
r
necalifi
cat
spatii
verzi ,
Sofer
transpo
rt
gospod
aresc ,I
ngrijitor
curateni
e , Sef
echipa
salubriz
are ,
Coordo
nator
casa de
cultuta
Functio
nar
arhiva,
Adminis
trator ,
Referen
t
SPCLE
P,Inspe
809

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
ctor
Comp.
Alte
Activitat
i,
Referen
t
SU,PM,
PSI,Ref
erent
Asistent
a
sociala,
Consilie
r,
Comp.i
ncasare
venituri,
autoriza
ri ,
Inspect
or
implem
ent.
proiect
fonduri
neramb
urs,Aud
itor
interen,
Persoa
na
desemn
810

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
ata
transpo
rturi
rutiere
5.
Primar, Admiterea
Dotarea
Instruirea de
Referen utilizarii unor cu
ctre eful
t
metode de
echipame locului de
SU,PM, lucru
nte de
munca nainte
PSI ,
necorespunz munca
de inceperea
Persoa atoare ,peric certificate, executarii
na
uloase ,.efec omologate lucrrilor .
desemn tuarii unor
, coInstruire privind
ata
operatii
respunzat consecintele
transpo neprevazute oare dpdv nerespectarii
rturi
prin sarcina
al ssm si
regulilor
rutiere
de munca
psi
specifice ,
ori a
aplicarii unor
aplicarii unor
metode
metode
necorespunzat
necorespunz
oaore ;
atoare ,etc.
Instruire de
constientizare
a
conducatorilor
locurilor/compa
rtimentelor de
munca privind
raspunderea
pe care o au
pe linie de ssm
si psi;
6.
Primar
Efectuarea
Dotarea
Instruire privind
Inspec- /admiterea
cu
modul corect

Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
echipame
ntelor de
munca
de catre
personal
autorizat
,

811

Intocmire
a unor
manuale
de
proceduri
privind
modul
corect de
exploatare
al
echipame
ntelor de
munca

Verificarea
periodica a
echipamente
lor de munca
de catre
personal de
specialitate ,
si instruit
corespunzat
or ; luarea
operativa de
masuri de
remediere a
defeciente
lor

Control si Instruire
autocontro lucratorilor

nainte
de
ncepere
a
lucrului,
de cate
ori este
nevoie.

Conducer
ea unitatii
Conducat
or loc de
munca
Lucrator
desemna
at ssm
Lucratori

Perman
ent

Conducer
ea unitatii

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
tor IT,
efectuarii de mijloace si de realizare a
Referen operatii
echipame sarcinii de
t comp
neprevazute nte de
munca ,
buget
prin sarcina
munca
asigurarea
contabil de munc ;
certificate, locului de
Referen
omologate munca la
t
Dotarea
plecarea
resurse
cu
acasa,etc.
umane
instalatii si Instruire de
mijloace
constientizare
de alarma a
si
conducatorilor
avertizare locurilor/compa
a locurilor rtimentelor de
de munca munca privind
(patrudere raspunderea
prin
pe care o au
efractie,et pe linie de ssm
c.) ;
si psi;
7.
Primar , Interventii
Dotarea
Instruire privind
Sef
neautorizate cu
modul corect
Serv
in tablouri ori instalatii ,e de realizare a
financia instalatii
chipament sarcinii de
r , Sef
electrice
e si
munca ,
Serv
(utilizarea
mijloace
asigurarea
comunit echipamente de de
locului la
ar de
lor electrice munca
plecarea
utilitati
si
corespunz acasa,etc.
publice, electronice , atoare
Instruire pentru
Referen etc. , cu
dpdv al
insusirea si
t
defectiuni,
ssm si psi respectarea
SU,PM, neverificate, Verificare prevederilor
PSI,Per etc.) ;
a
regulilor de
812

l privind
respectare
a regulilor
de ssm si
psi

Scoaterea
din uz a
echipame
ntelor
necorespu
nzatoare
dpdv al
ssm , psi
Control al
factorilor
de
raspunder
e privind
modul de

privnd
consecintele
executarii
de lucrari ,
operatii ,etc.,
neprevazute,
Interventii
neautorizate
in tablouri ori
instalatii
electrice ,fu
matul in
locuri
interzise ,
etc.) ;

Asigurarea
cu incuietori
a tuturor
tablourilor
electrice
Control si
autocontrol
privind
respectarea
regulilor de
ssm si psi
Afie,autocol
ante "Nu
atingei firele

Conducat
or loc de
munca
Lucrator
desemna
at ssm
Lucratori

Perman
ent

Conducer
ea unitatii
Conducat
or loc de
munca
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
soana
periodica
electrosecuritat
desemn
a starii
e
ata
tehnice a
transpo
echipame
rturi
ntelor de
rutiere
munca
8.

Sef
serv fin
contabil
Sef
birou
urbanis
m, Sef
Serviciu
Politie
cominit
ara ,
Agent
comunit
ar ,Sef
Serviciu
comunit
ar de
utilitati
publice,
Sofer
salubriz
are ,
Sofer
transpo
rt
gospod

Neadaptare
a vitezei la
condiiile de
trafic i la
starea
atmosferic,
manevre
nepermise
de legislaia
rutiera ,
neasigurare
a la
traversarea
pedestra ,e
tc.;

Dotarea
cu
mijloace
tehnice
certificate,
omologate
,etc.

Instruire privind
respectarea
reglementarilor
legale privind
circulatia pe
drumuri publice
si consecintele
nerespectarii
Instruire privind
constientizarea
respectarii
regulilor de
circulatie ,con
duita
preventiva
Prezentarea de
aspecte si
imagini din
evenimente
le rutiere

respectare
al regulilor
de ssm
si psi

Control
medical
si
psihologi
c
periodic
si ori de
cate ori
se
impune

813

Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
autovehic
olelor si
indeosebi
a
sistemelor
de
directie ,
franare,lu
mini si
semnaliza
re

electrice nici
cele czute
la
pmnt",Su
b
tensiune,etc
;
Control in
trafic privind
respectarea
regulilor de
circulatie de
catre
conducatorii
auto
Echiparea
autovehicolul
ui functie de
conditiile
meteo si de
anotimp
(cauciucuri
adecvate,
etc.)

In cadrul
instruiril
or de
ssm , cu
caracter
perman
ent

Conducer
ea
unitatii ,
Lucrator
desemnat
Conducat
or loc de
munca,
efi de
birou ,
comparti
mente,etc
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
aresc ,
Adminis
trator,
Inspect
or
Comp.
Alte
ActiVitati,
Referen
t
SU,PM,
PSI,Per
soana
desemn
ata
transpo
rturi
rutiere
9.
Sef
Nerespectar Dotarea cu Instruire
serv fin ea
EIP a
privind
contabil instruciuni
angajailor contientizare
,Sef
lor legale
si mijloace a riscurilor la
birou
i/sau
de
care se
urbanis interne
autoaparar expune prin
m
societii cu
e (sprayuri nerespectarea
privire la
iritant,lacri regulilor de
manipularea mogene ,et ssm ,
i
c.)care
abaterea de la
transportul
participa la traseu,etc.
valorilor
transportul
bneti (jaf,

de valori
814

Stabilirea
unor
proceduri
de lucru in
cazul
transportu
lui de
valori
,etc.
Stabilirea
unor
trasee

Incheierea
de contracte
cu firme de
paza si
protectie
privind
asigurarea
securitatii la
transportul
de valori ;
Asigurarea
pazei pe

sigure,

timpul

Imediat
Periodic
Perman
ent

Conducer
ea
unitatii ,
Lucrator
desemnat
Conducat
or loc de
munca,
Sefi
comparti
mente,
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
tlhrie).

10.

Inspector IT,
Referen
t comp
buget
contabil
Referen
t Comp
urmarir
e
incasari
venituri
Consilier
urbanis
m,
Inspector
urbanism
Consilie
r
IT,Refe
rent
SPCLE
P,Refer
ent
Asistent

Operatii ,
reguli ,
procedee
gresite ,
(ex:punerea
in functiune
a
echipamente
lor electrice
care prezinta
defectiuni ,.e
tc.)

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate,
omologate
,corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi

iluminate
pe timp de
noapte ,et
c..

