Sunteți pe pagina 1din 33

Postul de muncă Sudor

Locul de muncă

I. Prevederi generale
A. Scopul instrucţiunilor
1. prezentarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor prezente la locul de muncă;
2. stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie necesare pentru evitarea sau diminuarea acestora.
B. Conexiunea cu alte acte normative
dispozițiile cuprinse în prezentele instrucțiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile actelor normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
C. Cadrul legal
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006;
2. Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006;
3. HG nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă
2

de către lucrători a echipamentelor de muncă;


4. HG nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
5. HG nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală
a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
6. HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la
locul de muncă;
7. HG nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
8. HG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
9. HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lu-
crătorilor la riscurile generate de zgomot;
10. HG nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expune-
rea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;
11. HG nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.
3

II. Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă


A. Durata și periodicitatea instruirii
1. durata instruirii introductiv-generale este de 8 ore;
2. durata instruirii la locul de muncă este de 8 ore;
3. durata instruirii periodice este de 2 ore;
4. durata instruirii suplimentare celei programate (art. 98 din Normele Metodologice) este de 8 ore;
5. intervalul dintre două instruiri periodice este de 6 luni (în cazul în care conducătorul locului de muncă hotă-
răşte în acest sens, instruirea va fi efectuată la intervale de timp mai scurte);
6. periodicitatea verificării modului de efectuare a instruirii periodice - o dată la 12 luni.
B. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să pregătească instructajul corespunzător activităţii pe care o vor desfăşura lucrătorii instruiţi;
2. să respecte tematicile întocmite în acest sens;
3. să întocmească un material orientativ care să cuprindă extrase din legislaţia din domeniul securității și sănătă-
ții în muncă şi prezentele instrucţiuni proprii;
4. să efectueze instruirea la locul de muncă şi periodică lucrătorilor nou angajaţi, detaşaţi, delegaţi sau puşi la
dispoziţie de către un agent de muncă temporar, aflaţi în subordinea sa directă;
5. să păstreze fişele de instruire în condiţii corespunzătoare, în vederea prevenirii pierderii sau deteriorării aces-
tora;
6. să verifice permanent lucrătorii din subordine privind modul în care aplică cunoștințele practice dobândite cu
ocazia efectuării instructajului de protecţia muncii, inclusiv indicaţiile date în ceea ce priveşte metodele nepe-
riculoase de muncă;
7. să nu admită începerea unor lucrări noi în cazul în care lucrătorii din subordine nu au fost instruiţi în vederea
desfăşurării activităţilor respective în condiţii de securitate.
C. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să participe la toate instructajele de protecţia muncii şi la orice acţiune iniţiată în domeniul protecţiei muncii;
2. să studieze temeinic instrucţiunile proprii de protecţie a muncii şi să le respecte întocmai;
3. să aplice întocmai cunoştinţele dobândite cu ocazia efectuării instructajului introductiv general, instructajului
la locul de muncă şi instructajului periodic;
4. să semneze fişa individuală de instruire după ce şi-au însuşit temeinic prevederile instrucţiunilor proprii de
protecţia muncii, precum şi cele cuprinse în legislaţia în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
asupra cărora au fost instruiți.
D. Cu ocazia verificării modului de efectuare a instruirii se va insista asupra următoarelor aspecte:
1. prezența lucrătorilor în ziua respectivă (foile colective de prezență);
2. dacă materialul predat corespunde funcției/meseriei lucrătorilor;
3. cunoștințele dobândite de lucrători;
4. modul de completare a fișelor de instruire;
5. modul de păstrare a fișelor de instruire.
4

III. Organizarea locului de muncă și a activităților specifice


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să nu admită la lucru persoane aflate în stare de ebrietate, de oboseală evidentă sau bolnave;
2. să interzică accesul lucrătorilor care nu au sarcini de serviciu care să necesite prezenţa acestora în sectorul de
activitate pe care îl conduce;
3. să cultive în conştiinţa fiecărui lucrător din subordine interesul personal în prevenirea accidentelor şi a îmbol-
năvirilor profesionale;
4. să-l convingă pe fiecare lucrător în parte de eficacitatea măsurilor de prevenire şi de necesitatea participării la
asigurarea securităţii întregului colectiv;
5. să ia atitudine fermă împotriva celor care încalcă regulile de protecţie a muncii şi să folosească forţa colectivu-
lui în combaterea acestor manifestări;
6. să solicite sprijinul lucrătorilor din subordine în vederea sesizării deficienţelor ce pot apărea în activitatea
curentă şi să se consulte cu ei în luarea celor mai potrivite măsuri de protecţie a muncii;
7. să ia măsuri pentru asigurarea ordinii şi
curăţeniei la locurile de muncă;
8. să nu permită depozitarea echipamentelor
de muncă sau materialelor specifice pe
căile de circulaţie (indiferent de caracterul
temporar sau definitiv al acesteia);
9. să dispună menţinerea căilor şi ieşirilor de
urgenţă libere de obstacole pentru ca, în
caz de pericol, să fie posibilă evacuarea
rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucră-
torilor de la toate posturile de lucru;
10. să verifice existenţa şi buna funcţionare a
aparatelor de măsură şi control şi a dispo-
zitivelor de protecţie a muncii – zilnic, îna-
inte de începerea programului de muncă;
11. să controleze existenţa şi starea de funcţionare a echipamentelor de
stingere a incendiilor;
12. să inspecteze sistemele de ventilare (integritatea) și să se asigure că
acestea funcționează la parametrii optimi;
13. să verifice dacă sunt asigurate condițiile de vizibilitate necesare pen-
tru desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate (integri-
tatea, curățenia și starea de funcționare a corpurilor de iluminat, fe-
restrelor etc.);
14. să verifice existența truselor de prim ajutor și modul de păstrare a
acestora.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă;
2. să respecte raporturile ierarhice şi funcţionale;
3. să utilizeze corect terminologia de specialitate;
4. să respecte regulile de disciplină la locul de muncă, să nu facă sau să permită glume;
5. să evite neînţelegerile şi conflictele, să soluţioneze, cu calm, divergenţele de opinii, evitând declanşarea unor
conflicte;
6. să respecte dreptul la opinie al celorlalţi membri ai echipei;
7. să nu intre în zonele de restricţie sau la locurile de muncă pentru care nu au fost instruiţi şi să-i oprească şi pe
alţi lucrători să facă acest lucru;
8. să se deplaseze numai pe căile de circulaţie stabilite şi marcate în acest sens;
9. să utilizeze echipamentul individual de protecție;
10. să menţină locul de muncă în perfectă ordine şi curăţenie;
11. să depoziteze materiile prime şi auxiliare numai în locurile special destinate acestui scop;
12. să depoziteze deşeurile rezultate în urma activităţilor zilnice numai în locurile special amenajate;
13. să nu depoziteze echipamentele de muncă sau materialele specifice pe căile de circulaţie;
14. să menţină libere de obstacole căile şi ieşirile de urgenţă pentru ca, în caz de pericol, să fie posibilă evacuarea
rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru;
5

15. să nu efectueze intervenţii la tablourile şi instalaţiile electrice dacă nu sunt calificaţi în acest sens, chiar dacă
acestea nu sunt sub tensiune.
6

IV. Echipamentele de muncă


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să furnizeze lucrătorilor informațiile necesare pentru
utilizarea echipamentelor de muncă în condiții de
securitate (modul de operare, situaţiile anormale
previzibile etc.);
2. să atenţioneze lucrătorii din subordine în legătură cu
riscurile la care se expun dacă nu utilizează corect
echipamentele de muncă;
3. să se asigure că utilizarea echipamentelor de muncă
este accesibilă numai lucrătorilor care au atribuții în
acest sens;
4. să nu admită prezența lucrătorilor neinstruiţi în
apropierea echipamentelor de muncă, dacă acestea
pot cauza accidente de muncă în timpul funcţionării;
5. să verifice starea de funcționare a echipamentelor
de muncă la începerea programului de muncă și pe
parcursul desfășurării lucrărilor;
6. să controleze dacă lucrătorii aflați în subordine şi-au însuşit regulile privind exploatarea şi întreţinerea echi-
pamentelor de muncă;
7. să verifice existența, integritatea și starea de funcționare a dispozitivelor de protecție a muncii la începerea
programului de muncă și pe parcursul desfășurării lucrărilor;
8. să nu le permită lucrătorilor din subordine să utilizeze echipamentele de muncă dacă acestea nu sunt prevă-
zute cu dispozitivele de protecție a muncii corespunzătoare;
9. să nu admită folosirea improvizațiilor la echipamentele tehnice, indiferent de natura acestora;
10. să solicite efectuarea lucrărilor de mentenanță ori de câte ori este necesar, conform graficului întocmit în
acest sens;
11. să nu admită efectuarea lucrărilor de mentenanță de către lucrători fără calificare sau neinstruiți în acest
sens;
12. să le solicite lucrătorilor ca, pe durata efectuării lucrărilor de mentenanță, să utilizeze placarde de semnalizare
(„Nu cuplaţi! Se lucrează!”);
13. să nu accepte punerea în funcţiune a echipamentelor de muncă cu rezerva completării ulterioare a măsurilor
de protecţie a muncii.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să nu utilizeze echipamentele de muncă asupra cărora nu au fost instruiți;
2. să nu utilizeze echipamentele de muncă pentru alte lucrări decât acelea pentru care au fost proiectate;
3. să controleze starea echipamentelor de muncă anterior începerii activităților specifice;
4. să nu utilizeze echipamentele de muncă, în cazul în care acestea prezintă defecțiuni în funcționare sau nu au
montate dispozitivele de protecție a muncii;
5. să oprească echipamentele de muncă dacă acestea prezintă o stare de funcționare necorespunzătoare;
6. să aducă la cunoștința șefului ierarhic defectele de funcționare constatate;
7. să nu încerce să repare echipamentele de muncă dacă nu sunt calificați în acest sens;
8. să menţină echipamentele de muncă cu care lucrează în perfectă ordine şi curăţenie;
9. să efectueze (dacă sunt calificați în acest sens) operațiile de întreținere necesare;
10. să păstreze în perfectă stare dispozitivele de protecţie a muncii;
11. să utilizeze placarde de semnalizare („Nu cuplaţi! Se lucrează!”) pe durata efectuării lucrărilor de mentenanță.
C. Dispozitivele de protecţie a muncii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. să asigure o protecţie eficientă împotriva accidentelor şi să nu constituie ele însele o sursă de pericol;
2. să nu permită accesul în zona periculoasă în timpul lucrului;
3. să permită desfăşurarea procesului tehnologic în bune condiţii, fără să îngreuneze munca;
4. să funcţioneze automat sau să necesite un minimum de efort;
5. să corespundă scopului pentru care au fost concepute sau procesului tehnologic respectiv;
6. să facă parte integrantă din utilajul pentru care au fost realizate;
7. să fie durabile şi rezistente la şocuri mecanice, temperatură de lucru, coroziuni etc.;
8. să poată fi utilizate timp îndelungat şi să necesite un minim de întreţinere;
7

