Sunteți pe pagina 1din 36

7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

D&I PRODCONSTRUCT SRL

CF RO 15163456 / J 40/1137/29.01.2003
Bd. Anul 1821 nr. 31, sect.5, BUCURESTI
Tel. 021.335.95.00 (01) / Fax: 0311.04.04.32
Mobil: 0758.815.064
E-mail:di_prodconstruct@yahoo.com;
web :www.diprodconstruct.ro

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

LUCRAREA:   „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de


cazare”

  LOCATIA: Orasul Comarnic, zona „Piata”

ELABORAT: AVIZAT:
RMI Director General
Nume: Anghel Marius Stramaturaru Decebal
Semnătură:

Dată 06.09.2013 06.09.2013


1. OBIECTUL, SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Pagină 1 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 1/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala SC D&I PRODCONSTRUC
SRL pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului:  „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala
spatii de cazare”. Planul de Management al Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate d
catre sociatate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile s
legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat.
Planul de Management al Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecar
compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat. Totodata, Planul de Management al Calitatii contribuie l
consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerinte
specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.
Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:
• a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ;
• a documenta sistemul calitatii ;
• a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;
Planul de Management al Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintel
beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate – subcontractanti / furnizori.

SRLPrezentul
implicata Plan al Calitatii
in realizarea este aplicabil
lucrarilor, tuturor
in calitate compartimentelor
de constructor direct.societatii SC D&I PRODCONSTRUC
din cadrul
/ executant
Acest document este aplicabil tuturor comenzilor / contractelor asumate de catre societate in realizarea proiectulu
2. DATE DE IDENTIFICARE A FACTORILOR IMPLICAŢI

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Orasul Comarnic Adresă: Str. Republicii, nr. 104, Tel.: 0244.360.076
Comarnic
Fax: 0244.390.932

MANAGER DE PROIECT:
............................... Adresă: .............................. Tel.: .........../ Fax: .............

PROIECTANT:
………………… Adresă: ……………………….. Tel.: …………. 
Fax: .............
VERIFICATOR PROIECT:
............................... Adresă: .............................. Tel.: .........../ Fax: .............

ANTREPRENOR GENERAL:
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL Adresă: Bd. Iuliu Maniu, nr. 107, bl. D, Tel.: 021/335.95.00
sc. 3, ap. 58, sector 6, Bucuresti Fax: 0311/04.04.32

3. OBIECTIVELE
Principalele obiective sunt următoarele:

Pagină 2 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 2/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clientului şi atingerea unui nivel înalt al satisfacţiei clientului;
• Organizarea şi conducerea activităţilor respectând prevederile legale şi de reglementare;
• Demonstrarea modului în care cerinţele asigurării calităţii pentru realizarea obiectivului sunt atinse;
• Demonstrarea modului eficace de desfăşurare al activităţilor prin procese care se îmbunătăţesc permanent.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Prezentul document este întocmit pe baza următoarelor documente:
Legea 10/1995 Privind calitatea în construcţii
Lege 50/1991+ completari Autorizarea construcţiilor
Legea 137 / 1995 Legea protectiei mediului
Legea 107 / 1996 Legea apelor
Legea 319 / 2006 Legea protectiei muncii
H.G. 766/1997 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii
H.G. 272/1994 Regulament privind controlul de stat în construcţii
H.G. 622/2004 Privind stabilirea condiţiilor de întroducere pe piaţă a produselor pentru construcţii
HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executi
lucrarilor si a constructiilor ;
C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalat
aferente
HG.925 / 1995 Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi execuţie
lucrărilor şi a construcţiilor
HG 472 / 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă
Ord.MLPTL 9N/15.03.1995 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii
NE 012 – 99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat şi beto

C 56/85 precomprimat.
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţ
aferente
SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe
SR EN ISO 9000/2006 anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995
Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
SR EN ISO 9002/1995 Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.
SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatire
performantelor.
SR ISO 10005/2007 Sisteme de management al calitătii. Linii directoare pentru planurile calitătii
SR ISO 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.
ISO
ISO 10005: 2005
14001:2005 Sistem
SistemededeManagement
managementaldeCalităţii
mediu–- Ghid pentru planurile calităţii
Cerinte
ISO 14004 Sisteme de management de mediu – Linii directoare pentru elaborarea
implemetarea sistemului
ISO 14050 Sisteme de management de mediu – Definitii termeni fundamentali referitori l
managementul de mediu
Procedurile SMI Proceduri Documentate de sistem, Proceduri operaţionale, Proceduri tehnice d
execuţie

Pagină 3 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 3/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Hotărârea Guvernului nr. 188 / pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic
2002 apelor uzate
NORME TEHNICE /28.02. 02 privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilo
şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002
Normativ C 16–84 Normativ cu privire la indeplinirea lucrarilor de constructii si utilizarea echipamentul
aferent in timpul sezonului rece.
O MAPPM 1097 / 1997 Normele tehnice de epurare biologică în staţiile de epurare şi ghidul de stabilire
programelor de recoltare şi analizare a probelor şi metodologia de prevalare
probelor de ape uzate sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor ş
Protecţiei Mediului nr. 1097 din 17 decembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial nr
47 din 3 februarie 1998
O MAPM 325 / 2001 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărâ
Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor d
apă - NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti
Fişa de Date a Achiziţiei, Caietele de Sarcini, Specificaţii Generale, Specificaţii Tehnice
Sistemul de Management Integrat al S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L.
Reglementari tehnice in vigoare in domeniu
» Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contr
agenţilor
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilo
de râuri
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
» Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
» Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
» Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii

5. LEGENDA

M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului


M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M. Of., p. I Monitorul Oficial al României, Partea I
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în

Pagină 4 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 4/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Construcţii şi Economia Construcţiilor


B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
I.N.C.E.R.C. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
U.T.C.B. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
I.P.C.T. S.A. Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
M.A.P.M. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
D.D. Direcţia Drumuri
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.L.G.C. Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.C.B.
I.C.P.A.I.U.C. Institutul
Institutul de Construcţii
Central BucureştiAparatură, Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
de Proiectare,
I.N.C.D.F.P. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
IPTANA-SA Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
ANRDE Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
RENEL Regia Naţională de Electricitate
Protectia muncii si PSI.
Legea privind protecţia muncii ;


Norme
Norme republicane
de protectia de protectia
muncii muncii, aprobate
in activitatea de Ministerul
de constructii – montajMuncii
; si Ministerul Sanatatii ;
• Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor ;
• Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ;
• Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor ;
• Norme PSI - PE.
Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ;
* Toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi
Echipamentelor de Construcţii-CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilorexecutate

* Sefulşipunctului
accidente de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri d
de incendii.
6. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
6.1. Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va ocupa d
elaborarea, difuzarea si modificarea Planului de Management al Calitatii.
6.2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
6.3. Planul de Management al Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:

Pagină 5 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 5/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) ;
• copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare )
6.4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.
6.5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul reviziei capitolului repect
creste cu o unitate, ca si revizia Planului de Management al Calitatii indicata pe pagina de garda.

Revizia
6.6.de / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale
referinta. documentel
6.7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara.
6.8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si al datelor”.
6.9. Difuzarea Planului de Management al Calitatii este inregistrata in lista de difuzare

7. POLITICA SC D&I PRODCONSTRUCT SRL

PRIVIND OBIECTIVUL: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare”


Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigura organizarea şi dezvoltarea mijloacelor de care dispun
pentru realizarea unor lucrări de foarte buna calitate care să corespunda cerinţelor fiecarui client, legislaţiei ş
reglementărilor în vigoare, imbinand profesionalismul şi experienta specialistilor.
Prin activităţile sale de execuţie, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are ca scop realizarea unor lucrări care s
corespunda cerinţelor esentiale:
• siguranta în exploatare;
• rezistenta şi stabilitate;
• siguranta la foc;
• asigurarea sanatatii oamenilor;

izolatie termica şi hidrofuga;
• protectie impotriva zgomotului.
Pentru lucrările executate, în toate fazele de activitate, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL aplică Sistemul d
Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008.
Se urmareste respectarea Legii 10/1995 - Privind calitatea în constructii, HG 766/1997 şi HG 622/2004, precum
reglementările şi normativele aplicabile, în vigoare.
Pentru SC D&I PRODCONSTRUCT SRL calitatea reprezintă elementul fundamental în afaceri.
De asemenea este urmărită respectarea condiţiilor de conservare a mediului înconjurător prin asigurare
desfăşurării lucrărilor în condiţiile de respectare a prevederilor legislaţiei de mediu şi readucerea terenului la starea
iniţială după terminarea lucrărilor de construcţii (în conformitate cu Legea 137 / 1995 referitoare la protecţia mediului).
 În acest scop sunt planificate şi asigurate resursele necesare şi sunt stabilite responsabilităţile pentru personal
de conducere, supraveghere şi execuţie.
Supunem atenţiei dumneavoastră modul în care compania noastră înţelege să execute, să controleze şi s
asigure calitatea obiectivelor sale cît şi procedurile de sistem şi operaţionale ale căror copii se pot găsi la conducăto
companiei.

Pagină 6 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 6/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

7.1.POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI.

Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL este preocupata în a obtine si a mentine o reputatie solida pe
piata, prin îndeplinirea cerintelor si cresterea continua a satisfactiei clientilor sai, prin asigurarea prioritatii fata de
concurenta, toate acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei.
 În conformitate cu valorile corporative stabilite prin Codul de Etica al firmei, obiectivele referitoare la calitate,
securitatea în munca si mediu constau în:
•  Îmbunatatirea performantei si a valorii societatii

• Asigurarea conformitatii cu legislatia privind calitatea, securitatea în munca si mediul


• Raspunderea în fata nevoilor clientolor sai
• Comunicarea cu partile interesate si implicarea acestora în procesul de dezvoltare al societatii
• Prevenirea si diminuarea poluarii
• Prevenirea accidentelor si bolilor profesionale si atenuarea riscurilor legate de securitatea si sanatatea î
munca
Strategia SC D&I PRODCONSTRUCT SRL prevede mentinerea certificarii si îmbunatatirea Sistemului de
Management integrat - Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate în Munca, conform cerintelor standardelor: SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
 În calitate de Director General al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL:
•  îmi asum principala responsabilitate în implementarea, functionarea eficienta si îmbunatatirea continua
Sistemului de Management Integrat;
• ma angajez sa creez conditii pentru cunoasterea de catre fiecare salariat a prezentei politici, pentru instruire
permanenta a personalului si constientizarea acestuia privind rolul, importanta si interesul fiecaruia î
realizarea obiectivelor, pentru îmbunatatirea comunicarii cu toti angajatii si implicarea activa a acestora î
realizarea programelor si masurilor stabilite în domeniile calitatii, reducerii si prevenirii poluarii mediului s
prevenirii accidentelor si îmbolnavirilor profesionale;
• sa asigur resursele necesare functionarii si îmbunatatirii Sistemului de Management Integrat si realiza
obiectivelor si tintelor stabilite în conditiile respectarii cerintelor legale în vigoare
• voi analiza sistematic functionarea, eficienta si eficacitatea Sistemului de Management Integrat, luand la tim
masuri adecvate de înlaturare a disfunctiunilor si de îmbunatatire continua.
Aceasta politica este evaluata periodic si este disponibila în interiorul si exteriorul societatii si furnizeaza cadrul de
referinta pentru stabilirea obiectivelor în domeniul Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii în Munca.
Responsabilitatea în ceea ce priveste Calitatea, Mediul si Sanatatea si Securitatea în Munca este a întregului
personal al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL care se va conforma spritului acestei politici.

