Sunteți pe pagina 1din 19

S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.

Aprobat,
Administrator,

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PENTRU CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE

Conform Legii 319/ 2006 – Cap. III, Sectiunea IV, Art. 13, litera e):
« In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de
munca si a bolilor profesionale, angajatorii trebuie:
e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/ sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor
de munca aflate in responsabilitatea sa; »

Conform H.G. 1425/ 2006 – Art. 15, punctul 3, 9:


 elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/ sau aplicarea reglementarilor de securitate
si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale
locurilor de munca/ posturilor de lucru;
Intocmit: dipl. ing. Valentin Pirvu

Cap.I. INSTRUCTIUNI COMUNE TUTUROR LUCRATORILOR

Art.1. Prezentele instructiuni au fost elaborate in baza Legii 319/2006, contin prevederi de
securitate si sanatate in munca, a caror sfera de aplicare si obligativitate este limitata la
societatea emitenta. In instructiunile proprii pentru SC BOTEA WOOD CONSTRUCT SRL
sunt particularizate reglementari din domeniul securitatii si sanatatii in munca in raport cu
conditiile concrete de desfasurare a lucrarilor din cadrul societatii.
Art.2. Instructiunea contine masuri tehnice si organizatorice de securitate si sanatate in
munca corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locul de munca
in scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor al instruirii acestora, al prevenirii
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, conform Planului de prevenire si
protectie.
Art.3. Prezentele Instructiuni Proprii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in
cadrul societatii, sistem care cuprinde:
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 care creaza cadrul general de
reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);
 Instructiuni Metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 care cuprinde principalele
masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate (H.G.
nr. 1425/2006);
 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
 H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare; 
 H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;
 H.G. nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca;
 H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile
 O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca;
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale;
 NM de aplicare a L 346/2002 (Ordin 450/825/2006) - asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale;
 O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele calde si reci;
 OUG 195/2002* privind circulatia pe drumurile publice
 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitati ce se
desfasoara in cadrul SC BOTEA WOOD CONSTRUCT SRL cuprind masurile pentru
lucrarile ce se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile
N.M.1425/2006 de aplicare a Legii nr. 319/2006.
Art.4. Aceste instructiuni se aplica la SC BOTEA WOOD CONSTRUCT SRL coroborate
cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte categorii de activitati pe care le poate
desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt
incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de baza,
ocazional sau permanent.
Art.5. Masurile de securitate cuprinse in prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca in raporturile dintre:
EXECUTANT - SARCINA DE MUNCA - MIJLOACE DE PRODUCTIE - MEDIU DE
MUNCA
Art.6. Activitatea societatii este organizata si se desfasoara in baza prevederilor Legea
nr. 31/1990 si Legea nr. 15/1990 privind societatile comerciale;
Art.7. Prevederile Legii 319/2006, H.G. 1425/2006 privind Instructiunilor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 319/2006 si a H.G-urilor cu cerinte minime de S.S.M., se
aplica lucratorilor societatii, iar in conformitate cu prevederile art. 7 lit. „i” din Legea
319/2006 si avand in vedere specificul activitatilor desfasurate de lucratorii societatii s-au
elaborat prezentele Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.
Art.8. Prezentele instructiuni se aplica tuturor lucratorilor societatii, precum si persoanelor
care pot sa desfasoare aceasta activitate temporar in spatiile societatii sau se gasesc in
postura de vizitatori ca beneficiari ai activitatilor si serviciilor noastre.

Organizarea locului de munca, incadrarea, repartizarea sarcinilor pe locuri de


munca
Art.9. Partile sunt de acord ca nicio masura de securitate si sanatate in munca nu este
eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre lucratori;
Art.10.La angajarea unui lucrator, la schimbarea locului de munca, sau a conditiilor de
munca, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau
loc de munca si la instructiunile de securitate a muncii pe care este obligat in procesul
muncii sa le cunoasca si sa le respecte;
Art.11.In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor
instructiuni noi de securitate si sanatate a muncii, lucratorii vor fi instruiti in conditiile
prevazute de aliniatul precedent;