9. în caz de defectare, să fie posibilă înlocuirea lor cât mai uşoară;


10. să permită efectuarea lucrărilor de mentenanță fără pericol de accidentare.
D. Regulile referitoare la utilizarea sculelor (uneltelor) de mână:
1. nu vor fi utilizate scule ale căror mânere sunt sparte,
aşchiate sau crăpate;
2. nu vor fi folosite scule ale căror mânere sunt ascuţite
sau în formă de cârlig;
3. nu se va lucra cu scule mai mari sau mai mici decât o
cere fiecare operaţie de muncă în parte;
4. nu se va lucra cu scule defecte, incomplete, ale căror
mânere sau articulaţii riscă să se rupă în timpul folo-
sirii;
5. nu se va lucra cu unelte improvizate;
6. în timpul transportului, părţile periculoase ale unel-
telor de mână (tăişuri, vârfuri etc.) vor fi protejate cu
teci sau apărători adecvate;
7. în timpul lucrului cu uneltele de mână, la operaţii
prin care se pot produce scântei, aşchii metalice etc.,
muncitorii vor purta ochelari de protecţie, iar zona
de muncă va fi protejată pentru a împiedica acciden-
tarea personalului din apropiere;
8. transportul diferitelor scule la muncitorul care lucrează la înălţime sau de la acesta la sol nu se va face prin
aruncare (pentru acest scop sculele vor fi aşezate într-o geantă sau trusă ce va fi transportată de un alt munci-
tor din echipă sau ridicată cu ajutorul unei frânghii);
9. zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare muncitor va controla dacă uneltele din inventarul personal cores-
pund condiţiilor de securitate;
10. uneltele de mână care nu îndeplinesc aceste condiţii trebuie scoase din uz, reparate sau casate, prin grija
conducătorului locului de muncă respectiv.
E. Regulile referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă electrice:
1. nu vor fi montate cablurile de alimentare direct pe elementele combustibile ale construcţiilor;
2. nu vor fi supraîncărcate circuitele electrice (prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pen-
tru instalaţia respectivă);
3. nu se va face racordarea echipamentelor electrice la sursa de curent înainte de a se stabili sarcina solicitată de
acestea, rezistenţa conductorilor şi intensitatea curentului;
4. vor fi utilizate numai cu fişe (ştechere) cu contact de protecţie şi conductoare cu izolaţie corespunzătoare
mediului de lucru;
5. nu vor fi utilizate legături provizorii (introducerea cablurilor electrice fără ştecher în priză);
6. nu vor fi întrebuințate dispozitivele de conectare care au capacele deteriorate;
7. nu este permisă expunerea cablurilor de alimentate la solicitări mecanice (tracţiune, forfecare, răsucire şi
strivire), în special la locurile de racordare (la fişe şi la echipamente);
8. va fi asigurată protecţia cablurilor electrice împotriva deteriorărilor mecanice, corodării, vibraţiilor, supraîn-
călzirii etc., prin alegerea unor trasee adecvate;
9. în zona prizelor va exista un spaţiu liber suficient pentru a permite manevrarea fişelor în condiții de siguranță;
10. nu este permisă scoaterea fişei din priză prin tragerea de cordonul de alimentare;
11. nu vor fi utilizate prizele care au contactele de protecţie îndoite, rupte, murdărite sau corodate;
12. nu este permisă folosirea în stare defectă a echipamentelor electrice;
13. nu vor fi utilizate echipamentele electrice dacă există pericolul atingerii părţilor aflate sub tensiune;
14. nu este admisă utilizarea improvizațiilor la exploatarea echipamentelor electrice, indiferent de natura acesto-
ra;
15. nu vor fi amplasate materiale combustibile sau ușor inflamabile în apropierea echipamentelor electrice;
16. căile de acces şi spaţiile din jurul echipamentelor electrice vor fi păstrate, în permanenţă, libere;
17. nu vor fi utilizate cabluri de alimentare înnădite sau deteriorate;
18. în cazul întreruperii tensiunii în timpul lucrului, echipamentul electric va fi deconectat de la rețea;
19. în cazul în care lucrătorii simt o acțiune oricât de slabă a curentului electric, vor întrerupe imediat lucrul și vor
aduce la cunoștința șefului ierarhic defecțiunea produsă;
20. la terminarea programului de lucru, întregul utilaj electric va fi scos de sub tensiune.
8

V. Sarcinile de muncă
A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să ţină seama de aptitudinile fizice şi psihice, de nivelul de cunoştinţe generale şi profesionale de specialitate,
de vechimea şi experienţa în activitatea respectivă etc. la repartizarea sarcinilor de muncă;
2. să aloce resurse suficiente de personal pentru îndeplinirea lucrărilor specifice;
3. să ia măsurile necesare în vederea asigurării unei bune aprovizionări cu materii prime şi materiale, piese de
schimb, scule, mijloace de transport etc.;
4. să furnizeze toate informațiile necesare îndeplinirii sarcinilor de muncă (instrucțiuni de lucru, proceduri speci-
fice, documentație tehnică etc.);
5. să clarifice împreună cu lucrătorii din subordine prevederile cuprinse în documentația tehnică;
6. să controleze dacă lucrătorii din subordine au studiat documentația pusă la dispoziție (instrucțiunile de lucru,
procedurile specifice, documentația tehnică etc.), înainte de începerea activităților specifice;
7. să verifice dacă lucrătorii din subordine respectă prevederile documentației tehnice pe parcursul executării
lucrărilor (alegerea echipamentelor, succesiunea operațiilor etc.);
8. să dea dispoziții clare și precise și să urmărească modul de executare a acestora;
9. să supravegheze modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile date;
10. să urmărească modul de executare a lucrărilor care presupun un risc ridicat de accidentare și să indice meto-
dele nepericuloase de muncă;
11. să urmărească pozițiile utilizate de lucrătorii din subordine pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă și să insiste
pentru evitarea poziţiilor nenaturale ale corpului sau prea înclinate.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să preia, cu seriozitate, informaţiile privind activităţile curente de muncă de la conducătorul locului de muncă;
2. să respecte atribuţiile, responsabilităţile şi obligaţiile stabilite prin fişa postului;
3. să urmeze dispoziţiile şi indicaţiile date de conducătorul locului de muncă, pe linie profesională sau de protec-
ţie a muncii;
4. să studieze prevederile cuprinse în documentația tehnică și să le aplice pe durata desfășurării activităților
specifice ;
5. să nu accepte executarea unor lucrări pentru care nu sunt pregătiţi profesional şi instruiţi pe linie de protecţia
muncii, în afara atribuţiilor de serviciu;
6. să nu efectueze operaţii din proprie iniţiativă, fără informarea prealabilă a şefilor ierarhici şi a colectivului de
lucru;
7. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic;
8. să evite poziţiile nenaturale ale corpului sau prea înclinate, în special înclinările laterale sau răsucirile corpului,
deoarece acestea sunt extrem de obositoare şi au consecinţe nefaste asupra organismului, cu repercusiuni
directe asupra sistemului osos, muscular şi nervos;
9. să-şi exprime punctele de vedere referitoare la sarcinile repartizate şi modul de executare a acestora într-o
manieră clară, deschisă şi politicoasă.
9

VI. Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să stabilească modalitățile de semnalizare care vor fi utilizate;
2. să hotărască asupra numărului şi locului de amplasare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare, în func-
ţie de importanţa riscurilor, a pericolelor și de zona care trebuie acoperită;
3. să decidă asupra modului de combinare a semnalizărilor;
4. să verifice eficacitatea semnalizării utilizate (amplasare corespunzătoare, design corespunzător, număr sufici-
ent, combinare corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare etc.);
5. să instruiască lucrătorii din subordine asupra semnificaţiei panourilor de semnalizare utilizate;
6. să instruiască lucrătorii din subordine cu privire la semnificaţia celorlalte mijloace de semnalizare (gesturi-
semnal, cuvinte-cod, semnale luminoase, acustice etc.);
7. să verifice existenţa panourilor de semnalizare;
8. să dispună efectuarea operațiilor de curățare, întreținere și reparare a panourilor de semnalizare;
9. să dispună înlocuirea panourilor de semnalizare deteriorate;
10. să propună sancţionarea lucrătorilor vinovaţi de distrugerea panourilor de semnalizare;
11. să insiste asupra necesității respectării semnificației semnalizării de securitate.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să cunoască şi să respecte semnificaţia panourilor de semnalizare;
2. să cunoască şi să respecte semnificația celorlalte mijloace de semnalizare (gesturi-semnal, cuvinte-cod, sem-
nale luminoase, acustice etc.);
3. să nu împiedice vizualizarea panourilor de semnalizare prin depozitarea unor echipamente, materiale sau
piese de mobilier;
4. să nu distrugă panourile de semnalizare;
5. să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic constatările personale privind lipsa sau degradarea panourilor de sem-
nalizare.
10

