Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE

FISA POST
Anexa la contractul individual de munca al Dlui/Dnei. ...........................................

Denumirea postului Confectioner produse igienico-sanitare, COD COR 817108


Denumirea compartimentului: Productie
Relatii ierarhice: se subordoneaza sefului de sectie
Relatii de colaborare: cu personalul de executie din sectie, conform organigramei
Scopul principal al postului:
Titularul postului are rolul de a asigura prelucrarea prosoapelor de hartie.

Atributii principale si sarcinile specifice :

Intretinere utilaje pentru confectionat servetele si hartie igienica;


Reglarea utilajelor aflate in dotare;
Schimbarea rolelor de hartie, precum si a cernelei necesare la imprimarea
servetelelor, daca este necesare;
Aprovizionarea cu materie prima a utilajelor;
Sa anunte seful de sectie in caz de defectiune a utilajelor;
Incarcarea/descarcarea autovehiculelor cu materie prima, produs finit, etc;
Utilizarea utilajelor in conditii optime, astfel incat sa nu cauzeze accidentarea
colegilor de serviciu sau a propriei persoane;
Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si
masurile de aplicare a acestora;
Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, subsantele periculoase si celelalte
mijloace de productie;
Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor
de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze
corect aceste dispozitive;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accdentare au imbolnavire profesionala;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de peroana proprie sau de alti angajati;
Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze deindata conducatorul locului de munca;
Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau celorlalti
participanti la procesul de productie;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat;
Indeplinirea oricaror alte atributiuni care tin in mod direct si indirect de postul detinut;
Sa aiba o tinuta si un comportament civilizat
Raspunde de curatenia la locul de munca;
Raspunde de gestiunea de la locul de munca;
Sa pastreze curatenia la locul de munca; depozitarea gunoiului in spatii special
amenajate;

1
FISA POST CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE

Raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile sau
pentru greselile in administrarea si utilizarea materialelor si utilajelor folosite;
Neindeplinirea atributiunilor stabilite, atrage, dupa caz, raspunderea sa disciplinara,
administrative, materiala sau penala.

Responsabilitatea postului:
Legate de sarcinile de serviciu:
Regleaza echipamentul la care lucreaza;
Supravegheaza realizarea operatiunii;
Verifica vizual calitatea executiei;
Spirit de observatie la identificarea eventualelor disfunctionalitati;
Intretine asa/utilajul pe care lucreaza.
Legate de disciplina muncii, raspunde de:
Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profeionale si de specialitate;
Pastrarea confidentalitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in
interesul firmei;
Respectarea normelor de sanatate, securitate si igiena in munca, normelor de
prevenire si stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta, normelor de protectie
a mediului inconjurator.

Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor, conform:


Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, HG nr.
955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului nr. 166/2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii
si instalatiile aferente, Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata

Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca


Obligatii generale ale salariatilor:

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare, sa il
puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

2
FISA POST CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului acidentele


suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de societate

Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva incendiilor


conform Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor :

a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de


admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei ,
proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea
realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate

Autoritatea postului:

Utilizeaza materiale si echipamete puse la dispozitie de firma .

Specificatiile postului:
Nivel de studii: cel putin 8 clase
Cursuri de pregatire:-
Experienta: in specialitate -, pe post
Cunostinte necesare:
Indemanare, rabdare, capacitatea de a desfasura sarcini repetitive;
Spirit de observatie dezvoltat, atentie la detaliu;
Disponibilitatea de lucra in ture

3
FISA POST CONFECTIONER PRODUSE IGIENICO-SANITARE

Sanatate buna, constitutie robusta;


Corectitudine, seriozitate;
Cazier judiciar curat.

Prezentul document a fost intocmit in 2 exemplare originale, unul pentru salariat, unul
pentru dosarul sau de personal.

Data:.................. Aprobat,

Titular postului SC ARIA PAPER DISTRIBUTION


SRL
........................................... DIRECTOR GENERAL

S-ar putea să vă placă și