Sunteți pe pagina 1din 26

LOCUL DE MUNCĂ NR.

3
MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PROCESUL DE MUNCA

Functia de Manager al Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in


Munca,
Cod COR 325709 face parte din categoria functiilor de control si supraveghere.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalatie CET
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil

SARCINA DE MUNCĂ
Manager al Sistemului de Management Securitate si Sanatate in Munca are
urmatoarele obligatii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:
Sa urmareasca si sa realizeze in cadrul LAND POWER S.A. - Platforma
CET:
Identificarea pericolelor/riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de
muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi
de lucru.
Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie si a
documentelor prevazute de legislatia in vigoare.
Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor SSM ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale
societatii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin în domeniile: SSM - SU, stabilite prin fişa
postului.
Intocmirea de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a
lucrătorilor în domeniile: SSM, SU.
Elaborarea tematicii pentru fazele de instruire generale, periodica si la
locul de munca, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă,
asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniile: SSM, SU; verificarea
cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
Elaborarea în domeniile: SSM, SU a programelor de instruire-testare la
nivelul societatii.
Intocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform
prevederilor legislatiei in vigoare, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi
pentru aplicarea lui.
Intocmirea evidenţelor zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute prin
legislatia in vigoare.
Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM, stabilirea tipului
de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legislatiei privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de
muncă.
Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică,
pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.
Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de
medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic
periodic.
Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice
şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie
efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea
Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru
posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a
lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă.
Supravegherea si controlul privind intreţinerea, manipularea şi
depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea
lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de H.G. nr.
1.048/2006.
Controlul si urmarirea realizarii măsurilor dispuse de către inspectorii de
muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
Actualizarea planului de protecţie şi prevenire.
Executarea de controale tehnice de specialitate privind respectarea
prevederilor normelor si legilor in vigoare ce vizeaza activitatea de securitate a
muncii, situatii de urgenta, prevenire si aparare impotriva incendiilor; traseaza
masuri pentru inlaturarea neregulilor constatate si verifica realizarea acestora,
propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori LAND POWER SA, executarea
lucrarilor: cu foc deschis, interventii si reparatii, acces in spatii inchise.
Informarea asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor
efectuate la locurile de muncă si propunerea de măsuri de prevenire şi
protecţie inclusive consemnarea acestora in note de control si/sau in alte
documente dupa efectuarea controalelor.
Executarea controlului tehnic de specialitate in domeniul SSM-SU, cu
ocazia reviziilor planificate, lucrarilor de modernizare si a lucrarilor cu pericol
ridicat, intocmind documente de control.
Indrumarea si controlul activitatii de SSM-SU din cadrul sectorului
repartizat, verificand modul in care se respecta prevederile legale in vigoare de
catre cei care conform legii au raspunderea pentru aplicarea acestora si
informeaza pe seful ierarhic asupra masurilor ce trebuie luate.
Realizarea masurilor stabilite prin procese - verbale de control, procese
-verbale de cercetare a evenimentelor si documente proprii.
Verificarea si urmarirea, cu sprijinul serviciilor specializate daca noxele
se incadreaza in limitele admise pentru mediul de munca din sectorul
repartizat (daca este cazul).
Primeste de la conducatorii locurilor de munca din sectorul repartizat
listele prin care se solicita achizitionarea materialelor PSI, pe care le
analizeaza si le avizeaza pentru bugetare, dupa caz , cu respectarea
termenelor stabilite prin Decizii ale conducerii.
Participarea la efectuarea receptiei: echipamentelor de protectie,
materiale igienico-sanitare, echipamentelor tehnice de PSI., achizitionate
precum si a instalatiilor si utilajelor noi si/sau reparate sau modernizate.
Urmareste derularea executarii bugetului de platii si cheltuieli si de
repartizare a materialelor conform solicitarilor din sectorul atribuit.
Insotirea personalul abilitat de lege sa efectueze control in sectorul
atribuit si participa la control.
Rezolvarea la termen a sarcinilor si corespondenta primita.
Prezentarea periodica si ori de cate ori este necesar, catre Director
Tehnic, raportari privind situatia securitatii - sanatatii in munca , la nivelul
