Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE POST MANAGER ACHIZITII

1/5

FISA DE POST
Constituie anexa la contractul de munca nr. . din data.

DENUMIREA POSTULUI: Manager achizitii (Cod C.O.R.: 132448)


DEPARTAMENT: aprovizionare
RELATII IERARHICE:
-

se subordoneaza Administratorului Special

are n subordine: -

RELATII FUNCTIONALE: cu sefii celorlalte departamente pentru coordonarea activitatilor


RELATII

DE

REPREZENTARE:

reprezinta

firma

relatia

cu

furnizorii,

clientii,

persoanele/organizatiile din tara si din strainatate cu care intra n contact n interes de serviciu
SCOPUL POSTULUI: titularul postului gestioneaza activitatea de achizitii la nivelul companiei

ATRIBUTIILE PRINCIPALE SI SARCINILE SPECIFICE:


identifica necesarul de aprovizionare;
negociaza cu furnizorii preturile de achizitie, ncheie contractele cu acestia;
ia masurile necesare pentru ca toate comenzile sa fie executate n limita bugetului;
recomanda alegerea produselor;
ntocmeste si analizeaza cererile de oferta;
supervizeaza derularea contractelor;
elaboreaza politicile, procedurile si instrumentele de lucru necesare gestionarii activitatii de
achizitii la nivel de companie;
elaboreaza rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie si pe fiecare directie de
business;
elaboreaza propuneri de mbunatatire a procedurilor si instrumentelor de lucru n scopul
reducerii costurilor;
organizeaza si participa la licitatii;
analizeaza piata si sistemul de livrare pentru evalua valabilitatea actuala si viitoare a
produselor;
ntocmeste si urmareste comenzile de aprovizionare import/export;
urmareste livrarile si asigura documentele pentru formalitatile vamale;
urmareste ca derularea tuturor activitatilor sa se faca cu respectarea normelor legale de
sanatate si securitate n munca, de prevenire si stingere a incendiilor;
asigura instruirea corespunzatoare a personalului din subordine.

FISA DE POST MANAGER ACHIZITII

2/5

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
organizarea si desfasurarea activitatii de achizitii la nivelul companiei;
optimizarea costurilor si timpului, derularea activitatilor n conditii de siguranta;
calitatea managementului departamentului;
corectitudinea datelor raportate;
calitatea relatiei cu furnizorii si clientii;
folosirea eficienta a resurselor alocate departamentului;
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
coordonarea eficienta a personalului din subordine;
utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare;
calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine.
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
mbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru;
pastrarea secretului de serviciu;
se implica n vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma;
asigurarea conditiilor de respectare a normelor de sanatate, securitate si igiena n munca,
normelor de prevenire si stingere a incendiilor si actiune n caz de urgenta, normelor de
protectie a mediului nconjurator;
utilizarea, pastrarea

si ntretinerea echipamentelor de protectie si a echipamentelor de

interventie n caz de urgenta.


Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor, conform: Legii nr.
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004
privind protectia civila, republicata
Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca
Obligatii generale ale salariatilor:
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare
sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :

FISA DE POST MANAGER ACHIZITII

3/5

a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare, sa il puna la
locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului acidentele suferite
de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si securitate in
munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de societate
Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor
conform Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor :
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de admistrator,
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei , proprietar,
producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor
de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare
la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
i) executa instructajele de sanatate si securitate in munca , precum si de situatii de urgenta
subordonatilor sai , respectiv : instructajul la locul de munca (la angajare),instructajul
periodic,reinstruirea la schimbarea locului de munca ,instructajul colectiv , etc.
AUTORITATEA POSTULUI:
negociaza si semneaza contractele cu furnizorii;
elaboreaza politicile, procedurile si instrumentele de lucru necesare gestionarii activitatii de
achizitii la nivel de companie;
participa la analizele periodice ale managementului;

FISA DE POST MANAGER ACHIZITII

4/5

elaboreaza si prezinta analize si rapoarte catre superiori privind modul n care se desfasoara
activitatea n compartimentele/segmentele subordonate si directiile de actiune n etapele
urmatoare;
initiaza actiuni corective si preventive pentru eliminarea disfunctiilor identificate;
solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare n vederea cresterii eficientei activitatii
firmei;
utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de
firma;
stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine;
aproba recompense/penalizari, prelungirea/ncetarea activitatii dupa perioada de proba a
angajatilor;
aproba/respinge cereri ale personalului din subordine.
CONDITIILE DE MUNCA:
Munca implica deplasari frecvente, inclusiv n afara localitatii.
PROGRAM DE LUCRU : Program normal de lucru, uneori prelungit

SPECIFICATIILE POSTULUI:
NIVEL DE STUDII: superioare, preferabil tehnice sau / si economice
CURSURI DE PREGATIRE: programe de gestiune, logistica, management general si de
specialitate
EXPERIENTA:
n specialitate: 3 ani
pe post: minimum 2 pe post asemanator
CUNOSTINTE NECESARE:
cunostinte de limbi straine la nivel avansat;
cunostinte relevante n specialitate;
cunostinte despre sistemele de asigurare a calitatii si de operare n sistemul SAP;
cunoasterea procedurilor si legislatiei pentru derularea formalitatilor vamale;
cunostinte operare PC pachetul Office avansat;
permis de conducere categoria B.
CERINTE PENTRU EXERCITARE, APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE :
abilitati manageriale si de negociere;
disponibilitate pentru deplasari frecvente si program de munca prelungit;
abilitati de planificare, organizare si de solutionare optima a problemelor,

rezistenta la stres, disponibilitate pentru deplasari frecvente si program de munca prelungit

flexibilitate, rabdare, atentie la detaliu;


bune abilitati de comunicare si lucru n echipa

FISA DE POST MANAGER ACHIZITII

5/5

inteligenta de nivel ridicat;


Titularul postului: _____________________
Semnatura: _____________1

1 Acest document constituie anex la contractul de munc i este ncheiat n 2 exemplare originale: unul pentru angajat
i unul pentru dosarul su de personal.

S-ar putea să vă placă și