Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. BOTEA WOOD CONSTRUCT S.R.L.

Aprobat,
Administrator

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


PRIVIND TRANSPORTUL, MANIPULAREA ŞI
DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. SCOP:
Prezentele instrucţiuni stabilesc criterii,tehnici,procedee si modalitati care
trebuie avute in vedere pentru transportul, manipularea si depozitarea materialelor si
produselor.

Acest document raspunde :


 cerintele cap.4.4.3 a referentialului OHSAS 18001;
 cerintele cap.4.4.3 a standardului ISO 14001;
 prevederile legislatiei romanesti in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

2. DOMENIUL DE APLICARE:
Prezentele instructiuni sunt aplicabile tuturor locurilor de munca ce au in
procesul tehnologic ca activitate transportul, manipularea şi depozitarea materialelor
şi produselor.

3. TERMENI, DEFINITII:
Echipament individual de protectie – totalitatea mijloacelor cu care este dotat
fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de
risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
Echipamente de munca – masinile, utilajele, instalatiile, aparatura,
dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii.
Factori de risc – factori proprii elementelor componente ale sistemului
executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca, ce
caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a
sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.
Prevenire – ansamblu procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate
stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
Parapet de protectie – protector utilizat impotriva caderii de la inaltime.
Parapetul de protectie trebuie sa fie rezistent, sa aiba mana curenta cu inaltimea de
1m, legatura intermediara de 0,5 m si o bordura de 0,15 m la partea de jos.

1
4. DOCUMENTE DE REFERINTA:
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- H.G nr. 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
- H.G. nr 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII:
1. Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor
efectua numai de către salariaţi special instruiţi, ce vor respecta în timpul lucrului
măsurile de securitate a muncii pentru operaţiile respective.
2. Dacă în timpul lucrului se produc modificări privind condiţiile de manipulare,
sau depozitare, conducătorul locului de munca va efectua un instructaj suplimentar,
corespunzător noilor condiţii.
3. La operaţiile de încărcare. descărcare, depozitare nu se vor folosi tineri cu
vârsta sub l 8 ani.
4. Distanţele de transport manual al maselor nu pot depăşi 60 m, iar diferenţele de
nivel nu pot fi mai mari de 4 m (pe scară sau pe planuri înclinate). Înălţimea maximă
la care se pot ridica mase manual pe verticală, este de 1,5 metri.
5. Alegerea mijloacelor ajutătoare pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi
transport, se va face în funcţie de natura şi greutatea materialului care se
manipulează. de natura terenului, a căii de comunicaţie şi a condiţiilor de transport.
6. Locurile destinate permanent pentru operaţiile de descărcare şi depozitare,
precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi netede, amenajate pentru scurgerea
apelor. Iarna vor fi curăţite de zăpadă şi menţinute în stare nealunecoasă. Aceste
locuri de muncă vor fi iluminate corespunzător în cazul lucrului pe timp de noapte
sau când iluminatul natural nu este eficient.
7. Salariaţii care efectuează lucrări de transport, manipulare sau depozitare a
materialelor vor utiliza întregul sortiment de echipament individual de protecţie din
dotare, acordat în conformitate cu prevederile "Listei interne de acordare a
echipamentului individual de protecţie", elaborata în cadrul societăţii.
8. Alegerea mijloacelor ajutătoare pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi
transport (unelte, tărgi, cărucioare, etc.) se va face de conducătorul locului de muncă,
în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează, de natura terenului,
de felul căii de comunicaţie şi de condiţiile de transport înainte de utilizarea lor.
9. Înainte de începerea operaţiilor de încărcare sau de descărcare dintr-un mijloc
de transport, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare pe teren
orizontal şi prin frânare şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Se interzice deplasarea
mijloacelor de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare sau descărcare.
10. Distanţa dintre două mijloace de transport vecine ce se încărcă sau descarcă
simultan va fi de minim 2 metri. Dacă din cauza frontului de lucru nu se poate
respecta distanţa prescrisă, se interzice încărcarea sau descărcarea simultană.

