Sunteți pe pagina 1din 6

SC SEAVET LITORAL SRL

FISA DE POST

1. Denumirea postului:
DIRECTOR VANZARI – COD COR 112018

2. Numele si prenumele salariatului:


LECA MARIANA

3. Se subordoneaza:
Directorului General

4. Relatii functionale:

Stabileste prin proceduri si indicatii metodologice:


a) cum trebuie executate vânzarile si operatiunile speciale pentru produsele firmei. În acest sens, are relatii cu:
- Manager Import-Export
- Manager Administrativ
- Manager IT
- Manager Distributie
b) documentele si însemnele care reprezinta imaginea firmei. În acest sens, are relatii cu: toate compartimente
firmei

5. Pregatirea si experienta:

NIVEL DE STUDII: studii superioare


CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 5 ani
PE POST: minim 3 ani

6. CUNOSTINTE NECESARE:
- Cunostinte privind procesul de vanzare
- Cunostinte privind tehnici de negociere
- Cunostinte de management
- Microsoft Office
- Cunoasterea in profunzime a pietei locale
- Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc
- Cunostinte minime de contabilitate primara
- Cunoasterea legislatiei in domeniu

7. APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Aptitudini de calcul
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Abilitati de negociere
- Acordare si transmitere de informatii

8. CERINTE PENTRU EXERCITARE:


- Inteligenta de nivel superior
- Spirit organizatoric
- Echilibru emotional
- Capacitate de a evalua si a lua decizii
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
- Punctualitate

9. CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic,


informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul
oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala.

10. Responsabilitati si sarcini:

1. Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vânzari si profit


Ø Analizeaza tendintele pietei si propune Directorului General obiective de vânzari si profit
Ø Stabileste obiectivele managerilor din subordine în concordanta cu obiectivele departamentului
Ø Propune Directorului General politica de preturi si asigura aplicarea acesteia
Ø Identifica factori care împiedica realizarea planului si propune cai de optimizare/ajusteaza
forecast-uri
Ø Aproba politica de abordare a licitatiilor
Ø Initiaza colaborari (strategice) cu firme puternice din domeniu implicate în proiecte
Ø Urmareste acoperirea nationala cu o retea de distributie eficienta
Ø Propune si implementeaza masuri de reducere a costurilor
2. Elaboreaza si urmareste realizarea planului de marketing
Ø Participa activ la stabilirea conditiilor generale ale colaborarii cu furnizorii
Ø Urmareste implementarea planurilor si a regulilor de lucru specifice
Ø Asigura concordanta între obiectivele de marketing cu cele de vânzari si profit
Ø Urmareste realizarea obiectivelor de marketing si ia masurile corective necesare
3. Identifica directii de dezvoltare si propune promovarea de produse/solutii noi
Ø Identifica aparitia de produse/solutii noi în domeniu
Ø Consulta managementul cu privire la posibilitatea integrarii solutiilor noi
Ø Propune Directorului General integrarea de noi produse/servicii în oferta firmei
Ø Contacteaza furnizorii potentiali si urmareste implementarea solutiilor

4. Asigura calitatea serviciilor pre-vânzare


Ø Monitorizeaza si contribuie la calitatea serviciilor oferite de grupa de vânzari
Ø Elaboreaza/implementeaza programe de masurare a satisfactiei clientilor, propune masuri de
îmbunatatire
Ø Urmareste respectarea obligatiilor contractuale catre clienti
Ø Asigura rezolvarea cerintelor clientilor, concomitent cu sustinerea intereselor firmei
5. Optimizeaza stocurile de marfa
Ø Stabileste metode/reguli pentru a asigura necesarul de marfa în conformitate cu planul de
vânzari
Ø Avizeaza comenzile externe
Ø Monitorizeaza si contribuie la reducerea stocurilor cu miscare lenta si eliminarea celor fara
miscare
Ø Stabileste metode/reguli pentru minimizarea pierderilor datorate stocurilor fara miscare
6. Conduce si organizeaza activitatea departamentului
Ø Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile în executarea acestor sarcini
Ø Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din subordine
Ø Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine
Ø Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute în relatiile interpersonale
Ø Propune recompensarea/sanctionarea personalului din subordine conform normativelor interne
Ø Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
Ø Asigura respectarea normelor interne de functionare ale firmei de catre personalul din subordine

11.RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
Ø Realizarea obiectivelor de vânzari si profit pentru produsele departamentului
Ø Aplicarea si respectarea structurii de preturi aprobate de Directorul General
Ø Respectarea modelelor de contract avizate de juristul firmei si Directorul General
Ø Calitatea raportarilor catre Directorul General
Ø Calitatea serviciilor pre-vânzare
Ø Calitatea stocului si minimizarea stocului fara miscare
Ø Respectarea bugetului aprobat pentru actiunile de vânzare si marketing si a altor bugete alocate
Ø Luarea masurilor pentru încasarea eficienta a contravalorii marfii livrate
Ø Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei si a brandurilor comercializate
Ø Respectarea legislatiei specifice domeniului sau de activitate
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
Ø Coordonarea eficienta a personalului din subordine si respectarea de catre acesta a
reglementarilor interne
Ø Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare conform normelor interne
Ø Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
Ø Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
Ø Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
Ø Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
Ø Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau
Ø Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
Ø Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

12. Privind Obligatiile pe linie de sanatate si securitate in munca si Obligatiile privind apararea
impotriva incendiilor:
Conform Legea 319/2006
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport
si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca,
potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
Conform Legea 307/2006
Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si
dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata,
bunurile si mediul.
(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de
urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea
incendiului.
(3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul
raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea
fortelor de interventie.
Art. 7. - (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational
posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a
reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate
intre parti, cu avizul inspectoratelor.
Art. 21. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar,
producator sau importator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului
initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori
al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz,
orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor
de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

13. AUTORITATEA POSTULUI:


Ø Negociaza si semneaza contracte de vânzari directe si distributie si de consultanta/servicii de
marketing
Ø Semneaza stornari/anulari de facturi, referate de acordare comisioane catre terti în urma
vânzarilor speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite de
Directorul General), alte documente specifice departamentului
Ø Solicita consultanta externa în problemele deosebite legate de vânzari si marketing
Ø Solicita actualizari ale site-ului web al firmei
Ø Solicita departamentului informatic rapoarte/situatii specifice departamentului pe care îl
conduce
Ø Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina, note-book-ul si telefonul puse la
dispozitie de firma
Ø Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru subordonati, adopta masuri de eficientizare a
activitatii acestora
Ø Stabileste alocarea masinilor aflate în dotarea departamentului
Ø Propune recompense/penalizari, prelungirea/încetarea activitatii dupa perioada de proba a
subordonatilor
Ø Aproba/respinge cererile de concediu pentru subordonati

S.C. SEAVET LITORAL SRL Am luat la cunoştinţă,

……………………………. ………..………………………………

Data:...................................

S-ar putea să vă placă și