VII. Echipamentul individual de protecție


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să stabilească necesarul de echipamente individuale de protecție pentru lucrătorii din subordine;
2. să participe la activitatea de distribuire a echipamentelor individuale de protecție;
3. să dispună asupra utilizării echipamentelor individuale de protecție numai atunci când riscurile nu pot fi evita-
te sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau proce-
durile de organizare a muncii;
4. să instruiască lucrătorii din subordine cu privire la modul corect de utilizare a echipamentelor individuale de
protecţie;
5. să informeze lucrătorii din subordine cu privire la riscurile la care se expun dacă nu poartă echipamentul indi-
vidual de protecţie;
6. să controleze dacă lucrătorii poartă echipamentul individual de protecție, anterior începerii procesului de
muncă și pe parcursul desfășurării activităților specifice;
7. să verifice dacă echipamentele individuale de protecție se potrivesc persoanelor care le poartă, după toate
ajustările necesare;
8. în cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individu-
ale de protecţie, să verifice dacă acestea sunt compatibile şi îşi păstrează eficacitatea în raport cu riscurile
respective;
9. dacă împrejurările impun purtarea unui echipament de protecţie de către mai mulţi lucrători, să ia măsurile
corespunzătoare în vederea asigurării că această utilizare nu creează nici o problemă de sănătate sau de igie-
nă;
10. să verifice dacă echipamentul individual de protecție este corespunzător riscurilor prezente, fără să conducă
el însuşi la un risc mărit;
11. să verifice dacă echipamentul individual de protecție este corespunzător condiţiilor existente la locul de mun-
că;
12. să verifice modul în care lucrătorii din subordine utilizează echipamentele individuale de protecție;
13. să controleze modul de respectare a regulilor privind păstrarea echipamentelor individuale de protecție furni-
zate de producătorul acestora;
14. să asigure înlocuirea echipamentelor individuale de protecţie care nu mai corespund din punctul de vedere al
calităţilor de protecţie;
15. să dispună efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a mijloacelor individuale de protecţie;
16. să propună sancționarea disciplinară a lucrătorilor din subordine care refuză purtarea echipamentului indivi-
dual de protecție.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să cunoască modul corect de utilizare şi caracteristicile echipamentului individual de protecţie din dotare;
2. să poarte echipamentul individual de protecţie pe durata îndeplinirii activităților care necesită acest lucru
(stabilite de conducătorul locului de muncă);
3. să verifice starea echipamentului individual de protecţie anterior începerii activităților specifice;
4. să utilizeze echipamentul individual de protecţie numai în scopul pentru care acesta a fost atribuit;
5. să se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale echipamentelor individuale de protecție;
6. să prezinte echipamentul individual de protecţie pentru efectuarea verificărilor periodice, conform graficului
întocmit în acest sens;
7. să predea echipamentul individual de protecție pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și de reparare ne-
cesare;
8. să solicite un nou echipament individual de protecţie, atunci când din diverse motive cel avut în dotare nu mai
prezintă calităţile de protecţie necesare;
9. să refuze executarea sarcinii de muncă dacă nu li se asigură echipamentul individual de protecţie adecvat
riscurilor existente.
11

VIII. Manipularea maselor


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să furnizeze informaţii precise lucrătorilor din subordine cu privire la modul corect de manipulare a maselor;
2. să informeze lucrătorii din subordine cu privire la riscurile la care se expun dacă nu execută corect sarcinile
privind manipularea maselor;
3. să instruiască lucrătorii din subordine cu privire la necesitatea pregătirii și planificării sarcinilor care presupun
manipularea maselor;
4. să furnizeze informațiile necesare cu privire la greutatea maselor care urmează să fie manipulate, centrul de
greutate sau partea cea mai grea;
5. să supravegheze modul de respectare a indicaţiilor tehnice de lucru privind manipularea şi transportul prin
purtare de către lucrătorii din subordine;
6. să repartizeze pentru efectuarea operațiilor de manipulare și transport prin purtare numai salariații care co-
respund din punct de vedere fizic;
7. să se asigure, înainte de a permite începerea activităților specifice, că obiectele care urmează să fie deplasate
pot fi prinse bine cu uneltele de apucare sau cu mâinile;
8. să nu le permită lucrătorilor să transporte masele care nu au sisteme de prindere corespunzătoare;
9. să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscului de alunecare a lucrătorilor în zona de lucru;
10. să nu le permită lucrătorilor să transporte masele care împiedică vizibilitatea;
11. să stabilească numărul necesar de salariați pentru efectuarea operațiilor de manipulare și transport prin pur-
tare a maselor cu centrul de greutate excentric;
12. să nu permită ca manipularea maselor cu centrele de greutate excentrice să fie efectuată de către un singur
salariat;
13. să nu permită transportul maselor care sunt instabile între ele, în același timp;
14. să dispună fixarea în interiorul ambalajelor a obiectelor ambalate în cutii, lăzi etc.;
15. să nu permită transportul prin purtare a obiectelor nefixate corespunzător în cutii, lăzi etc.;
16. să examineze ambalajele materialelor transportate înainte de începerea activității;
17. să nu permită efectuarea operațiilor de manipulare a materialelor ale căror ambalaje sunt deteriorate;
18. să inspecteze traseul pe care îl vor parcurge lucrătorii în timpul transportului prin purtare (să nu fie cu obsta-
cole, instabil sau alunecos);
19. să nu permită manipularea maselor în/din locuri în care nu există spaţiu pe orizontală sau verticală corespun-
zător pentru realizarea acestei activităţi, dacă nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de
accidentare sau îmbolnăviri profesionale.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să se pregătească şi să-şi planifice sarcinile care presupun manipularea maselor;
2. să se asigure, înainte de începerea activităților specifice, că obiectele care urmează să fie deplasate pot fi
prinse bine cu uneltele de apucare sau cu mâinile;
3. să nu transporte prin purtare masele care nu au sisteme de prindere corespunzătoare;
4. să nu se incomodeze între ei în timpul efectuării operaţiilor de manipulare a maselor;
5. să ridice şi să coboare sarcina numai la comanda celui care supraveghează activitatea respectivă, în cazul în
care la transportul unei sarcini participă mai mulţi lucrători;
6. să ia măsurile necesare în vederea prevenirii riscului de alunecare în zona de lucru;
7. să nu transporte prin purtare masele care împiedică vizibilitatea;
8. să nu transporte în același timp masele care sunt instabile între ele;
9. să fixeze în interiorul ambalajelor obiectele ambalate în cutii, lăzi etc.;
10. să examineze ambalajele materialelor transportate înainte de începerea activității;
11. să nu efectueze operații de manipulare a materialelor ale căror ambalaje sunt deteriorate;
12. să inspecteze traseul pe care îl vor parcurge în timpul transportului prin purtare (să nu fie cu obstacole, insta-
bil sau alunecos);
13. să nu manipuleze mase în/din locuri în care nu există spaţiu pe orizontală sau verticală corespunzător pentru
realizarea acestei activităţi, dacă nu se iau măsuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau
îmbolnăviri profesionale.
C. Tehnicile corecte de manipulare a maselor
1. Operațiile necesare privind pregătirea și planificarea sarcinilor care presupun manipularea maselor:
1.1. să aleagă traseul (să se asigure că știu unde trebuie să meargă);
1.2. să se asigure că zona în care urmează să efectueze manipularea este liberă de orice obstacole;
12

1.3. să se asigure că au o bună prindere a masei;


1.4. să verifice dacă mâinile, masa şi dispozitivele de prindere nu sunt alunecoase;
1.5. dacă execută operaţia de ridicare împreună cu o altă persoană, să se asigure că fiecare ştie cu precizie cum să
procedeze, înainte de a începe lucrul.
2. Tehnicile utilizate la ridicarea greutăților:
2.1. să poziţioneze picioarele în jurul greutăţii,
cu trunchiul aplecat deasupra acesteia
(dacă acest lucru nu este posibil, să încerce
să se apropie de greutate cât mai mult
posibil);
2.2. la ridicare, să sprijine greutatea în muşchii
picioarelor;
2.3. să îndrepte spatele;
2.4. să tragă greutatea cât mai aproape posibil
de corp;
2.5. să ridice şi să transporte greutatea cu bra-
ţele drepte, îndreptate în jos.
3. Alte aspecte importante:
3.1. să împingă şi să tragă obiectele folosind greutatea propriului corp, să se aplece înainte în timp ce împinge sau
să se aplece înapoi în timp ce trage;
3.2. să se sprijine suficient de bine de podea pentru a se putea apleca înainte şi/sau înapoi;
3.3. să evite răsucirea sau îndoirea spatelui;
3.4. dispozitivele de manipulare să aibă mânere/dispozitive de prindere adecvate, în vederea folosirii mâinilor
pentru exercitarea forţei;
3.5. dispozitivele de manipulare să fie bine întreţinute;
3.6. podelele să fie tari, nivelate şi curate.
13