Instruirea lucratorilor
Art.12.(1) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric instruirea, testarea
si perfectionarea profesionala a lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in
munca;
(2) In prima zi de lucru, va face instruirea generala pe linia securitatii si sanatatii muncii, cu
lucratorii nou angajati prin reprezentantul servicului extern de prevenire si protectie.
Instruirea va fi consemnata in fisa individuala de instruire de reprezentantul serviciului
extern de prevenire si protectie dupa verificarea insusirii cunostintelor prin testare.
(3)Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul direct a locului de
munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de
medicina muncii.
Art.13.(1)Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre
angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca/lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie si
aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la conducatorul direct a locului de
munca de la locul de munca respectiv care efectueaza instruirea lucratorilor nou angajati.
(2)Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:
 informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
locului de munca si/sau postului de lucru;
 prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de
lucru;
 masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului
grav si iminent;
 prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
 demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va
desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a
mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt
oblgatorii.
Art.14.Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul
securitatii muncii se vor desfasura conform legislatiei in vigoare si a instructiunilor proprii
de securitate si sanatate in munca.
Art.15.(1)Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor societatii si are drept scop
reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
(2)Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii
instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca
si/sau postului de lucru.
(3) Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.(conform HG
1425/2006 modificat prin HG 955/2010)
Art.16.(1) In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii a lucratorilor vor fi
transmise toate informatiile necesare, referitoare la:
 -riscurile la care sunt expusi;
 -partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul
activitatii;
 -dispozitivele de protectie existente;
 -mijloacele de protectie si autoprotectie;
 -modul de interventie in caz de avarii sau accidente;
 -sistemele de avertizare- semnalizare- alarmare;
 -semnificatia marcajelor si inscriptiilor diverselor ambalaje pentru pastrarea
diferitelor substante, materii si materiale utilizate in procesele de munca, conform
standardelor.
Art.17.(2) Instruirea lucratorilor expusi la agentii biologici va fi adaptata aparitiei unor
riscuri sau evolutiei riscurilor;
Art.18.Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire testare la nivelul
intreprinderii si/sau unitatii pentru:
a) conducatorii locurilor de munca;
b) lucratori, pe meserii si activitati.
Art.19.Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii desfasurate,
cu avizul medicului de medicina muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin
instructiuni proprii.

Dotarea cu echipament individual de protectie


Art.20.Echipamentul de protectie se acorda in baza H.G nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Art.21.Echipamentul de protectie se acorda pentru a reduce factorii nocivi, periculosi sau
de risc.
Art.22.Prezentele instructiuni reglementeaza acordarea, utilizarea si tipurile de utilizatori.
Criteriile de acordare sunt trecute in prezentele instructiuni
Art.23.(1) Acordarea E.P. trebuie sa reduca sau sa elimine factorii nocivi, periculosi sau
de risc care sunt sau ar putea sa apara in activitatea lucratorilor din firma.
(2) Criteriile de acordare a E.P. sunt stabilite de reprezentantii angajatorului, sefii locurilor
de munca si o firma de specialitate in baza legii. La stabilirea sortimentelor si a tipurilor se
tine cont de diferntele existente intre fiecare loc de munca, sexe, marimi.
Art.24.Lucratorii societatii precum si celelalte categorii de lucratori care beneficiaza de
echipament individual de protectie au urmatoarele obligatii:
 - Sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a mijloacelor individuale
de protectie din dotare, prevazute in STAS sau in instructiunile de utilizare;
 - Sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii
sarcinii de munca sau a activitatii pe care o desfasoara in unitate;
 - Sa utilizeze echipamentul individual doar in scopul pentru care a fost atribuit si
sa se preocupe de (pastrarea) conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;
 - Sa prezinte mijloacele individuale de protectie la verificarile periodice prevazute
in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;
 - Sa solicite un nou mijloc individual de protectie, atunci cand, din diverse motive,
mijlocul individual de protectie avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie
necesare.
Art.25.Angajatorul se obliga in baza legii sa inlocuiasca mijloacele individuale de protectie
care nu mai poseda calitatile de protectie pentru conditiile pentru care au fost acordate, de
fiecare data cand se constata acest lucru, indiferent de motiv.
Art.26.Nepurtarea echipamentului individual de protectie, in cazul cand acesta este corect
acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte conditii decat cele
prevazute de instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Art.27.Executantul unei sarcini de munca are dreptul de a refuza executarea acesteia
daca nu i se asigura mijloacele individuale de protectie necesare prevazute in normativ,
fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.
Art.28.Pierderea calitatilor de protectie inainte de termenul prevazut de producatori si
dovedita a se fi produs din vina purtatorului indreptateste agentul economic la recuperarea
pagubei pe seama purtatorului.

Repartizarea sarcinilor de munca


Art.29.Lucratorii care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cadrul societatii noastre, vor
fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale
obligatorii, la medicii de specialitate si medicul de medicina muncii, pe cheltuiala societatii.
Art.30.Examenul medical se va face anual si ori de cate ori este nevoie, cand lucratorii
acuza simptome de boala, posibil a fi determinate de exercitarea profesiei sau care pot
afecta si alti lucratori ai societatii.
Art.31.Repartizarea sarcinii de munca se face numai in baza unui instructaj specific
activitatii si locului in care se desfasoara activitatea zilnica. Instructajul specific locului din
ziua respectiva, in care se desfasoara activitatea zilnica a lucratorilor se efectueaza de
seful de echipa, seful formatiei de lucru sau de un lucrator cu experienta, imputernicit
pentru ziua respectiva sa conduca lucru, precum si activitatile curente ale lucratorilor.
Art.32.Lucratorii va respecta in mod deosebit regulile de igiena si curatenia la locul de
munca.
Art.33.Se vor respecta si aplica prevederile HG 1092/2006, cap. 1 – 4.

