Sunteți pe pagina 1din 6

Sistemul Integrat de Management al Calitatii,

COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 1 din 10

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru montarea invelitorilor in conformitate cu cerintele de
calitate prevazute.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la montarea invelitorilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 STANDARD SR EN ISO 9001/2015- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop
cresterea satisfactiei clientului .
 STANDARD SR EN ISO 9000/2006 – Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
 STANDARD SR EN ISO 9004 / 2008 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de
management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si
cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
 Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
 Hotarârea Guvernului României Nr. 766/1997 – Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
 Proiectele de executie specifice obiectului care se executa;
 Caietele de sarcini pentru executarea lucrarilor;
 Proiecte tehnologice de sprijiniri la lucrari mai dificile din cauza naturii terenului,
apropierii de constructiile existente, lucrul sub circulatie si existentei unor instalatii
subterane care nu se dezafecteaza;
 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente C 159 – 83;
 Normativ pentru executarea trasarii de detaliu in constructii C 83-75.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

AIL – Aviz de incepere a lucrarilor

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Condiţii privind pregătirea lucrărilor


• Funcţie de natura şi amploarea lucrărilor, pregătirea acestora se va face astfel:
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 2 din 10

- pentru lucrări de mică amploare (suprafeţe de învelitoare până la 200 m2) pregătirea
lucrărilor se va face în baza prevederilor din proiectul de execuţie (faza PT şi DDE). În
cazul în care prevederile sunt considerate de către executant ca fiind insuficiente şi/sau
neconforme se va solicita proiectantul pentru clarificare şi rezolvarea acestora;
- pentru lucrări de amploare mai mare se va întocmi de către executant un proiect
tehnologic (acoperiş cu învelitoare), în concordanţă cu proiectul de specialitate sau cu
proiectul în faza DE. La elaborarea proiectului tehnologic după caz se va consulta
proiectantul iar în situaţia în care apar, ca necesare, completări, modificări sau adaptări
ale prevederilor din proiectul în faza DE acestea se vor efectua cu înştiinţarea şi acordul
proiectantului.
• Întocmirea documentaţiei privind organizarea de şantier şi punerea acesteia în
practică:
- asigurarea spaţiului şi utilităţilor aferente organizării de şantier;
- protecţia muncitorilor privind spaţiile de acces în clădire şi a spaţiilor perimetrale de
circulaţie;
- asigurarea branşamentelor de apă şi energie electrică (în acord cu utilizatorii);
- stabilirea programului de lucru şi a graficului de eşalonare a lucrărilor (cu evidenţierea
fazelor şi timpului aferent lucrărilor).

5.2.Condiţii climatice
• structurile de învelitoare se vor aplica în condiţii climatice normale, adecvate execuţiei;
fără
vânturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive (conform prevederilor tehnologice).

5.3.Condiţii referitoare la suport: condiţii de preluare a frontului de lucru:


• suportul pe care se aplică învelitoarea va corespunde specificaţiilor din documentaţia
de execuţie;
• suprafaţa suportului continuu sau discontinuu trebuie să fie plană, cu denivelări
minime;
• suportul rigid din beton nu trebuie să comporte fisurări în planul suprafeţei
(determinate prin
calcul) sub acţiunea tuturor încărcărilor previzibile, stabilite. Neregularităţile locale se
vor rectifica cu mortar de ciment cu aditivi specifici sau cu răşini sintetice;
se va rectifica existenţa şi calitatea montării tuturor elementelor constructive şi anexe la
care se racordează învelitoarea precum şi corecta execuţie a acestora (receptoare de
scurgere, străpungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, etc.).

