Sunteți pe pagina 1din 23

LOCUL DE MUNCĂ NR.

8
SPECIALIST DOCUMENTATII STUDII/INGINER
DOCUMENTATIE
PROCESUL DE MUNCA

Functia de Specialist documentatie studii/inginer documentatie, cod COR


214112 face parte din categoria functiilor de executie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Calculator (PC) : videoterminal, unitate centrala, tastatura, mouse
- imprimantă
- fotocopiator
- scanner
- accesorii de birotica/articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- fax
- echipamente de muncă specifice rafinariei

OBLIGATII

Specialistul documentatie studii indeplineste urmatoarele obligatii:

Specialist documentatie studii indeplineste urmatoarele obligatii:


Obligatii specifice functiei detinute:
Centralizeaza informatia de la sectorul de productie si reparatii in vederea intocmirii
planurilor de lucru zilnice, saptamanale si lunare;
Intocmeste planurile de lucru lunare, tinand cont de bugetele aprobate;
Planifica comenzile si serviciile de reparatii in SAP TORO, in limita bugetelor aprobate;
Urmareste stadiul de indeplinire a planurilor saptamanale si lunare privind realizarea
planurilor de mentenanta si reparatii, pe categorii de lucrari;
Respecta disciplina contractuala;
Prezinta zilnic Directorului General raportul defectiunilor conform sistemului TORO
TPAIM.
Raspunde de confidentialitatea datelor inregistrate.
Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice neregula depistata in functionarea sistemului
SAP.
Executa functiile, prevazute in “Regulamentul privind apararea civila” din cadrul
Companiei petroliere «LUKOIL».
Indeplineste cerintele, prevazute in Politica Companiei LUKOIL si LAND POWER SA in
domeniul tehnicii securitatii, protectiei muncii si mediului in sec. XXI, standardelor
internationale in vigoare.
Indeplineste atributiile date prin delegare de Seful direct.
Indeplineste si alte atributii potrivite studiilor si care au legatura cu specificul postului
ocupat, stabilite de Seful direct.
Respecta regulile privind gestiunea documentelor in cadrul Societatii.
Respecta secretul profesional si asigura confidentialitatea datelor.
Isi perfectioneaza in permanenta calificarea.
Asigura intocmirea si distribuirea comenzilor catre fírmele terte.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in
munca:
a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase, echipamentele
de transport;
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
e) sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria
persoana;
g) sa coopereze cu conducatorul locului de munca atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca
si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
h) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu conducatorului locului de munca, pentru
a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure
si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
i) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
j) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva
incendiilor:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta,
sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau
de conducatorul institutiei, dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare
a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile
de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate industriala:


- Sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de munca;
- Sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe teritoriul societatii sub
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
- Sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante stupefiante pe
teritoriul societatii;
- Sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a focului in incinta
Rafinariei, pe teritoriul careia nu sunt autorizate locuri pentru fumat;
- Sa nu sustraga produse petroliere si/sau alte bunuri materiale ale societatii;
- Sa nu inceapa lucrul daca nu este echipat cu echipamentul individual de protectie,
daca nu i s–a efectuat admiterea la lucru si daca nu a efectuat controlul la locul de
munca privind: starea tehnica a echipamentelor de munca, sculelor, schelelor,
scarilor, etc. – in concordanta cu specificul si cerintele locului de munca.
- Sa nu execute lucrari pentru care nu este calificat, nu le cunoaste, nu a fost instruit,
nu–i revin ca atributii si nu a primit dispozitii de la seful sau ierarhic, chiar daca i–au
fost solicitate de alte persoane;
- Sa nu lucreze cu scule sau echipamente tehnice defecte, improvizate sau
neadaptate caracterului zonei de lucru;
- Sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
- Sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are atributii de
serviciu sau nu a fost instruit;
- Sa nu intervina pentru remedierea defectiunilor la echipamentele de munca, pentru
care nu este calificat si instruit;
- Sa nu puna in functiune echipamente de munca fara aparatori, nelegate electric la
priza de impamantare si fara aparatura de masura si control in stare de
functionare;
- Sa ia masurile corespunzatoare impotriva pornirii accidentale a echipamentelor de
munca, la care se intervine;
- Sa nu execute lucrari cu foc fara a lua toate masurile de prevenire a incendiilor si
fara permis de lucru cu foc, intocmit conform legislatiei in vigoare si instructiunilor
aprobate in cadrul societatii.
- Sa realizeze controlul privind respectarea in cadrul locului de munca a cerintelor
instructiunilor de securitatea si sanatate in munca si protectia mediului, atat de
catre personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte).
- Sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de catre personalul societatii,
precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte), daca acestea se executa cu
incalcarea cerintelor instructiunilor de securitatea si sanatate in munca si protectia
mediului.
- Sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor regulamentului tehnologic, a
normelor si regulilor de executie, in cazul modificarii conditiilor de realizare a
acestora sau de neasigurare a tuturor masurilor de realizare a acestora in conditii
de siguranta.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în birou, in cadrul Biroului planificare devize si
documentatie :
- iluminat este mixt si suficient;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în birou şi
ventilaţiei artificiale
- zgomotul si vibratiile sunt in limite admise deoarece activitatea nu presupune
utilizarea unor echipamente generatoare de noxe fizice
- este asigurata ergonomia locului de munca
- microclimatul este corespunzator, unitatea fiind dotata cu sistem de furnizare a
aerului conditionat;
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de lucru
sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Recipiente sub presiune – vase, rezervoare, conducte, preincalzitoare, alte
ehipamente de muncă din cadrul instalatilor in zona carora se poate afla lucratorul
la un moment dat;
- Deplasarea/ răsturnarea necontrolată a scaunelor (rotative) de birou ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor, meselor de
lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte, etc.
- Cădere liberă de produse şi obiecte, poziţionate incorect sau la manipularea
manuală a acestora de catre alţi lucrători ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între unitate şi domiciliu
si invers pe traseul si durata normale de deplasare (accident de traseu) ;
- Balans periculos la manipularea mecanismelor de ridicat, la trecerea accidentală
pe lângă acestea a lucrătorului;
- Explozii, incendii datorate scăpărilor accidentale de gaze din instalatii;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau îmbinărilor
prin flanşe ale acestora, la deplasarea prin zonă în timpul desfăşurării activităţilor
din instalatii;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental– prindere,
lovire, strivire;
- Răsturnarea materialelor şi subansamblelor poziţionate greşit şi neasigurate
împotriva căderii.
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere garnituri
etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu suprafeţe
supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un moment dat
lucratorul– arsuri termice;
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la echipamentele
de muncă electrice ;
- Electrocuţii, datorate defecţiunilor cablurilor de alimentare ale echipamentelor de
muncă electrice.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, sub formă de vapori/gaze, provenite din
procesul tehnologic din cadrul rafinariei;

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice (imprimantă),
echipamentelor de muncă din instalaţiile din instalatie;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Vibraţii datorate echipamentelor de muncă din instalatie;
- Pulberi fizice (minerale, organice) în mediul de muncă, în perioadele de
revizie/mentenanţă, la trecerea ocazională a lucrătorului prin instalatie;
- Variatii ale temperaturii mediului de muncă, specific activităţii defăşurate (în
perioadele vară/iarnă);
- Calamitaţi naturale – seism.

 FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL


- Stres datorat volumului mare de munca, sub presiunea timpului, monotonie,
operatii repetitive.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice toxice/explozive, provenite din procesul tehnologic
din cadrul instalatiilor, emanate sub forma de vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca/mediul potential exploziv.
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme in instalatia de climatizare; contactul accidental cu virusi/persoane
purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase transmisibile ;
contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte periculoase (viespi, albine,
păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru – rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, eventuale conflicte şi situaţii
tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Suprasolicitarea analizatorului vizual la expunere indelungata in fata
videoterminalelor ( patologii ocular);
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea PC, poziţii vicioase la
inspecţiile tehnice/verificările echipamentelor de muncă statice ;