societatii.
Umareste includerea si respectarea in cadrul proiectelor a prevederilor
reglementarilor in domeniul securitatii-sanatatii in munca specifice activitatii.
Participa (daca este cazul) la întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor
prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi
şantiere temporare şi mobile.
Participa la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute
de lege.
Se deplaseaza imediat in unitate in caz de avarii, explozii, incendii,
incidente periculoase, accidente de munca, controale ale organelor abilitate.
Ca utilizator de tehnica de calcul (PC) respecta masurile pentru
securitatea si protectia informatiilor in format electronic, conform deciziilor
conducerii Societatii.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
are responsabilitatea controlului aplicării şi evaluării eficienţei si sistemului de
management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în cadrul unităţii, fiind
investit cu autoritatea necesară.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
are responsabilitatea elaborarii şi actualizării sistemului de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a principalelor sale documente
componente (manualul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi procedurile de
sistem). Gestionează aceste documente.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
elaboreaza, actualizeaza şi supune aprobării: Planul Anual de Management al
SSM;
Organizează desfăşurarea activităţii de realizare al acestui plan, prin
aplicarea competentelor sale;
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
efectuează controale asupra desfăşurării activităţilor de managementul
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi control al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale din cadrul societăţii şi îndeosebi asupra rezolvării acţiunilor
corective, ca urmare a rapoartelor de audit.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
organizează şi verifică modul în care documentele Sistemului de management
SSM, sunt implementate, difuzate sip use in aplicare, conform standardelor in
vigoare.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
răspunde de implementarea, evaluarea şi menţinerea continuă a eficacităţii şi
compatibilităţii sistemului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cu politica firmei
în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
asigură realizarea programului de acţiuni corective pe linie SSM.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca se
asigura că procesele necesare sistemului de management SSM sunt stabilite,
implementate şi menţinute;
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
raporteaza pe linie operativa managementului de la cel mai înalt nivel
(directorului general) despre funcţionarea sistemului de management al SSM-
SU şi despre orice necesitate de îmbunătăţire;
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
intocmeşte şi supune aprobării Planul de audit, organizează desfăşurarea
activităţii de control, prin efectuarea auditului intern.
Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in
munca.
Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce
le revin in domeniul SSM corespunzator functiilor exercitate.
Intocmeste si distribuie schema de comunicare a evenimentelor.
Intocmeste lista zonelor cu risc ridicat si specific din unitate in baza
informatiilor primite de la sefii locurilor de munca.
Managerul Sistemului de management securitate si sanatate in munca
organizeaza, coordoneaza si verifica executarea:
Activitatilor indreptate inspre realizarea Politicii Societăţii în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
Perfectarii si realizarea contractelor de prestari servicii externe privind
activitatile cuprinse in sfera activitatii sale (EIP , servicii medicale si
ambulanta, etc.);
Masurilor privind imbunatatirea continua a Sistemului de management în
Sistemului de management în domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă;
Elaborarii programelor si planurilor in domeniul securitătii şi sănătaţii în
muncă, cu propunerile de alocare mijloace de finantare ale acestora;
Elaborarii materialelor necesare pentru informare partilor interesate,
inclusiv a publicului, organelor puterii de stat, cu privire al activitatea societatii,
in domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă;
Reprezentarii intereselor Societatii inaintea organelor de stat sau alte
organe si organizatii referitor la activitatile si politica din domeniul securitătii şi
sănătaţii în muncă;
Respectarea cerintelor legislative si a altor cerinte ce devin obligatorii in
domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă;
Activitatilor de identificare si actualizare a cerintelor legislative si a altor
cerinte ce devin obligatorii in domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă.
In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1425/2006, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, ca lucrator desemnat de angajator, in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, Managerul SSM/ Inspector SSM va tine evidenta
evenimentelor conform obligatiilor art. 141, alin 1, in urmatoarele registre care
se afla in gestiunea sa:
a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă,
b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase,
c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare,
d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare
incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.
 
