Sunteți pe pagina 1din 4

CRITERII DE EVALUARE LUCRATOR COMERCIALI/GESTIONARI

EVALUAREA ACTIVITATII se face dupa urmatoarele criterii de evaluare a realizarilor, trasaturilor,


comporatamentului si obiective de performanta. Aceste criterii se noteaza dupa urmatoarea scala de
evaluare:

1. CALITATEA MUNCII
I .SATISFACTIA CLIENTULUI
CUANTIFICARE
1 FOARTE BUN (notat 1 )
- folosirea formulelor de politete si a persoanei a doua in relatiile cu clientii
- ofera consultanta clientilor prezentandu-le caracteristicele produselor oferite spre vanzare
- scaderea numarului de reclamatii din partea clientilor

2 NESATISFACATOR ( notat 0 )
- foloseste un limbaj nepotrivit
- nu ofera explicatii referitoare la produsele comercializate
- cresterea numarului de reclamatii din partea clientilor

II. SCADEREA NUMARULUI DE ERORI :


EXEMPLE
1 Oferirea clientului in mod deliberat sau nu a altor produse in locul celor solicitate de acesta
2 Incasarea eronata in numerar sau cu cardul a sumelor datorate de clienti
3 Neverificarea marfurilor primite in gestiune prin neconfruntarea produselor primite cu avizele de
primire marfa

CUANTIFICARE:
1 FOARTE BUN (notat 1 )
- il consiliaza pe client ajutandu-l sa aleaga produsul cel mai potrivit necesitatilor acestuia
2. NESATISFACATOR ( notat 0 )
- Oferirea clientului in mod deliberat sau nu a altor produse in locul celor solicitate de acesta
- Incasarea eronata in numerar sau cu cardul a sumelor datorate de clienti
- Neverificarea marfurilor primite in gestiune prin neconfruntarea produselor primite cu avizele de
primire marfa

III RESPECTAREA SI AFISAREA PRETURILOR CONFORM AVIZELOR LA TOATA MARFA


EXPUSA IN MAGAZIN
CUANTIFICARE:
1 FOARTE BUN ( notat 1 )
– respecta intocmai si la toate produsele preturile conform avizelor de primire a marfii
– anunta conducerea de existenta unor neconcordante de preturi la produsele existente in magazin
– afiseaza preturile tuturor produselor pe etichete standardizate Diamant si pe coli A4 oferind toate
caracteristicele produselor. Scrisul se va face cu caractere lizibile cu marker sau pix, dupa caz
– la gresie, faianta si podele laminate se va afisa cu caractere mari pretul pe mp, in cazul cand are
aceste produse in gestiune

2 NESATISFACATOR ( notat 0 )
– neafisarea unui pret la un produs duce la conferirea calificativului nesatisfacator in baza unui raport
de evaluare scris
– nerespectarea unui pret conform avizelor de primire duce la conferirea calificativului nesatisfacator in
baza unui raport de evaluare scris

– IV EFICIENTA IN CONTROLUL VALABILITATII TERMENELOR DE VALABILITATE A


PRODUSELOR DIN GESTIUNE
CUANTIFICARE
1 FOARTE BUN: ( notat 1 )
– nu are nici un produs expirat in gestiune
– anunta in scris conducerea cu 45 de zile inaintea expirarii termenelor de valabilitate si preda aceasta
marfa pe baza proceselor-verbale de predare- primire
– verifica termenul de valabilitatea a fiecarui produs in momentul primirii conform avizelor primite
– respecta principiu « primul venit » « primul iesit » - vanzarea produselor in functie de termenele de
valabilitate
2. NESATISFACATOR ( notat 0 )
– existenta de produse expirte in gestiune
– neanuntarea in scris a conducerii cu 45 de zile inaintea expirarii termenelor de valabilitate si
nepreda aceasteor produse pe baza proceselor-verbale de predare- primire
– neverificarea termenul de valabilitatea a fiecarui produs in momentul primirii conform avizelor
primite
– nerespectarea principiului « primul venit » « primul iesit » - vanzarea produselor in functie de
termenele de valabilitate

V CURATENIA LA LOCUL DE MUNCA


CUANTIFICARE
1 FOARTE BUN: ( notat 1 )
- realizarea si pastrarea curateniei in spatiul de vanzare, depozitare si anexe , respectiv maturarea, spalarea
si stergerea zilnica sau ori de cate ori este necesar ,a marfurilora suprafetelor, rafturilor, pulturilor si
geamurilor
2 NESATISFACATOR: ( notat 0 )
- prezenta prafului, paianjenilor si mizeriei la locul de munca
VI CRESTEREA CIFREI DE AFACERI CU MINIM UN PROCENT /AN CONFORM AVIZELOR LA TOATA
MARFA EXPUSA IN MAGAZIN
2. CUNOSTIINTE
I CUNOSTINTE DE BAZA NECESARA INDEPLINIRII ACTIVITATII
II CAPACITATEA DE APLICARE IN PRACTICA A CUNOSTIINTELO
II CAPACITATEA DE APLICARE IN PRACTICA A CUNOSTIINTELOR
3 SOLUTIONAREA PROBLEMELOR
I ABILITATEA DE RECUNOASTERE A PROBLEMELOR
II CAPACITATEA DE ANALIZA
III PUTEREA DE JUDECATA
IV CREATIVITATE SI ORIGINALITATE
FORMULAR DE EVALUARE

