Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POST

Compartiment: Aprovizionare - Desfacere


POST: Sef serviciu aprovizionare - desfacere
Clasificare conform COR: 123503
STUDII:
POSTCERINŢE

medii sau superioare


ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:
instruire: specifica postului
abilităţi: comunicare, disponibilitate de a lucra într-un mediu de lucru dinamic.
experienţă: min. 1 an în domeniu.
alte cerinţe: autoinstruire permanentă privind activitatea prestată.
ESTE SUBORDONAT:
IERARHICE

Director General;Director Economic,Comercial.


ARE ÎN SUBORDINE :
___
RELAŢII

COLABORARE

COLABOREAZĂ CU:
 RMC;
 Directorul Economic,Contabilul;
 Compartimentul Ofertare-Contractare-Marketing,Comp. Comercializare;
 Directorul Economic,Formatiile de lucru.
ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI
 se asigură că, produsul aprovizionat este conform cerinţelor de aprovizionare specificate si
supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor;
 participă la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor aprovizionate împreună cu gestionarul şi
cu furnizorul (dacă recepţia se efectuează la furnizor);
 evaluează şi selectează furnizorii în baza capabilităţii acestora de a livra produse conforme cu
cerinţele împreună cu RMCMS;
 răspunde de respectarea strictă a clauzelor contractuale în ceea ce priveşte sortimentele,
calitatea, cantitatea, termenele de livrare şi respectă cu stricteţe clauzele contractuale;
 are responsabilitatea de a informa periodic conducerea organizaţiei despre modul de desfăşurare
a activităţii de aprovizionare precum şi modul de colaborare cu furnizorii;
 asigură contactul permanent cu clienţii pentru asigurarea portofoliului de comenzi conform
programului de servicii stabilit;
planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare,constituire a stocurilor,distribuire a materiilor
prime si materialelor;
negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care
fac obiectul contractului;
planifica si stabilesc sistemul de inventariere;
reprezinta sectorul in relatia cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
RESPONSABILITĂŢI GENERALE
 respectă regulamentul intern al societatii;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor normative
privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–Obligatiile
lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate cu pregatirea
si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afecatate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in mod deosebit,in scopul
realizarii obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa utilizeze corect masinile,
Formular cod FG5-07 rev.0 1/1
aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte mijloace de productie;b)-sa
utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna
la locul destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea din functiune ,la modificarea,schimbarea
sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in special ale
masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste dispozitive;d)-sa
comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a
sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata
timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;g)-sa
coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei
din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;i)-sa dea relatiile solicitate
de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se aplica,dupa caz,si
celorlalti participanti la procesul de munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara; ale Normelor
Metodologice/06 de S.S.M. şi Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G.
1048/06;H.G. 1051/06; H.G. 1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva
incendiilor;N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul
S.U.;L481/04-privind protectia civila;H.G. 678/98M.-sanctionarea contraventiilor P.S.I.; D.G.P.S.I.-
004/2001-privind reducerea riscurilor de incendiu generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele
apărute în activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul de Management al Calităţii
 Îndeplineşte prevederile din documentele sistemului de management al calităţii.
 Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
Conform RI şi cele conferite de fişa post.
nume prenume semnătură dată
Director General
Salariat

Formular cod FG5-07 rev.0 2/2