Obligatii SSM-SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca cu completarile si modificarile ulterioare:
a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel
încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele
periculoase, echipamentele de transport;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi,
după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în
special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să
utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat conducatorului locului de munca si/sau
reprezentantilor Serv. SI PM MI/Birou PM, SSM, orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă conducatorului locului de munca accidentele
suferite de propria persoană;
g) să coopereze cu conducatorul locului de munca , atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse
de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu conducatorul locului de
munca, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari.

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea


impotriva incendiilor:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor,


aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul
instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile,
aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date
de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale
sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de
muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a
oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi
orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva
incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz,
respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de
muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care
are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.
Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate
industriala:
a) Sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de
munca;
b) Sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe
teritoriul societatii sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
stupefiante;
c) Sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante
stupefiante pe teritoriul societatii;
d) Sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a
focului in incinta societatii, pe teritoriul careia nu sunt autorizate locuri pentru
fumat.;
e) Sa nu sustraga produse petroliere si/sau alte bunuri materiale ale
societatii ;
f) Sa nu inceapa lucrul daca nu este echipat cu echipamentul
individual de protectie, daca nu i s-a efectuat admiterea la lucru si daca nu a
efectuat controlul la locul de munca privind: starea tehnica a echipamentelor
de munca, sculelor, schelelor, scarilor, etc – in concordanta cu specificul si
cerintele locului de munca.
g) Sa nu execute lucrari pentru care nu este calificat, nu le cunoaste,
nu a fost instruit, nu-i revin ca atributii si nu a primit dispozitii de la seful sau
ierarhic, chiar daca i-au fost solicitate de alte persoane;
h) Sa nu lucreze cu scule sau echipamente tehnice defecte,
improvizate sau neadaptate caracterului zonei de lucru;
i) Sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
j) Sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are
atributii de serviciu sau nu a fost instruit;
k) Sa nu intervina pentru remedierea defectiunilor la echipamentele
de munca, pentru care nu este calificat si instruit;
l) Sa nu puna in functiune echipamente de munca fara aparatori,
nelegate electric la priza de impamantare si fara aparatura de masura si
control in stare de functionare;
m) Sa ia masurile corespunzatoare impotriva pornirii accidentale a
echipamentelor de munca, la care se intervine;
n) Sa nu execute lucrari cu foc fara a lua toate masurile de prevenire
a incendiilor si fara permis de lucru cu foc, intocmit conform legislatiei in
vigoare si instructiunilor aprobate in cadrul societatii.
o) Are obligatia de a realiza controlul privind respectarea in cadrul
locului de munca a cerintelor instructiunilor de securitatea si sanatate in munca
si protectia mediului, atat de catre personalul societatii, precum si salariatii
societatilor antreprenoare (terte).
p) Are obligatia sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de
catre personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare
(terte), daca acestea se executa cu incalcarea cerintelor instructiunilor de
securitatea si sanatate in munca si protectia mediului.
r) Are obligatia sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor
regulamentului tehnologic, a normelor si regulilor de executie, in cazul
modificarii conditiilor de realizare a acestora sau de neasigurare a tuturor
masurilor de realizare a acestora.

Obligatii ecologie:
a) sa-si desfasoare intreaga activitate in conformitate cu cerintele
generale ale O.U.G 195/2005 privind ,,protectia mediului“ si cu cerintele legale
aplicabile sectorului de activitate pentru toti factorii de mediu;
b) sa-si desfasoare intreaga activitate in conformitate cu
regulamentele, procedurile sistemului de management de mediu si procedurile
operationale ;
c) sa asigure transmiterea la termenele stabilite a datelor /raportarilor
solicitate ;
d) sa urmareasca, in limita competentei, realizarea masurilor aferente
sectorului de activitate din Planul de actiune inclus in A.I.M, alte planuri si
programe pentru imbunatatirea calitatii factorilor de mediu;
e) sa urmareasca in cadrul contractelor incheiate cu
executantii/prestatorii de servicii respectarea cerintelor legislatiei de mediu si
prevenirea poluarilor accidentale.
Prezentele obligatii nu sunt limitative, ele putand fi completate in functie de
specificul activitatii desfasurate.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- mediu potenţial exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin
instalatii) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă acestea ;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona
instalatiilor, in timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces
deteriorate, cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc., la deplasarea
lucratorului prin zona, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Autodeclanşări si / sau autoblocări accidentale, contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de muncă – pompe, compresoare, etc. la
trecerea accidentală pe langă acestea;
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere
garnituri etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un
moment dat lucratorul, sau la deplasarea prin zona in scopul indeplinirii
sarcinilor de serviciu (verificari\inspectii\audituri) - arsuri termice;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul; la deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si invers pe traseul si
durata normale de deplasare – accident de traseu
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalatii;
- Jet de fluide/produse tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/
sau îmbinărilor prin flanşe ale acestora si/sau infundarii echipamentelor din
instalatii, la trecerea accidentală prin zonă în timpul desfăşurării activităţilor in
instalatii (verificari\inspectii\audituri).

 FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
preparate şi produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor, etc.

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de munca din instalatii;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din
cadrul societatii.

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Microorganisme in instalatia de climatizare ; contactul accidental cu virusi /
persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase
transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru –
rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea calculatorului din birou.

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Reglarea necorespunzătoare a ecranului calculatorului;
- Adoptarea unei poziţii incorecte, respectiv adoptarea unei poziţii
necorespunzătoare între planul de lucru si suprafata de sedere;
- Amplasarea incorectă a videoterminalelor faţa de sursele de lumină ( naturală
şi / sau artificială);
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului în ceea ce priveşte atribuţiile şi
răspunderile la sarcinile de muncă ce ii revin;
- Nerespectarea prevederilor din regulamentul de funcţionare al societatii;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu echipamentele de
munca deservite de la locul de munca;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Nerespectarea tehnologiei de lucru şi a programului stabilit în societate;
- Nesupravegherea necorespunzătoare la executarea lucrarilor de reparatii-
revizii de catre personalul mecanic si/sau terti in conformitate cu procedurile
de sistem în vigoare;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene / alcoolice în timpul lucrului;
- Organizarea şi coordonarea necorespunzătoare a activitatăţii in cazul
accidentelor de munca/incidente de mediu ;

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
- Omiterea verificării a modului cum se respecta dispozitiile legale in vigoare la
executarea lucrarilor: cu foc deschis, interventii si reparatii, etc ;
- Omiterea urmăririi ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările
periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă.
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de perso
Sectia : Birou SI SSM PMI Durata expuneri
Loc de munca : Manager al Echipa de evalu
sistemului de management al FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Lungu Razvan –
Securitatii si Sanatatii in Munca DE MUNCA nr. 3 Ing. Dinu Florentin –
Marinica Elena- Insp
Avădanei Elisei – se
Ghiță Adrian – repre
Dr. Grigoropol Cristin
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta
Factori de risc C
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim
identificati g
munca parametri) previzibila
0 1 2 3
MIJLOACE DE 1. Explozii, incendii, la scăpările ITM 3-45
PRODUCŢIE accidentale de gaze zile
2. Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin CET) – prezoane, componente,
DECES
garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă
acestea
3. Deviere de la traiectoria normală
a vehiculelor care au acces în zona
CET, in timpul operatiilor de
revizie/mentenanta, datorită căilor
de acces deteriorate, cu denivelări, DECES
a pierderii controlului vehiculului,
etc., la deplasarea lucratorului prin
FACTORI DE zona, in timpul exercitarii
RISC MECANIC atributiunilor de serviciu ;
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru,
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES
electrice defecte, etc.
6. Autodeclanşări si / sau
autoblocări accidentale,
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de DECES
muncă – pompe, compresoare, etc.
la trecerea accidentală pe langă
acestea;
7.Scurgere libera de fluide DECES
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul, sau
la deplasarea prin zona in scopul
indeplinirii sarcinilor de serviciu
(verificari\inspectii\audituri) - arsuri
termice;
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un
punct de lucru la altul; deplasarea
DECES
între locul de muncă şi domiciliu si
invers pe traseul si durata normale
de deplasare – accident de traseu
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
DECES
cu instalaţii de ridicat, la trecerea
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET
10. Jet de fluide/produse
tehnologice la spargerea
accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora
si/sau infundarii echipamentelor din
DECES
instalatii, la trecerea accidentală prin
zonă în timpul desfăşurării
activităţilor
(verificari\inspectii\audituri) in
instalatii
11. Substanţe periculoase
FACTORI DE ITM 3-45
provenind de la toner, cartuşe
RISC CHIMIC zile
pentru imprimantă, etc.
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
MEDIUL DE 13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
MUNCĂ respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
ITM 3-45
FACTORI DE echipamentelor de munca din
zile
RISC FIZIC instalatii
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 3-45
zile
16. Calamitaţi naturale - seism DECES
17. Deplasari ale mijloacelor de DECES
