Sunteți pe pagina 1din 28

LOCUL DE MUNCĂ NR.

15
ŞEF TURA TERMOMECANIC
PROCESUL DE MUNCA
Şeful de tură termomecanic controleaza si impune subalternilor sa respecte
instructiunile de lucru, parametrii tehnologici, atributiile de serviciu, propunand
sanctionarea celor vinovati de incalcarea acestora; se achită de obligaţiile şi
răspunderile ce-i revin conform fişei postului. Seful de tura termomecanic este
persoana, ce efectuează gestionarea operativă a personalului, ce asigură o
exploatare securizată, sigură şi eficientă a echipamentului termomecanic din
cadrul CET. Face parte din categoria sefilor operativi. Conduce, din punct de
vedere tehnic si operativ, intreaga activitate de exploatare ce se desfasoara in
instalatiile termomecanice CET la tura.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalaţie CET;
- În gestiunea operativă a Seful de tura termomecanic se află următorul
echipament: (gestionarea operativă presupune coordonarea modificării
stării echipamentului, atât personal cât şi prin intermediul personalului
subordonat, echipamentul se poate afla în gestionarea operativă a mai
multor persoane)
- turbogeneratoare cu abur supraincalzit . Nr 1, 2, 3, 4.
- cazanele energetice cu abur nr. 1, 2, 3, 4.
- nstalatia auxiliara de cocs , calcar , nisip, aer tehnologic cazan 4
- cazanele industriale cu abur nr. 1, 2.
- SRR de toate tipurile
- instalatii de preincalzire- degazare
- instalatii de pompe apa alimentare , apa racire , pacura , condens
- conductele cu abur de 35, 16, 6 ,1,2 ata de furnizare a aburului la PLK.
- protecţii, blocaje şi reglulatoare automate a echipamentului
(electrotehnic şi termomecanic)
- conducte de gaz PLK
- conducte si rezervoare de păcură PLK
- sistemul de conducte si turn apa racire Monomeri
- elementele sistemului de evidenţă comercială.
- preincalzitori de inalta presiune (PIP TA1,2,3,4)
- electropempe de alimentare (EPA)
- preîncălzitori de păcură
- electropompe de păcură
- rezervoare de păcură, cuvele de retentie
- degazoare 6 ata şi 1,2 ata
- electropompe de transvazare
- conducte de termoficare, instalaţii şi electropompe de retea si de adaos
- gospodăria de ulei (cuve, electropompe, conducte)
- conducte apă potabilă, conducte cu apă industrială
- conducte de aer, azot
- hidranţi din sala de turbine si cazane
- hidranti exteriori aflati pe teritoriul societatii
- bazine de preluare a scurgerilor de apa reziduale si produse petroliere
- echipament de drenare,
- repere de dilatare
- alt echipament ce influenţează puterea, siguranţa şi eficacitatea
exploatării
- canale de preluare a apelor reziduale si menajere
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- telefon fix, mobil
- tablou local comandă CET
SARCINA DE MUNCĂ
Sef tura termomecanic indeplineste urmatoarele obligatii:
- Verifica respectarea Legislatiei Muncii, Legislatiei de Securitate si sanatate in
Munca (SSM), Legislatiei de Aparare Impotriva Incendiilor (SM), Legislatiei de
Protectia Mediului in vigoare, Regulamentul de ordine interioara al , Deciziile,
Regulamentul privind societatea, alte instructiuni si acte normative.
- Participa la sedintele operative conduse de Sef Serviciu Exploatare, expune
activitatea administrativa si de exploatare, starea utilajelor si a instalatiilor.
- Coordoneaza si organizeaza activitatea personalului din subordine si stabileste
atributiunile acestuia.
Urmareste asigurarea cu utilitati energetice la parametrii stabiliti prin
reglementari si dispozitii astfel:
a) asigurarea alimentarii continue cu abur a instalatiilor tehnologice din cadrul
societatii si a instalatiei de termoficare urbana in vigoare, Regulamentului Intern,
Regulamentului de functionare, precum si altor instructiuni si acte normative de catre
personalul din subordine;
b) alimentarea cu energie electrica a CET precum si livrarea energiei electrice in
