Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST INCARCATOR/DESCARCATOR

Denumirea postului: Incarcator/descarcator COD COR 933301


Nume si prenume salariat: …………………………………………………….
Nivelul postului - executie
Scopul principal al postului:
- Incarcarea, descarcarea marfurilor si manipularea acestora in depozite
- Asigura gestiunea stocului de marfa in baza documentelor de intrare-iesire
- Asigura miscarea stocurilor
- Raspunde de organizarea logistica eficienta a depozitului
- Expediaza marfa catre clienti conform comenzilor si prioritatilor 
Cerinte privind ocuparea postului:
- cel putin 8 clase
- atentie concentrata si distributiva.
- spirit organizatoric.
- echilibru emotional.
- punctualitate.
- vechime: nu este necesar
Criterii de evaluare a angajatului:
1.Respectarea programului de lucru ;
2.Calitatea lucrarilor executate ;
3.Disciplina profesionala ;
4.Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
5.Atitudinea fata de organizatie ;
6.Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
7.Capacitatea de analiza si sinteza ;
8.Spiritul de echipa ;
9.Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
10.Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
11.Creativitate, inovare ;
12.Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale
Atributii:
- Pregatirea marfurilor pentru expediere
- Incarcarea/descarcarea marfurilorin/din autovehiculele de livrare
- Verificarea marfurilor sosite in depozit
- Manipularea si asezarea produselor in spatiile special destinate, in functie de sortimente si
termenul de valabilitate, manual, cu ajutorul lizei sau folosind stivuitorul/electrostivuitorul
- Comisionarea marfurilor pentru livrare conform documentelor si indicatiilor gestionarului
- Participa la inventarierea marfurilor de gestiune
Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor , conform:
Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, HG nr.
955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului nr. 166/2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii
si instalatiile aferente, Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata .

Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca


Obligatii generale ale salariatilor :
  Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare,
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
acidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.  
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de
societate

Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor


conform Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor:
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei , proprietar,
producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate

Relatii ierarhice :
- este subordonat sefului de productie/Administratorului.
- nu are angajati in subordine
Relatii functionale :
- cu colegii de serviciu
 Relatii de colaborare
- cu personalul din firma.
Responsabilitatile postului:
- Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Integritatea marfurilor si starea ambalajelor in timpul operatiunilor de manipulare
- Derularea activitatilor in timp util cu respectarea graficului de incarcare/descarcare
- Incarcarea/descarcarea marfurilor conform documentelor primite
- Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor care-i revin, raspunde
conform reglementarilor in vigoare
Legat de disciplina muncii :
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
- Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul
firmei;
- Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru provitoare la postul sau;
- Respectarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca, normelor de prevenire si
stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta, normelor de protectie a mediului
anconjurator;
- Financiare : raspunde, conform legislatiei in vigoare, de prejudiciul produs societatii din
vina sa si in legatura cu munca pe care o desfasoara;
- Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute
in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI);
 Autoritatea postului  :
- Utilizeaza materiale si echipamente puse la dispozitie de firma.
Obligatii generale:
- Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de activitate
identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul prealabil al
administratorului.
- Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate in
raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va raspunde
potrivit legislatiei in vigoare.

Data:..................
Titular postului …………………………………..

Aprobat,
SC PROHEAT Instalatii SRL
Administrator Special

S-ar putea să vă placă și