Cap. II. Executarea lucrarilor specifice constructorul structuri monolite

Art.34. Echipamentele tehnice utilizate pentru prelucrarile mecanice ale lemnului vor fi
deservite numai de catre lucratori cu calificare corespunzatoare si instruiti din punct de
vedere al securitatii muncii.
Art.35. Este interzis a se admite la lucru persoanele care se afla sub influenta bauturilor
alcoolice, a stresului sau a caror stare mentala este necorespunzatoare.
Art.36. La inceputul lucrului, constructorul structuri monolite trebuie sa verifice starea
tehnica a echipamentului tehnic, integritatea si starea de functionare a dispozitivelor de
protectie, de lucru si a limitatoarelor de cursa, acolo unde este cazul.
Art.37. Inainte de a incepe lucrul, constructorul structuri monolite trebuie sa verifice daca
pe masina sau in gabaritul de lucru al acesteia se afla scule, materiale, obiecte etc.
Acestea trebuie indepartate si puse in locuri prestabilite.
Art.38. constructorul structuri monolite trebuie sa verifice integritatea sculelor, modul de
fixare a acestora precum si piesele ajutatoare.
Art.39. Dupa efectuarea primelor operatii de prelucrare, constructorul structuri monolite
trebuie sa verifice eficacitatea sistemului de captare si evacuare a aschiilor si pulberilor de
lemn rezultate precum si starea tehnica a racordurilor si a tubulaturii instalatiei de
exhaustare la care este racordata masina.
Art.40. Pentru orice defectiune constatata in functionarea echipamentului tehnic,
constructorul structuri monolite trebuie sa opreasca lucrul, sa deconecteze masina de la
sursa de alimentare si sa solicite interventia personalului calificat si desemnat pentru
efectuarea remedierilor. In timpul efectuarii remedierilor, la sursa de alimentare trebuie
afisata interdictia de cuplare a masinii.
Art.41. Este interzis personalului care deserveste echipamentul tehnic sa remedieze
defectiunile, indiferent de natura acestora.
Art.42. In timpul lucrului, constructorul structuri monolite trebuie sa asigure permanent
conditiile optime pentru alimentarea masinii si evacuarea reperelor prelucrate. Este
interzisa formarea stivelor de materiale de prelucrat in gabaritul de lucru al masinilor.
Art.43. Este interzisa utilizarea echipamentelor tehnice daca acestea nu sunt racordate
electric la centura de impamantare.
Art.44. Pe toata perioada lucrului este obligatorie purtarea echipamentului individual de
protectie.
Art.45. Toate echipamentele electrice vor fi verificate vizual inainte de inceperea lucrului.
Art.46. Se vor efectua periodic verificari privind stabilitatea echipamentelor utilizate.
Art.47. Se vor verifica permanent starea de functionare a sistemului exhaustiv

Cap. III. Folosirea fierastraului circular

Art.48. Panza circularului trebuie sa fie fixata pe ax cu o flansa, stransa prin piulite cu filet
in sens contrar sensului de invartire a circularului.
Art.49. Materialul de taiat trebuie condus cu ajutorul ghidajului reglabil fixat pe masa
circularului.
Art.50. In timpul functionarii,partea discului aflata deasupra mesei trebuie acoperita cu
aparatoare din tabla de otel de 2 mm grosime la partile laterale si de 4 mm grosime la
partea superioara.
Art.51. Aparatoarea se monteaza astfel incat sa fie ridicata de materialul care se
prelucreaza, alunecand pe suprafata lui, iar dupa trecerea materialului, sa revina din nou
pe masa.
Art.52. Partea discului aflata sub masa circularului trebuie sa aiba de jur imprejur o
aparatoare fixa, lasandu-se spatiul necesar pentru evacuarea rumegusului.
Art.53. Se interzice cu desavarsire intrebuintarea discurilor de fierastrau care prezinta o
crapatura oricat de mica, au lipsa mai mult de trei dinti (doi consecutivi) ori la care dintii nu
se gasesc toti pe aceeasi circumferinta.
Art.54. La indoirea laterala a dintilor (ceaprazuire) se va de tuturor dintilor aceeasi
inclinatie fata de planul discului.
Art.55. Se interzice taierea materialelor scurte, cu circulare pentru dimensiuni lungi.
Art.56. Se interzice folosirea circularelor care nu au dispozitive de pornire si oprire
individuala.
Art.57. Se interzice franarea panzei cu mana sau cu vreo piesa din lemn.
Art.58. Materialul lemnos care a mai fost intrebuintat si se prelucreaza din nou va fi bine
curatat de cuie, scoabe, sarma etc., inainte de a fi introdus in circular.
Art.59. Materialele care prezinta crapaturi si fibre rasucite nu se vor taia in circular.
Art.60. Locul in jurul ferastraului circular se va curata numai dupa ce s-a scos cureaua de
transmisie.
Art.61. Este interzis constructorului structuri monolite sa stea in pozitia de lucru sau in
repaus in planul panzei taietoare. Pozitia trebuie sa fie in lateralul planului panzei taietoare
si in fata acesteia.