combinat;
c) controleaza, ia masuri si urmareste functionarea economica a intregii
termocentrale, cu incadrarea in normele de consum planificate;
-. Respecta planificarea schemei de functionare a instalatiei;
-. Respecta prognoza consumului si productie de putere activa, consumului si
productiei de energie termica.
. Urmareste si asigura alimentarea cu apa Demi, combustibil gazos / lichid si cu
chimicale necesare bunei desfasurari a procesului tehnologic al CET;
-. Urmareste incadrarea in indicii de calitate conform RF pentru: apa demineralizata,
apa cazan, abur tehnologic, si apa uzata evacuata din instalatiile CET; ia masuri
operative de remediere a neregulilor constatate;
-. Verifica analizele efectuate la gazele arse evacute din instalatiile CET, urmarind
permanent realizarea unei arderi corespunzatoare pe cazane, cu incadrarea in
normele de mediu a concentratiei de noxe admise (conf. RF). Verifica compozitia
combustibililor gazosi, lichizi, solizi, folositi la cazane;
-. Efectueaza admiterea la lucru a personalului din subordine conform “Instructiunii IP.
SSM – SU nr. 02/2007”;
-. Primeste Raportul operativ, cu privire la starea instalatiilor de la personalul
subordonat. Defectiunile si neconformitatile semnalate de acestia vor fi inscrise in
Registrul de defectiuni in vederea inlaturarii acestora. Defectiunile electrice vor fi
inscrise si in Registrul operativ al sefului de tura termomecanic, va informa seful de
tura echipamente electrice si AMC de aparitia acestora si va cere numarul de
inregistrare din Registrul de defectiuni aflat in sectorul electric.
-. Anunta imediat Dispecerul in cazul aparitiei unei defectiuni in instalatia pe care o
exploateaza, aparitia unui accident de munca, incident periculos.
-. Nu modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente
ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane.
-. Controleaza respectarea stricta a Regulamentului de ordine interioara, a disciplinei
tehnologice si a tuturor instructiunilor de lucru de catre personalul de serviciu;
-. Controleaza modul in care este utilizat echipamentul de lucru si de protectie, de
catre personalul din subordine;
-. Urmareste corecta intocmire a rapoartelor de date primare de catre personalul de
serviciu si le vizeaza cel putin o data pe schimb;
-. Verifica starea utilajelor, luand masuri urgente pentru remedierea deficientelor
constatate;
-. Organizeaza procesul tehnologic astfel ca munca sa sa se desfasoare in conditii de
siguranta pentru viata si sanatatea personalului;
- Controleaza in permanenta respectarea intocmai a normelor de tehnica securitatii
muncii pe teritoriul CET, propunand sanctiuni pentru nerespectarea acestora;
- In caz de accidente asigura acordarea imediata a primului ajutor;
- Este informat de catre Dispecer de existenta din partea Serv. TEHNIC a cererilor de
retragere din exploatare a utilajelor in vederea reparatiilor si pentru care s-a emis
Autorizatie de lucru aprobata.
- Urmareste ca toate lucrarile de intretinere si reparatii sa se desfasoare numai in
baza Autorizatiilor de lucru emise de SERV. TEHNIC. Seful de tura dupa o analiza
amanuntita a Autorizatiei de lucru trece la pregatirea instalatiei in vederea executarii
reparatiei.
- Noteaza in jurnalul operativ ora si data scoaterii din exploatare a utilajului cerut;
- Face admiterea personalului de reparatii la lucru, pe baza Autorizatiei de lucru,
numai dupa ce s-a asigurat ca s-au luat toate masurile necesare (manevre de izolare
depresurizare, golire, suflare, masuratori noxe, delimitarea spatiului de lucru cu
banda si cu placute avertizoare, scoateri de sub tensiune, blocari armaturi cu lanturi
si numai dupa ce personalul de executie a fost instruit corespunzator).
- Dupa efectuarea reparatiei seful de tura va intrerupe Autorizatia de lucru si
