Sunteți pe pagina 1din 4

Lăcătuş Mecanic

Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Lăcătuş Mecanic


[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 721410


[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui
să treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Departament Mentenanţă


[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Specialist
6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Şefului Atelierului Mecanic
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu toţi colegii din Secţiile de Producţie,
Atelier Electric
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul
[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama
firmei.]

Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în vederea menţinerii instalaţiilor şi
utilajelor firmei la parametrii optimi de funcţionare.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Realizarea de lucrări de remediere a defecţiunilor de la instalaţii şi utilaje astfel
încât procesul de producţie să se desfăşoare în condiţii normale.
 Executarea de subansamble, lucrări de montaj / demontaj utilaje şi instalaţii.
 Executarea lucrărilor de reparaţii capitale a utilajelor şi a instalaţiilor.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Verifică starea de funcţionare a utilajelor şi a instalaţiilor cu scopul de a depista
eventualele defecţiuni.
 Identifică şi analizează natura defecţiunilor apărute şi cauzele care le-au generat.
 Efectuează lucrări de reparaţii, la timp şi de calitate, la utilajele care se defectează.
1
 Efectuează intervenţii în vederea restabilirii funcţionării în parametrii stabiliţi ai
instalaţiilor şi utilajelor în cazul unor defecţiuni accidentale.
 Consemnează în fişele de mentenanţă măsurile de întreţinere şi control aplicate
conform graficelor, defecţiunile constatate, tipul utilajului, cauzele defecţiunii,
modul şi timpul de remediere.
 Efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere în perioada reparaţiilor capitale.
 Verifică piesele de schimb şi asigură necesarul pentru fiecare tură de lucru.
 Realizează execuţia confecţiilor metalice, pieselor şi semifabricatelor, conform
cerinţelor tehnologice.
 Participă la executarea lucrărilor de modernizare a liniilor tehnologice.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de
supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în
limitele respectării temeiului legal.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile /
activităţile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
 Răspunde cu operativitate solicitărilor Secţiilor de Producţie, atunci când
apar defecţiuni ale utilajelor sau ale instalaţiilor.
 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează
informaţiile din domeniul său de activitate.
 Sesizează superiorului ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depăşesc
competenţa personală de rezolvare.
b) Faţă de echipamentul din dotare
 Respectă regulile privind exploatarea şi întreţinerea trusei de instrumente şi
a echipamentelor din dotare.
 Răspunde de exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a aparaturii din
dotarea secţiei în care lucrează.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
 Respectă tehnologiile de demontare, montare şi reparaţie pentru piesele
defecte.
 Răspunde de buna funcţionare a utilajelor în vederea asigurării continuităţii
fluxului de producţie.
 Răspunde de calitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii efectuate .
 Răspunde de menţinerea în permanenţă a curăţeniei la locul de muncă în
timpul şi după efectuarea reparaţiilor.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
 Respectă normele de Securitate şi Sănătate a Muncii, PSI, precum şi
prescripţiile ISCIR.
 Este obligat să poarte echipamentul de protecţia muncii din dotare şi să îl
menţină în condiţii corespunzătoare.
 Participă la instructajele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii, PSI şi
acordarea de prim-ajutor.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
ale firmei.
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (de exemplu
programul de lucru).
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot
diferi.
2
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în
baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum şi cu prevederile din anexele la Regulamentul Intern / CCM la nivel de unitate
referitoare la alternanţa turelor, dacă este cazul, respectiv la programul de lucru
inegal.
b. Condiţiile materiale
 ambientale Lucrează în condiţii de secţie de producţie şi în exterior: zgomot,
umiditate, alternanţă temperaturi scăzute / ridicate.
 deplasări Se deplasează frecvent în interiorul firmei.
 spaţiu Are sediul în Atelierul Mecanic, stă destul de mult în spaţii deschise.
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Trusă de instrumente,
telefon mobil.
c. Condiţii de formare profesională Participă la diverse cursuri de instruire pe linie
profesională.
d. Buget Nu este cazul.
[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de
condiţiile specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă.]

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi ……………
[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se
stabileşte în fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie
de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
 înlocuieşte pe: Alt Mecanic sau pe Maistru, în acest ultim caz cu responsabilităţi
limitate.
 este înlocuit de: Maistru sau alt Mecanic.
[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu
precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
Reducerea numărului de cazuri de nefuncţionare a echipamentelor de care răspunde
cu ...%.pe durata unui an.
[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în
limitele responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Anual
[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]

9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe postul de Maistru.
[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
3
Studii medii sau şcoala profesională cu profil mecanic.
[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificări / specializări necesare


Cursuri de calificare în domeniul de specialitate.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul
respectiv în firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 abilităţi de a lucra în echipă;
 corectitudine;
 obiectivitate;
 energie;
 rezistenţă la stres;
 capacitate de prevedere a situaţiilor deosebite ;
 echilibru psihic şi emoţional;
 viteză de reacţie şi capacitatea de a lua decizii.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul
respectiv în firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 2 ani experienţă.
[Experienţa solicitată depinde de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile
pentru postul respectiv în firmă.]

Data,

Numele şi semnătură titularului postului, Numele şi semnătură superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General