2
11. Încărcăturile care s-ar putea deplasa în timpul transportului trebuie să fie bine
fixate, prin pene, prin legare sau alte procedee de imobilizare sigure.
12. Înainte de a se proceda la încărcarea unui vehicul, se va proceda la verificarea
platformei pe care se aşează sarcina, a obloanelor, încuietorilor şi siguranţelor.
13. Se interzice cu desăvârşire transportul persoanelor pe mijloacele destinate
transportului de materiale sau produse.
14. Încărcarea materialelor şi produselor ambalate sau neambalate în mijloacele
de transport trebuie astfel executată încât să ocupe o poziţie stabilă în timpul
transportului.
15. La deschiderea obloanelor vehiculelor, muncitorii vor sta lateral la capetele
obloanelor, la o distanţă de 1,5 ori dimensiunea (matematică) maximă a materialului
de descărcat pentru a nu fi atinşi de oblon sau de materialul care s-ar putea rostogoli
de pe platformă.
16. Înainte de începerea operaţiei de descărcare dintr-un mijloc de transport,
conducătorul lucrărilor va revizui stabilitatea încărcăturii pe platforma mijlocului de
transport şi va stabili, în funcţie de acesta, metoda optimă de descărcare.
17. Depozitarea, respectiv stivuirea trebuie să fie executată astfel încât
materialele să nu se deplaseze, rostogolească, respectiv stivele să nu se dărâme
datorită trepidaţiilor.
18. Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi
depozitare, precum şi căile de acces la aceste locuri vor fi nivelate şi amenajate
pentru scurgerea apelor, fiind pavate sau podite. Iarna vor fi curăţate de zăpadă şi
menţinute în stare corespunzătoare, iar în cazul lucrului pe timp de noapte vor fi
iluminate.
19. Locurile destinate temporar pentru operaţiile de încărcare sau descărcare,
dacă nu prezintă caracteristici naturale corespunzătoare de nivelare, rezistenţă şi
scurgere a apelor, vor fi amenajate prin instalarea de podine de circulaţie
corespunzătoare mijloacelor de transport folosite.
20. Se interzice accesul la locurile de încărcare descărcare a persoanelor care nu
au atribuţii la aceste operaţii.
21. Ambalajele conţinând materiale caustice, corozive, inflamabile, explozive sau
toxice trebuie să fie inscripţionate cu denumirea conţinutului şi marcate cu semne
avertizoare conform standardelor în vigoare.
22. La locurile de muncă unde se manipulează substanţe toxice, se interzice
păstrarea şi consumarea alimentelor.
23. Se interzice aşezarea în aceeaşi stivă a materialelor sau ambalajelor diferite
(saci împreună cu lăzi, etc. ). Stivele vor fi constituite din materiale sau piese care au
aceleaşi forme, fiind interzis a se clădi stive din ambalaje cu conţinuturi diferite.
Este interzisa stivuirea materialelor al căror ambalaj este deteriorat.
24. Este interzisă sprijinirea materialelor de garduri sau de pereţii construcţiilor.
25. Materialele şi piesele de dimensiuni mici se aşează pe stelaje rezistente şi
stabile, luându-se măsuri împotriva căderii lor. Pe rafturi se va scrie la loc vizibil
sarcina maximă admisă, care nu va fi depăşită, iar materialele mai grele vor fi puse
numai în rafturile de jos.

3
26. Pe paletele plane de transport se vor stivui numai materialele cu forme
geometrice regulate.
27. Materialele mărunte sau cu forme geometrice neregulate se vor aşeza pe
palete, palete cu montanţi, fără a depăşi înălţimea pereţilor (montanţilor) acestora.
28. Înălţimea de stivuire a materialelor pe paletele plane nu va depăşi de l ,5 ori
lăţimea paletei.
29. Stivele clădite pe palete trebuie să fie cat mai stabile. Ele se vor clădi cu
rândurile întreţesute.
30. Stivuirea materialelor se va face astfel încât sa nu depăşească laturile paletei
cu mai mult de 5%, fiind de asemenea interzisă încărcarea paletelor peste sarcina
maximă admisă.
31. Între două stive alăturate, clădite cu materiale paletizate, trebuie să existe un
spaţiu liber care să permită introducerea sau stocarea paletei în condiţii de securitate.
32. Materialele depozitate la locul de muncă vor fi astfel dispuse încât să nu
împiedice:
- distribuţia normală a luminii naturale sau artificiale la locul de muncă;
- exploatarea corectă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
- folosirea nestânjenită a trecerilor sau a căilor de acces şi circulaţie.

6. RESPONSABILITATII:
- Executantul - trebuie sa-si insuseasca, sa aplice si sa respecte intocmai prevederile
prezentei instructiuni;
- Conducatorul locului de munca are obligatia de a-si insusi, a prelucra si verifica
respectarea prezentei instructiuni.
- Administratorul trebuie sa-si insuseasca, sa aprobe si sa verifice respectarea prezentei
instructiuni.

Prezentele instrucţiuni proprii de securitate a muncii nu sunt limitative, ele putând


fi completate în funcţie de condiţiile specifice fiecărui loc de muncă şi respectiv
activitate.
Instrucţiunile proprii de securitate a muncii se vor aduce la cunoştinţa personalului
care desfăşoară astfel de activităţi, verificându-se permanent modul de însuşire şi
respectare a lor.

INTOCMIT