impreuna cu reprezentantul SERV. TEHNIC, va lua in primire utilajul. Dupa probele
de functionare este obligat sa informeze seful direct asupra calitatii reparatiei. Daca
reparatia este corespunzatoare, seful de tura va semna Procesul verbal de receptie
calitativa a lucrarii.
- Participa efectiv la pornirea cazanelor de abur si a turbinelor, ca si a altor utilaje
iesite din reparatie;
- In caz de incidente sau avarii ia masurile corespunzatoare pentru a restabili in
timpul cel mai scurt regimul normal de functionare, folosind intregul personal
subordonat;
- In caz de incendiu, ia masurile imediate pentru localizarea si lichidarea acestuia,
mobilizand intregul personal din subordine pentru aceasta actiune; totodata anunta
formatia de pompieri.
- Asigura functionarea sistemului informational pana la nivelul de decizie maxim
- Stabileste masuri pentru utilizarea efectiva si completa a timpului de lucru a
personalului, dirijand utilizarea personalului disponibil in scopul cerut de productie.
- Organizeaza si controleaza personalul in vederea mentinerii curateniei si ordinei, in
intreaga termocentrala.
- Impune Firmelor terte predarea utilajului din reparatie in stare perfecta de curatenie;
- Controleaza permanent ca personalul sa cunoasca atributiunile locului de munca,
procesul tehnologic, caracteristicile utilajului si modul de actionare in cazul
manevrelor normale sau in caz de avarie;
- Urmareste functionarea aparaturii de masura, control, protectie si automatizare si
intervine prin personalul AMC pentru inlaturarea deficientelor constatate;
- Analizeaza si stabileste cauzele si raspunderile in cazul incidentelor de exploatare
propunand masuri corespunzatoare pentru evitarea unor situatii similare;
- Intreaga activitate pe care o desfasoara se va efectua cu respectarea legislatiei/
normelor de SSM-SU si Protectia Mediului in vigoare;
- Informeaza Dispecerul tura de orice abatere sau incalcare a normelor de SSM, SU
sau Protectia Mediului;
- Participa la aplicarea masurilor de protectie civila in sectorul sau de activitate;
- Aplica toate masurile ce-i revin din planul de paza si pentru asigurarea securitatii
instalatiilor;
- Urmareste asigurarea integritatii si buna gospodarire a mijloacelor fixe si materiale
din sectie;
- Este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea evitarii poluarii mediului,
raspunzand de apararea mediului inconjurator;
- Asigura indeplinirea politicii de personal a Companiei «LUKOIL»;
- Are personal in subordine.
Obligaţiunile de organizare a lucrului cu personalul tehnolog:
Seful de tura termomecanic este obligat să organizeze şi să desfăşoare lucrul cu
personalul din subordine;
- Să efectueze administrarea operativă a personalului tehnolog din subordine;
- Să verifice locurile de munca ale personalului;
- Să controleze respectarea de către personal a regimului de lucru al echipamentului,
cerinţelor documentelor tehnico-normative, a instrucţiunilor de funcţionare şi de
producere, a programelor speciale.
- Să verifice executarea de către personal tehnolog a procedurii de primire şi predare
a schimbului, de administrare a documentaţiei operative, corectitudinea admiterii la
lucru a echipelor în cazul efectuării lucrărilor de reparaţie.
- să conducă acţiunile personalului în cazul desfăşurării exercitiilor de avarie şi
incendiu.
- să asigure şi să controleze respectarea disciplinei de muncă şi de productie de
către personalul tehnolog subordonat.
- să îşi perfecţioneze permanent cunoştinţele sale tehnice şi economice şi să
contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţe ale personalului tehnolog subordonat
- sa verifice toate echipamentele din instalatia deservita, cel putin odata pe
schimb si sa semneze fisa de rond operator la rubrica sefului de tura.