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare ;
- Fumatul şi utilizarea focului deschis în locuri nepermise ;
- Adoptarea unei pozitii de lucru incomode si/sau la utilizarea scaunelor
ergonomice/birourilor ;
- Amplasarea incorecta a videoterminalelor fata de sursele de lumina ;
- Nerespectarea prevederilor din regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor unde
îşi desfăşoară avctivitatea în calitate de specialist documentaţie;
- Pătrunderea accidentală în zone periculoase (potenţial explozive, sub tensiune, în
imediata apropiere a echipamentelor de muncă sub presiune şi/sau de ridicat) ;
- Utilizarea incorectă şi/sau neutilizarea E.I.P. corespunzător sarcinilor de muncă
executate;
- Prezentarea la serviciu în stare fizică şi psihică necorespunzătoare ;
- Alimentarea / oprirea arbitrară cu energie electrică a echipamentelor de muncă
electrice, utilizarea unor cabluri electrice/prize deteriorate, fara legatura la pamant;
- Nerespectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă ;
- Cadere de pe scarile de acces din incinta instalatiilor;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Consumul substanţe halucinogene/interzise/alcoolice, in timpul lucrului;
- Nerespectare prevederilor din fişa postului ;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m.
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii şi / sau
medii potenţial explozive;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie
al societăţii ;
- Nerespectarea semnalizărilor de securitate la locurile de muncă din incinta
societatii unde execută operaţii de inspecţie/revizie a echipamentelor de muncă
dinamice ;
- Efectuarea de interventii/actiuni neautorizate, care nu sunt prevazute in fisa
postului, pentru care lucratorul nu este instruit;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neutilizarea E.I.P., la îndeplinirea sarcinilor de muncă în instalaţiile instalatiei.

OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă ;
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 1
Loc de munca : SPECIALIST Echipa de evaluare :
DOCUMENTATII STUDII/INGINER Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
DOCUMENTATIE FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
DE MUNCA nr. 8 Marinica Elena –Inspector SSM-SU CET
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Clasa de Nivel
Factori de risc Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim probabilitat de
identificati gravitate
munca parametri) previzibila e risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 5 3
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Recipiente sub presiune – vase,
conducte,rezervoare,preincalzitoare,
alte ehipamente de muncă din ITM 3-45
2 5 3
cadrul instalatiilor, in zona carora se zile
poate afla lucratorul la un moment
dat
3. Deplasarea/ răsturnarea
ITM 3-45
necontrolată a scaunelor (rotative) 2 2 2
zile
de birou
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei DECES 7 1 3
electrice defecte, echipamentelor
electrice defecte, etc.
6. Cădere liberă de produse şi
obiecte, poziţionate incorect sau la ITM 3-45
2 2 2
manipularea manuală a acestora de zile
către alţi lucrători
7. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
unitate şi domiciliu si invers pe DECES 7 1 3
traseul si durata normale de
deplasare (accident de traseu)
8. Balans periculos la manipularea
mecanismelor de ridicat, la trecerea
DECES 7 1 3
accidentală pe lângă acestea a
specialistului documentatie
9. Explozii, incendii datorate
DECES 7 1 3
scăpărilor accidentale din instalatii
10. Jet de fluide tehnologice la
spargerea accidentală a conductelor
şi/ sau îmbinărilor prin flanşe ale
DECES 7 1 3
acestora, la deplasarea prin zonă în
timpul desfăşurării activităţilor din
instalatii
11. Organe de maşini în mişcare cu
care poate intra în contact DECES 7 1 3
accidental– prindere, lovire, strivire
12 Răsturnarea materialelor şi
ITM 3-45
documentelor poziţionate greşit şi 2 2 2
zile
neasigurate împotriva căderii
FACTORI DE 13 Preparate si produse DECES 7 1 3
RISC CHIMIC chimice/explozive, sub formă de
vapori/gaze, provenite din procesul
tehnologic din cadrul instalatiilor
14. Scurgere libera de fluide
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
FACTORI DE
echipamentele de muncă cu DECES 7 1 3
RISC TERMIC
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul–
arsuri termice;
15. Electrocutare prin atingere
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
tensiune de pas
FACTORI DE
16. Electrocuţii, datorate
RISC ELECTRIC
defecţiunilor cablurilot de alimentare
DECES 7 1 3
ale echipamentelor de muncă
electrice
MEDIUL DE FACTORI DE 17. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 5 3
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii zile
18. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice ITM 3-45
2 5 3
(imprimantă), echipamentelor de zile
muncă din instalaţiile din instalatii
19. Pulberi fizice (minerale,
organice) în mediul de muncă, în
ITM 3-45
perioadele de revizie/mentenanţă, la 2 5 3
zile
trecerea ocazională a lucrătorului
prin instalatie
20. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 1 2
180 zile
21. Vibraţii datorate echipamentelor ITM 3-45
2 5 3
de muncă dinamice din instalatie zile
22. Variatii ale temperaturii mediului ITM 3-45 2 2 2
de muncă, specific activităţii
zile
defăşurate (în perioadele vară/iarnă)
23. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
FACTORI DE 24.Preparate si produse chimice
RISC CHIMIC toxice/explozive, provenite din
procesul tehnologic din cadrul
DECES 7 1 3
instalatiilor, emanate sub forma de
vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca/mediul potential exploziv
25. Stres datorat volumului mare de
CLIMAT ITM 3-45
munca, sub presiunea timpului, 2 2 2
PSIHOSOCIAL zile
operatii repetitive, monotonie
26. Microorganisme in instalatia de
climatizare; contactul accidental cu
virusi/persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
FACTORI DE infectioase transmisibile ; contactul
DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC accidental cu caini comunitari şi /
sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) aflate în
apropierea zonei de lucru – rabie,
şoc anafilactic, etc.
SARCINA DE 27. Suprasolicitare psihică – ritm de
MUNCĂ SOLICITARE muncă intens, eventuale conflicte şi ITM 3-45
2 2 2
PSIHICĂ situaţii tensionate cu colegii de zile
muncă
SOLICITARE 28. Suprasolicitarea analizatorului
FIZICĂ vizual la expunere indelungata in ITM 45 –
3 3 3
fata videoterminalelor ( patologii 180 zile
oculare)
29. Poziţii de lucru statice şi mişcări ITM 45 – 3 3 3
repetitive la utilizarea PC, poziţii
vicioase la inspecţiile
180 zile
tehnice/verificările echipamentelor
de muncă statice
.EXECUTANT ACŢIUNI 30. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
31. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
32. Fumatul şi utilizarea focului
DECES 7 1 3
deschis în locuri nepermise
33. Adoptarea unei pozitii de lucru
ITM 3-45
incomode si/sau la utilizarea 2 2 2
zile
scaunelor ergonomice/birourilor
34. Nerespectare prevederilor din ITM 45 –
3 1 2
fişa postului 180 zile
35. Nerespectarea prevederilor din
regulamentele de funcţionare ale
DECES 7 1 3
instalaţiilor unde îşi desfăşoară
activitatea
36. Pătrunderea accidentală în zone
periculoase (potenţial explozive, sub
tensiune, în imediata apropiere a DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă sub
preiune şi/sau de ridicat)
37. Utilizarea incorectă şi/sau
neutilizarea E.I.P. corespunzător DECES 7 1 3
sarcinilor de muncă executate
38. Prezentarea la serviciu în stare DECES 7 1 3
fizică şi psihică necorespunzătoare
39. Alimentarea / oprirea arbitrară
cu energie electrică a
echipamentelor de muncă electrice, DECES 7 1 3
utilizarea unor cabluri electrice/prize
deteriorate, fara legatura la pamant
40. Nerespectarea ordinii şi
DECES 7 1 3
disciplinei la locul de muncă
41. Cadere de pe scarile de acces ITM 45 –
3 3 3
din incinta instalatiilor 180 zile
42. Acţiuni şi manevre greşite în
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie DECES 7 1 3
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
43. Consumul substanţe
halucinogene/interzise/ alcoolice, in Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
44. Adoptarea unor poziţii de lucru
incomode şi / sau la utilizarea DECES 7 1 3
scaunelor ergonomice / birourilor
45. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
46. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
47. Nerespectarea instrucţiunilor DECES 7 2 4
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
48. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea măsurilor din planul DECES 7 1 3
de prevenire şi protecţie al societăţii
49. Nerespectarea semnalizărilor
de securitate la locurile de muncă
din incinta instalatiei unde execută
DECES 7 1 3
operaţii de inspecţie/revizie a
echipamentelor de muncă sub
presiune şi/sau de ridicat
50. Efectuarea de interventii/actiuni
neautorizate, care nu sunt
DECES 7 1 3
prevazute in fisa postului, pentru
care lucratorul nu este instruit;
51. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic;
52. Neutilizarea E.I.P., la
îndeplinirea sarcinilor de muncă în DECES 7 1 3
instalaţii
OMISIUNI 53. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

