Sunteți pe pagina 1din 29

LOCUL DE MUNCĂ NR.

17
ŞEF TURĂ EE ȘI AMC
PROCESUL DE MUNCA
Şeful de tură EE și AMC controleaza si impune subalternilor sa respecte
instructiunile de lucru, parametrii tehnologici, atributiile de serviciu, propunand
sanctionarea celor vinovati de incalcarea acestora; se achită de obligaţiile şi
răspunderile ce-i revin conform fişei postului;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalaţie CET : (statiile de racord adanc SRA1, SRA2,
Statia electrica transformare TURN MONOMERI; STATIA COMPRESOARE,
CET2; CET EXTINDERE; Statia electrica OCG – OCH; Statia electrica CT –
6/0,4 kV; Statia electrica DEMI 2; STATIA ELECTRICA DEMI – 0,4 Kv,
STATIA ELECTRICA 6/0,4 Kv; linii de cabluri de legătură, transformatoare de
110/11/6kV);
- elementele sistemului de evidenţă consum energie electrica;
- echipament electric 11, 6, 0,4 kV de curent continuu;
- iluminat de semnalizare şi de avarie;
- echipamente AMC;
- sisteme de apărare antiincendiu, semnalizări şi notificări;
- echipamente de munca Parc Fotovoltaic (echipamente de interconexiune ale
acestora si anume:cutiile de conexiune - string box-uri; cutiile de conexine - junction
box-uri;liniile în cablu, precum si cablurile de la junction box-uri Serv. Tehnice
invertoare;posturi de transformare (noua);punct de conexiune - PC la care sint
racordate posturile de tranformare;liniile de 6 kV de interconectare a posturilor de
transformare :linia de racord al acestora la containerul tehnic CT;linia LES 6kV de
racordare a CFE Lukoil la SEN precum si cablul de FO aferent);
- Imprimantă;
- Copiatoare;
- articole de papetărie;
- masă de lucru, scaune;
- bibliorafturi, fişet;
- rechizite;
- hartie xerox;
- telefon fix, mobil;.
- tablou local comandă CET - DCS

SARCINA DE MUNCĂ
Obligatii specifice functiei detinute:

Sef tura EE si AMC indeplineste urmatoarele obligatii:


Sarcinile de bază ale electricianului sef de tura EE si AMC sunt:
- asigurarea alimentării energetice continue a consumatorilor, exploatarii in siguranta
a echipamentului, schemei sigure de alimentare a serviciilor interne;
- asigurarea echipamentelor AMC montate pe instalatiile termoenergetice;
- intocmeste Foile de manevra pentru manevrele executate in (statiile de racord
adanc SRA1, SRA2, Statia electrica transformare TURN MONOMERI; STATIA
COMPRESOARE, CET2; CET EXTINDERE; Statia electrica OCG – OCH;
Statia electrica CT – 6/0,4 kV; Statia electrica DEMI 2; STATIA ELECTRICA
DEMI – 0,4 Kv, STATIA ELECTRICA 6/0,4 Kv si in Parcul Fotovoltaic;
- intocmeste Foile de manevra pentru manevrele executate in statiile electrice statiile
de racord adanc SRA1, SRA2, Statia electrica transformare TURN
MONOMERI; STATIA COMPRESOARE, CET2; CET EXTINDERE; Statia
electrica OCG – OCH; Statia electrica CT – 6/0,4 kV; Statia electrica DEMI 2;
STATIA ELECTRICA DEMI – 0,4 Kv, STATIA ELECTRICA 6/0,4 Kv si in
Parcul Fotovoltaic;
- protecţia mediului înconjurător şi a oamenilor de acţiunea nocivă;
- executa lucrari de prelevare noxe cu aparatul portabil si prezinta rapoartele
Responsabilului de Mediu;
- are personal in subordine.

Pe parcursul turei va administra următoarea documentaţie operativă:


- raportul de tura pentru consemnarea starii instalatiilor la predarea schimbului,
pentru inscrierea in ordine cronologica a tuturor modificarilor intervenite in scheme, a
defectiunilor aparute la agregatele de baza si principalele auxiliare;
- schema electrica operativă;
- schema operativă zilnică este administrată de către şeful de schimb al secţiei
electrice şi semnata de către acesta şi Dispecer la primirea şi predarea schimbului;
- datele contoarelor de evidenţă comercială (verificare şi vizare).