Cap. IV. Executarea lucrarilor de cofrare-decofrare

Art.62. Ansamblurile care alcatuiesc cofrajele precum si panourile mari de cofrag pentru
elementele plane care trebuie ridicate la inaltime si care se aduc la locul de montare cu
ajutorul macaralelor, trebuie sa fie asamblate perfect si sa aiba elementele componente
bine consolidate intre ele.
Art.63. Cofragul pentru turnarea betonului in constructiile de beton armat, sustinerile
cofragului, precum si schelele cu podinile de lucru necesare montarii cofrajelor trebuie
confectionate si asamblate in stricta conformitate cu proiectul.
Art.64. Pentru montarea cofrajelor la inaltime trebuie sa se confectioneze podine de lucru
asezate pe schele de sustinere.
Art.65. Podinele de lucru vor trebui sa aiba o latime minima de 0,7 m si sa fie imprejmuite
cu balustrade rezistente de 1 m inaltime si cu scanduri de margine si intermediare de
minim 15 cm latime.
Art.66. In cazul executarii peretilor de beton armat in cofraje demontabile trebuie sa se
construiasca in ambele parti podine de lucru, la fiecare 1,8 m inaltime si care sa fie
prevazute cu balustrade rezistente de 1 m inaltime si cu scanduri de margine si
intermediare.
Art.67. Pentru costructiile de beton armat care se executa fara posibilitatea executarii
schelelor de sustinere, montajul cofragului se va face de pe scari duble si numai pana la o
inaltime de 5,5 m de la sol sau de la planseu. In acest caz lucratorii vor fi dotati cu centuri
de siguranta.
Art.68. Pentru montarea cofrajelor la stalpi sau grinzi in care unele laturi cad in exteriorul
constructiei se vor amenaja schele in consola, prevazute cu balustrada rezistenta si rigida
si scanduri de margine si intermediare.
Art.69. Cand se executa un cofraj inclinat podinele de lucru de pe care se monteaza
cofrajul trebuie construite in trepte cu latime de cel putin 0,40 m.
Art.70. La cladirile cu schelet metalic sau alt schelet, cofrajele suspendate pentru
planseele de beton armat vor fi asezate numai dupa fixarea definitiva a pieselor ce
constituie scheletul metalic. Suspendarea cofrajelor trebuie facuta astfel incat sa excluda
posbilitatea deplasarii sau balansarii acestora.
Art.71. Golurile lasate in planseele de beton armat la betonare, dupa demontarea
cofrajului, trebuie sa fie imprejmuite sau acoperite cu panouri rezistente si bine fixate.
Art.72. Inainte de demontarea sustinerii cofrajului constructiei de beton armat
conducatorul tehnic al lucrarilor va trebui sa dea aprobare si sa se respecte direct
succesiunea stricta a operatiilor indicate de proiectul de executie al lucrarii.
Art.73. Conducatorul tehnic al lucrarii este obligat ca inainte de inceperea demontarii
cofrajelor constructiilor de beton armat sa ia masuri impotriva caderii neprevazute a
elementelor cofrajelor. Muncitorii care executa lucrarile de decofrare vor fi echipati cu
centuri de siguranta si casti de protectie. La sol se va imprejmui cladirea printr-un parapet
rezistent situat la o distanta de minimum 10 m fata de constructie. Se vor monta placarde
avertizoare care sa atraga atentia asupra pericolului de accidentare.
Art.74. Este interzisa depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite de la
demontarea cofrajului. Acestea vor fi coborate la sol sau urcate la alte nivele cu ajutorul
dispozitivelor mecanice. Este interzisa aruncarea la sol a acestor elemente.
Art.75. Decofrarea constructiilor de beton armat este admisa numai dupa intarirea
suficienta a betonului.
Art.76. Decofrarea constructiilor cu plansee si cadre se va executa incepand cu stalpii si
trecand apoi la placi si grinzi. Popii se vor desface usor, lasandu-se cu grija in jos prin
slabirea penelor. Este interzisa decofrarea prin fortarea,baterea sau izbirea sustinerilor.
Decofrarea se va face scotandu-se cuiele de prindere si desprinzandu-se panourile cu
ajutorul penelor de lemn.
Art.77. Nu este permisa utilizarea rangilor si tarnacoapelor pentru desfacerea cofrajelor.
Art.78. La decofrare se vor lasa popii de siguranta care nu vor fi indepartati decat dupa
14 zile.
Art.79. Dispunerea popilor de siguranta se va face astfel:
- la grinzi pana la 4 m deschidere se lasa un singur pop de siguranta la mijlocul lor
- la grinzi cu deschideri mai mari numarul lor va spori (distanta intre popi sa nu
depaseasca 2 m)
- la placi cu peste 3 m deschidere se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si
cel putin un pop la 12 mp de placa. Popii de siguranta la constructiile cu etaje se vor aseza
pe cat posibil unul sub altul.

