Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE POST

I.Titlul postului :
ŞOFER - DISTRIBUITOR
II.Scopul postului :

Titularul postului este persoana care efectuează activitatea de distribuţie a


produselor finite şi aprovizionare cu mărfuri şi materiale necesare desfăşurării activităţii
firmei. Răspunde de menţinerea şi respectarea întocmai a graficului de distribuţie, de
întreţinerea şi exploatarea autovehicolului destinat acestui scop.

III.Managerul ierarhic superior: Şeful Parcului auto


- Se subordonează Şefilor secţiilor de producţie, Agenţilor de vânzări

IV.Competenţa minimă necesară:

1.Educaţia minimă necesară


• Ca nivel : studii medii
2.Experienţă minimă necesar
• minim 1 an intr-o activitate similara de distributie
3.Abilităţi şi deprinderi , însuşiri fizice şi psihice minime necesare
• Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice
• Permis de conducere categoria B,C+E după caz de minim 3 ani
• bun executant al dispoziţiilor primite , sănătos din punct de vedere
fizic şi psihic şi cu putere de decizie
• aptitudini de a lucra cu documente, bune abilităţi de comunicare, de
calcul matematic,
• rezistenţă la stres şi la efort fizic prelungit
V.Relaţii organizatorice
• Relaţii de reprezentare : reprezintă societatea în faţa clienţilor şi
potenţialii clienţi , pentru remiterea ofertei de produse, şi distribuţie
a mărfurilor
• Relaţii de cooperare : colaborează în mod direct cu gestionarul de
la magazia de produse finite şi cu serviciul financiar-contabil pentru
confirmarea evidenţei încasărilor de la clienţi şi a documentelor
necesare activităţii de distribuţie.

VI. Atributii principale si sarcini specifice:


- Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma in domeniul
calitatii şi cu respectarea graficului de livrare;
- Transporta marfa in baza documentelor insotitoare (factura fiscala, aviz de insotire a
marfii, proces verbal de predare – primire);
- Livreaza comenzile conform programului de distributie;
- Preia comenzile din depozit pe baza de semnatura;
- Livreaza comenzile clientilor conform adresei de livrare inscrisa la datele privind
cumparatorul sau la adresele stabilite de catre agentii de vanzari.
- Nu pleaca in trafic fara sa detina asupra sa urmatoarele documente:
- Permis de conducere;
- Certificat de inmatriculare;
- Act de identitate;
- Autorizatie sanitar – veterinara (unde este cazul)
- documente insotitoare pentru marfa transportata (factura fiscala, aviz de insotire a
marfii, proces verbal de predare – primire);
- R.C.A. (asigurare raspundere civila auto);
- Foaie de parcurs;
- Copie conforma licenta transport;
- Verificare tahograf (unde este cazul)
- Ordin de deplasare semnat si stampilat (cand este cazul);
- Efectueaza incasarile dupa programul de incasari si depune banii la casieria societatii in
termenele stabilite, avand obligatia sa astepte avizarea chitantierului si a chitantei.
- Evidentiaza in scris pe verso-ul procesului verbal de predare-primire actele pe
care le preia;
- Incarca/descarca marfa in/din autovehiculul aflata in dotare, cat si din alte masini;

- Mentine in mod obligatoriu aspectul ingrijit al autovehiculului, atat exterior, cat


si interior;
- Participa la receptia marfurilor luand la cunostinta neconcordantele dintre facturi
si marfa, semnand procesul verbal de constatare diferente;
- La aparitia unui client nou cere imediat detalii despre locul unde trebuie livrata comanda si
totodata verifica corectitudinea adresei de livrare inscrisa pe factura;
- Se asigura ca exemplarul rosu si verde al facturilor sunt corect completate:
- trebuie sa fie completate la rubrica “date privind expeditia“ si sa fie semnate
si stampilate de catre client la rubrica “semnatura de primire”;
- Este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, fără a fi consumat
băuturi alcoolice, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit
- Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice
- Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de
birou;
- Şoferului ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de
transport;
- Şoferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou;
- Atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului,
- La sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator,
insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf;
- La incheierea unei curse verfica: - confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul
trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in
rubrica special destinata acestui scop
- În timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul are urmatoarele
obligatii:
- sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului
astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe;
- sa fixeze si sa asigure incarcatura astfel incat transportul acesteia sa se
efectueze in conditii de maxima siguranta.
- Şoferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine,
- La parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a
compartimentelor de marfa
- Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu
obiectivul postului ocupat.

VII. RESPONSABILITATI:

- Soferul raspunde personal de:


- integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- integritatea marfurilor transportate;
- cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;
- intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
- efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre,
- gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune; .
- exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule
prevazute in cartea tehnica a acestuia.
- Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept de marfurile transportate si
netrecute in documentele de transport.
- Soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa.

Titularul postului raspunde , dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul
nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare

Am luat la cunoştiinţă
..............................................

Semnătura

.............................................