Obligaţiunile electricianului sef de tura EE si AMC la primirea şi predarea


schimbului:
- electricianul sef de tura EE si AMC este obligat să vină din timp la serviciu, să fie
odihnit, pregătit de lucru în vederea administrării regimului de lucru a echipamentului
în condiţiile normale şi cele de avarie;
- în cazul neprezentarii schimbului la serviciu - electricianul sef de tura EE si AMC
este obligat să-l informeze deServ. Tehnice acest lucru pe Dispecer să ia măsuri
pentru a chema un înlocuitor şi să rămână la serviciu până la venirea schimbului.

La primirea schimbului electricianul sef de tura EE si AMC este obligat:


- să ia cunoştinţă de schemele electrice, de starea şi regimul de lucru al agregatelor
de bază, verificând în acelaşi timp sarcinile primite de la conducere si a celor impuse
de dispecer.
- să obţină datele necesare de la cel ce predă schimbul, cu privire la regimul de lucru
al echipamentului, incadrarii in diagramele de regim şi documentelor tehnico-
normative, cauzele unor defecţiuni existente, deServ. Tehnice echipamentul ce se
află în reparaţie sau în rezervă, deServ. Tehnice manevrele ce vor urma, deServ.
Tehnice comutări, reparaţii, modificări ale graficelor, deServ. Tehnice limitari, defecte.
- să ia cunoştinţă de cererile formulate şi aprobate pentru scoaterea din rezerva si
predarea în reparaţie a echipamentului electric si AMC;
- să ia cunoştinţă de toate înscrisurile în jurnalul operativ şi jurnalul de dispoziţii,
consemnate în perioada de la ultimul schimb al sau;
- să recepţioneze rapoartele de la electrticianul exploatare , electricianul AMC cu
privire la starea echipamentului, electric si AMC la ieşirea din schimb;
- în baza informaţiei obţinute, inscrisurilor în documentaţia operativă, să primească
schimbul sub semnătură în raportul de tura;
Electricianul sef de tura EE si AMC ce predă schimbul trebuie:
- înainte de predarea schimbului să obţină informaţia de la electricienii şefii de tura cu
privire la starea lucrurilor pe sectoare, reparaţiile neterminate şi alte lucrări, energiei
livrate, să confrunte schema zilnică electrică cu starea reală, să verifice toate
înscrisurile în jurnalul operativ.
- să comunice verbal electricianului ce primeşte schimbul deServ. Tehnice toate
schimbările în regimul de lucru al echipamentului din perioada schimbului său,
precum şi deServ. Tehnice toate dispoziile noi şi indicaţiile, ce ţin de exploatarea
staţiei, iar acestea trebuie confirmate prin înscrisuri în jurnalul operativ sau alte
jurnale (dispoziţii, telefonograme, cereri interne, cereri externe, legări de pământ,
etc).
- SE INTERZICE primirea sau predarea schimbului întimpul unor avarii sau incendii.
Electricianul ce va veni la shimb în timpul unei avarii va fi antrenat în activitate la
ordinul persoanei, ce conduce lichidarea avariei. Transmiterea schimbului în cazul
lichidării avariei în funcţie de caracterul ei se admite cu permisiunea Dispecerului
- primirea şi predarea schimbului în timpul efectuării unor manevre importante, unor
operaţiuni de pornire şi oprire a echipamentului se admite doar cu permisiunea
dispecerului, Sefului Serviciu Exploatare sau a Directorului Tehnic.
- plecarea de la serviciul fără predarea schimbului, precum şi predarea primirea fără
efectuarea procedurilor obligatorii este INTERZISĂ.

