Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.

L 1/6

APROB
REPREZENTANT LEGAL

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU
ORGANIZAREA SANTIERULUI, DEPOZITAREA
MATERIALELOR SI PREGATIREA LUCRULUI PE TIMP
FRIGUROS
(CERINŢE MINIME)

Conform Legii 319/ 2006 – Cap. III, Sectiunea IV, Art. 13, litera e):
« În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii trebuie:
e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/ sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor
de muncă aflate în responsabilitatea sa; »
Conform H.G. 1425/ 2006 – Art. 15, punctul 3, 9:
- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale
locurilor de muncă/ posturilor de lucru;

INTOCMIT
Dipl. Ing. Pirvu Valentin

Cap.I. - CONŢINUT, SCOP, ROL ŞI FUNCŢII, REVIZUIRE, DOTARI, ORGANIZARE


1
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L 2/6

Conţinut
Art.1. Prezentele "Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru organizarea santierului,
depozitarea materialelor si pregatirea lucrului pe timp friguros” denumite în continuare „Instrucţiuni proprii”
au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. din 13 lit „e” din Legea securităţii si sănătăţii în muncă
nr. 319/2006 şi al art. 15(1) pct.3 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006,
aprobate prin HG 1425/11.09.2006.
Art.2. Instrucţiunile prezente cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor
profesionale, specifice activităţilor desfăşurate în cadrul S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.

Scop
Art.3. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni proprii au ca scop eliminarea sau
diminuarea acţiunii factorilor de risc prezenţi la nivelul fiecărui element al sistemului de muncă (executant –
sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă) .

Domeniu de aplicare
Art.4. Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplică tuturor lucrătorilor de executie in vederea
organizarii santierului, depozitarii materialelor si pregatirii lucrului pe timp friguros) din cadrul S.C.
BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.

Relaţia cu alte acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă

Art.5. Instrucţiunile prezente completează şi detaliază prevederile următoarelor acte normative:


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin
HG 1425 din 11/10/2006;
- Hotărâre de Guvern nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă, de către lucrători, a echipamentelor de muncă;
- Hotărârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de muncă;
- Hotărârea de Guvern nr. 1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în
muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- Hotărârea de Guvern nr. 971 din 26/07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
- HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santiere temporare si mobile
- O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru
modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale;
- NM de aplicare a L 346/2002 (Ordin 450/825/2006) - asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale;
- O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele calde si reci.

Revizuirea instrucţiunilor
Art.6. Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor
modificări de natură legislativă, tehnică, organizatorică etc., survenite în cadrul activităţilor din S.C.
BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.
Art.7. Instrucţiunile prezente nu sunt limitative, ele putând fi revizuite sau completate în funcţie de
particularităţile fiecărui loc de muncă si de modificările de alta natura (legislativă, tehnică, etc.)
Art.8. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea Administratorului S.C. BOTEA WOOD
CONSTRUCT S.R.L.

2
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L 3/6

Art.9. Revizuirile/completările sunt de competenţa structurilor nominalizate la art.14 din Normele


Metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Rol şi funcţii
Art.10. Prezentele instrucţiuni proprii servesc în cadrul S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L. la:
- efectuarea instructajelor de securitate si sanatate in munca prevăzute de legislaţia în vigoare;
- cercetarea accidentelor de muncă, în vederea stabilirii cauzelor producerii acestora şi a
responsabilităţilor;
- instrument cu ajutorul căreia se realizează controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate şi
sănătate în muncă;
- act juridic principal în baza căruia se stabilesc şi se sancţionează abaterile în domeniul securităţii si
sănătăţii în muncă pentru angajaţii firmei;
- elaborarea programelor de prevenire şi protecţie;
- realizarea auditurilor şi inspecţiilor.

Dotarea cu echipament individual de protecţie - instrucţiuni privind folosirea echipamentului


individual de protecţie

Bază - HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

Art.11. Echipamentul de protecţie se acordă pentru a reduce factorii nocivi, periculoşi sau de risc.
Art.12. Se înţelege prin:
- factorii nocivi - factorii de risc a căror acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii la
îmbolnăvirea acestuia
- factorii periculoşi - factorii de risc a căror acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii la
accidentarea acestuia
- factorii de risc
- sunt însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente
- constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. După producerea accidentului
factorii de risc se transformă în cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
Art.13. Prezentele instrucţiuni reglementează acordarea, utilizarea şi tipurile de echipamente de protectie.
Criteriile de acordare sunt trecute în prezentele instrucţiuni
Art.14. Acordarea E.P. trebuie să reducă sau să elimine factorii nocivi, periculoşi sau de risc care sunt sau ar
putea să apară în activitatea lucratorilor din firmă.
Art.15. Criteriile de acordare a E.P. sunt stabilite de reprezentanţii angajatorului, şefii locurilor de muncă şi
o firmă de specialitate în baza legii. La stabilirea sortimentelor şi a tipurilor se ţine cont de difernţele
existente între fiecare loc de muncă, sexe, mărimi.
Art.16. Lucratorii societatii, precum şi celelalte categorii de lucratori care beneficiază de echipament
individual de protecţie au următoarele obligaţii:
1 - Să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protecţie din dotare,
prevăzute în STAS sau în instrucţiunile de utilizare;
2 - Să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă sau a
activităţii pe care o desfăşoară în unitate;
3 - Să utilizeze echipamentul individual doar în scopul pentru care a fost atribuit şi să se preocupe de
(păstrarea) conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia;
4 - Să prezinte mijloacele individuale de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de
utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare;
5 - Să solicite un nou mijloc individual de protecţie, atunci când, din diverse motive, mijlocul individual de
protecţie avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.
Art.17. Angajatorul se obligă în baza legii să înlocuiască mijloacele individuale de protecţie care nu mai
posedă calităţile de protecţie pentru condiţiile pentru care au fost acordate, de fiecare dată când se constată
acest lucru, indiferent de motiv.
Art.18. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie, în cazul când acesta este corect acordat şi în stare
de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte condiţii decât cele prevăzute de instrucţiunile de utilizare, va fi
sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

