Fişa postului

1. Descrierea postului Denumire Departament Compartiment Post Titular Locaţia Funcţia Nume şi prenume Semnătura Data 2. Specificitatea postului Studii minime necesare Vechime Aptitudini speciale Comercial Agent comercial Sediu societăţii Agent comercial COR 342101

Studii medii 1 an - permis de conducere; - cunoştinţe medii de limba engleză; - cunoştinţe operare P.C.; - fără antecedente penale. - de subordonare - în subordine Director comercial Nu este cazul - Funcţional - serviciul tehnic, operativ, financiar-contabil; - Colaborare - serviciul juridic.

3. Relaţiile Ierarhice De colaborare

4. Obiectivele specifice ale postului: Atribuţii - traseul zilnic este reprezentat de lista clienţilor firmei care trebuie vizitaţi de către agent într-o zi; - agentul comercial trebuie să respecte traseul, în cazul unor situaţii neprevăzute care presupun nerespectarea acestuia agentul trebuie să-şi informeze superiorul despre modificare şi motivul ei; - agentul trebuie să fie în permanenţă în posesia unei oferte complete actualizate pentru a o putea prezenta date corecte clientilor; - în cazul oricăror modificări aduse ofertei agentul trebuie să informeze clienţii cu privire la aceasta; - agentul este însărcinat cu preluarea comenzilor de la clienţii firmei - la întoarcerea de pe traseu, agentul întocmeşte formularele necesare informării gestionarului în legătură cu comenzile pentru a doua zi; - agentul poate solicita în orice moment departamentului contabil o situaţie a plăţilor din piaţă; - în cazul în care agentul nu poate evita situaţia unui retur de marfă, acesta trebuie să îşi informeze superioriul ierarhic asupra acestui fapt; - agentul comercial care încasează numerar trebuie să întocmească o chitanţă pentru suma primită; - din punct de vedere legal, suma încasată în numerar nu poate depăşi pragul de 5.000 RON din contravaloarea unei facturi; - dacă se încasează fracţionar în numerar, valoarea totală încasată pentru o singură factură în numerar nu poate depăşi pragul de 5.000 RON - la sfârşitul fiecarei zile, agentul întocmeşte un borderou pentru predarea numerarului (personalul departamentului contabil ataşează formularul roşu al chitanţelor aferente zilei respective şi vizează ultimul formular verde folosit) şi predă suma încasată; - agentul poate primi alte documente care să acopere valoarea produselor livrate către un client (CEC sau BO) dar numai cu acordul superiorului; - în cazul în care agentul comercial întocmeşte o factură fiscală trebuie să se asigure că aceasta conţine: • datele complete ale clientului • denumirile, cantitaţile şi preţurile corecte ale produselor vândute • datele agentului care completează factura • ştampila furnizorului (şi ulterior a clientului) Sarcini - cooperarea cu juristul privind legislaţia economică în vigoare; - analiza piaţa activităţii economico-financiare a societăţii;

Responsabilităţi

-

-

-

-

Caracteristici personale

Limite de competenţă

-

Instruire / pregătire necesară 5. Mediul de lucru Programul de muncă: Condiţiile de muncă: Mediul de muncă: Efort fizic şi mental: Alte surse de disconfort: Echipamente în dotare Aprobat

-

întocmirea bilanţului la sfârşitul fiecărui an financiar; întocmirea contului de rezultate şi al balanţei; întocmirea tabloului de disponibilităţi. în cazul încheierii contractului individual de muncă (indiferent de motivele încetării acestuia) agentul este în continuare responsabil pentru actele întocmite în numele firmei: • eventualele daune constatate îi vor fi aduse la cunoştintă agentului de către angajator • refuzul de a acoperi daunele conferă angajatorului dreptul de a se adresa organelor abilitate pentru recuperarea pierderilor. agentul comercial poartă întreaga răspundere pentru documentele întocmite; în cazul constatării unei eventuale lipse de documente ce i-au fost predate agentului comercial acesta este unicul răspunzător pentru daunele provenite în urma acesteia; agentul trebuie să fie în permanenţă în posesia unei oferte complete actualizate pentru a o putea prezenta clienţilor; în cazul oricăror modificări aduse ofertei agentul trebuie să informeze clienţii cu privire la aceasta; agentul este însarcinat cu preluarea comenzilor de la clienţii firmei la întoarcerea de pe traseu, agentul întocmeşte formularele necesare informării personalului de la depozit în legatură cu comenzile pentru a doua zi; nota de comandă întocmită trebuie să conţină denumirea comercială a clientului, denumirea localităţii, numele personaei care realizează livrarea, data livrării, denumirile produselor comandate, cantităţile comandate, eventualele observaţii ale agentului; în situaţia în care agentul a preluat o comanda de la un client care are facturi cu termenul de plata depăşit este necesara informarea managerului de departament care hotărăşte dacă livrarea comezii se poate realiza în aceste condiţii; agentul este însărcinat ca în cazul apariţiei unei situaţii în care un client refuză marfa comandată sau solicită returnarea mărfii către furnizor dintrun motiv anume să identifice cauza şi să încerce să impiedice (în mod amiabil) realizarea returului. capacitate de comunicare interpersonală; abilităţi de rezolvarea a conflictelor; bun organizator; rezistenţă la stres; capacitatea de a lucra atât pe cont propriu cât şi în echipă. sesizează administratorul de orice nereguli ce pot apărea în activitatea desfăşurată încercând totodată să depisteze cauzele şi să ia măsuri pentru înlăturarea lor; nu poate lua decizii privind efectuarea de plăţi din casieria sau conturile curente ale societăţii sau orice alte operaţiuni privind mişcările de disponibilităţi băneşti ale societăţii decât în baza dispoziţiei semnată de conducătorul societăţii. protecţia muncii cursurile de perfecţionare profesională la care este trimis de angajator

8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână Post de lucru individual La teren 50% din timpul de lucru Deplasări in interes serviciu – 50% din timpul de lucru Stres intelectual scăzut şi efort fizic mediu Nu există - maşină de serviciu; - computer, imprimantă, telefon, internet; Luat la cunoştinţă Data întocmirii