Instruire
pentru
constientizare
a riscului.
Interzicerea
accesului n
instalaiile
electrice
pentru
persoanele
neavizate ;
Stabilirea unor
procedee
corecte de
lucru ;

815

transportului
de catre
Politia
comunitara ,
etc.
Control al
Verificarea
factorilor
periodica si
de
ori de cate
raspunder ori se
e privind
impune a
modul de
starii tehnice
indeplinire a instalatilor
al
electrice de
sarcinilor
catre firme
de munca, abilitate,
luarea
scoaterea
operativa
din uz a
a
celor
masurilor
necorespunz
care se
atoare ;
impun .
Verificarea
Intreruper starii tehnice
ea
a
functionari conductorilor
i
electrici ,etc.,
instalatiilor si inlturarea
care
tuturor celor
prezinta
uzati;
defectiuni Montare de
.
plcue
avertizoare
i de
interzicere ,

Imediat
i
periodic,
conform
prevede
rilor in
domeniu

Conducer
ea unitatii
Conducat
or loc de
munca
Lucrator
desemnat
ssm
Lucrtori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
a
sociala,
Consilie
r,
Comp,
incasar
e
venituri
,autoriz
ari,
Inspect
or
implem
ent.
proiect
fonduri
neramb
urs,Aud
itor
intern ,
11. Inspec- Absenta
Dotarea cu Instruire
tor IT,
unor operatii echipamen pentru
Referen ( ex:
te de
concretizarea
t comp
neverificarea munca
riscului. Afie
buget
,inainte de
certificate, "Nu atingei
contabil punerea sub omologate firele electrice
Referen tensiune a
,
nici cele
t
starii
corespunz czute la
resurse cordoanelor atoare
pmnt".
umane electrice ,pre dpdv al
Instruire
Referen lungitoare, a ssm si psi
privind modul
t Comp starii tehnice
corect de
urmarir a
relizare al

nchiderea
tablourilor,et
c.

Verificare
a
periodica
a legaturii
utilajelor
la centura
de
impamant
are de
catre
unitati
abilitate
Emiterea
816

Verificarea
periodica
starii tehnice
a
echipamente
lor ,
inlaturarea
celor
defecte ,sco
aterea din
uz,etc.
Intocmirea
unor

Imediat
i
periodic
cu
caracter
perman
ent

Conducer
ea unitatii
Conducat
ori loc de
munca
Lucrtor
desemnat
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
e
echipamente
sarcinii de
incasari lor de
munca
venituri, munca ,.etc.)
Consilie ;
r IT
Casier,
Ingrijitor
curateni
e,Coord
onator
activitat
e casa
de
cultura,
Referen
t
SPLCE
P,
Referen
t
SU,PM,
PSI,Ref
erent
Asistent
a
sociala,
Consilie
r Comp,
incasar
e
venituri,
autoriza
ri,

de
buletine
de
verificare
Verificare
a
obligatorie
a
echipame
ntelor
inainte de
punerea in
functiune
.

817

manuale de
proceduri
privind
modul corect
de
exploatare al
echipamente
lor de
munca,
INTERZICE
REA
IMPROVIZA
TIILOR ,indif
erent de
natura
acestora

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
Inspect
or
implem
ent.
proiect
fonduri
neramb
urs,Aud
itor
intern,
12. Inspec- Interventii
Dotarea cu Efectuarea
tor IT,
neautorizate echipamen instruirii
Referen in tablouri ori te de
S.S.M.
t comp
instalatii
munca
Delimitarea
buget
electrice
certificate , clar a
contabil (utilizarea
omologate competenelor
Sef
echipamente ,etc.
n cazul
birou
lor electrice Verificarea defeciunilor
urbanis si
periodica a echipamentem,
electronice , stariii
lor.
Bibliote etc. , cu
tehnice a
car, Sef defectiuni,
echipamen
Serviciu neverificate, telor de
Politie
etc.) ;
munca si in
Comuni
special a
tara ,
celor
Agent
electrice
comunit
Inchiderea
ar
./incuierea
tablourilor
electrice

818

Control si
autocontro
l privind
respectare
a regulilor
de ssm si
psi
Refacerea
i
completar
ea fielor
de post la
timpul
prezent i
cu
interdiciile
postului.

Control si
autocontrol
privind
respectarea
regulilor de
ssm si psi
Delimitarea
clar a
competene
lor n cazul
defeciunilor
echipamente
-lor.

Perman
ent

Conducer
ea unitatii
Conducat
ori loc de
munca
Lucrator
desemnat
ssm
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
13. Sef
Executarea
Dotarea cu Instruirea de
Serv
de operatii
echipamen ctre eful
financia sau
te de
locului de
r
interventii in munca
munca nainte
contabil afara fisei
certificate, de inceperea
,Refere postului sau omologate executarii
nt RU;
dispozitiilor
,
lucrrilor
Referen primite
corespunz privind modul
t
(ex :indepart atoare
corect ,
urmarir area
dpdv al
nepericulos de
e
carcaselor
ssm si psi
executare al
incasar de protectie
sarcinilor de
e
la
munca ,de
venituri calculator ,n
exploatare a
,
eprezentare
echipamente
Consilie a la
lor ,etc.
r urbainstruirile de
nism
ssm si
Inspec- psi,etc.) ;
tor
urbanism ,
Asistent
medical
,Casier
,Admini
strator ,
Referen
t
SPCLE
P,Refer
ent
Asistent
819

Intocmirea
unor
manuale
de
proceduri
privind
modul
corect de
exploatare
al
echipame
ntelor de
munca ,et
c.

Dotarea cu
placute si
afise de
securitate,
de avertizare
si de
interzicere,

nainte
de
ncepere
a
lucrului,
de cte
ori este
nevoie.
Periodic
, cu
ocazia
instructa
jelor de
ssm

Conducer
ea unitatii
Conducat
or loc de
munca
Lucrator
desemnat
Lucratori

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
a
sociala,
Consilie
r
Comp.i
ncasare
venituri
,
autoriza
ri,
Inspect
or
implem
ent.
proiect
fonduri
neramb
urs ,Au
ditor
intern
14. Consilie Proiectare
Dotarea cu Instruire
r
de obiecte
mijloace si privind modul
urbanis ori particule
echipamen corect de
m
de materiale te de
deplasare /
in timpul
munca
actionare in
activitatilor
corespunz santier ,
desfasurate
atoare
puncte de
pe
dpdv al
lucru ,etc.Instr
santier ,( tur ssm ,
uire privind
nare beton , certificate , respectarea
tencuire ,
omologate prevederilor
gaurire ,etc.)
legale privind
; eveniment
circulatia pe

Respectar
ea
traseelor
de
deplasare
in timpul
controlului
in santier
Respectar
ea zonelor
de
protectie,
etc.
820

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor de munca
de catre
personal
autorizat

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at
Conduc
atorul
locului
de
munca
Diriginte
de

Imediat ,
periodic ,
cu
caracter
permanent

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
rutier ,etc.
drumurile
publice

15.

Consilie
r
urbanis
m
Inspect
or
urbanis
m,
Muncito
r
necalifi
cat
spatii
verzi ,

Organe de
masina in
miscare :
prindere,
lovire ,
stivire , etc.,
in timpul
actiunilor
efectuate in
santier ,
analize ,con
trol ,etc.,inter
ventia in
timpul
functionarii ,
etc.

Utilizarea
de
echipamen
te
omologate
,certificate
Verificarea
functionabil
ittii
sculelor, a
existentei
aprtorilor
,a
aspectului
pietrelor
abrazive,et
c.;

santier

Instruire
periodic
privind modul
corect de
utilizare a
echipamente
lor de munca .
Dotarea cu
EIP
corespunzator
sarcinii de
munca ;
Instruire
privind
mentinerea
EIP cu nasturii
incheiati ,etc.