IX. Depozitarea materiilor prime, materialelor și produselor finite


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să furnizeze lucrătorilor informațiile necesare (instrucțiuni de lucru, proceduri nepericuloase) pentru desfășu-
rarea activităților specifice în condiții de securitate;
2. să nu permită depozitarea materialelor, produselor sau echipamentelor specifice pe căile de circulaţie;
3. să supravegheze modul de efectuare a operațiilor specifice depozitării;
4. să dispună afișarea la loc vizibil pe rafturile şi stelajele unde sunt depozitate materiale a sarcinii maxime admi-
se, care nu trebuie depăşită;
5. la stivuirea materialelor în încăperi, să nu permită ca greutatea stivelor să depășească sarcina maximă admisă
a planşeului şi/sau pardoselii;
6. să stabilească locul şi modul de stivuire pentru fiecare produs care se depozitează;
7. să dispună ca stivele să fie constituite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de ace-
laşi tip şi dimensiuni;
8. să nu permită stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite;
9. în cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regula-
te, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, să verifice dacă pereții ambalajelor rezistă presiunii exerci-
tate de materialele situate deasupra;
10. să stabilească înălţimea de stivuire a materialelor ambalate în funcție de rezistenţa mecanică a ambalajelor;
11. să dispună efectuarea unor verificări după fiecare folosire pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare
pentru stabilirea oportunităţii folosirii în continuare a acestora în condiţii de siguranţă;
12. să ia măsurile necesare pentru asigurarea stivelor împotriva răsturnării sau căderii.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să respecte instrucțiunile primite de la conducătorul locului de muncă (instrucțiuni de lucru, proceduri neperi-
culoase) pentru desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate;
2. să nu depoziteze materii prime, materiale și produse
specifice pe căile de circulaţie;
3. să depoziteze materialele pe rafturi astfel încât să nu
fie posibilă căderea acestora;
4. să respecte sarcina maximă admisă afișată la depozita-
rea materiilor prime, materialelor și produselor finite
pe rafturi;
5. să nu depăşească sarcina maximă admisă a planşeului
şi/sau a pardoselii la stivuirea materialelor în încăperi;
6. să respecte locurile stabilite de conducătorul locului de
muncă pentru depozitarea fiecărui material în parte;
7. să aplice tehnicile de stivuire stabilite de conducătorul
locului de muncă pentru fiecare material în bucăţi care
se depozitează;
8. să constituie stivele din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip şi dimensi-
uni;
9. să nu stivuiască materiale sau ambalaje cu forme geometrice diferite;
10. în cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regula-
te, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, să verifice dacă pereții ambalajelor rezistă presiunii exerci-
tate de materialele situate deasupra;
11. să respecte înălţimea de stivuire a materialelor ambalate, stabilită de conducătorul locului de muncă în func-
ție de rezistenţa mecanică a ambalajelor;
12. să verifice ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare după fiecare folosire, pentru stabilirea oportunităţii
folosirii în continuare a acestora în condiţii de siguranţă;
13. să nu scoată materiale de la baza stivei.
14

X. Încărcarea/descărcarea manuală a mijloacelor de transport


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să ia măsurile necesare în vederea amenajării corespunzătoare a locurilor destinate pentru efectuarea opera-
țiilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport;
2. pe timp de iarnă, să ia măsurile necesare în vederea amenajării căilor de acces (curăţarea de zăpadă şi gheaţă
şi presărarea cu nisip, zgură etc.);
3. să asigure iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă unde se desfășoară operații de încărcare/ descăr-
care a mijloacelor de transport;
4. să supravegheze operaţiile de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport și să stabilească procedeul de
lucru nepericulos;
5. înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare, să întocmească un plan de lucru şi de repartizare a
sarcinilor pe muncitori, arătându-i detaliat fiecăruia locul şi obligaţiile ce-i revin;
6. să aleagă mijloacele ajutătoare necesare pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare (unelte,
cărucioare), în funcţie de felul, volumul şi greutatea materialului, de natura terenului şi tipul mijlocului de
transport;
7. să verifice starea de funcţionare a utilajelor, dispozitivelor şi sculelor ce se vor utiliza;
8. să furnizeze explicaţiile necesare asupra modului de lucru (în cazul executării unor operaţiuni deosebite, ex-
plicațiile trebuie însoţite de demonstrarea practică a metodelor de lucru ce urmează a fi aplicate);
9. să dispună începerea lucrărilor numai după ce s-a convins că toţi lucrătorii au înțeles şi şi-au însuşit obligaţiile
ce le revin;
10. dacă în timpul lucrului apar modificări privind condiţiile de manipulare, să instruiască personalul din subordi-
ne asupra noilor condiţii de lucru;
11. înainte de a trece la încărcarea unui mijloc de transport, să controleze starea lui, insistând asupra platformei
pe care se aşează sarcina, obloanelor, încuietorilor şi siguranţelor;
12. să nu admită la încărcare mijloacele de transport necorespunzătoare;
13. înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport, să dispună asigurarea
acestuia contra deplasării necomandate;
14. să interzică deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare;
15. înainte de a dispune începerea operațiilor de încărcare-descărcare, să examineze ambalajele materialelor
pentru a evita rănirea mâinilor lucrătorilor;
16. să nu permită încărcarea materialelor ale căror ambalaje sunt deteriorate;
17. să dispună repartizarea uniformă pe platforma mijlocului de transport a materialelor încărcate și asigurarea
acestora împotriva deplasării, răsturnării sau căderii în timpul transportului;
18. să supravegheze ca aşezarea materialelor să fie făcută în aşa fel încât conducătorul mijlocului de transport să
aibă asigurată o bună vizibilitate;
19. să dispună ancorarea sau legarea materialelor ambalate care depășesc înălţimea obloanelor, pentru a nu că-
dea din autovehicul în timpul mersului;
20. să verifice ca materialele în vrac să nu depășească înălţimea obloanelor autovehiculului şi nici capacitatea de
încărcare a acestuia;
21. să solicite acoperirea materialelor pulverulente în vederea evitării împrăştierii acestora în timpul transportu-
lui;
22. înainte de începerea dezlegării încărcăturii, să se convingă personal că nu se află persoane în zona potenţial
periculoasă;
23. la descărcarea pe plan înclinat, să nu permită întreruperea lucrului până când materialele nu au fost complet
descărcate de pe acesta şi aşezate la locul de depozitare.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să participe la efectuarea lucrărilor de amenajare a locurilor destinate pentru efectuarea operațiilor de încăr-
care/descărcare a mijloacelor de transport;
2. pe timp de iarnă, să ia parte la efectuarea lucrărilor de amenajare a căilor de acces (curăţarea de zăpadă şi
gheaţă şi presărarea cu nisip, zgură etc.);
3. să solicite asigurarea unui nivel de iluminat corespunzător la locurile de muncă unde se desfășoară operații de
încărcare/ descărcare a mijloacelor de transport;
4. să respecte instrucțiunile de lucru primite de la conducătorul locului de muncă;
5. să aleagă mijloacele ajutătoare necesare pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare (unelte,
cărucioare), în funcţie de felul, volumul şi greutatea materialului, de natura terenului şi tipul mijlocului de
transport;
15

6. să verifice starea de funcţionare a utilajelor, dispozitivelor şi sculelor înainte de utilizarea acestora;


7. înainte de a trece la încărcarea unui mijloc de transport, să controleze starea acestuia, insistând asupra plat-
formei pe care se aşează sarcina, obloanelor, încuietorilor şi siguranţelor;
8. să nu încarce mijloacele de transport necorespunzătoare;
9. înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport, să solicite asigurarea aces-
tuia contra deplasării necomandate;
10. înainte de a efectua operaţia de încărcare-descărcare, să examineze ambalajele materialelor pentru a evita
rănirea mâinilor;
11. să nu încarce materialele ale căror ambalaje sunt deteriorate;
12. să repartizeze uniform pe platforma mijlocului de transport materialele încărcate și să le asigure împotriva
deplasării, răsturnării sau căderii în timpul transportului;
13. să aşeze materialele în aşa fel încât conducătorul mijlocului de transport să aibă asigurată o bună vizibilitate;
14. să ancoreze sau să lege materialele ambalate care depășesc înălţimea obloanelor, pentru a nu cădea din au-
tovehicul în timpul mersului;
15. să nu încarce materiale în vrac peste înălţimea obloanelor autovehiculului sau capacitatea de încărcare a
acestuia;
16. să acopere materialele pulverulente în vederea evitării împrăştierii acestora în timpul transportului;
17. să nu stea în faţa materialelor manipulate pe plan înclinat;
18. la deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, să se poziționeze lateral la capetele obloanelor, la distan-
ţă, pentru a nu fi atinşi de oblon sau de material în cazul unei căderi accidentale;
19. să așeze materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate în forme geometrice regulate în stive cu
rândurile întreţesute, asigurând o bună stabilitate a acestora;
20. la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, să păstreze o distanță corespunzătoare între ei astfel
încât să nu se lovească cu uneltele de lucru sau cu materialul care este manipulat.
16