3
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L 4/6

Art.19. Executantul unei sarcini de muncă are dreptul de a refuza executarea acesteia dacă nu i se asigură
mijloacele individuale de protecţie necesare prevăzute în normativ, fără ca refuzul să atragă asupra sa măsuri
disciplinare.
Art.20. Pierderea calităţilor de protecţie înainte de termenul prevăzut de producători şi dovedită a se fi
produs din vina purtătorului îndreptăţeşte agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtătorului.

REPARTIZAREA SARCINILOR DE MUNCĂ

Art.21. Lucratorii care urmeaza sa-si desfasoare activitatea în cadrul S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT
S.R.L., vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale
obligatorii, la medicii de specialitate si medicul de medicina muncii, pe cheltuiala societatii.
Art.22. Examenul medical se va face anual şi ori de cate ori este nevoie, cand lucratorii acuza simptome de
boala, posibil a fi determinate de exercitarea profesiei sau care pot afecta si alţi lucrători ai societatii.
Art.23. Repartizarea sarcinii de muncă se face numai în baza unui instructaj specific activităţii şi locului în
care se desfăşoară activitatea zilnică. Instructajul specific locului din ziua respectivă, în care se desfăşoară
activitatea zilnică a lucratorilor se efectuează de şeful de echipă, seful formaţiei de lucru sau de un lucrator
cu experienţă, împuternicit pentru ziua respectivă să conducă lucru, precum si activităţile curente ale
lucratorilor din cadru S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L..
Art.24. Personalul va respecta in mod deosebit regulile de igiena personala si colectiva si curatenia la locul
de munca.
Art.25. Se vor respecta si aplica prevederile HG 1092/2006, cap. 1 – 4.

ORGANIZAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI A ACTIVITĂŢILOR


Art.26. În spaţiile în care îşi desfăşoară activităţile, lucrătorii S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.
vor menţine permanent curăţenia şi se va efectua permanent aerisirea încăperilor.
Art.27. În încăperile de lucru unde sunt depozitaţi combustibili este interzis fumatul.
Art.28. Toate căile de acces vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate
vizibil. Căile de acces vor fi nivelate şi amenajate, după caz, în vederea scurgerii apei.
Art.29. Pentru curăţarea şi dezinfecţia pavimentelor şi a celorlalte suprafeţe nu vor fi utilizate materiale
inflamabile, toxice sau care favorizează alunecarea.
Art.30. În încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc permanent din diferite motive, la panourile
electrice vor fi prevăzute grătare de lemn sau covoare izolante.
Art.31. Uşile se vor deschide în sensul de evacuare şi vor fi menţinute permanent neblocate.
Art.32. In vederea mentinerii, imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul a luat
urmatoarele masuri de amenajare a locului de munca:
- amenajarea conform prevederilor în vigoare, în măsura posibilităţilor a anexelor sociale ale locurilor
de munca (vestiare, grup sanitar),
- verificarea mijloacelor de producţie şi efectuarea verificărilor pe linie ISCIR conform reglementărolor
emise de această instituţie la utilajele şi echipamentele de ridicat.
Art.33. Lucratorii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le
deterioreze, descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora;
Art.34. La începerea activităţii şeful locului de muncă va lua măsuri de instruire, semnalizare, împrejmuire
(la nevoie) a locului de muncă pentru a se evita orice fel de accident.

Obligaţii generale (conf. art.22 si art.23(1) din Legea 319/2006 ale lucrătorilor din cadrul din cadrul
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.