Obligaţiunile în timpul schimbului


- să asigure exploatarea normală a echipamentului electric si AMC şi a construcţiilor
în conformitate cu cerinţele documentelor tehnico-normative, indicaţiilor de regim şi a
instrucţiunilor tehnice interne în vigoare.
- să administreze regimul de lucru după sarcinile trasate de către graficele
dispecerului şi indicaţiile dispecerilor; să asigure livrarea cantităţii necesare a
energiei după parametrii stabiliţi.
- să controleze gradul de siguranţă a schemelor principale electrice.
- să controleze oportunitatea şi corectitudinea operaţiunilor de pornire şi oprire a
echipamentului, producerea comutărilor în schemele electrice
- este responsabil de inscrierea in Registrul de defectiuni a tuturor neconformitatilor
aparute la echipamentele electrice pe care le are in exploatare
- aduce la cunostinta Dispecerului toate defectiunile aparute la echipamentele
electrice , informeaza schimbul de existenta acestora
- urmareste ca toate lucrarile de intretinere si reparatii sa se desfasoare numai in
baza Autorizatiilor de lucru emise de Serv. Tehnic.Seful de tura EE si AMC dupa o
analiza amanuntita a Autorizatiei de lucru trece la pregatirea instalatiei in vederea
executarii reparatiei
- noteaza in jurnalul operativ ora si data scoaterii din exploatare a utilajului cerut
- face admiterea personalului de reparatii la lucru,pe baza Autorizatiei de
lucru , numai dupa ce s-a asigurat ca s-au luat toate masurile necesare de
scoatere din functie a utilajului si dupa ce personalul de reparatii a fost instruit
cu privire la lucrarea care urmeaza sa se execute si la conditiile existente in
instalatie dupa efectuarea reparatiei seful de tura va intrerupe Autorizatia de
lucru si impreuna cu reprezentantul SERV. TEHNIC va lua in primire utilajul.
Dupa probele de functionare este obligat sa informeze seful direct asupra
calitatii reparatiei .Daca reparatia este corespunzatoare, seful de tura va
semna Procesul verbal de receptie calitativa a lucrari.
- sa mentina continuu echipamentul intr-o stare de curatenie foarte buna;
- sa participle la curatarea pe timp de iarna a zapezii din instalatie.
- sa efectuiaze inspectii vizuale si manevre in parcul fotovoltaic.

Să verifice:
- schimbul de energie cu sistemul energetic national
- mentinerea curateniei in sectorul sau de activitate
- funcţionabilitatea sistemelor de semnalizare automată şi de stingere a incendiului, a
conductelor de apă de incendiu.
-să efectueze verificări periodice ale statiilor de transformare, să efectueze controlul
stării şi exploatării corecte a echipamentului.
- În cazul apariţiei unor defecţiuni, se vor lua măsuri pentru a fi evitate acestea in
mod operativ; se va comunica Dispecerului deServ. Tehnice orice defecţiune şi la
indicaţiile lor să apeleze la personalul necesar de reparaţie pentru realizarea
lucrărilor urgente de reparaţie şi interventie.
-să efectueze inscrisuri cu privire la rezultatele verificărilor în jurnalul operativ.
-in schimburile următoare să verifice lichidarea defecţiunilor observate anterior şi în
cazul nerezolvarii acestora să raporteze acest lucru Dispecerului, Sef Serviciu
Exploatare, Directorului Tehnic.
- Să faca la indicaţia sau permisiunea dispecerului, operaţii de deconectare şi
comutare a echipamentului şi modificări în schemele electrice ale staţiiilor de
transformare.
- Să efectueze inscripţiile în jurnalul operativ cu privire la primirea sau predarea unei
sarcini de producere a comutărilor operative, la comutările efectuate şi cauzele lor cu
indicarea orei începutului şi sfârşitului comutării.
- Să participe la antrenamentele de sistem şi generale de avarie în cadrul staţiei,
antrenamentele pentru prevenirea incendiilor, precum şi la pregătirea şi desfăşurarea
antrenamentelor de avarie.
- Efectueaza inspectii vizuale si manevre in parcul fotovoltaic.