Inlocuirea,
scoaterea
din uz a
sculelor de
mana si a
echipamen
te
lor defecte,
degradate,
fara
821

Verificare
a
periodica
a stari
tehnice a
echipame
ntelor ,
interzicere
a
improvizat
iilor
indiferent
de natura
acestora .
Verificare
a starii
dispozitive
lor de
protectie
peste
organele
de masina
in miscare

Intocmirea
unui grafic
de verificare
reparatii a
echipamente
lor de
munca de
catre
societati
abilitate .
Control din
partea
factorilor de
raspundere
privind
modul de
respectare a
regulilor
ssm

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at SSM
Conduc
atorul
locului
de
munca
Lucratori

nainte de
nceperea
lucrrilor.
Periodic
Permanent

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
aparatori ,
etc.

16.

Consilie
r
urbanis
m
Inspect
or
urbanis
m

Absenta
unor operatii
( ex:
neechipare
cu
echipamentu
l de protectie
specific
activitatii in
santiere
casca de
protectie ) ,e
tc

17.

Consilie
r
urbanis
m
Inspect
or
urbanis
m

Deplasri,
staionri n
zone
periculoase
, pe cile
de transport
auto , zonele
de protectie
al cladirilor
in
constructie ,
margine
santuri,etc.

Dotarea cu
echipamen
te de
munca si
de
protectie
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi
.
Dotarea cu
echipamen
te tehnice
certificate ,
omologate
Dotarea cu
echipamen
t de
protectie
corespunz
ator sarcini
de munca

Instruire
pentru
concretizarea
riscului. Afie
"Nu atingei
firele electrice
nici cele
czute la
pmnt".

Instruirea
personalului
propriu , al
vizitatorilor ,
colaboratorilor privind
modul corect
de actiune
/deplasare in
santier .

Control
medical
si
psihologi
c;
Aviz
medical
pentru
lucru la
inaltime

822

Verificare
a
echipame
ntelor de
munca si
de
protectie
inainte de
inceperea
lucrului ;

Verificarea
periodica
starii tehnice
a
echipamente
lor ,
inlaturarea
celor
defecte ,etc

Conduc
erea
unitatii
Conduc
atori loc
de
munca
Lucrtor
desemnat

Imediat i
periodic
cu
caracter
permane
nt

Control
din partea
factorilor
de
raspunder
e privind
modul de
respectare
a regulilor
ssm

Ingradirea
zonelor
periculoase,
montarea de
placute de
avertizare si
interzicere in
zonele
periculoase
Marcarea
cailor de
acces

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at
Conduc
ator loc
de
munca
Diriginte
de
santier

Periodic ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
18.
Consilie Caderea de
Dotarea cu Instruire
r
la inaltime
echipamen privind
urbanis prin
te de
constientizare
m
alunecare,
munca
a riscului si
Inspect dezechilbrar certificate , urmarile
or
e ( de pe
omologate, nerespectarii
urbanis trepte scara, etc
regulilor de
m
platforme
ssm si psi
Muncito acces, in
Intocmirea
r
timpul
unor proceduri
necalifi activitatii de
de lucru si
cat
teren , etc.) ;
instruirea
salubriz
personalului
are
privind modul
corect de
aplicare
19.

Medic , Microbi i
Asistent microorganis
medical me n aer
sau in
contact ;

Dotarea cu
materiale
instrument
ar medical
corespunz
ator
Respectare
a
instructiunil
or privind
securitatea
si igiena
muncii

Instruire de
contientizare
a riscului
privind
nerespectarea
regulilor de
igiena si ssm
si a urmarilor
acestora.

Aviz
medical
pentru
personal
ul care
lucreaza
la
inaltime
Control
medical
la
angajare
, periodic
si ori de
cate ori
se
impune

Respectar
ea
semnificati
ei
indicatoar
elor de
securitate
din
santier ,et
c.
Verificare
a
periodica
a
echipame
ntelor de
munca

Acoperirea
/ingradirea
locurilor
periculoase ,
Marcarea
locurilor
periculoase
cu placute
de avertizare
si de
interzicere
Asigurarea
iluminatului
corespunzat
or pe timpul
noptii,etc.

Conduc
erea
unitatii

Respecta
rea
prevederi
lor legale
in vigoare
privind
controlul
medical
periodic

Control
medical
periodic si
ori de cate
ori se
impune ,
vaccinare
a
preventive
a
personalul
ui
medical ,e
tc.

Respectarea
regulilor de
igiena
personala si
colectiva ,

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrtor
desemn
at SSM

823

Lucrator
desemn
at

Imediat ,
Periodic,
cu
caracater
permnent

Conduc
ator loc
de
munca
Diriginte
de
santier

Imediat
Periodic
Caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
20. Medic
Neutilizarea Acordarea Instruire
EIP si a
i purtarea pentru
celorlalte
EIP
purtarea EIP.
mijloace de
conform
protecie din cerinelor
Instruire
dotare
reale ale
pentru
(centura de
sarcinii de
concretizarea
siguranta la
munc.
riscului.
deplasarea
cu
automobilul ,
etc.);
21. Asistent Prezentarea Verificarea
Efectuarea
medical la locul de
starii fizice instructajelor
munca sub
a
SSM conform
influena
personalul instruciunilor
alcoolului,
ui la
proprii.
medicament inceperea
elor sau ntr- activitatii
Contientizare
un stadiu
zilnice si
a riscului i
avansat de
interzicere stabilirea de
oboseal,etc a la lucru a msuri
personalul mpreun cu
ui care
angajatul.
prezinta
semne de
oboseala ,
etc.
22.
Bibliote Materiale
Dotarea cu Instruirea
car
inflamabile
mijloace si personalului
(hartie ,etc.) echipamen privind
aflate in
te de
riscurile la
mediul de
stingerea a care se

Control
medical
la
angajare
si
periodic

824

Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
EIP ,
asigurarea
intretinerii,
curatirii
acestuia;

Verificri prin
sondaj
privind
purtarea EIP

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrtor
desemn
at ssm
Medic

Imediat i
periodic
cu
caracter
permane
nt

Verificare
a starii
personalul
ui la
prezentar
ea la locul
de
munca ,
interzicere
a
accesului
persoanel
or inapte

Consum de
medicament
e sub stricta
indrumare a
medicului de
medicina
muncii ,etc.

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at
SSM

Permane
nt

Control al
factorilor
de
raspundere vizand

Verificarea
periodica a
instalatiilor
electrice si
de incalzire

Asistent
medical
Conduc
ator loc
munca
Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn

In cadrul
instruirilor
de ssm ,
cu
caracter

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
munca ;
incendiilor
expune prin
portivit
nerespec
reglemetari tarea regulilor
lor psi in
de ssm si psi
vigoare
Instruire
privind modul
corect
de interventie
in caz de
incendiu ,etc.

23.

Bibliote
car,
Functio
nar
arhiva

Neinsusirea
ori insusirea
superficiala
a sarcinilor
de munca , a
regulilor si
instructiunilo
r de ssm si
psi

Dotarea si
utilizarea
de echipa
mente
tehnice
omologate
,etc.

Instruire
pentru
cunoasterea
modului corect
de utilizare a
aparaturii din
dotare

Control
medical
la
angajare
si
periodic

825

respectare
a regulior
de ssm si
psi ,luarea
de masuri;
Organizar
ea apararii
impotriva
incendiilor
pe locuri
de munca
conform
reglement
ari legale
in vigoare
(Legea
307/2006,
Ordin
163/2007,
etc.)
Organizar
ea apararii
impotriva
incendiilor
pe locuri
de munca
si
instruirea
personalul
ui privind
modul
corect de
actiune in

de catre
unitati
specializate ,
Suprave
gherea
atenta a
cititorilor pe
toata
perioada cat
se afla in
biblioteca,
sali de
lectura,etc.

at SSM ,
Conduc
ator loc
de munc
a

Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul corect
de realizare
al sarcinilor
de
munca ,de
insusire a
instructiunilo
r si regulilor
de ssm si psi

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at SSM
Conduc
ator loc
de
munca
Lucratori

permane
nt

Bibliotec
ar

Imediat
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
caz de
situatii de
urgenta ,e
tc.
24.

Bibliote
car,Fun
ctionar
arhiva

Folosirea
prizelor,
prelungitoar
elor si
aparaturii
electrice din
dotare fara
impamantar
e ori care
prezinta
defectiuni ;

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca
corespunz
atoare
dpdv al
ssm

Instruire
pentru
constientizare
a riscului la
care se
expune prin
nerespectarea
regulilor de
ssm.