Art.35. Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
Art.36. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele din dotare,
de transport şi alte mijloace de producţie;
Art.37. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

4
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L 5/6

Art.38. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
Art.39. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
Art.40. Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
Art.41. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar pentru
elucidarea cauzelor care au dus la eventuale accidente de muncă.
Art.42. Sa colaboreze pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
Art.43. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
Art.44. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
Art.45. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Cap.II. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE PENTRU ORGANIZAREA SANTIERULUI,
DEPOZITAREA MATERIALELOR SI PREGATIREA LUCRULUI PE TIMP FRIGUROS
Art.46. Organizarea unui santier trebuie sa satisfaca toate cerintele tehnice si sanitare. Amplasamentul
santierului pe teritoriul unitatii, constructiile auxiliare, atelierele, depozitele, rampele de descarcare, locurile
de trecere, drumurile de acces instalatiile sanitare si baracamentele pentru lucratori, trebuie sa corespunda cu
proiectul aprobat pentru organizarea lucrarilor de constructii montaj si sa aiba prevazute toate lucrarile care
sa asigure securitatea muncii la fiecare loc de munca.
Art.47. In toate locurile periculoase (locuri de munca, acolo unde este o circulatie intensa si nu numai)
trebuie sa se atraga atentia asupra pericolului de accidentare, prin semne speciale si placarde vizibile atat ziua
cat si noaptea.
Art.48. Drumurile pentru circulatia vehiculelor si trecerea pentru pietoni trebuie sa fie libere, sa nu fie
blocate cu pamant, materiale, utilaje. Acestea trebuie sa fie curatate de moloz, gheata si zapada.
Art.49. Trecerile pentru muncitori situate pe terenuri in trepte, pe taluzuri si pe cele cu inclinare mai mare
de 20° trebuie prevazute cu rampe de acces sau cu scari cu balustrade.
Art.50. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii trebuie sa fie imprejmuite
si intretinute in stare de curatenie.
Art.51. Se interzice depozitarea materialelor, utilajelor si elementelor prefabricate pe trecerile pentru
oameni, pe drumurile de circulatie a vehiculelor sau pe platforma de lucru.
Art.52. Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule peste gropi, santuri se amenajeaza cu podete.
Art.53. Zona santierului va fi marcata pentru a evita accesul persoanelor straine in santier. Lucrarile de
constructii situate de o parte sau alta a drumurilor publice se vor ingradi cu garduri continue.
Art.54. Pentru a preveni caderea oamenilor, sculelor si a materialelor, podinele schelelor si rampelor de
acces situate mai sus de 1,1 m de la nivelul solului sau al planseului, trebuie sa fie imprejmuire cu parapet
solid. Parapetele vor avea inaltimea de 1m si vor fi compuse din mana curenta si rigle intermediare
orizontale prinse solid de stalpii schelei.
Art.55. Noaptea vor fi iluminate scarile de acces, precum si toate locurile de munca din santier.
Art.56. Se interzice lucrul si accesul oamenilor in locurile neiluminate.
Art.57. Masinile si utilajele de constructii trebuie astfel instalate incat sa asigure stabilitatea acestora si
imposibilitatea unor deplasari necomandate.
Art.58. Este interzisa lasarea pe santier a masinilor de constructii sau a mijloacelor de transport mecanizate
in pozitii in care stabilitatea nu este asigurata sau in care este posibila deplasarea necomandata
Art.59. Prin deplasarea necomandata se intelege:
- Pornirea sau deplasarea utilajului fara interventia unei persoane
- Pornirea sau deplasarea utilajului prin interventia altei persoane, careia de drept nu-i revine aceasta
sarcina
Art.60. Partile in miscare ale masinilor utilizate in santier, ateliere vor fi protejate cu dispositive special care
sa impiedice accidentarea muncitorilor

5
S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L 6/6

Art.61. Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor, prefabricatelor, masinilor si


utilajelor in depozite pe santiere si langa lucrarile in curs de constructie.
Art.62. Accidentele specifice care se produc la lucrarile ce se executa iarna se datoreaza in general
urmatoarelor cauze:
- Alunecari de pe scari, schele, locuri in panta pe teren umed si inghetat
- Accidentari cu ocazia sapaturilor in pamant inghetat
- Electrocutari
- Degeraturi
- Lovituri, striviri
Art.63. Pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale trebuie luate o serie de masuri si
anume:
- Toate schelele trebuie revizuite in special podinele, esafodajele, scarile precum si amplasarea acestora pe
pamant. Acolo unde se vor constata denivelari de teren se vor opri lucrarile pana la consolidarea lor
- Toate sapaturile si gropile vor fi ingradite cu parapet si se vor marca cu indicatoare sau placarde cu
inscriptii asupra pericolului ce-l prezinta acestea
- La lucrarile de constructii executate pe timp friguros, trebuie prevazute incaperi speciale, apropiate de
locul de munca pentru incalzirea muncitorilor

Cap. III DISPOZIŢII FINALE

Art.64. Intervalul dintre două instructaje periodice pentru lucrătorii S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT
S.R.L este în functie de locul de muncă, după cum urmează:
- tot personalul care isi desfasoara activitatea pe santier: lunar.
Art.65. (1) Prezentele Instrucţiuni proprii de securitate si sanatate a muncii nu sunt limitative, ele se vor
completa, actualiza sau reface ori de câte ori se va impune acest lucru.
(2) Instruirea periodica se face de către conducătorul locului de muncă respectiv (administrator, şef de
echipă, alt lucrător desemnat de administratorul S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L. prin decizie
etc.).
(3) Prezentele instructiuni au fost intocmite in conformitate cu datele furnizate de catre conducerea S.C.
BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L..şi adaptate la sarcinile şi mediul de muncă respectiv.