Sunteți pe pagina 1din 3

...ANTET...

APROBAT,

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:
FEMEIE DE SERVICIU
IP ___/____

Elaborate în conformitate cu:


- prevederile art. 41, alin. (2) din Constituția din 21 noiembrie 1991, republicată;
- prevederile art. 13, lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr.
319/2006;
- prevederile art. 15, alin. (1), pct. 3 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 cu modificările și
completările ulterioare.

Prevederi generale:

Conținut
1. Instrucțiunile proprii de prevenire și protecție pentru activitățile de curățenie
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Scop
2. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de
accidentare existente în cadrul acestor activități, proprii celor patru componente ale
sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producție, mediu de
muncă).

Domeniu de aplicare
3. Prezentele instrucțiuni proprii se aplică tuturor lucrătorilor angajați pe funcțiile de
cameristă hotel și menajeră.

Legătura cu alte normative


4. Prevederile prezentelor instrucțiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile
instrucțiunilor proprii generale.
5. Prezentele instrucțiuni proprii se vor revizui periodic și vor fi modificate ori de
câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică și de
standardizare etc., survenite la nivel național.

Instruirea personalului
6. Instruirea personalului care desfășoară activități în cadrul unității se va face
conform instrucțiunilor proprii privind instruirea lucrătorilor în domeniul securității și
sănătății în muncă.
7. Personalul care manipulează și utilizează în activitate detergenți, soluții
dezinfectante etc. va fi instruit asupra modului de folosire și a pericolului ce îl prezintă
pentru organismul uman.

1
Dotarea cu echipament individual de protecție
8. Acordarea echipamentului individual de protecție se va face în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Repartizarea sarcinii de muncă


10. La repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va indica
procedeul corect de lucru (nepericulos) și măsurile de securitate a muncii ce trebuie
respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului individual de protecție și a
echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectivă.
11. Deservirea aparatelor și a dispozitivelor se va face de către personal
specializat.

Măsuri organizatorice
12. Pe căile de acces unde se circulă cu mijloace auto sau alte mijloace, precum și
în locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere și avertizare, potrivit
reglementărilor în vigoare.
13. Pe ușile de intrare în încăperile în care sunt montate instalații prin a căror
manevrare sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tăblițe cu inscripția
"Intrarea interzisă persoanelor străine".

Prevederi specifice
14. Personalul de administrație și salariații cu atribuții de control vor efectua zilnic:
 verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere,
veioze, aparate pentru uscarea părului;
 verificarea sistemelor de condiționare a aerului;
 verificarea stării ferestrelor;
 verificarea stării mobilierului;
 verificarea instalațiilor sanitare;
 verificarea sobelor de încălzit, în special cele ce utilizează gaze naturale.
15. Remedierea eventualelor defecțiuni depistate în urma verificărilor vor fi
executate numai de persoane calificate (electricieni, mecanici).
16. Substanțele folosite la curățarea și dezinfectarea obiectelor sanitare se vor
utiliza conform reglementărilor organelor sanitare și instrucțiunilor emise de furnizori.
17. Este interzisă curățarea și dezinfectarea obiectelor sanitare fără utilizarea
echipamentului de protecție și de lucru din dotare (mănuși din cauciuc, halat, batic etc.).
18. La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante, pentru a se preveni inhalarea
eventualilor vapori, cu efect imediat asupra căilor respiratorii, se va utiliza echipament
individual de protecție specific pentru aceste activități (mănuși de cauciuc, mască).
19. Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor,
parchetului etc., precum și uscarea lor în interiorul spațiilor ce nu sunt destinate acestui
scop.
20. Curățarea suprafețelor interioare trebuie să se facă astfel încât să se evite
producerea prafului (de exemplu cu: aspiratoare, perii, mop, bureți, țesături textile umede,
jet de lichid).
21. Curățarea suprafețelor exterioare (curți, trotuare etc.) trebuie efectuată astfel
încât să se evite ca lucrătorul să stea în norul de praf purtat de curenții de aer.
22. În cazul necesității manipulării de obiecte și materiale, trebuie prevăzut un
număr suficient de lucrători, în concordanță cu masa și gabaritul obiectelor respective
(mese, dulapuri, birouri, lăzi etc.).
23. Pentru lucrul la înălțime mică (sub 2 m) trebuie prevăzute scări, sau pasarele
asigurate împotriva alunecării sau prăbușirii.

2
24. Este interzisă curățirea geamurilor de pe pervazul exterior al ferestrelor .
25. Este interzis să se facă curățenie la înălțime prin așezarea mai multor scaune,
unul peste altul, sau prin așezarea scaunului pe alt element de mobilier (mese, dulapuri,
etc.).

Notă: În cazul în care prin natura sarcinilor de serviciu, camerista (menajera) este
nevoită să se urce la înălțime (peste 2 metri de la nivelul tălpilor), în mod obligatoriu va
avea menționat în fișa individuală de protecția muncii avizul doctorului de medicina muncii
și a psihologului cu înscrisul “apt lucru la înălțime”

26. În cazul lucrului în zone periculoase (spații închise, lucrul la înălțime, mașini în
funcțiune) lucrătorul trebuie instruit asupra măsurilor de securitate specifice fiecărei zone.
27. Pentru prevenirea accidentelor provocate de alunecare pe suprafețe umede,
personalul de îngrijire va purta încălțăminte antiderapantă. Spălarea holurilor în timpul
programului se va realiza astfel încât în pauze pardoselile să fie uscate.
28. Este interzisă amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, lângă
balustradele scărilor sau pe căile de evacuare.

Folosirea aparatelor și a dispozitivelor – aspiratorul de praf


29. În încăperi lucrătorul va acționa numai întrerupătoarele electrice de iluminat și
va introduce și scoate din priză, cu atenție, ștecherul aspiratorului de praf .
30. Întreruptoarele electrice și prizele nu vor fi șterse sau curățate decât dacă
lucrătorul poartă mănușile de protecție și cârpa să fie uscată.
31. Schimbarea sacului de praf din aspiratoare se va face numai după ce acestea
au fost deconectate de la rețeaua electrică.
32. Este interzis a se scoate ștecherul din priză, trăgându-se de cordon.
33. Aspiratorul de praf, indiferent de tip și de capacitate, trebuie să fie dotat cu
cordon electric care să aibă conductor de nul.
34. Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecțiuni de funcționare a motorului
sau cordonul de alimentare cu izolația deteriorată.
35. Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcționării motorului, a
stării furtunului, a anexelor și a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se
constată defecțiuni în funcționare, se va solicita intervenția persoanelor cu calificare.
36. Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanțelor
insecticide sau a substanțelor explozive.

ÎNTOCMIT:

S-ar putea să vă placă și