Seful de tura termomecanic are dreptul ca zilnic sa verifice modul de


administrare a următoarei documentaţii operative:
- Registru operativ pentru consemnarea defectiunilor aparute in schimbul sau;
- Registrele operative ale personalului de exploatare;
- Regulamentul de functionare al Instalatiei;
- Regulamentul Intern LAND POWER SA;
- Registru de Dispozitii tehnice si administrative;
- Registru tip control in productie;
- Planul impotriva incendiilor la locul de munca;
- Planul de lichidare a avariilor;
- Caietul de blinde;
- Autorizatiile de lucru;
- Graficul de lucru la schimb;
- Graficul , tematica de instruire SSM-SU si fisele individuale ale personalului;
- Registrul de verificari profilactice;
- Registru foi de manevra;
- Registru de evidenta a Autorizatiei de lucru;
- Lista lucrari periculoase;
- Lista instalatiilor care necesita Foi de manevra;
- Lista manevrelor ce se executa cu asistenta tehnica din partea sectiei.

Obligatii generale
- Lucreaza 12 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului. Nu paraseste locul de munca daca schimbul nu s-a
prezentat.
- Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
- Nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
-să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
-să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
-să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
-să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau bice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
-să aducă la cunoştinţă Biroului SI SSM PMI accidentele suferite de propria
persoană;
-să coopereze cu Biroul SI SSM PMI, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă
şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
-să coopereze, atât timp cât este necesar, cu Biroul SI SSM PMI, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi
fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
-să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
-să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva


incendiilor:
- sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea LAND POWER S.A;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducerea
LAND POWER S.A.; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducatorul locului de munca orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea LAND POWER S.A., respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate industriala:


- sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de munca;
- sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe teritoriu societatii sub
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
- sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante stupefiante pe
teritoriu  societatii;
- sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a focului in incinta
societatii, pe teritoriu careia nu sunt autorizate locuri pentru fumat;
- sa nu sustraga diverse produse si/sau alte bunuri materiale ale societatii;
- sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
- sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are atributii de serviciu
sau nu a fost instruit;
- are obligatia de a realiza controlul privind respectarea in cadrul locului de munca a
cerintelor instructiunilor de securitate in munca si protectia mediului, atat de catre
personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte);
- are obligatia sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de catre personalul
societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte), daca se executa cu
incalcarea cerintelor instructiunilor de securitate si sanatate in munca si protectia
mediului;
- are obligatia sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor regulamentului
tehnologic, a normelor si regulilor de executie, in cazul modificarii conditiilor de
realizare a acestora sau de neasigurare a tuturor masurilor de realizare a acestora in
conditii de siguranta.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de poluareIcontaminare şi depăşire a
limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens;
- sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta;
- sa cunoasca şi sa respecte  cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- anumite zone cu mediu potenţial exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (de pe rezervoare,
estacade, vase, coloane, etc.) – prezoane, componente, garnituri, scule,
dispozitive, etc. ;
- Deversare de produse petroliere, fluide tehnologice, fisurarea/slabirea unor
garnituri/flanse ale echipamentelor de munca inchise din instalatie –
conducte, vase, cisterne, rezervoare, etc. ;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental:
prindere membre superioare la cuplajele intre pompe si motor, ventilatoare,
etc. – prindere, lovire, strivire ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze explozive/inflamabile din
instalaţia CET si celelalte instalatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin CET) –
prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona CET, in
timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc.;
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase şi produse şi preparate chimice rezultate din procesul
de producţie al instalaţiilor tehnologice
B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de muncă din instalaţia CET
(pompe, motoare, turbine, cazane, ventilatoare, etc.)
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme în instalatia de climatizare
- Contactul cu persoane purtatoare de virusi (SARS COV 2, etc.) sau de boli
infectioase transmisibile; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) pe timpul deplasării de la domiciliu la
serviciu şi invers sau aflate în apropierea zonei de lucru (la lucrul în aer liber, în
incinta societăţii) – rabie, şoc anafilactic, etc.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase precum şi produse şi preparate chimice rezultate din
procesul tehnologic.
C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Efort dinamic la ridicarea şi / sau manipularea dispozitivelor, uneltelor, altor
echipamente de muncă din instalaţia CET

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Neverificarea înainte de începerea lucrului a stării de funcţionare a armăturilor,
aparatelor de măsură şi control (manometre, termomanometre, etc.) a
celorlalte echipamente de muncă din CET;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea regulamentului de funcţionare a
instalaţiilor din CET;
- Efectuarea sarcinilor de muncă cu echipamente de muncă neverificate ISCIR
şi / sau cu termenul scadent de verificare ISCIR depăşit;
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului referitor la operarea instalatiei de
maruntire a cocsului din CET;
- Nerespectarea atribuţiilor în timpul funcţionării normale a CET;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu tabloul de comandă
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Efectuarea de intervenţii la echipamentul de calcul fără oprirea, respectiv
scoatrea de sub tensiune a acestuia;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene/interzise/alcoolice în timpul lucrului;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează activitatea în
unele instalatii cu mediu potenţial exploziv;
- Procedee, operaţii greşite la montarea blindelor, la curăţarea filtrelor, la
înlocuirea AMC din CET;
- Neurmarirea asigurarii cu utilitati energetice la parametrii stabiliti prin
reglementari;
- Neefectuarea admiterii personalului de reparatii la lucru, pe baza Autorizatiei
de lucru;
- Executarea necorespunzătoare de manevre pentru modificarea regimului
tehnologic în instalatie, atunci când analizele sunt necorespunzätoare;
- Nerespectarea obligaţiunilor de organizare a lucrului cu personalul tehnolog;
- Neurmarirea si neasigurarea alimentarii cu apa Demi, combustibil gazos /
lichid si cu chimicale, necesare bunei desfasurari a procesului tehnologic al
CET;
- Necunoaşterea tipurilor de stingätoare, modul lor de functionare si destinatia ,
precum si celelalte dotäri pentru AII din instalatie (perdele de abur, hidranti,
statie pompe PSI, drencere, sprinklere, etc.);

