Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

PENTRU INSTRUMENTIST, SOLIST VOCAL

1. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ANGAJATORULUI CONF. LEGII 319/2006 SUNT


URMĂTOARELE :

1. Principii generale de prevenire :

a) evitarea riscurilor ,
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate ,
c) combaterea riscurilor la sursă ,
d) adaptarea muncii la om ,
e) adaptarea la progresul tehnic ,
f) înlocuirea pericolelor cu non-pericole sau cu pericole mai mici ,
g) dezvoltarea unei politici de prevenire
h) prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele individuale ,
i) instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători

2. Principii de prevenire în funcţie de natura activităţii din unitate :

a) evaluarea riscurilor pt. sănătatea şi securitatea lucrătorilor ,


b) luarea în considerare a capacităţii lucrătorului când i se încredinţează o sarcină de muncă ,
c) introducerea de noi tehnologii să fie subiect de consultare cu lucrătorii în ceea ce priveşte consecinţele pt.
sănătatea şi securitatea lor ,
d) la locurile de muncă cu pericol specific şi deosebit să aibă acces numai lucrători cu o instruire adecvată .

3. Alte obligaţii ale angajatorului :

a) să fie în posesia unei evaluări a riscurilor de sănătate şi securitate în mucă ,


b) să decidă asupra măsurilor de protecţie ce urmează să fie adoptate şi asupra echipamentului individual de
protecţie ce urmează să fie purtat de către lucrători ,
c) să ţină evidenţa accidentelor profesionale ce au ca efect incapacitatea temporară de muncă peste 3 zile ,
d) să pună la dispoziţia autorităţilor rapoarte privind accidentele profesionale suferite de angajaţii săi .

4. Alte obligaţii ale angajatorului privin activităţile de prevenire şi protecţie din unitate :

a) monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum


şi
a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
b) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a
sistemelor de siguranta;
c ) evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile
periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din
Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
d) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi
întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
e) urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a
înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
1.048/2006;
1
f) participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor
g) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor;
h) colaborarea cu lucrătorii , cu lucrătorul desemnat pe probleme de s.s.m. şi cu medicul de medicina muncii, în
vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
i) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv
executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de
munca/posturi de lucru;
j) elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
k) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate
în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor
de
munca/posturilor de lucru;
l) propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor,
corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
m) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi
protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca, stabilite prin fişa postului;
n) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
o) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de
munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi
verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
p) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
q) stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de
semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
r) evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
s) evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea
aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
ş) informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul
de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie ,
t) participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor
ţ)întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute
u) elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate
v) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor;
x) colaborarea cu lucrătorii şi medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi
protecţie;
y) urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
z) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca;

2. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ANGAJAŢILOR CONF. LEGII 319/2006 SUNT


URMĂTOARELE :

a) fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b) să utilizeze corect maşinile,aparatura,uneltele,substanţele periculoase,echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

2
e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
g) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora;
j) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

3. RISCURI GENERALE DE ACCIDENTARE

- riscuri de accidente auto ,


- riscuri de surprindere calamităţi naturale,
- riscuri de cădere prin alunecare , împiedicare ,
- riscuri de cădere de la mică înălţime ,
- riscuri de tăiere, înţepare ,zgâriere,lovire sau arsură ,
- riscul dobândirii de afecţiuni musculo-scheletice ,
- riscuri de producere a incendiilor,
- riscuri de violenţă datorate relaţiilor interumane ,
- riscuri de electrocutare ,

4. MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR

Pentru reducerea riscurilor de accidentare ale personalului angajat se stabilesc următoarele norme proprii
de securitatea si sănătatea in muncă. Aceste norme au caracter obligatoriu pentru toţi angajaţii unităţii.
1. Personalul angajat nu are voie sa consume băuturi alcoolice in timpul programului de muncă al unităţii si
nici să se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice.
2. Se interzice accesul la instalaţiile electrice a tuturor angajaţilor cu excepţia personalului autorizat in acest
sens.
3. Exploatarea instalaţiilor de gaz metan se va face numai de personalul autorizat.
4. Defecţiunile mecanice sau electrice apărute la echipamentele tehnice din dotarea unitarii vor fi remediate
doar de personalul de întreţinere specializat. Se interzice lucrătorilor sa remedieze defecţiunile survenite la acestea.
5. La începerea lucrului, personalul angajat este obligat sa verifice starea tehnica a echipamentelor si sa
aducă la cunoştinţa conducerii deficientele constatate. După înlăturarea acestor deficiente, operatorul poate începe
lucrul.
6. Echipamentele tehnice din patrimoniul firmei vor fi deservite numai de personal calificat, instruit si testat
pentru meseria respectiva.
7. Personalul din afara unităţii nu are acces la echipamentele tehnice ale unităţii.
8. Personalul angajat este obligat sa-si însuşească si sa respecte toate actele normative privind securitatea si
sănătatea in muncă, inclusiv prezentele norme proprii.
9. Personalul angajat este obligat sa desfăşoare activitatea in aşa fel incit sa nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât persoana proprie, cit si pe celelalte persoane participante la procesul
de muncă.
10. Personalul angajat este obligat să aducă la cunoştinţa conducerii accidentele suferite de persoana
proprie si de alte persoane participante la procesul de muncă.
11. Personalul angajat este obligat sa oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producerea a unui
accident sau îmbolnăvire profesionala si să informeze de îndată conducerea societatii.

