Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. PREBET AIUD S.A.

Nr. ……….../……………

FISA POSTULUI

I. Identificarea postului:
1. Numele si prenumele titularului :
2. Denumirea postului : Lacatus mecanic
3. Pozitia COR / Cod : 721410
4. Relatiile :
a. Ierarhice : se subordoneaza sefului de sectie Mecano-Energetic
b. Functionale : colaboreaza cu toti colegii din sectiile de productie
c. Reprezentare : nu este cazul

II. Descrierea postului.

1. Scopul general al postului.


1. Lăcătuşul construcţii metalice execută operaţii tehnologice de
confecţionare a elementelor de structură şi de asamblare a confecţiilor metalice
şi de întreţinere şi reparare a construcţiilor metalice aflate in portfotoliul firmei .
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind
exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de
lăcătuşărie, precum şi cunoştinţe de nomenclatură mecanica. Desfăşurarea
activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în
muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor.
2. Obiectivele postului.
1. Execută operaţii pregătitoare cum ar fi : debitarea materialului, curăţarea,
îndreptarea, trasarea , operaţii de prelucrare prin aşchiere (pilire, polizare,
găurire,), prin deformare plastică la rece ( îndoire, ambutisare, perforare,
debitare, decupare, torsionare) şi prin procedee de prelucrare la cald .
2. Realizează prin aceste operaţiuni produse cum ar fi : confecţii metalice
tip cofrag ( matrita metalica ) pentru fabricarea prin turnare a produselor din
beton armat precomprimat.

III. Responsabilit si sarcini:

1. Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare


2. Studiază documentaţiile de asamblare, poziţionează şi îmbină componentele;
3. Controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea îmbinărilor,
4. Efectuează controlul dimensional şi face ajustări finale;
5. Execută probe de mers în gol şi în sarcină constatând şi remediind deficienţele.
6. Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
7. Urmăreşte zilnic functionarea maşinilor şi utilajelor în scopul identifiării de
disfuncţionalităţi .
1
8. Execută lucrări de întreţinere curentă conform prescripţiilor specifice fiecărui
utilaj;
9. Diagnostichează, prin testări funcţionale şi prin măsurare cu dispozitive de
măsură, concordanţa între parametrii de lucru şi cerinţele funcţionale;
10. Remediază deficienţele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf, gaze
nocive, etc.
11. Reglează mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea
parametrilor funcţionali specificaţi.
12. Intocmeşte fişe tehnice de constatare, raportează operaţiunile şefului ierarhic;
13. Identifică utilajul defect după zgomot, vibraţii şi modificarea parametrilor de
lucru;
14. Determină cauzele defecţiunii după tipul acesteia, condiţiile de aparitie şi
evidenţele de întreţinere-reparaţii existente; raportează defecţiunile constatate,
cauzele care le-au generat şi propune măsuri de remediere;
15. Atunci când este competent efectuează lucrări de reparaţii;
16. Izoleaza utilajul de restul instalatiei în conditii de siguranta şi îl mută de pe
poziţie pentru a nu afecta desfaşurarea procesului tehnologic
17. Deconectează utilajul şi îl dezasamblează în componente, în condiţii de
siguranţă, fără a afecta integritatea acestuia;
18. Identifică şi analizează natura defecţiunii şi cauzele care au generat-o;
19. Identifică şi utilizează unelte şi scule potrivite executării, reparării şi înlocuirii
pieselor defecte;
20. Ajusteaza, şlefuieşte şi remediază suprafeţe de asamblare pentru obţinerea
dimensiunilor cerute.
21. Realizează operaţii de alezare, găurire, tăiere, debitare pentru obţinerea
reperului conform specificaţiilor;
22. Inlocuieşte reperul defect cu piesa de schimb corespunzatoare,verificând
corectitudinea montajului cu instrumente adecvate.
23. Solicită execuţia unor repere speciale sectorului de prelucrări mecanice;
24. După reparaţie montează utilajul pe poziţia de funcţionare cu ajutorul
instalaţiilor de ridicat, aduce utilajul în poziţie verticală sau orizontală conform
poziţiei de lucru, măsoară, centrează, face verificări finale respectând schema
de montaj şi cerintele functionale ale instalatiei, racordează utilajul la restul
instalaţiei şi face proba de punere în funcţiune; efectuează reglări fine;
25. Tine evidenţa defecţiunilor pe tipuri de utilaje, poziţie de instalaţie, frecvenţă
de apariţie, cauze, modul şi timpul de remediere pentru anticiparea / prevenirea
disfunctionalitatilor şi întocmirea unui program de întreţinere adecvat;
26. Execută ungerea maşinilor şi utilajelor conform schemelor de ungere şi
sistemului de ungere centrală şi graficelor de periodicitate, folosind categoriile
şi sortimentele de lubrefianţi prescrise;
27. Schimba uleiul şi repară sistemele de ungere, conform graficelor sau / şi atunci
când este necesar.
28. Mentine stocul de materiale,piese de schimb si scule;
29. Verifică periodic şi depozitează corespunzător stocul de materiale pentru
determinarea nivelului existent, întocmeşte necesarul de materiale pentru
refacerea stocului şi urmăreşte aprovizionarea conform cererii;
30. Recondiţionează piesele de schimb care nu corespund specificaţiilor tehnice;
31. Verifică sculele şi le înlocuieşte pe cele care numai prezintă siguranţă şi
precizie în exploatare.
32. Execută confecţii metalice de uz intern dupa desenul de executie si montaj;

