Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE in contextul prevenirii si limitarii efectelor pandemiei determinate de COVID – 19

Nr. Loc de Riscuri Măsuri Măsuri Măsuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana
crt. muncă evaluate tehnice organizatorice igienico de altă natură scopul de care răs-
/ sanitare realizării realizare punde de
Post de măsurii realizarea
lucru măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Birouri -Microrganisme 1. Amenajarea la intrarea 1. Asigurarea 1.Salariatul care s- Instructajul Pe toata Administra
puncte de în suspensie în în instituție a unui spațiu în 1.Instruirea cu cu prioritate a a deplasat in zonele periodic. perioada tor
lucru aer (virus care se află dezinfectant de privire la modul de materialelor in care exista riscul instaurarii Conducator
magazine COVID – 19 - mâini pentru toate infestare/masuri de igienico- de infectare cu Schimbarea starii de locuri de
ateliere CORONAVIRU persoanele care intră în prevenirea sanitare pentru CORONAVIRUS modului de alerta la munca
depozite S). sediul respectiv. raspandirii COVID igienizarea si -COVID 19 sau lucru. nivel
– 19. dezinfectarea intra in contact national
tuturor zonelor direct cu persoana Alocarea unui
-Posibilitatea 2. Afișează la in care isi confirmate cu buget pentru
intrarii in 2.Asigurarea igienizarii in intrare și în cele mai desfasoara ORONAVIRUS - achizitionarea
contact cu permanenta a spatiilor vizibile locuri din activitatea COVID 19, aviza EIP, a
persoane ,grupurilor sanitare din unitate regulile de salariatii , telefonic imediat substantelor
infectate unitate conduită obligatorie precum si Directia de dezinfectante.
pentru angajații și manusi de unica Sanatate Publica de
-Posibilitatea pentru toate folosinta si pe raza sa de
raspandirii 3. Aplică benzi de persoanele care intră masti de domiciliu, precum
infectiei prin marcare a distanței în spațiul organizat protectie pentru si administratorul
contact cu alte recomandate (1,5 metri) în de angajator, cu salariati. unitatii, care va lua
persoane,supraf locurile de muncă în care privire la prevenirea masuri imediate.
ete... se lucrează cu publicul, îmbolnăvirilor cu 2. Informează
pentru persoanele care coronavirusul angajații cu -salariatul respectiv
așteaptă la rând să intre în SARS-CoV-2; privire la se va autoizola la
incintă, recomandând, în precauțiunile domiciliu si I se
măsura în care condițiile universal interzice contactul
meteorologice permit, ca 3. Efectuarea de valabile:– menți cu colegii de
persoanele care așteaptă la controale medicale nerea distanței serviciu sau alte
rând să rămână în afara periodice sau ori de sociale de persoane.
clădirii, tot la o distanță de câte ori este necesar: minimum 1,5 rămân la domiciliu
minimum 1,5 m; epidemii, suspiciuni metri în toate dacă, înaintea
privind prezenţa / zonele începerii
4. Amplasează dozatoare contaminarea cu publice;– menți programului de
cu dezinfectant la intrarea anumiţi viruşi – nerea igienei lucru, prezintă
în unitate, precum și în COVID 19. riguroase a simptome ale
fiecare sector al locului de mâinilor, cu apă infectării cu virusul
muncă; 4. Igienizarea și săpun, timp SARS-CoV-2 și
5. Asigurărea în periodică aparatelor de cel puțin 20 anunță angajatorul
permanență, la grupurile de aer condiționat. de secunde sau cu privire la acest
sanitare, vestiare și săli de cu dezinfectanți lucru;
mese, săpun și dezinfectant 5.Acordarea EIP avizați, ori de - contactează,
de mâini și montează pentru prevenirea câte ori este imediat, medicul de
postere cu modul corect de imbolnavirii cu nevoie;– evitare medicină a muncii
spălare a mâinilor; COVID – 19: masca a atingerii feței responsabil al
de protectie, manusi cu mâinile unității/medicul de
6. In cazul muncii la de protectie, nespălate/ familie sau, în
domiciliu sau al ochelari de nedezinfectate;–  cazul în care starea
telemuncii, angajații își protectie, substante menținerea acestuia este gravă,
desfășoară activitatea sub dezinfectante). igienei serviciul unic de
coordonarea angajatorului respirației: tuse urgență 112;
