Sunteți pe pagina 1din 20

LOCUL DE MUNCĂ NR.

3
SPECIALIST SIGURANTA INDUSTRUALA
Biroul Siguranta Industriaa, Securitate si Sanatate in
Munca si Protectia Mediului Inconjurator
PROCESUL DE MUNCA

Functia de Manager al Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in


Munca,
COR 311941, face parte din categoria functiilor de executie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalatie CET
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil

SARCINA DE MUNCĂ

Asigura siguranta industriala in exploatarea agregatelor si echipamentelor


energetice:
Exploatarea eficienta la randamente superioare a agregatelor si echipamentelor
energetice in conformitate cu parametrii tehnici proiectati, specificati in cartile tehnice
ale acestora;
Functionarea economica a grupurilor energetice;
Monitorizeaza funcţionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru
controlul noxelor în mediul de muncă.
Aplicarea eficienta a programului de intretinere si mentenanta pentru agregatele si
echipamentele energetice ale organizatiei;

Respectarea regimului chimic al apei si aburului in agregatele si echipamentele


energetice ale organizatiei;
Respectarea regimului substantelor considerate precursori, a deseurilor periculoase
si nepericuloase rezultate din procesul de productie.
Monitorizarea proceselor de reparatii si de producere si de exploatare a
echipamentelor termomecanice si electrice;
Controlul privind respectarea disciplinei tehnologice privind planificarea reparatiilor,
predarea in reparatie si receptia dupa reparatie a echipamentelor;
Controlul privind respectarea disciplinei tehnologice privind exploatarea in siguranta a
echipamentelor;
Monitorizarea si respectarea normelor legale impuse de autoritatea nationala de
reglementare a energiei.
Verificarea documentatiei de exploatare de la locurile de munca ale personalului
operativ conform prescriptiilor energetice.
Verifica actualizarea instructiunilor tehnice interne si vizarea lor anuala conform
prescriptii energetice;
Verifica instructiunile tehnice interne si a manualelor de utilizare pentru
echipamentele termo-mecanice noi puse in functie sau pentru echipamentele termo-
mecanice care in urma lucrarilor de modernizare au suferit modificari constructive
sau functionale.
Verifica programele de pornire si oprire echipamente termomecanice si electrice
pentru reparatiile planificate.
Verifica programele de probe ale echipamentelor termomecanice inainte si dupa
reparatie.
Verifica graficele de verificari profilactice ale echipamentelor termomecanice conform
prescriptiilor energetice si conform specificatiilor de fabrica ale echipamentelor.
Urmarirea executarii verificarilor profilactice conform graficelor.
Urmareste incadrarea instalatiilor tehnologice si auxiliare in parametrii tehnologici
pentru functionarea cu eficienta maxima a schemei de functionare (presiune abur viu,
temperatura abur viu, temperatura apa alimentare, presiune si temperatura degazori,
oxigen degazori.
Sesizeaza abaterile privind respectarea regimului tehnologic.

Elaboreaza rapoarte privind respectarea regimului tehnologic si le difuzeaza la


compartimentele societatii.
Participa la efectuarea masuratorilor de parformanta la agregatele energetice
(cazane, turbine, generatoare) si a masuratorilor de randament, efectuate de catre
firmele de specialitate.
Efectueaza control tehnic al regimului de exploatare a echipamentelor energetice si
auxiliare.
Face propuneri de imbunatatire a securitatii si sigurantei in exploatarea
echipamentelor.
Participa la elaborarea caietelor de sarcini necesare modernizarilor ,
retehnologizarilor.
Intocmeste actele de cercetare in cazul incidentelor, avariilor si abaterilor de la
respectarea disciplinei in exploatarea echipamentelor;
Executa sarcinile si dispozitiile managementului, si raporteaza, la cerere, despre
desfasurarea lucrarilor pe parcursul zilei.
Intocmeste documente si rapoarte specifice activitatii desfasurate.
In toata activitatea desfasurata va respecta regulile gestiunii documentelor.
Sa perfectioneze in permanenta calificarea proprie.
Sa asigure autorizarea/ reautorizarea/ atestarea/ reatestarea echipamentelor/
instalatiilor Ex., precum si autorizarea Ex a personalului CET la INSEMEX.

Obligatiile Specialistului Securitate Industriala pe linie de S.S.M.-S.U.:


In conformitate cu Legea nr. 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca
salariatul este obligat:
- sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si
masurile de aplicare a acestora;
- sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante
la procesul de munca;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala;
- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
- sa opreasca manevra sau echipamentul la aparitia unui pericol iminent de
producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de
munca;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat si are obligatia pastrarii in bune conditii pe toata durata de
utilizare.
- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste
dispozitive;
- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
- sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
- sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.