3
12. Personalul angajat este obligat să aducă la cunoştinţa conducerii societatii orice defecţiune tehnică sau
alta situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
13. Se interzice utilizarea tuturor instalaţiilor acţionate electric fără racordarea acestora la priza de
impământare.
14. Activitatea de transport auto pentru unitate se va face numai cu respectarea instrucţiunilor proprii de
securitate a muncii pentru transport.
15. Manipularea, încărcarea, transportul si descărcarea materiilor prime si finite, manual sau cu mijloace
mecanizate se va face cu respectarea prevederilor normelor proprii de securitate si sănătate in muncă pentru
manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate/mecanizate si depozitarea materialelor.
16. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a maşinilor se va face numai prin prize fixe, fiind
cu desăvârşire interzise legăturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice înnădite.
17. Prezentele norme proprii vor fi prelucrate cu tot personalul din unitate si vor fi consemnate in fisa
individuală de instructaj SSM.
18. Deplasările dintr-o încăpere in alta se vor face atent, cu faţa înainte.
19. Deschiderea uşilor se va face atent, pentru a nu se accidenta persoanele aflate in încăperea alăturată sau
in imediata apropiere a uşii.
20. La circulaţia pe scări se vor respecta următoarele:
 se va circula numai pe partea dreaptă;
 se va sprijini pe mana curentă;
 nu se vor sari doua sau trei trepte deodată;
 se va merge unul după altul in sir simplu;
 se vor îndepărta toate obstacolele de pe scări care pot provoca alunecare sau împiedicare (coji de fructe,
creioane si alte obiecte).
21. Este interzis a se sprijini sau a se împinge de partea de sticlă a uşilor
22. La ieşirea din clădire, personalul se va asigura din toate direcţiile pentru a nu fi surprins de un mijloc de
transport.
23. Pardoselile din încăperi trebuiesc întreţinute, iar urmele de apa sau alte produse trebuiesc înlăturate
pentru a preveni posibilitatea de alunecare. Se va semnala orice deficienţă conducătorilor direcţi.
24. In timpul programului se va folosi o încălţăminte corespunzătoare pentru a se preveni orice sursă de
accidentate.
25. Cioburile de sticlă vor fi depuse astfel încât sa fie identificate uşor de personalul care face curăţenie, de
preferat a se lăsa la vedere.
26. Pentru manipularea obiectelor aflate la înălţime se va folosi o scară sigură.
27. Este interzis a se improviza diverse podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele,
deoarece se pot răsturna.
28. Este interzis fumatul in cadrul societatii, cu excepţia locurilor amenajate in acest scop.
29. La folosirea maşinilor de calculat, de scris si a calculatoarelor se vor respecta:
 instalaţiile electrice trebuiesc bine izolate si legate la pămât.
 este interzis a se scoate ştecherul din priză, trăgându-se de cordon.
 maşinile de calcul, de scris si calculatoarele trebuie amplasate cat mai aproape de prizele electrice.
 este interzis a se aşeza scaune, mese metalice sau orice alte obiecte pe cordoanele de alimentare cu energie
electrica.
 se va semnala şefilor ierarhici orice uzură sau deteriorate care apare la cordonul electric. Se interzice
utilizarea cordoanelor sau prelungitoarelor cu defecte.
 este interzis sa se introducă direct in priză conductoare fără ştecher.
30. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea acestuia după ce se stabileşte intr-o poziţie
stabila, evitându-se aşezarea pe marginea lui.
31. Este interzisă urcarea pe un scaun cu şurub pentru a lua un obiect de la înălţime.
32. Este interzis a se spăla sau şterge geamurile de la birouri si in special situate la înălţime suindu-se pe
tocul ferestrei. Se vor demonta ramele geamurilor si se vor şterge in deplina siguranţa.
33. Pentru lucru la înălţime se va folosi o scara simplă sau dublă, după caz, care va fi aşezată corect pe
paviment fără a permite alunecarea. Lucru la înălţime va fi executat de lucrători cu examen medical “apt pentru lucru
la înălţime”.
34.Este interzis a se apleca prea mult peste tocul ferestrelor pentru a preveni căderea de la înălţime.
35. Deschiderea si închiderea geamurilor se face cu atenţie pentru a nu se crea condiţii pentru spargerea lor
din cauza curenţilor de aer.
36. La transportul manual al greutatilor se va ţine cont de prevederile legii în vigoare referitor la manipularea
manuală a maselor (H.G.1051/2006) ,
1.Ridicarea greutăţii
A. Înainte de a ridica o masă asiguraţi-vă că :