25.

Sef
Serviciu
Politie
comunu
itara ,
Agent
comunit
ar

Violenta
publica
(agresiune
verbal,
fizic
sau
propuneri
indecente,et
c.) n timpul
misunilor de
patrulare,
interventii in
stingerea
unor
conflicte ,pri

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca
corespunz
atoare
dpdv al
ssm
.

Instruire
privind
respectarea
modul corect
de
desfasurarea
activitatii ,
exercitii
practice ,
demonsntrativ
e privind
autoapararea ,
etc.

Control
medical
la
angajare
a si
periodic

826

Verificare
a
permanen
-ta a starii
tehnice a
aparaturii
electrice
din
dotare ;
scoaterea
din uz a
celor care
prezinta
defectiuni
Verificare
a starii
tehnice a
echipame
ntelor din
dotare si
inlocuirea
celor cu
defectiuni
,etc

Incheierea
de contracte
de service
cu firme
autorizate si
verificarea
periodica a
echipamente
lor electrice

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at
Conduc
ator loc
de
munca
Lucratori
,

Imediat,
Periodic ,
Permane
nt

Intocmirea
unor
manuale de
proceduri
privind
modul de
actionare in
diferite
situatii
Revizuirea
protocoalelor de
colaborare
cu celelate

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
sesemn
at , Sef
Serviciu
Politie
Comunit
ara
Agenti

Periodic ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
nderea unor
faptuitori ,etc
.,atac
terorist,etc.;

forte de
siguranta si
ordine
publica

26.

Sef
Serviciu
Politie
comunu
itara ,
Agent
comunit
ar

Raniri
datorita unor
obiecte
taioase,
inepatoare,
(aplanarea
unor stari
conflictuale ,
activitati de
salvare
persoane
sau
bunuri ,etc.);

Dotarea
personalul
ui cu
echipamen
te de
protectie si
mijloace de
autoaparar
e

Instruire
pentru
concretizarea
riscurilor la
care se
expune prin
nerespectarea
modului corect
de indeplinire
al sarcinilor de
munca

Control
medical
la
angajare
a si
periodic

27.

Sef
Serviciu
Politie
comunu
itara ,
Agent
comunit
ar,Refe

Animale ori
insecte
periculoase
(caini
,
sobolani,vies
pi,etc.) , in
timpul
activitatii in

Dotarea
personalul
ui cu
echipamen
te de
protectie si
mijloace de
autoaparar

Instruire
privind modul
de actiune in
situatia cand
este atacat de
unul sau mai
multi caini ,
viespii ,etc.

Control
medica la
angajare
, periodic
si ori de
cate ori
se
impune
827

Luarea
masurilor
legale
care se
impun
privind
cainii fara
stapan,etc

Efectuarea
de exercitii
practice,
demonstrative , in
colaborare si
cu celelalte
forte de
ordine
publica
privind
modul de
actiune in
diferite
situatii ,(stari
conflictuale ,
salvare de
bunuri ,
persoane ,et
c.)
Deplasarea
in teren in
echipe
deminim
doua
persoane,etc

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at ,
Medic
de
medicin
a
muncii ,
Sef
serviciu
Agenti

In cadrul
instruirilor
periodice
, cu
caracter
permane
nt

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at ,
Medic
de

Permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
rent
teren;
e
Asistent
(bastoane
a
de
sociala,
cauciuc ,
sprayuri
iritant
lacrimogen
e ,etc.)
28.
Muncito Rabufnirea
Dotarea cu Instruirea
r fochist cazanului
mijloace si personalului
(intoarecere echipamen privind modul
flacar) te de
corect de
arsuri pe
munca
exploatare/
fata,
corespunz utilizare a
membrele
atoare
echipamente
superioare , dpdv al
lor de munca
etc.;
ssm
si consecintele
nerespectarii
regulilor de
ssm si psi
29.

Muncito
r fochist
Muncito
r
necalifi
cat
salubriz
are ,Mu
ncitor
necalifi
cat

Deplasari
ale
mijloacelor
de
transport
prindere ,
lovire ,
strivire
patrunderea
/stationarea
in zona de

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca
corespunz
atoare
dpdv al
ssm

Instruire
privind modul
corect de
executare al
sarcinii de
munca
(incarcare
manuala ,etc.)
Prezentarea
de aspecte cu
urmarile
828

medicin
a
muncii ,
Sef
serviciu
Agenti
Afisarea
de
placute ,
autocolant
e de
interzicere
a
aceesului
personalul
ui
neautoriza
t in
centrala
termica ;
Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
autovehic
olelor si
indeosebi
a
sistemelor
de

Verificarea
periodica a
echipamente
lor tehnice
(cazan,echip
amente
anexa,etc.)
de catre
personal
calificat ,
autorizat si
instruit
pentru astfel
de lucrari
Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul de
respectare al
prevederilor
instructiunilor si
regulilor de
ssm si psi

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at
Seful
locului
de
munca
Muncitor
fochist

Periodic
cu
caracter
peraman
ent

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at
Conduc
atorul
locului
de
munca

Imediat ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
spatii
protectie ori
/consecintele
verzi
pe directia
nerespectarii
de
regulilor de
deplasare ,et
ssm si psi
c., in afara
asupra
razei de
sanatatii
vizibilitate a
lucratorilor
conducatorul
ui auto ,etc.
30.

Muncito Proiectare
r fochist de corpuri
sau
particole
de la
operatiile de
taiere ,
gaurire ,
polizare ,
alimentare
cazan ,etc.

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi
Afisa rea
de placute
avertizoare
si de
interzicere

directie ,
franare,
lumini si
semnaliza
re

Instruire
privind modul
corect de
utilizare a
echipamente
lor de munca
si a
importantei
aparatorilor de
protectie
Instruire de
constientiza
re a riscului.

829

. Se vor
verifica
periodic
echipame
nte
le de
munca si
de
protectie
si se vor
remedia
toate
deficiente
le
constatate
, se vor
inlocui
cele uzate

Efectuarea
de exercitii
practice,de
mostrative
privind
modul corect
de
executare a
sarcinii de
munca
Se vor
completa
instructiunile
de ssm la
achizitionare
a de
echipamente
noi ,etc
Se va
efectua
reinstruirea
personalului

Medic
de
medicin
a muncii
Lucratori

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at ssm
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrtori

Imediat
Periodic
Permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
31.
Muncito Flacari ,
Dotarea cu Instruire
r fochist flame de la echipamen pentru
sudarea
te de
constientizare
/taierea
munca
a riscului.
electrica
certificate, Interzicerea
(haftuire ,etc omologate accesului n
.) ;
,
instalaiile
corespunz electrice
atoare
pentru
dpdv al
persoanele
ssm si psi
neavizate ;
Verificarea Montare de
starii
plcue
tehnice a
avertizoare i
conductoril de
or si
interzicere ,nc
cablurilor
hiderea
electrice ,et tablourilor.
c., si
inlturarea
tuturor
celor
prezinta
urme de
intepaturi,
etc.
32.

Muncito Exploatarea
r
de
fochist, echipamente
tehnice
necertificate
dpdv al

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
omologate,
certificate

Instruirea
personalului
privind modul
corect de
utilizare al
echipamente830

Dotarea
lucratorilor
cu
echipame
nt
individual
de
protectie
adecvat
sarcinii
reale de
munca
Control al
factorilor
de
raspunder
e privind
corecta
utilizare a
echipame
nte
lor de
munca si
de
protectie

Verificarea
periodica si
ori de cate
ori se
impune a
starii tehnice
a
echipamente
lor electrice ,
legare la
centura de
impamantare
,etc.,de
catre firme
abilitate,
Intreruperea
functionarii
instalatii care
prezinta
defectiuni

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrator
desemn
at ssm
Lucrtori

Imediat i
periodic,
conform
prevederil
or in
domeniu

Verificare
a
echipame
nte
lor sub
regim

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor inainte de

Conduc
erea
unitatii
Conduc
atori loc
de

Periodic ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
securitatii si in buna
lor de munca
sanatatii in
stare de
munca , cu
functionare
termenul de
, dotarea
verificare
cu
ISCIR
echipamen
expirat ,defe t individual
cte ori cu
de
improvizatii , protectie
neverificarea adecvat
acestora
sarcinii
inainte de
reale de
punerea in
munca
functiune,
etc
33.