In conformitate cu Legea nr. 307/2006 – privind Apararea impotriva incendiilor:


- sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei;
- sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
- sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
- sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

2.4. Pe linie de Protectia Mediului trebuie:


- sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminarea sau minimizarea riscurilor de poluare si contaminare şi depăşire
a limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens;
- sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta;
- sa cunoasca şi sa respecte cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens;
- să cunoască şi să-şi însuşească Fişele cu Date de Securitate ale materiilor prime şi
produselor finite.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- mediu potenţial exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin
instalatii) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă acestea ;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona
instalatiilor, in timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces
deteriorate, cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc., la deplasarea
lucratorului prin zona, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Autodeclanşări si / sau autoblocări accidentale, contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de muncă – pompe, compresoare, etc. la
trecerea accidentală pe langă acestea;
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere
garnituri etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un
moment dat lucratorul, sau la deplasarea prin zona in scopul indeplinirii
sarcinilor de serviciu (verificari\inspectii\audituri) - arsuri termice;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul; la deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si invers pe traseul si
durata normale de deplasare – accident de traseu
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalatii;
- Jet de fluide/produse tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/
sau îmbinărilor prin flanşe ale acestora si/sau infundarii echipamentelor din
instalatii, la trecerea accidentală prin zonă în timpul desfăşurării activităţilor in
instalatii (verificari\inspectii\audituri).

 FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
preparate şi produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor, etc.

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de munca din instalatii;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism

 FACTORI DE RISC CHIMIC


- Preparate si produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din
cadrul societatii.

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Microorganisme in instalatia de climatizare ; contactul accidental cu virusi /
persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase
transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru –
rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea calculatorului din birou.

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Reglarea necorespunzătoare a ecranului calculatorului;
- Adoptarea unei poziţii incorecte, respectiv adoptarea unei poziţii
necorespunzătoare între planul de lucru si suprafata de sedere;
- Amplasarea incorectă a videoterminalelor faţa de sursele de lumină ( naturală
şi / sau artificială);
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului în ceea ce priveşte atribuţiile şi
răspunderile la sarcinile de muncă ce ii revin;
- Nerespectarea prevederilor din regulamentul de funcţionare al societatii;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu echipamentele de
munca deservite de la locul de munca;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Nerespectarea tehnologiei de lucru şi a programului stabilit în societate;
- Nesupravegherea necorespunzătoare la executarea lucrarilor de reparatii-
revizii de catre personalul mecanic si/sau terti in conformitate cu procedurile
de sistem în vigoare;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene / alcoolice în timpul lucrului;
- Organizarea şi coordonarea necorespunzătoare a activitatăţii in cazul
accidentelor de munca/incidente de mediu ;