Obligaţiunile în timpul lichidării avariilor:


- lichidarea avariei la staţii se efectuează sub conducerea nemijlocită a Dispecerului.
- tot personalul în timpul lichidării avariei se supune Dispecerului, ca şi unui
conducător de lichidare a avariei.
- neexecutarea sau executarea incorectă a dispoziţiilor operative ale conducătorului
lichidării avariei, nu se admite.
- în cazul tuturor avariilor, ce au loc la staţie şi ce provoacă abateri de la functionarea
normala a acesteia, seful de tura EE si AMC, evaluând situaţia, trebuie să ia măsurile
necesare pentru asigurarea securităţii personalului, asigurarea unei alimentare sigure
a serviciilor proprii, pentru localizarea şi prevenirea dezvoltării avariei, lichidării
cauzelor ce au provocat avariile şi restabilirea regimului de lucru normal în termen
cat mai scurt.
- să efectueze localizarea şi lichidarea avariei şi a consecinţelor ei, conform
instrucţiunilor locale pentru lichidarea avariilor.
- în cazul apariţiei unui pericol nemijlocit pentru viaţa personalului sau
integritatea echipamentului, sef tura EE si AMC este obligat să ia măsuri de
sine stătător pentru a preveni pericolul apărut, iar apoi imediat să comunice
despre cele întâmplate şi măsurile luate conducerii Land Power.
- în cazul apariţiei incendiului se vor lua măsuri pentru lichidarea lui conform planului
de lichidare a incendiului.
Obligaţiunile de organizare a scoaterii/punerii din/in functie a echipamentului
- electricianul sef de tura EE si AMC este obligat să asigure pornirea şi oprirea
oportună a echipamentului, scoaterea echipamentului in rezerva, reparaţie şi
pentru cercetările în conformitate cu cererile interne sau externe aprobate.
- să efectueze controlul mersului lucrărilor de reparaţie, să ceară încheierea
reparaţiei în termenul stabilit, să comunice conducerii despre încălcarea
termenului reparaţiei;
- să participe la testările şi analizele echipamentului, coordonând lucrul tuturor
participanţilor la teste. Testele legate de modificarea regimului de lucru a
echipamentului sau care influenţează siguranţa functionarii acestuia, se vor
desfăşura în baza unui program aprobat. Ordinea şi consecutivitatea
desfăşurării operaţiilor, legate de testări, trebuie să corespundă strict
programului.

Obligaţiunile de asigurare a lucrului în condiţiile economiei de piaţă


- controlează zilnic corectitudinea energiei electrice produsa si livrata după
datele contoarelor puterii active ale generatoarelor, ce sunt transmise prin
canalele telemăsurătorilor şi contoarelor evidenţei comerciale.
- notarea zilnică la orele 00.00 a datelor contoarelor de evidenţă a energieie
electrice livrate, energiei termice livrate, combustibilul consumat, receptionat,
si a tuturor datelor necesare serviciului planificare tehnico-economica in
conformitate cu raportul zilnic solicitat de acesta.

Obligatii generale
-lucreaza 12 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului. Nu paraseste locul de munca daca schimbul nu s-a
prezentat.
-este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
-nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.
Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
-să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
-să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
-să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
-să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau Biroului SI, SSM, PMI
orice situaţie de muncă care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
protecţie;
-să aducă la cunoştinţă conducatorului locului de munca şi/sau Biroului SI, SSM,
PMI accidentele suferite de propria persoană;
-să coopereze cu conducatorului locului de munca şi/sau Biroul SI, SSM, PMI, atât
timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe
dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii
şi securităţii lucrătorilor;
-să coopereze, atât timp cât este necesar, cu conducatorul locului de munca şi/sau
Biroul SI, SSM, PMI, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de
muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate;
-să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
-să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale;
- anumite zone care au caracter potential exploziv.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (de pe rezervoare,
estacade, vase, cazane, turbine etc.) – prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc.;
- Deversare de produse petroliere, fluide tehnologice, la depăşirea
nivelului/debitului de încărcare a echipamentelor de munca inchise din
instalatie sau in urma fisurarii/spargerii accidentale al acestora –
transformatoare, vase, cazane, conducte, rezervoare, cisterne, etc.;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental:
prindere membre superioare la cuplajele intre pompe si motor, ventilatoare,
etc.– prindere, lovire, strivire;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze explozive/inflamabile din
instalaţiilesocietatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin
instalaţïa CET) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, table,
etc., la trecerea accidentală pe lângă acestea;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona Land
Power S.A., in timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de
acces deteriorate, cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc.;
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din LAND POWER S.A.;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din LAND POWER S.A.si alte instalații din societate.
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
produse şi preparate chimice, specifice instalatiilor societatii.