Director Gener
Stramaturaru Deceb

Pagină 7 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 7/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

7.2.Obiectivele privind calitatea


Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului
lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele:
• stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor, instructiunilo
dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ;
• definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
• identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitat
si conform, aceste cerinte ;
• asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse d
proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia, reglementarile s
normativele tehnice aplicabile ;
• analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de cat
societate.
7.3.Organizare
7.3.1. Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerinte
contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si pentr
asigurarea cerintelor de calitate,conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare
conducere si control a lucrarilor:

Sef punct de lucru / Sef santier: Sirbu Costel

Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Capran Valentin

Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Colea Cristian

7.3.2. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului, proiectulu
caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate, conducere
societatii propune/adopta urmatoarea organizare:

Pagină 8 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 8/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

FURNIZORI FURNIZORI LABORATOR  GEODEZIE


UTILAJE MATERIALE TESTE TOPOGRAFIE

MANAGEMENT
ADMINISTRATOR DELEGAT
INTEGRAT

DIRECTOR GENERAL
RTE EXPERT
SSM
MEDIU
CTCC
CQ ISCIR,
PSI, SEF DE SANTIER 
ISU

COORDONATOR  SEFI APROVIZIONARE


UTILAJE LUCRARI

ECHIPE
MUNCITORI

7.3.3. Responsabilitati si competente generale privind calitatea.

a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite d
conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si al
sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.
b) Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea, responsabilitatea
competentele de a mentine si implementa:
- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului / lucrarii asumate,
conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei, reglementarilor s
normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ;
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive si corective
verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii
constatariiserviciilor / produselor neconforme ;

Pagină 9 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 9/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatoric


dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori,

8. SCURTA PREZENTARE A LUCRĂRILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Obiectiv: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare”


Prin prezentul
destinata amenajariiproiect , Primaria
unui Centru Orasului
SMURD, uneiComarnic doreste sa
clinici medicale, uneiconstruiasca in zona si,,Piata”
zone administrativa a uneio zone
cladire care va fi
comerciale.
Clădirea va fi realizată în regim de inaltime P+M cu Adc= 665 mp, cu o înălţime maxima de la cota ±0.00 de 7,70 m.
I. Rezistenta
Infrastructura şi fundaţiile:
Fundarea se va face direct in terenul de fundare prin intermediul unor fundatii continuie.
Clădirea va avea un sistem de fundare capabil să preia reacţiunile suprastructurii în cazul unui cutremur.
Suprastructura :
Descrierea structurii ce se va realiza:
Sistemul structural al construcţiilor noi corespunde cerinţelor actuale ale Normativului P100/2006. Sistem
structural
cm,30X75este cm, deiartipgrinzile
cadru din betonsunt
de cadru armatrealizate
. Stâlpiidin
sunt confecţionaţi
beton armat cu din beton armat
secţiunea 25x45cu
cmsecţiunea 30x40 cm,30X5
. Clasa betonului utilizat î
suprastructură şi în infrastructură este de C20/25 ( Bc 25).
Placa de la parter va fi realizată din beton armat monolit şi va avea o grosime de 15cm.
Pereţii exteriori se vor realiza din cărămidă
Placa de peste etaj este realizata din beton armat si are o grosime de 15 cm.
Mansarda se va executa din stalpi si grinzi din beton armat.
Acoperişul va fi de tip şarpantă din lemn de brad.
Presiunea convenţională de calcul in G.F. este de 200 kPa.
Sistemul structural al constructiei (P+M) corespunde cerintelor actuale ale Normativului P100/2006. Structura nou
a constructiei va fi de tip cadre din beton armat. Lucrarile de sapatura se realizeaza pe laturile incintei unde nu s
depaseste limita de proprietate. Pentru acest tip de structura s-a ales un sistem de fundare relizat dintr-o retea de tal
de fundatie pe doua directii.
Fundaţia din beton va avea un bloc din beton nearmat si un soclu din beton armat. Latimea blocului de fundare
casei este de 75 cm. Fundatiile sunt continue din beton armat monolit , executat din beton C20/25(BC 25).Incarcaril
suprastructurii sunt transmise terenului de fundare prin intermediul fundatiilor , care vor avea tasari si presiuni pe tere
rezonabile, care se inscriu in limitele admise de norme.
Placa de peste parter se va realiza din beton armat monolit si va a avea o grosime de 15 cm ,realizata din beton
C20/25 ( BC 25) .
Peretii exteriori se vor realiza din caramida de 30 cm. Pentru a indeplini conditiile de izolare termica cladirea se v
izola cu 5 cm de polistiren
Aceasta constructie va avea acoperis tip sarpantă.

II. Arhitectura
Finisaje interioare:
Pardoseli: - gresie ceramica in bai.
- folii hidroizolante sub pardoseala
- gresie antiderapanta pe trepte.
- parchet in camere
- linoleum de trafic intens pe holuri si cabinete.
Pereti, tavane:

Pagină 10 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 10/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

- tencuieli driscuite, glet de ipsos, zugraveli lavabile


- placaj faianta in bai si bucatarie.
- tavane false tip Armstrong in zona aferenta birourilor si de rigips in zona de apartamente.
Finisaje exterioare :
- Fatadele se vor zugravi cu vopsea lavabila.
- Timplaria este din P.V.C,cu geam termopan.

- Acoperis tip șarpantă.


- Apele pluviale vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi și burlane.
- In jurul constructiei se executa un trotuar din beton B100.
- Intre constructie si trotuar se va turna un dop de bitum.
Iluminatul in camerele comune va fi suficient de intens si astfel pozitionat incat sa faciliteze buna desfasurare a
activitatii in diferite camere cu functiuni aferente.
Amenajarea spatiilor igienico-sanitare
Cladirea dispune de spatii igienico-sanitare suficiente, accesibile, functionale, sigure, confortabile.
In spatiile igienico-sanitare va exista apa curenta, rece si calda, instalatiile electrice din bai sunt izolate; materiale
utilizate la amenajarea grupurilor sanitare vor fi astfel incat sa permita intretinerea si igienizarea.
Igiena si controlul infectiilor
Cladirea centrului va fi curata, igienica si protejata contra riscului infectiilor.
Cladirea centrului va efectua depozitarea deseurilor conform prevederilor legale in vigoare.

III. Instalatii termice


Centrala Termica
 În vederea acoperirii necesarului de căldură pentru încălzire se propune utilizarea unei centrale termice proprii, p
gaz natural. Centrala produce agent termic apa cu temperatura de functionare 90 oC/70oC, si asigura distribut

agentului
Pentrutermic la consumatori.
realizarea cerintelor cuprinse în normativele I 13-02 si I 13/1-02 privind cerintele de exploatare a instalatie
s-au prevazut:
− robinete pentru eliminarea aerului (in punctele cele mai inalte);

− robinete de golire (in punctele cele mai joase);

− robinete de izolare pe ramuri;

− aparatura pentru masurarea temperaturii şi presiunii.

Centrala Termica va contine toate elementele necesare pentru functionarea incalzirii centrale: pompe de circulatie
pentru fiecare consumator, vas de expansiune inchis cu membrana elastica, dispozitive de reglare si siguranta precum
si un vas de acumulare pentru prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l. La alegerea acestui sistem
s-a tinut cont de prescriptiile tehnice ISCIR si de reglementarile de siguranta la foc, Normativul pentru executarea
instalatiilor de incalzire centrala I13/94.
Principalii consumatori de agent termic primar (90/70*C) sunt :
• Radiatoarele din spatiile comune: ~111,4kw
• Necesar pentru apa calda: ~20 kw
Umplerea instalatiei
Cazanul vor fi alimentat cu apa potabila din reteaua interna prin intermediul Statiei de Hidrofor, printr-u
bransament contorizat. Racordul pentru umplerea instalatiei se va face la conducta de intoarcere a instalatiei d
incalzire (retur), si va fi prevazut cu robineti de inchidere si armatura de retinere (clapeta de sens). Mentinerea une

Pagină 11 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 11/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

presiuni constante in instalatie se va realiza prin intermediul unei supape automate de umplere si completare ti
"GIACOMINI", prevazuta cu filtru de impuritati si manometru.
Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu robineti de izolare, clapete de sens, pompe de circulatie, termometre,
manometre, aerisitoare automate si robineti de golire.
Reteaua de distributie a agentului termic
Distributia principala catre spatiile interioare se va face la nivelul tavanului fals de la parter +3,4 m catre fiecar
zona a cladirii conform pieselor desenate. Distributia principala se va realiza cu teava PPR-AL(teava din polipropilen
reticulara cu insertie de aluminiu),respectandu-se diametrele indicate pe planse. Coloanele se vor masca in ghene
Racordurile intre tevi si corpurile de incalzire se vor realiza cu ajutorul unor conectoare speciale si vor fi prevazute cu
protectii pentru montarea ingropata in zidarie.
La baza coloanelor s-au prevazut robineti de inchidere cu cep sfera si robineti de golire.
Coloanele se vor izola cu cochilii de burete special cu grosime de min. 13 mm. Sustinerea conductelor se va fac
prin bratari pentru coloane si pe suporti metalici pentru conductele orizontale. Dilatarile se vor prelua natural, pri
forma traseului de distributie. Intrarile si iesirile, in si din coloanele de distributie se vor sectoriza cu robineti de trecere
Se vor prevedea tevi de protectie la trecerea prin elementele de constructie. Toate conductele se vor monta c
panta de 0,2-0,3% pentru aerisire si golire. Aerisirea instalatiei se va face cu dezaeratoare automate pe retea, l
capetele coloanelor sau la aparate, iar golirea se va face in Camera tehnica.
VENTILAREA INCAPERILOR
Ventilarea mecanica de evacuare s-a prevazut pentru spatiile cu degajari de nocivitati si vapori de apa (grupu
sanitare,vestiare). Evacuarea aerului din grupurile sanitare se va face direct in exterior prin ferestre si cu ajutoru
instalatiei de ventilare prin intermediul grilelor de extractie montate pe circuitul de extractie. Aerul proaspat introdus s
face natural prin intermediul ferestrelor .