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
- Omiterea verificării a modului cum se respecta dispozitiile legale in vigoare la
executarea lucrarilor: cu foc deschis, interventii si reparatii, etc ;
- Omiterea urmăririi ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările
periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă.
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de perso
Sectia : Birou SI SSM PMI Durata expuneri
Loc de munca : SPECIALIST Echipa de evalu
SIGURANTA INDUSTRIALA FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Lungu Razvan –
DE MUNCA nr. 3 Ing. Dinu Florentin –
Marinica Elena- Insp
Avădanei Elisei – se
Ghiță Adrian – repre
Dr. Grigoropol Cristin
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta
Factori de risc C
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim
identificati g
munca parametri) previzibila
0 1 2 3
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Explozii, incendii, la scăpările ITM 3-45
PRODUCŢIE RISC MECANIC accidentale de gaze zile
2. Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin CET) – prezoane, componente,
DECES
garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă
acestea
3. Deviere de la traiectoria normală
a vehiculelor care au acces în zona
CET, in timpul operatiilor de
revizie/mentenanta, datorită căilor
de acces deteriorate, cu denivelări, DECES
a pierderii controlului vehiculului,
etc., la deplasarea lucratorului prin
zona, in timpul exercitarii
atributiunilor de serviciu ;
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru,
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei DECES
electrice defecte, echipamentelor
electrice defecte, etc.
6. Autodeclanşări si / sau
autoblocări accidentale,
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de DECES
muncă – pompe, compresoare, etc.
la trecerea accidentală pe langă
acestea;
7.Scurgere libera de fluide
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din DECES
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul, sau
la deplasarea prin zona in scopul
indeplinirii sarcinilor de serviciu
(verificari\inspectii) - arsuri termice;
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un
punct de lucru la altul; deplasarea
DECES
între locul de muncă şi domiciliu si
invers pe traseul si durata normale
de deplasare – accident de traseu
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
DECES
cu instalaţii de ridicat, la trecerea
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET
10. Jet de fluide/produse
tehnologice la spargerea
accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora
si/sau infundarii echipamentelor din DECES
instalatii, la trecerea accidentală prin
zonă în timpul desfăşurării
activităţilor (verificari\inspectii) in
instalatii
11. Substanţe periculoase
FACTORI DE ITM 3-45
provenind de la toner, cartuşe
RISC CHIMIC zile
pentru imprimantă, etc.
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
MEDIUL DE FACTORI DE 13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării ITM 3-45
echipamentelor de munca din
zile
instalatii
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 3-45
zile
16. Calamitaţi naturale - seism DECES
17. Deplasari ale mijloacelor de
transport: - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport pe timpul
deplasarii de la domiciliu la serviciu DECES
si invers. - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport in curtea
societatii
18. Preparate si produse
chimice/explozive, provenite din
DECES
procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor
19. Microorganisme in instalatia
de climatizare ; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
păianjeni) pe timpul deplasării de la
DECES
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE
repetitive, eventuale conflicte şi DECES
PSIHICĂ
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Poziţii de lucru vicioase –
SARCINA DE
afecţiuni musculo scheletice,
MUNCĂ ITM 3-45
sindromul ochiului uscat, oboseala
zile
SOLICITARE vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ ionizante
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 3-45
repetitive la utilizarea calculatorului
zile
din birou
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
DECES
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare, cădere de la înălţime
25. Adoptarea unor poziţii de lucru ITM 3-45
incomode şi / sau la utilizarea zile
scaunelor ergonomice / birourilor
26. Reglarea necorespunzătoare a ITM 3-45
ecranului calculatorului zile
27. Adoptarea unei poziţii incorecte,
respectiv adoptarea unei poziţii ITM 3-45
necorespunzătoare între planul de zile
lucru si suprafata de sedere
28. Amplasarea incorectă a
ITM 3-45
videoterminalelor faţa de sursele de
zile
lumină ( naturală şi / sau artificială)
29. Nerespectarea prevederilor din
fişa postului în ceea ce priveşte ITM 3-45
atribuţiile şi răspunderile la sarcinile zile
de muncă ce ii revin
30. Nerespectarea prevederilor din
regulamentul de funcţionare al DECES
instalatiilor
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu
DECES
echipamentele de munca deservite
de la locul de munca;
32. Nerespectarea tehnologiei de
ITM 45-
lucru şi a programului stabilit în
180zile
societate
34. Nesupravegherea
necorespunzătoare la executarea
lucrarilor de reparatii-revizii de catre
DECES
personalul mecanic si/sau terti in
conformitate cu procedurile de
sistem în vigoare
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene / alcoolice în timpul Neglijabil
lucrului
39. Organizarea şi coordonarea
necorespunzătoare a activitatăţii in ITM 45-
cazul accidentelor de munca\ 180zile
incidente de mediu ;
OMISIUNI 40. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES
muncă
41. Nerespectarea instrucţiunilor DECES
proprii în domeniul s.s.m. specific
activităţii desfăşurate
42. Neprezentarea la controlul
DECES
medical periodic
43. Neprezentarea la instruirile
DECES
periodice in domeniul s.s.m.
44. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES
lucrului prestat
45. Omiterea verificării a modului
cum se respecta dispozitiile legale
in vigoare la executarea lucrarilor: DECES
cu foc deschis, interventii si
reparatii;
46. Omiterea urmaririi ca verificările
periodice şi, dacă este cazul,
încercările periodice ale
echipamentelor de muncă să fie
efectuate de persoane competente,
conform prevederilor din Hotărârea DECES
Guvernului nr. 1.146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor
de muncă

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


46

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 322
0(4x4) + 29(3x3) + 15(2x2) + 1(1x1)
46 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 0x4 + 29x3 118
+ 15x2 + 1x1
Nrg4 = = = =

ri
i=1

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 4


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

F1 F3 F5 F7 F9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7
F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F3 F

FACTORI DE RISC

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 4

Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
de risc Nominalizarea măsurii
1 2 3
Măsuri organizatorice:
-instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
spectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducăt
3
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
- supravegherea permanentă de către conducăt
erea operaţiilor care-i asigură securitatea la
3 locului de muncă a modului de îndeplinire a
locul de muncă muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
- utilizare EIP
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 4

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 4 este egal cu 2,72
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc . Rezultatul
este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.3”, din care se observă că din totalul de 46
factori de risc identificaţi , nici unul nu depaseste, ca nivel parţial de risc, valoarea 3:
0.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 27%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 50 %, factori proprii executantului.
FRMP
27%

FRE
FRMP
50%
FRMM
FRSM
FRMM
FRE
16%
FRSM
7%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 4


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și