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Acţionarea necorespunzătoare în cazul producerii avariilor, incendiilor şi altor
situaţii periculoase datorită necunoaşterii modului de intervenţie în astfel de
cazuri;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;

- Nepurtarea E.I.P. corespunzător lucrului prestat.


Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 4
Sectia : Serv. Exploatare Durata expunerii : 12 h/zi
Loc de munca : Sef tură FISA DE EVALUARE A LOCULUI Echipa de evaluare : ing. Răzvan Lungu, ing.
termomecanic DE MUNCA nr. 15 Florentin Dinu, Avadani Elisei Marinica Elena,
Savu Viorel, Dr. Grigoropol Cristina - medic
medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Cadere accidentală libera de
PRODUCŢIE RISC MECANIC obiecte de la înălţime (de pe
rezervoare, estacade, vase,
DECES 7 1 3
conducte, etc.) – prezoane,
componente, garnituri, scule,
dispozitive, etc.
2. Deversare de produse
petroliere, fluide tehnologice,
fisurarea/slabirea unor
garnituri/flanse ale echipamentelor DECES 7 1 3
de munca inchise din instalatie –
conducte, vase, cisterne,
rezervoare, etc.
3. Organe de maşini în mişcare cu
care poate intra în contact
accidental: prindere membre
DECES 7 1 3
superioare la cuplajele intre pompe
si motor, ventilatoare, compresoare
etc. – prindere, lovire, strivire
4. Suprafeţe sau contururi ITM 3-45 2 2 2
periculoase, înţepătoare, tăioase ale zile
birourilor, meselor de lucru,
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Explozii, incendii, la scăpările
accidentale de gaze DECES 7 1 3
explozive/inflamabile din CET
7.Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin secţiile de producţie) –
DECES 7 1 3
prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un DECES 7 1 3
punct de lucru la altul
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
DECES 7 1 3
cu instalaţii de ridicat, la trecerea
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET
10. Deviere de la traiectoria
normală a vehiculelor care au acces
în zona CET , in timpul operatiilor
de revizie/mentenanta, datorită DECES 7 1 3
căilor de acces deteriorate, cu
denivelări, a pierderii controlului
vehiculului, etc.
FACTORI DE 11. Substanţe periculoase precum DECES 7 1 3
RISC CHIMIC şi produse şi preparate chimice
rezultate din procesul tehnologic .
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 2 2
respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
echipamentelor de muncă din CET ITM 3-45
2 5 3
FACTORI DE (pompe, motoare,cazane,turbine zile
RISC FIZIC etc.)
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 3 3
180 zile
16. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
17. Substanţe periculoase precum
şi produse şi preparate chimice DECES 7 1 3
rezultate din procesul tehnologic
MEDIUL DE
MUNCĂ 18. Microorganisme în instalaţia de
Neglijabil 1 1 1
climatizare
19. Contactul cu persoane
purtatoare de virusi (SARS COV 2,
etc.) sau de boli infectioase
transmisibile; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
DECES 7 1 3
păianjeni) pe timpul deplasării de la
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
SARCINA DE SOLICITARE 20. Suprasolicitare psihică – ritm de ITM 3-45 2 2 2
muncă intens,monotonie, operaţii
repetitive, eventuale conflicte şi
PSIHICĂ zile
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Efort dinamic la ridicarea şi /
MUNCĂ sau manipularea dispozitivelor, ITM 45 –
3 3 3
uneltelor, altor echipamente de 180 zile
SOLICITARE
muncă din CET
FIZICĂ
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 45 –
repetitive la utilizarea tabloului de 3 3 3
180 zile
comandă din CET
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
25. Neverificarea înainte de
începerea lucrului a stării de
funcţionare a armăturilor, aparatelor
DECES 7 1 3
de măsură şi control (manometre,
termomanometre, etc.) a celorlalte
echipamente de muncă din CET
26. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea regulamentului de DECES 7 2 4
funcţionare a CET
27. Efectuarea sarcinilor de muncă DECES 7 2 4
cu echipamente de muncă
neverificate ISCIR şi / sau cu
termenul scadent de verificare
ISCIR depăşit
28. Nerespectarea prevederilor din
fişa postului referitor la operarea DECES 7 1 3
instalatiilor din CET
29. Nerespectarea atribuţiilor în
timpul funcţionării normale a DECES 7 1 3
instalatiilor din CET
30. Nerespectarea regulilor de ITM 45 –
3 3 3
acces în incinta societăţii 180 zile
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu tabloul de DECES 7 1 3
comandă deservit
32. Efectuarea de intervenţii la
echipamentul de calcul fără oprirea,
DECES 7 1 3
respectiv scoatrea de sub tensiune
a acestuia
34. Conectarea echipamentelor de
muncă electrice la prize defecte sau DECES 7 1 3
fãrã legatura la pamânt
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a ITM 45 –
3 3 3
incendiilor şi a procedurii de 180 zile
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene, interzise, alcoolice în Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
39. Nerespectarea instrucţiunilor DECES 7 1 3
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
procedurilor şi regulilor care
reglementează activitatea unele
instalatii cu mediu potenţial exploziv
40. Procedee, operaţii greşite la
montarea blindelor, la curăţarea DECES 7 1 3
filtrelor, la înlocuirea AMC din CET
41. Neurmarirea asigurarii cu
utilitati energetice la parametrii DECES 7 1 3
stabiliti prin reglementari
42. Operaţii greşite la operatiile de
purjare, în punctele repartizate prin DECES 7 1 3
graficul de purjare
43. Executarea necorespunzătoare
de manevre pentru modificarea
regimului tehnologic în instalatie, DECES 7 1 3
atunci când analizele sunt
necorespunzätoare
44. Nerespectarea obligaţiunilor de
organizare a lucrului cu personalul DECES 7 1 3
tehnolog
45. Neurmarirea si neasasigurarea
alimentarii cu apa Demi, combustibil
gazos / lichid si cu chimicale DECES 7 1 3
necesare bunei desfasurari a
procesului tehnologic al CET
46. Necunoaşterea tipurilor de DECES 7 1 3
stingätoare, modul lor de functionare
si destinatia , precum si celelalte
dotäri pentru AII din instalatie
(perdele de abur, hidranti, statie
pompe PSI, drencere, sprinklere)
OMISIUNI 47. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
48. Acţionarea necorespunzătoare
în cazul producerii avariilor,
incendiilor şi altor situaţii
DECES 7 1 3
periculoase datorită necunoaşterii
modului de intervenţie în astfel de
cazuri
49. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
50. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
51. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES 7 1 3
lucrului prestat
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