XI. Lucrul la înălțime


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să ia măsurile necesare în vederea amenajării și dotării tehnice a locului de muncă astfel încât să se prevină
căderea de la înălțime a lucrătorilor;
2. să nu permită începerea lucrărilor dacă locul de muncă nu a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic
şi organizatoric astfel încât să se prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor;
3. să dispună marcarea și semnalizarea locurilor de muncă situate la înălțime/ căilor de acces la și de la aceste
locuri, atât ziua cât și noaptea;
4. să dispună protejarea sau evacuarea din zona de siguranță a echipamentelor tehnice care pot fi afectate de
eventualele căderi de obiecte de la înălţime;
5. să ia măsurile necesare pentru ca accesul la şi de la locurile de muncă amplasate la înălţime să fie asigurat
împotriva căderii în gol a lucrătorilor;
6. să repartizeze numai lucrătorii apți din punct de vedere medical pentru desfășurarea activităților specifice în
asemenea condiții;
7. să aducă la cunoștința lucrătorilor din subordine informațiile furnizate de producător cu privire la modul co-
rect de utilizare a echipamentelor individuale de protecție;
8. să verifice dacă lucrătorii poartă echipamentul individual de protecţie specific eliminării pericolului căderii în
gol;
9. să verifice dacă lucrătorii poartă casca de protecție;
10. dacă, în timpul lucrului la înălţime, există și alte pericole de accidentare decât pericolul căderii în gol, să dis-
pună ca lucrătorii să poarte și EIP specifice acestor pericole;
11. înainte de începerea lucrului, să dispună ca fiecare lucrător din subordine să verifice integritatea căştii de
protecţie şi a curelelor de prindere, starea de funcționare a sistemului de amortizare şi posibilitatea de reglare
a acestuia;
12. să nu permită folosirea căştilor de protecţie care prezintă spărturi, fisuri ale calotei, defecţiuni ale sistemului
de amortizare etc. și să dispună scoaterea acestora din uz;
13. să nu admită utilizarea centurilor de siguranţă care prezintă rupturi, pete, destrămări, nituri lipsă sau slăbite,
catarame defecte, răscoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosături etc.;
14. să nu admită utilizarea centurilor de siguranţă care au fost solicitate dinamic (suspendarea corpului lucrătoru-
lui căzut de la înălţime) sau au fost scurtate prin coasere (bucle);
15. să nu permită înlocuirea sau repararea de către lucrători a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice
ale echipamentelor individuale de protecție defecte;
16. să dispună păstrarea centurilor de siguranţă şi a frânghiilor acestora (cordoanele de legătură) într-un loc us-
cat, fără umezeală sau temperaturi excesive, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor;
17. să supravegheze lucrările desfășurate în condițiile lucrului la înălțime;
18. dacă în timpul lucrului la înălţime se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice sau inflamabile), să
oprească imediat lucrările și să evacueze lucrătorii, luând toate măsurile de evitare a accidentelor şi a incen-
diilor, până la îndepărtarea cauzelor care au provocat apariţia emanaţiilor.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să respecte instrucțiunile de lucru primite de la conducătorul locului de muncă;
2. să studieze informațiile furnizate de producător cu privire la modul corect de utilizare a echipamentelor indi-
viduale de protecție;
3. să poarte echipamentul individual de protecţie specific eliminării pericolului căderii în gol;
4. să poarte casca de protecție;
5. dacă, în timpul lucrului la înălţime, există și alte pericole de accidentare decât pericolul căderii în gol, să poar-
te și EIP specifice acestor pericole;
6. înainte de începerea lucrului, să verifice integritatea căştii de protecţie şi a curelelor de prindere, starea de
funcționare a sistemului de amortizare şi posibilitatea de reglare a acestuia;
7. să nu utilizeze căştile de protecţie care prezintă spărturi, fisuri ale calotei, defecţiuni ale sistemului de amorti-
zare etc. și să solicite șefului ierarhic scoaterea acestora din uz;
8. să nu utilizeze centurile de siguranţă care prezintă rupturi, pete, destrămări, nituri lipsă sau slăbite, catarame
defecte, răscoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosături etc.;
9. să nu utilizeze centurile de siguranţă care au fost solicitate dinamic (suspendarea corpului lucrătorului căzut
de la înălţime) sau au fost scurtate prin coasere (bucle);
10. să nu înlocuiască sau să repare componentele, accesoriile sau piesele metalice ale echipamentelor individuale
de protecție defecte;
17

11. să păstreze centurile de siguranţă şi frânghiile acestora (cordoanele de legătură) în locuri uscate, fără umezea-
lă sau temperaturi excesive, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor;
12. dacă în timpul lucrului la înălţime se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice sau inflamabile), să
oprească imediat lucrul și să părăsească zona periculoasă.
18

XII. Regulile P.S.I.


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să verifice prezenţa personalului stabilit să acţioneze în caz de incendiu, luând măsuri de înlocuire a celui lipsă
şi de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin;
2. să controleze existenţa şi starea sistemelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor din
dotarea locurilor de muncă;
3. să ia măsurile necesare în vederea completării, reparării sau înlocuirii celor necorespunzătoare;
4. să verifice existenţa documentelor de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
5. să execute periodic cu personalul din subordine exerciţii practice de intervenţie în caz de incendiu, avarii,
accidente tehnice, calamităţi naturale şi catastrofe;
6. să verifice modul de respectare a normelor, măsurilor şi sarcinilor de prevenire şi stingere a incendiilor de
către lucrătorii din subordine, pe durata îndeplinirii sarcinilor de muncă;
7. să ia măsurile necesare pentru înlăturarea imediată a cauzelor de incendiu şi a altor neajunsuri și să informeze
conducerea unității despre acestea;
8. să asigure menţinerea permanentă în stare de utilizare a căilor de evacuare şi de acces în caz de incendiu;
9. să nu admită reducerea lăţimii căilor de evacuare sau înfundarea acestora prin aşezarea unor piese de mobili-
er sau altor materiale;
10. să nu permită folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
11. să dispună ca deșeurile și reziduurile combustibile rezultate din procesul tehnologic să fie colectate și depuse
în locurile special amenajate;
12. să asigure anunțarea incendiilor, alarmarea personalului și conducerea operațiunilor de stingere a incendiilor
și de evacuare a personalului din subordine;
13. la terminarea programului de lucru, să verifice dacă s-au luat toate măsurile de prevenire şi stingere a incendi-
ilor;
14. să nu permită fumatul sau utilizarea focului deschis în spaţiile în care se păstrează, se prelucrează sau se utili-
zează materiale solide, lichide şi gaze combustibile sau acolo unde există posibilitatea (chiar accidentală) de
formare şi degajare de vapori sau gaze cu pericol de explozie;
15. să verifice dacă locurile în care folosirea focului deschis şi fumatul pot crea pericol de incendiu sunt semnali-
zate corespunzător;
16. să controleze dacă spațiile pentru fumat sunt amenajate corespunzător;
17. când este necesară utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu sau explozii, să solicite eliberarea
permisului de lucru cu foc deschis.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să participe la instructajele şi acţiunile instructiv-educative organizate în domeniul prevenirii incendiilor;
2. să participe la exerciţiile şi aplicaţiile de stingere a incendiilor şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor;
3. să cunoască şi să respecte normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, generale pentru unitate sau spe-
cifice locului de muncă;
4. să cunoască şi să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în instrucţiunile de lucru
(sau de operare);
5. să cunoască modul de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, apara-
telor, dispozitivelor şi a altor mijloace de protecţie împotriva in-
cendiilor din dotarea locului de muncă;
6. la începerea programului de muncă și pe parcursul desfășurării
lucrărilor specifice, să verifice dacă echipamentele de muncă utili-
zate sunt în bună stare de funcționare și nu prezintă defecțiuni
care să provoace izbucnirea unor incendii sau producerea unor
explozii;
7. să anunţe imediat şefii ierarhici despre existenţa unor împrejurări
de natură să provoace incendii;
8. la începerea programului de lucru precum şi la terminarea acestu-
ia, să verifice locurile de muncă în vederea depistării şi înlăturării
unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
9. să asigure menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii la locurile de muncă;
10. să asigure întreţinerea în bună stare de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la locul
de muncă şi să nu le utilizeze în alte scopuri;
11. să anunțe șefii ierarhici despre incendiile izbucnite;
19

12. să participe, potrivit organizării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă, la stingerea
incendiilor şi la evacuarea persoanelor şi bunurilor.
20

XIII. Sudarea și tăierea cu arc electric


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să instruiască lucrătorii din subordine asupra modului de utilizare a instalaţiilor, aparaturii şi accesoriilor spe-
cifice lucrărilor executate;
2. să asigure sudorilor şi ajutoarelor acestora echipamentele de lucru şi de protecţie necesare, în funcţie de pro-
cedeul de sudare aplicat;
3. să verifice dacă lucrătorii poartă echipamentul individual de protecţie specific;
4. să verifice dacă echipamentul de lucru este închis în nasturi, strâns la încheietura mâinii, fără manşete, revere
şi buzunare deschise și să nu admită introducerea pantalonilor în încălţăminte;
5. să nu permită utilizarea echipamentului de lucru murdărit cu substanţe uşor inflamabile, ulei, grăsimi, petrol;
6. să verifice dacă părul sudorilor este acoperit în întregime;
7. să ia măsurile necesare în vederea asigurării unei suprafețe libere de cel puțin 4,5 m2 pentru fiecare loc de
muncă, în afară de suprafețele ocupate cu diferite utilaje, materiale și trecerile dintre acestea;
8. pentru iluminatul cu lămpi portative, să permită numai utilizarea unor lămpi aflate în stare bună de funcționa-
re, alimentate la tensiunea de 24 V;
9. când lucrările se execută în rezervoare, recipiente, cazane, în apropierea unor mase metalice mari, cu umidi-
tate mare sau în zone cu temperaturi ridicate, să nu permită ca tensiunea de alimentare a lămpilor portative
să depăşească 12 V;
10. să ia măsurile necesare în vederea asigurării unei bune ventilații a locului de muncă;
11. să dispună aplicarea unor sisteme de aspiraţie locală chiar din apropierea flăcării astfel dispuse încât gazele şi
vaporii nocivi să nu ajungă la nivelul căilor respiratorii ale muncitorilor;
12. în cazul în care instalaţia de ventilare nu funcţionează normal, să nu permită efectuarea lucrărilor;
13. să ia măsurile necesare în vederea nedepăşirii concentraţiile maxime admisibile pentru gazele, vaporii şi pul-
berile nocive;
14. în încăperile în care se prelucrează sau se depozitează substanţe uşor inflamabile sau în care există pericol de
explozie, să nu permită executarea lucrărilor decât numai în cazul în care a fost înlăturată în prealabil orice
posibilitate de pericol de incendiu sau de explozie;
15. în cazul în care scânteile sau stropii de metal topit împroşcaţi pot produce incendii sau explozii în încăperile
aflate deasupra, lângă sau dedesubtul locului de muncă, să dispună luarea unor măsuri de izolare corespunză-
toare a acestor încăperi prin etanşare, acoperirea deschiderilor din ziduri, cu respectarea prevederilor norme-
lor P.S.I.;
16. la executarea lucrărilor specificate în apropierea elementelor de construcţie combustibile (grinzi de lemn,
pardoseală de lemn), să dispună luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea
acestora cu tablă sau plăci incombustibile şi pregătirea unor vase cu apă pentru stingerea unui eventual înce-
put de incendiu;
17. când lucrările specifice se execută la înălţimi mai mari de 1 m, să dispună utilizarea unor schele rezistente,
asigurate împotriva riscului de incendiu;
18. să nu permită trecerea sau staționarea persoanelor sub zona de lucru a sudorilor;
19. să nu permită folosirea butoaielor de carbid sau a altor recipiente, pline sau goale, pentru susţinerea pieselor
în timpul lucrului.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să respecte instrucțiunile primite de la conducătorul locului de muncă (instrucțiuni de lucru, proceduri neperi-
culoase) pentru desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate;
2. să studieze prevederile documentației tehnice anterior începerii lucrărilor specifice;
3. să respecte prevederile cuprinse în documentația tehnică pe parcursul desfășurării activităților specifice;
4. să poarte echipamentul individual de protecţie specific lucrărilor executate;
5. să verifice dacă echipamentul de lucru este închis în nasturi, strâns la încheietura mâinii, fără manşete, revere
şi buzunare deschise și să nu introducă pantalonii în încălţăminte;
6. să nu utilizeze echipamentului de lucru murdărit cu substanţe uşor inflamabile, ulei, grăsimi, petrol;
7. să verifice dacă au părul acoperit în întregime;
8. pentru iluminatul cu lămpi portative, să utilizeze numai lămpi aflate în stare bună de funcționare, alimentate
la tensiunea de 24 V;
9. când lucrările se execută în rezervoare, recipiente, cazane, în apropierea unor mase metalice mari, cu umidi-
tate mare sau în zone cu temperaturi ridicate, să nu utilizeze lămpi portative a căror tensiune de alimentare
depășește 12 V;
10. în cazul în care instalaţia de ventilare nu funcţionează normal, să nu înceapă efectuarea lucrărilor;
21