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de muncă din LAND POWER
S.A.(pompe, motoare, cazane, turbine, ventilatoare,etc.)
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism.
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme în instalaţia de climatizare ;
- Contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) pe timpul deplasării de la domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru (la lucrul în aer liber, în incinta societăţii) –
rabie, şoc anafilactic, etc.; contactul accidental cu persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV- 2, etc.) sau alte boli infectioase transmisibile

 FACTORI DE RISC CHIMIC


- Produse şi preparate chimice specifice instalatiilor rafinăriei (toxice, explozive),
degajate accidental în mediul de muncă ;

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Efort dinamic la ridicarea şi / sau manipularea dispozitivelor, uneltelor, altor
echipamente de muncă din instalaţia produse şi preparate chimice specifice
societatii.

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Neverificarea înainte de începerea lucrului a stării de funcţionare a armăturilor,
aparatelor de măsură şi control (manometre, termomanometre, etc.) a
celorlalte echipamente de muncă din instalaţia produse şi preparate chimice
specifice societatii;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea regulamentului de funcţionare a
instalaţiei produse şi preparate chimice specifice Land Power S.A.;
- Efectuarea sarcinilor de muncă cu echipamente de muncă neverificate ISCIR
şi / sau cu termenul scadent de verificare ISCIR depăşit;
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului referitor la operarea
echipamentelor de muncă specifice societatii;
- Nerespectarea atribuţiilorîn timpul funcţionării normale a Land Power S.A.;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu tabloul de comandă
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Efectuarea de intervenţii la echipamentul de calcul fără oprirea, respectiv
scoatrea de sub tensiune a acestuia;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de băuturi alcoolice şi / sau substanţe halucinogene în timpul
lucrului;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează activitatea în
rafinării şi / sau medii potenţial explozive;
- Procedee, operaţii greşite la verificări periodice ale statiilor de transformare;
- Exploatarea anormală a echipamentului electric si AMC;
- Operaţii greşite la manevrele electrice din LAND POWER S.A.;
- Executarea necorespunzătoare de manevre pentru modificarea regimului
tehnologic în instalatie;
- Prepararea/manipularea/dozarea necorespunzătoare a chimicalelor,
neconform retetelor de preparare;
- Procedee greşite la înlocuirea oalelor de condens, la operaţiile de blindare,
înlocuire prezoane;
- Necunoaşterea tipurilor de stingätoare, modul lor de functionare si destinatia ,
precum si celelalte dotäri pentru AII din instalatie (perdele de abur, hidranti,
sprinklere, drencere, statie pompe PSI, etc.);
 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Acţionarea necorespunzătoare în cazul producerii avariilor, incendiilor şi altor
situaţii periculoase datorită necunoaşterii modului de intervenţie în astfel de
cazuri;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
- Nepurtarea E.I.P. corespunzător lucrului în instalaţii – salopetă din material
antistatizat, bocanci cu talpă antistatizată, cască, ochelari, etc.
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 4
Sectia : Serv. Exploatare Durata expunerii : 8 h/zi
Loc de munca : şef tură EE și AMC Echipa de evaluare : ing. Stolyarov Dmitry –
Director Tehnic, ing. Avadani Elisei – Sef Serv.
FISA DE EVALUARE A LOCULUI
Exploatare, ing. Serghey Malyshev – Sef Serv.
DE MUNCA nr. 17
Tehnic, ing. Nitu Nicoleta – Sef birou SI, SSM,
PMI, ing. Marinica Elena – Manager SSM, Savu
Viorel, Dr. Grigoropol Cristina - medic medicina
muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Clasa de Nivel
Factori de risc Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim probabilitat de
identificati gravitate
munca parametri) previzibila e risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Cadere accidentală libera de
PRODUCŢIE RISC MECANIC obiecte de la înălţime (de pe
rezervoare, estacade, vase,
DECES 7 1 3
conducte, etc.) – prezoane,
componente, garnituri, scule,
dispozitive, etc.
2. Deversare de produse petroliere,
fluide tehnologice, la depăşirea
nivelului/debitului de încărcare a
echipamentelor de munca inchise
din instalatie sau in urma DECES 7 1 3
fisurarii/spargerii accidentale al
acestora – transformatoare, vase,
cazane, conducte, rezervoare,
cisterne, etc.;
3. Organe de maşini în mişcare cu DECES 7 1 3
care poate intra în contact
accidental: prindere membre
superioare la cuplajele intre pompe
si motor, ventilatoare, compresoare
etc.– prindere, lovire, strivire
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Explozii, incendii, la scăpările
accidentale de gaze
explozive/inflamabile din instalaţie, DECES 7 1 3
produse de preparate chimice
specifice instalatiilorsocietatii
7.Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin secţiile de producţie) –
DECES 7 1 3
prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un DECES 7 1 3
punct de lucru la altul
