Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST

Anexa la contractul individual de munca al Dlui. ....................................

Denumirea postului – Manipulant marfuri, COD COR 933303


Nivelul postului – executie Scopul
principal al postului:

- Incarcarea, descarcarea marfurilor si manipularea acestora in depozite


- Asigura gestiunea stocului de marfa in baza documentelor de intrare-iesire
- Asigura miscarea stocurilor
- Raspunde de organizarea logistica eficienta a depozitului
- Expediaza marfa catre clienti conform comenzilor si prioritatilor

Cerinte privind ocuparea postului:

- cel putin 8 clase


- atentie concentrata si distributiva.
- spirit organizatoric.
- echilibru emotional.
- punctualitate.
- vechime: nu este necesar

Criterii de evaluare a angajatului :


-indeplinirea sistematica a sarcinilor de serviciu
-consecventa si calitatea raportarilor

Atributii :

- Pregatirea marfurilor pentru expediere


- Incarcarea/descarcarea marfurilorin/din autovehiculele de livrare
- Verificarea marfurilor sosite in depozit
- Manipularea si asezarea produselor in spatiile special destinate, in functie de sortimente si
termenul de valabilitate, manual, cu ajutorul lizei sau folosind stivuitorul/electrostivuitorul
- Comisionarea marfurilor pentru livrare conform documentelor si indicatiilor gestionarului
- Participa la inventarierea marfurilor de gestiune

Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor, conform: Legii nr.
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004
privind protectia civila, republicata

Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca Obligatii


generale ale salariatilor:
1
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare, sa il puna la
locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului acidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru
a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si securitate in
munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de societate

Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor conform


Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor :

a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de admistrator,


conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva
incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei , proprietar, producator
sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;

2
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate

a) Relatii ierarhice :
-este subordonat sefului de productie/Administratorului.
-nu are angajati in subordine
b) Relatii functionale : cu colegii de serviciu
c) Relatii de colaborare -cu personalul din firma.

Responsabilitatile postului :
Legat de activitatile specifice, raspunde de :
- Integritatea marfurilor si starea ambalajelor in timpul operatiunilor de manipulare
- Derularea activitatilor in timp util cu respectarea graficului de incarcare/descarcare
- Incarcarea/descarcarea marfurilor conform documentelor primite
- Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor care-i revin raspunde conform
reglementarilor in vigoare

Legat de disciplina muncii :


- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
- Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul
firmei
- Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru provitoare la postul sau
- Respectarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca, normelor de prevenire si
stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta, normelor de protectie a mediului
anconjurator
- Financiare : raspunde, conform legislatiei in vigoare, de prejudiciul produs societatii din vina
sa si in legatura cu munca pe care o desfasoara
- Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in
fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI)

Autoritatea postului :
- Utilizeaza materiale si echipamente puse la dispozitie de firma.

Obligatii generale
- Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de activitate
identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul prealabil al
administratorului.
- Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate in
raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va raspunde potrivit
legislatiei in vigoare

Notă:

3
-Prezenta fisa a fost intocmita in 2 exemplare: ex1 pentru angajat si ex2 pentru angajator.
-Prezenta fisa este o anexa a Contractului Individual de Munca nr .........../.............. si ca atare
neîndeplinirea cerinţelor specificate atrage după sine: mustrare, avertisment, sancţionarea cu
diminuarea din salariu sau desfacerea contractului individual de muncă.
-Raspunde pentru faptele sale din punct de vedere disciplinar, material, civil, penal, pentru
pagubele provocate unitatii prin executarea defectuasa a atributiilor sau neexecutarea acestora.
-Toate sarcinile prezentate nu sunt singulare, ele se completează cu Regulamentul de Ordine
Interioară, Contractul Individual de muncă.

Data:.................. Am luat la cunoştinţă şi am primit 1 exemplar.


Angajator :
Angajat:

S-ar putea să vă placă și