11. în încăperile în care se prelucrează sau se depozitează substanţe uşor inflamabile sau în care există pericol de
explozie, să nu înceapă executarea lucrărilor decât după ce a fost înlăturată în prealabil orice posibilitate de
pericol de incendiu sau de explozie;
12. în cazul în care scânteile sau stropii de metal topit împroşcaţi pot produce incendii sau explozii în încăperile
aflate deasupra, lângă sau dedesubtul locului de muncă, să ia măsuri de izolare corespunzătoare a acestor
încăperi prin etanşare, acoperirea deschiderilor din ziduri, respectând prevederile normelor P.S.I.;
13. la executarea lucrărilor specificate în apropierea elementelor de construcţie combustibile (grinzi de lemn,
pardoseală de lemn), să ia măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea acestora cu tablă
sau plăci incombustibile şi pregătirea unor vase cu apă pentru stingerea unui eventual început de incendiu;
14. când lucrările specifice se execută la înălţimi mai mari de 1 m, să utilizeze numai schele rezistente, asigurate
împotriva riscului de incendiu;
15. să nu permită trecerea sau staționarea persoanelor sub zona de lucru;
16. să nu folosească butoaie de carbid sau alte recipiente, pline sau goale, pentru susţinerea pieselor în timpul
lucrului;
17. să îndepărteze materialele inflamabile din locurile în care urmează a se executa lucrări de sudare sau tăiere;
18. în cazul când se taie sau se sudează piese acoperite cu vopsea, înaintea începerii procesului de tăiere sau de
sudare, să îndepărteze stratul de vopsea pe o lăţime de cel puţin 100 mm de fiecare parte a tăieturii sau cusă-
turii;
19. să nu sudeze instalaţiile aflate sub tensiune sau recipientele aflate sub presiune;
20. să nu folosească cleştii portelectrod defecţi sau cu izolaţia deteriorată;
21. în timpul pauzelor de lucru, să aşeze sau să agațe cleştele portelectrod de un suport izolant ;
22. să protejeze conductorii electrici mobili folosiţi la racordarea la reţea şi cablurile pentru alimentarea circuitu-
lui de sudare pe durata executării lucrărilor specifice și a transportului;
23. să verifice înainte de începerea lucrului starea izolaţiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare;
24. să solicite înlocuirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolaţia deteriorată;
25. să nu folosească port-electrozi cu defecte sau cu izolaţia deteriorată;
26. să verifice dacă zonele de îmbinare a cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare sunt perfect izolate şi
etanşate;
27. să nu lucreze când agregatele de sudare sau accesoriile acestora sunt defecte sau în stare necorespunzătoare;
28. când schimbă locul lor de amplasare a agregatelor de sudare, să le scoată de sub tensiune prin deconectarea
de la reţea.
22

XIV. Sudarea și tăierea cu arc electric în spații înguste (rezervoare, recipiente etc.)
A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să repartizeze numai lucrători cu înaltă calificare şi foarte conştiincioşi pentru executarea lucrărilor;
2. să dispună evacuarea tuturor persoanelor a căror prezenţă nu este absolut necesară la locul de muncă;
3. să solicite prezenţa unei echipe P.S.I. şi pregătirea dispozitivelor de stingere necesare;
4. să dispună verificarea minuţioasă a aparatajului de lucru, efectuată de cadre competente;
5. să dispună efectuarea verificărilor necesare (prezența substanțelor inflamabile sau care întrețin arderea, ex-
plozive etc.) în spațiile unde vor fi efectuate lucrările;
6. să dispună efectuarea lucrărilor de tratare a rezervoarelor care au conținut substanțe inflamabile sau care
întrețin arderea, explozive;
7. să considere recipientele care au conţinut substanţe ce nu mai pot fi identificate ca fiind recipiente cu conţi-
nut periculos şi să ia măsurile necesare;
8. să ia măsurile necesare în vederea unui sistem de evacuare a gazelor şi vaporilor nocivi şi de introducere con-
tinuă a aerului curat pentru a preveni formarea unei atmosfere nocive;
9. să nu permită efectuarea aerisirii cu oxigen pur;
10. să dispună ca lucrătorii să fie asiguraţi cu centuri şi frânghii de siguranţă;
11. să dispună ca lucrătorii să fie supravegheaţi în permanență din afara spaţiului îngust;
12. în cazul unor întreruperi ale lucrului mai îndelungate (pauze de lucru, perioade de schimb), să dispună evacu-
area arzătorului, cleştelui portelectrod, cablurilor electrice şi furtunurilor de cauciuc;
13. când se lucrează în recipiente închise, să ia măsurile necesare în vederea prevenirii posibilității creării unei
suprapresiuni periculoase în spaţiul de lucru.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să respecte instrucțiunile primite de la conducătorul locului de muncă (instrucțiuni de lucru, proceduri neperi-
culoase) pentru desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate;
2. să studieze prevederile documentației tehnice anterior începerii lucrărilor specifice;
3. să respecte prevederile cuprinse în documentația tehnică pe parcursul desfășurării activităților specifice;
4. să poarte echipamentul individual de protecţie specific lucrărilor executate;
5. să utilizeze centurile şi frânghiile de siguranţă;
6. în cazul unor întreruperi ale lucrului mai îndelungate (pauze de lucru, perioade de schimb), să evacueze arză-
torul, cleştele portelectrod, cablurile electrice şi furtunurile de cauciuc.
23