Cap. V. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,


INTERVENTIE

Art.80. Obligatiile conducerii:


stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva
incendiilor si responsabilitatile salariatilor
identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru
sanatate si mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim
ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor
salariatilor
stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si
supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor
asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei
in caz de incendiu
intocmirea planului de interventiei
asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor
Art.81. Obligatiile salariatilor:
respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu,
defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor
acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de
pericol

Cap. VI. NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI


ALTOR AMENAJARI

Art.82. Se vor stabili reguli si masuri generale privind:


- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
Art.83. Se interzice exploatarea instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de
materialele sau substantele combustibile.
Art.84. Este obligatorie respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de
prevenire si stingere a incendiilor.
Art.85. Se interzice utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu.
Art.86. Stabilirea si amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor
materiale combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea
permanenta a arderii precum sistingerii jarului.
Art.87. Se interzice efectuarea lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de
incendiu pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu
si/sau explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau
substantelor combustibile (acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor,
indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si
stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru).
Art.88. Instituirea obligativitatii efectuarii instructajului pentru stare de urgenta (si implicit
a instructajului PSI).
Art.89. Obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii de verificarea capacitatii
de reactie in situatii de urgenta.
Art.90. Reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva
incendiilor, schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a
planurilor de depozitare a materialelor periculoase, ori de cate ori este necesar sau se
schimba conditiile care au stat la baza elaborarii.
Art.91. Actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in
oricare alta situatie.

Lucrul cu focul deschis


Art.92. Reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de
executare a lucrarilor cu foc deschis.
Art.93. Se interzice folosirea focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza,
manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis
prezinta pericol de incendiu sau de explozie.
Art.94. Se interzice utilizarea focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de
materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor
corespunzatoare
Art.95. In cazul lucrului cu foc deschis se vor intocmi in doua exemplare a permisului
de lucru cu foc (unul pentru emitent si celalalt pentru executant).
Art.96. La nivelul institutiei se vor obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri:
- pregatirea locului(conform NGPSI),
- instruirea personalului,
- contractul dupa incheierea lucrarii,
- altele (la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie),
- functionarea corespunzatoare a ET,
- obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET
Art.97. Reglementarea fumatului:
reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie,
interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis,
instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul,
dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de
semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT,
amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din
apropiere,
interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere,
interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile,
interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse,
evitarea fumatului in locuri de odihna (paturi, canapele, fotolii)

Cap. VII. ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI

Masuri pentru prevenirea situatiilor care pot provoca incendii:


Art.98. Asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,
depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor
electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor
protectoare (ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de
compartimentare) etc.
Art.99. Asigurarea practicabilitatii si curateniei pe timpul exercitarii atributiunilor de
serviciu.
Art.100.Semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare de securitate si/sau sanatate.
Art.101.Se interzice blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie.
Art.102.Amenajarea trecerilor (podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor
ocolitoare.
Art.103.Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a
celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului,
gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului.
Art.104.Verificarea functionarii permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea
automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor
si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon.
Art.105.Asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare.
Art.106.Marcarea cailor de acces si evacuare (acolo unde situatia impune).
Art.107.Montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la
usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
Art.108.Se interzice amenajarea de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele
scarilor, holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul
personalului de interventie.
Art.109.Pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane
desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii.
Art.110.Asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de
urgenta.
Art.111.Acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea
cu indicatoare de securitate.
Art.112.Acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv
iluminarea pe durata noptii.
Art.113.Asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru
caile de circulatie a vehiculelor
Art.114.Protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime
prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm.