IV. Instalatii sanitare


Alimenarea cu apa a instalatiilor sanitare din cladire
Sistemul de alimentare cu apa potabila este constituit din:

Bransamentul de apa potabila


Alimentarea cu apa a cladirii se face prin intermediul unui bransament DN50 din reteaua de alimentare cu ap
aflata
pentruinapa,
apropierea
Pn=6 atmamplasamentului.Bransamentul se apometre
si va fi echipat cu, filtre mecanice, va realizasidin tuburiaferente
vanele de polietilena
. de inalta densitate PEH
Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila .
Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila de joasa presiune si va fi dotat c
o instalatie suplimentara de ridicare a presiunii (grup de pompare-hidrofor) care va asigura inaltimea de pompare
necesara regimului de inaltime a cladirii P+M.
Distributia apei la consumatori
Pentru determinarea consumului de apa propriu pe bransamentul de apa de la reteaua exterioara,urmeaza a se
monta un contor pentru apa rece prevazut in caminul pentru apometru.
Distribuirea apei la consumatori se va face astfel ca sa nu se depaseasca presiunea maxima admisibila de 6 bar .
Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si apa calda de consum se va executa cu tevi din polipropilena random
PPR-PN 6bari. Legaturile
Prepararea apei caldelade
obiectele
consumsanitare vor fi mascate in spatele peretilor de rigips ale grupurilor sanitare.
menajer
Apa calda va fi preparata prin intermediu unui schimbator de caldura in placi si a unui vas de acumulare pentru
prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l.Vasul de acumulare va fi alimentat cu agent primar apa
calda 90/70 oC de la cazan, si va furniza in instalatia sanitara apa calda menajera la temperatura de max.50oC.
Pentru evitarea stagnarii si racirii apei calde menajere in conducte si coloane, in timpul noptii cind nu exista consum
(deci risipa de apa dimineata) s-a apelat la solutia de a se monta o a treia conducta cu rol de recirculare. Intoarcerea
apei calde menajere la boiler se face cu ajutorul unei pompe controlata din pupitrul de automatizare al cazanului.

Pagină 12 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 12/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Conductele de apa rece, apa calda menajera, recirculare apa calda menajera se vor monta pe suporti metalici si se
vor izola cu cochilii de poliuretan termoizolante cu grosime de min. 13 mm, dupa probare.
Dilatarile se vor prelua natural, prin forma traseului. Intrarile si iesirile, in si din coloanele principale se vor sectoriz
cu robineti de trecere. Coloanele de apa rece, apa calda, recirculare si canalizare vor fi montate in interiorul ghenelor,
comune cu cele de incalzire si cu posibilitate de acces la robinetii de inchidere.
Dotarile din grupurile sanitare si oficiu sint:
• Lavoar din portelan cu picior;
• Vas WC din portelan montat pe pardoseala sau in consola, cu rezervor ingropat sau aparent,la semiinaltime;
• Spalator simplu cu picurator, din inox;
• Robineti simplu/dublu serviciu, in camerele tehnice
CANALIZAREA APELOR UZATE SANITARE SI PLUVIALE
Canalizarea interioara
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din PVC sau P
(polipropilena) montate ingropat in sapa. La canalizarea interioara se vor racorda si tuburile pentru evacuare
condensatului produs de instalatiile de conditionare a aerului interioare .
Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte de PVC Dn 25 si se va dirija spr
coloana de ape uzate .Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.
Canalizarea ansamblului se va realiza ingropat, in sistem separat pentru apele uzate menajere si cele pluviale.
Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera la reteau
de canalizare care se va executa in incinta.
Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt evacuate catre reteau
de canalizare exterioara .
Canalizarea exterioara
In cadrul proiectului se va pastra vechea retea de canalizare exterioara existenta. Caminele din beton armat sa
zidarie de caramida , existente vor fi acoperite cu placi din beton armat avind inglobate rame si capace din fonta
carosabile sau necarosabile, in functie de pozitia lor in incinta.
Canalizarile de incinta vor fi executate cu tuburi din PVC-KG imbinate cu mufe si simeringuri de etansare di
cauciuc ingropat sub adincimea de inghet si cu panta descendenta. Ultimul camin (caminul de racord general) s
racordeaza la reteaua exterioara de canalizare din zona, colectorul care traverseaza terenul, cu teava metalica sau di
PVC-KG.
Hidranti interiori
Hidrantii vor fi amplasati in casa scarilor, in locuri vizibile si usor accesobile in caz de incendiu.

V. Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica.
Conform solutiei stabilite , alimentarea de baza cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin bransament d
la postul de transformare existent.
Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord trifazat de tipul CYAbY4X70+35 din postul d
transformare pentru o putere total instalata 125 kW, cu o tensiune de 3X400/230V; 50 Hz.
Instalatia de iluminat
In fiecare camera au fost prevazute locurile de lampa si corpurile de iluminat conform indicatiilor primite de
beneficiar.
Corpurile de ilumnat vor fi montate incastrat in plafonul fals sau aparent, pe tavan.
Pentru iluminatul de siguranţă şi pentru cel de evacuare, vor fi utilizate corpuri de iluminat cu acumulatori, echipat
cu surse fluorescente de 8W, cu regim de funcţionare nepermanent, care vor fi alimentate din acumulatori in moment
in care dispare tensiunea de pe barele tabloului din care acestea se alimenteaza.
Instalatia de prize

Pagină 13 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 13/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Circuitele de priză vor deservi receptoarele electrice necesare desfăşurării activităţii specifice destinaţiei acesto
imobile, receptoarele electrice fiind precizate prin temă.
Instalatii de curenti slabi
Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de:
-Instalatii de cablu cablu tv internet
-Instalatii de telefonie;
Proiectul pentru acest tip de instalatie va fi intocmit si executat de operatorul de cablu din zona, la cerere
beneficiarului.
Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice
Protecţia prin legare la nulul de protectie se va folosi ca măsură principală de protecţie în cazul aparatelor ş
echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolaţiei pot căpăta potenţialul fazei defecte. Conductorul pentru nulu
de protecţie se execută în varianta similară cu conductorii activi, conform proiect. Pentru evitarea unor întrerupe
accidentale a reţelei de nul de protecţie aceasta va fi inscripţionată distinct (culoare specifica a izolatiei, de regula
verde-galben alternativ ).
Instalatia de paratraznet
Instalaţia de paratrăsnet are rolul de a proteja clădirea împotriva efectelor rezultate în urma descărcărilo
atmosferice. Instalatia de paratrasnet se va realiza cu dispozitiv de captare tip retea montat pe acoperisul cladirii si s
va realiza din platbanda de otel zincat OL ZN 25x4. Elementele de coborâre se vor realiza din platbandă Ol Zn 25x4
iar legătura la priza de pământ se va face prin intermediul pieselor de separaţie.In zona elementelor de coborare
termoizolarea fatadelor pe o lungime de 50 cm se va face cu material ignifug pentru a se evita aprindere
polistirenului ce poate avea loc din cauza incalzirii platbandei, aceasta fiind parcursa de un curent electric foarte mare
in timpul descarcarilor atmosferice
Priza de pământ
Priza de pământ aferentă clădirii va deservi atât instalaţia de paratrăsnet cât şi instalaţia de protecţie împotriv
tensiunilor accidentale de atingere va fi comună pentru cladire. Fiind comună pentru cele două instalaţii de protecţie
rezistenţa prizei de pământ va fi Rp≤1Ω.
S-a optat pentru o priza de pământ alcatuita din 23 electrozi verticali de tipul teava din OlZn2’’1/2 dispusi intr-
retea inchisa amplasata la o distanta de 2 m fata de cladire.Electrozii verticali au lungimea de 3 m, iar legatura dintr
ei este facuta prin intermediul electrozilor orizontali de tipul platbanda OLZn40x4mm cu o lungime de 3 m. Dac
aceasta valoare
pamant Rp a rezistentei
va deveni mai micaprizei
de 1 de pamant nu se verifică, se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei d
ohm.

9. CONDIŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR


Pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare” ,   SC D&
PRODCONSTRUCT SRL asigură:
• respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare;
• respectarea condiţiilor contractuale;
• respectarea proiectului de execuţie şi a caietelor de sarcini;
• asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabilul tehnic cu execuţia, atestat
• respectarea sistemului de management al calităţii implementat.

Pagină 14 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 14/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

10. TERMENI CONTRACTUALI PENTRU EXECUŢIE REFERITORI LA MEDIU


Pe parcursul execuţiei, şantierul beneficiază de servicii de management al deşeurilor, cu referire la pre-colectare
colectare, transport şi depozitare deşeuri solide (inclusiv deşeuri municipale, deşeuri industriale, deşeuri d
construcţii, etc.) exceptie deşeurilor toxice, periculoase şi tratamente speciale conform cu prevederile legale actuale.
Pe şantier se vor executa activităţile mai jos menţionate în vederea asigurării protecţiei mediului.
- Pre-colectare în recipiente special alocate conform sistemului de colectare impus de operatorul de colectar
deşeuri.
- Menţinerea în curăţenie a spaţiilor amenajate pentru pre-colectare; recipienţii alocaţi depozitării gunoiului vor
colectaţi.
- Pre-colectare cu maxim de siguranţă pentru sănătatea oamenilor şi conservarea mediului pentru a nu produc
poluare fonica, miasme şi raspandirea deşeuri.
- Evitarea amestecarii în recipientii de colectare a gunoiului a deşeurilor toxice periculoase sau explozive derivat
din procesele tehnologice ca tratament special autorizat de directiile sanitar-veterinare.
- Pre-selectarea deşeurilor şi depozitarea pe tipuri de deşeuri în recipienti special atribuiti
- Colectarea, sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile cu respectarea normelor d
protecţie a mediului, a sănătatii oamenilor
- Identificarea substanţelor toxice şi periculoase şi prelucrarea conform prevederilor actuale.
- Instruirea angajaţilor conform cu cerinţele imperative de mediu impuse de regulile actuale cu referire
activitatea din şantier .
Aspectele de mediu ale activităţilor de construcţii pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD
clinica medicala si spatii de cazare” sunt următoarele:
A. ELIMINAREA DEŞEURILOR SOLIDE
Indepartarea bateriilor

Nickel Cadmiu (Ni-Cad), Nickel Metal Hydride (NiMH), Lithium Ion (Li-Ion) şi bateriile mici sub 2 lb. (reincarcabile)
pot fi reciclate gratuit.
Deşeuri din demolare
Deşeurile din demolare includ ( dar nu se limitează ) beton, caramizi, lemn, zidarie, acoperis şi elemente de
acoperis, pietris linoleum, sticla, gunoi, otel, aluminium, cupru, tevi plastic sau galvanizate, placaje roca, acoperiri
asfaltice şi acoperiri textile.
Deşeurile din demolari nu includ deşeurile periculoase sau foarte periculoase, deşeuri lichide, gunoi obisnuit,
deşeuri canalizare, carcase de animale, deşeuri chimice deşeuri petroliere sau azbest.
Materiale pulverulente
Materialele pulverulente cuprind: praf rezultat din plăci de pavaj, din piatră brută, din silicon, rumeguş, sticlă
fibroasă sau oricare alt deşeu care poate deveni transportabil pe calea aerului în momentul manevrării.
B. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR LICHIDE
Lichidele de săpare, apa şi/sau produsele fără continut de carbon care asociate cu solul pot prezenta risc d
contaminare.
In cazul în care pe parcursul execuţiei se identifica zone contaminate ( e.g. nivelari, sapaturi) se vor lua
următoarele măsuri generale :