XV. Sudarea și tăierea cu gaze (autogenă)


A. Obligațiile și răspunderile conducătorului locului de muncă:
1. să instruiască lucrătorii din subordine asupra modului de utilizare a instalaţiilor, aparaturii şi accesoriilor spe-
cifice lucrărilor executate;
2. să asigure sudorilor şi ajutoarelor acestora echipamentele de lucru şi de protecţie necesare, în funcţie de pro-
cedeul de sudare aplicat;
3. să verifice dacă lucrătorii poartă echipamentul individual de protecţie specific;
4. să verifice dacă echipamentul de lucru este închis în nasturi, strâns la încheietura mâinii, fără manşete, revere
şi buzunare deschise și să nu admită introducerea pantalonilor în încălţăminte;
5. să nu permită utilizarea echipamentului de lucru murdărit cu substanţe uşor inflamabile, ulei, grăsimi, petrol;
6. să verifice dacă părul sudorilor este acoperit în întregime;
7. să ia măsurile necesare în vederea asigurării unei suprafețe libere de cel puțin 4,5 m2 pentru fiecare loc de
muncă, în afară de suprafețele ocupate cu diferite utilaje, materiale și trecerile dintre acestea;
8. pentru iluminatul cu lămpi portative, să permită numai utilizarea unor lămpi aflate în stare bună de funcționa-
re, alimentate la tensiunea de 24 V;
9. când lucrările se execută în rezervoare, recipiente, cazane, în apropierea unor mase metalice mari, cu umidi-
tate mare sau în zone cu temperaturi ridicate, să nu permită ca tensiunea de alimentare a lămpilor portative
să depăşească 12 V;
10. să ia măsurile necesare în vederea asigurării unei bune ventilații a locului de muncă;
11. să dispună aplicarea unor sisteme de aspiraţie locală chiar din apropierea flăcării astfel dispuse încât gazele şi
vaporii nocivi să nu ajungă la nivelul căilor respiratorii ale muncitorilor;
12. în cazul în care instalaţia de ventilare nu funcţionează normal, să nu permită efectuarea lucrărilor;
13. să ia măsurile necesare în vederea nedepăşirii concentraţiile maxime admisibile pentru gazele, vaporii şi pul-
berile nocive;
14. în încăperile în care se prelucrează sau se depozitează substanţe uşor inflamabile sau în care există pericol de
explozie, să nu permită executarea lucrărilor decât numai în cazul în care a fost înlăturată în prealabil orice
posibilitate de pericol de incendiu sau de explozie;
15. în cazul în care scânteile sau stropii de metal topit împroşcaţi pot produce incendii sau explozii în încăperile
aflate deasupra, lângă sau dedesubtul locului de muncă, să dispună luarea unor măsuri de izolare corespunză-
toare a acestor încăperi prin etanşare, acoperirea deschiderilor din ziduri, cu respectarea prevederilor norme-
lor P.S.I.;
16. la executarea lucrărilor specificate în apropierea elementelor de construcţie combustibile (grinzi de lemn,
pardoseală de lemn), să dispună luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea
acestora cu tablă sau plăci incombustibile şi pregătirea unor vase cu apă pentru stingerea unui eventual înce-
put de incendiu;
17. când lucrările specifice se execută la înălţimi mai mari de 1 m, să dispună utilizarea unor schele rezistente,
asigurate împotriva riscului de incendiu;
18. să nu permită trecerea sau staționarea persoanelor sub zona de lucru a sudorilor;
19. să nu permită folosirea butoaielor de carbid sau a altor recipiente, pline sau goale, pentru susţinerea pieselor
în timpul lucrului.
B. Obligațiile și răspunderile lucrătorilor:
1. să respecte instrucțiunile primite de la conducătorul locului de muncă (instrucțiuni de lucru, proceduri neperi-
culoase) pentru desfășurarea activităților specifice în condiții de securitate;
2. să studieze prevederile documentației tehnice anterior începerii lucrărilor specifice;
3. să respecte prevederile cuprinse în documentația tehnică pe parcursul desfășurării activităților specifice;
4. să poarte echipamentul individual de protecţie specific lucrărilor executate;
5. să verifice dacă echipamentul de lucru este închis în nasturi, strâns la încheietura mâinii, fără manşete, revere
şi buzunare deschise și să nu introducă pantalonii în încălţăminte;
6. să nu utilizeze echipamentului de lucru murdărit cu substanţe uşor inflamabile, ulei, grăsimi, petrol;
7. să verifice dacă au părul acoperit în întregime;
8. pentru iluminatul cu lămpi portative, să utilizeze numai lămpi aflate în stare bună de funcționare, alimentate
la tensiunea de 24 V;
9. când lucrările se execută în rezervoare, recipiente, cazane, în apropierea unor mase metalice mari, cu umidi-
tate mare sau în zone cu temperaturi ridicate, să nu utilizeze lămpi portative a căror tensiune de alimentare
depășește 12 V;
10. în cazul în care instalaţia de ventilare nu funcţionează normal, să nu înceapă efectuarea lucrărilor;
24

11. în încăperile în care se prelucrează sau se depozitează substanţe uşor inflamabile sau în care există pericol de
explozie, să nu înceapă executarea lucrărilor decât după ce a fost înlăturată în prealabil orice posibilitate de
pericol de incendiu sau de explozie;
12. în cazul în care scânteile sau stropii de metal topit împroşcaţi pot produce incendii sau explozii în încăperile
aflate deasupra, lângă sau dedesubtul locului de muncă, să ia măsuri de izolare corespunzătoare a acestor
încăperi prin etanşare, acoperirea deschiderilor din ziduri, respectând prevederile normelor P.S.I.;
13. la executarea lucrărilor specificate în apropierea elementelor de construcţie combustibile (grinzi de lemn,
pardoseală de lemn), să ia măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, prin acoperirea acestora cu tablă
sau plăci incombustibile şi pregătirea unor vase cu apă pentru stingerea unui eventual început de incendiu;
14. când lucrările specifice se execută la înălţimi mai mari de 1 m, să utilizeze numai schele rezistente, asigurate
împotriva riscului de incendiu;
15. să nu permită trecerea sau staționarea persoanelor sub zona de lucru;
16. să nu folosească butoaie de carbid sau alte recipiente, pline sau goale, pentru susţinerea pieselor în timpul
lucrului;
17. să îndepărteze materialele inflamabile din locurile în care urmează a se executa lucrări de sudare sau tăiere;
18. în cazul când se taie sau se sudează piese acoperite cu vopsea, înaintea începerii procesului de tăiere sau de
sudare, să îndepărteze stratul de vopsea pe o lăţime de cel puţin 100 mm de fiecare parte a tăieturii sau cusă-
turii;
19. să nu sudeze instalaţiile aflate sub tensiune sau recipientele aflate sub presiune;
20. să respecte succesiunea operațiilor la aprinderea/stingerea flăcării;
21. să nu se deplaseze cu arzătorul aprins în afara zonei de lucru, să nu urce pe scări sau schele;
22. să nu lase din mână nici un moment arzătorul aprins.
C. Arzătorul de sudare
1. arzătoarele de sudare trebuie să fie prevăzute cu câte un element de închidere pentru admisia gazului com-
bustibil şi pentru oxigen;
2. la manevrarea ambelor robinete trebuie să fie evitată pătrunderea unui gaz în circuitul celuilalt şi invers;
3. robinetele trebuie să fie fixate în mânerul arzătorului;
4. înainte de începerea lucrului trebuie să se verifice buna funcţionare şi etanşeitatea arzătorului, respectiv a
aparatului de tăiat;
5. nu este permisă păstrarea arzătoarelor racordate la surse de gaz în sertare sau dulapuri, dacă acestea nu sunt
prevăzute cu deschideri suficient de mari pentru a preveni formarea de amestecuri explozibile în caz că au loc
scăpări de gaze;
6. în timpul întreruperii lucrului, arzătorul se va stinge şi se va agăţa pe un suport special;
7. este interzisă agăţarea arzătorului (chiar stins) de recipientele butelie, generatoarele de acetilenă sau corpuri-
le goale la interior;
8. la întreruperile de lungă durată, în afară de închiderea robinetelor de la arzător, se vor închide şi robinetele cu
ventil ale recipientelor butelie;
9. dacă becul arzătorului se încălzeşte excesiv în timpul lucrului, se va închide robinetul pentru acetilenă şi se va
introduce aparatul într-un vas cu apă rece, curată, lăsând robinetul pentru oxigen puţin deschis;
10. în cazul astupării duzelor arzătorului, în urma întoarcerilor de flacără, la stingerea accidentală a flăcării sau în
cazul altor deranjamente, trebuie să se închidă imediat robinetele arzătorului;
11. dacă defecţiunea nu poate fi înlăturată prin simpla curăţire a duzei arzătorului cu ajutorul unei sârme din
alamă moale şi a becului de la capătul tijei sau prin răcirea şi înlocuirea tijei sau a duzei, arzătorul trebuie scos
din uz şi anunţat imediat conducătorul locului de muncă;
12. când sursa de alimentare cu acetilenă este un generator de acetilenă, folosirea unui astfel de arzător este
permisă numai după ce arzătorul, conducta de acetilenă şi supapa hidraulică de siguranţă au fost verificate şi
găsite bune şi s-a făcut o purjare cu gaze;
13. nu este permisă consumarea acetilenei din generator până la stingerea flăcării arzătorului pentru evitarea în-
toarcerii flăcării;
14. la fiecare şoc produs de întoarcerea flăcării, se vor închide imediat robinetele pentru acetilenă şi oxigen ale
arzătorului;
15. nu se permite aprinderea flăcării înainte de a se verifica nivelul apei în supapele hidraulice de siguranţă.
D. Furtunurile de cauciuc
1. pentru lucrările de sudare şi tăiere cu gaze se vor folosi numai furtunurile produse special în acest scop, care
trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute în standardele în vigoare
2. nu se permite folosirea furtunului pentru oxigen la acetilenă şi invers;
25