4
- ştiţi unde trebuie să mergeţi ,
- spaţiul în care urmează să faceţi manipularea este liber de orice obstacol,
- aveţi o bună prindere a masei ,
- mâinile dvs. ,masa şi dispozitivele de prindere de orice fel nu sunt alunecoase ,
- dacă executaţi operaţia de ridicare împreună cu încă o pers., trebuie să ştie cu precizie cum se
procedează .
B. La ridicarea unei mase trebuie să aplicaţi următoarea tehnică :
- poziţionarea picioarelor în jurul masei,cu trunchiul aplecat deasupra acesteia ,
- la ridicare,sprijiniţi toată greutatea în muşchii picioarelor ,
- îndreptaţi-vă spatele ,
- trageţi masa cât mai aproape posibil de corpul dvs. ,
- ridicaţi şi purtaţi masa cu braţele întinse îndreptate în jos .
2. Împingerea şi tragerea greutăţii :
- utilizaţi greutatea proprie a corpului în timpul împingerii şi tragerii,pt. împingere aplecaţi-vă înainte
iar pt. tragere,lăsaţi-vă pe spate ,
- să aveţi suficientă aderenţă pe sol pt. a vă putea apleca înainte sau pe spate ,
- să evitaţi încovoierea şi răsucirea spatelui ,
- dispozitivele de manipulare trebuie să aibă mânere astfel încât să vă puteţi folosi mâinile pt. a
exercita o forţă ; mânerele trebuie să fie poziţionate la o înălţime între umăr şi talie astfel încât să
puteţi împinge sau trage într-o poziţie bună ,
- dispozitivele de manipulare trebuie să fie bine întreţinute,roţile trebuie să aibă dimensiuni potrivite
şi să se învârtă uşor ,
- planurile de sprijin trebuie să fie tari,nivelate şi curate .

5. MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR

1. Reguli generale de prevenire a incendiilor :

- personalul de deservire al unităţii trebuie să cunoască regulile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice
activităţilor ce le desfăşoară ,
- personalul trebuie să cunoască bine caracteriticile materialelor ce se manipulează şi depozitează,precum şi
măsurile de prevenire ce trebuie luate pentru fiecare situaţie în parte ,
- locurile de muncă cu pericol de incendiu ,vor fi marcate vizibil,cu tăbliţe avertizoare specifice ,
- se interzice umblatul cu foc deschis în unitate , încălzirea se va realize prin sisteme termice corespunzătoare cu
respectarea regulilor de prevenire a incendiilor ,
- se interzice fumatul,acest lucru va fi permis numai în locuri special amenajate ,
- se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute,sau nu pot fi asimilate cu
ale altor substanţe similare la care se cunosc regulile de păstrare şi intervenţie în caz de incendiu ,
- se interzice depozitarea în magazine a materialelor uşor inflamabile şi combustibile (prod. petroliere,butelii de
gaze
lichefiate,etc) ,fară o utilizare imediată .Lichidele inflamabile se vor păstra numai în vase speciale închise ermetic.
- se interzice folosirea conductorilor sau a cablurilor electrice,neizolate sau suprasolicitate,precum şi a prizelor şi
întrerupătoarelor defecte .Aparatura electrică aflată sub tensiune nu se va amplasa în apropierea materialelor
combustibile .Nu se vor utiliza siguranţe fuzibile supradimensionate ,
- unităţile vor fi dotate cu materiale adecvate,necesare localizării şi stingerii incendiilor, interzicându-se utilizarea
lor în alte scopuri,deteriorarea sau întreţinerea lor necorespunzătoare ,
- se interzice blocarea căilor de acces cu diverse materiale sau mărfuri .Căile de acces vor fi menţinute în perfectă
stare de curăţenie,pt. a putea ajunge rapid la materialele de intervenţie ( hidranţi,stingătoare,panouri P.S.I.),
- după terminarea lucrului,conducătorul locului de muncă va lua măsuri pt. deconectarea instalaţiilor electrice,cu
excepţia iluminatului de siguranţă .Se va verifica dacă nu au rămas ţigări aprinse,focul deschis,sau reşouri şi aparatură
electrică în priză .
- în raport cu felul şi locul începuturilor de incendiu,se va interveni cu materialele din dotarea fiecărui loc de muncă
conform cu instrucţiunile de utilizare date de fabricant .La instalaţiile electruice se vor utilize stingătoare cu dioxid de
carbon. Se interzice utlizarea apei sau a stingătoarelor cu spumă .

2. Reguli speciale de comportament în caz de incendiu

La constatarea unui incendiu se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate :

5
a) oprirea echipamentului de muncă şi a activităţii ,
b) evacuarea personalului din zona periculoasă ,
c) anunţarea serviciilor specializate ,
d) anuţarea conducătorilor ierarhici ,
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia incendiului (utilizarea stingătorului pt.stingerea incendiului) .

Pastrati-va calmul;
• Anuntati incendiul. Sunati fie la serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, în cazul in care institutia în care va aflati
dispune de unul, fie la 112, numarul de telefon al serviciului profesionist pentru situatii de urgenta. Spuneti cine
anunta, ce s-a întâmplat si unde s-a întâmplat;
• Urmati întocmai instructiunile transmise prin sistemul de anuntare în caz de urgenta si marcajele corespunzatoare.
Nu luati initiative pe cont propriu. Va puteti expune unor pericole inutile;
• Îndreptati-va spre destinatiile indicate fara a lua obiecte ce va pot îngreuna evacuarea;

3.Stingerea incendiilor :

 Stingătorului tip P6 indicat în stingerea incendiilor :


- de clasă A (incendii de materii solide,de natură organică,a căror combustie are loc în mod normal cu formare
de jar ) ,
- de clasă B (incendii de lichide sau solide lichefiabile) ,
- de clasă C ( incendii de gaze),
- de clasă E ( incendii pornite de la reţelele electrice,care implică şi echipamente electrice) :

Utilizarea stingătorului tip P6 :


1. se scoate inelul de siguranţă ,
2. se prinde şi se îndreaptă furtunul spre baza focului ,
3. se apasă pe mâner pt. a declanşa descărcarea , pt. a întrerupe jetul de stingere eliberaţi
mânerul .