Muncit.
fochist
Muncito
r
necalifi
cat
salubriz
are,Mu
ncit.nec
alificat
spatii
verzi ,In
grijitor
curateni
e

Executarea /
admiterea
executarii
unor sarcini
de munca
pentru care
nu a fost
instruit
/echipat
corespunzat
or , etc.;

Dotarea
personalul
ui cu
echipamen
te de
munca si
de
protectie
corespunz
atoare

Instruirea
personalului
privind modul
corect de
realizarea al
sarcinilor de
munca si de
utilizare al EIP

831

ISCIR
conform
reglement
ari
ATENTIE
: NU SE
VOR
PUNE IN
FUNCTIU
NE
ECHIPAM
ENTELE
SUB
PRESIUN
E FARA
AVIZ
ISCIR !
Se vor lua
masuri de
interzicere
a utilizarii
echipame
ntului de
protectie
in alte
scopuri
decat cel
pentru
care a fost
dotat

punerea in
functiune ;s
coaterea din
uz a celor
necorespunz
atoare,
inlocuirea
acestora

munca
Lucrtor
desemn
at ssm
Lucratori

Control/
autocontrol
al factorilor
de
raspundere
privind
insusirea si
respectarea
regulilor de
ssm , igiena
si psi

Conduc
erea
unitatii
Conduc
atori loc
de
munca
Lucrtor
desemn
at ssm
Lucratori

Zilnic ,la
inceperea
activitatii ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
34.
Muncito Sucesiunea
Dotarea cu Instruire
r fochist gresita a
echipamen privind modul
operatiilor
te de
corect de
la punerea in munca
punere in
functiune a
certificate , functiune a
centralei
omologate centralei
etc.,(suprain , in buna
termice
calzire
stare de
cazan,etc.) ; functionare

35.

Muncito Efectuarea
r fochist unor
operatii ,
comenzi ,
manevre ,etc
.in timpul
exploatarii
centralei
(inchiderea
/deschiderea
unor trasee ,
alimentarea
cu
combustibil,
etc.) , fara
respectarea
regulilor de
ssm si psi ;

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi

Respectar
ea
proceduril
or de
punere in
functiune
si de
exploatare
a
instalatiilor
si
echipame
ntelor
Instruirea de
Control
Control al
ctre eful
medica la factorilor
locului de
angajare de
munca nainte si
raspunder
de punerea in periodic , e privind
functiune a
Control al modul
centralei
starii
corect de
privind modul
lucratorilo realizare a
corect ,
r la
sarcinilor
nepericulos de prezentar de munca
executare al
ea la
Verificare
sarcinii de
locul de
a
munca
munca,
periodica
Interzicerea
etc;
a starii
accesului
tehnice a
persoanelor
echipame
straine in
ntelor de
centrala
munca ,re
termica
medierea
operativa
832

Verificarea
instalatiei de
incalzire(caz
an,
echipament
de
supravegher
e
flacara,etc.)
inainte de
punerea in
functiune

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrator
desemn
at
Muncitor
fochist

Periodic ,
la
punerea
in
functiune
, cu
caracter
permane
nt

Stabilirea
unor metode
de lucru
nepericuloase si
prelucrarea
acestora in
cadrul
instruirilor de
ssm

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrator
desemn
at
Muncitor
fochist

nainte de
nceperea
lucrului,
de cte
ori este
nevoie ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
a
deficientel
or
36.

37.

Muncito
r fochist
Muncito
r
necalifi
cat
salubriz
are,Mu
ncitor
necalifi
cat
spatii
verzi ,
Ingrijitor
curateni
e

Efectuare de
operatii
neprevazute
prin sarcina
de munca deplasari ,
stationari in
zone
periculoase
(in fata
cazanului ,et
c.) ,
interventii
neautorizate
in tablouri
electrice
parasirea
locului de
munca , ,con
sum de
bauturi
alcoolice ,etc
.
Muncito Proiectare
r
de corpuri
necalifi sau
cat
particole(in
salubriz timpul

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi

Efectuarea
instruirii
S.S.M. cu
prezentarea
de aspecte
negative din
diferite
sectoare de
activitate
similare ,etc.

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate,

Instruire
pentru
constientizare
a riscului.
Interzicerea

Dotarea
cu
echipame
nt de
protectie
833

Delimitare
a clar a
competen
elor n
cazul
defeciunil
or
echipame
ntelor.
Interzicere
a
accesului
la local de
munca a
persoanel
or inapte

Autocontrol
privind
respectarea
regulilor de
ssm si psi
Refacerea i
completarea
fielor de
post la
timpul
prezent i cu
interdiciile
postului.

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrator
desem
nat
Muncitor
fochist
Muncitor
i
necalific
ati
salubriz
are ,etc.

Periodic ,
in cadrul
instruirilor
ssm , cu
caracter
permane
nt

Urmrirea
gradului
de uzur
al
sculelor ,e

Verificarea
periodica si
ori de cate
ori se
impune a

Conducerea
unitatii
Conduc
ator loc

Imediat i
periodic,
conform
prevederil
or in

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
are ,Sof incarcarii
omologate accesului si
er
manuale a
,
exploatarea
salubriz gunoiului ) corespunz echipamenteare ,
datorita
atoare
lor de munca
Muncito conditiilor
dpdv al
de catre
r
meteo ,vant
ssm si psi
persoane
necalifi ,eveniment
neinstruite ,etc
cat
rutier ,
.
spatii
lucrari de
verzi ,S intretinere
ofer
ale
transpo echipamente
rt
lor,etc.,cosit
gospod ul ierbii,etc.
aresc ,I
nspecto
r
Comp.
Alte
Activitat
i
38. Muncito Exploatarea Dotarea cu Instruirea
r
de
echipamen personalului
necalifi echipamente te de
privind modul
cat
tehnice
munca
corect de
salubriz necertificate omologate, utilizare al
are ,
dpdv al
certificate
echipamenteMuncito securitatii si in buna
lor de munca
r
sanatatii in
stare de
necalifi munca ,
functionare
cat
defecte ori
, dotarea
spatii
cu
cu
verzi ,S improvizatii , echipamen

adecvat
sarcinii
reale de
munca
,
Pastrarea
unei
distante
adecvate
la lucrul
in
echipa ,et
c.

834

tc., i
echipame
ntului
individual
de
protectie,
nlocuirea
imediat a
acestora
n
momentul
n care se
constat
c nivelul
uzurii
depete
limita
admisibil
;

starii tehnice
a instalatilor
si
echipamente
lor de catre
firme
abilitate,
Intreruperea
functionarii
instalatiilor
care prezinta
defectiuni .

de
domeniu
munca
Lucrator
desemn
at ssm
Lucrtori

Control,au
tocontrol
al
factorilor
de
raspunder
e privind
modul de
respectare
al regulilor
si
instructiun

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor ;scoatere
a din uz a
celor
necorespunz
atoare,
inlocuirea
acestora ,etc

Conduc
erea
unitatii
Conduc
atori loc
de
munca
Lucrtor
desemn
at ssm
Lucratori

Periodic ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
ofer
etc.;
t individual
transpo
de
rt
protectie
gospod
adecvat
resc,
sarcinii
Referen
reale de
t
munca
SU,PM,
PSI,Per
soana
desemn
ata
transpo
rturi
rutiere
39. Muncito Deplasari
Dotarea cu Instruirea de
r
/stationari in echipamen ctre eful
necalifi zone
te de
locului de
cat
periculoase
munca
munca nainte
salubriz (in afara
certificate, de inceperea
are ,
razei de
omologate executarii
Muncito vizibilitate a
corespunz lucrrilor
r
conducatorul atoare
privind modul
necalifi ui auto ,etc.) dpdv al
corect ,
cat
ssm si psi
nepericulos de
spatii
executare al
verzi
sarcinilor de
munca
Instruirea
conducatorilor
mijloacelor de
transport
privind
835

ilor de
ssm si
psi ,

Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
rutiere

Control al
factorilor
de
raspundere privind
modul
corect de
realizare a
sarcinilor
de munca