3. fixarea capetelor furtunurilor la aparatele respective se face numai prin coliere metalice bine strânse, pentru
a nu se desprinde sau a se produce scăpări de gaze;
4. controlul etanşeităţii la furtunurile pentru acetilenă se face cu apă şi săpun;
5. la supapele hidraulice de siguranţă, furtunurile se racordează cât mai strâns fără a se fixa însă cu coliere;
6. la montare, furtunurile nu vor fi deformate, răsucite sau îndoite;
7. furtunurile vor fi astfel plasate încât să fie ferite de scântei, stropiri de material topit, de contactul cu piese
grele sau încălzite puternic;
8. nu este permisă trecerea peste furtunuri, fără protecţie, cu mijloace de transport;
9. înainte de punerea în funcţiune, furtunurile trebuie purjate pentru îndepărtarea eventualelor impurităţi inte-
rioare, probate sub presiune şi trecute printr-un vas cu apă pentru a se asigura că nu prezintă pori sau crăpă-
turi;
10. se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grăsime;
11. nu se permite să se racordeze la furtun derivaţii pentru alimentarea mai multor arzătoare;
12. folosirea furtunurilor defecte precum şi înfăşurarea acestora cu bandă izolatoare sau alte materiale nu sunt
admise;
13. locurile defecte se vor înlătura, iar porţiunile separate se vor îmbina cu nipluri duble; nu se permite folosirea
unor ţevi netede în acest scop;
14. lungimea tronsonului de furtun va fi de minimum 5 m;
15. nu este permis ca, în timpul lucrului, furtunurile să fie ţinute sub braţ sau să fie încolăcite pe picioare.
E. Conducte pentru oxigen și acetilenă
1. pentru etanşarea îmbinărilor demontabile (flanşe, filete) ale conductelor de oxigen nu se permite utilizarea
materialelor de natură organică (in, cânepă, carton, cauciuc);
2. toate conductele de gaze trebuie să fie legate la pământ;
3. conductele nu vor veni în contact cu conductoare şi cabluri electrice şi se va păstra o distanţă de 1 m faţă de
acestea;
4. pe conductele de oxigen de înaltă presiune se vor instala numai armături din metale neferoase, ca bronz sau
alamă;
5. se interzice folosirea focului deschis la o distanţă mai mică de 3 m faţă de conductele de acetilenă şi oxigen;
6. distanţa de la punctele de distribuire a gazului până la sursele de foc deschis va fi de cel puţin 3 m;
7. pentru deservirea conductelor pentru oxigen şi a armăturilor, nu se vor admite muncitori cu mâinile murdare
de ulei sau având pe îmbrăcăminte şi scule urme de ulei;
8. se va verifica etanşeitatea armăturilor cel puţin o dată pe lună, cu apă şi săpun;
9. dacă se descoperă scăpări de gaze din conducte sau la punctele de distribuţie, se va opri acea zonă de lucru,
remediind imediat defecţiunile, iar încăperile se vor ventila imediat.
F. Supape hidraulice de siguranță
1. debitarea acetilenei din generatoarele de acetilenă direct sau din conducta de acetilenă se poate face numai
prin intermediul unei supape hidraulice de siguranţă;
2. supapa hidraulică de siguranţă trebuie să fie de construcţie demontabilă, pentru a putea fi uşor curăţată;
3. se interzice să se alimenteze de la o supapă hidraulică de siguranţă mai mult de un singur arzător de sudare,
dacă aceste supape nu sunt construite pentru alimentarea mai multor arzătoare;
4. la încărcarea generatorului de acetilenă, odată cu verificarea nivelului de apă din generator trebuie să se veri-
fice şi nivelul de apă din supapă;
5. nivelul apei din supapa hidraulică de siguranţă se va mai controla în mod sistematic cel puţin de două ori pe
schimb şi după fiecare întoarcere de flacără.
G. Recipiente butelie
1. recipientele butelie verificate şi considerate bune de a fi folosite trebuie să aibă imprimate prin poansonare
data ultimei verificări, precum şi data viitoarei verificări;
2. recipientele butelie trebuie să indice, prin vopsirea şi marcarea lor, gazul pe care îl conţin şi să aibă trase pe
corp, la extremităţi, inele de protecţie din cauciuc;
3. recipientele butelie goale sau încărcate trebuie să fie asigurate în timpul transportului şi al depozitării împo-
triva răsturnării şi căderii;
4. este interzisă depozitarea în aceeaşi încăpere a buteliilor încărcate cu gaze combustibile, împreună cu butelii-
le încărcate cu oxigen;
5. recipientele butelie încărcate trebuie să fie protejate împotriva încălzirii (40°C) în special sub acţiunea în-
delungată a razelor solare, precum şi împotriva răcirii puternice sub acţiunea gerului (temperaturi sub —5°C);
26

6. recipientele trebuie să fie ferite de lovire, izbire sau scuturare, în special când temperatura este foarte scăzu-
tă;
7. în timpul transportului şi depozitării, toate recipientele butelie trebuie să aibă capacele de protecţie bine în-
şurubate şi să fie ferite de lovire şi izbire;
8. nu este permisă transportarea recipientelor butelie cu ajutorul dispozitivelor electromagnetice ale mijloacelor
de ridicat;
9. buteliile vor fi păstrate în poziţie verticală, aşezate în boxe sau în stelaje (despărţitori) de câte 20—25 butelii
asigurate cu lanţuri, dispuse în grupuri cu spaţii libere de acces între ele de minimum 1,5 m;
10. buteliile fără postament pot fi păstrate în poziţie orizontală, pe rame sau stelaje din lemn;
11. înălţimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi îndreptate într-o singură direcţie;
12. recipientele butelie nu pot fi amplasate în apropierea surselor de căldură, ca de exemplu cuptoare sau corpuri
de încălzire;
13. recipientele butelie încărcate, aflate în încăperi, trebuie să fie la cel puţin 1 m distanţă de radiatoarele de în-
călzire sau alte aparate încălzitoare şi la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de surse de căldură cu foc deschis
sau sobe;
14. încăperile sau dulapurile în care se amplasează recipiente butelii trebuie să fie în permanenţă bine aerisite;
15. racordurile robinetelor cu ventil ale recipientelor butelie şi ale reductoarelor de presiune nu trebuie să fie
orientate înspre alte recipiente butelie;
16. șurubul pentru reglarea presiunii reductoarelor de presiune trebuie să fie orientat mereu pe verticală;
17. în timpul lucrului recipientele butelie pentru oxigen se pot folosi şi în poziţie culcată cu condiţia ca robinetul
cu ventil să se găsească cu cel puţin 40 cm mai sus;
18. recipientele butelie pentru acetilenă se vor folosi numai în poziţie verticală;
19. nu se permite manevrarea rozetei robinetului cu ventil cu chei, cleşti sau alte scule metalice;
20. robinetul cu ventil al recipientelor nu trebuie să fie deschis complet, pentru a putea fi închis rapid în caz de
pericol;
21. deschiderea trebuie să se facă lent, evitând a se sta în dreptul orificiului de evacuare;
22. robinetele cu ventil îngheţate se vor dezgheţa numai cu apă fierbinte sau saci cu nisip încălzit;
23. folosirea flăcării sau a corpurilor incandescente este interzisă.
27

Anexa 1 – Panourile de semnalizare utilizate la locul de muncă


Panouri de interdicţie

Fumatul și focul deschis Accesul interzis per- Interzis accesul pietoni-


Fumatul interzis Apă nepotabilă
interzise soanelor neautorizate lor

Nu consumați produse Nu consumați produse


Nu consumați băuturi Nu alergați Nu purtați haine largi
alimentare alimentare sau băuturi

Accesul autovehicule-
A nu se atinge Parcarea interzisă A nu se deschide Nu cuplați
lor interzis

Nu efectuați operații de Interzis vehiculelor de


Utilizarea scărilor inter- Nu interveniți în timpul
întreținere în timpul manipulare a mărfuri-
zisă funcționării
funcționării lor

Panouri de avertizare

Pericol general Cădere cu denivelare Pericol de împiedicare Pericol de alunecare Scări


28

Zonă supravegheată
Pericol electric Pericol electric Zonă pentru fumat Nivel ridicat de zgomot
video

Materiale nocive sau


Materiale inflamabile Materiale explozive Materiale combustibile Materiale toxice
iritante

Recipiente sub presiu-


Vapori toxici Câine de pază Vehicule de manipulare Greutăți suspendate
ne

Panouri de obligativitate

Respectați regulile de
Obligații generale Opriți când nu utilizați Păstrați curățenia Încuiați
igienă

Utilizați apărătorile de Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a Utilizați veste reflecto-


Reciclați
protecție căilor respiratorii feței rizante
29

Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a
corpului urechilor ochilor mâinilor picioarelor

Protecție individuală
Protecție obligatorie a Protecție obligatorie a
obligatorie împotriva
feței capului
căderii de la înălțime

Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor

Direcții de urmat (indicații suplimentare)

Telefon pentru primul-


Direcții de urmat (indicații suplimentare) Centru de prim-ajutor
ajutor sau salvare

Comandă pentru opri-


A se sparge în situații
rea în situații de urgen- Curățirea ochilor Centru de prim-ajutor Centru de prim-ajutor
de urgență
ță
30

Ieșiri de salvare Căi/ieșiri de salvare

Căi/ieșiri de salvare Brancardă

Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea in-
cendiilor

Direcții de urmat (indicații suplimentare)

Acționare alarma in-


Direcții de urmat (indicații suplimentare) Scară de incendiu
cendiu

Telefon pentru cazurile Utilizați scările în caz


Extinctor Furtun de incendiu Alarma incendiu
de incendiu de incendiu

Hidrant
31

Anexa 2 – Comunicarea verbală utilizată în locul sau complementar


unui gest-semnal
Nr.
Cuvinte-cod Semnificaţie
crt.
1. start pentru a indica începerea comenzii
2. stop pentru a întrerupe sau a termina o mişcare
3. opreşte pentru a opri operaţiunea
4. ridică pentru a ridica o greutate
5. coboară pentru a coborî o greutate
6. înainte
7. înapoi sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare
8. dreapta corespunzătoare
9. stânga
10. pericol pentru a solicita oprirea de urgenţă
11. repede pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate

Anexa 3 – Gesturile-semnal

La DREAPTA în raport La STÂNGA în raport


Apropierea de agentul
Oprire de urgență Oprirea activității cu agentul de semnali- cu agentul de semna-
de semnalizare
zare lizare

Depărtarea de agentul de Coborârea încăr- Coborârea încărcăturii Ridicarea încărcăturii


Ridicarea încărcăturii
semnalizare căturii (încet) (încet)

Indicarea distanței

MIŞCĂRI RAPIDE Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie executate cu rapiditate
MIŞCĂRI LENTE Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie executate lent
32

Cuprins
I. Prevederi generale 1
II. Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă 3
III. Organizarea locului de muncă și a activităților specifice 4
IV. Echipamentele de muncă 6
V. Sarcinile de muncă 8
VI. Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă 9
VII. Echipamentul individual de protecție 10
VIII. Manipularea maselor 11
IX. Depozitarea materiilor prime, materialelor și produselor finite 13
X. Încărcarea/descărcarea manuală a mijloacelor de transport 14
XI. Lucrul la înălțime 16
XII. Regulile P.S.I. 18
XIII. Sudarea și tăierea cu arc electric 20
XIV. Sudarea și tăierea cu arc electric în spații înguste (rezervoare, recipiente etc.) 22
XV. Sudarea și tăierea cu gaze (autogenă) 23
Anexa 1 – Panourile de semnalizare utilizate la locul de muncă 27
Anexa 2 – Comunicarea verbală utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal 31
Anexa 3 – Gesturile-semnal 31
33

Întocmit de,

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura
Data

Aprobat de,

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura
Data

S-ar putea să vă placă și