Pagină 15 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 15/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

- Suspendarea lucrărilor în zona adiacentă


- Notificarea situaţiei în atenţia inspectorului de şantier
- Un plan de refacere va fi întocmit de RMI.
- Se vor desfasura operatiuni de curatare a zonei contaminate şi de inlaturare a materialelor contaminate.
Pentru evaluarea zonelor contaminate vor fi colectate datele necesare în prealabil pentru diminuarea riscului.
Procedura de reducere a riscurilor include următorii paşi :
A. Identificare: Solul suspect poate fi identificat de regulă prin vizualizare şi mirosire (în funcţie de prezenţ
contaminanţilor). Unele semne evidente ale contaminării includ, dar nu se limitează la aceastea:
- Decolorarea solului
- Textura diferită sau neobişnuită a solului
- Vegetaţie distrusă
- Apa care bălteste sau săpătură cu urme de hidrocarburi
- Deşeuri industriale abandonate (rezervoare de depozitare şi/sau infrastructură)
In momentul în care solul suspect sau contaminat se găseşte pe parcursul săpăturii, se vor lua masurile necesar
pentru eliminarea zonelor contaminate.
B. Metodele de securizare vor include:
- Depozitarea solului departe de orice curs de apă, cumpăna apelor, recolte, etc.
- Izolare şi separare a solului
C. Contacte Externe: Factorii ce determin care parte externă va fi implicată în incidentul de contaminare cu sol
suspect / contaminat include: Amplasarea, natura contaminării şi sursa de contaminare.
C. CURAŢAREA DE VEGETAŢIE

In vederea facilitării activităţilor de construcţii se impune indepărtarea copacilor şi vegetaţiei din zona presupus
a proiectului.
Pentru minimalizarea potenţialului impact a indepartarii vegetatiei vor fi implementate următoarele proceduri d
mediu:
- Materialul lemnos de mari dimensiuni şi recoltele agricole se vor recupera şi folosi
- Toate celelalte materiale rezultate în urma operatiiunii de curatire vor fi aranjate într-o manier
corespunzatoare aprobata de Inspectorul de şantier
- Toate operatiunile de curatire vor fi delimitate în zona de lucru conform cu acceptul Inspectorului d
Şantier

- Se va evita, acolo unde este posibil, taierea copacilor mari.


D. CONTROLUL PRAFULUI
In condiţii uscate, pot fi generate emisii mari de praf în şantier şi drumuri de acces. Aceasta poate avea un impac
negativ în mediul înconjurător, construirea în siguranţă şi pot cauza deasemenea discontinuităţi în activităţile zilnice
ale locuinţelor din apropiere . SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va implementa următoarele proceduri pentru a asigur
minimizarea potenţialului impact .

Pagină 16 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 16/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va sigura controlul adecvat al prafului în şantier în cazul în care acesta se
află în apropierea zonelor locuite.
- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va sigura că în zonele sensibile generarea de praf este monitorizată şi
contralată
La sfarsitul fiecarei zile, deseurile vor fi eliminate pentru a evita imprastierea prafului si se va spala zona.
E. MENTENANTA UTILAJELOR
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are un program de monitorizare si mentenanţa a utilajelor conform sistemului de
management integrat al firmei. Responsabil cu tinerea sub control, a utilajelor pe santier, este seful de santier.
Persoana responsabilă se va asigura că toţi utilizatorii şi manualele tehnice asociate cu utilajul sunt păstrate
 împreună.
F. MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA
Pregatirea mentenantei preventiv-planificate consta in:
• analiza comportarii utilajelor, echipamentelor şi masinilor din dotare pe toata durata anului precedent;
• analiza gradului de uzura fizica a utilajelor şi echipamentelor din dotare pe toata durata anului precedent
• analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor intervenite pe durata anului precedent.
Desfasurarea mentenantei preventiv - planificate
In baza concluziilor rezultate din analiza documentata mai sus precizată, SC D&I PRODCONSTRUCT SR
elaborează un program anual de inetervenţii.
Programul cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice şi reparatiilor pentru utilajele şi echipamentele di
dotare.
In momentul realizarii interventiilor planificate, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL consemnează cele constatat
stabilind şi necesarul de materiale auxiliare / piese de schimb şi accesorii aferente efectuarii respectivei interventii.

G. MENTENANTA CORECTIVA
Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele şi echipamentele necesare ca urmare
producerii unor defectări accidentale ale acestora.
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL preia utilajul / echipamentul defect, efectuează analiza - defectiunii, gravitate
acesteia şi stabileste modul de efectuare a interventiei.
 În cazul în care este necesară intervenţia asupra componentelor critice în funcţionarea şi siguranţa utiilajulu
intervenţia va fi efectuată de companii specializate autorizate
La finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile care se impun.
H. INTRETINERILE CURENTE
Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor, sunt efectuate de personalul SC D&
PRODCONSTRUCT SRL conform cerintelor stabilite şi documentate în instructiunile explicative de intretinere de l
producător.
I. CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ
Monitorizare

Pagină 17 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 17/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de întreţinere se gestionează conform Instructiunii de lucru privin
Gestionarea Deseurilor; Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform Planului de Management al Mediului ş
procedurilor de mediu din cadrul Sistemului de Management Integrat.
Măsurare
Măsurarea rezultatului acestui proces constă în evaluarea gradului de:
a) conformitate a realizarii programului anual de revizii şi reparatii/program de intretinere zilnica /sapatamana;
b) conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale;
c) conformitatea efectuarii intretinerilor curente
Aceasta măsurare este efectuata de către proprietarul de proces.
Măsurarea procesului consta în evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta şi obiectivelo
operationale stabilite.
J. CONTROLUL ZGOMOTULUI
Pe parcursul execuţiei poate aparea zgomot excesiv datorat utilajelor. Vor fi implementate următoarele procedu
pentru asigurarea diminuării impactului datorat construcţiei:
- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. va folosi echipament de oprire a zgomotului în stare de funcţionare pentr
toate utilajele din proiect
- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. va minimiza nivelul de zgomot pe parcursul execuţiei proiectului.
K. MINIMIZAREA IMPACTULUI ECHIPAMENTELOR
Pierderi posibile ca rezultat a activităţilor de mentenanţă şi reparaţie a utilajelor pot include ulei folosit, fluid
uzate, baterii consumate, azbest spart, deşeuri metalice, cauciucuri uzate. Aceste deşeuri pot afecta mediul dacă n
sunt tratate în mod adecvat, stocate în zone de siguranţă cu compartimente şi protejate de expunerea la ape. Dacă n
sunt tratate adecvat, impactul acestora cu mediul poate cauza contaminări ale apelor de suprafaţă şi subterane
solurilor, cat şi emisii toxice în aer.

O soluţie pentru diminuarea impactului schimbării de ulei poate fi prevenirea eliberării uleiului folosit în mediu ş
reciclarea sau refolosirea uleiului uzat. Scurgerile pot fi prevenite folosind containere de ulei uzat păstrându-le pe
podea cu drenaj în spaţiu închis, şi prin instruirea angajaţilor cu tehnici de prevenire a scurgerilor. Uleiurile care n
ajung să fie scurse pot fi reciclate salvând bani şi protejând mediul.
Utilajele cer schimbări regulate ale lichidelor incluzând: uleiuri, lichid de racire şi altele. Pentru a diminu
eliberarea lor în mediu aceste fluide vor fi depozutate în zone unde nu au legaturi cu pubele publice. Aceste lichide po
fi reciclate. Pe durata procesului de mentenanţă a echipamentelor este bine a se evita scurgerea fluidelor. „Principiu
de manevrare uscată” încurajează ca scurgerile să fie imediat curăţate, astfel încât lichidul scurs să nu fie evaporat î
aer, transportat pe sol sau scurs în pânzele freatice.
Următoarele tehnici ajută prevenirea şi minimizarea impactului scurgerilor
- Colectarea fluidelor scurse în containere sau canistre
- Păstrarea unui container special sub vehicul în timpul schimbării uleiului, ungerii şuruburilor, etc.
- Transfer imediat al lichidului folosit în containerul adecvat. Niciodată nu vor fi lăsate recipiente care picură sa
alte containere deschise.
L. INDEPĂRTAREA DEŞEURILOR SANITARE
Deşeurile vor fi izolate în containere impermeabile adaptate să stocheze şi să trateze deşeurile într-o manieră de
igienă corespunzătoare situaţiilor în care nu sunt accesibile alte condiţii de igienă normale.

Pagină 18 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 18/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Exteriorul containerului este impermeabil, adaptat să fie folosit la un conţinut solid de deşeuri. Invelitoarea are
rezistenţă la rupere şi la înţepare şi deschiderea nu trebuie să fie mai mare de 50cm pe fiecare direcţie, dimensionat
pentru a primi deşeuri solide. Vor fi asigurate conditii igienice pentru utilizarea toaletelor.
M. SCURGERILE DE HIDROCARBURI ŞI MATERIALE PERICULOASE
Acest plan reprezintă un sistem de răspundere detaliat care va trata accidente precum deversări de petrol, ulei,
lubrifianţi sau alte lichide periculoase. Obiectivele acestui plan sunt de a diminua:
- pericolul asupra oamenilor
- poluarea solului şi a apelor
- extinderea zonelor afectate
- gradul de tulburare pe perioada inchiderii şantierului
- gradul de tulburare pe perioada vietii

11. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE DE SUBCONTRACTORI


In cadrul contractelor incheiate în scopul realizării prezentului obiectiv, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL poa
oferi în subantrepriză părţi din obiectivul contractat.
Aceste cote de lucrare sunt stipulate într-un contract de subantrepriză cu o firma locală aleasă de către SC D&
PRODCONSTRUCT SRL conform procedurii de selectare a subcontractorilor. Firma subantreprenoare este aleas
dintre companiile care sunt autorizate să execute genul de lucrări necesare în execuţia obiectivului.
Firma subantreprenoare trebuie:
• Să dispună de un sistem de management al calităţii functional, compatibil cu cel al SC D&
PRODCONSTRUCT SRL, în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008, Legea nr.10/1995 a calităţii î
constructii şi H.G. 766/1997.
• Să poată face dovada unor realizări relevante în domeniul construcţiilor;
• Să aibă RTE atestat şi CQ competent conform legislaţiei în vigoare pentru domeniul în care se încadrează
lucrarea, în conformitate cu prevederile H.G. 925 / 1995.
• Să aibă personal tehnic de execuţie, ingineri constructori, maiştri şi sefi de echipă şi muncitori capabili s
execute şi să asigure nivelul calitativ ridicat al lucrării.
Subcontractorul va fi instruit privind respectarea documentelor Sistemului de Management Integrat al SC D&
PRODCONSTRUCT SRL (proceduri tehnice de execuţie, metode de lucru, Planul de control, calitate, verificări ş
incercari, etc.).
Supravegherea execuţiei, actele calităţii, obţinerea avizului de continuare al lucrărilor în fazele determinant
aferente lucrării, condica de betoane, rezultatele incercarilor la compresiune pe epruvetele de beton la 28 de zile
efectuate de un laborator de grad II, altul decat cel propriu, (in cazul unitatilor ce detin un astfel de laborator), cat ş
obtinerea buletinului unic pe lucrare sunt în obligatia subcontractorului.
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va asigura conducerea, verificarea şi avizarea tuturor lucrărilor executate d
către subcontractori. Inginerii RTE şi CQ ai SC D&I PRODCONSTRUCT SRL supervizează şi controlează modul d
execuţie, de verificare a calităţii şi de completare a documentelor ce atestă calitatea lucrărilor subcontractorului.

