Sunteți pe pagina 1din 2

Departament: inginerie

Titlu Job: inginer mecanic proiectare utilaje si mentenanta/conceptor cao-nivel iii

Responsabilitati:

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.


Conceptor CAO -Nivel III
1. Elaboreaza oferta tehnica a utilajului si solutia proiectului de utilaj cu seful de serviciu ;
2. Realizeaza desenele de ansamblu general si coordoneaza echipa de proiectare pentru
detalierea acestora;
3. Elaboreaza cartea tehnica a produsului si caietul de sarcini;
4. Coopereaza pentru realizarea schemelor de instalatie hidraulica/pneumatica si
automatizare si participa cu asistenta tehnica in timpul executiei utilajului si la punerea in
functiune;
5. Elaboreaza capitolul special de mentenanta al echipamentului si extrage normele de
protectie si securitate a muncii conform normelor interne, necesare realizarii proiectului;
6. Elaboreaza tema de proiectare pentru proiecte cu realizare in exterior;
7. Extrage normele de protectie a mediului necesare proiectului conform normelor
europene si colaboreaza cu firmele de componente mecanice, si hidraulice.
S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Participă la implementarea procedurilor ISPA pentru Pitesti.
- participă împreună cu ceilalţi membri ai Unităţii de Implementare a Proiectului ISPA la
elaborarea documentaţiilor necesare, în vederea desfăşurării în condiţii optime a acţiunilor
specifice implementării măsurilor ISPA, acţiuni prevăzute în Memorandumul de Finanţare,
Ghidul practic privind procedurile pentru contractele finanţate din Bugetul General al
Comunităţilor Europene, legislaţia Română şi celelalte proceduri ISPA;
- asigură asistenţă pe domeniul de activitate specific, la elaborarea şi execuţia Contractului
de Implementare;
- respectă şi aplică prevederile Manualului Integrat;
- raportează Şefului Unităţii de Implementare a Proiectului stadiul îndeplinirii atribuţiilor;
- pregăteşte orice raport necesar;
- colaborează cu consultantul la stabilirea necesarului de materiale şi graficul de
mentenanţă;
- verifică implementarea şi respectarea graficului de mentenanţă în lucrările Inginerului;
- verifică calitatea lucrărilor mecanice efectuate de Contractor;
- clarifică problemele tehnice legate de echipamentele mecanice solicitate;
- participă la şedinţele de lucru pe şantier sau la sediul UIP;
- monitorizează planul de control al calităţii şi pregăteşte orice comentariu şi observaţie
necesară şi
le raportează Şefului Unităţii de Implementare a Proiectului;
- face orice fotografii considerate utile din punctul de vedere al Inginerului în domeniului
specific
de activitate;
- monitorizează înregistrările făcute de Inginer referitoare la calitatea montajului şi
funcţionării
utilajelor mecanice din lucrări;
- notează orice modificări ale lucrărilor planificate, orice cerinţe ale Contractorului şi
pregăteşte
orice explicaţii, comentarii, rapoarte legate de acestea Şefului UIP şi Inginerului;
- înregistrează orice plângeri adresate lui direct şi transmite informaţiile către Şeful UIP şi
o copie
către Inginer;
- raportează toate datele referitoare la calitatea, cantitatea şi progresul lucrărilor de
construcţii –
montaj utilaje şi echipamente Şefului UIP;
- exercita atribuţiile angajatorului prevăzute în FIDIC şi contractul de lucrări care nu sunt
in
competenta Inginerului, specifice domeniului său de activitate;
- asistă Inginerul, la cererea expresă a acestuia, pentru pregătirea tuturor documentelor
pentru recepţionarea lucrărilor de montaj utilaje şi echipamente;
toate acţiunile vor fi în concordanţă cu Procedurile specifice ale UIP şi cu Sistemul de
Management Integrat la nivel de societate;
acţionează ca ofiţer antifraudă şi supraveghează derularea activităţilor PIU referitoare
măsură şi previne tentativele de fraudă;
- informează Şeful PIU în legătură cu încercările de fraudă şi măsurile de prevenire a
fraudei;
respectă prevederile Angajamentului de Confidenţialitate încheiat cu Directorul General al
societăţii;
- respectă prevederile dispoziţiilor legale ale Directorului General;
- se obligă să îndeplinească toate atribuţiile de serviciu stabilite prin prezenta fişă de post,
astfel încât
la evaluarea anuală a performanţelor, să poată întruni cel puţin punctajul minim admis;