Asigurarea cailor de acces, evacuare si interventie


Art.115.Asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,
depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor
electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor
protectoare (ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de
compartimentare) etc.
Art.116.Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie,
trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa
asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie.
Art.117.Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului
de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator.
Art.118.Constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie
prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator
dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in
deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii
sau in alte locuri special amenajate.
Art.119.Caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand
cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate.
Art.120.Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare
de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute.
Art.121.La proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care
se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice,
prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul
incendiilor dificultati de evacuare (impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculada, panica, etc.).
Art.122.Caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa
de celelalte spatii, prin elemente de constructie cu rezistenta si comportare la foc
corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si
se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de
presurizare.
Art.123.Cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca caile de acces si
evacuare:
asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp,
caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice
pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie,
realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie
langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice,
asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de
alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice
anotimp constituie o conditie de siguranta la foc),
mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe
toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si
realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din
motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta,
Art.124.Asigurarea practicabilitatii si curateniei la locul de munca.
Art.125.Asigurarea semnalizarii prin indicatoarele corespunzatoare la locul de munca.
Art.126.Accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in
caz de urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in
pericol, singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent
la toate :
constructiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale, etc.) si
incaperile acestora ale instalatiilor tehnologice si anexe,
depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse
finite si auxiliare),
instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si
la punctele de comanda ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a
incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de
incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice etc.),
dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu
(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti,
obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare
impotriva incendiilor),
tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta
si iluminat de siguranta,
claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate
in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora (gaze si lichide
combustibile),
celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
Art.127.Interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie.
Art.128.Amenajarea trecerilor (podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor
ocolitoare.
Art.129.Interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a
celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului,
gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului.
Art.130.Functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz
de incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor
precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon.
Art.131.Asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare.
Art.132.Montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la
usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata.
Art.133.Interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele
scarilor, holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul
personalului de interventie.
Art.134.Cheile usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate
in vedereaidentificarii si utilizarii.
Art.135.Asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de
urgenta
Art.136.Acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea
cu indicatoare de securitate.
Art.137.Acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv
iluminarea pe durata noptii.
Art.138.Asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor.
Art.139.Asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor
pentru caile de circulatie a vehiculelor.

Cap. VIII. MANIPULAREA PRIN PURTARE A MASELOR

Art.140.(1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se


vor repartiza numai lucratori care corespund din punct de vedere fizic.
(2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor
controale medicale periodice.
Art.141. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor
executa numai sub supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit si
numit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operatia
respectiva.
Art.142. Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru incarcarea, descarcarea si
transportul materialelor este obligat sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor
de lucru, pentru ca operatiile respective sa nu genereze riscuri de accidentare.
Art.143. Lucratorii care efectueaza (des)incarcarea materialelor vor purta echipament de
lucru individual de lucru si/sau protectie adecvat conditiilor de lucru si particularitatilor
materialelor.
Art.144. In timpul manipularii manuale a maselor, lucratorul sau lucratorii trebuie sa aiba
vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea.
Art.145. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de lucratori care vor efectua
manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice
manipularea de catre un singur lucrator a maselor cu centre de greutate excentrice, care
pot genera dezechilibrari.
Art.146. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu sunt prinse bine, au
ambalajele defecte sau nu suporta sarcina din continut.
Art.147. Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu
trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
Art.148. Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual
al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.
Art.149.Pentru a nu crea blocaje pe caile de (acces) circuitul inspre sau dinspre bucatarie
sau alte spatii anexe, se vor realiza cu ajutorul usilor batante si va fi reglementat ca
intrarea/iesirea sa se realizeze pe anumite usi, in vederea prevenirii accidentelor si
varsarea vaselor in care sunt serviti clientii.
Art.150. Iluminatul va utilizat permanent.
Art.151. Toate depozitele, magaziile vor fi prevazute cu instalatii de ventilare naturala sau
mecanica, respectandu-se prevederile legale.
Art.152. Amplasarea materialelor din depozite, magazii se va face conform prevederilor in
vigoare in stiva, pe verticala, evitandu-se caderea sau dezechilibrarea lor.
Art.153. Inaltimea nu va depasi 2/3 din inaltimea spatiului de depozitare.
Art.154. Depozitarea dar si luarea materialelor din stiva se va realiza numai din partea
superioara si nu din baza stivei.
Art.155. Depozitarea materialelor aflate in vase de sticla sau borcane (bauturi, racoritoare,
etc) pe rafturi se va realiza dupa verificarea stabilitatii acestora, fara a depasi sarcina
maxima admisa.
Art.156. Manipularea produselor in ambalaje de sticla se va realiza cu atentie, pentru a
evita spargerea acestora si accidentarea operatorului.
Art.157. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete
taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu
manusi palmare.
Art.158. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor
trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte
deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica
a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.

Cap. IX. SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU SANATATE LA LOCUL DE


MUNCA

Art. 159. Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de


securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si
normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin
mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de
organizare a muncii.
Art. 160. Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea
obligatiilor legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare
la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante
sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice.
Art. 161. Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare,
de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau
ocazional
Art. 162. Semnalizarea permanenta se realizeaza:
- prin panouri (indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim
ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor,
- prin eticheta (pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante,
periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei,
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati
mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa
de acces,
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
Art. 163. Semnalizarea ocazionala se realizeaza:
prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta,
prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.
Art. 164. Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de
securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii,
precum si pe comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat
periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