– Atenţie ! Stingătorul este eficient numai în cazul unei surse de electricitate de până la 1000 de volţi !

 Tactica de stingere a incendiilor :


- incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului ,
- incendiul se stinge începând din faţa focului dar incendiile de materiale care se topesc sau curg se
sting atacând de sus şi spre spatele focarului ,
- intervenţia se face utilizând în acelaşi timp stingătoare suficiente şi nu unul după altul
- după stingerea incendiului controlaţi ca acesta să nu se reaprindă ,
- stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor ,
- stingătoarele utilizate vor fi reîncărcate .

6. MĂSURI ORGANIZATORICE

1. AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCĂ :


- amenajarea locului de muncă trebuie să asigure confort şi libertate de mişcare şi să diminueze pe cât posibil riscurile de
natură
vizuală, mentală şi de poziţie de lucru ;
- posturile de muncă trebuie concepute şi amenajate astfel încât să permită lucrătorilor să realizeze o gamă diversă de sarcini de
muncă, într-un mod confortabil şi eficace, la nivelul de performanţe cerut. Amenajarea posturilor de muncă trebuie să
permită adaptarea acestora la schimbări de cerinţe şi situaţii ;
- locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale ale utilizatorilor şi munca lor prin
asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.;
- lucrătorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii ;
- amplasarea locurilor de muncă trebuie să asigure accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă precum şi
accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice,
fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă .
- spaţiul de lucru trebuie să răspundă nevoilor de spaţiu personal , de comunicare între indivizi şi de intimitate.

6
- în spaţiile de lucru se va ţine cont de reglementărille în vigoare în ceea ce priveşte cerinţele minime de securitate
şi sănătate în amenajarea locului de muncă (H.G.1091/2006) :
- se va asigura un iluminat corespunzător (natural,artificial sau mixt)
- dacă temperatura aerului depăşeşte valoarea de 25 grade celsius se va asigura o viteză de
mişcare a aerului de cel puţin 0,5m/s,indiferent de intensitatea efortului fizic ,
- pardoseala nu va trebui să aibă denivelări sau să fie dintr-un material cu o aderenţă mică pentru a nu
se produce alunecări ,
- căile de evacuare în cazuri de urgenţă trebiue să fie libere şi fără obstacole ,

2. SALARIAŢII SUNT OBLIGAŢI :

- să-şi însuşească şi să respecte instr.prop. specifice soc. şi măsurile de aplicare a acestora,


- să desfăşoare activitatea în aşa fel,încât să nu se expună la pericol de accidentarev sau îmbolnăvire
profesională atât persoana proprie cât şi pe celelslte persoane participante la proc. de muncă,
- să aducă la cunoştinţa cond. locului de muncă orice fel de defecţiune tehnică sau altă situaţie care
constituie un pericol iminent de accidentare sau de îmbonăvire profesională ,
- să aducă la cunoştinţa cond. locului de muncă de îndată accidentele de muncă suferite de propria pers.
sau de alte pers. participante la proc. muncii,
- să respecte regulile de circulaţie conf. Codului Rutier,
- să păstreze ordinea,curăţenia şi disciplina la locul de muncă,
- să îndeplinească orice alte sarcini primite de la şefii ierarhici,
- la intrarea în serviciu să se prezinte sănătos,odihnit, în ţinută potrivită, fără a fi în stare de ebrietate sau
sub influenţa stupefiantelor,
- să se respecte interdicţia de a nu fuma în locurile unde fumatul este interzis,
- să evite discuţiile în timpul deservirii echipamentelor tehnice pt. a preveni accidentele de muncă,
- să nu intervină cu mâinile ude la instalaţii ,tablouri electrice, echipam.tehnice, etc,
- să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă,
- să utilizeze echipamentul de protecţie pe durata programului de lucru, corespunzător scopului pt. care
a fost acordat,
- să respecte regulile de circulaţie din unitate,folosind căile de acces respectiv culoarele de trecere în
sălile de lucru,
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să aducă la
cunoştinţa conducătorului locului de muncă,
- să nu intervină la organele în mişcare ale echipamentelor tehnice,până la oprirea completă a acestora,
- să nu intervină la instalaţiile şi tablourile electrice,dacă nu au calificarea şi instruirea necesară .

