Sunteți pe pagina 1din 2

SC SELIM PEREZ SRL

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor necalificat


RELAŢII IERARHICE: Este subordonat sefului de echipa sau de santier

RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul muncitor de pe santier

RELAŢII DE REPREZENTARE: Fara.

OBIECTIVUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a efectua lucrarile


conform documentatiei de executie

OBLIGATII GENERALE:
a) obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
b) obligatiile de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si a contractului
individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de engajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de seviciu.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


1. Se prezintă la serviciu apt pentru lucru şi se echipează cu echipamentul adecvat zonei în care
lucrează, în conformitate cu cerinţele
2. Respectă procedurile generale de acces, igienă, echipare, predarea/preluarea shimbului
3. Verifica inainte de inceperea lucrului daca uneltele si sculele care le foloseste sunt in stare buna
si corespund din punct de vedere al securitatii muncii.
4. Pastreza ordinea la locul de munca şi înştiinţează în timp util şeful ierarhic despre existenţa unor
nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă.
5. Nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea şefului de formaţie
6. Respectă programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă pentru executarea sarcinilor de
serviciu
7. Respectă programul de masă stabilit şi regulile de circulaţie pe teritoriul societăţii
8. Respectă regulile de acces la locul de muncă şi interzice accesul neautorizat al persoanelor
străine;
9. Efectuează controlul medical periodic şi analizele necesare pentru lucrul în spaţiul în care îşi
desfăşoară activitatea;
10. Participă la instruirile şi testările stabilite prin programul anual;
11. Cunoaşte, aplică şi respectă procedurile standard şi instrucţiunile de lucru specifice;
12. Participă la instructajele de securitatea muncii şi P.S.I., la intrarea în schimb şi lunar;
13. Respectă instrucţiunile de securitatea muncii şi P.S.I.;
14. Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa şefului ierarhic orice început de incendiu şi să intervină
conform atribuţiilor stabilite în acest sens
15. Respectă dispoziţiile de lucru primite de la şeful ierarhic

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Demontarea, inlocuirea si montarea pieselor în condiţii de siguranţă tehnică

 Menţinerea integrităţii aparatelor si utilajelor pe durata utilizarii lor.


SC SELIM PEREZ SRL

 Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor si echipamentelor

 Respectarea parametrilor de funcţionare ai utilajelor si echipamentelor


 Indeplinirea tuturor atribuţiilor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului, Regulamentului Intern şi
alte prevederi legale în legătură cu activitatea desfăşurată.
 Indeplinirea şi a altor atribuţii date de şeful ierarhic sau şeful secţiei, în limita competenţelor sale.

Legat de disciplina muncii, răspunde de:


 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei

AUTORITATEA POSTULUI:
 Utilizează echipamente/consumabile/materiale puse la dispoziţie de firmă

Aprobat,
Director General Titular de post
STEPHANE PEREZ BALAN COSTEL PETRONEL
Data Data

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii
EXPERIENŢĂ:
ÎN SPECIALITATE: PREFERABIL 2 ani
PE POST: preferabil 1 an
APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
 Aptitudine generală de învăţare
 Aptitudini de comunicare şi relaţionare cu semenii
CERINŢE DE EXERCITARE:
 Atenţie concentrată
 Spirit organizatoric
 Capacitatea de lucru în echipă
 Rezistenţă la stres
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: atent, ordonat, eficient, practic (preferinţă pt. activităţile
ordonate, supuse regulilor, cu informaţii scrise sau verbale şi proceduri neambigue)