Pagină 19 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 19/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

12. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND EXECUŢIA – MASURI CONCRETE DE INTERVENTIE


Planul de Management al Calităţii execuţiei descrie operaţiunile puse în practică pentru planificarea şi controlu
execuţiei în vederea asigurării condiţiilor de calitate impuse de politica Orasului Comarnic necesare obţine
satisfacţiei clientului şi respectând cerinţele stipulate în Legea 10/1995.
12.1. Lansarea Execuţiei
Autorizaţia de Construcţie cu privire la lucrările de execuţie emisă de către Consiliul Local în conformitate c
Legea 50 / 1991 trebuie să fie obţinută prin grija Clientului.
Clientul va ordona începerea lucrărilor prin transmiterea “Ordinului de Începere a Lucrărilor” ce va reprezenta
elementul de început al lucrărilor de execuţie în baza contractului şi autorizate conform legii 50 / 1991.
Execuţia lucrărilor de constucţii va începe prin Fişa de Lansare, cod F-PO-19-01. Fişa de Lansare conţin
informaţiile principale cerute de autorităţi pe pacursul controalelor şi este întocmită prin grija echipei de management a
proiectului.
12.2. Echipa de Management al Proiectului
Managerul de Proiect va desemna, conform experienţei şi competenţelor, Echipa de Management al Proiectulu
organizată după cum urmează:
• Echipa Comercială: Responsabil Comercial, Inginer Cantităţi şi Costuri;
• Echipa de Planificare: Manager Planificare Zonal, Responsabil Planificare;
• Echipele de Execuţie: Şefi de Şantier, Coordonatori Lucrări de Instalaţii mecano-electrice, Ingineri constructo
Topografi, Magazioneri;
• Echipa Asigurarea şi Controlul Calităţii: Responsabil Tehnic cu Execuţia atestat (RTE), Responsabil pentr
Controlul Tehnic al Calităţii în Construcţii (CQ);
• Echipa Sănătatea şi Securitatea Muncii: Consultanţi Condiţii de Muncă, Responsabili Sănătatea şi Securitate
Muncii;

Personal Administrativ.
12.3. Comunicare
Managerul de Proiect va organiza săptămânal şedinţe de şantier cu toate echipele implicate pentru a analiza:
• Progresul execuţiei în raport cu Programul de Execuţie
• Performanţele calitative, situaţia neconformităţilor şi strategii de abordare a subcontractorilor;
• Perfromanţe ale securităţii muncii, neconformităţi şi / sau evenimente, noi riscuri identificate;
• Măsuri de protejare a mediului;

Planul de lucru pentru săptămâna ce urmează şi măsuri de îmbunătăţire pentru problemele detectate.
Echipa de Execuţie va asigura o bună colaborare cu toate echipele din proiect implicate în scopul rezolvăr
problemelor apărute pe parcursul execuţiei.
12.4. Subcontractorii
Echipa de Execuţie va organiza şi va coordona activitatea sbcontractorilor de la predarea frontului de lucru pân
la finalizarea lucrărilor conform Documentaţiei Tehnice de Proiectare şi Programul de Execuţie.
Subcontractorii vor fi instruiţi cu privire la cerinţele SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pe şantier:

Pagină 20 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 20/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Programul de lucru
• Măsuri ale calităţii, protecţia mediului şi Sănătatea şi securitatea muncii
• Regulamentul de organizare internă pe şantier, etc.
Echipa Comercială va gestiona toţi subcontractorii privind cantităţile de lucrări, plăţi şi respectarea condiţiilo
contractuale.
12.5. Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă
Echipa SSM are ca principal ţel diminuarea riscului de apariţie a evenimentelor pentru personalul executant pr
implementarea procedurilor şi instrucţiunilor SSM pe parcursul perioadei de execuţie.
Managerul SSM va denumi Consultantul pentru Condiţii de muncă şi va conduce activitatea Responsabililo
pentru Sănătatea şi Securitatea în Muncă în conformitate cu Planul SSM , Procedurile de Sistem şi Proceduril
Operaţionale specifice:
• Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
• Evaluarea conformării, măsurare şi monitorizare
• Participare, consultare şi comunicare
• Cerinţe legale de securitatea muncii
• Identificarea pericolelor, evaluarea de risc şi stabilirea măsurilor de control
• Investigarea evenimentelor
12.6. Managementul Mediului
Managerul SMI va defini un Plan de Management de Mediu care identifică aspectele de mediu asociat
impacturi negative şi măsuri ce se aplică conform cerinţelor legale. Toate echipele proiectului sunt activ implicate î
aplicarea măsurilor de mediu.
Activitatea de management al mediului va fi efectuată conform cu Procedurile de Sistem şi Proceduril
Operaţionale specifice:
• Identificarea aspectelor de mediu

• Cerinţe legale de mediu


• Evaluarea conformării
• Măsurare şi monitorizare
• Managementul deşeurilor
• Comunicare de mediu

12.7. Managementul Calităţii


Echipa de Asigurare a Calităţii are ca scop principal asigurarea unui nivel satisfăcător al calităţii prin controlu
execuţiei şi de menţinere a unei bune relaţii cu Reprezentantul Clientului şi inspectoratul de Stat în Construcţii de l
 începutul lucrărilor până la predarea finală în conformitate cu Legea 10/1995 - cu privire la Calitatea în Construcţii
procedurile Sistemului de Management Integrat.
Managementul şi controlul calităţii vor fi planificate şi structurate după cum urmează:
12.7.1. Înainte de începerea lucrărilor – acţiuni preliminare

Pagină 21 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 21/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

A. Coordonatorul AQ/CQ va primi de la Echipa de Proiectare


• Exemplarul original al Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante pentru toate categoriile d
lucrări, aprobat, verificat şi ştampilat corespunzător
• Copie a Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea Construcţiei şi alte informaţii din documentaţia tehnică d
proiectare solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

După ce documentaţia
 înmânată Inspectoratuluiade
fostStat
pregătită, Coordonatorul
în Construcţii AQ/CQ odevaaprobare
pentru procedura transmitea Programului
Dirigintelui de
deŞantier
Controlpentru a
al Calită
 în Faze Determinante.
B. Departamentul Managementul Calităţii va elabora Planul de Management al Calităţii şi îl va transmit
Dirigintelui de Şantier pentru informare.
C. Coordonatorul AQ/CQ va întocmi Planul de Control al Calităţii, Verificări şi Inspecţii (PCCVI)
12.7.2. Planul de Management al Calităţii
Prin Planul de Management al Calităţii, în conformitate cu Sistemul de Management Integrat sunt asigurate:
• Planificarea calităţii;
• Compatibilitatea procesului de execuţie al obiectivului cu documentatia aplicabila şi aplicarea controlulu
calităţii;
• Indeplinirea condiţiilor referitoare la măsurare şi verificările corespunzatoare;
• Identificarea stadiului fizic atins pe durata execuţiei obiectivului, trasabilitatea şi păstrarea înregistrărilo
referitoare la calitate;
• Indeplinirea condiţiilor de acceptare şi recepţie.
Pentru proiectele pe care le dezvoltă, Departamentul Management Integrat întocmeşte Planul de Managemen
al Calităţii. Acesta va fi utilizat ca instrument de implementare şi funcţionare a sistemului companiei de managemen
integrat şi detaliază modul în care cerinţele de calitate impuse vor fi respectate, descrierea sistemului aplicat în proiec
stabilirea modului de realizare a controlului calităţii. Documentul cuprinde:
• Informatii generale şi prezentarea companiei cu specificatiile adoptate pentru lucrările contractate
• Durata convenita pentru desfasurarea lucrărilor inclusiv cerintele organizatiei pentru faze de execuţie
• Documentele de referinţă
• Proceduri Tehnice de Execuţie şi Fise Tehnologice
• Politica de Calitate, de Mediu şi Protectia Muncii
• Scurta descriere a lucrărilor ce fac obiectul contractului
• Conditii de execuţie cu referire la calitatea lucrărilor
• Conditii de execuţie cu privire la mediu şi masuri de protectie
• Asigurarea calitatii lucrărilor
• Asigurarea calitatii materialelor
• Asigurarea trasabilitatii materialelor şi a elementelor prefabricate

Pagină 22 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 22/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Functii în şantier şi responsabilitati privitor la execuţia calitatii lucrărilor / materialelor / service


• Decizie de desemnare a responsabililor în şantier a Şefului de Şantier, RCTCC, RTE
• Organizare de şantier
• Resurse umane şi materiale
• Grafic de execuţie şi echipamente
• Cerinte speciale de depozitare
• Măsuri pentru lucrări pe timp friguros
• Plan de Control, Calitate, Verificări şi Incercări
• Descrierea Sistemului de Management al Calitatii (al subcontractorului) aplicat în şantier
• Asigurarea Sistemului de Identificare şi Trasabilitate
• Sistemul de Tratare a Neconformitatilor şi Actiuni Corective / Preventive
• Subcontractorii, furnizorii şi service – ul pe care le furnizează
• Organigrama
• Stabilirea perioadei garantie pentru lucrările subcontractate
• Verificare personal din şantier privitor la abilitatile necesare pentru efectuarea lucrărilor ce urmează a
executate
12.7.3. Planul de Control al Calităţii, Verificări şi Inspecţii (PCCVI)
A. Pentru a obţine performanţa lucrărilor executate şi pentru a obţine nivelul de calitate specific, SC D&
PRODCONSTRUCT SRL stabileşte:
• Criterii de evaluare a performanţelor de calitate
• Cerinţele clientului
• Dispoziţiile legale cu privire la calitatea în construcţii
• Măsurile şi resursele necesare pentru atingerea performanţelor.
B.  În acest scop, pentru managementul şi controlul calităţii RMI intocmeste Planul de Control al Calităţii, Verifică
şi Inspecţii (PCCVI).
PCCVI reprezintă un instrument adecvat de management specific fiecărei categorii de lucrări şi este întocmit î
urma consultării cu celelalte echipe aleproiectului implicate. Versiunea finală acceptată va fi semnată spre aprobare d
către Managerul Business Process şi va fi prezentat Dirigintelui de Şantier pentru acceptare.
Scopul PCCVI este de a obţine, la finalizarea oricărei categorii de lucrări, a unui rezultat satisfăcător ce combin
atât aspecte ale calităţii, cât şi aspecte comerciale astfel încât să vină în întâmpinarea aşteptărilor contractate a
clientului.
Totodată, scopul PPCVI este de a reprezenta punctul de plecare pentru un set complet de documente necesa
completării capitolului B al Cărţii Tehnice a Construcţiei.
PCCVI va fi transmis fiecărui subcontractor implicat în procesul de execuţie şi va fi respectat pe parcursul tuturo
fazelor de execuţie a lucrărilor subcontractate.