7. MĂSURI TEHNICE

1. Înainte de începerea lucrului salariaţii vor verifica buna funcţionare a echipamentelor tehnice,
2. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice dacă acestea nu au montaţi toţi protectorii şi dispozitivele de
protecţie şi/sau avertizare, sau ap. de măsură şi control din dotarea acestora nu funcţionează sau
funcţionează defectuos,
3. Când se constată o funcţionare defectuoasă a unui echipam. tehnic,salariaţii sunt obligaţi să-l oprescă
imediat şi să anunţe conducătorul locului de muncă,ce are obligaţia de a lua măsuri de remediere,
4. Este interzisă părăsirea locului de muncă de către salariaţi când echipamentele tehnice la care lucrează se
află în stare de funcţionare ,
5. Salariaţii nu vor interveni cu mâna sau cu diferite obiecte la organele în mişcare ale echipamentelor tehnice
aflate în stare de funcţionare,
6. Înainte de începerea lucrului salariaţii vor verifica dacă în apropierea echipamentelor tehnice pe care le
deservesc nu sunt persoane care ar putea fi accidentate ,
7. Reviziile,reparaţiile şi întreţinerea echipam. tehnice vor fi efectuate doar de personal calificat şi instruit în
acest scop şi numai după deconectarea de la sursa de curent electric.

8. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE

1. Punerea în funcţiune,utilizarea,întreţinerea şi repararea echipam. tehnice vor fi efectuate doar de personal


calificat şi instruit în acest scop,
2. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice dacă acestea nu au montaţi toţi protectorii şi dispozitivele de

7
protecţie şi/sau avertizare, sau ap. de măsură şi control din dotarea acestora nu funcţionează sau
funcţionează
defectuos,
3. Folosirea de improvizaţii la utilizarea echipam. tehnice este interzisă,
4. Când se constată o funcţionare defectuoasă a unui echipam. tehnic,salariaţii sunt obligaţi să-l oprescă
imediat şi să anunţe conducătorul locului de muncă,ce are obligaţia de a lua măsuri de remediere,
5. a. Se interzice ca salariaţii să intervină pt. remedierea defecţiunilor,curăţare sau revizii la echipamentele
tehnice aflate în funcţiune,
b. Aceste operaţii se efectuează de către salariaţi desemnaţi în acest scop şi numai după întreruperea
alimentării cu energie,oprirea mişcărilor funcţionale şi blocarea contra pornirii accidentale ,
6. Este interzis accesul la posturile de lucru sau comandă ale echipam. tehnice pt. salariaţii care nu au sarcini de
muncă referitoare la acestea,
8. Este interzisă părăsirea locului de muncă de către salariaţi când echipamentele tehnice la care lucrează se
află
în stare de funcţionare ,
9. Utilizarea echipamentelor tehnice pt. alte operaţii decât cele pt. care au fost prioectate,este interzisă,
10. Zonele din jurul echipam. tehnice trebuie păstrate în stare de curăţenie , eliberate de materiale,obiecte,etc,
care ar putea îmoiedica desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor,
11. Este interzis lucrul la echipamentele tehnice la care nu s-au efectuat operaţiile de mentenanţă (revizii,
reparaţii,întreţinere) , la termenele şi în condiţiile stabilite în Cartea Tehnică a utilajului .

9. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII

1. Lucrările şi operaţiile de exploatare,întreţinere şi reparare a instalaţiilor electrice vor fi efectuate numai de


personal autorizat,
2. Este interzisă punerea sub tensiune a echipam. electrice care prezintă pericol de atingere a pieselor aflate
normal sub tensiune,care au legăturile de protecţie deteriorate sau care nu au fost verificate din pct.de.ved.
al asigurării protecţiei împotriva electrocutării,
3. Echipam. şi utilajele acţionate electric trebuie să fie protejate prin carcase,apărători,etc, a.î. elementele
aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse,
4. Se interzice deschiderea carcaselor , capacelor,apărătorilor,etc, la echipam. aflate sub tensiune,
5. Cablurile electrice vor fi poziţionate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor
mecanice,termice,chimice,etc,
6. Masele echipam. electrice trebuie să fie legate la conductorul de nul de protecţie ca măsură principală de
protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă,
7. Este interzis să se lucreze cu un echipam. electric, care nu are circuitul de protecţie legat la priza de legare la
pământ,
8. Este interzis salariaţilor să intervină în caz de defecţiune,la echipam. electrice,tablourile de comandă şi
celelalte instalaţii de la locul de muncă,
9. În cazul apariţiei unei defecţiuni salariaţii vor deconecta de la reţea echipam. defect,vor opri lucrul şi vor
anunţa conducătorul locului de muncă,
10. Este interzisă continuarea lucrului înainte de a se fi înlăturat defecţiunile ivite,iar intervenţiile necesare pt.
remediere se vor efectua numai de salariaţi cu o calificare profesională corespunzătoare ,
11. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere indirectă, toate echipam.
electrice trebuie să fie legate la o instalaţie de protecţie prin legare la pământ,
12. Se interzice efectuarea de improvizaţii la tablourile de distribuţie,la bornele de alimentare sau la orice alt
punct al instalaţiilor electrice,
13. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii cu mâinile umede la echipamentele tehnice electrice,
14. Atunci când din diverse motive siguranţele nu mai corespund,acestea vor fi înlocuite numai cu siguranţe
calibrate,
15. Înainte de utilizarea echipam.tehnice electrice sau acţionate electric,salariaţii sunt obligaţi să verifice vizual
imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub tensiune şi starea legăturii la centura de
împământare,
16. Se va evita îndoirea sau strivirea cablurilor electrice de alimentare a echipamentelor.
17. (l)Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol ;
b) să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor,
inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii ;
c) să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii ;