Stabilirea
unor metode
de lucru
nepericuloase si
prelucrarea
acestora in
cadrul
instruirilor de
ssm
Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor de
munca ,reme
dierea

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca
Lucrator
desemn
at
Lucratori

nainte de
nceperea
lucrului,
de cte
ori este
nevoie ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
asigurarea
inainte de
punerea in
miscare a
vehicolului
40. Muncito Efectuarea
Dotarea cu Instruirea
r
unor
echipamen muncitorilor de
necalifi operatii ,
te de
la salubrizare
cat
comenzi ,
munca
sa nu dea
salubriz manevre ,etc certificate, comanda
are
.in timpul
omologate conducatorului
activitatii
,corespunz mijlocului de
(ex:comanda atoare
transport
deplasarea , dpdv al
decat dupa o
bascularea
ssm si psi
prealabila
mijlocului de
asigurare .
transport ,et
Instruirea
c.) , fara
conducatorilor
respectarea
privind
regulilor de
obligatia de a
ssm si psi ;
se asigura
inainte de a
manevra
utilajul
41. Casier, Nerespectar Dotarea cu Instruire
Adminis ea
mijloace de pentru
trator ,
programului transport in contientizare
de lucru ,a
buna stare a riscului.
traseului de de
deplasare ori functionare Insusirea si
a masurilor
Asigurarea respectarea
care se
supravegh prevederilor
impun la
erii
IPSSM.
836

operativa a
deficientelor

Dotarea
echipamente
lor de munca
basculante
cu dispozitiv
de
semnalizare
in caz de
patrundere a
unor parti din
utilaj in zona
de influienta
a liniilor
electrice
aeriene

Dotarea
cu
echipame
nte si
mijloace
de
aparare
(sprayuri
iritantant

Incheierea
de contracte
cu firme
specializate
de paza si
protectie
Asigurarea
securitatii
transportului

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca

Perodic ,
in cadrul
instruirilor
ssm , cu
caracter
permane
nt

Lucrator
desem
nat ssm
Lucratori
Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
rutiere
Conduc Permane
torul
nt
unitatii
Sef
serviciu
Seful
locului
de
munca

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
transportul
efectuari
valorilor
transportul
(agresiuni in ui de valori
scopul
pe toata
jafului ) ;
durata
acestuia
42.

Sofer
salubriz
are ,
Sofer
transpo
rt
gospod
aresc

Autoblocare
a funcionrii
mecanismul
ui de direcie
sau a
sistemului
de frnare n
mers ;

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca
certificate ,
omologate
, in buna
stare de
functionare

Instruire
privind
consecintele
nerespectarii
regulilor de
ssm si psi
Raportarea
imediat a
tuturor
defeciunilor
semnalate sau
a suspiciunii
asupra
modului de
funcionare la
mecanismele
i sistemele
mijloacelor de
transport,
controlul strii
tehnice la
plecarea n
curs ;

837

lacrimoge
ne,etc.)

de catre
Serviciul de
politie
comunitara,
etc

Lucrtor
desemn
at SSM

Executare
a reviziilor
tehnice la
termenele
stabilite
de
legislaia
n vigoare
i de
celelalte
norme
privind
circulatia
pe
drumurile
publice(R
NTR ,
etc.)

Incheierea
de contracte
de service
pentru
utilajele din
dotare cu
societati
autorizate

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at
Sef
serviciu
Conduc
ator loc
de
munca
Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
rutiere
oferi

Imediat
Periodic
Permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
43. Sofer
Umflarea
Dotarea
Instruire
salubriz anvelopelor
cu
privind
are
fara
dispozitive consecinte
utilizarea
de
le
dispozitivelor protectie la nerespectarii
de
umflarea
regulilor de
protectie) ,
pneurilor
ssm
asezarea
incorecta a
cricului ,etc.
;
44.

Sofer
salubriz
are

Curent
electric :elec
trocutare
prin atingere
indirect:
ptrundere a
unor poriuni
de utilaj n
zona de
influen a
LEA ,
atingerea
unor
suprafee
metalice
aflate
accidental
sub
tensiune ,det
eriorarea

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate ,
omologate
, in bun
stare de
functionare

Autocontr
ol privind
respectar
ea
regulilor
de ssm

Instruire
privind
pericolul pe
care il prezinta
curentul
electric

838

Dotarea
cu
dispozitive
pentru
controlul
presiunii
in
pneuri ,.et
c.

Inlocuirea
anvelopelor
la uzarea
normala a
acesteia ,

Conduc
erea
unitatii
Lucrator
desemn
at ;
Sef
serviciu
Conduc
ator loc
de
munca
Sofer
Dotarea
Verificarea
Conduc
autobascu periodica si
erea
lantei cu
ori de cate
unitatii ,
sistem de ori se
Lucrator
avertizare impune a
desemn
a
starii
at
patrunderii izolatiilor de Sef
sub
protectie
serviciu
influienta
Verificarea
Conduc
liniei
echipamente ator loc
electrice
lor de munca de
aeriene,
inainte de
munca
etc.
inceperea
Sofer
lucrului ,scoa
terea din uz
a celor
necorespun
zatoare

Permane
nt

Imediat i
periodic
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
circuitelor de
legare la
instalaia de
mpmntar
e, aparitia
tensiunii de
pas ,etc. ;
45.

Sofer
salubriz
are ,Sof
er
transpo
rt
gospod
aresc

Exploatarea
de
echipamente
tehnice
necertificate
dpdv al
securitatii si
sanatatii in
munca;
neverificarea
acestora
inainte de
punerea in
functiune
etc.

Dotarea cu
mijloace
tehnice
certificate,
omologate
etc.

Instruire
privind
respectarea
reglementarilo
r legale privind
circulatia pe
drumuri
publice si
consecintele
nerespectarii

46.

Sofer
salubriz
are ,
Sofer
transpo

Conducerea
sub influena
buturilor
alcoolice, a
unor

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca

Instruirea
personalului
privind modul
corect de
realizare al
839

Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
autovehic
olelor si
indeosebi
a
sistemelor
de
directie ,
franare
lumini si
semnaliza
re inainte
de
punerea
in
functiune
Interzicere
a la
munca a
persoanel
or care nu

Control al
factorilor de
raspundere
privind
respectarea
regulilor de
ssm si psi
Echiparea
autovehicolul
ui functie de
conditiile
meteo si de
anotimp
(cauciucuri
adecvate,
etc.)

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at
ssm,
Sef
serviciu
Sofer
Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
rutiere

In cadrul
instruirilor
de ssm ,
cu
caracter
permane
nt

Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul de

Conduc
erea
unitatii,

In cadrul
instruirilor
periodice
, cu
caracater

Sef

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
rt
medicament certificate , sarcinilor de
gospod e sau ntr-un omologate munca si
aresc
stadiu
, in buna
consecint
avansat de
stare de
ele
oboseal,
functionare nerespectarii
.etc
regulilor de
ssm si psi

47.

Muncito
r
necalifi
cat
spatii
verzi

Alunecarea
si caderea
de la
inaltime- de
pe scara
mijloacelor
de transport,
de pe
incarcatura ,
etc.;

Dotarea cu
echipamen
te de
munca si
de
protectie
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al

corespund
dpdv fizic ,
psihic , al
starii de
sanatate ,
etc.

Instruire
privind modul
corect de
utilizare a
echipamente
lor de munca
si a modului
corect de
exploatare al
mijloacelor de
transport
Instruire de

Instruirea
personalului privind
urmarile
neatentiei
si
indisciplinei
(circulatia
pe
incarcatur
a,
840

respectare al
regulilor de
ssm si psi ,
etc.
Verificarea
stari fizice a
conducatorul
ui auto
inainte de
plecarea in
cursa ,
interzicerea
plecarii daca
acesta nu
corespunde
dpdv al starii
de
sanatate ,est
e
obosit ,etc.;

serviciu
Conduc
ator loc
de
munca

permane
nt

Se vor
completa
instructiunile de ssm
cu :NU
CIRCULATI
PE
INCARCATU
RA,etc.
ATENTIE :
SE
INTERZICE

Conduc Imediat
erea
Periodic
unitatii
Lucrator
desemn
at ssm si
psi
Conduc
atori loc
de
munca
Lucrtori

Lucrator
desemn
at ,
Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
rutiere
Soferi

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
ssm si psi
constientizare
a riscului.