Pagină 23 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 23/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

12.8. În timpul lucrărilor de execuţie


A. Echipa de Asigurare a Calităţii asigură derularea în bune condiţiuni a Programului de Control al Calităţii î
Faze Determinante, prin :
• Inspecţii preliminare ale tuturor condiţiilor privind stadiul fizic al execuţiei
• Completarea şi menţinerea documentelor de calitate referitoare la categoria de lucrări care va fi verificată de

către Inspectorul de Stat desemnat.


• Comunicarea eventualelor probleme rămase nerezolvate detectate de către echipa de execuţie pentr
aplicarea măsurilor imediate şi rezolvarea acestora în timp util, conform cu procedura SC D&
PRODCONSTRUCT SRL - PS-07 – Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor.
• Asigurând prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii la Fazele Determinante.
• Echipa AQ va întocmi o adresă de invitaţie la data hotărâtă de comun acord specificând: date d
identificare ale companiei, lucrări ajunse în faza determinantă, data şi ora evenimentului.
• Transmitere invitatie către Inspectoratul de Stat în Construcţii
•  în copie, această adresă va fi transmisă reprezentantului Clientului, proiectantului şi subcontractorul
pentru a fi informaţi şi pentru a asigura prezenţa lor la eveniment. Toate echipele proiectului vor
informate cu privire la eveniment.
• Organizând şi participând la Fazele Determinante stabilite şi oferind toate informaţiile necesare întocmir
Procesului Verbal de Fază Determinantă.
• Distribuind tuturor părţilor implicate în Faza Determinantă emisă de către inspector indiferent dacă acest
conţine un rezultat pozitiv sau negativ.
• Menţinând un Registrul de Urmărire a Fazelor Determinante pentru înregistrarea informaţiilor cu privire l
respectarea Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante.
B. Echipa AQ va asigura pentru fiecare categorie de lucrări un program de control şi management al calităţii:
• Va informa fiecare subcontractor, după semnarea contractului şi înainte de începerea lucrărilor, în legătur
cu cerinţele de calitate ale Orasului Comarnic şi prevederile Planului de Management al Calităţii în acord c
cerinţele de pre-calificare stabilite de SC D&I PRODCONSTRUCT SRL impreuna cu beneficiarul; Planul d
Management al Calităţii pregătit de subcontractor va fi analizat de către Echipa AQ şi, în cazul în care v
considera necesar, va cere clarificări, va face observaţii care să fie rezolvate de către subcontractor în tim
util.
• Va gestiona neconfomităţile apărute pe parcursul procesului de execuţie în conformitate cu procedura de
sistem „Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor ”, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL
PS-07 şi procedura operaţională “ Tratare sesizari de la clienti”, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.-PO-
16, prin menţinerea şi actualizarea Registrului de Observaţii de la Client şi Registrul de evidenţă al
Neconformităţilor, informând toate echipele implicate în remedieri pentru aplicarea şi analizarea acestora în
fncţie de situaţie.
• Managementul acţiunilor corective / preventive conform procedurilor de sistem “Acţiuni Corective”, cod S
D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS-09 şi “Acţiuni Preventive”, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS
10.
C. Echipa AQ va asigura întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei, capitol B şi C, de la începerea lucrărilor pân
la recepţia finală încluzând toate înregistrările de calitate rezultate din procesele A şi B mai sus menţionate.

Pagină 24 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 24/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Scopul comun final este de a rezulta Cartea completă la sfârşitul lucrărilor şi, pe cât posibil, structurat
conform H.G. 273 / 1994, respectând contractul comercial şi alte reglementări în vigoare.
12.9. La terminarea lucrărilor de execuţie
Echipa AQ va pune la dispoziţie Comisiei de Recepţie capitolele B şi C ale Cărţii Construcţiei pentru verificări
ce vor fi efectuate cu ocazia Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi Recepţiei Finale.

13. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII APLICAT

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigură conducerea şi garantarea calităţii lucrărilor pentru obiectivu
„Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare” , astfel:
- prin sistemul de management al calităţii, definit şi documentat conform cerinţelor standardului SR EN ISO
9001:2008;
- prin Planul Calităţii, intocmit şi aplicat pentru fiecare lucrare în parte;
- prin indeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu executia, atestat (RTE)
- prin asigurarea controlului tehnic de calitate de către un inginer RCTCC autorizat.
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi-a creat, implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat adecva
activităţilor desfasurate, respectand prevederile legale şi reglementările în vigoare.
13.1. GENERALITĂŢI:
Sistemul de Management Integrat este aplicat în toate activităţile din cadrul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi
fost dezvoltat în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007. Sistemul d
Management Integrat este documentat în totalitate şi structurat pe 3 nivele:

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PLANUR


ILE
DIAGRAME DE PROCES ŞI HĂRŢI ALE PROCESELOR CALITĂŢII
PLANUR
ILE DE
SECURITA
Proceduri de Proceduri Proceduri Proceduri Tehnice Instrucţiuni TE
Sistem Generale Operaţionale de Execuţie de Lucru  
PLANURIL
E DE
MEDIU
Alte documente care susţin activitatea
Specificaţii Tehnice, norme, regulamente
Formulare
 Înregistrări

Pagină 25 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 25/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Nivel 1: Manualul SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


Acest document detaliază domeniul căruia i se aplică Sistemul de Management Integrat, politicile declarate d
calitate, sănătatea şi securitatea muncii şi mediu ale companiei, structura companiei şi procedurile standardelor d
referinţă. Manualul Managementului Integrat este un document explicativ, care nu reglementează ci care descr
Sistemul Integrat de Management şi oferă explicaţii despre modul în care funcţionează sistemul.
• Nivel 2: Proceduri Generale, Proceduri Operaţionale şi Proceduri Tehnice de Execuţie
Aceste documente descriu procesele şi controlul aplicat tuturor activităţilor întreprinse pentru ducerea la bun sfârş
prin intermediul SMI al unui serviciu contractat.
• Nivel 3: Planurile Calităţii, Planurile de Securitate şi Planurile de Mediu
Asigură lucrări de construcţii sub incidenţa unei legislaţii impuse, satisfacţia clientului, calitatea, sănătatea ş
securitatea muncii precum şi protejarea mediului sunt obţinute prin acţionare în conformitate cu sistemul d
management integrat documentat. Cerinţele specifice ale clientului şi reglementărilor în vigoare sunt identificate ş
documentate pe parcursul procesului de analiză a contractului, permiţând comunicarea şi stabilirea de măsuri pentr
asigurarea satisfacerii tuturor cerinţelor declarate ale clientului în condiţiile impuse de rigorile legislaţiei aplicate (î
domeniile calităţii, a sănătăţii şi securităţii muncii şi protecţiei mediului).

13.2. PROCESE

Principalele procese în cadrul societatii sunt:

Dezvoltarea Realizare activităţilor


activităţilor Planificarea activităţilor
- Valorificarea activităţilor Proiectare şi programare
- Planificare
- Câştigare noi proiecte - Execuţie

Procesele Principale sunt susţinute de către Procesele Suport care sunt identificate astfel:

Planificarea - Strategie organizaţională Suport - Achiziţii Materiale


activităţilor - Estimare în vederea ofertării Realizarea - Servicii Subcontract
- Planificarea proiectării Proiectului - Utilaje
- Planificarea calităţii - Execuţie
- Planificarea SSM - Controlul calităţii
- Planificarea Protecţiei Mediului - Protecţia Mediului
- Budgetare - Protecţia Sănătăţii şi Securităţii Muncii
- Controlul riscului - Proceduri Tehnice de Execuţie
- Obiective, Indicatori / Costuri - Contract Management

Pagină 26 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 26/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Servicii - IT  Îmbunătăţire - Asistenţă şi Suport Continuu


Corporative - Resurse Umane - Monitorizare / Măsurare Performanţe
- Managementul Schimbărilor
- Inovaţie
- Analiza Datelor

13.3. SCOPUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


Scopul acestui sistem îl reprezintă optimizarea eforturilor organizaţiei privind satisfacerea cerinţelor standardelo
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007 prin coordonarea activităţilor referitoare la managementu
calităţii cu cele privind managementul de mediu şi cele privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Sistemul de Management Integrat:
• Se aplică în Sediul Central şi în fiecare din şantierele sale într-un sistem unitar, fără excepţie.
• Se aplică fiecărui şantier deschis al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL, oriunde organizaţia îşi desfăşoa
activitatea.

Defineşte responsabilităţi şi autorităţi pentru acţiunile ce afectează în mod semnificativ performanţel
companiei şi conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu cele ale standardelor de referinţă adoptate.
• Include politici, proceduri, cerinţe, formulare, referinţe, înregistrări ale derulării proceselor.
• Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate d
subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente
procedurile şi cerinţele standardelor de referinţă.
• Documentează planuri de management pentru procesele de execuţie specifice.

13.3.1. Scopul Sistemului de Management al Calităţii


Odată ce o organizaţie decide să dezvolte un sistem d
calitate, prima întrebare care cere răspuns este: la ce se v
aplica sistemul de calitate?

Sistemul de Management al Calităţii urmăreşte aplicarea cerinţelor standardelor de calitate specificate î


standardul ISO 9001:2008 în condiţiile impuse prin standardele cu care se integrează, ISO 14001:2005 şi OHSA
18001:2007.
Sistemul de Management al Calităţii:

Se
fărăaplică în cadrul proceselor de management al proiectelor de către toţi angajaţii, într-un sistem unita
excepţie.
• Se aplică fiecărui şantier deschis, oriune se derulează contractul.
• Defineşte responsabilitatea şi autoritatea pentru acţiunile echipei de proiect ce afectează în mo
semnificativ performanţele de calitate stabilite.
• Include politici, proceduri, cerinţe de calitate, formulare, referinţe, înregistrări ale derulării proceselor.

