Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT,

Angajator

INSTRUCŢIUNI PROPRII SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


Nr.17
(I.P.S.S.M. Nr.17)
Masina de cusut

1.Scop
Aceste instrucţiuni au scopul de a prezenta riscurile pentru securitate si
sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul locului de munca.
2.Domeniul de aplicare
Se aplică pentru locul de munca masina de cusut.
3.Documente de referinţă
 Legea Nr.319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
 Hotărârea Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 319/2006.
 Fisa de evaluare.

4.Definiţii şi Abrevieri

4.1.Definiţii
 lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv
studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi
ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor
care prestează activităţi casnice;
 prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate
etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor
profesionale;
 echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie
folosită în muncă;
 loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în
clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria
întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul
desfăşurării activităţii;
 securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate
având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea
procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii
lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
4.2.Abrevieri
SSM = Securitate şi Sănătate în Muncă

5.Responsabilităţi
Lucrătorii au obligaţia să îşi însuşească şi să respecte prevederile acestei
instrucţiuni în timpul desfăşurării activităţilor.

6.Conţinut
Capitolul 1

Art. 1 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate


cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art. 2 (1) Lucrătorii au următoarele obligaţii:


a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie
de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la
procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.
Art.8. (l)La efectuarea activităţilor de desfacere a produselor petroliere vor fi
repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu,
efectuat conform prevederilor Ministerului Sănătăţii.
(2)în funcţie de specificul activităţii de desfacere a produselor petroliere, se
interzice lucrul în cadrul acestei activităţi pentru persoanele care prezintă diverse
afecţiuni, constatate la controlul medical şi care constituie contraindicaţii pentru
desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate.

Art. 3. Înainte de punerea în funcţiune a utilajelor se vor verifica zonele


periculoase specifice fiecărui utilaj, precum şi legătura la centura de
împământare.
Art. 4. Se interzice lucrul cu orice echipament tehnic atunci când
dispozitivele de protecţie lipsesc, sunt scoase din funcţiune sau sunt
defecte.
Art. 5. Se interzice orice intervenţie la echipamentele tehnice în timpul
funcţionării acestora.
Art. 6. în cazul unei defecţiuni sau dereglări a echipamentului tehnic,
acesta va fi oprit şi va fi anunţat conducătorul locului de muncă.
Art. 7. Organele în mişcare ale echipamentelor tehnice utilizate în
industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele vor fi prevăzute cu apărători
de protecţie.
Art. 8. La exploatarea echipamentelor tehnice se va respecta disciplina
tehnologică şi succesiunea operaţiilor conform instrucţiunilor de
exploatare.
Art. 9. Deconectarea echipamentelor tehnice de la sursa de alimentare cu
energie electrică la sfârşitul lucrului, se va face de la întrerupătorul general
sau se va scoate ştecherul din priză, trăgând cu mâna de ştecher şi nu de
cablul electric al acestuia.
Art. 10. Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihică şi
fizică necorespunzătoare.
Art. 11. în timpul lucrului este interzis a se purta discuţii între angajaţi sau a
distrage atenţia acestora.
Art. 12. Se interzice aglomerarea mesei de croit cu alte materiale decât
cele necesare prelucrării.
Art. 13. Este interzis a se depozita materiale şi materii prime pe căile de
acces şi în faţa tablourilor şi aparatajelor electrice precum şi în jurul
echipamentelor tehnice.
Art. 14. La predarea schimbului angajatul din schimbul anterior va informa
despre starea tehnică a echipamentului tehnic şi eventualele deficienţe
sau defecţiuni.
Art. 15. Prezentele prevederi se aplică tuturor tipurilor de maşini de cusut.
Art. 16. Inainte de începerea lucrului, operatorul maşinii de cusut are
obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia şi în mod deosebit dacă:
a) masa maşinii este bine fixată pe picioarele de susţinere;
b) capul maşinii este bine fixat în bolţurile mesei-suport;
c) motorul electric este fixat corect pe suportul său;
d) placa acului este bine fixată cu şuruburi, pentru a se evita ruperea acului
la punerea în funcţiune a maşinii;
e) instalaţia electrică este în stare corespunzătoare (izolaţia electrică a
cablurilor, priza, ştecherul, legătura la pământ, întreruptoarele);
f) între capul maşinii şi masa de susţinere, există tampoane de pâslă pentru
amortizarea zgomotului şi a vibraţiilor.
Art. 17. Este interzis angajaţilor să ţină piciorul pe pedala de punere în
funcţiune a maşinii în timpul introducerii firului de aţă prin mecanismul
suveicii, prin mecanismul de tensionare şi prin ac.
Art. 18. În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul acului, este
interzis să se acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii
de cusut.
Art. 19. In timpul lucrului, distanţa de la capul operatorului la maşina de
cusut va fi de minimum 30 cm. Femeile vor avea pârul protejat împotriva
antrenării de către organele în mişcare ale maşinii.
Art. 20. Este interzis a se lucra cu maşina de cusut atunci când acele sunt
strâmbe sau fără vârf.

Capitolul 2

Art. 21. Pentru a se preveni ruperea acului în timpul lucrului, materialul va fi


lăsat să înainteze acţionat de transportor, fără a fi reţinut sau tensionat de
către operator.
Art. 22. Schimbarea acului, scoaterea suveicii pentru alimentarea cu aţă şi
curăţirea maşinii de cusut se vor efectua numai după ce electromotorul
maşinii a fost scos de sub tensiune.
Art. 23. Este interzis a se lucra cu maşina de cusut fără iluminat local.
Art. 24. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a maşinilor
de cusut se va face numai prin prize fixe, fiind interzise legăturile provizorii
sau folosirea de cabluri electrice înnădite.
Art. 25. Este interzis operatorilor să pună mâna pe volant în timpul
funcţionării maşinii de cusut; oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul
pedalei.
Art. 26. Răsturnarea capului de maşină de cusut în vederea curăţării,
ungerii sau în alte scopuri, cât şi readucerea sau fixarea acestuia în masa
de susţinere prin bolturile prevăzute în acest scop, se vor face simultan cu
ambele mâini.
Art. 27. Uneltele de mână (foarfece, cuţite etc.) vor fi aşezate în sertar cu
partea ascuţită spre înainte, astfel încât la scoaterea lor mâna operatorului
să nu fie expusă la înţepături sau tăieri.
Art. 28. Deplasarea maşinilor de cusut se va face numai după ce ştecherul
a fost scos din priză.
Art. 29. În timpul lucrului sunt interzise discuţiile, iar privirea angajatului
trebuie să fie îndreptată permanent asupra operaţiei pe care o execută.
Art. 30. Cu maşinile de cusut simple este interzis, a selucra fără apărători la
tija acului.
Art. 31. Este interzis a se lucra cu maşinile de cusut nasturi atunci când
acestea au scos vizorul de protecţie sau acesta este deteriorat.

S-ar putea să vă placă și