Cap.X. LUCRUL PE TIMP FRIGUROS

Art.165. In vederea executarii lucrarilor pe timp friguros se vor lua urmatoarele masuri
pregatitoare:
a. asigurarea cu echipament de protectie adecvat climatului de lucru
b. asigurarea posibilitatii de indepartare a apelor de suprafata de langa constructii,
drumuri, prin executarea de santuri de scurgere si curatirea celor existente, gropi de
colectare, diguri de protectie;
c. pregatirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulatiei
pe timp de ploaie si inghet;
d. izolarea conductelor (apa, abur) existente si montarea de robinete de golire la punctele
joase ale retelelor;
e. amenajarea sau revizuirea constructiilor provizorii ce urmeaza a fi folosite in perioada
de timp friguros;
f. instruirea personalului de securitate asupra masurilor imediate de alarma si localizarea
in caz de incendiu;
g. permanenta instruire a personalului asupra cunoasterii si respectarii conditiilor
specifice de lucru si aplicarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
h. incalzirea se asigura de regula, prin instalatii cu abur, apa calda, aer cald;
i. utilizarea sobelor cu carbuni este interzisa;
j. interzicerea oricaror focuri deschise atat in interior cat si in aer liber;
k. locurile de munca si spatiile de circulatie vor fi iluminate corespunzator;
l. mijloacele de stingere a incendiilor (stingatoare, lopeti, tarnacoape, cangi, vase de apa
etc.) trebuie sa fie in stare de utilizare permanenta, amplasate in locuri vizibile si usor
accesibile, la indemana personalului care le foloseste si ferite de intemperii.
m. dotarea tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curatirea zapezii de pe drumurile de
acces si circulatie;
n. dispunerea de masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzatoare a materialelor si
substantelor combustibile / inflamabile in scopul evitarii producerii incendiilor sau
exploziilor datorita depozitarii necorespunzatoare ori a unor reactii de contact periculoase.

Cap.XI. LUCRUL PE TIMP CANICULAR / SECETOS

Art.166. In perioadele caniculare sau secetoase, conducerea organizatiei va elabora


programul special de masuri pentru prevenirea incendiilor si accidentelor de munca, care
vor include:
a. identificarea si nominalizarea locurilor de munca/ operatiilor in care creste riscul de
incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de
precipitatii;
b. interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;
c. restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care
creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante
volatile sau supraincalziri excesive;
d. asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor
si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune,
prin depozitare la umbra.
Art.167. In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure
urmatoarele masuri minimale:
A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca:
a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu curenti de
aer.
B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protectie;
c) asigurarea de dusuri.
Art.168. Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de
temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:
a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical
periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi
crescute sau scazute;
b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a
persoanelor afectate;
c) trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca
pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi
extreme.

Cap.XII. DEPLASAREA SPRE SI DE LA LOCUL DE MUNCA SI CIRCULATIA PE


DRUMURILE PUBLICE

Circulatia cu autovehiculele pe drumurile publice


Art.169.Aceste instructiuni se aplica tuturor lucratorilor unitatii.
Art.170.Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii sa dispuna de
informatii adecvate si, daca este cazul, de fise de lucru referitoare la echipamentele de
munca utilizate la locul de munca.
Art.171.La plecarea la sediile beneficiarilor, angajatul are urmatoarele obligatii:
- inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;
- pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu
mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pe timp
friguros, roboti de pornire);
- sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
Art.172.In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a). sa respecte viteza de circulatie stabilita prin “Regulamentul privind circulatia pe
drumurile publice ” si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care
circula;
b). sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;
c). la stationarea autovehiculului sa verifice starea pneurilor, directia, buloanele de fixare a
jantelor s.a. de asemenea, sa opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote
anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in
parcurs;
d). sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
e). sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea
conducatorului auto sau a altor persoane in sau din autovehicule.
Art.173.Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste
cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana
de la sol.
Art.174.Dupa trecerea autovehiculului prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu
mai functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe
o anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se
incalzesc si apa se evapora.
Art.175.In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de
cauciuc, aceasta va fi remediata sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa
continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.

Circulatia pe timp nefavorabil


Art.176.Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa De asemenea, pe
timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si in
timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda
prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce se apropie.
Art.177.Regulile de circulatie stbilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de
ploaie torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care
determina reducerea vizibilitatii.
Art.178.Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt
obligati ca, la intalnirea cu autovehiculele ce vin din sens opus, sa reduca viteza.
Art.179.In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorilor
auto care vin din directie opusa sunt obligati sa opreasca pe partea dreapta pentru a se
face loc acestora.

Circulatia autoutilitarelor
Art.180.In timpul circulatiei pe drumurile publice conducatorii auto de pe autoturisme
destinate transportului de marfuri au aceleasi obligatii ca si conducatorii auto de pe
celelalte mijloace de transport si indeosebi :
a). sa verifice, inainte de a pleca in cursa, daca usile sunt bine inchise si asigurate;
b). sa foloseasca centura de siguranta si sa atentioneze si persoana care calatoreste in
fata, pe locul din dreapta sa utilizeze centura de siguranta;
c). sa asigure coborarea persoanelor din autoturism fara pericol de accidentare (de
regula, pe usa din dreapta);
d). sa se asigure la coborarea pe partea stanga atat la deschiderea usilor si la
coborarea din autoturism, dupa care sa circule pe carosabil spre partea din spate a
acestuia;
e). sa se asigure la urcarea in autoturism, venind numai din fata acestuia si pe partea
stanga.