și în conformitate cu 6. Interzicerea și/sau strănut - în cazul necesității
pregătirea și instruirea lor, situațiilor (în plica cotului izolării la
precum și cu instrucțiunile accidentale de sau în șervețel domiciliu, angajatul
primite din partea formare a unor de unică va intra în concediu
angajatorului, astfel încât grupuri spontane și folosință), medical, în baza
să nu expună la pericol de nesecurizate de rinoree (în adeverinței
accidentare sau persoane în incinta șervețel de eliberate de
îmbolnăvire profesională instituției; unică folosință). medicul de familie
sau contaminare După utilizare, după perioada de
epidemiologică cu 7. Acordarea șervețelul de izolare la
coronavirus SARS-CoV-2 pauzelor de masă unică folosință domiciliu;
nici propria persoană, nici eșalonat, cu va fi aruncat în -în cazul carantinei
alte persoane care pot fi respectarea distanței recipientul de instituționalizate,
afectate de acțiunile sau de minimum 1,5 colectare a revenirea la
omisiunile sale în timpul metri între lucrători; deșeurilor și se serviciu se va face
procesului de muncă; va efectua cu adeverința
imediat igiena pentru concediu
8. Evitărea folosirii mâinilor;– limit medical, eliberată
instalației de area contactului în baza avizului
climatizare sau, dacă cu alte persoane epidemiologic emis
este necesar să o la maximum 15 de către direcția de
folosească, asigură minute, la o sănătate publică din
nebulizarea și distanță de județul în care își
dezinfecția minimum 1,5 desfășoară
instalației de m; activitatea la
climatizare conform încheierea
instrucțiunilor perioadei de
producătorului, în 3. Angajații cu
simptome carantină;
afara programului - se va întrerupe
de lucru; respiratorii
(tuse, strănut, orice contact între
rinoree etc.) angajator/angajat/al
9. Amenajează și/sau febră mai te persoane aflate în
spațiul de lucru incinta instituției și
mare de 37,3 C
astfel încât să se persoana
și/sau stare
poată păstra distanța
fizică între angajați, general alterată, simptomatică;
prin stabilirea unui apărute în
număr fix de timpul
persoane care pot programului de 2.Reglementarea
lucra în aceeași lucru, vor fi programului de
încăpere. imediat izolați lucru ( daca se
de restul poate acest lucru,
10. Dotarea cu truse colegilor și pe anumite
sanitare de prim trimiși la santiere), in
ajutor. domiciliu sau la intevale orare
unități sanitare, diferite si adaptarea
în funcție de acestuia ori de cite
starea ori este necesar in
persoanei; în vederea prevenirii
marea deplasarii
majoritate a salariatilor in
cazurilor nu mijloacele de
este necesară transport in comun
închiderea la orele de virf si
birourilor/clădir stationarii in spatii
ii; inchise pe termen
lung.
4. Dacă
intervalul de 3. Interzic accesul
timp în care în unitate al
angajatul/persoa persoanelor care
nasuspectă/conf prezintă simptome
irmată s-a aflat de infectare cu
în incintă este coronavirusul
mai scurt de 7 SARS CoV-2;
zile: se închid
toate încăperile 4. Aerisirea
în care acesta a birourilor minimum
petrecut timp o dată de zi;
îndelungat
(peste 20 de 5. Dezinfectează
minute); înainte balustradele,
de încheierea mânerele ușilor și
programului se ferestrelor din
va asigura unitate, precum și
aerisirea alte zone intens
mecanică a folosite (minimum
încăperii o dată pe
(deschiderea săptămână și de
geamurilor); pe câte ori este
ntru a limita necesar);
expunerea
personalului 6. Dezinfectează
care efectuează cel puțin o dată pe
curățenie la săptămână și ori de
particulele câte ori este necesar
respiratorii, se spațiile comune și
amână spațiile de lucru cu
efectuarea substanțe aprobate
curățeniei și a pentru combaterea
dezinfecției SARS CoV-2;
timp de 24 de
ore. În situația
în care
respectarea
acestui interval
nu este posibilă,
efectuarea
curățeniei se va
amâna cât mai
mult;

5.Dacă au trecut
mai mult de 7
zile de când
angajatul/persoa
na
suspectă/confir
mată s-a aflat în
incintă: nu este
nevoie de
curățenie/dezinf
ecție
suplimentară; se
mențin măsurile
de curățenie și
dezinfecție de
rutină;

Administrator
Serv.ext. SSM

S-ar putea să vă placă și