5.4.Condiţii de punere în operă:


• aplicarea structurilor/elementelor de învelitoare se va face pe zone şi sensuri
determinate, ţinându-se seama în special de direcţia vântului dominant, de pante şi de
căile de acces, transport şi manipulare a materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări
în curs de execuţie sau terminate;
• se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii, containere, paleţi, mijloace de transport,
etc.) să nu deterioreze suportul.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 3 din 10

5.5.Controlul calităţii lucrărilor:


• Verificări pe parcursul lucrărilor:
- calitatea suportului;
- calitatea materialelor de învelitoare;
- poziţionarea şi fixarea în structura suport a pieselor înglobate, de trecere a
elementelor de
străpungere şi a foilor anticondens (unde este cazul);
- calitatea execuţiei pe etape de lucru a structurii de învelitoare simple sau termoizolate.
• Rectificări:
- rectificări locale, unde este cazul, pe etape de lucru;
- în vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificări privind
sistemele de asigurare şi protecţie, a eventualelor defecţiuni locale din câmpul învelitorii
precum şi de finisare a suprafeţei (unde este cazul).
• Verificare finală:
- verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi eventual prin tatonare, urmărind
corectitudinea şi calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare şi
de protecţie a structurii de învelitoare;
- verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe
parcursul desfăşurării lucrărilor.

5.6.PRINCIPII PRIVIND DURABILITATEA LUCRĂRILOR

Condiţii privind verificarea calităţii materialelor de învelitoare


Verificarea calităţii structurilor de învelitoare a acoperişurilor la clădiri se realizează în
conformitate cu prevederile prezentei reglementări, a documentaţiei de execuţie şi a
fişelor tehnice ale materialelor de învelitoare, atât pentru fazele intermediare cât şi
pentru întregul sistem.
În cazul în care unitatea executantă are un sistem propriu de conducere şi asigurare a
calităţii, lucrările de învelitoare se vor verifica în cadrul respectivului sistem (proceduri
de execuţie, plan de control al calităţii, etc.).
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de învelitoare se impun următoarele etape:
- recepţia materialelor de învelitoare;
- păstrarea şi depozitarea materialelor;
- controlul calităţii la punerea în operă;
- recepţia lucrărilor de învelitoare.
• Recepţia materialelor de învelitoare
Recepţia materialelor se bazează pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate),
termenelor de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru
fiecare lot de materiale, conform regulilor specifice pentru verificarea calităţii şi a
prevederilor prezentei proeduri.
În unele cazuri se pot solicita analize de laborator care să certifice caracteristicile
specifice în raport cu datele tehnice stipulate în normele de produs sau în agrementele
tehnice.
În acest context, controlul de calitate pentru materialele de învelitoare se execută pe
şantier de către personal specializat şi atestat şi/sau în institute/laboratoare
specializate.

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 4 din 10

Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale:


- pentru materialele de învelitoare de tip discontinuu sau semicontinue:
• caracteristici geometrice (lungime, lăţime, grosime, forma profilaturilor şi a
amprenturilor);
• caracteristici fizico-mecanice;
• rezistenţa la factorii de mediu.
- pentru materiale hidroizolante în foi sau în elemente plane bituminoase:
• verificarea grosimii şi/sau verificarea masei totale a produsului, conform SR 137;
• verificarea forţei de rupere la tracţiune, conform SR 137;
• verificarea alungirii la rupere la tracţiune, conform SR 137;
• verificarea flexibilităţii la temperaturi scăzute, conform SR 137.
• Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare
Condiţiile de păstrare şi depozitare a materialelor sunt precizate de producătorii
acestora în
fişele tehnice de produs:
- În depozite, în general, trebuiesc respectate următoarele condiţii privind depozitarea:
• materialele în panouri sau foi metalice se depozitează în pachete sau în paleţi, în
spaţii acoperite;
• materialele din elemente plane sau trase şi/sau presate se depozitează în pachete, în
paleţi sau containere, în spaţii acoperite;
• membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie
verticală)
pe platforme sau paleţi, în spaţii acoperite.
- La punctul de lucru depozitarea se va face în aceleaşi condiţii ca în depozite, dar fără
obligativitatea spaţiilor acoperite.
• Controlul calităţii la punerea în operă
Controlul calităţii la punerea în operă a învelitorii se efectuează de către coordonatorul
lucrărilor sau de către un reprezentant (desemnat) al acestuia, în conformitate cu
prevederile documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice ale materialelor, respectându-
se următoarele etape şi cerinţe:
- asigurarea utilajelor, sculelor şi dispozitivelor necesare şi a căilor de acces la frontul
de lucru, necesare pentru protecţia muncii;
- asigurarea spaţiilor şi condiţiilor de microclimat necesare pregătirii materialelor (unde
este cazul);
- asigurarea calităţii stratului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi
fizicomecanice specifice fiecărui tip de învelitoare.
• Recepţia lucrărilor de învelitoare
Recepţia lucrărilor se va executa în comun, de către beneficiar, proiectant şi executant,
în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, avându-se în vedere
criteriile şi nivelurile expuse în prezenta reglementare şi în mod special aspectul
suprafeţelor executate (care trebuie să fie continui, uniforme, corect fixate pe suport,
fără alte defecte), consemnate atât pe etape, prin procese verbale de lucrări executate,
cât şi pentru toată lucrarea prin procese verbale de recepţie.