53

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 423 **
1(4x4) + 42(3x3) + 10(2x2) + 1(1x1) Expr
53 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 1x4 + 42x3 171 essio
+ 10x2 +1x1
Nrg8= = = = n is
faulty
**2,4
7
ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 8

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,47

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F1
1
F1
3
F1
5
F1
7
F1
9
F2
1
F2
3
F2
5
F2
7
F2
9
F3
1
F3
3
F3
5
F3
7
F3
9
F4
1
F4
3
F4
5
F4
7
F4
9
F5
1
F5
3

FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 8

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de Măsuri organizatorice:
1. muncă (intervenţii la echipamentele electrice sub 3 - intervenţiile la echipamentele electrice din dotare se vor face
tensiune) numai de către personal specializat în astfel de lucrari
Masuri organizatorice :
2. Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, grindina, 3 - Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune
viscol, seisme, etc.) in caz de situatii de urgenta
Lovire de către mijloacele de transport auto la
1. deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si la 3 MASURI ORGANIZATORICE:
deplasarile in interes de serviciu - Respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice
Electrocutare prin atingere directă, atingere MASURI ORGANIZATORICE:
2. 3
indirectă sau tensiune de pas - Respectarea prevederilor de electrosecuritate
Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, MASURI ORGANIZATORICE:
echipamentelor electrice defecte, etc - Respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor
- Depozitarea materialelor şi substanţelor inflamabile în
locuri special destinate în care să fie exclusă
3. 3
posibilitatea de apariţie a unui incendiu
- Verificarea periodica a instalatiilor electrice de catre
personal autorizat
- Cunoasterea de catre personal a modului de actiune in
caz de incendiu
4. Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii
0 1 2 3
şi / sau medii potenţial explozive.
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor de protecţie individuale şi colective, etc.
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul 4 formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor proprii în
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la accesul în
în instalatii şi / sau medii potenţial explozive instalatii şi / sau medii potenţial explozive
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează semnalizarea de
securitate în instalatii şi / sau medii potenţial explozive.
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
- restricţiilor de securitate referitor la semnalizare de
5.
3 securitate şi sănătate la locurile de muncă din instalatii
verificarea prin control permanent, din partea şefului
Nerespectarea semnalizărilor de securitate la formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
locurile de muncă din incinta rafinăriei unde execută superiori în ceea ce priveşte respectarea instrucţiunilor proprii în
operaţii de inspecţie/revizie a echipamentelor de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la semnalizarea
muncă sub presiune şi/sau de ridicat de securitate în instalatii şi / sau medii potenţial explozive
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 8

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 8 – Specialist documentatie studii, este egal cu
2,47 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc .Rezultatul este susţinut de “Fişa de
evaluare Nr. 8”, din care se observă că din totalul de 54 factori de risc identificaţi , unul depaşeste, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3: 0 , incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mediu.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :
 30%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 22 %, factori proprii mediului de muncă;
 8 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 40 %, factori proprii executantului.

S-ar putea să vă placă și