Sunteți pe pagina 1din 7

Denumirea compartimentului:

MAGAZIN GHEORGHENI

2. Denumirea postului:

GESTIONAR

3. Numele si prenumele salariatului:


CZINK TIBERIU

4. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al unei forme de invatamanT liceale;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
- sincer, dispus la colaborare

5. Responsabilitati si sarcini:

Principalele activitati:

a. Receptionează mărfurile conform facturilor si sesizează în scris


neregulile constatate.
b. Pregateşte mărfurile pentru deservirea catre clienţi
c. Aranjează produsele pe rafturi, fără deteriorarea acestora.
d. Marchează cu preţuri produsele din magazin ,
e. Verifică periodic stocurile din magazin
f. Cunoaşte toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare să
informeze clientul despre toate produsele.
g. Impacheteză produsele pe care le vinde clientilor.
h. Manipulează marfa.
i. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti
j. Vinde produsele firmei atât la clientii existenti cât si la posibili noi
clienti.

1
k. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ

a. In raport cu alte personae

- Coopereaza cu managerul, administratorul,


- Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si
exterior cu care este in contact
- Raspunde la solicitarile superiorilor.

b. In raport cu aparatura si materialele utilizate

- Utilizează cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare


- Anunţarea eventualelor defecţiuni apărute
c. In raport cu sarcinile de muncă

- Raspunde de buna relaţionare cu clienţii existenţi


- Raspunde de mentinerea unei bune evidenţe a incasarilor

d. In raport cu securitatea muncii


- Respectarea normelor de securitate in muncă
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară şi
aInstructiunile proprii de securitete a muncii.

e. Alte responsabilitati

- Respectarea programului de lucru

Semnaturi:

Data semnarii:

2
FISA POSTULUI

Atribuţii si răspunderi in domeniul SSM

APROBAT DE CONDUCEREA INTOCMIT DE:


UNITATII.

Numele si prenumel CZINK TIBERIU


Postul GESTIONAR
Cerinte pentru ocuparea postului:

Studii MEDII- BACALAUREAT

Relatii:

Ierarhice

Este subordonat : DIRECTORULUI SOCIETĂŢII

Colaboreaza cu colegii de munca.

Sarcini si responsabilitati:

I.)
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de
protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase
şi celelalte mijloace de producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi
ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;

3
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai
scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie
sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a
unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de
muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă
aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de
producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare,
corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este
necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate
condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul său de muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este
necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor
profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de
control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.
l) sa nu consume bauturi alcoolice in incinta societatii sau sa
continuie lucru sub influenta bauturilor alcoolice.
m) fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol
de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana,
cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de munca.
n)sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
o) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi,
după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru
păstrare;
p) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate

4
proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
r) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi
orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
s) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
t) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât
timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror
măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
u) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau
cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure
ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
v) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din
domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a
acestora;
x) sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi
inspectorii sanitari.

Am luat la cunostinta
Titular

5
SC EXPLOSIV GROUP SRL

DECIZIA NR………/………..

Având în vedere prevederile art. 19 litera g din OG nr. 60/1997 si


prevederile Dispozitiilor Generale privind organizarea activităţii de
apărare impotriva incendiilor DGPSI 005 aprobat prin OMI nr.
138/2001……………………………………… in calitate de
administrator

DECIDE:

Art. 1 D-NA Czink Tiberiu având statutul de salariat al unităţii este


dator in temeiul actului normativ din preambul să respecte obligaţiile
pe linia PSI.

Art. 2 Cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire si stingere


a incendiilor a celor specifice locului de muncă.

Art. 3 Să utilizeze conform instrucţiunilor insoţitoare substanţele


periculoase, echipamentele tehnice, etc.

Art.4 Să comunice imediat conducerii unităţii ori persoanei


imputernicite de aceasta orice situaţie pe care este indreptăţit să o
considere pericol de incendiu precum si orice defecţiune sesizată la
sistemele de protecţie sau de intervenţie PSI.

Art. 5 La anunţarea sau din proprie initiativă , să se prezinte in cel


mai scurt timp la serviciu in caz de incendiu , explozie, avarii,
calamităţi etc.

Art. 6 Să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil , oricărei alte
persoane aflată intr-o situaţie periculoasă.

Art. 7 Să nu fumeze in afara locurilor amenajate special in acest


sens.

6
Art. 8 Să verifice locurile de muncă la inceperea si la terminarea
programului de lucru , în vederea depistării şi înlăturării unor
eventuale pericole si cauze de incendiu; să menţină în permanenţă
curaţenia şi ordinea la locul de muncă.

Conducerea unitatii Luat la cunostinta