Pagină 27 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 27/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate d


subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente
procedurile şi cerinţele de calitate.
• Documentează planuri ale calităţii pentru procesele de execuţie specifice.
13.3.2. Scopul Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii (SSM)

SC D&I
protecţia PRODCONSTRUCT
muncii, SRL se angajează
ce are la bază principiile legislaţiei să îşi execute
europene prin activităţile
adoptareaîndeconcordanţă cu legislaţia
către companie românăprid
a unei politici
care să se atingă un control eficient al riscului la care sunt supuse proiectele sale, atât în timpul planificării preliminar
cât şi pe parcursul execuţiei acestora.
Organizarea Sănătăţii şi Securităţii Muncii în cadrul proiectelor se realizează în mod controlat prin Sistemul d
Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii respectând cerinţele specificate în standardul OHSAS 18001:2008
Astfel, intră direct în responsabilitatea managerilor datoria de a face tot ce este necesar şi le stă în putinţă pentru
asigura sănătatea şi protecţia în muncă a salariaţilor sau a publicului, precum şi a bunurilor pentru a nu fi supuse unu
risc inutil.
Scopul acestui sistem de management este de a furniza un mecanism de evaluare a riscului care să poată
aplicat din primele etape ale lucrului şi care să permită tuturor proiectelor să înceapă cu o informare complexă.
Prin implementarea, certificarea şi mentinerea Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă s
obţin următoarele avantaje:
• Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi / sau reducerea cauzelor potenţiale d
accidentare şi îmbolnăvire profesională;
• Asigurarea controlului organizaţiei asupra pericolelor, accidentelor şi riscurilor salariaţilor la locul de muncă;
• Limitarea incidentelor şi accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a SC D&
PRODCONSTRUCT SRL, precum şi plata de compensaţii sau taxe suplimentare;
•  Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a salariaţilor;

 Îmbunătăţirea performantelor individuale ale salariaţilor;
• Organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă;
• Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul de muncă şi a propriei sanătă
fizice şi mentale;
• Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţir
continuă şi de reducere a riscurilor la locurile de muncă;
•  Îmbunătăţirea relaţiilor cu industria şi organismele de reglementare;
•  Îmbunătăţirea imaginii comerciale, a marketingului şi a competitivităţii în cazul unui sistem de managemen
recunoscut prin certificare.
13.3.3. Scopul Sistemului de Management al Mediului
Firmele pot prospera doar adoptând un sistem d
organizare ce are în vedere binele angajaţilor, relaţii bun
în comunitate, protejarea mediului şi responsabilizarea faţ
de societate.

Pagină 28 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 28/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

 În cadrul Sistemului Integrat de Management, Sistemul de Management al Mediului reprezintă un instrument d
management necesar pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu. Oferă o metodă sistematică de a control
procesele privitor la aspectele de mediu.
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implementează acest instrument de management cu scopul:
• de a creşte prestigiul companiei

de a conştientiza
gestionarea şi asuma
problemelor problematica de protecţia mediului, oferind un cadru bine organizat pentr
de mediu
• de a asigura servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor, în condiţiile asigurării protecţiei mediului înconjurăto
 îmbunătăţind asfel imaginea companiei şi relaţiile sale cu diverşi parteneri
Sistemul de Management al Mediului este documentat, pus în aplicare şi menţinut în aşa fel încât să asigur
permanent conformitatea cu legislaţia în vigoare. Implementarea acestuia ca parte integrantă din SMI a făcut parte di
deciziile strategice ale conducerii la vârf din SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. În acest scop s-a procedat
următoarele :
• s-au identificat activităţile / procesele desfăşurate în companie

s-au identificat etapele proceselor şi interacţiunile dintre aceste procese
• s-a identificat legislaţia naţională aplicabilă domeniului de activitate
• s-a identificat impactul asupra mediului rezultat din procesele / activităţile desfăşurate în SC D&
PRODCONSTRUCT SRL.
• s-a asiguarat disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pt. derularea şi monitorizarea acestor proces
• s-au identificat zonele cu potenţial de risc pentru mediul înconjurător din cadrul amplasamentului sediulu
central şi a şantierelor din ţară
• s-au stabilit măsuri corespunzătoare cuprinse în programul de management de mediu, numindu-s
responsabilităţi, termene, resurse umane şi financiare, pentru acţiunile ce urmează a fi întreprinse , precum ş
documentele necesare.
• s-au identificat activităţile necesare pentru măsurare , monitorizare , analizare şi s-au implementat măsuril
corespunzătoare pentru diferitele procese şi pt realizarea obiectivelor planificate.
Managementul global al companiei este înclinat spre impactul imediat şi pe termen lung a produselor, serviciilor
proceselor asupra mediului. Acesta impune decizii şi puterea organizaţiei de a acţiona în sensul protecţiei mediulu
prin alocarea de resurse, stabilirea responsabilităţilor şi evaluarea continuă a practicilor, procedurilor şi proceselor.

13.4. CERINŢE APLICABILE

13.4.1. Cerinţe referitoare la Calitate:


Elementele Sistemului de Management al Calităţii sunt adaptate standardului internaţional de calitate – ISO 9001
2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
Pentru asigurarea conformării cu standardul de referinţă, Sistemul de Management Integrat este evaluat în mo
periodic prin audituri speciale de sistem.

Pagină 29 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 29/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Totodată, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL urmăreşte execuţia de lucrări de proiectare şi construcţie car
corespund exigenţelor de performanţă esenţiale prevăzute în Legea nr.10/1995 şi anume:
♦ rezistenţă şi stabilitate;
♦ siguranţă în exploatare;
♦ siguranţă la foc;

protejarea sănătăţii oamenilor;
♦ protecţia şi refacerea mediului;
♦ izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
♦ protecţia împotriva zgomotului.]
13.4.2. Cerinţele Clientului:
Furnizând servicii clienţilor noştri, trebuie să fim capabili de a le oferi un produs / serviciu final în conformitate c
necesităţile acestora şi cu cerinţele exprimate.
13.4.3. Caracteristici ale cerinţelor:

Cerinţele de sistem sunt caracterizate de următoarele atribute:


• Fezabile. Cerinţele trebuie să fie implementabile conform cu capacităţile şi limitările cunoscute ale sistemului ş
mediului de funcţionare. Pentru a evita cerinţele nefezabile este necesar un program de analiză
proiectului implicând o echipă formată din specialişti: proiectanţi şi ingineri constructori. Aceast
echipă poate asigura cu certitudine o verificare a ceea ce se poate executa din punct de veder
tehnic şi ce se poate face cu costuri suplimentare sau cu terţi.
• Necesare. Fiecare cerinţă trebuie să documenteze ceea ce clientul doreşte sau ceea ce este cerut î
conformitate cu o cerinţă externă sau un standard. O alta cale de a considera cerinţa necesară est
de a fi formulată de o sursă recunoscută ca având autoritate specifică. Fiecare cerinţă se urmăreşt
spre originile sale cum ar fi experienţa, cerinţe de sistem, reglementări sau orice cerinţă formulată d
către client. Dacă nu se poate identifica originea, atunci cerinţa este un exces şi deci nu est
necesară.
• Clare. Cel ce citeşte o specifiaţie de cerinţe trebuie să fie capabil să facă o singură interpretare a acesteia
Fiecare cerinţă este specificată succint, simplu, cu un limbaj direct, din domeniul utilizatorului. Pentru
dezvălui ambiguitatea se vor include inspecţii formale a specificaţiilor cerinţelor, schiţând scenării posibi
care ilustrează comportamentul aşteptat al unei părţi specific de produs.
• Verificabile. Dacă o cerinţă nu poate fi verificată, determinarea implementării sale este o problemă de opinii.  
• Complete. Nu trebuie să lipsească nici o informaţie necesară cerinţei.
• Consistente. Cerinţele consistente nu intră în conflict cu alte cerinţe. Contradicţiile dintre cerinţe trebuie să fi
stinse înainte de a începe dezvoltarea.  
• Modificabile. Modificarea SMI trebuie să permită schimbarea sau modificarea unei cerinţe specifice exprimat
separat de alte cerinţe.
• Trasabilitate. Fiecare cerinţă trebuie să aibă orcând corespondenţa cu sursa. Cerinţele sunt legate d
elementele de proiectare, sursă, teste care sunt aplicate pentru implementarea şi verificare
cerinţelor.
13.5. MENŢINEREA SMI

Pagină 30 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 30/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Managerii au responsabilităţi generale asupra SMI al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Aceştia sunt responsab
pentru disponibilitatea resurselor, stabilirea şi comunicarea politicilor şi obiectivelor, iar îmbunătătţirile adus
sistemului sunt implementate.
Managerii au obiective măsurabile pentru a demonstra că acţiunile lor sunt eficiente şi că satisfacţia clientului
fost atinsă. În mod specific, managementul are responsabilităţile următoare:
• Să comunice prevederile SMI şi angajamentele de satisfacere a clientului şi de respectare a reglementărilo
legale către toţi angajaţii
• Să permită angajaţilor de a oferi totalul angajament în excelenţă prin însuşirea şi înţelgerea SMI şi modul în car
acţiunile lor individuale pot afecta sucesul
• Să stabilească şi să menţină un mediu funcţional care să încurajeze livrarea rezultatului muncii lor prin orientare
instruire, pregătirea funcţiunilor şi atenţionarea cu privire la protecţia muncii
• Să ofere servicii care convin cerinţelor specificate sau obiectivelor stabilite în urma analizelor sistemului d
management.
SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a identificat toate procesele necesare SMI, precum şi succesiunea ş
interacţiunea acestora.
Procesele sistemului de management al calităţii implementat în SC D&I PRODCONSTRUCT SRL sunt descris
 în: Proceduri Documentate de Sistem, Proceduri Operationale, Proceduri Tehnice de Execuţie şi Norme Metodologice
13.6. CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI INREGISTRĂRILOR
Proiect Manager se va asigura ca toate documentele şi inregistrarile aferente proiectului sunt pastrate în sectiuni
ce corespund, conform procedurilor de sistem – Controlul documentelor şi Controlul înregistrărilor .
13.7. APROVIZIONARE
Aprovizionarea cu materiale şi servicii se va realiza conform specificatiilor procedurii -  Aprovizionare. Aceas
procedura stabileste metodele de selectie şi evaluare a furnizorilor, documentele, inregistrarile şi verificările di
procesul de aprovizionare. Receptia, manipularea, depozitarea şi transportul materialelor se realizeaza în conformitat
cu procedurile SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.
13.8. PLANIFICAREA CALITĂŢII
Planificarea este necesara pentru a obtine într-un mod practic şi eficient un nivel ridicat al calităţii lucrărilor pentr
realizarea obiectivului. Planul Calităţii este fundamental, în aceeasi masura ca şi pregatirea pachetului de măsuri ş
riscuri ale subcontractorilor angajati şi constituie elemente particulare pentru proiect.
Pe parcursul execuţiei se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie prevazute în proiectul tehnic, precum ş
calitatea materialelor puse în opera, standarde şi normative aplicabile, protectia muncii, protectia mediului, condiţii d
transport, manipulare, depozitare, inspecţii, teste, verificări, etc.
13.9. INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI
Inspecţiile şi activităţile de încercare vor fi stabilite în conformitate cu contractul şi specificatiile tehnice al
proiectului. Înregistrările vor identifica şi vor face referire la inspecţiile/încercările făcute precum şi la criteriile d
acceptare ale acestora.
 În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor, în conformitate cu legislaţia î
vigoare. Documentele incheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a Construcţiei – Capitolul
(conform HG 273/1994).
13.10. TRATAREA NECONFORMITĂŢILOR

Pagină 31 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 31/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

 În conformitate cu procedura Tratarea Neconformităţilor, atunci când acestea sunt detectate, se vor respect
procedurile SMI, sunt înregistrate în Raportul de Neconformitate formular standard ce sunt apoi transmise echipelo
AQ şi de proiectare. Soluţia pentru tratarea neconformităţilor este dată de proiectant în scris prin Dispoziţie de Şantier
Dispoziţia de Şantier este transmisă către executant. După efectuarea remedierilor conform cu dispoziţ
proiectantului lucrările remediate sunt supuse unor noi verificări de către Şeful de Şantier, inginerul CQ şi ingineru
RTE în prezenţa reprezentantului subcontractorului.

