Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST MECANIC AUTO

Denumirea postului: Mecanic auto COD COR 723103


Numele şi prenumele salariat: ………………………………………..............
Nivelul postului: Executie
Scopul general al postului: Asigurarea funcţionării corespunzătoare a mijloacelor
de transport ale unităţii.
Specificatiile postului:
 Nivel de studii: liceu sau şcoală profesională în domeniu sau curs de
calificare.
 Cursuri de pregătire: standarde de calitate, tehnice în domeniu.
 Experienţă:
- în specialitate: minim 1 an;
- pe post: minim ….. pe post asemănător.
 Aptitudini şi deprinderi necesare :
- îndemânare, precizie şi rigurozitate în efectuarea operaţiilor specifice;
- atenţie distribuită şi operativitate în acţiune;
- atenţie deosebită în analizarea detaliilor;
- comunicare interactivă la locul de muncă;
- planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
- capacitate de a evalua şi de a lua decizii;
Criterii de evaluare a angajatului:
- Respectarea programului de lucru ;
- Calitatea lucrarilor executate ;
- Disciplina profesionala ;
- Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
- Atitudinea fata de organizatie ;
- Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
- Capacitatea de analiza si sinteza ;
- Spiritul de echipa ;
- Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
- Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
- Creativitate, inovare ;
- Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale
Atributiile principale si sarcinile specifice:
- Realizează întreţinerea mijloacelor de transport înainte de plecarea în cursă;
- Urmăreşte menţinerea în parametrii optimi a stării tehnice a mijloacelor de
transport şi comunică şefului direct constatarea unor defecţiuni;
- Realizează reparaţiile necesare la mijloacele auto;
- Stabileşte necesarul de piese de schimb şi emite comenzile necesare către
şeful direct;
- Întocmeşte documentele necesare pentru evidenţierea intervenţiilor efectuate
şi predarea la timp către compartimentele autorizate;
- Execută şi alte sarcini conform specificului locului de muncă solicitate de şeful
direct sau de conducerea companiei.
Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor ,
conform: Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Legii
nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata .
Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca. Obligatii
generale ale salariatilor :
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare,
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
acidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de
societate
Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor
conform Legii nr. 307/2006. Obligatii generale ale salariatilor:
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul
institutiei , proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
Relatii ierarhice :
- este subordonat sefului de productie/Administratorului.
- nu are angajati in subordine
Relatii functionale :
- cu colegii de serviciu
Relatii de colaborare
cu personalul din firma
Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu, răspunde de:
- efectuarea corectă şi la timp a reparaţiilor mijloacelor de transport.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
- Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
- Păstrarea secretului de serviciu;
- Păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv
în interesul firmei;
- Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la
postul său;
- Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, normele de prevenire
şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător
Obligatii generale:
- Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de
activitate identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul
prealabil al administratorului.
- Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate
in raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va
raspunde potrivit legislatiei in vigoare.

Data:..................
Titular postului …………………………………..

Aprobat,

S-ar putea să vă placă și