8
d) cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru ;
(2)Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorărilor
mecanice ;

10. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI A EXPLOZIILOR

1. În zonele ,mediile, incintele sau locurile de muncă cu pericol de incendiu şi explozie se interzice :
- intrarea cu foc deschis,
- lucrul cu scule provocatoare de scîntei,
- fumatul,
- utilizarea de încălţăminte cu accesorii metalice,
- folosirea echipamentului de lucru din material sintetic,
- circulaţia mijloacelor de transport neadaptate la stfel de medii ,
- depozitarea substanţelor inflamabile ,
Se vor monta la loc vizibil indicatoare de securitate .
2. Este interzis fumatul în spaţiile tehnice de exploatare,publice,administrative,etc în alte locuri decât în
locurile special amenajate,
3. În spaţiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie,efectuarea unor operaţii care necesită utilizarea
focului deschis va fi posibilă numai după obţinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS emis de către
cadrul tehnic P.S.I. sau conducătorul locului de muncă,
4. În spaţiile unde se manipulează materiale inflamabile,salariaţii nu vor purta îmbrăcăminte din fibre sintetice
sau încălţăminte cu accesorii metalice,
5. Produsele inflamabile şi explosive vor avea marcate clar pe ambalaj : denumirea chimică uzuală a substanţei,
densitatea sau concentraţia substanţei,gradul de pericol pe care îl prezintă,reprezentarea grafică a semnului
de avertizare standardizat,
6. Materialele inflamabile vor fi depozitate în magazii ventilate sau în dulapuri metalice ,
7. Este interzisă utilizarea echipamentelor care nu funcţionează la parametrii normali ,
8. Căile de acces la mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să fie în permanenţă
degajate.

11. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

1. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipam. de calcul pe care nu le cunosc şi pt. care nu au instruirea
necesară,
2. a. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul autorizat în
acest scop,
b. Se interzice personalului de deservire a echipam. de calcul să intervină la tablouri
electrice,prize,ştechere,cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare,instalaţii de climatizare sau la orice
alte instalaţii auxiliare specifice,
3. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la
punerea sub tensiune,
4. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul
autorizat
,să efectueze revizia sau reparaţia, confirmă în scris că echipamentul respectiv este în stare bună de
funcţionare,
5. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul,
6. Se interzice efectuarea oricărei inervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul,
7. a. Funcţionarea echipam. de calcul va fi permanent supravegheată pt. a se putea interveni imediat ce se
produce o defecţiune,
b. Se interzice continuarea lucrului la echipam. de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia,
c. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat,
8. Dacă în timpul funcţionării echipam. de calcul se aud ygomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa
personalul de întreţinere pt. control şi remediere ,
9. Se interzice conectarea echipam. de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ,
10. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop,
11. a. La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot duce la incendii,
b. În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon,
c. În timul funcţionării , capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis, deschiderea capacului

9
imprimantei ,pt. diverse reglaje se va realiza numai după deconectarea acestora de la sursă,
12. a. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi,
b. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor,permisă în documentaţia tehnică, se va realiza cu
luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă,
13. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente,
14. În cazul unui început de incendiu , se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon,
15. Se interzice consumul de alimente pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii .

12. INSTRUCTIUNI PROPRII INSTRUMENTIST SI SOLIST VOCAL

A. Instrumentistul interpretează în manieră instrumentală, piese muzicale aparţinând unor genuri diverse,
adresate masei largi de ascultători: muzică lăutărească, de petrecere, folclor, muzică de dans, muzică uşoară,
romanţe, cafe-concert, muzică ambientală, jazz etc.
Instrumentiştii muzicanţi dovedesc simţ muzical şi capacitatea de reproducere corectă a diverselor melodii
folosind auzul, simţ ritmic, dexteritate, manualitate, capacitate de coordonare a mâinilor şi picioarelor, în funcţie de
instrumentul mânuit, rezistenţă la efort fizic, capacitate de concentrare, creativitate şi capacitate de improvizare,
autocontrol, echilibru personal şi capacitate de depăşire a emoţiilor, adaptabilitate în contexte diverse etc.
Instrumentistul muzicant trebuie sa detina bune capacităţi de comunicare, lucru în echipă şi sa fie preocupat
permanent de imaginea personală şi starea proprie de sănătate pentru asigurarea premiselor utilizării instrumentului
în condiţii optime.
Instrumentistul trebuie sa aiba :
- capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii pe probleme legate de activitate, cu evitarea
conflictelor, în spiritul rezolvării operative a problemelor;
- capacitatea de exprimare clară, corectă, concisă şi la obiect a punctelor de vedere personale;
- modul de adresare şi maniera de aplicare a normelor de comportament civilizat în societate . Toate aceste
capacitati ajuta angajatul pentru a putea evita violenta care poate aparea in unele cazuri la locul de desfasurare a
activitatii .
Violenţa în muncă este un incident în care o persoană este abuzată ,ameninţată sau atacată la locul de muncă
şi care pune în pericol securitatea,bunăstarea sau performanţa în muncă a acesteia . Ea cuprinde insulte,ameninţări
sau agresiune fizică şi psihică,exercitată de persoane din afara organizaţiei împotriva unei persoane aflată la locul său
de muncă .Violenţa poate avea şi o dimensiune rasială sau sexsuală .Pentru personal,violenţa este o problemă de
securitate şi sănătate şi trebuie să fie tratată la nivelul organizaţiei .
Iată căteva metode de ţinere sub control a violenţei :
- la nivelul conducerii trebuie să existe o politică antiviolenţă ,
- angajaţii sunt instruiţi pentru un răspuns nonviolent şi rezolvarea conflictului ,
- angajaţii sunt instruiţi pentru recunoaşterea semnelor timpurii şi potenţialul unor acte de violenţă ,
- este încurajată dezvoltarea unui sentiment de comunitate şi cooperare ,
- sunt încurajate atitudinile pozitive,toleranţa şi respectul faţă de ceilalţi ,
- este bine ca administraţia să apeleze la servicii sau sisteme de pază şi protecţie .
Instrumentistul trebuie sa detina cunoştinţele şi deprinderile necesare îndeplinirii cerinţelor privind igiena
personală, pentru promovarea unei imagini generale individuale îngrijite şi decente şi menţinerea stării de sănătate
necesară asigurării capacităţilor fizice cerute de utilizarea instrumentului.
1. Asigură igiena personală :
- igiena personală este menţinută conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi a regulamentelor interne.
- tinuta de spectacol este adaptată tipului de eveniment şi caracteristicilor acestuia.
- imaginea generală individuală este îngrijită şi decentă.
- igiena personală este asigurată cu grijă la începutul fiecărei prestaţii artistice.
2. Menţine starea personală de sănătate :
- starea de sănătate personală este menţinută printr-o viaţă echilibrată, pentru asigurarea capacităţilor fizice
necesare utilizării instrumentului.
- starea de sănătate personală este menţinută prin exerciţii fizice de compensare a efectelor poziţiilor fixe
impuse de utilizarea constantă a instrumentelor.
- eventualele cazuri de boală sau indisponibilitate fizică sunt anunţate din timp persoanelor abilitate.
Instrumentistul trebuie sa aiba cunostinte despre :
- normele igienico-sanitare în vigoare

10
- noţiuni privind regimul raţional de viaţă
- tipuri de materiale sanitare utilizate pentru menţinerea igienei personale
- tipuri de boli transmisibile
- efecte ale poziţiilor fixe de utilizare a instrumentului propriu
Toate aceste cunostinte ii ajuta la menţinerea stării de sănătate necesară asigurării capacităţilor fizice cerute de
utilizarea instrumentului.
Activitatea instrumentistul se desfasoara preponderent in interior ( restaurant, sala de spectacol ) , mai rar in spatiu
deschis (aer liber, terasa restaurant, etc )
1. Sosirea la serviciu presupune activităţi pre-spectacol , acestea cuprinzand cunoştinţele şi deprinderile necesare
desfăşurării tuturor activităţilor necesare înaintea începerii spectacolului pentru asigurarea unei prezenţe
scenice adecvate şi încălzirea în vederea unei prestaţii artistice de calitate.
Instrumentistul pregăteşte prestaţia artistică astfel :
 amenajarea locului de muncă trebuie să asigure confort şi libertate de mişcare şi să diminueze pe cât posibil
riscurile de natură vizuală, mentală şi de poziţie de lucru ;
 prestaţia artistică este pregătită prin exerciţii tehnice specifice, în funcţie de instrumentul utilizat.
 prestaţia artistică este pregătită în funcţie de caracteristicile programului artistic.
 la punerea sub tensiune a aparaturii respectându-se următoarea ordine:
- verificare temperatură şi umiditate în încăpere;
- verificare tensiune la tabloul de alimentare;
- echipamentele de sonorizare sunt verificate în colaborare cu persoanele abilitate pentru asigurarea
cerinţelor de calitate a sunetului precum si pentru asigurarea normelor de sanatate si securitate in
munca
- punerea sub tensiune a echipamentelor tehnice se face prin acţionarea butonului corespunzător de
pe panoul unităţii centrale;
2. Executarea programului muzical . Pe perioada desfasurarii programului artistic sunt necesare perioade de pauza
pentru odihna .
3. La incheierea programului artistic aparatura tehnica se scoate de sub tensiune în ordinea inversă pornirii;