48.

49.

Muncito
r
necalifi
cat
spatii
verzi

Efectuarea
unor
operatii ,
comenzi ,
manevre ,etc
.in timpul
activitatii
(ex:punerea
in functiune
a
motocoasei
,etc.) , fara
respectarea
regulilor de
ssm si psi ;
Ingrijitor Deplasari
curateni ale
e
mijloacelor
de
transport
prindere ,
lovire ,
strivire
patrunderea
/stationarea
in zona de

Dotarea cu
echipamen
te de
munca si
de
protectie
certificate,
omologate
,
corespunz
atoare
dpdv al
ssm si psi
Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
munca
corespunz
atoare
dpdv al
ssm

etc.)

CU
DESAVARSI
RE
CIRCULATI
A PE
INCARCATU
RA !
Instruirea
Verificare Instruirea Dotarea
muncitorilor
a
conducato echipamente
sa nu puna in periodica rilor
lor de munca
functiune
a starii
privind
basculante
echipamentele echipame obligatia
cu dispozitiv
decat dupa o
ntului de de a se
de
prealabila
protectie asigura
semnalizare
asigurare,
si
inainte de in caz de
verificare.
scoatere a manevra patrundere
a din uz a utilajul ,
in zona de
celui
influienta a
necoresp
liniilor
unzator
electrice
aeriene

Conduc
erea
unitatii
Conduc
ator loc
de
munca

Instruire
privind modul
corect de
executare al
sarcinii de
munca
(incarcare
manuala ,etc.)
Prezentarea
de aspecte cu
urmarile

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at
Conduc
atorul
locului
de
munca

Instruirea
conducat
orilor
auto si
rutieristi
san u
puna in
functiune
utilajele
decat du
pa o

841

Verificare
a
periodica
a starii
tehnice a
autovehic
olelor si
indeosebi
a
sistemelor
de

Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul de
respectare al
prevederilor
instructiunilor si
regulilor de
ssm si psi

Periodic ,
in cadrul
instruirilor
ssm , cu
caracter
permane
nt

Lucrator
desem
nat
Lucratori

Imediat ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
protectie ori
/consecintele
pe directia
nerespectarii
de
regulilor de
deplasare ,et
ssm si psi
c
50. Ingrijitor Alunecarea
Dotarea cu Instruire
curateni si caderea
echipamen privind modul
e
de la
te de
corect de
inaltime- de
munca
utilizare a
pe
certificate, echipamente
scara,neasig omologate lor de munca
urata
,
si a modului
corespunzat corespunz corect de
or, in timpul
atoare
exploatare al
curateniei,
dpdv al
mijloacelor si
etc.;
ssm si psi
echipamente
lor de munca
Instruire de
contientizare
a riscului.

prealabila directie ,
asigurare franare,lu
.
mini si
semnaliza
re
Stabilirea
unor
proceduri
de lucru
nepericulo
ase , etc.

842

Medic
de
medicin
a muncii
Lucratori
Se vor
Conduc Imediat
completa
erea
Periodic
instructiunitatii
unile de ssm Lucrator
cu :NU
desemn
CIRCULATI at ssm si
PE
psi
INCARCATU Conduc
RA,etc.
atori loc
Instruirea
de
personalului munca
privind
Lucrtori
urmarile
neatentiei si
indisciplinei
(circulatia
pe
incarcatura,)

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
51. Ingrijitor Utilizarea
Dotarea cu Instruire
curateni unor
echipamen privind modul
e
echipamente te de
corect de
de munca
munca
realizare al
necertificate, certificate, sarcinilor de
cu
omologate munca ,
defectiuni ,et corespunz respectarea
c.(aspirator , atoare
regulilor de
scari ,etc.);
dpdv al
ssm si psi
ssm si psi ;
52.

Inspect
or
Comp
Alte
Activitat
i,

Executarea
de operatii
sau
interventii in
afara fisei
postului sau
dispozitiilor
primite
(ex :intervent
ii la organe
de masina
in
miscare ,nep
rezentarea
la instruirile
de ssm si
psi,etc.);

Interzicere
a accesului
n tablouri
electrice.
Afie "Nu
atingei
firele
electrice
nici cele
czute la
pmnt".

Se vor lua
masuri
pentru
interzicere
a
improvizat
iilor
indiferent
de natura
acestora

Instruire
pentru
contietizarea
riscului.
Insusirea si
respectarea
prevederilor
regulilor si
instructiunilor
de ssm.
Instruirea de
ctre eful
locului de
munca nainte
de inceperea
executarii
lucrrilor
privind modul
corect ,
nepericulos de
executare al
sarcinilor de

Intocmire
a unor
manuale
de
proceduri
privind
modul
corect de
exploatar
e al
echipame
ntelor de
munca ,e
tc.

843

Asigurare
a cu
incuietori
a tuturor
tablourilor
electrice
Dotarea
cu
aparatori
a
echipame
ntelor de
munca

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor de
munca,scoat
erea din uz a
celor
necorespunz
atoare
Dotarea cu
placute de
avertizare,
autocolante
Respectarea
semnalizarii
de securitate
Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul corect
de executare
al sacinilor
de munca

Conduc
erea
unitatii
Conduc
atori loc
de
munca
Lucrator
desemn
at ssm
Lucratori
Conduc
erea
unitatii
Sef
serviciu
Lucrtor
desemn
at SSM
Administ
rator

Imediat si
periodic
cu
caracter
permane
nt

Imediat i
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
munca

53.

Coordo
nator
activitat
e casa
de
cultura ,
Sef
echipa
salubriz
are

Neinstruirea
ori instruirea
superficiala
a
personalului
subordonat
/colaborator
privind
activitatea
desfasurata
si regulile de
ssm si psi ce
trebuie
respectate ;

54.

Coordo
nator
activitat
e casa
de
cultura

Materiale ,
produse si
obiecte
inflamabile

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate ,
omologate
,etc.
Interzicere
a accesului
n tablouri
electrice.
Afie "Nu
atingei
firele
electrice
nici cele
czute la
pmnt".
Dotarea cu
echipamen
te de
munca
certificate ,
omologate
, in bun
stare de
functionare
Organizare

Instruirea
personalului
privind modul
corect de
exploatare al
echipamente
lor de munca
Efectuarea de
exercitii
practice ,
demostrative
de operare cu
echipamentele
(ferastrau,
motocoasa,
etc.)

ATENTIE
!
personalul
va fi
admis la
lucru
numai
dupa
insusirea
regulilor
de ssm si
psi

Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul de
respectare al
regulilor de
ssm si psi
Dotarea cu
echipament
de protectie
adecvat
activitatii ,
sarcinii de
munca;

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at ,
Conduc
ator loc
de
munca,
Sef
echipa

Permane
nt

Instruirea
personalului
privind
consecinte
le
nerespectarii
regulilor de
ssm si psi
Instruirea
personalului

Supraveg
herea
(monitoriz
area )
spectatoril
or pe
toata
desfasurar
ii de
spectacol

Dotarea
incaperilor,
pe toata
desfasurarii
de
spectacole,
etc
cu mijloace
de prevenire
si stingere a

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at

Periodic ,
cu
caracter
permane
nt

844

Coordon
a
tor casa

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
a apararii
privind modul
impotriva
corect de
ioncendiilor interventie in
potrivit
cazul unui
reglementa inceput de
rilor in
incendiu ori
vigoare,
alta situatie de
(Legea,
urgenta
307/2006;
Ordin
163/2007,
etc.)
55. Coordo .Prabusirea
Dotarea cu Instruirea
nator
rafturilor,
echipamen privind modul
activitat ( greutatea
te de
corect de
e casa
materialelor , munca
incarcare al
de
cartilor ,etc.) certificate , rafturilor , de
cultura , a
omologate asigurare a
decorurilor , , in bun
decorurilor ,
neasigurate, stare de
etc.
fixate
functionare
necorespunz
ator , etc.

56.