13.11. AUDITUL INTERN


Verificarea modului de aplicare şi respectării documentelor de referinţă în execuţia lucrărilor precum şi aplicare
documentelor SMI implementat în companie este efectuată prin audituri interne stabilite şi programate de cătr
Managerul Sistemului de Management Integrat în conformitate cu procedura Audituri Interne.

14. LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

14.1 Proceduri sistem


Nr. crt. DENUMIRE COD PROCEDURA
1 Control documente PS - 01
2 Control inregistrari PS - 02
3 Cerinte legale si alte cerinte PS - 03
4 Aspecte de mediu PS - 04
Masurarea si monitorizarea procesului / produsului / evaluarea
5 PS - 05
conformarii
6 Auditul intern PS - 06
7 Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor PS - 07
8 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS - 08
9 Actiunea corectiva PS - 09
10 Actiunea preventiva PS - 10

11
12 Identificare pericol , evaluare
Comunicare,participare risc si stabilire controale
si consultare PS
PS -11
-12
13 Competenta,costientizare,instruire PS -13

  14.2 Proceduri operationale


Nr. crt. DENUMIRE COD PROCEDURA
1 Actualizare M..C. PO - 01
2 Elaborarea procedurilor PO - 02
3 Codificare manual, proceduri si formulare PO - 03
4 Intocmirea planului de control de calitate, verificari si incercari PO - 04
5 Elaborare – plan calitate PO - 05
6 Competenta constientizare si instruire PO - 06
7 Procese referitoare la relatia cu clientul PO - 07
8 Aprovizionare PO - 08
9 Controlul productiei si a furnizarii serviciului PO - 09
10 Identificarea si trasabilitatea PO - 10
11 Proprietatea clientului PO - 11
12 Pastrarea produsului PO - 12

Pagină 32 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 32/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

13 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare PO - 13


14 Monitorizarea si masurarea proceselor PO - 14
15 Monitorizarea si masurarea produselor PO - 15
16 Tratare sesizari de la clienti PO - 16
17 Stabilirea nivelului de satisfactie al clientului PO - 17
18 Analiza efectuata de management PO - 18

14.1. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Conform anexa Lista de proceduri


15. RESPONSABILITĂŢI
15.1. MANAGER DE PROIECT
Ca parte a execuţiei în cadrul proiectului, el are sarcina de a asigura în cadrul companiei:
• organizarea operaţională a lucrărilor,
• organizarea activităţilor delegând principalii săi colaboratori,

organizarea în bune condiţiuni în vederea respectării planningului de lucrări şi aducerea la zi a stadiului d
 înaintare a lucrărilor pe şantier ,
• coordonarea diferitelor activităţi ,
• semnătura să pe documentele cu privire la prezentul contract,
• interfaţa cu Departamentul Aprovizionare ( necesităţi de materiale, vehicule, utilaje) ,
• respectarea clauzelor contractuale şi reglementărilor ce guvernează lucrarea,
• fiabilitatea şi completitudinea cu privire la predarea informaţiilor (producţie, administrativ).
• participă la reuniunile interne (planning, elaborare oferte, studii, igienă/securitate, mediu, etc.),
• veghează la respectarea abilitării personalului din subordinea să în funcţie de capacităţile şi de condiţiile d
lucru
• veghează la respectarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi altele , relativ la lucrările în execuţie şi mediu
• participă la diverse studii de costuri ,
• participă la diverse reuniuni de şantier ,
• este însărcinat cu coordonarea tuturor activităţilor de şantier depuse de echipele sale, inclusiv a
subcontractanţilor săi,

controlează stadiul de inaintare al lucrărilor ,
• urmăreşte orele productive şi revizuieşte previziunile ,
• se asigură de formarea profesională a personalului.
15.2. ŞEF DE ŞANTIER
Ca parte organizatorică în cadrul desfăşurării activităţii de proiectare, el are sarcina de a asigura :
• organizarea operaţională a execuţiei,

Pagină 33 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 33/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• organizarea activităţilor de execuţie,


• conducerea planning-ului stabilit pentru execuţie,
•  îndeplinirea planning-ului de execuţie prin colaboratorii săi,
• interfaţa cu Departamentul Proiectare,
• interfaţa cu Departamentul Achizitii,
• interfaţele de corespondentă cu clientul / consultanţa pe probleme de execuţie,
• veghează la respectarea dispoziţiilor proiectului,
• verifică şi aprobă stadiile de execuţie conform proiectului,
• participă la diverse studii de costuri ,
• comunică neconformităţile apărute şi se asigură de tratarea acestora,
• orice alte sarcini de serviciu prevăzute de către Project Manager
15.3. RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT
Pentru a asigura respectarea exigenţelor în materie de Calitate, cât şi prevenirea riscurilor cu privire la medi
 înconjurător, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL mentine relatia cu clientul pentru problemele legate de calitate ş
protejarea mediului înconjurător, prin RMI.
El are următoarele responsabilităţi :
• elaborarea procedurilor specifice lucrărilor de şantier, Planurile Calităţii şi diverse documente necesar
managementului calităţii,
• de a verifica desfăşurarea politicii Calitate / Mediu în conducerea acestui proiect ,
• de a verifica şi controla eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii / Mediului implementat,
• de a conduce activitatea de asigurare a calităţii în fazele de proiectare şi de execuţie prin colaborare directă
cu reprezentanţii omologi ai companiilor implicate în procesele de proiectare şi de execuţie,
• este în relaţie directă cu RCTCC şi RTE pentru a se asigura de eficacitatea şi eficienţa Sistemului d
Management al Calităţii ce se aplică pentru această lucrare,
• Comunicarea cu Serviciile Calitate ale partenerilor şi colaboratorilor se desfăşoară conform Schemei d
reprezentare a modalităţilor de interfaţare şi comunicare în domeniul Calitate, prevăzută în Anexa
• de a verifica aplicarea PAC pe teren ,
• de a actualiza PAC dacă este necesar ,

de a notifica anomaliile şi neconformităţile în execuţia fazelor de lucru şi de a evalua eficacitatea Acţiunilo
Corective / Preventive implementate ,
• de a sensibiliza, de a forma, de a motiva întregul personal , în special personalul nou angajat, în privinţ
principiilor de management al Calităţii / Securităţii Muncii/ Mediului ,
• are responsabilitatea totală de a conduce fişele de Neconformitate ,
• de a asigura tratamentul fişelor de neconformitate ,

Pagină 34 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 34/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• de a asigura un tratament şi urmărirea reclamaţiilor provenite de la client ,


• asigură interfaţa cu serviciul de corespondenţă al clientului .
15.4. INGINER RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA
Responsabilităţile inginerilor RTE sunt stabilite clar prin HG. 925 / 1995 şi prin obligatiile ce le revin di
respectarea şi integrarea în sistemul de management al calităţii al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.

Controleaza ca executia lucrărilor de constructii să se faca numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţi
verificate de verificatori atestati.
• Controleaza ca în execuţie să se respecte:
• Metodologiile de lucru
• Procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor
• Proiectele de organizare de santier
• Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea calităţii şi verificare
respectarii programului de asigurare a calităţii;
• Propune, instruieste şi urmareste activitatea responsabililor cu controlul de calitate;
• Tine evidenta lucrărilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic şi de care raspunde.
15.5. INGINER RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
• informează operativ conducătorului agentului economic privind deficientele de ordin calificativ constate î
vederea dispuneri de măsuri :
• exercită controlul calităţi lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi "Planul Calităţi
adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii :
• elaborează şi supune spre aprobare programul de control lunar intocmit în corelare cu prevederile "Planului d
Control al calităţii'' adoptat
•  Înscrie în documentele stabilite prin ''Sistemul propriu de Management al calităţii'' adoptat toate constatarile
măsurile dispuse pe care le depune Managerului de Proiect în subordonarea caruia functionează spre analiz
şi dispunere de măsuri
•  Înştiinţează în scris conducerea agentului economic asupra unor nerespectări a termenelor sau soluţiilor d
remediere a unor neconformităţi constatate
• participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice ş
semnează procesele verbale de atestare a calităţii
• participă şi semnează documentele întocmite la verificările efectuate în fazele de execuţie care prin natura lo
sunt determinate pentru asigurarea calităţii constructiilor
• informează în scris conducerea agentului economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sa
necesităţii interprinderii de acţiuni preventive şi corective.
•  Înştiinţează operativ conducerea agentului economic şi în maxim 24 de ore inspecţii teritoriale ale I.S.C., d
producerea unor accidente tehnice;
• verifică corectitudinea operatiilor de trasare a lucrărilor şi nivelment

Pagină 35 din 36
http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 35/36
7/29/2019 Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

• verifică respectarea de către factorii implicaţi a prevederilor ''Legii nr 10\1995 privind calitatea în construcţii'' c
privire la utilizarea numai de produse tradiţionale fabricate pe bază de standarde şi de produse echipamente
procedee noi pentru care există agremente tehnice.
• Verifică utilizarea numai de materiale şi echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate în cazu
utilizării acestora la construcţii de categorie de importanţă excepţională a construcţiilor pentru lucrările public
realizate din fronturi bugetare precum şi a lucrărilor care asigură cerinţele stabilite la art 5 din Legea n
10/1995 privind calitatea în constructii.
• Verifică respectarea prevederilor ''Regulamentului pentru asigurarea activităţii metrologice în construcţii
Participă la inspecţiile efectuate de organele I.S.C. şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea l
implinire a măsurilor dispuse de aceştia comunică în scris la termenele scadenţe, sub semnătur
conducătorului agentului economic modul de rezolvare a măsurilor stabilite de organele I.S.C.
• Propune măsuri pentru cunoasterea prevederilor reglementărilor tehnice.

16.  ÎNREGISTRĂRI REFERITOARE LA CALITATE


SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a stabilit un sistem standard de pastrare a inregistrarilor proiectulu
Documentele şi înregistrările privind calitatea sunt colectate şi emise în conformitate cu prevederile Sistemului d
Management Integrat, prin procedurile sale şi în conformitate cu cerinţele legale. Instrumentul de control
documentelor şi înregistrărilor privind calitatea este reprezentat de Planul de Control al calităţii, PCCVI.
Un set complet de documente este pastrat în dosare speciale şi se poate asigura astfel trasabilitatea lucrărilo
realizate.
Inregistrările proiectului se păstrează pe tot parcursul derulării contractului pentru demonstrarea conformităţ
lucrărilor executate cu condiţiile specificate şi a funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii.
Documentele de confirmare a calităţii lucrărilor întocmite pe parcursul execuţiei se îndosariază la Cartea Tehnic
a Construcţiei şi se înregistrează cronologic în borderou.

Pentru
preluate de laaceste
factoriînregistrări se folosesc
externi implicaţi documente
în activităţile tip impuse de autoritatea contractantă, precum şi document
de construcţie.

http://slidepdf.com/reader/full/programul-de-management-al-calitatii-aplicat-la-lucrare 36/36