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
cu instalaţii de ridicat, la trecerea DECES 7 1 3
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din
instalaţïe
10. Deviere de la traiectoria DECES 7 1 3
normală a vehiculelor care au acces
în zona instalatiei, in timpul
operatiilor de revizie/mentenanta,
datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului
vehiculului, etc.
11. Substanţe periculoase
provenind de la toner, cartuşe
pentru imprimantă, produse şi
FACTORI DE preparate chimice utilizate/rezultate ITM 3-45
2 5 3
RISC CHIMIC din procesul de producţie al zile
instalaţiei ; produse şi preparate
chimice specifice instalatiilor
dinsocietate.
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
MEDIUL DE 13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 5 3
MUNCĂ respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
echipamentelor de muncă din ITM 3-45
2 5 3
FACTORI DE instalaţie(pompe, motoare, turbine, zile
RISC FIZIC cazane, ventilatoare,etc.)
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 3 3
180 zile
16. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
FACTORI DE 17. Produse şi preparate chimice DECES 7 1 3
RISC CHIMIC specifice instalatiilor
societatii(toxice, explozive),
degajate accidental în mediul de
muncă
18. Microorganisme în instalaţia de
Neglijabil 1 1 1
climatizare 
19. Contactul accidental cu caini
comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine,
păianjeni) pe timpul deplasării de la
FACTORI DE domiciliu la serviciu şi invers sau
RISC BIOLOGIC aflate în apropierea zonei de lucru
DECES 7 1 3
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.; contactul accidental cu
persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV- 2, etc.) sau alte boli
infectioase transmisibile
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE
repetitive, eventuale conflicte şi DECES 7 1 3
PSIHICĂ
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
SARCINA DE 21. Efort dinamic la ridicarea şi /
MUNCĂ sau manipularea dispozitivelor, ITM 45 –
3 3 3
uneltelor, altor echipamente de 180 zile
SOLICITARE
muncă din societate.
FIZICĂ
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 45 –
repetitive la utilizarea tabloului de 3 3 3
180 zile
comandă din societate.
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere INV. Gr. I 6 1 3
de la acelaşi nivel prin
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
25. Neverificarea înainte de
începerea lucrului a stării de
funcţionare a armăturilor, aparatelor
de măsură şi control (manometre, DECES 7 1 3
termomanometre, etc.) a celorlalte
echipamente de muncă din
societate
26. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea
regulamentelor/instructiunilor de DECES 7 1 3
exploatare/regulamentului de
funcţionareale societatii.
27. Efectuarea sarcinilor de muncă
cu echipamente de muncă
neverificate şi / sau cu termenul DECES 7 1 3
scadent de verificare depăşit
(functional, metrologic, ISCIR, etc.)
28. Nerespectarea prevederilor din
fişa postului referitor la operarea
DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă electrice
din societate.
29. Nerespectarea atribuţiilorîn
timpul funcţionării normale a DECES 7 1 3
instalaţiei
30. Nerespectarea regulilor de
DECES 7 1 3
acces în incinta societăţii
31. Necunoaşterea caracteristicilor
ITM 3-45
şi modului de lucru cu tabloul de 2 2 2
zile
comandă deservit
32. Efectuarea de intervenţii la DECES 7 1 3
echipamentul de calcul fără oprirea,
respectiv scoatrea de sub tensiune
a acestuia
34. Conectarea echipamentelor de
muncă electrice la prize defecte sau DECES 7 1 3
fãrã legatura la pamânt
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul substanţe
halucinogene si al altor substante DECES 7 1 3
interzise, în timpul lucrului
39. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a DECES 7 1 3
procedurilor şi regulilor care
reglementează activitatea societatii
40. Procedee, operaţii greşite la
verificări periodice ale statiilor de DECES 7 2 4
transformare
41. Exploatarea anormală a
DECES 7 1 3
echipamentului electric si AMC
42. Operaţii greşite la manevrele
DECES 7 2 4
electrice din societate.
43. Executarea necorespunzătoare DECES 7 1 3
de manevre pentru modificarea
regimului tehnologic în instalatie,
44.Efectuarea de erori/greseli,
privind scoaterea accidentala a unor
echipamente de sub tensiune, in
DECES 7 1 3
locul altor echipamente electrice
care au fost stabite in scheme/foi de
manevra
45. Procedee greşite la manevrele
executate, privind ordinea operatiilor DECES 7 1 3
din foile de manevra
46. Necunoaşterea tipurilor de
stingätoare, modul lor de functionare
si destinatia , precum si celelalte
dotäri pentru A.I.I. din instalatii DECES 7 1 3
(perdele de abur, hidranti,
sprinklere, drencere, statie pompe
PSI, etc.)
OMISIUNI 47. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
48. Acţionarea necorespunzătoare
în cazul producerii avariilor,
incendiilor şi altor situaţii
DECES 7 1 3
periculoase datorită necunoaşterii
modului de intervenţie în astfel de
cazuri
49. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
50. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
51. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES 7 1 3
lucrului prestat
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