transport: - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport pe timpul
deplasarii de la domiciliu la serviciu
si invers. - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport in curtea
societatii
18. Preparate si produse
chimice/explozive, provenite din
DECES
procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor
19. Microorganisme in instalatia
de climatizare ; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
păianjeni) pe timpul deplasării de la
DECES
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE
repetitive, eventuale conflicte şi DECES
PSIHICĂ
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Poziţii de lucru vicioase –
SARCINA DE
afecţiuni musculo scheletice,
MUNCĂ ITM 3-45
sindromul ochiului uscat, oboseala
zile
SOLICITARE vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ ionizante
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 3-45
repetitive la utilizarea calculatorului
zile
din birou
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
DECES
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare, cădere de la înălţime
25. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 3-45
incomode şi / sau la utilizarea
zile
scaunelor ergonomice / birourilor
26. Reglarea necorespunzătoare a ITM 3-45
ecranului calculatorului zile
27. Adoptarea unei poziţii incorecte,
respectiv adoptarea unei poziţii ITM 3-45
necorespunzătoare între planul de zile
lucru si suprafata de sedere
28. Amplasarea incorectă a ITM 3-45
videoterminalelor faţa de sursele de zile
lumină ( naturală şi / sau artificială)
29. Nerespectarea prevederilor din
fişa postului în ceea ce priveşte ITM 3-45
atribuţiile şi răspunderile la sarcinile zile
de muncă ce ii revin
30. Nerespectarea prevederilor din
regulamentul de funcţionare al DECES
instalatiilor
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu
DECES
echipamentele de munca deservite
de la locul de munca;
32. Nerespectarea tehnologiei de
ITM 45-
lucru şi a programului stabilit în
180zile
societate
34. Nesupravegherea
necorespunzătoare la executarea
lucrarilor de reparatii-revizii de catre
DECES
personalul mecanic si/sau terti in
conformitate cu procedurile de
sistem în vigoare
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene / alcoolice în timpul Neglijabil
lucrului
39. Organizarea şi coordonarea
necorespunzătoare a activitatăţii in ITM 45-
cazul accidentelor de munca\ 180zile
incidente de mediu ;
OMISIUNI 40. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES
muncă
41. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES
activităţii desfăşurate
42. Neprezentarea la controlul
DECES
medical periodic
43. Neprezentarea la instruirile
DECES
periodice in domeniul s.s.m.
44. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES
lucrului prestat
45. Omiterea verificării a modului DECES
cum se respecta dispozitiile legale
in vigoare la executarea lucrarilor:
cu foc deschis, interventii si
reparatii;
46. Omiterea urmaririi ca verificările
periodice şi, dacă este cazul,
încercările periodice ale
echipamentelor de muncă să fie
efectuate de persoane competente,
conform prevederilor din Hotărârea DECES
Guvernului nr. 1.146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor
de muncă

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

46

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 322
Nrg4 = = 0(4x4) + 29(3x3) + 15(2x2) + 1(1x1)
= =
46 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 0x4 + 29x3 118
+ 15x2 + 1x1

ri
i=1

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 3


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

F1 F3 F5 F7 F9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7
F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F3 F

FACTORI DE RISC

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 3

Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
de risc Nominalizarea măsurii
1 2 3
Măsuri organizatorice:
-instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
spectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducăt
3
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
- supravegherea permanentă de către conducăt
erea operaţiilor care-i asigură securitatea la
3 locului de muncă a modului de îndeplinire a
locul de muncă muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
- utilizare EIP
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 3

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 3este egal cu 2,72
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc . Rezultatul
este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.3”, din care se observă că din totalul de 46
factori de risc identificaţi , nici unul nu depaseste, ca nivel parţial de risc, valoarea 3:
0.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 27%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 50 %, factori proprii executantului.
FRMP
27%

FRE
FRMP
50%
FRMM
FRSM
FRMM
FRE
16%
FRSM
7%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 3


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și