Garanţia asupra execuţiei


Garantarea execuţiei corespunde calităţii materialelor componente structurii învelitorii şi
manoperei de realizare.
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 5 din 10

Garanţia acordată lucrărilor poate corespunde minim garanţiei oferite de producător


pentru materialele/elementele de învelitoare.
Garanţia poate fi acordată prin poliţă de asigurare pe durată stabilită (de regulă, minim
10 ani).
Durabilitatea apreciată de utilizate
Durabilitatea apreciată de utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmărirea
în timp a bunei comportări în utilizare a materialelor de învelitoare puse corect în operă.

Măsuri de întreţinere şi condiţii de utilizare/exploatare


• Măsuri de întreţinere:
- Măsurile de întreţinere periodică (stipulate în cartea tehnică) constau în intervenţii
anuale sau semestriale, (de regulă la sfârşitul toamnei şi/sau începutul primăverii).
Aceste intervenţii constau în general din lucrări de curăţire a traseelor de scurgere,
colectare şi evacuare a apelor meteorice şi, după caz, de reparare a elementelor
accesorii învelitorii (parazăpezi, jgheaburi, burlane, etc.) şi instalaţiilor (paratonere,
instalaţii degivrare, instalaţii de producere de energie neconvenţională);
- Măsuri de reparare/întreţinere necesare în cazul unor deteriorări/defecţiuni apărute din
utilizarea defectuoasă a învelitorii sau din cauza unor manifestări/efecte accidentale,
imprevizibile.
Condiţii de utilizare/exploatare
Constau din corecta utilizare în timp a acoperişului/învelitorii, cu respectarea măsurilor
de întreţinere prevăzute, fără intervenţii suplimentare cu modificări a învelitorii iniţiale,
proiectate şi executate.
Orice intervenţie neconformă, conduce la anularea garanţiei acordate şi poate
prejudicial funcţionarea corectă a învelitorii.
Orice intervenţie, preconizată, se va face cu acordul proiectantului de specialitate şi se
va executa de către personal calificat şi atestat în domeniu.

Fazele de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru remedierea/refacerea


învelitorilor sunt:
- înlăturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea învelitorii;
- pregătirea suportului;
- pregătirea materialelor de învelitoare preconizate;
- montarea învelitorii;
- verificarea calităţii lucrărilor de intervenţie.

6.RESPONSABILITATI

 Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a


documentatiei de executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate;
 Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate;
 Inginerul sef mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si
utilajelor.

7. INREGISTRARI

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii,
COD: PTE 36
Mediului si SSM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr.1
MONTARE INVELITORI (TIGLA, TABLA, SINDRILA) Pagina 6 din 10

 Procese verbale de receptie a lucrarii

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
Prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura în vigoare modificari
Data

S-ar putea să vă placă și