51

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 455 **
2(4x4) + 46(3x3) + 2(2x2) + 1(1x1) Expr
51 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 2x4 + 46x3 151 essio
+ 2x2 + 1x1
Nrg17 = = = = n is
faulty
**3,0
1
ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 17
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,01

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

F1 F3 F5 F7 F9 F1
1
F1
3
F1
5
F1
7
F1
9
F2
1
F2
3
F2
5
F2
7
F2
9
F3
1
F3
3
F3
5
F3
7
F3
9
F4
1
F4
3
F4
5
F4
7
F4
9
F5
1

FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 17

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează verificările periodice
din stațiile de transformare, în societate.
- cunoaşterea şi respectarea prevederilor
regulamentelor/instructiunilor tehnice interne de
exploatare/regulamentului de funcţionare a instalaţiei
- verificarea , înainte de începerea lucrului a stării de
Procedee, operaţii greşite la verificări periodice ale
1 4 funcţionare a armăturilor, aparatelor de măsură şi control
statiilor de transformare
(manometre, termomanometre, etc.) a celorlalte
echipamente de muncă electrice, din societate şi remedierea
deficienţelor constatate
- respectarea prevederilor din fişa postului şi din
regulamentele/instructiunile tehnice interne de exploatare/
Regulamentul de funcţionare a societatii,referitor la
verificările periodice a statiilor de transformare si a
echipamentelor electrice
2 Operaţii greşite la manevrele electrice din societate 4 Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează manevrele electrice
în societate.
- cunoaşterea şi respectarea regulamentelor/instructiunilor
tehnice interne de exploatare/ regulamentului de funcţionare
al instalatiei
- respectarea prevederilor din fişa postului şi din
regulamentele/instructiunile tehnice interne/ Regulamentul de
0 1 2 3
funcţionare , referitoare la manevrele electrice în instalaţie
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 17

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 17este egal cu 3,01-
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc . Rezultatul
este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.17”, din care se observă că din totalul de 51
factori de risc identificaţi , doi depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0,
încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 23%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 14 %, factori proprii mediului de muncă;
 6%, factori proprii sarcinii de muncă;
 57 %, factori proprii executantului.
FRMP
24%

FRMP FRMM

FRE
57% FRMM FRSM FRE
14%

FRSM
6%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 17


NIVEL GLOBAL DE RISC:3,01

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și