Sunteți pe pagina 1din 4

Macaragiu

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Macaragiu


[Dacă în organigrama dvs. denumirea postului diferă de cea din COR, va trebui să
menţionaţi în fişă şi denumirea din COR.]

3. Poziţia în COR / Cod: 834301


[În cazul în care denumirea postului din firma dvs. nu se regăseşte în COR, va trebui să
treceţi codul din COR pentru denumirea cea mai apropiată din punct de vedere al
sarcinilor şi responsabilităţilor.]

4. Departamentul / locaţia: Transporturi şi depozitare


[Repartizarea se va face conform mărimii, specificului şi organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Entry

6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Şefului de Echipă
 are în subordine: Nu este cazul
b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu ceilalţi membrii ai echipei, din
departamentul Transporturi şi Depozitare
c. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul
[Pentru punctele a, b şi c se va ţine cont de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Conducerea, întreţinerea şi supravegherea utilajelor destinate transportului materialelor pe
orizontală şi verticală.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regăsi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de părţi.]

2. Obiectivele postului
 Efectuarea manevrelor de ridicare / deplasare în cadrul procesului de producţie conform
programului.
 Executarea reparaţiilor şi remedierea defecţiunilor utilajului apărute în timpul procesului
de producţie.
 Asigurarea, completarea şi predarea tuturor documentelor conform reglementărilor,
atribuţiilor şi dispoziţiilor primite.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


 Pregăteşte şi verifică utilajul pentru o bună exploatare şi funcţionare.

1
 Verifică şi asigură existenţa dotărilor speciale (pentru PSI şi antiderapaj), a pieselor de
schimb necesare, a sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor în timpul manevrelor.
 Stabileşte necesarul, aprovizionează locul de muncă şi menţine stocul de piese de
schimb, combustibili şi lubrifianţi.
 Întocmeşte programul de manevră pe etape, corespunzător sarcinii şi gabaritului
încărcăturilor supuse manevrei.
 Asigură şi supraveghează efectuarea manevrelor.
 Plasează şi calează utilajul în poziţia optimă în vederea efectuării manevrelor.
 Efectuează manevrele fără depăşirea capacităţii de ridicare, având în vedere gabaritul şi
stabilitatea mărfii în timpul operaţiei, perimetrul stabilit anterior, eliminând întreruperile
nejustificate.
 Adaptează viteza de manevră la restricţiile impuse de spaţiu, de timp, de condiţiile
atmosferice, de gabaritul şi tipul mărfii manevrate.
 Depistează şi remediază defecţiunile apărute în timpul procesului de producţie, conform
instrucţiunilor din cartea tehnică.
 Ia măsuri urgente de evacuare a zonei de lucru şi de asigurare a utilajului pe timpul
reparaţiilor.
 Verifică corectitudinea executării lucrărilor de reparaţii prin atingerea valorilor nominale
sau admisibile a parametrilor în funcţionarea utilajului.
 Predă documentele de închidere completate corect şi operativ în termenul prevăzut
conform metodologiei.
 Predă utilajul la garaj imediat după terminarea programului de lucru.
 Descrie problemele tehnice apărute în timpul transportului şi al manevrelor într-un raport,
cu propuneri de remediere.
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii
acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării
temeiului legal.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile / activităţile
pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
 Asigură o comunicare eficientă cu persoanele cu care colaborează.
b) Faţă de echipamentul din dotare
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea echipamentului, aparaturii şi
utilajelor din dotare.
 Cunoaşte şi utilizează corect echipamentul şi instrumentarul de protecţie din dotare,
în conformitate cu reglementările locale.
 Întreţine şi păstrează echipamentul de protecţie în conformitate cu procedura locală.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune
în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica companiei,
legislaţia şi normele de Securitate şi Sănătate în Muncă, PSI şi protecţia mediului
înconjurător specifice locului de muncă.
 Identifică pericolele pe durata desfăşurării activităţii şi le raportează persoanei
desemnate prin procedura locului de muncă.
 Răspunde de consemnarea în documentul specificat prin normele interne, a predării-
primirii utilajelor la sfârşitul / începutul schimbului.
 Răspunde de informarea operativă a superiorului ierarhic asupra desfăşurării
activităţii şi asupra principalelor probleme survenite şi a măsurilor adoptate.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
 Participă la instructajele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi PSI.

2
 Respectă măsurile de Securitatea şi Sănătatea Muncii, PSI şi normele de ordine
internă şi disciplină.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
 Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice societăţii (de
exemplu programul de lucru).
 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi
procedurilor locale.
 Răspunde de respectarea regulilor de circulaţie.
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului pot
diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi în
baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum şi cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanţa turelor, dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
b. Condiţiile materiale
 Ambientale Lucrează în condiţii de zgomot, umiditate, alternanţă temperaturi
scăzute / ridicate etc.
 deplasări Realizează deplasări frecvente în teren.
 spaţiu Nu are birou propriu, îşi desfăşoară majoritatea activităţii pe macara; se
deplasează frecvent în spaţii deschise.
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Nu este cazul.
c. Condiţii de formare profesională Participă la diverse instruiri pe linie profesională.
d. Buget Nu este cazul.
[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de
condiţiile specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă.]

6. Gradul de autonomie
a) Autoritate asupra altor posturi: ………………
[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se stabileşte
în fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie de mărimea,
specificul şi organigrama firmei.]
b) Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
 înlocuieşte pe: Alt Macaragiu sau pe Şeful de Echipă, cu responsabilităţi limitate.
 este înlocuit de: Alt Macaragiu.
[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu
precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării]

7. Indicatori de performanţă
 Lipsa accidentelor în timpul lucrului.
 Diminuarea timpilor de staţionare a utilajelor / produselor ce trebuie mutate / deplasate
cu ...%.
[În funcţie de specificul firmei, pot fi utilizaţi indicatori diferiţi, cu valori diferite, în limitele
responsabilităţilor şi performanţelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performanţelor


Bianual
[Se stabileşte în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare firmă.]
3
9. Evoluţii posibile
Poate avansa pe poziţia de Şef de Echipă.
[Se stabileşte în funcţie de planificarea carierei din fiecare firmă.]

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Şcoală profesională sau liceu cu profil tehnic.
[Nivelul de studii pentru fiecare post diferă în funcţie de specificul şi mărimea firmei,
precum şi de nevoile pentru postul respectiv în firmă.]

2. Calificări / specializări necesare


 Atestat ISCIR.
 Permis conducere auto.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv
în firmă se pot solicita şi alte calificări / specializări.]

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


 capacitate de a acţiona rapid şi eficient în caz de accident;
 capacitate de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute;
 discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
 putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 spirit de ordine şi disciplină;
 abilităţi pentru lucru în echipă;
 corectitudine, flexibilitate;
 rezistenţă la efort şi stres.
[În funcţie de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile pentru postul respectiv
în firmă se pot solicita şi alte competenţe.]

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)


Minimum 1 an în domeniul de activitate.
[Experienţa solicitată depinde de specificul şi mărimea firmei, precum şi de nevoile
pentru postul respectiv în firmă.]

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

APROBAT

Director General