Accident de munca de traseu:


Art.181.a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de
munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
 accident survenit pe perioada pauzei regulamentare de masa in locuri organizate de
angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si
invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;
 accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi
incaseaza salariul si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul.
Art.182.Accident de munca de circulatie – accident survenit in timpul circulatiei pe
drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in
indeplinirea indatoririlor de serviciu.
Art.183.Accident in afara muncii – accident care nu indeplineste conditiile prevazute la
art.5 lit.g) si la art.30 din lege;
Art.184.Pietonii, in deplasarea spre si de la locul de munca, au obligatia:
a) sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora numai pe potecile laterale ale
drumurilor publice;
b) sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare
sau poteci.;
c) sa traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje
pentru trecere pietoni, iar in locurile unde marcajele lipsesc, pe la coltul strazii, dupa ce se
asigura ca nu exista nici un pericol;
d) sa nu urce si sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculelor in timpul mersului;
e) sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriilor mijloacelor de
transport, ori stand in picioare in caroseria autovehiculelor sau remorcilor;
f) sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor de transport.

Naveta cu autoturismul propriu


Art.185.Lucratorii care fac naveta cu autoturismul propriu vor respecta dispozitiile si
normele legate de circulatia pe drumurile publice.
Art.186.Reguli privind circulatia pe drumurile publice (Extras Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - Modificata si completata
prin O.U.G. nr.63/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.729/20.09.2006).
Art.187.Art.6 pct.24 defineste ca “participant la trafic” - persoana fizica ce utilizeaza, la un
moment dat, drumul public;
Art.188.Art.72 (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa
acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si
acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din
partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.
(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt
angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si
semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia,
numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora,in
localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru
ei si pentru ceilalti participanti la trafic.
(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la
culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de
normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care
conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel
sector.
(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie
speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana,
precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitiv cu role.
(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si
persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea
atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin
regulament.
(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este
permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la
dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.
Art.189.Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor,
vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri
organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.Inainte de a fi exploatat,
echipamentului i se va verifica eficacitatea instalatiei de presiune, fie pe standul din dotare,
fie pe spatiul special amenajat in acest scop.

Semnalizarea rutiera
Art.190.(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de
circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloace de
semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele
speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele
conducatorilor de vehicule.
(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale
indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale
persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se
executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care
actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor,
potrivit prevederilor din regulament.Defectiunile ivite la echipamente in timpul probelor
efectuate, se vor elimina numai in atelierul de remediere.
Art.191. (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora,
b) indicatoarele,
c) marcajele,
d) alte dispozitive speciale.
(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se
instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe
timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in
deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare
corespunzatoare.
(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele
semnificatii:
a) semnalul de culoare verde permite trecerea,
b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea,
c) semnalul de culoare galbena, impreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea.
(4) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de
avertizare.Inainte de a fi exploatat, echipamentului i se va verifica eficacitatea instalatiei de
presiune, fie pe standul din dotare, fie pe spatiul special amenajat in acest scop.
Art.192.Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive
de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:
a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai
aproape de marginea drumului,
b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere,
c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.
Art.193.Reguli suplimentare pentru circulatia in siguranta pe traseul de la domiciliu
la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu
- lucratorii sunt obligati sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculelor
de transport in comun in timpul mersului,
- lucratorii sunt obligati sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei
tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau altor mijloace de transport in comun ori stand in
picioare in caroseria autocamioanelor sau remorcilor,
- lucratorii sunt obligati sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor
de transport in comun,
- sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate
pentru urcare/coborare in mijloacele de transport in comun. Calatorii nu vor urca sau
cobora din ramele acestor mijloace de transport dupa ce a fost comunicata comanda de
inchidere a usilor de acces ale mijlocului respectiv,
- sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care salariatii se
afla pe timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu,
- la deplasarea la /de la loc de munca / domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa
respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel incat sa protejeze
propria persoana si pe ceilalti participanti la trafic,
- prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii nu sunt limitative, ele
putand fi completate in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si, respectiv,
fiecarei activitati.
Art.194.Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni
- Raniri usoare pana la foarte grave sau deces cauzate de accidente rutiere.
Cap. XIII. DISPOZITII FINALE
Art.195. Prezentele instructiuni se vor revizui si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislative, a introducerii noilor tehnologii sau
ori de cate ori este cazul, in conformitate cu situatiile concrete existente la un moment dat
la locul de munca.
Art.196. Intervalul dintre doua instructaje periodice pentru constructorul structuri monolite
este de o luna.
Art.197. Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv pe
baza tematicilor elaborate de serviciul extern.
Art.198. Prezentele instructiuni au fost intocmite in conformitate cu datele furnizate de
catre conducerea Societatii Comerciale BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L. si
adaptate la sarcinile si mediul de munca respectiv.