B. Solistul vocal interpretează vocal, piese muzicale aparţinând unor genuri foarte diverse, adresate masei largi de
ascultători: muzică uşoară, pop, rock, muzică lăutărească, de petrecere, folclor, romanţe, jazz, muzică clasică etc.
Solistii vocali dovedesc simţ muzical şi capacitatea de reproducere corectă a diverselor melodii folosind auzul, simţ
ritmic, capacitate de controlare conştientă a respiraţiei şi de emisie artistică a sunetului, rezistenţă la efort fizic,
capacitate de concentrare, sensibilitate, expresivitate artistică, naturaleţe, dezinvoltură, inteligenţă interpretativă şi
spontaneitate, creativitate şi capacitate de improvizare, autocontrol, echilibru personal şi capacitate de depăşire a
emoţiilor, adaptabilitate în contexte diverse etc.
Solistul vocal trebuie sa aiba :
- capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii pe probleme legate de activitate, cu evitarea
conflictelor, în spiritul rezolvării operative a problemelor;
- capacitatea de exprimare clară, corectă, concisă şi la obiect a punctelor de vedere personale;
- modul de adresare şi maniera de aplicare a normelor de comportament civilizat în societate . Toate aceste
capacitati ajuta angajatul pentru a putea evita violenta care poate aparea in unele cazuri la locul de desfasurare a
activitatii .
Violenţa în muncă este un incident în care o persoană este abuzată ,ameninţată sau atacată la locul de muncă
şi care pune în pericol securitatea,bunăstarea sau performanţa în muncă a acesteia . Ea cuprinde insulte,ameninţări
sau agresiune fizică şi psihică,exercitată de persoane din afara organizaţiei împotriva unei persoane aflată la locul său
de muncă .Violenţa poate avea şi o dimensiune rasială sau sexsuală .Pentru personal,violenţa este o problemă de
securitate şi sănătate şi trebuie să fie tratată la nivelul organizaţiei .
Iată căteva metode de ţinere sub control a violenţei :
- la nivelul conducerii trebuie să existe o politică antiviolenţă ,
- angajaţii sunt instruiţi pentru un răspuns nonviolent şi rezolvarea conflictului ,
- angajaţii sunt instruiţi pentru recunoaşterea semnelor timpurii şi potenţialul unor acte de violenţă ,
- este încurajată dezvoltarea unui sentiment de comunitate şi cooperare ,
- sunt încurajate atitudinile pozitive,toleranţa şi respectul faţă de ceilalţi ,
- este bine ca administraţia să apeleze la servicii sau sisteme de pază şi protecţie .

11
Solistul vocal trebuie sa detina cunoştinţele şi deprinderile necesare îndeplinirii cerinţelor privind igiena personală,
pentru promovarea unei imagini generale individuale îngrijite şi decente şi menţinerea stării de sănătate necesară
asigurării capacităţilor fizice cerute de utilizarea instrumentului.
1. Asigură igiena personală :
- igiena personală este menţinută conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi a regulamentelor interne.
- tinuta de spectacol este adaptată tipului de eveniment şi caracteristicilor acestuia.
- imaginea generală individuală este îngrijită şi decentă.
- igiena personală este asigurată cu grijă la începutul fiecărei prestaţii artistice.
2. Menţine starea personală de sănătate :
- aparatul vocal este îngrijit cu atenţie pentru protejarea acestuia şi evitarea eventualelor perturbări vocale.
- starea de sănătate personală este menţinută printr-o viaţă echilibrată, pentru înlăturarea oricăror
disfuncţionalităţi fizice şi psihice cu efect negativ asupra actului interpretativ.
- eventualele cazuri de boală sau indisponibilitate fizică sunt anunţate din timp persoanelor abilitate.
Solistul vocal trebuie sa aiba cunostinte despre :
- normele igienico-sanitare în vigoare
- noţiuni privind regimul raţional de viaţă
- tipuri de materiale sanitare utilizate pentru menţinerea igienei personale
- tipuri de boli transmisibile
- cerinţe privind îngrijirea aparatului vocal şi a căilor respiratorii
Toate aceste cunostinte ii ajuta la menţinerea stării de sănătate necesară asigurării capacităţilor fizice cerute de
utilizarea aparatului vocal .
Activitatea solistului vocal se desfasoara preponderent in interior ( restaurant, sala de spectacol ) , mai rar in spatiu
deschis (aer liber, terasa restaurant, etc )
1. Sosirea la serviciu presupune realizarea de activităţi pre-spectacol , acestea cuprinzand cunoştinţele şi
deprinderile necesare desfăşurării tuturor activităţilor necesare înaintea începerii spectacolului pentru
asigurarea unei prezenţe scenice adecvate şi încălzirea în vederea unei prestaţii artistice de calitate.
Solistul vocal pregăteşte prestaţia artistică astfel :
 amenajarea locului de muncă trebuie să asigure confort şi libertate de mişcare şi să diminueze pe cât posibil
riscurile de natură vizuală, mentală şi de poziţie de lucru ;
 vocea este încălzită prin exerciţii simple, în funcţie de caracteristicile personale
 la punerea sub tensiune a aparaturii respectându-se următoarea ordine:
- verificare temperatură şi umiditate în încăpere;
- verificare tensiune la tabloul de alimentare;
- echipamentul de sonorizare este verificat cu atenţie, împreună cu persoanele abilitate, în funcţie de
modalitatea de interpretare.
- microfoanele sunt reglate în funcţie de caracteristicile vocale proprii şi acustica spaţiului disponibil
,precum si de normele de sanatate si securitate in munca
- punerea sub tensiune a echipamentelor tehnice se face prin acţionarea butonului corespunzător de
pe panoul unităţii centrale;
2. Executarea programului muzical . Pe perioada desfasurarii programului artistic sunt necesare perioade de pauza
pentru odihna .
3. La incheierea programului artistic aparatura tehnica se scoate de sub tensiune în ordinea inversă pornirii;

ÎNTOCMIT, APROBAT,
SERVICIU EXTERN S.S.M.

12

S-ar putea să vă placă și