Functio
nar
arhiva

Materiale
inflamabile
(hartie ,etc.)
aflate
in
mediul
de
munca;

Dotarea cu
mijloace si
echipamen
te de
stingerea a
incendiilor

e,activitati, incendiilor
de
etc
conform
cultura
reglementaril
or legale

Afisare
la fiecare
raft a
greutatii
maxime
admise
pe
tronson.

Instruirea
personalului
privind
riscurile la
care se
expune prin
845

Verificare
a
periodica
a starii
echipame
ntelor,
dotarilor ,e
tc.,scoatre
a din uz a
celor
necorespu
nzatoare,
degradate
,
uzate ,etc.
Instruire
privind
modul
corect
de
interventie

Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul corect
de realizare
a sarcinilor
de munca

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at

Verificarea
periodica a
instalatiilor
electrice si
de incalzire
de catre

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at SSM ,

Periodic

Coordon
a
tor casa
de
cultura

In cadrul
instruirilor
de ssm ,
cu
caracter
permane

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
portivit
nerespec
reglemetari tarea regulilor
lor psi in
de ssm si psi
vigoare
;

57.

Adminis Proiectare
trator
de corpuri
sau
particule:
eveniment
rutier ;
lucrari de
intretinere
ale
echipamente
lor , etc.;

Dotarea cu
echipamen
te de
munca si
de
protectie
in buna
stare de
functionare

in caz de
incendiu,
etc.
Luarea
masurilor
de
securitate
la
parasirea
locului de
munca ,
plecarea
acasa,etc
Afisarea
de placute
de
avertizare
si de
interzice
re,
panouri de
protectie
etc.

Instruire
privind
respectarea
regulilor de
ssm si psi

846

unitati
specializate ,
Control al
factorilor de
raspundere
vizand
respectarea
regulior de
ssm si
psi ,luarea
de masuri;

Conduc
ator loc
de munc
a

nt

Dotarea
lucratorilor
cu
echipament
de protectie
adecvat
sarcinii reale
de munca

Lucrator
desemn
at
Conduc
ator loc
de
munca,
Administ
rator

In cadrul
instruirilor
de ssm ,
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
58. Adminis Absenta
Verificarea Instruire
trator,In unor operatii permanent pentru
spector ( ex:
a a starii
constientizare
Comp.
neverificarea tehnice a
a riscului la
Alte
,inainte de
echipamen care se
Activitat plecare a
telor din
expune prin
i
mijlocului de dotare
nerespectarea
transport ,et inainte de
regulilor de
c.) ;
punerea in ssm.
functiune ;
scoaterea
din uz a
celor care
prezinta
defectiuni
59. Adminis Utilizarea/ad Dotarea cu Instruire
trator,In miterea
echipamen pentru
spector utilizarii unor te de
cunoasterea
comp
echipamente munca
modului corect
Alte
de munca
certificate , de exploatare
Activitat cu
omologate al
i
defectiuni ,
, in buna
echipamente
neomologate stare de
lor de
,
functionare munca ;conti
certificate ,et
etizarea
c. ;
riscului.
Insusirea si
respectarea
prevederilor
regulilor de
ssm

847

Stabilirea
unor
procedee
de lucru
pentru
realizarea
sarcinilor
de munca

Incheierea
de contracte
de service
cu firme
autorizate in
verificarea
periodica a
echipamente
lor, etc.

Conduc
erea
unitatii
Lucrtor
desemn
at SSM
Sef
Serviciu
Lucratori

Imediat,
Periodic ,
Permane
nt

Scoaterea
din uz a
echipame
ntelor
necorespu
nzatoare
Stabilirea
unor
proceduri
de lucru
si
instruirea
personalul
ui

Control al
factorilor de
raspunde re
Interzicerea
improvizatii
lor de orice
natura

Conduc
erea
unitatii
Sef
serviciu
Lucrtor
desemn
at SSM
Administ
rator

In cadrul
instruirilor
ssm , cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
60. Referen Neluarea
Dotarea cu Instruire
t
masurilor
echipamen privind modul
SU,PM, privind
te de
corect de
PSI
instruirea
munca
exploatare al
personalului omologate echipamente
unitatii ,cetat , certificate, lor de
enilor , etc.,
in buna
munca ,de
privind
stare de
actiune in
masurile de
functionare situatii de
autoaparare INTERZIC urgenta
in situatii de EREA
urgenta ;
MPROVIZ
ATIILOR ,i
ndiferent
de natura
acestora
61.

Persoa
na
desemn
ata
transpo
rturi
rutiere

Absenta
unor operatii
din
procedura
de executare
stabilita
pentru
realizarea
sarcinii
de
munca ,(ex:
neverificarea
starii tehnice
a
echipamente
lor de munca

Organizar
ea de
exercitii
demonstra
tive de
aparare,
actiuni in
caz de
situatii de
urgenta,
etc.

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at
Conduc
ator loc
de
munca,
Referent
SU
Persoan
a
desemn
ata
transport
uri
Dotarea cu Instruire
Intocmirea Verificarea
Conduc
echipamen privind modul
ATENTIE unor
periodica a
erea
te de
corect de
:NU SE
manuale
starii tehnice unitatii ,
munca
exploatare al
PERMIT de
a
Lucrator
omologate echipamente
E
proceduri echipamente desemn
, certificate, lor de munca PLECAR privind
lor de munca at
in buna
Verificarea
EA IN
modul
de catre
Conduc
stare de
obligatorie a
CURSA
corect de
personal
ator loc
functionare echipamentelo A
exploatare autorizat ,
de
INTERZIC r inainte de
AUTOVE al
verificarea
munca,
EREA
punerea in
HICOLEL echipame starii
Persoan
IMPROVIZ functiune ,plec OR
ntelor de
personalului a
ATIILOR ,i are in
CARE
munca
la
desemn
ndiferent
cursa ,etc..
PREZINT
prezentarea ata
de natura
A
la munca ,
848

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor de munca
de catre
personal
autorizat ,
luarea
operativa de
remediere a
defeciente
lor

Periodic
cu
caracter
permane
nt

Imediat si
periodic
cu
caracter
permane
nt

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
inainte
de acestora
punerea in
functiune , a
conducatoril
or auto la
plecarea in
cursa ,etc.) ;
63.

Persoa
na
desemn
ata
transpo
rturi
rutiere

Neinstruirea
ori instruirea
superficiala ,
neurmarirea
efectuarii
controlului
medical si
psihologic la
angajare si
periodic a
personaului
care
participa la
operatiuni de
transporturi
rutiere

Dotarea cu
echipamen
te de
munca
omologate
, certificate,
in buna
stare de
functionare
INTERZIC
EREA
MPROVIZ
ATIILOR ,i
ndiferent
de natura
acestora

Instruire
privind modul
corect de
exploatare al
echipamente
lor de
munca ,etc.

DEFECTI
UNI ORI
A
CONDU
CATORIL
OR
AUTO
INAPTI!
Control
medical
si
psihologi
c atat la
angajare
cati si
periodic
conform
prevederi
lor legale
in vigoare

interzicerea
la lucru a
persoanelor
inapte,
obosite , etc.

Interzicere
a plecarii
in cursa a
personalul
ui
neinstruit,
inapt,etc.

Verificarea
periodica a
starii tehnice
a
echipamente
lor de munca
de catre
personal
autorizat ,
luarea
operativa de
remediere a
defeciente
lor

Conduc
erea
unitatii ,
Lucrator
desemn
at
Conduc
ator loc
de
munca,
Persoan
a
desemn
ata

Periodic
cu
caracter
permane
nt

NOTA : Masurile prezentate in prezentul PLAN DE MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE nu au caracter limitativ ,
conducerea unitatii , conducatorii locurilor de munca putand lua si alte masuri care se impun pentru evitarea
accidentarilor , imbolnavirilor profesionale , incendiilor , exploziilor , ori a altor evenimente.

849

PRIMARIA MURFATLAR
Planul de masuri de prevenire si protectie
La modificarea conditiilor de munca (achizitia de utilaje noi , retehnologizare,etc.) , se vor lua masuri de revizuire
a prezentei lucrari de evaluare a riscruilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si a planului de masuri de prevenire
si protectie aferent.
COMISIA

850

S-ar putea să vă placă și