51

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 2(4x4) + 43(3x3) + 3(2x2) + 2(1x1) 433
Nrg15 = 51
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 2x4 + 43x3 + 3x2 + 2x1
= 145
= 2,98

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 15

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,98

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51
FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 15

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în
instalaţia CET şi / sau medii potenţial explozive ‘
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
Necunoaşterea şi / sau nerespectarea
3. 4 formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
regulamentului de funcţionare a instalaţiei
superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la
accesul în rafinării şi / sau medii potenţial explozive
- cunoaşterea şi respectarea regulamentului de funcţionare a
instalaţiei
Măsuri organizatorice:
Efectuarea sarcinilor de muncă cu echipamente de - verificarea periodică ISCIR a recipientelor sub
4 muncă neverificate ISCIR şi / sau cu termenul 4 presiune,conform prescripţiilor ISCIR în vigoare
scadent de verificare ISCIR depăşit - evidenţa de către RSVTI –ul societăţii a tutruror
echipamentelor de muncă ce intră sub incidenţă ISCIR
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 15

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 15 este egal cu 2,98
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.
15”, din care se observă că din totalul de 51 factori de risc identificaţi , doi depăşesc,
ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0, încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 23 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 14 %, factori proprii mediului de muncă;
 6 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 57 %, factori proprii executantului.
FRMP
23%
FRMP FRMM

FRE
57%
FRSM FRE
FRMM
14%
FRSM
6%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 15


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,98

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și