2
33. Efectuează asamblări nedemontabile (prin sudare, lipire, nituire ) sau demontabile (prin filete,
pene, ştifturi, caneluri), asamblări cu elemente elastice ( cu arcuri);
34. Realizează prin aceste operaţiuni produse cum ar fi : confecţii metalice pentru tipare in care se
vor turna produse din beton armat precomprimat
a. Responsabilitati generale:
În raport cu alte persoane (angajati, subordonati,colaboratori) dar si persoane externe:
1. Onestitate si confidentialitate vis-a-vis de angajatii firmei, precum si de clientii furnizori;
În raport cu aparatura pe care o utilizeaza :
1. Utilizeaza cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/masini unelte din dotare
În raport cu produsele muncii:
1. Raspunde conform legii pentru secretul si securitatea datelor pe care le pastreaza si
manipuleaza ;
2. Raspunde disciplinar, contraventional sau penal, dup caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu
3. Constiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit
În raport cu securitatea si sanatatea în munca , dar si cu Regulamentul Intern.
1. Respecta normele de protectia muncii
2. Respecta normele stipulate in R.I.
3. Urmareste permanent respectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice de
lucru sau prin instructiunile tehnologice;
În relatiile cu colegii de munca.
1.Mentine relatii colegiale si colaboreaza cu colegii.
2.Mentine relatii corecte cu sectiile de productie cu care colaboreaza .
b. Responsabilitati si sarcini specifice:
Supravegheaza periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj si masina in parte.
Studiaza planurile, schitele sau comenzile primite pentru a evalua specificatiile pieselor si
pentru a determina instructiunile de tehnologia asamblarii, uneltele si materialele necesare;
Aplica cunostintele despre proprietatile diverselor metale pentru a selecta procedura de
debitare si asamblare a reperelor ;
Verifica respectarea normelor de calitate ale produselor realizate si remediaza deficientele
aparute;
Asigura mentinerea functionarii corecte a aparatelor si instrumentelor de masura si de
control conform instructiunilor de lucru specificate;
Recupereaza materialele rezultate în urma debitarii si le depoziteaza în locuri special
amenajate;
Verifica si mentine stocul de materiale, semifabricate, piese de schimb si scule necesare
desfasurarii activitatii sale.

IV. Conditii ale postului:


Contextul muncii - munca individuala si de echipa în sectorul constructii sudate al S.C.
PREBET S.A. activitatea implica multa acuratete si precizie, uneori presupune deplasari medii sau
lungi în vederea asamblarii constructiilor metalice realizate prin asamblare demontabila sau
remedierii unor probleme tehnice ale utilajelor societatii.
Programul de munca - conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitatea de
prelungire in functie de necesitatile departamentale;
Resurse disponibile
Munca se desfasoara in hale industriale , sectii si ateliere . Mediul ambiental de lucru nu ofera
confort organic datorita existentei curentilor de aer , vibratiilor ,zgomotului de intensitate medie .

V. Specificatiile postului
Aptitudini si cunostinte necesare postului:
Cunostinte de mecanica, desen tehnic, de productie si procesare; deprinderi tehnice si de rezolvare
a problemelor; aptitudini spatiale, de perceptie a formei, numerice, rapiditate în reactii, capacitate
decizionala ; dexteritate manuala , controlul instrumentelor, coordonarea membrelor, acuitate.

3
Studii:
Studii medii si cursuri de formare profesionala de specialitate.
Regulamente si proceduri de munca :
Respecta Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca.
Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei.
Securitatea si sanatatea muncii :
Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca, P.S.I. si prescriptiile I.S.C.I.R.
Este obligat sa poarte echipament de protectie a muncii si sa il mentina in conditii corespunzatoare.
Este obligat sa participe la instructajele periodice privind S.S.M., P.S.I. si acordarea de prim-ajutor.
Risc de accidentare prin arsuri , electrocutare , traumatisme mecanice. Este necesara utilizarea
echipamentului de protectie : salopeta si bocanci cu bombeu metalic si talpi de cauciuc , manusi
din piele pentru lacatusi, ochelari de protectie, casca de protectie.
Cerinte psihologice:
Responsbilitate, echilibru emotional, constiinciozitate, seriozitate si meticulozitate în realizarea
sarcinilor cu o buna capacitate de a realiza acelasi tip de sarcina timp îndelungat, atentie concentrata ,
preocupare pentru perfectionarea pregatirii profesionale.
Programul de munca :
Programul de lucru este de 8 ore/zi,5 zile/saptamana si suplimentar cand este nevoie.

VI. Criterii de evaluare a performantelor


Evaluarea performantelor se va realiza anual.
Calitatea lucrarilor :
Executarea corecta a sarcinilor de serviciu conform fisei postului si prevederilor legale în vigoare;
Randament în munca :
Ritmul de lucru, îndeplinirea volumului de lucru stabilit;
Cunostinte si aptitudini :
Experienta, cunostinte si deprinderi profesionale necesare meseriei;
Adaptare profesional :
Adaptare la conditii noi de munca si lucrari/sarcini noi;
Spirit de initiativa :
Insusirea de a efectua lucrari fara comanda sau spijin din afara.
Disciplina :
Respectarea sarcinilor trasate ,increderea inspirata,absente,intarzieri.
Integrare în colectiv :
Cooperarea cu ceilalti colegi, munca în echipa ;
Comportament etic :
Tact, simt al masurii în comportare, tinuta .

Data :

Numele si prenumele titularului postului Numele si prenumele superiorului ierarhic

APROBAT
Director General

S-ar putea să vă placă și