Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT, Director FISA POSTULUI

CERINTE: RELATII:

COMPARTIMENTUL: FORMATIE DE LUCRU FUNCTIA/POSTUL: Personal de executie/INGINER CONSTRUCTOR STUDII/SPECIALITATEA: Studii superioare; ALTE CERINTE SPECIFICE: - Diploma de specialitate. - Experienta minim 3 ani intr-un post similar. IERARHIC: ESTE SUBORDONAT: Director . ARE IN SUBORDINE: Personal de executie de la punctual de lucru.

CU CINE: FUNCTIONALITATE

PENTRU CE PROBLEME:

cu reprezentantii beneficiarului, cu reprezentantii firmelor subcontractante si cu personalul societii n care activeaz ;

Executia lucrarii

DE REPREZENTARE

Nu se aplica.

Atributii, competente si responsabilitati EXECUTIVE Atributii: - urmareste continuu programul de executie; - asigura ca executia sa se desfasoare in conformitate cu specificatiile tehnice; - rezolvarea cu promptitudine a cerintelor clientilor; - tine in evidenta si arhiveaza documentele de executie a lucrarilor terminate si receptionate; - urmareste predarea de catre subcontractanti a dosarului lucrarii cu toate inregisrarile calitatii la terminarea lucrarilor; - pastreaza documentele privind inregistrarile de calitate provenite din santiere in vederea predarii lor la beneficiar sau,eventual, in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei; - executarea altor cerinte privind lucrarile la care participa , la solicitarea superiorului direct; - pstreaz confidenialitatea datelor la care are acces; - respect programul de lucru, conform normelor interne ale societii; - asigura muncitorilor subordonati, scule si dispozitive de lucru corespunzatoare si echipamente de protectie, precum si antidoturi, dupa caz, in vederea prevenirii

Observatii

accidentarii si a imbolnavirilor profesionale . - s respecte confidenialitatea asupra datelor i informaiilor privind activitatea societii cunoscute n cadrul activitii sale, precum i cele privind cuantumul veniturilor lunare pe toat durata valabilitii CIM; - s se prezinte la lucru odihnit i s nu fie sub influena buturilor alcoolice - s nu consume buturi alcoolice n timpul programului sau n cadrul societii Responsabilitati: - - rspunde de calitatea i corectitudinea activitii sale; - - raspunde de utilizarea materialelor primite pentru efectuarea lucrarilor, avand grija ca acestea sa fie folosite in conformitate cu documentatiile tehnice sau cu indicatiile primite de la superiori; - - raspunde de integritatea sculelor si folosirea lor corecta, de intretinerea si pastrarea lor in buna stare de functionare; - -nu instraineaza nici un fel de material de constructie apartinand unitatii; - raspunde de raportarea realizarilor pentru decontarea lunara a productiei executate de santier, corespunzator stadiilor fizice inregistrate si confinnate de clienti . - asigura muncitorilor subordonati, scule si dispozitive de lucru corespunzatoare si echipamente de protectie, precum si antidoturi, dupa caz, in vederea prevenirii accidentarii si a imbolnavirilor profesionale . - Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii, cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute . - Indeplineste orice alte atributii si sarcini ce i-au fost repartizate de Director. LIMITA DE COMPETENTA: - la solicitarea conducerii particip la discutarea i susinerea activitii proprii. Atributii, competente si responsabilitati privind SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT (SMI-Calitate, Mediu,OHSAS) si nsuseste cerintele documentelor sistemului de management al calitatii asociate activitatii proprii; Este obligat sa cunoasca obiectivele prevazute in politica de SMC asa cum rezulta din declaratia Directorului ; Are obligativitatea de a cunoaste prevederile PTE necesare efectuarii lucrarilor; Are obligatia de a aplica corectii atunci cand sunt constatate neconformitati in procesul de executa din culpa lui; Este obligat sa foloseasca EMM verificate d.p.d.v. metrologic; Este obligat sa cunoasca legislatia in domeniul calitatii; Este obligat sa implementeze si sa mentina sistemul de management al calitatii aferent lucrarilor; Nu executa lucrari C+M decat pe baza de proiecte verificate de specialisti verificatori de proiect; Obligatia de a oprii executia lucrarilor de C+M in cazul in care constata abateri grave de la calitate. Identifica activitatile procedurabile aferente obiectului de activitate al compartirnentului, propune inscrierea procedurilor respective in graficul de elaborare si participa la elaborarea procedurilor programate; Este obligat sa respecte termenele prevazute in graficele de realizare a lucrarilor. Are obligatia de a pune la dispozitia echipelor de auditori documentele/inregistrarile solicitate. Este obligat sa cunoasca si sa aplice in domeniul sau de activitate prevederile PSI,PSC,IL,PO,PSM,puse la dispozitie de compartimentul MC/MM/PM. Elaboreaza instructiuni de lucru pentru lucrarile pe care le coordoneaza. Are obligatia de a instrui cu prevederile PTE echipele de muncitori aflate sub comanda sa. Are obligatia de a elabora Raportul privind calitatea lucrarilor executate. Are obligativitatea de a respecta prevederile PCCVI partea I, de a elabora si mentine inregistrari pentru cartea constructiei. Este obligt sa-si insuseasca obiectivele referitoare la Sistemul de management al mediului asa cum sunt formulate de catre Director. Este obligat sa actioneze in conformitate cu Planul de interventie in situatii de urgenta referitor la poluarea mediului. Este obligat sa depoziteze deseurile rezultate din activitatea proprie conform cu procedura PTM Gestionarea deseurilor - cu care a fost instruit are obligatia sa-si insuseasca cerintele specificate in documentatia SMM aplicabile propriei activitati. Sa cunoasca si sa aplice toate practicile de management ale acestui sistem de management integrat SMI Calitate Mediu OHSAS. Obligatii pe linie de SSM Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau

omisiunile sale in timpulprocesului de munca. - sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie ; - sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ; - sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor, aparaturii,uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive ; - sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana ; - sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ; - sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate ; - sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora ; - sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. Obligatii pe linie de situatii de urgenta - sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice forma, de administrator sau de catre conducatorul institutiei, dupa caz ; - sa utilizeze substante periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz ; - sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor; - sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor ; - sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz,respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor ; - sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu ; - sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,referitoare la producerea incendiilor.

Titular :

Intocmit:....................

PRIMIT, astazi.

Semnatura :

S-ar putea să vă placă și