Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POST

Compartiment: Transporturi
Post: Şofer de autoturisme şi camionete
Clasificare conform 832201
COR:
STUDII:
CERINŢE POST

medii.
ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:
instruire: specifică postului.
abilităţi: comunicare, organizare la locul de muncă, lucru cu echipamente specifice.
experienţă: min. 1 an în domeniu.
alte cerinţe: autoinstruire permanentă privind activitatea proprie.

ESTE SUBORDONAT:
IERARHICE

Director General,Adjunct,coordonator transporturi.

ARE ÎN SUBORDINE :
RELAŢII

___
RECOLABORA

COLABOREAZĂ CU:
Tot personalul organizaţiei

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI


 asigură buna funcţionare a autoturismului sau autocamionetei;
 sa participe la asezarea marfii in spatiile comerciale ale societatii cat si la vanzare daca este in
magazin.
 conduc autovehiculele pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie şi transportă diferite
materiale;
 răspund de depozitarea, manipularea şi păstrarea materialelor şi produselor transportate;
 răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de transport;
 asigură buna funcţionare a autovehiculului înainte de plecare în cursă şi în timpul mersului;
 conduc autovehiculele pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie , transport persoane si
marfa;
 răspund de siguranta persoanelor transportate si a marfurilor;

 trebuie sa tina seama ca activitatea sa ,se poate desfasura in conditii obijnuite sau dificile
(ploaie,ninsoare);
 situatii de risc-riscul de a produce accidente poate antrena pe langa pagube materiale si pierderea
de vieti omenesti si chiar riscul pierderii propriei vieti;
 deprinderi-conducere a vehiculelor;efectuare de calcule numerice;respectare a instructiunilor verbale
si /sau scrise(proprii si specifice);
 nu va pleca in cursa si are dreptul sa refuze daca auto nu corespunde din punct de vedere tehnic
pentru drumurile publice;
 are dreptul la echipament individual de protectie si de lucru;
 are dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 dreptul la concediul de odihna anual;
 dreptul la securitate si sanatate in munca;
 dreptul la acces la formarea profesionala;
 dreptul la negociere colectiva si individuala;

Formular cod FG5-07 rev.0 1/2


 obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz de a indeplini atributiile ce ii revin;
 obligatia de a respecta disciplina muncii;
 obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea sarcinilor de serviciu;
 obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 obligatia de a respecta secretul de serviciu;
 obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern,in contractul colectiv de
munca aplicabil ,precum si in contractul individual de munca;
 are dreptul la preaviz.
RESPONSABILITĂŢI GENERALE
 respectă regulamentul intern al societatii;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor normative
privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–Obligatiile
lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afecatate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in mod deosebit,in scopul realizarii
obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa utilizeze corect masinile,
aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte mijloace de productie;b)-sa
utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna la locul
destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea din functiune ,la modificarea,schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor
tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste dispozitive;d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau
lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta
conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu
angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea oricaror
masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;g)-sa coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si
fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si insuseasca si sa respecte
prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;i)-sa dea
relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se
aplica,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara;
ale Normelor Metodologice/06 de S.S.M. şi Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G.
1048/06;H.G. 1051/06; H.G. 1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva
incendiilor;N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul
S.U.;L481/04-privind protectia civila;H.G. 678/98M.-sanctionarea contraventiilor P.S.I.; D.G.P.S.I.-004/2001-
privind reducerea riscurilor de incendiu generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele apărute în
activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemele de Management ale Calităţii
 Îndeplineşte prevederile din documentele sistemului de management al calităţii.
 Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, neconformităţile de sistem şi de
produs.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
Nu ia nici o decizie până nu are acordul Responsabilului Aprovizionare – Desfacere şi Directorului Adjunct
nume prenume semnătură dată
Director General
Coordonator
tehnic
Salariat

Formular cod FG5-07 rev.0 2/2