NUME PRENUME
LOCATIE
FIRMA: SC DIAMNT SERVCOM SRL
FUNCTIA
Nivelul performantelor
Criterii de performanta Nivelul performantei
Foarte bun Nesatisfacator
1 0

1CALITATEA MUNCII
I .SATISFACTIA CLIENTULUI - folosirea formulelor de politete si a - foloseste un limbaj nepotrivit
persoanei a doua in relatiile cu - nu ofera explicatii referitoare
clientii la produsele comercializate
- ofera consultanta clientilor - cresterea numarului de
prezentandu-le caracteristicele reclamatii din partea clientilor
produselor oferite spre vanzare
- scaderea numarului de reclamatii
din partea clientilor
II. SCADEREA NUMARULUI - il consiliaza pe client ajutandu-l sa - Oferirea clientului in mod
DE ERORI : aleaga produsul cel mai potrivit deliberat sau nu a altor produse
1 Oferirea clientului in mod necesitatilor acestuia in locul celor solicitate de
deliberat sau nu a altor produse acesta
in locul celor solicitate de acesta - Incasarea eronata in numerar
2 Incasarea eronata in numerar sau cu cardul a sumelor
sau cu cardul a sumelor datorate de clienti
datorate de clienti - Neverificarea marfurilor
3 Neverificarea marfurilor primite in gestiune prin
primite in gestiune prin neconfruntarea produselor
neconfruntarea produselor primite cu avizele de primire
primite cu avizele de primire marfa
III RESPECTAREA SI -respecta intocmai si la toate -neafisarea unui pret la un
AFISAREA PRETURILOR produsele preturile conform avizelor produs duce la conferirea
CONFORM AVIZELOR LA de primire a marfii calificativului nesatisfacator in
TOATA MARFA EXPUSA IN -anunta conducerea de existenta baza unui raport de evaluare
MAGAZIN unor neconcordante de preturi la scris
produsele existente in magazin -nerespectarea unui pret
-afiseaza preturile tuturor conform avizelor de primire
produselor pe etichete duce la conferirea calificativului
standardizate Diamant si pe coli A4 nesatisfacator in baza unui
oferind toate caracteristicele raport de evaluare scris
produselor. Scrisul se va face cu
caractere lizibile cu marker sau pix,
dupa caz
-la gresie, faianta si podele laminate
se va afisa cu caractere mari pretul
pe mp in cazul cand are aceste
produse in gestiune
IV EFICIENTA IN CONTROLUL -nu are nici un produs expirat in -existenta de produse
VALABILITATII TERMENELOR gestiune expirte in gestiune
DE VALABILITATE A -anunta in scris conducerea cu 45 -neanuntarea in scris a
PRODUSELOR DIN GESTIUNE de zile inaintea expirarii termenelor conducerii cu 45 de zile
de valabilitate si preda aceasta inaintea expirarii termenelor de
marfa pe baza proceselor-verbale valabilitate si nepreda
de predare- primire aceasteor produse pe baza
-verifica termenul de valabilitatea a proceselor-verbale de predare-
fiecarui produs in momentul primirii primire
conform avizelor primite -neverificarea
-respecta principiu « primul venit » termenul de valabilitatea a
« primul iesit » - vanzarea fiecarui produs in momentul
produselor in functie de termenele primirii conform avizelor
de valabilitate primite
-nerespectarea
principiului « primul venit »
« primul iesit » - vanzarea
V CURATENIA LA LOCUL DE - realizarea si pastrarea curateniei - prezenta prafului, paianjenilor
MUNCA in spatiul de vanzare, depozitare si si mizeriei la locul de munca
anexe , respectiv maturarea,
spalarea si stergerea zilnica sau ori
de cate ori este necesar ,a
marfurilora suprafetelor, rafturilor,
VI CRESTEREA CIFREI DE
AFACERI CU MINIM UN
PROCENT /AN CONFORM
AVIZELOR LA TOATA MARFA
EXPUSA IN MAGAZIN

TOTAL
2. CUNOSTIINTE

I CUNOSTINTE DE BAZA
NECESARA INDEPLINIRII
ACTIVITATII
II CAPACITATEA DE APLICARE
IN PRACTICA A
TOTAL
3 SOLUTIONAREA
PROBLEMELOR
I ABILITATEA DE
RECUNOASTERE A
II CAPACITATEA DE ANALIZA

III PUTEREA DE JUDECATA


IV CREATIVITATE SI
ORIGINALITATE
TOTAL
4. RELATII INTERUMANE
I RELATIILE CU
SEFII/SUBORDONATII
II RELATII CU EXTERIORUL
TOTAL