Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. TRADITIONAL NATURE EUROPE S.R.

L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

APROBAT
ADMINISTRATOR

FIA POSTULUI

1. Numele si prenumele: TOADER CLAUDIU


2. Denumirea postului: DIRECTOR TEHNIC COD COR : 112024
3. Condiii de ocupare a postului:
a. Studii : SUPERIOARE
b. Vechime: -
c. Alte cerine specifice:
(nsuiri, aptitudini, condiii) obligatorii necesare de dorit
- Aptitudini intelectuale:
- atenie
- memorie
- Aptitudini n sfera personalitii:
- disciplin
- contiinciozitate
- corectitudine
b. Aptitudini fizice
- ndemnare
- rezisten la solicitri fizice

4. Rolul postului: Coordonarea intregii activitati tehnice a firmei.


4.1. Scopul general al postului
Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei
planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.
4.2. Obiectivele postului
- Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu
politicile si strategia de productie ale firmei.
- Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii
tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de intretinere si reparare a
utilajelor si instalatiilor.

5. Relaii:
- Ierarhice: Este subordonat: - Administrator
Are n subordine: - Intregul colectiv al firmei
- Functionale: Interne: cu colegii de munc;
Externe:.-

Nr. Reg. Com: J3/512/2014 Sediul social: Sat VLADESTI, Com.VLADESTI, Nr.674-bis, Cam. 2,
CUI : RO 33051957 Jud. ARGES;
CONT:RO90BTRLRONCRT0252790901
BANCA : TRANSILVANIA - MIOVENI E-MAIL : claudiutraditional@yahoo.com; TELEFON: 0725948488
S.C. TRADITIONAL NATURE EUROPE S.R.L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

6. Atribuii, sarcini, responsabiliti:


a. Profesionale:
Coordoneaza intreaga activitate tehnica a firmei
Asigura rezolvarea necesitatilor zilnice pentru functionarea societatii
Urmareste rezolvarea problemelor de personal
Reprezinta societatea fata de organele de control de specialitate, in relatia cu furnizorii, clientii,
persoanele/organizatiile din tara si strainatate cu care intra in contact in interes de serviciu
Identifica oportunitati de afaceri
Asigura managementul firmei
Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ,financiar,tehnologic si social
Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei
Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
Aproba procedurile de interes general ale societatii (aprovizionare, vanzare, distributie,
financiare, service, resurse umane,etc.)
Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine
Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia,integrarea si dezvoltarea managementului
firmei
Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei
Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale
Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine
Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza
Elaboreaza si aplica Regulamentul intern
Asigura respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si PSI

b. Responsabilitati :
- Respectarea si aplicarea prevederilor documentelor firmei aplicabile in activitatea pe care o
desfasoara;
- Insusirea, respectarea si aplicarea normelor interne de P.S.I. si de sanatatea si securitatea in
muncii (SSM);
- Perfectionarea profesionala continua;
- Indeplinirea la termen si la nivelul cerintelor a sarcinilor curente de serviciu;
- Participarea activa la perfectionarea normelor interne, a procedurilor si a instructiunilor
interne;
- Semnalarea administratorului cu privire la orice problema disciplinara sau neconformitate a
normelor interne de activitate si a calitatii produselor sau proceselor, constatate sau de care a
luat cunostinta;

Nr. Reg. Com: J3/512/2014 Sediul social: Sat VLADESTI, Com.VLADESTI, Nr.674-bis, Cam. 2,
CUI : RO 33051957 Jud. ARGES;
CONT:RO90BTRLRONCRT0252790901
BANCA : TRANSILVANIA - MIOVENI E-MAIL : claudiutraditional@yahoo.com; TELEFON: 0725948488
S.C. TRADITIONAL NATURE EUROPE S.R.L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
- Indeplinirea altor sarcini de lucru in beneficiul bunei desfasurari a activitatii din organizatie,
sarcini trasate pe scara ierarhic superioara cu acordul ambelor parti;
- Pastrarea confidentialitatii documentatiei, a tehnicilor specifice de lucru, a lucrarilor efectuate,
precum si a castigurilor salariale personale;

7. Responsabilitati si sarcini:
7.1. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
- Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit,
pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
- Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
- Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si
coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
- Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea
parametrilor prevazuti in documentatie.
- Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea
productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.
- Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la
modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei
prime utilizate.
- Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul
calitatii.
- Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul
calitatii.
- Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si
standardelor existente.
- Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea
activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie.
- Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Biroului Administrativ .
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
- Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine
o legatura stransa cu reprezentantii salariatilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca(SSM)
- Stabileste conform structurii organizatorice si a RI sarcinile si responsabilitatile personalului din
subordine, in baza fiselor de post.
- Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii
sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA) in sarcina
reprezentantului legal.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale
companiei in limitele respectarii temeiului legal.

7.2. Descrierea responsabilitatilor postului


a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
- Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.
- Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat
si cu administratia publica locala.
- Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in
raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
Nr. Reg. Com: J3/512/2014 Sediul social: Sat VLADESTI, Com.VLADESTI, Nr.674-bis, Cam. 2,
CUI : RO 33051957 Jud. ARGES;
CONT:RO90BTRLRONCRT0252790901
BANCA : TRANSILVANIA - MIOVENI E-MAIL : claudiutraditional@yahoo.com; TELEFON: 0725948488
S.C. TRADITIONAL NATURE EUROPE S.R.L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
- Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de
lucru.
b) Fata de echipamentul din dotare
- Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului de munca, aparaturii si utilajelor din
dotarea firmei.
- Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a
echipamentului de munca, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din
subordine.
- Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare
a echipamentului de munca cu care isi desfasoara activitatea.
- Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
c) In raport cu obiectivele postului
- Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate
pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.
- Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea fortei de munca.
- Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie.
- Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea
completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
- Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru
asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie.
- Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea
continua a acestuia.
- Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine,
participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si
prevederilor legislative in vigoare.
- Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea
acestora de catre toti angajatii din subordine.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
- Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de
Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
- Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si raspunde de insusirea si respectarea
acestora de catre intreg personalul din subordine.

Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili


in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in
Regulamentul Intern al firmei.

Nume, prenume titular post: TOADER CLAUDIU


Semnatur titular post:
Data:

Nr. Reg. Com: J3/512/2014 Sediul social: Sat VLADESTI, Com.VLADESTI, Nr.674-bis, Cam. 2,
CUI : RO 33051957 Jud. ARGES;
CONT:RO90BTRLRONCRT0252790901
BANCA : TRANSILVANIA - MIOVENI E-MAIL : claudiutraditional@yahoo.com; TELEFON: 0725948488
S.C. TRADITIONAL NATURE EUROPE S.R.L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

Am primit un exemplar .

Nr. Reg. Com: J3/512/2014 Sediul social: Sat VLADESTI, Com.VLADESTI, Nr.674-bis, Cam. 2,
CUI : RO 33051957 Jud. ARGES;
CONT:RO90BTRLRONCRT0252790901
BANCA : TRANSILVANIA - MIOVENI E-MAIL : claudiutraditional@yahoo.com; TELEFON: 0725948488